Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning"

Transkript

1 Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 1

2 2 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning Riksföreningen Teknikcollege

3 Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning En väl fungerande kompetensförsörjning har stor betydelse för regionens tillväxtarbete. För att Örebroregionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till rätt kompetens. Vi behöver erbjuda utbildningar som är bättre anpassade efter arbetslivets behov, utveckla anställdas kompetens och ta tillvara kompetensen som idag står utanför arbetsmarknaden. Regionförbundet Örebro har tillsammans med flera aktörer tagit fram analyser och prognoser som beskriver de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Örebro län står inför. De beskriver behovet av kompetens i framtiden, från regionalt till kommunalt perspektiv. Detta ligger i linje med regionförbundets regeringsuppdrag att etablera kompetensplattformar. Uppdraget ska bidra till ökad kunskap och samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Materialet innehåller statistik och analyser för att se utvecklingen på arbetsmarknaden över tid och omfattar alla personer över 16 år som bor eller har bott i Örebro län. Som ett komplement till statistiken har regionförbundet gjort intervjuer med 120 arbetsgivare för att få kunskap om kompetensbehov idag och i framtiden utifrån det lokala arbetslivets perspektiv. Analyserna och prognoserna blir viktiga verktyg och utgångspunkter för det fortsatta arbetet för bättre matchning och utbildningsplanering. På följande sidor sammanfattar vi de fem utmaningar som analyserna och prognoserna har identifierat och som har stor betydelse för framtidens kompetensförsörjning: 1. Den åldrande befolkningen 2. De som står utanför arbetsmarknaden 3. Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden 4. Utbildning och matchning 5. Pendling Örebro december 2012 Magnus Persson Regiondirektör fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 3

4 1. Den åldrande befolkningen Det är en stor utmaning att en allt större del av befolkningen i länet blir äldre. Redan idag har några kommuner 25 procent ålderspensionärer, och de kommer att bli fler. Ålderstrukturen Diagrammet visar ålderfördelningen för kvinnor och män över 16 år som bor i Örebro län. In- och utbuktningarna kommer successivt förflyttas uppåt allt-eftersom. Man kan därmed se hur arbetskraften förändras över tid. Diagrammen visar att det inte finns tillräckligt med unga i förhållande till äldre. Detta innebär att färre människor i arbetsför ålder ska försörja fler äldre. Denna skillnad är ännu tydligare i länets norra kommuner. Ålder 100 Män Kvinnor Ålder 100 Män Kvinnor Antal Antal Åldersfördelning av män och kvinnor över 16 år som bor Örebro län, år (SCB/BeDa) Åldersfördelning av män och kvinnor över 16 år som bor i länets norra kommuner, år (SCB/BeDa) Degerfors 3% Askersund 3% Nora 3% Kumla 5% Hallsberg 6% Lindesberg 8% Hällefors 2% Lekeberg 2% Laxå 2% Ljusnarsberg 1% Örebro 53% Fördelning av sysselsatta Cirkeldiagrammet visar hur stor del av de sysselsatta i länet som arbetar i respektive kommun. Siffrorna visar att arbetskraften är starkt geografiskt koncentrerad till Örebro kommun. Karlskoga 12% Sysselsättningens fördelning på kommunerna i Örebro län, år (SCB/BeDa) 4 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

5 Största Näst största tredje största branschsektorn branschsektorn branschsektorn Karlskoga, Degerfors Industri 30% sjukvård, sociala tjänster 16% Företagstjänster, FoU 13% Askersund, Hallsberg, Laxå Industri 28% sjukvård, sociala tjänster 13% Handel 11% Hällefors, Lindesberg, Industri 26% sjukvård, sociala tjänster 20% Utbildning, förskola 11% Ljusnarsberg, Nora Lekeberg, Kumla, Örebro Sjukvård, sociala tjänster 17% Företagstjänster, FoU 14% Industri 12% Matrisen visar en sammanställning av vilka tre branschsektorer som är störst för olika länsdelar. (SCB/BeDa) Branschstrukturen Tabellen visar hur de sysselsatta i länet är fördelade inom 13 branschsektorer. Det går snabbt att konstatera att branschsektorerna industri och sjukvård/sociala tjänster dominerar arbetsmarknaden. Generellt har alla branschsektorer en stark koncentration till Örebro kommun, förutom industrin som har en stark dominans i alla kommuner utom Lekeberg och Örebro. Industri Sjukvård, sociala tjänster Företagstjänster, FoU Handel Utbildning, inkl förskola Bygg Offentlig förvaltning, försvar Rekreation, pers tjänster Transport Hotell o restaurang Okänd Jord, skog, fiske Post o tele Bank, finans, försäkring Sysselsättningen fördelad i branschsektorer i Örebro län (%), år (SCB/BeDa) fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 5

6 20 15 Procent Industri Företagstjänster, FoU Sjukvård, sociala tjänster Totalt Procent Åldersfördelning inom olika branschsektorer i Örebro län, år (SCB/BeDa) 0 LÅG MEDEL HÖG Andel sysselsatta inom industrin fördelade på olika utbildningsnivåer, år 1990 och Låg utbildningsnivå innebär avslutad grundskola, medel innebär avslutad gymnasieutbildning, hög är minst två års eftergymnasial utbildning. (SCB/BeDa) Åldersfördelning Diagrammet visar att den dominerande ålderskategorin för länets alla tre största branschsektorer industri, sjukvård/sociala tjänster samt företagstjänster/forskning och utveckling (FoU) är år. Det innebär att var femte person kommer lämna arbetsmarknaden på grund av ålder på års sikt. Detta kommer framförallt att märkas för branschsektorerna industri och sjukvård/ sociala tjänster. För företagstjänster/fou är det annorlunda då cirka 66 procent är under 30 år. Inom branschsektorn företagstjänster/fou är bemanningsföretagen den enskilt största näringsgrenen. Av dem som jobbar på ett bemanningsföretag har var fjärde person en utbildningsinriktning mot teknik och tillverkning. Med största sannolikhet jobbar de personerna inom industribranschen. Det innebär att antalet sysselsatta är fler än vad stapeln för Industri visar. Så påverkas arbetsmarknaden Industribranschen Generationsväxlingen innebär inte alltid nyanställning då efterfrågan, konjunkturer och arbetsuppgifter förändras över tid. Som en konsekvens av en allt mer kunskapsintensiv produktion och specialisering har det skett en kontinuerlig höjning av utbildningsnivån. För dem som arbetar inom industrin har kraven på kompetens ökat. Trots stora nedgångar över tid dominerar fortfarande industrin arbetsmarknaden. Industrin har också en stark dominans när det gäller sysselsättningen i samtliga kommuner. Länet är därmed påtagligt beroende av arbetskraft inom den här branschen. Sjukvård, sociala tjänster Branschen sjukvård/sociala tjänster står inför stora utmaningar när de äldre blir fler, medellivslängden ökar och många går i pension: Att ersätta arbetskraften som går i pension. Öka antalet sökande till vårdutbildningar. Bemöta ett ökat behov av vård och omsorg i takt med att befolkningen blir allt äldre och allt fler. Insatser för att höja kompetensen för flera yrkesgrupper kräver resurser. För Örebro län är medelåldern för de sysselsatta inom branschen 43 år. Här har det skett en markant ökning av medelåldern. Detta beror på att för få unga kommer in i branschen. Samtidigt sker de ungas inträde på arbetsmarknaden allt senare i livet. Vi ser att våra stora yrkesgrupper inom till exempel vården, inte är ett attraktivt yrke. Det är för få som söker och det är allt färre som vill ha de här jobben, skulle jag säga. Det är klart att det är en strategisk utmaning för oss att vända den bilden. Vi är en kommun som har en ganska hög medelålder. Vi ser att nästan 30 procent av våra medarbetare idag går i pension inom en tioårsperiod. Det största rekryteringsbehovet vi kommer ha framöver är inom kategorin undersköterskor. 6 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

7 2. Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden Personer som står utanför arbetsmarknaden är en viktig resurs för regionens kompetensförsörjning. I Örebro län saknade (2008) personer i åldrarna år uppgift om arbete. De som studerar är inte inräknade. Ålder Av de sysselsatta har de yngsta och äldsta åldergrupperna svagast förankring på arbetsmarknaden. En förklaring är att de yngre fortfarande studerar samt att de äldre av olika anledningar har lämnat arbetsmarknaden. Statistiken visar att gruppen år har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utbildning Generellt har kvinnor i länet en högre utbildningsnivå än män. Samtidigt är det fler kvinnor än män som står utanför arbetsmarknaden. Av dem som är sysselsatta i länet har 13 procent låg utbildningsnivå, det vill säga endast grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för dem som står utanför arbetsmarknaden är 36 procent. Detta visar att utbildningsnivån är avgörande för individers möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. De vanligaste utbildningsinriktningarna för gruppen som står utanför arbetsmarknaden är teknik och tillverkning, samhälle/administration/juridik/handel samt sjukvård och omsorg. Etnicitet Den här tabellen visar vilken grad av förankring länets invånare med olika ursprungsland/regioner har. Tabellen visar att det är svårt för utlandsfödda att ta sig in på arbetsmarknaden. När länets arbetsgivare i intervjuer fick svara på frågor om mångfald berättar många att bristande språkkunskaper är en tröskel för personer med annan kulturell bakgrund än svensk att få arbete, men inte alla: Om man tittar på våra invandrare så är de verkligen invandrare för de kan i princip inte svenska. En av dem pratar svenska, de övriga pratar engelska eller ungerska via Google-translate. Det fungerar alldeles utmärkt. De är yrkesskickliga, de kan läsa en ritning, de vet vad de ska göra och är stolta över vad de gör. Språk och härkomst har ingen betydelse. Andra arbetsgivare reflekterar mer över den egna verksamhetens homogenitet och rädslan för det som är annorlunda: Vi har inga invandrare. Jag har försökt att följa detta, vilka som sökt jobb. Det är mycket kompetens som vi missar. Okunskap eller rädsla kanske det beror på? Födelseland Stark Svag Ingen region förankring förankring förankring Sverige 81% 7% 12% Norden 68% 7% 25% Östra Europa 63% 10% 27% Västra Asien 45% 13% 41% Övriga Asien 53% 16% 31% Afrika 36% 13% 51% Länsinvånare med olika ursprungsland/regioner och utan kontrolluppgift från arbetsgivare, år (SCB/BeDa) fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 7

8 3. Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden Män och kvinnor Arbetsmarknaden i länet är påtagligt könsdelad. För länets två största branscher är detta tydligt. Generellt arbetar männen framförallt inom de traditionellt mansdominerande branscherna teknik och tillverkning medan kvinnorna främst jobbar inom sjukvården eller med utbildning. Att arbetsmarknaden ser ut som den gör är en konsekvens av vilken utbildning som män respektive kvinnor väljer. Den könssegregerade arbetsmarknaden är problematisk. Föreställningar om vad män och kvinnor jobbar med, eller bör jobba med, låser in stora delar av arbetskraften till vissa yrken. Om det utgör ett hinder vid rekryteringar och ungdomars val av utbildning kommer matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden att fungera sämre. Möjligheten att hitta rätt personer ökar om urvalet vid rekryteringar utgår från hela arbetskraften, det vill säga både kvinnor och män. Som skäl för en önskad och jämnare könsfördelning anser de intervjuade arbetsgivarna att en jämnare blandning bland annat ger ett bättre arbetsklimat. Några av de intervjuade nämner att verksamheterna har ett ansvar att representera hela befolkningens struktur, och därför är obalansen i verksamheterna problematisk: Det är viktigt i mötet med våra brukare. I förskolan är det viktigt med manliga förebilder Sysselsatta män och kvinnor i Örebro län fördelade på branschsektorer, år (SCB/BeDa) Industri Män Bygg Handel Hotell o rest Transport Post o tele Bank, finans, försäkring Företagstjänster Offentlig förvaltning, försvar Utbildning, inkl. förskola Sjukvård, sociala tjänster Rekreation, pers tjänster Jord, skog, fiske Okänd Kvinnor Naturvetenskap, matematik, data Lantbruk, skogsbruk, djursjukvård Okänd inriktning Humaniora, konst Tjänster Pedagogik, lärarutbildning Hälso/sjukvård, social omsorg Samh juridik, handel, administration Teknik, tillverkning Allmän utbildning Män Kvinnor Utbildningsinriktningar fördelade på kön i Örebro län, år (SCB/BeDa) 8 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

9 Etnicitet De utlandsfödda över 16 år omfattade personer år Gruppen har en åldersstruktur som skiljer sig från dem som är födda i Sverige och övriga Norden. En jämförelse visar att antalet utlandsfödda är fler, framförallt i de yngre åldrarna. De är därför en stor tillgång på arbetsmarknaden. En ökad kulturell mångfald på arbetsmarknaden ställer ökade krav på öppenhet i organisationer och på arbetslivets förmåga att förhålla sig till olikheter och se det som en tillgång. Ålder Män Kvinnor Vi är rädda för att få en skillnad mellan medarbetare. Det är kanske där motståndet ligger. Det finns mycket vi går miste om. Det borde ligga på mig som arbetsgivare att ta reda och prova sig fram för att se vilken nytta och vilka kompetenser vi gå miste om. Man är väl lite bekväm Antal Antal invånare över 16 år som är födda utanför Norden och bor i Örebro län, år (SCB/BeDa) fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 9

10 4. Utbildning och matchning Hur matchningen på arbetsmarknaden fungerar handlar inte bara om hur väl utbildningssystemet är anpassat efter arbetslivets behov. En mängd faktorer påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan. Det finns fyra generella faktorer som påverkar och talar om varför det finns överskott eller underskott av arbetskraft och/eller kompetens. Utbudet av arbetskraft Länets befolkningsutveckling och åldersstruktur styr utbudet av arbetskraft. Men även länets attraktivitet påverkar möjligheterna att attrahera arbetskraft. Att ta tillvara på den samlade kompetens som finns i länet är en förutsättning för att skapa en hållbar struktur för att över tid kunna ersätta de som lämnar arbetsmarknaden. Utbudet av arbetskraft kan snabbt påverkas av konjunkturella svängningar. En mycket snabb efterfrågan kan innebära att det uppstår brist. Lika snabbt kan minskad produktion leda till uppsägningar. En ständig utveckling i samhället och på arbetsmarknaden ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Då länets barn och ungdomar är framtidens tillgång på arbetskraft är det viktigt att alla elever klarar både grundskolan och gymnasieskolan. Intresse Ungdomars val av utbildning har en avgörande betydelse såväl för hela arbetslivet som för individernas möjlighet till arbete och karriär. Idag styr personliga drivkrafter, värderingar och intressen val av utbildning. Ungdomarna själva avgör och värderar vilken nytta de ser av en viss utbildning. Detta kräver god kännedom, information och kunskap om framtidsutsikterna och vilka konsekvenserna blir av att välja en viss utbildning eller inriktning. Jag tycker man gör ungdomarna en otjänst genom att bara prata om att man ska läsa för sitt intresse. Man pratar inte om vad som händer sen. Jag är orolig. Där har vi misslyckats. Både näringsliv och utbildningsanordnare måste visa var arbetstillfällena finns. Om man kan få det här med industrin synlig för eleverna och dess betydelse för lokal arbetsmarknad. Att man sannolikt kan få jobb där efter studierna, så skapar det motivation. Man måste se till att skapa ett begär efter utbildning mot de sektorer där det faktiskt finns jobb. Utbudet av utbildningar Aldrig tidigare har marknaden och utbudet av utbildningar varit så stort. Det finns många utbildningar som alla ger och kräver olika behörigheter. Beroende på hur utbildningarna är dimensionerade kan det uppstå överskott eller brist inom olika yrkeskategorier. Det finns två anledningar till detta. Den första är att det finns ett stort intresse för ett visst yrke men för få utbildningsplatser. Den andra handlar om att det från år till år är ett lågt intresse och för få som utbildar sig till ett visst yrke. Vi försöker påverka utbildningarna i den mån det går genom att sitta med i programråd på gymnasiesidan för att föra fram våra åsikter om vad som är viktigt och mindre viktigt. På samma sätt på universitetet också, genom kontakter med lärare och programråd påverka utbildningarna så att de matchar krav som vi arbetsgivare ställer. Arbetsgivarnas kravbild Arbetslivet har specifika krav på kompetens. Det räcker inte med att bara ha tillgång på arbetskraft. Utbildningarna behöver anpassas bättre till arbetslivets behov, men arbetsgivarna behöver också bli bättre på att ta reda på vilken kompetens de behöver, och inte enbart se till formell utbildning. Att arbeta med strategisk kompetensförsörjning kan vara ett sätt för arbetslivet att identifiera vilken kompetens de vill attrahera, rekrytera, behålla, avveckla och kompetensutveckla för att nå målen med verksamheten. 10 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

11 5. Pendling Arbetskraftens rörlighet är en viktig faktor i fråga om hur människor väljer att pendla eller att flytta till ett arbete som motsvarar deras kompetens och intressen. Att försörja regionen med rätt kompetens handlar om att bli en del av en större arbetsmarknad. En större arbetsmarknad innebär en ökad rörlighet på arbetskraft. Det i sin tur leder till att arbetsgivare har ett större utbud att välja från. Detta gör det lättare att hitta den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Dessutom skapar det större möjligheter för de enskilda individerna att hitta ett intressant arbete och göra karriär. Vem pendlar? Idag pendlar allt fler och allt längre sträckor till arbete. Sedan 1990-talet har det nästan skett en fördubbling av arbetspendlingen. En övergripande bild av pendlingsflödena pekar på att höginkomsttagare och högutbildade generellt sett pendlar mer än låginkomsttagare och lågutbildade. Det visar sig också att högutbildade kvinnor pendlar marginellt mer än lågutbildade kvinnor. Hur ser pendlingen ut? Det finns stora pendlingsflöden till Örebro kommun från nästan hela länet. Det är bara fyra kommuner där pendlingen till Örebro kommun understiger 500 personer. Flödena mellan kommunerna i västra (Karlskoga, Degerfors) och östra länet (Kumla, Lekeberg, Örebro) är relativt starka. Pendlingsflödet är något svagare mellan de södra kommunerna (Askersund, Hallsberg och Laxå). Den norra länsdelen präglas av relativt stora pendlingsflöden mellan Lindesberg och Nora. Däremot är flödena mellan dessa och de nordligaste kommunerna, Ljusnarsberg och Hällefors, svaga. Pendling och regionförstoring framhålls idag vara svaret på många kommuners problem med minskad befolkning och svag arbetsmarknad. Även om pendling kan vara en lösning på framtidens kompetensförsörjning ställer det stora krav på infrastruktur och på kommunikationsmöjligheter. fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 11

12 Mer information Har du frågor om regionförbundets arbete eller om analyserna och prognoserna är du varmt välkommen att kontakta oss: Anette Granberg, projektledare för regeringsuppdraget att etablera kompetensplattformar Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare Det kompletta analys- och prognosmaterialet finns att läsa och ladda ned på december form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Regionförbundet Örebro tfn Örebro fax besöksadress Forskarvägen 1, Örebro e-post 12 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:09 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors November 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Arbetsmarknaden i Örebroregionen En analys av kommande pensionsavgångar och unga på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Örebroregionen En analys av kommande pensionsavgångar och unga på arbetsmarknaden Rapport 2009:13 Arbetsmarknaden i Örebroregionen En analys av kommande pensionsavgångar och unga på arbetsmarknaden Mona Hedfeldt Arbetsmarknaden i Örebroregionen En analys av kommande pensionsavgångar

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv Rapport 2012:01 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv Januari 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning ur ett

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Rapport 2011:06. Den framtida kompetensförsörjningen. Karlskogaregionen. Maj 2011. Anders Niklasson

Rapport 2011:06. Den framtida kompetensförsörjningen. Karlskogaregionen. Maj 2011. Anders Niklasson Rapport 2011:06 Den framtida kompetensförsörjningen i Karlskogaregionen Maj 2011 Anders Niklasson Den framtida kompetensförsörjningen i Karlskogaregionen Av Anders Niklasson Rapport 2011:06 Dnr: 11-189-1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:05 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå Juni 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Utbildningsnivå bland vuxna

Utbildningsnivå bland vuxna Kapitel 2 Befo efolkningens Utbildningsnivå bland vuxna 17 Fortsatt stigande snivå Statistiska centralbyrån har mätt snivån i Sverige årligen sedan 1985. Även i samband med folk- och bostadsräkningarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring

Arbetsmarknad i förändring Arbetsmarknad i förändring En analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander och Sebastian Hedberg

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:05 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå Augusti 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar sid 5 Efterfrågan

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012 Anette Granberg 2012-08-27 1(5) Närvarande Magnus Sjöberg Masugnen Lindesbergs kommun Maria Svensson Hallberg Regionförbundet Örebro Ulf Skoog Yrkesvux Örebro kommun Lars Pettersson Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Kompetenspla+ormen Västerbo1en Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Aurora Pelli Projektledare aurora.pelli@regionvasterbo7en.se Kompetenspla+ormen Västerbo1en Sammanhang: Regeringsuppdrag

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Räcker arbetskraften till?

Räcker arbetskraften till? Rapport 2010:02 Räcker arbetskraften till? en översikt av analyser inom kompetensförsörjningen November 2010 Fredrik Eliasson Räcker arbetskraften till? en översikt av analyser inom kompetensförsörjningen

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta

Örebro läns kompetenskarta Delrapport Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län November 2011 Karsten Lundequist Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län Dnr: 11 105

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer