Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning"

Transkript

1 Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 1

2 2 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning Riksföreningen Teknikcollege

3 Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning En väl fungerande kompetensförsörjning har stor betydelse för regionens tillväxtarbete. För att Örebroregionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till rätt kompetens. Vi behöver erbjuda utbildningar som är bättre anpassade efter arbetslivets behov, utveckla anställdas kompetens och ta tillvara kompetensen som idag står utanför arbetsmarknaden. Regionförbundet Örebro har tillsammans med flera aktörer tagit fram analyser och prognoser som beskriver de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Örebro län står inför. De beskriver behovet av kompetens i framtiden, från regionalt till kommunalt perspektiv. Detta ligger i linje med regionförbundets regeringsuppdrag att etablera kompetensplattformar. Uppdraget ska bidra till ökad kunskap och samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Materialet innehåller statistik och analyser för att se utvecklingen på arbetsmarknaden över tid och omfattar alla personer över 16 år som bor eller har bott i Örebro län. Som ett komplement till statistiken har regionförbundet gjort intervjuer med 120 arbetsgivare för att få kunskap om kompetensbehov idag och i framtiden utifrån det lokala arbetslivets perspektiv. Analyserna och prognoserna blir viktiga verktyg och utgångspunkter för det fortsatta arbetet för bättre matchning och utbildningsplanering. På följande sidor sammanfattar vi de fem utmaningar som analyserna och prognoserna har identifierat och som har stor betydelse för framtidens kompetensförsörjning: 1. Den åldrande befolkningen 2. De som står utanför arbetsmarknaden 3. Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden 4. Utbildning och matchning 5. Pendling Örebro december 2012 Magnus Persson Regiondirektör fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 3

4 1. Den åldrande befolkningen Det är en stor utmaning att en allt större del av befolkningen i länet blir äldre. Redan idag har några kommuner 25 procent ålderspensionärer, och de kommer att bli fler. Ålderstrukturen Diagrammet visar ålderfördelningen för kvinnor och män över 16 år som bor i Örebro län. In- och utbuktningarna kommer successivt förflyttas uppåt allt-eftersom. Man kan därmed se hur arbetskraften förändras över tid. Diagrammen visar att det inte finns tillräckligt med unga i förhållande till äldre. Detta innebär att färre människor i arbetsför ålder ska försörja fler äldre. Denna skillnad är ännu tydligare i länets norra kommuner. Ålder 100 Män Kvinnor Ålder 100 Män Kvinnor Antal Antal Åldersfördelning av män och kvinnor över 16 år som bor Örebro län, år (SCB/BeDa) Åldersfördelning av män och kvinnor över 16 år som bor i länets norra kommuner, år (SCB/BeDa) Degerfors 3% Askersund 3% Nora 3% Kumla 5% Hallsberg 6% Lindesberg 8% Hällefors 2% Lekeberg 2% Laxå 2% Ljusnarsberg 1% Örebro 53% Fördelning av sysselsatta Cirkeldiagrammet visar hur stor del av de sysselsatta i länet som arbetar i respektive kommun. Siffrorna visar att arbetskraften är starkt geografiskt koncentrerad till Örebro kommun. Karlskoga 12% Sysselsättningens fördelning på kommunerna i Örebro län, år (SCB/BeDa) 4 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

5 Största Näst största tredje största branschsektorn branschsektorn branschsektorn Karlskoga, Degerfors Industri 30% sjukvård, sociala tjänster 16% Företagstjänster, FoU 13% Askersund, Hallsberg, Laxå Industri 28% sjukvård, sociala tjänster 13% Handel 11% Hällefors, Lindesberg, Industri 26% sjukvård, sociala tjänster 20% Utbildning, förskola 11% Ljusnarsberg, Nora Lekeberg, Kumla, Örebro Sjukvård, sociala tjänster 17% Företagstjänster, FoU 14% Industri 12% Matrisen visar en sammanställning av vilka tre branschsektorer som är störst för olika länsdelar. (SCB/BeDa) Branschstrukturen Tabellen visar hur de sysselsatta i länet är fördelade inom 13 branschsektorer. Det går snabbt att konstatera att branschsektorerna industri och sjukvård/sociala tjänster dominerar arbetsmarknaden. Generellt har alla branschsektorer en stark koncentration till Örebro kommun, förutom industrin som har en stark dominans i alla kommuner utom Lekeberg och Örebro. Industri Sjukvård, sociala tjänster Företagstjänster, FoU Handel Utbildning, inkl förskola Bygg Offentlig förvaltning, försvar Rekreation, pers tjänster Transport Hotell o restaurang Okänd Jord, skog, fiske Post o tele Bank, finans, försäkring Sysselsättningen fördelad i branschsektorer i Örebro län (%), år (SCB/BeDa) fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 5

6 20 15 Procent Industri Företagstjänster, FoU Sjukvård, sociala tjänster Totalt Procent Åldersfördelning inom olika branschsektorer i Örebro län, år (SCB/BeDa) 0 LÅG MEDEL HÖG Andel sysselsatta inom industrin fördelade på olika utbildningsnivåer, år 1990 och Låg utbildningsnivå innebär avslutad grundskola, medel innebär avslutad gymnasieutbildning, hög är minst två års eftergymnasial utbildning. (SCB/BeDa) Åldersfördelning Diagrammet visar att den dominerande ålderskategorin för länets alla tre största branschsektorer industri, sjukvård/sociala tjänster samt företagstjänster/forskning och utveckling (FoU) är år. Det innebär att var femte person kommer lämna arbetsmarknaden på grund av ålder på års sikt. Detta kommer framförallt att märkas för branschsektorerna industri och sjukvård/ sociala tjänster. För företagstjänster/fou är det annorlunda då cirka 66 procent är under 30 år. Inom branschsektorn företagstjänster/fou är bemanningsföretagen den enskilt största näringsgrenen. Av dem som jobbar på ett bemanningsföretag har var fjärde person en utbildningsinriktning mot teknik och tillverkning. Med största sannolikhet jobbar de personerna inom industribranschen. Det innebär att antalet sysselsatta är fler än vad stapeln för Industri visar. Så påverkas arbetsmarknaden Industribranschen Generationsväxlingen innebär inte alltid nyanställning då efterfrågan, konjunkturer och arbetsuppgifter förändras över tid. Som en konsekvens av en allt mer kunskapsintensiv produktion och specialisering har det skett en kontinuerlig höjning av utbildningsnivån. För dem som arbetar inom industrin har kraven på kompetens ökat. Trots stora nedgångar över tid dominerar fortfarande industrin arbetsmarknaden. Industrin har också en stark dominans när det gäller sysselsättningen i samtliga kommuner. Länet är därmed påtagligt beroende av arbetskraft inom den här branschen. Sjukvård, sociala tjänster Branschen sjukvård/sociala tjänster står inför stora utmaningar när de äldre blir fler, medellivslängden ökar och många går i pension: Att ersätta arbetskraften som går i pension. Öka antalet sökande till vårdutbildningar. Bemöta ett ökat behov av vård och omsorg i takt med att befolkningen blir allt äldre och allt fler. Insatser för att höja kompetensen för flera yrkesgrupper kräver resurser. För Örebro län är medelåldern för de sysselsatta inom branschen 43 år. Här har det skett en markant ökning av medelåldern. Detta beror på att för få unga kommer in i branschen. Samtidigt sker de ungas inträde på arbetsmarknaden allt senare i livet. Vi ser att våra stora yrkesgrupper inom till exempel vården, inte är ett attraktivt yrke. Det är för få som söker och det är allt färre som vill ha de här jobben, skulle jag säga. Det är klart att det är en strategisk utmaning för oss att vända den bilden. Vi är en kommun som har en ganska hög medelålder. Vi ser att nästan 30 procent av våra medarbetare idag går i pension inom en tioårsperiod. Det största rekryteringsbehovet vi kommer ha framöver är inom kategorin undersköterskor. 6 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

7 2. Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden Personer som står utanför arbetsmarknaden är en viktig resurs för regionens kompetensförsörjning. I Örebro län saknade (2008) personer i åldrarna år uppgift om arbete. De som studerar är inte inräknade. Ålder Av de sysselsatta har de yngsta och äldsta åldergrupperna svagast förankring på arbetsmarknaden. En förklaring är att de yngre fortfarande studerar samt att de äldre av olika anledningar har lämnat arbetsmarknaden. Statistiken visar att gruppen år har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utbildning Generellt har kvinnor i länet en högre utbildningsnivå än män. Samtidigt är det fler kvinnor än män som står utanför arbetsmarknaden. Av dem som är sysselsatta i länet har 13 procent låg utbildningsnivå, det vill säga endast grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för dem som står utanför arbetsmarknaden är 36 procent. Detta visar att utbildningsnivån är avgörande för individers möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. De vanligaste utbildningsinriktningarna för gruppen som står utanför arbetsmarknaden är teknik och tillverkning, samhälle/administration/juridik/handel samt sjukvård och omsorg. Etnicitet Den här tabellen visar vilken grad av förankring länets invånare med olika ursprungsland/regioner har. Tabellen visar att det är svårt för utlandsfödda att ta sig in på arbetsmarknaden. När länets arbetsgivare i intervjuer fick svara på frågor om mångfald berättar många att bristande språkkunskaper är en tröskel för personer med annan kulturell bakgrund än svensk att få arbete, men inte alla: Om man tittar på våra invandrare så är de verkligen invandrare för de kan i princip inte svenska. En av dem pratar svenska, de övriga pratar engelska eller ungerska via Google-translate. Det fungerar alldeles utmärkt. De är yrkesskickliga, de kan läsa en ritning, de vet vad de ska göra och är stolta över vad de gör. Språk och härkomst har ingen betydelse. Andra arbetsgivare reflekterar mer över den egna verksamhetens homogenitet och rädslan för det som är annorlunda: Vi har inga invandrare. Jag har försökt att följa detta, vilka som sökt jobb. Det är mycket kompetens som vi missar. Okunskap eller rädsla kanske det beror på? Födelseland Stark Svag Ingen region förankring förankring förankring Sverige 81% 7% 12% Norden 68% 7% 25% Östra Europa 63% 10% 27% Västra Asien 45% 13% 41% Övriga Asien 53% 16% 31% Afrika 36% 13% 51% Länsinvånare med olika ursprungsland/regioner och utan kontrolluppgift från arbetsgivare, år (SCB/BeDa) fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 7

8 3. Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden Män och kvinnor Arbetsmarknaden i länet är påtagligt könsdelad. För länets två största branscher är detta tydligt. Generellt arbetar männen framförallt inom de traditionellt mansdominerande branscherna teknik och tillverkning medan kvinnorna främst jobbar inom sjukvården eller med utbildning. Att arbetsmarknaden ser ut som den gör är en konsekvens av vilken utbildning som män respektive kvinnor väljer. Den könssegregerade arbetsmarknaden är problematisk. Föreställningar om vad män och kvinnor jobbar med, eller bör jobba med, låser in stora delar av arbetskraften till vissa yrken. Om det utgör ett hinder vid rekryteringar och ungdomars val av utbildning kommer matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden att fungera sämre. Möjligheten att hitta rätt personer ökar om urvalet vid rekryteringar utgår från hela arbetskraften, det vill säga både kvinnor och män. Som skäl för en önskad och jämnare könsfördelning anser de intervjuade arbetsgivarna att en jämnare blandning bland annat ger ett bättre arbetsklimat. Några av de intervjuade nämner att verksamheterna har ett ansvar att representera hela befolkningens struktur, och därför är obalansen i verksamheterna problematisk: Det är viktigt i mötet med våra brukare. I förskolan är det viktigt med manliga förebilder Sysselsatta män och kvinnor i Örebro län fördelade på branschsektorer, år (SCB/BeDa) Industri Män Bygg Handel Hotell o rest Transport Post o tele Bank, finans, försäkring Företagstjänster Offentlig förvaltning, försvar Utbildning, inkl. förskola Sjukvård, sociala tjänster Rekreation, pers tjänster Jord, skog, fiske Okänd Kvinnor Naturvetenskap, matematik, data Lantbruk, skogsbruk, djursjukvård Okänd inriktning Humaniora, konst Tjänster Pedagogik, lärarutbildning Hälso/sjukvård, social omsorg Samh juridik, handel, administration Teknik, tillverkning Allmän utbildning Män Kvinnor Utbildningsinriktningar fördelade på kön i Örebro län, år (SCB/BeDa) 8 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

9 Etnicitet De utlandsfödda över 16 år omfattade personer år Gruppen har en åldersstruktur som skiljer sig från dem som är födda i Sverige och övriga Norden. En jämförelse visar att antalet utlandsfödda är fler, framförallt i de yngre åldrarna. De är därför en stor tillgång på arbetsmarknaden. En ökad kulturell mångfald på arbetsmarknaden ställer ökade krav på öppenhet i organisationer och på arbetslivets förmåga att förhålla sig till olikheter och se det som en tillgång. Ålder Män Kvinnor Vi är rädda för att få en skillnad mellan medarbetare. Det är kanske där motståndet ligger. Det finns mycket vi går miste om. Det borde ligga på mig som arbetsgivare att ta reda och prova sig fram för att se vilken nytta och vilka kompetenser vi gå miste om. Man är väl lite bekväm Antal Antal invånare över 16 år som är födda utanför Norden och bor i Örebro län, år (SCB/BeDa) fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 9

10 4. Utbildning och matchning Hur matchningen på arbetsmarknaden fungerar handlar inte bara om hur väl utbildningssystemet är anpassat efter arbetslivets behov. En mängd faktorer påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan. Det finns fyra generella faktorer som påverkar och talar om varför det finns överskott eller underskott av arbetskraft och/eller kompetens. Utbudet av arbetskraft Länets befolkningsutveckling och åldersstruktur styr utbudet av arbetskraft. Men även länets attraktivitet påverkar möjligheterna att attrahera arbetskraft. Att ta tillvara på den samlade kompetens som finns i länet är en förutsättning för att skapa en hållbar struktur för att över tid kunna ersätta de som lämnar arbetsmarknaden. Utbudet av arbetskraft kan snabbt påverkas av konjunkturella svängningar. En mycket snabb efterfrågan kan innebära att det uppstår brist. Lika snabbt kan minskad produktion leda till uppsägningar. En ständig utveckling i samhället och på arbetsmarknaden ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Då länets barn och ungdomar är framtidens tillgång på arbetskraft är det viktigt att alla elever klarar både grundskolan och gymnasieskolan. Intresse Ungdomars val av utbildning har en avgörande betydelse såväl för hela arbetslivet som för individernas möjlighet till arbete och karriär. Idag styr personliga drivkrafter, värderingar och intressen val av utbildning. Ungdomarna själva avgör och värderar vilken nytta de ser av en viss utbildning. Detta kräver god kännedom, information och kunskap om framtidsutsikterna och vilka konsekvenserna blir av att välja en viss utbildning eller inriktning. Jag tycker man gör ungdomarna en otjänst genom att bara prata om att man ska läsa för sitt intresse. Man pratar inte om vad som händer sen. Jag är orolig. Där har vi misslyckats. Både näringsliv och utbildningsanordnare måste visa var arbetstillfällena finns. Om man kan få det här med industrin synlig för eleverna och dess betydelse för lokal arbetsmarknad. Att man sannolikt kan få jobb där efter studierna, så skapar det motivation. Man måste se till att skapa ett begär efter utbildning mot de sektorer där det faktiskt finns jobb. Utbudet av utbildningar Aldrig tidigare har marknaden och utbudet av utbildningar varit så stort. Det finns många utbildningar som alla ger och kräver olika behörigheter. Beroende på hur utbildningarna är dimensionerade kan det uppstå överskott eller brist inom olika yrkeskategorier. Det finns två anledningar till detta. Den första är att det finns ett stort intresse för ett visst yrke men för få utbildningsplatser. Den andra handlar om att det från år till år är ett lågt intresse och för få som utbildar sig till ett visst yrke. Vi försöker påverka utbildningarna i den mån det går genom att sitta med i programråd på gymnasiesidan för att föra fram våra åsikter om vad som är viktigt och mindre viktigt. På samma sätt på universitetet också, genom kontakter med lärare och programråd påverka utbildningarna så att de matchar krav som vi arbetsgivare ställer. Arbetsgivarnas kravbild Arbetslivet har specifika krav på kompetens. Det räcker inte med att bara ha tillgång på arbetskraft. Utbildningarna behöver anpassas bättre till arbetslivets behov, men arbetsgivarna behöver också bli bättre på att ta reda på vilken kompetens de behöver, och inte enbart se till formell utbildning. Att arbeta med strategisk kompetensförsörjning kan vara ett sätt för arbetslivet att identifiera vilken kompetens de vill attrahera, rekrytera, behålla, avveckla och kompetensutveckla för att nå målen med verksamheten. 10 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

11 5. Pendling Arbetskraftens rörlighet är en viktig faktor i fråga om hur människor väljer att pendla eller att flytta till ett arbete som motsvarar deras kompetens och intressen. Att försörja regionen med rätt kompetens handlar om att bli en del av en större arbetsmarknad. En större arbetsmarknad innebär en ökad rörlighet på arbetskraft. Det i sin tur leder till att arbetsgivare har ett större utbud att välja från. Detta gör det lättare att hitta den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Dessutom skapar det större möjligheter för de enskilda individerna att hitta ett intressant arbete och göra karriär. Vem pendlar? Idag pendlar allt fler och allt längre sträckor till arbete. Sedan 1990-talet har det nästan skett en fördubbling av arbetspendlingen. En övergripande bild av pendlingsflödena pekar på att höginkomsttagare och högutbildade generellt sett pendlar mer än låginkomsttagare och lågutbildade. Det visar sig också att högutbildade kvinnor pendlar marginellt mer än lågutbildade kvinnor. Hur ser pendlingen ut? Det finns stora pendlingsflöden till Örebro kommun från nästan hela länet. Det är bara fyra kommuner där pendlingen till Örebro kommun understiger 500 personer. Flödena mellan kommunerna i västra (Karlskoga, Degerfors) och östra länet (Kumla, Lekeberg, Örebro) är relativt starka. Pendlingsflödet är något svagare mellan de södra kommunerna (Askersund, Hallsberg och Laxå). Den norra länsdelen präglas av relativt stora pendlingsflöden mellan Lindesberg och Nora. Däremot är flödena mellan dessa och de nordligaste kommunerna, Ljusnarsberg och Hällefors, svaga. Pendling och regionförstoring framhålls idag vara svaret på många kommuners problem med minskad befolkning och svag arbetsmarknad. Även om pendling kan vara en lösning på framtidens kompetensförsörjning ställer det stora krav på infrastruktur och på kommunikationsmöjligheter. fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 11

12 Mer information Har du frågor om regionförbundets arbete eller om analyserna och prognoserna är du varmt välkommen att kontakta oss: Anette Granberg, projektledare för regeringsuppdraget att etablera kompetensplattformar Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare Det kompletta analys- och prognosmaterialet finns att läsa och ladda ned på december form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Regionförbundet Örebro tfn Örebro fax besöksadress Forskarvägen 1, Örebro e-post 12 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:05 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå Juni 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

kompetensförsörjning regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen 1

kompetensförsörjning regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen 1 kompetensförsörjning regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen 1 2 regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen Förord

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer Lärande/arbetsmarknad/kompetensförsörjning Regionförbunden Kalmar, Jönköping, Östsam Presentation december 2008 Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Örebro län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Örebro län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Örebro län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text: Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Telefon: 010-488 40 39 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 06 10

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

Beräkningsmetod och beräkningarnas karaktär

Beräkningsmetod och beräkningarnas karaktär Bakgrund och syfte En väl fungerande arbetsmarknad är av central betydelse, inte minst för tillväxten i ekonomin. Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer