Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson"

Transkript

1 Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson

2 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Dnr:

3 Förord Jämställdhet bidrar till utveckling och är viktigt för det regionala tillväxtarbetet. En av förutsättningarna för en hållbar tillväxt är jämn fördelning av makt och resurser. Alla tillväxtansvariga aktörer i länen ska ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för att jämställdhetsintegrera det regionala tillväxtarbetet i respektive län I Örebro län är det Regionförbundet Örebro som har fått regeringens uppdrag. Länsstyrelsen har även i de län där de inte ansvarar för det regionala tillväxtarbetet fått i uppdrag att bistå i arbetet. Ett första steg i detta uppdrag är att ta fram en nulägesanalys som ska ligga till grund för de aktiviteter som ska genomföras i den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt. Syftet med denna nulägesanalys är att identifiera en samtida problembild som utgår ifrån regionens prioriterade områden. Fokus i denna rapport ligger på Örebroregionen. Målgruppen är alla som är engagerade eller intresserade av regionens utveckling. Rapporten är skriven av Kristin Abrahamsson, utredare vid Regionförbundet Örebro. Örebro den 1 november 2012 Magnus Persson regiondirektör

4

5 Sammanfattning I detta avsnitt kommer slutsatserna för samtliga undersökta områden att redogöras för vilket är en sammanfattning av rapportens resultat. RUS-organisationen: Fem av åtta representanter i regional styrgrupp är män och tre är kvinnor. Tre granskare är kvinnor och två är män. Det kan konstateras att dessa två grupper är relativt jämställda. Mindre jämställt är det i RUS-kansli som består av fem kvinnor och två män. Den grupp som utmärker sig ur ett könsperspektiv är målområdesansvariga. Där är majoriteten män och bara tre av elva målområdesansvariga är kvinnor. Kunskapslyft för barn och unga: I Örebroregionen är skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå stora. Pojkarnas resultat i skolan är betydligt lägre än flickornas, samt även lägre än genomsnittet för pojkar i Sverige. Fler kvinnor än män fortsätter från gymnasiet till en högre utbildning. Pojkars och män eftersatthet i skolan är problematiskt för gruppen pojkar/män och för Örebroregionens framtida kompetensförsörjning eftersom kunskapskravet i arbetslivet ökar och kommer fortsätta att öka. Skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå varierar men trenden är att skillnaderna ökar. Kunskapslyft i arbetslivet: I Örebroregionen är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än andelen män, 24 procent jämfört med 14 procent (2011). Trenden är att skillnaden mellan könen ökar. Örebro universitet försörjer i hög grad den regionala arbetsmarknaden och etableringen på arbetsmarknaden från universitetet är över riksgenomsnittet. En högre andel män än kvinnor etableras på arbetsmarknaden visar statistik för riket och skillnaden mellan könen har ökat. Tyvärr finns inte könsuppdelad statistik gällande etableringsgraden i regionen att tillgå. Det är anmärkningsvärt att en större andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning samtidigt som andelen män är högre än andelen kvinnor gällande etablering efter examen från universitet/högskola. En anledning till detta skulle kunna vara att vissa utbildningar leder till arbete i högre grad än andra och att exempelvis tekniska utbildningar som traditionellt är mansdominerade har en hög etableringsgrad. När det gäller kompetensutveckling är andelen kvinnor som genomgått kompetensutveckling högre än andelen män i större regioncentra liksom i riket. För mindre regioncentra och småregioner är andelarna omvända. Utvecklingen för större regioncentra och riket har varit att andelen män som genomgått kompetensutveckling har sjunkit medan andelen kvinnor som genomgått kompetensutveckling har sjunkit i mindre regioncentra och småregioner samtidigt som andelen män har ökat. Entreprenörskap och företagande: I Örebroregionen ökar antalet nystartade företag med kvinnlig ledning samt med manlig ledning. Ökningen av kvinnors företagande går dock sakta. Det är cirka dubbelt så många företag med en manlig ledning som en kvinnlig ledning, som startas utgjorde kvinnorna i regionen cirka en tredjedel av den totala företagarpopulationen. Samtliga börsnoterade företag med huvudkontor i Örebroregionen har en man som vd. För riskkapitalinvesteringar är det svårt att anlägga ett könsperspektiv. Inom logistikbranschen i regionen utgör kvinnorna en fjärdedel av de sysselsatta och andelen har varit i princip densamma mellan Fyra av fem näringslivsorganisationer leds av kvinnor. Tre av organisationerna har en styrelse där två av tre ordförande är män. Posten som näringslivschef i kommunerna domineras av män, nio är män och två är kvinnor.

6 Förvaltningsstaden Örebro: De statligt sysselsatta i Örebro kommun ökar och det gäller för både kvinnor och män. Ökningen av kvinnor är dock större. Fler kvinnor än män är statligt sysselsatta i kommunen och 2010 var fler kvinnor än män statligt sysselsatta. Sett till procent innebär det att kvinnor utgör 59 procent av de statligt sysselsatta och män utgör 41 procent. Innovativa miljöer: Av de som är sysselsatta inom forskning och utbildning i riket är männen i majoritet. Störst är skillnaden mellan könen inom företag och minst inom universitet/högskolor. Könsuppdelad statistik på regional nivå saknas. Cirka 80 procent av de som är sysselsatta inom kunskapsintensiva arbetsställen i Örebroregionen är män. Denna andel har i princip varit oförändrad under 2000-talet. Sprudlande kulturliv: En betydligt större andel kvinnliga projektledare än manliga, får projektmedel till kulturprojekt för unga i Örebroregionen var andelen kvinnliga projektledare 70 procent. I regionen är en större andel kvinnor än män sysselsatta inom kultursektorn. Trenden är att andelen män ökar och 2010 utgjorde männen 47 procent av de sysselsatta. En större andel kvinnor än män tar del av kulturutbudet som exempelvis scenkonst, bibliotek och studiecirklar. Någon större förändring över tid har inte skett. En större andel kvinnor än män är även kulturutövande. Bara när det gäller spela musikinstrument var andelen män större Stora evenemang: Det finns ingen statistik för hur stor andel av de som övernattar på hotell som är kvinnor respektive män. Det går därför inte att säga huruvida Örebroregionens evenemang lockar till sig flest kvinnor eller män. Inom elitidrotten har både damlag och herrlag rönt framgångar i regionen. Säsongen 2009/10 fanns det ett elitidrottslag på damsidan och två på herrsidan och säsongen därpå, 2010/11, hade damlagen ökat till tre och herrlagen minskat till ett. Herrfotbollslaget i Örebro får, och har under de senaste åren fått, betydligt högre marknadsföringsbidrag än damfotbollslaget av Örebro kommun. En anledning till detta kan vara att lagen uppfyller kriterierna för bidraget olika väl. Rika naturupplevelser: Det finns ingen könsuppdelad statistik för indikatorn som valts för naturturism, antal gästnätter i stugbyar och camping. Det går därför inte att veta om naturturismen i Örebroregionen lockar till sig fler kvinnor än män eller tvärtom. För att få fram ett könsperspektiv för området har statistik om de sysselsatta inom naturturism tagits fram. I regionen är majoriteten, cirka 70 procent, av de sysselsatta inom naturturism kvinnor och så har det även sett ut över tid. En något större andel kvinnor än män strövar i skog och mark. Bästa grannen: Vid länsöverskridande samarbeten ingår en eller flera offentliga aktörer från Örebro län och minst en offentlig aktör från ett annat län. Ledningen på tjänstemannasidan hos Örebro läns offentliga aktörer består av något fler män än kvinnor, tio män och sex kvinnor. Den högsta politiska ledningen består av fler kvinnor än män och alltså omvänt mot tjänstemannasidan. Där är åtta ordföranden kvinnor och sju män. Den vanligaste ledningskombinationen, högsta tjänsteman och högsta politiker, är en kvinna och en man. Ledningen hos de offentliga aktörerna i regionen är alltså ganska jämställd.

7 Fler boende i Örebroregionen: Slutsatser: I Örebroregionen bor fler kvinnor än män och både antalet kvinnor och män ökar. Dock minskar skillnaden mellan könen i och med att antalet män ökar mer än antalet kvinnor, främst på grund av invandring. I regionens kommuner ökade inflyttningen av kvinnor i åtta kommuner 2011 och inflyttningen av män ökade i samliga. Trenden är att antalet kommuner med ökning av kvinnor ligger kvar på samma nivå medan ökningen av män sker i allt fler kommuner. Sett till inrikes flyttnetto har fler kvinnor flyttat från regionen än till regionen under hela 2000-talet och detsamma har även gällt för männen de flesta åren. Det negativa flyttnettot har under de senaste åren minskat för både kvinnor och män. Regionen visar på obalans mellan centrum (representerat av Kumla, Lekeberg, Örebro) och periferin (representerat av Degerfors, Hällefors, Laxå, Ljusnarsberg) vad gäller befolkningsutveckling, där centrum växer och periferin minskar. Den typiska inrikes inflyttaren till Örebroregionen är en 21-årig tjej från Stockholm som flyttar hit för att studera. Aktiv regionförstoring: Männen arbetspendlar mer än kvinnorna i Örebroregionen och detta gäller för samtliga tolv kommuner i länet. Samma gäller även för pendling till och från regionen. Andelen kvinnor som pendlar har ökat något. Det är svårt att säga hur arbetspendlingen med kollektivtrafik ser ut uppdelat på kön. Anledningen är att fler män än kvinnor som arbetspendlar medan det samtidigt är kvinnorna som utgör majoriteten av kollektivtrafikens resenärer i Örebroregionen. Andelen kvinnor och män som arbetspendlar med tåg längst Mälarbanan är ganska jämn medan kvinnor utgör nästan tre femtedelar av de resande med buss per dygn i Örebro län. Goda kommunikationer med omvärlden: Swebus har bussar som går bland annat till Stockholm, Göteborg och Oslo och andelen kvinnor som åker med Swebus är 54 procent och andelen män är 46 procent. Andelen kvinnor och män som åkte tåg mellan Örebro och Stockholm (Mälarbanan) 2007 var lika stor, alltså 50 procent. Män pendlar mer än kvinnor men detta syns inte i männens andel av buss och tågresandet. En anledning till detta kan vara att män väljer bil istället för framför allt buss. Detta indikerar att männen väljer bil framför buss. För Örebro flygplats finns det ingen statistik om passagerare uppdelat på kön. Fördelning av regionala projektmedel: Fler män än kvinnor är projektledare för regionala projekt som beviljats av Regionförbundet Örebro. De manliga projektledarna är 22 till antalet och de kvinnliga 14. Inom de nio målområden som har aktiva projekt är männen fler än kvinnorna i fem av dessa, kvinnorna är fler i två områden och i två områden är det lika många kvinnor och män. Det område som sticker ut är Entreprenörskap och företagande som har majoriteten av alla projekt och där är 70 procent av projektledarna män. Fördelning av regionala företagsstöd och kommersiell service: En betydligt större andel manliga företagsledare än kvinnliga tar del av det regionala företagsstödet. Av de företag som fick regionalt företagsstöd 2010, utgjorde de manliga företagsledarna nästan fyra femtedelar medan de kvinnliga nästan nådde upp till en femtedel. Detta resultat ligger ganska nära siffran för andelarna kvinnor och män av den totala företagarpopulationen i regionen. Det är svårt att säga något om tendensen vid fördelningen av regionala företagsstöd på kön på grund av en kort undersökningsperiod. 70 procent av de som driver butik utanför kommunernas tätorter och som får regionala företagsstöd är män. De som ansvarar för drivmedelstationerna i regionen är nästan uteslutande män.

8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 Tillvägagångssätt och material RUS-organisationen Kunskapslyft för barn och unga... 3 Betygen i grundskolan... 3 Behörighet till universitet och högskola... 4 Övergång till universitet/högskola Kunskapslyft i arbetslivet... 7 Eftergymnasial utbildning... 7 Kompetensförsörjning... 8 Kompetensutveckling av medarbetare Entreprenörskap och företagande Nystartade företag Nya investeringar i Örebroregionen Riskkapital Logistikföretag Näringslivsorganisationer Förvaltningsstaden Örebro Innovativa miljöer Erkända innovativa miljöer Kunskapsintensiva arbetsställen Sprudlande kulturliv Stora evenemang Mötesdestination besökare Elitidrott i Örebroregionen Rika naturupplevelser Bästa grannen Fler boende i Örebroregionen Positiv befolkningsutveckling Inflyttning till regionens kommuner Flyttningar till och från regionen (inrikes flyttnetto) Aktiv regionförstoring Arbetspendlare åker kollektivt? Restiden med kollektivtrafik Kollektivtrafiken, effektiv och bra för miljön Goda kommunikationer med omvärlden Kollektivtrafik mellan Örebro och Stockholm, Göteborg samt Oslo Utrikestrafik från och till Örebro flygplats Fördelning av regionala projektmedel Fördelning av regionala företagsstöd och kommersiell service Referensförteckning... 46

9 1. Inledning Denna rapport är en nulägesanalys som utgör en del i arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för jämställd tillväxt. Arbetet med att utarbeta handlingsplanen pågår på direktiv från regeringen och ingår i regeringens handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Syftet med de regionala handlingsplanerna är att skapa en ökad strategisk och långsiktig förståelse av hur ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet 1. Den regionala handlingsplanen innehåller tre delmoment där nulägesanalysen är det första momentet: En regional nulägesanalys kopplat till prioriterade områden Identifiering av de viktigaste utvecklingsbehoven i form av aktiviteter Framtagandet av en strategisk handlingsplan, med en plan för förankring, samverkan, återrapportering och utvärdering, för utveckling av en jämställd regional tillväxt Det övergripande syftet med nulägesanalysen är att identifiera en samtida problembild vilken ska ligga till grund för de andra två delmomenten. Tillvägagångssätt och material Till att börja med bör nämnas att det finns olika sätt att mäta jämställdhet. På grund av begränsad tid på uppdraget, uppdragets omfattning (att jämställdhetssäkra den regionala utvecklingsstrategin) samt direktiv från regeringen har en kvantitativ metod valts. Rapporten inleds med könsuppdelad statistik för styrgruppen samt genomförandeorganisationen. Därefter utgår rapporten ifrån de tolv målområden som tagits fram i regionens regionala utvecklingsstrategi. Upplägget inom varje område följer de mål som finns inom områdena. Förutom de tolv målområdena kommer även könsuppdelad statistik för regionala projektmedel och regionala företagsstöd att redogöras för. Fokus i rapporten ligger på Örebro län som helhet. I de fall det har gått att bryta ner statistiken på kommunnivå, har även detta gjorts. I några fall har det inte gått att få tag i statistik på regional nivå och då har bara statistik för riket presenterats. Statistik uppdelat på kön finns tyvärr inte att tillgå till alla mål inom målområdena och ibland har könsuppdelad statistik bara funnits på riksnivå varför bara denna statistik har redovisats. Det statistiska materialet som analyseras i rapporten kommer främst från Statistiska Centralbyrån (SCB). Andra källor till är bland annat Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), högskoleverket och tillväxtanalys. Rapporter har även använts och de flesta är utgivna av Regionförbundet Örebro. 1 Tillväxtverket (2012) Riktlinjer för handlingsplan om jämställd regional tillväxt. 1

10 2. RUS-organisationen Det finns ett antal grupper som är speciellt viktiga för genomförandet av Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi som nulägesanalysen utgår ifrån. Dessa grupper är regional styrgrupp, granskare, målområdesansvariga och RUS-kansli. Det är intressant att inledningsvis titta på könsfördelningen bland gruppernas representanter. Ledning och genomförandeorganisation Regional styrgrupp Anne-Lie Carlos Jeansson Christina Hedberg Margareta Johansson Jens Schollin Kjell Unevik Magnus Persson Richard Simonsson Staffan Isling Granskare Målområdesansvariga Kerstin Lillje Maria Johansson Marie Gustafsson Jan Johansson Thomas Falk Lena Kihl Marjetta Leijonhufvud Sofia Kjörk Stina Kållberg Yvonne Haneskog RUS-kansli Anders Niklasson Gordon Hahn Agneta Ståhl Marianne Karlsson Maria Hallberg- Svensson Alf Lindblad Fredrik Eliasson Fredrik Idevall Peter Morfeldt Rikard Åslund Ronnie Wirslund Sven-Erik Sahlen Toni Eriksson Slutsats: Fem av åtta representanter i regional styrgrupp är män och tre är kvinnor. Tre granskare är kvinnor och två är män. Det kan konstateras att dessa två grupper är relativt jämställda. Mindre jämställt är det i RUS-kansli som består av fem kvinnor och två män. Den grupp som utmärker sig ur ett könsperspektiv är målområdesansvariga. Där är majoriteten män och bara tre av elva målområdesansvariga är kvinnor. 2

11 3. Kunskapslyft för barn och unga Det första målområdet handlar om vikten av att ha en bra grundutbildning. Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlig-het till ett bra liv. Målen inom detta område är tre till antalet. I Örebroregionen har det under flera års tid kunnat konstateras att de genomsnittliga meritvärdena för elever som lämnar grundskolan är anmärkningsvärt låga. Regionens kommuner har uppmärksammat detta och interna processer för att förbättra resultaten pågår på många håll. 2 Mål: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt i betyg Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. Betygen i grundskolan Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått målen, dvs. godkänt eller högre, i alla ämnen Flickor, riket Pojkar, riket Flickor, Örebro län Pojkar, Örebro län Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Diagrammet visar att under perioden är andelen flickor som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9, högre än andelen pojkar i Örebroregionen. Detta mönster följer trenden i riket. Andelen flickor som uppnått målen har varierat under perioden men sammantaget har den sjunkit sedan utgångsåret i diagrammet. Pojkarnas andel har haft en vikande trend med undantag för Skillnaden mellan flickor och pojkar i regionen var 2011 rekordstor med cirka 12 procentenheter. Örebroregionens elever som har uppnått målen har hela tiden legat under rikets nivå. 2 Processledarna (2010) Idéstudier så når vi målen

12 Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått målen (dvs. godkänt eller högre) i alla ämnen efter kommun, 2011* Flickor Pojkar Riket 78,7 72,3 Örebro län 77 66,5 Hällefors 88,4 50 Kumla 83,9 66,4 Nora 80,3 78,1 Askersund 80 72,2 Karlskoga 79,3 72,5 Örebro 78,6 70,3 Lindesberg 75,5 66,7 Laxå 75 Ljusnarsberg 72,7 61,1 Hallsberg 71,7 60,9 Degerfors 61,2 61,5 Lekeberg 72,1 * För Laxå och Lekeberg saknas vissa siffror Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Sett till kommunerna inom regionen, i tabellen till vänster, finns det stora skillnader mellan andelen elever som uppnått målen. I Nora är andelen relativt hög för både kvinnor och män medan Degerfors har en låg andel för båda könen. Inom några kommuner finns stora skillnader mellan könen. Ett exempel här är Hällefors som har den högsta andelen flickor i länet som uppnår målen medan kommunen samtidigt har den lägsta andelen för pojkar där bara hälften har uppnått målen i alla ämnen. Det bör dock påpekas att variationerna i små kommuner kan vara väldigt stora mellan åren, detta beror på att enskilda elever får stort genomslag. Behörighet till universitet och högskola Andel (%) gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola Kvinnor, riket Män, riket Kvinnor, Örebro län Män, Örebro län Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Behörigheten till universitet och högskola (andel av de som erhållit slutbetyg) har haft en vikande trend för kvinnor och män sett till riket såväl som Örebroregionen, med undantag för en tillfällig ökning Örebroregionens andel kvinnor har under de tre senaste åren legat nästan jämnt med rikets nivåer medan andelen män oftast har legat under rikets nivåer. 4

13 Andelen kvinnor med behörighet har under perioden varit högre än andelen män. Värt att notera är att andelen män i regionen med behörighet till universitet och högskola, har minskat kraftigt de senaste åren hade endast 80 procent av männen behörighet. Skillnaden mellan kvinnor och män 2011 var hela 9 procentenheter. Andel (%) gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola efter kommun, 2011 Kvinnor Män Riket 90,3 83,2 Örebro län 89,2 79,8 Laxå 97,4 83,3 Hallsberg 92,7 79,8 Lindesberg 92,3 67,2 Ljusnarsberg 92 70,4 Örebro 90,9 81,5 Kumla 90,4 81,2 Lekeberg 88,6 91,1 Karlskoga 87,8 85,8 Nora 87,3 76,1 Askersund 87 72,2 Hällefors 86,7 88,4 Degerfors 77,8 80 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) I tabellen till vänster kan det utläsas stora skillnader mellan kvinnor och män, dels mellan kommuner och dels inom kommuner. I de flesta kommunerna i Örebroregionen är andelen kvinnor med behörighet högre än andelen män men i tre kommuner, som exempelvis Degerfors, är förhållandet det omvända. Största skillnaden inom en kommun är i Lindesberg där det skiljer hela 25,1 procentenheter mellan kvinnorna och männen. Andelen kvinnor med behörighet är anmärkningsvärt hög i Laxå med 97,4 procent. Övergång till universitet/högskola Andel (%) gymnasieelevers övergångar till universitet/högskola inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan Kvinnor, riket Män, riket Kvinnor, Örebro län Män, Örebro län Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 5

14 Den generella trenden i riket och i Örebroregionen är allt fler går vidare till högre studier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. I länet är andelen kvinnor och män lägre jämfört med riket. Kvinnorna fortsätter i högre utsträckning än männen. En intressant detalj är utvecklingen för kvinnor och män i länet och den är att när andelen kvinnor har ökat har andelen män minskat och tvärtom. Andel (%) gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning efter kommun, 2011 Kvinnor Män Riket 45,4 32,6 Örebro län 41,7 30,6 Laxå 52,4 26,5 Örebro 50,6 38,0 Kumla 50 28,1 Askersund 49,1 28,1 Hallsberg 45,5 31,5 Karlskoga 42,4 42,3 Nora 40,8 47,2 Lindesberg 37,0 29,2 Degerfors 35,2 31,7 Hällefors 33,3 20,7 Lekeberg 33,3 25,7 Ljusnarsberg 30,4 18,2 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Inom Örebroregionen är skillnaderna mellan män och kvinnor i och mellan kommuner stora även sett till andelen gymnasieelever som börjat på universitet eller högskola inom tre år. En övergång till högre studier bland kvinnor är högst i Laxå och lägst i Ljusnarsberg. För männen är övergången högst i Nora och lägst i Ljusnarsberg. I samtliga kommuner förutom Nora, fortsätter en högre andel kvinnor än män till högre studier. När det gäller utbildningsinriktning finns det framför allt en som är kraftigt kvinnodominerande, vård och omsorg, och en som är kraftigt dominerad av män, teknik och tillverkning. Denna trend gäller för såväl riket som Örebroregionen. 3 Slutsatser: I Örebroregionen är skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå stora. Pojkarnas resultat i skolan är betydligt lägre än flickornas, samt även lägre än genomsnittet för pojkar i Sverige. Fler kvinnor än män fortsätter från gymnasiet till en högre utbildning. Pojkars och män eftersatthet i skolan är problematiskt för gruppen pojkar/män och för Örebroregionens framtida kompetensförsörjning eftersom kunskapskravet i arbetslivet ökar och kommer fortsätta att öka. Skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå varierar men trenden är att skillnaderna ökar. 3 Jacobsson, Max (2012) Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen ur ett regionalt perspektiv. 6

15 4. Kunskapslyft i arbetslivet Det andra målområdet handlar om kompetensförsörjning inom arbetslivet. Eftersom arbetslivet ständigt förnyas krävs en väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft vilket stärker konkurrenskraften. Inom detta område finns det tre mål. Mål: Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan Alla regionens företag och organisationer genomför systematiskt kompetensutveckling av medarbetare Eftergymnasial utbildning Andel (%) av befolkningen (25-64 år) med minst 3 år eftergymnasial utbildning, Källa: SCB Kvinnor, riket Män, riket Kvinnor, Örebro län Män, Örebro län Diagrammet visar att andelen av befolkningen med minst tre år eftergymnasial utbildning har ökat i såväl riket som Örebro län. Det är kvinnorna som står för den största ökningen. Jämfört med riksgenomsnittet är kvinnor och män i Örebroregionen lägre utbildade. Under hela perioden har andelen kvinnor varit högre än andelen män både för riket och för länet. Denna skillnad har vuxit under hela 2000-talet och 2011 var skillnaden mellan könen i länet hela 10 procentenheter, jämfört med utgångsläget på 4 procentenheter. Enbart 14 procent av männen i Örebroregionen hade 2011 en eftergymnasial utbildning på minst tre år medan motsvarande siffra för kvinnorna var 24 procent. 7

16 Andel (%) av befolkningen (25-64 år) med minst 3 år eftergymnasial utbildning efter kommun, 2011 Kvinnor Män Riket Örebro län Örebro Lekeberg Nora Lindesberg 19 9 I kommunerna i Örebroregionen är skillnaderna i andel högutbildade kvinnor och män stora. I samtliga kommuner är det en betydligt större andel kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning på minst tre år. I Örebro är andelen högutbildade högre än riksgenomsnittet för både kvinnor och män medan andelen för övriga kommuner är lägre än för riksgenomsnittet. Lägst andel högutbildade kvinnor återfinns i Degerfors medan Laxå har den lägsta andelen högutbildade män. Karlskoga Att kvinnor i genomsnitt är högre utbildade än män har Kumla förmodligen inte spelat så stor roll för gruppen män då Askersund 17 7 sysselsättningen i de traditionellt manliga branschsektorerna Hallsberg 16 8 har präglats av en relativt låg utbildningsnivå. 4 I en rapport Hällefors 13 7 av Granberg och Svensson Hallberg som handlar om Laxå 13 4 arbetsmarknaden i Örebroregionen, framgår det att det är Ljusnarsberg 13 6 brist på utbildad arbetskraft inom bland annat industri/teknik Degerfors 12 6 och vård. 5 Produktionen inom industrin blir allt mer tekniskt Källa: SCB utvecklad vilket innebär att efterfrågan på högutbildad arbetskraft blir större. Detta kan innebära problem för kompetensförsörjningen inom industrin då männens utbildningsnivå är låg och industrin domineras av manligt sysselsatta. 6 Kompetensförsörjning Andel (%) utexaminerade från universitet/högskola som etablerats på arbetsmarknaden inom 1,5 år, Riket Kvinnor, riket Män, riket Örebro universitet Källa: Högskoleverket 4 Jacobsson, Max (2012) Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen ur ett regionalt perspektiv. 5 Granberg, Anette och Svensson, Maria (2010) Kompetensförsörjning i Örebroregionen en översikt av insatser inom kompetensförsörjningen Jacobsson, Max (2012) Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen ur ett regionalt perspektiv. 8

17 Diagrammet visar att andelen utexaminerade som etableras på arbetsmarknaden inom ett och ett halvt år har ökat successivt för riket och Örebro universitet fram till 2008 för att sedan ha en dipp En förklaring till nedgången 2009 kan vara lågkonjunkturen som började hösten Lågkonjunktur innebär ofta ökad arbetslöshet. Etableringsandelen från Örebro universitet är hög och förutom 2007 har den varit högre än riksgenomsnittet. Sett till kön är andelen män som etableras på arbetsmarknaden i riket under perioden högre än andelen kvinnor, med undantag för I den senaste uppföljningen 2009 hade män en högre etableringsandel än kvinnor på cirka 4 procentenheter. Statistik uppdelad på kön gällande etableringsgraden i Örebroregionen finns tyvärr inte att tillgå varför det går att peka på en kunskapslucka där. Etableringen på arbetsmarknaden mellan kön i Sverige har varierat över tid. Anledningen har till stor del att göra med att könsfördelningen varierar mellan olika examensgrupper. Mellan examensåren 1994/ /08 har andelen män som har etablerat sig på arbetsmarknaden oftast varit högre än andelen kvinnor. (Detta framgick även i diagrammet om utexaminerade som etablerats på arbetsmarknaden). Sett till ämnesområde har män en högre andel etablerade inom alla områden förutom humaniora och teologi. 7 Universitet och högskolor försörjer i hög grad den lokala/regionala arbetsmarknaden. Örebro universitet är därför viktigt för Örebroregionen gällande försörjning av arbetskraft och kompetensförsörjning. Cirka 40 procent av de som utbildar sig vid universitetet blir sedan kvar i regionen. 8 Arbetsmarknaden i Örebroregionen är starkt könsdelad. Den största andelen sysselsatta kvinnor finns inom sjukvård och skola medan den största andelen män finns inom industri och företagstjänster. Av de sysselsatta är 48,3 procent kvinnor och 51,7 procent män (2012). 9 Kompetensutveckling av medarbetare Andel (%) medarbetare som genomgått kompetensutveckling, minst 3 dagar årligen, för åren 2008 och Källa: SCB 7 Wiberg, Anders och Lagerkvist Ann Catrin (2011) Etableringen på arbetsmarknaden 2009 examinerade läsåret 2007/ Jacobsson, Max (2012) Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen ur ett regionalt perspektiv. 9 Jacobsson, Max (2012) Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen ur ett regionalt perspektiv. 9

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Jämställd regional tillväxt

Jämställd regional tillväxt Rapport 2014:03 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Rapport 2014:03 Dnr 12-109 Sammanfattning och

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti

Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti Dag 1 Magnus Persson, Regiondirektör, Regionala styrgruppen Magnus underströk att alla organisationer har möjlighet att ta på sig ledartröjan i det regionala

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta

Örebro läns kompetenskarta Delrapport Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län November 2011 Karsten Lundequist Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län Dnr: 11 105

Läs mer

Rapport 2015:05 Författare: Anders Niklasson. Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Rapport 2015:05 Författare: Anders Niklasson. Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Rapport 2015:05 Författare: Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Övergången från gymnasieskolan till högskolan

Övergången från gymnasieskolan till högskolan STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2007/10 Övergången från gymnasieskolan till högskolan I regleringsbrevet för 2007 har regeringen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll?

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Rapport: Artikel: Margareta Lindén-Boström and Carina Persson A selective follow-up study on a public health survey Eur J Public Health ckr193 first published

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer