Kulturnämndens handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens handlingar 2012-10-31"

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (3) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4 Sammanträdesdatum (OBS! Heldagssammanträde) Tid: 15:00 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden Program Föreläsning Är framtiden kulturens re-renässans? Eva Bergquist, departementsråd berättar om sin underlagsrapport 1 till Framtidskommissionen Fika Verksamhetsplan med budget Erica inleder - Halmstad i relation till framtidsrapporten, tankar och frågor att ta med i arbetet med Verksamhetsplanen - Presentation av förvaltningens utkast till verksamhetsplan med budget Gruppvisa överläggningar kring förvaltningens utkast Lunch Redovisning, diskussion Fika KN sammanträde

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (3) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 4 KN 2012/0020 Ekonomisk rapport KN 2012/0159 Verksamhetsredovisning KN 2012/0253 Detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14. 1:31 m.fl. Se handlingar: lladetaljplaner/hulaback19mfl.8047.html 7 KN 2012/0247 Renhållningsordning för Halmstads kommun. Se handlingar: orslag-avfallsplan-miljokonsekvenser-remissversion.pdf 8 KN 2012/0256 Ansökan om bidrag från A von Björnmarcks Donationsfond 9 KN 2011/0243 Upphandling - Drama- och teaterverksamhet KN 2012/0268 Fördelning av förstärkt föreningsstöd. Tjänsteskrivelse skickas separat med e-post 11 KN 2012/0167 Uppföljning av beslutsärenden KN 2012/0012 Kulturpris Bilaga 1. Förteckning föreslagna mottagare skickas separat med e-post Kurser och konferenser 2

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (3) ÄRENDEN Sida 14 Anmälningar KN 2012/0001 Redovisning av delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 3

5 4 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport, januari - september Kulturnämnden beslutar att godkänna och lägga ekonomisk rapport januari - september 2012 till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk rapport har upprättats enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Prognosen visar på ett beräknat överskott av driftsmedel med 745 tkr och med 560 tkr avseende investeringsmedel vid årets slut. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar godkänna och att lägga ekonomisk rapport januari september 2012 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2012, samt om det förväntas några större budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställd mall. Bakgrund Ekonomisk rapport (KF.xls och KF.doc) lämnas in åtta gånger per år till Stadskontoret för vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fem av dessa kallas ekonomisk rapport. Övriga rapporter är delårsrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut. Rapporten redovisas på anslagsnivå, 460 Kulturförvaltningen. 1 1

6 4 Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport redovisar positiv avvikelse avseende driftmedel med 745 tkr, fördelat på ökade intäkter med 290 tkr och minskade kostnader med 455 tkr gentemot den beviljade budgetramen. Prognosen är minskad med 285 tkr jämfört med föregående rapport med aneldning av att ledningsgruppen tagit ett samlat grepp på vad förvaltningen behöver satsa mer på under det resterande året. Positiv avvikelse med 560 tkr redovisas avseende investeringar, i likhet med tidigare rapport. Konsekvenser Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige , 108, gäller att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med cheferna. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Ekonomisk rapport, KF.xls 2. Ekonomisk rapport, KF.doc 3. Ekonomisk rapport jan-sept För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 2 2

7 Kulturnämnd Uppdaterad: kl. 16:03:16 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

8 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Intäkter högre i relation till budget bland annat på grund av det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum, intäkt för skapande skola, uthyrning av Hyddan och kulturhuset, samt caféintäkter för Nolltrefem. Minskade bidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice, lägre fackliga intäkter och intäkter barnkultur Lägre personalkostnader pga ledigheter, vakanta tjänster på avdelningarna och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Hyra för nya lokaler för Puls uteblir. Lokalkostnader belastas med kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten. Budget för avskrivningar är baserat på att samtliga 2011 års investeringsmedel skulle förbrukas, vilket inte blev fallet. Ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Kostnader för rekrytering av ny förvaltningschef. Kulturnatten är beräknad att kosta mer än budgeterat. Biblioteken har stor efterfrågan på e-böcker. Verksamheterna ser också möjligheter med att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på personalens kompetensutveckling. Budgetavvikelse Budgetavvikelse

9 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens utfall ligger på tkr, att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Skillnaden beror dels på lägre lokalkostnader 525 tkr, på grund av att nedläggning av fritidsgård skedde sommaren Förvaltningen har 193 tkr lägre kapitalkostnader jämfört med föregående år, som främst kan härröras till minskade avskrivningskostnader för datorer. Intäkterna är väsentligt mycket lägre jämfört med föregående år, med hela 857 tkr. Detta beror på att under augusti 2011 fick förvaltningen intäkter för arbetet med The Tall Ships Races. Detta evenemang gjorde även att de övriga kostnaderna låg högre motsvarande period föregående år. Under motsvarande period föregående år hade förvaltningen fler intäkter för böcker/media, samt fakturerade högre belopp avseende fackliga kostnader till Stadskontoret. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna ligger 389 tkr högre än motsvarande period föregående år. Löneavtalet har nu gett nya löner för samtliga anställda, men den retroaktiva löneökningen för den största delen av anställda utbetalas först med oktoberlönen. Detta medför att ökningen i lönekostnader beror fortfarande främst på 2011 års löneavtal. Personalomkostnadspålägget sänktes från 39,56 % förra året till 39,13% innevarande år. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den av kommunfullmäktige fastställda ram för år 2012, har justerats med ombudgetering på 605 tkr enligt bokslutsberedningens förslag. Överföring av medel motsvarande 733 tkr avseende drama- och teaterverksamhet har gjorts till anslagsområde 649, kulturskolan, enligt KF 11 KS 2011/0429. Förvaltningens nettoram uppgår därmed numera till tkr. Lönekompensation i budget förväntas ske först senare i år. På nettonivå redovisas en avvikelse med positiva 745 tkr, fördelat på ökade intäkter med 290 tkr och minskade kostnader med 455 tkr gentemot den beviljade budgetramen. Intäkter avviker från budget med positiva 290 tkr. Summan består bland annat av 250 tkr från det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum. Kulturhuset ser ökad användning av kulturhusets lokaler, vilket i sin tur ger ökade intäkter 45 tkr. Nolltrefen har intäkter för caféverksamheten för 120 tkr, vilka inte var budgeterade. I intäkten finns även med en förskottsbetalning på 200 tkr från BUF avseende skapande skola verksamhet. 5 1

10 Fritidsavdelningen fortsätter att hyra ut Hyddan till BUF på helår vilket genererar ökade intäkter med 150 tkr. Något som drar ner den positiva avvikelsen avseende intäkter, är lägre intäkter hos staben med 220 tkr för fackliga tjänster, då förvaltningen inte längre har fast fackligt anställd personal i samma utsträckning som tidigare. Sänkning av lönebidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice är inräknad med 220 tkr. Barnkulturen ger lägre intäkter än budgeterat med 35 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras avvika med positiva tkr. Frånvaro i form av ledigheter, sjukdom och vakanta tjänster bidrar till avvikelsen, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Lokalkostnader avviker med positiva 85 tkr. Detta med anledning av att hyra för nya lokaler för Puls har budgeterats med 250 tkr, medan kostnaden uteblir för den del som startar upp i höst då lokalerna inte är helt klara. Att avvikelsen blir enbart 85 tkr beror på att förvaltningens kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten belastar lokalkostnaderna. Ramavvikelse på 164 tkr genereras av att budget för kapitalkostnaden är för högt satt. Budget baserades på den förväntade investeringsvolymen år 2011, vilket var högre än de faktiska investeringskostnaderna blev enligt bokslut Övriga kostnader beräknas blir 1,6 Mkr mer än budgeterat. Förvaltningen har haft ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Förvaltningen har fått ta kostnader på grund av rekrytering av ny förvaltningschef, dock lägre än vad som aviserades vid förra prognostillfälle. Kulturnatten är beräknad att kosta minst 100 tkr mer än budgeterat. Biblioteken märker en stor efterfrågan på e-böcker, vilket gör att styrningen av e- boksutlåningen inte kan regleras i den omfattning som hänvisas till i budgeten. Verksamheterna har nu möjlighet att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på kompetensutveckling av personalen. Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige , 108, gäller att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Med anledning av ledigheter, vakanta tjänster, vikariehantering och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, beräknas lönekostnaderna att bli tkr lägre än budgeterat. 4 Jämfört med föregående års helårsutfall, kommer den prognostiserade avvikelsen främst från grundlönekostnader. Lägre grundlönekostnader kompenserar i sin tur de ökade kostnader som förvaltningen har för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. 6 2

11 4 Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosen är minskad med 285 tkr jämfört med föregående rapport, d v s överskott förväntas vid årets slut med 745 tkr. Prognosen är sänkt efter det att ledningsgruppen tagit ett samlat grepp på vad förvaltningen behöver satsa mer på under året, för att säkerställa god måluppfyllelse enligt verksamhetsplanens ambitioner. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Biblioteksavdelningen har investerat 55 tkr i inredningar, samt 108 tkr i Arena programvara. Musikinventarier har inhandlats till fritidsverksamheten för 55 tkr. Kulturavdelningen har investerat i musikutrustning till Nolltrefem för 36 tkr, konstinköp för 23 tkr, samt inventarier till konstverksamheten för 157 tkr. Sammanlagt har 434 tkr av investeringsmedlen förbrukats under perioden januari-september. Föregående år hade förvaltningen använt 759 tkr fram till september månad, men jämförelsen är inte relevant då anslag beviljats för olika syften. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Det av kommunfullmäktige fastställda investeringsanslaget har justerats med ombudgetering på 776 tkr, enligt bokslutsberedningens förslag. Den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2012 är tkr. 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under Fritidsgård i Oskarström kommer inte att färdigställas under 2012, vilket ger en avvikelse med 100 tkr. Kulturavdelningen redovisar positiv avvikelse med 260 tkr avseende medel för offentlig konst. Dessa medel särredovisas från övriga investeringsmedel, då de inte genererar några avskrivningskostnader. Medel sparas för kommande år för inköp av större verk. Budgetavvikelse redovisas med sammanlagt 560 tkr. Ombudgetering kommer att begäras av 360 tkr, d v s den prognosticerade budgetavvikelsen exklusive medel för RFID. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående ekonomiska rapport. prognostiseras fortfarande till positiva 560 tkr. 7 3

12 4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - september 2012 DRIFTREDOVISNING jan-sept 2011 jan-sept 2012 Budget 2012 Jmf % (75%) Avvikelse i % Kulturnämnden ,0% - 0,0% Ledning, stab, IT, gem ,3% 35 0,3% Biblioteksavdelningen ,4% 300 0,6% Fritidsavdelningen ,2% 500 3,0% Konsument Halmstad ,8% 110 1,8% Kulturavdelningen ,8% ,7% SUMMA DRIFT: ,0% 745 0,6% Orsak till budgetavvikelse: Avvikelse gentemot budget redovisas med positiva 745 tkr. Ledningens avvikelse +35 tkr, varav 164 tkr avser kapitalkostnader och resterande avser gemensamma satsningar under hösten. Biblioteksavdelningens avvikelse +300 tkr kommer från tjänstlediga och ej i tid tillsatta tjänster. Fritidsavdelningen visar avvikelse med +500 tkr avseende personalkostnader, men också för ökade intäkter för Hyddan samt lägre hyreskostnader för Puls. En aktivitetssatsning kommer att göra i höst inom fritidsavdelningen. Konsument Halmstad visar avvikelse med +110 tkr för lägre lönekostnader resten av året. Kulturavdelningen aviserar negativ avvikelse -200 tkr som till del består av högre kostnader för Kulturnatten och Kulturhuset. Avvikelserna inkluderar förvaltningens satsningar som kommer att ske nu under hösten/vintern. INVESTERINGAR jan-sept 2011 jan-sept 2012 Budget 2012 Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,0% Biblioteksavdelningen ,7% Fritidsavdelningen ,6% Konsument Halmstad ,0% Kulturavdelningen ,8% SUMMA INVESTERINGAR ,9% Orsak till budgetavvikelse: 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under tkr avseende medel för fritidsgård i Oskarström. 260 tkr avseende medel för offentlig konst sparas till större verk. 8

13 5 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0159 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Verksamhetsredovisning övriga nyckeltal jan-sept 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att lägga verksamhetsredovisning januari september 2012, övriga nyckeltal, till handlingarna. Sammanfattning Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål om mer detaljerade nyckeltal. Avdelningarna rapporterar in nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal Förvaltningens förslag till beslut är att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål från politiker inom femklövern om vissa förändringar och mer detaljerade nyckeltal avseende bibliotek och fritidsgårdar. Bakgrund Kulturförvaltningen samlar som tidigare in verksamhetsmått, som redovisas i samband med tertialrapporterna. De underlag som sedan tidigare funnits för den samlade informationen, är nu det detaljerade materialet som lyfts fram i rapporten. 9 1

14 5 Analys, förslag och motivering Redovisningen utgör en ögonblicksbild över inrapporterade nyckeltal den 8:e oktober. Konsekvenser Rapporten ger möjlighet att se och utreda eventuella avvikelser. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningarna ansvarar för inrapportering av nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs av förvaltningens ekonom till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Övriga nyckeltal jan-sept 2012 För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 10 2

15 5 Övriga Nyckeltal Verksamhetsrapport till kulturnämnden 2012 OBS! uppdaterad: kl. 08:08 Utlån och omlån, biblioteken A-berg Fyllinge Getinge Buss SB Harplinge O-ström S-dalen Söndrum Vallås Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt (Libra) Fjärrlån Vuxna Summa för perioden, år Summa helår Besök, biblioteken A-berg Fyllinge Getinge Buss SB Harplinge O-ström S-dalen Söndrum Vallås Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Besök, fritidsgårdar Oskarström Vallås Fyllinge MB-hus PULS Pålsbo Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår 2011 (Hyddan 1466) margel2 Sida

16 5 Övriga Nyckeltal Ärende Konsument Halmstad Konsument Energi/klimat Budget/skuld Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Besök kulturavdelningen Mjellby Konsthall Nolltrefem Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Antal arrangemang och aktiviteter Arrangemang Besök Bibliotek Fritidsgårdar Kulturavdelningen Medborgarservice Andersberg Summa för perioden, år Summa helår 2011 (egen regi, Källa: verksamhetsredovisning 2011) margel2 Sida

17 6 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0253 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen Kent Nilsson E-post: Telefon: Samråd för detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag, bilaga 1. Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för nybyggnation av skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. för samråd och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget föreslog barn- och ungdomsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om planläggning för en gemensam förskola och skola i Steninge. Nu föreligger ett förslag till nybyggnation av skola och förskola med mer central placering än nuvarande skola intill Steninge kyrka. Skoltomten ligger mellan två kulturhistoriskt värdefulla byggnader av klass B. Kulturnämnden vill därför poängtera vikten av att de angränsande fastigheterna 7:1, en f d stenhuggarbostad, samt 1:26 bevaras med hänvisning till dess särskilt kulturhistoriska värde enligt Hallands läns bebyggelseinventering. Inga kända fornlämningar finns registrerade inom det avsedda planområdet. Förvaltningen har tagit del av handlingarna och ser ingen anledning till erinringar mot förslaget. Kulturnämnden föreslås därför yttra sig enligt förvaltningens förslag. 1 13

18 6 Ärendet Uppdrag - Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för nybyggnation av skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. för samråd och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget föreslog barn- och ungdomsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om planläggning för en gemensam förskola och skola i Steninge. Nu föreligger ett förslag till nybyggnation av skola och förskola med mer central placering än nuvarande skola intill Steninge kyrka. Analys, förslag och motivering Skoltomten ligger mellan två kulturhistoriskt värdefulla byggnader av klass B. Kulturnämnden vill därför poängtera vikten av att de angränsande fastigheterna 7:1, en f d stenhuggarbostad, samt 1:26 bevaras med hänvisning till dess särskilt kulturhistoriska värde enligt Hallands läns bebyggelseinventering. Inga kända fornlämningar finns registrerade inom det avsedda planområdet. Förvaltningen har tagit del av handlingarna och ser ingen anledning till erinringar mot förslaget. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen - Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 14 2

19 6 Lista över bilagor Bil. 1 Yttrande över detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 15

20 6 1(1) Yttrande Diarienummer: KN 2012/0253 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Kulturavdelningen Kent Nilsson E-post: Telefon: Samråd för detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. ( KS 2009/0151) Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för nybyggnation av skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. för samråd och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget. Kulturnämnden har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot förslaget, men vill samtidigt poängtera vikten av att de angränsande fastigheterna Hulabäck 7:1 samt 1:26 bevaras med hänvisning till dess särskilt kulturhistoriska värde klass B enligt Hallands läns bebyggelseinventering. För Kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Erica Månsson Förvaltningschef 16 1

21 7 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0247 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Staben Kristina Blomquist E-post: Telefon: Remiss renhållningsordning för Halmstads kommun Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande avseende renhållningsordning för Halmstads kommun (bilaga 1). Sammanfattning Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget till renhållningsordning för Halmstads kommun för yttrande till kulturnämnden. Renhållningsordningen beskriver förutsättningar, nuläge, organisation samt en avfallsplan som anger förslag på mål och åtgärder. Avfallsplanen tydliggör den politiska ambitionen för en hållbar utveckling på avfallsområdet. Den redovisar även miljökonsekvenser som en följd av ett införande av avfallsplanen samt lokala avfallsföreskrifter som anger hur avfallshanteringen ska skötas. Förvaltningen har inget att erinra mot samrådshandlingen och föreslår kulturnämnden att anta förslag till yttrande enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Kulturnämnden har av kommunstyrelsen fått förslag till renhållningsordning för Halmstads kommun för yttrande. 17 1

22 7 Bakgrund Renhållningsordningen beskriver förutsättningar, nuläge, organisation samt en avfallsplan som anger förslag på mål och åtgärder. Avfallsplanen tydliggör den politiska ambitionen för en hållbar utveckling på avfallsområdet. Den redovisar även miljökonsekvenser som en följd av ett införande av avfallsplanen samt lokala avfallsföreskrifter som anger hur avfallshanteringen ska skötas. Samrådshandlingen ska ses som ett förslag och efter samrådstiden kommer förslaget att omarbetas och ställas ut för ny granskning i början av Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om att anta en ny renhållningsordning för perioden Analys, förslag och motivering Kulturförvaltningen bedömer att utifrån kulturnämndens ansvarsområde finns inget att erinra mot samrådshandlingen. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt i staben, kulturförvaltningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Förslag till yttrande 2. Förslag till renhållningsordning För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Kristina Blomquist Stabschef 2 18

23 7 1(1) Yttrande Diarienummer: KN 2012/0247 Version: 1,0 Beslutsorgan: KF Staben Kristina Blomquist E-post: Telefon: Yttrande över remiss - Renhållningsordning(KS 2011/0462) Kulturnämnden har tagit del av förslag till Renhållningsordning för Halmstads kommun perioden Nämnden konstaterar att förslaget är gediget underbyggt och har utifrån nämndens ansvarsområde inget att erinra mot förslaget. För kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Erica Månsson Förvaltningschef 19 1

24 8 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0256 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Staben Kristina Blomquist E-post: Telefon: Beslut om bidrag från Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att bevilja Föräldraföreningen för Symphonic Band kr i bidrag från Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond. Sammanfattning Kulturnämnden har fått en ansökan från föräldraföreningen för Symphonic Band gällande bidrag för att genomföra en utbytesresa med en orkester i Kaliningrad, Ryssland våren Symphonic Band är en ungdomsblåsorkester vid Halmstads kulturskola med cirka 30 ungdomar mellan 12 och 19 år. Fonden ska användas till stadens hantverkssångförening och/eller skarpskyttemusikkår eller till likartad sångförening eller musikkår. Förvaltningens bedömning är att verksamheten överensstämmer med fondens villkor. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band kr i bidrag från Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond. Ärendet Uppdrag Kulturnämnden har att förvalta Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond 1 20

25 8 Bakgrund Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond förordnades ursprungligen (år 1866) till stadens hantverkssångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår. Fonden kan även användas till understöd åt förutvarande lärjungar vid Halmstads folkskolor för fortsatt utbildning (ändring 1953). Utdelningsbart belopp är i år kr och fondens kapital är kr. Kulturnämnden beviljade senast bidrag ur fonden Då beviljades Sångsensemblen Mumma kr för deltagande i en vokalgruppsfestival. Analys, förslag och motivering Ansökan avser ett bidrag för att delfinanisera en utbytesresa med en orkester i Kaliningrad, Ryssland. Resans syfte är att utveckla orkestern musikaliskt och visa hur musiken kan förena ungdomar från olika länder och kulturer. Symphonic Band består av cirka 30 ungdomar mellan 12 och 19 år, med elever huvudsakligen från kulturskolan i Halmstad. Det är den sista av de olika orkestrar blåseleverna passerar under sin tid på kulturskolan. Resan beräknas kosta närmare kr och föräldraföreningen söker nu finansiering från olika fonder och stiftelser för att göra det möjligt för alla ungdomar att delta i resan. Fonden är begränsad både när det gäller behöriga sökanden och ekonomiska tillgångar. Tillgänglig summa att dela ut är kr. Fondens kapital är kr och det årliga tillskottet är blygsamt. Därför krävs det en längre tidsperiod mellan utdelningarna från fonden. Under perioden har bidrag ur fonden delats ut vid två tillfällen, till Sångensemblen Mumma och Halmstad Blåsensemble. Förvaltningen anser att även om Föräldraföreningen inte kan anses översensstämma med vilka som kan ansöka ur fonden, så är ändamålet och mottagaren för bidraget, Halmstad Symphonic Band överensstämmande. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden beviljar kr i bidrag till föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band. Konsekvenser Ett bidrag ur fonden med kr innebär att fonden töms på utdelningsbart kapital och att det krävs en längre period innan en ny utdelning kan ske. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har handlagts av staben, kulturförvaltningen. Andra grupper

26 8 Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Ansökan om medel ur Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond. För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Kristina Blomquist Stabschef 3 22

27 8 Till kulturnämnden, Halmstads kommun: Ansökan av medel ur Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Ungdomsorkestern Symphonic Band vid Halmstads kulturskola söker medel för att genomföra en utbytesresa med en orkester i Kaliningrad, Ryssland under våren Resan syftar till att utveckla orkestern musikaliskt, och visa på hur musiken är ett universellt språk som kan förena ungdomar från olika länder och kulturer. Genom utbytet kommer ungdomarna att uppleva hur musiken förenar, och samtidigt lära av mötet med ungdomar från ett annat land, med annorlunda kultur och språk. Symphonic Band består av cirka 30 ungdomar mellan års ålder, och genomgår innevarande år ett generationsskifte och samtidigt en satsning på att utöka orkestern i storlek. Att i det läget arbeta mot och genomföra en utbytesresa ser vi som ett viktigt projekt som på ett avgörande sätt kan motivera och stärka gruppen i detta uppbyggnadsarbete. Halmstad Symphonic Band är en ungdomsblåsorkester med elever huvudsakligen från kulturskolan i Halmstad. Det är den sista av de olika orkestrar blåseleverna passerar under sin tid på kulturskolan, och alltså den med högst musikalisk nivå. Orkestern har sedan 80 talet haft en lång tradition av att spela offentligt i Halmstad och därigenom vara en viktig del av kulturlivet i Halmstad. Till exempel har orkestern spelat offentligt vid tolv tillfällen under (se nedan), däribland vid fyrverkerifestivalen i Norre Katts Park, där orkestern varit en viktig del sedan 1980 talet. Som kulturskolans äldsta blåsorkester fungerar den som förebild för yngre musikelever och har också en viktig roll i att väcka intresset för musik bland kommunens barn och ungdomar, genom sina konserter på kommunens skolor och i andra konsertsammanhang. Ungdomarna i orkestern kommer från alla delar i Halmstad, och har olika bakgrund. I orkestern finns både pojkar och flickar, med någon övervikt för pojkarna. Resan beräknas kosta närmare kronor. Därför söker nu orkesterns föräldraförening finansiering från en rad olika fonder och stiftelser, för att göra det möjligt för alla ungdomar att delta i resan. Att orkestern verkar inom Kulturskolan innebär att noter, lokaler och lärares arbetstid finansieras, däremot finns inom Kulturskolan ingen möjlighet till finansiering för resor, läger och dylikt. Därför måste en resa som den till Kaliningrad helt finansieras på andra sätt. För att alla orkestermedlemmar, oavsett familjens ekonomiska status, ska ha möjlighet att följa med, är det viktigt att hitta finansieringsformer som gör att avgiften för den enskilda medlemmen hålls så låg som möjligt. Därför är A von Björnmarcks donationsfond en av de fonder vi söker medel från. För Föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band Jonas Rundquist (jobb) (mobil) Föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band c/o Jonas Rundquist Clematisvägen Halmstad Org.Nr.:

28 8 Kompletterande information: Symphonic Bands konserter under verksamhetsåret sept 2011 juni 2012: 8/10 Konsert Musik i Immanuelskyrkan 8/10 Världens barn konsert i Immanuelskyrkan 25/10 Konsert i Klarasalen 9/12 Orkesterns egen julkonsert med fika och lotteri på Brunnsåkerskolan 14/12 Julkonsert med kulturskolans övriga blåsensembler i Kulturhuset 7/3 Konsert på Andersbergsskolan 28/4 Stadsparad 5/5 Stadsparad 11 13/5 RUM festival i Västerås (Riksförbundet för Unga Musiker?) 15/5 Konsert på Storgatan tillsammans med gästande orkester från Vetlanda 30/5 Konsert i hamnen för ett kryssningsfartyg 2/6 Konsert i Oskarströms kyrka i samband med Oskarströmsdagarna. Denna konsert blev avslutning inför sommaren 24

29 9 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2011/0243 Version: 1.0 Beslutsorgan: kn Enhet: kulturavdelningen Lena Engström E-post: Telefon: Förlängning av avtal drama och teater Förslag till beslut 1. Kulturförvaltningen beslutar att förlänga avtalet gällande drama- och teaterverksamhet för barn och unga med Halmstads Kvartersteater (kvt). Avtalet gäller perioden till Kulturförvaltningen ska med utgångspunkt från utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten ge förslag på hur medlen från 2014 bäst ska kunna användas för att främja skapande verksamhet för unga år. Förslaget ska lämnas till kn senast för att kunna implementera från Sammanfattning Avtalet med Halmstads Kvartersteater(kvt) avseende drama och teater löper ut Nu föreslår kulturförvaltningen att avtalet med kvt förlängs med ett år samt att kulturförvaltningen får i uppdrag att under första hälften av 2013 utvärdera och föreslå hur medlen framöver bäst ska kunna användas för skapande verksamhet inom drama och teater för unga mellan 15 och 25 år. Denna nya inriktning skulle gälla från 2014 då avtalet inte längre gäller. Ärendet 25 1

30 9 Uppdrag Det avtal som tecknades med Halmstads Kvartersteater för år 2012 avseende dramaoch teater för barn och unga löper ut Kommunen har rätt, men inte skyldighet, att förlänga avtalet ytterligare ett år. Bakgrund Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde att avsätta kr från år 2012 för att ge en extern aktör i uppdrag att bedriva drama- och teaterverksamhet för åldrarna år. Kontraktet tilldelades Halmstads Kvartersteater (Kvt) med förvaltningschefen som avtalstecknare. Avtalet är på 1 år. Kommunen har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst 1 år. Avser kommunen att förlänga avtalet skall kommunen skriftligen meddela leverantören senast 6 månader före det datum som avtalet upphör gälla. Eftersom det var svårt att göra en bedömning så snart efter att verksamheten kommit igång beslöt kulturförvaltningen, efter samråd med presidiet, att vänta till oktober med att ta ställning till ev förlängning. Analys, förslag och motivering Avtalstecknaren, Ulf Hägg, har lämnat en redovisning av verksamheten för de första tio månaderna (bilaga) och vid två tillfällen har jag intervjuat Ulf Häägg och träffat dramagruppen. Det är vanskligt att göra en bedömning om avtalet ska förlängas när hela avtalsperioden inkl utvärdering inte är gjord. Beslutet grundas på de samtal jag har haft med Ulf Hägg, svaren på den enkät jag ställt samman, samt det möte jag har haft med den arbetsgrupp som också deltog i upphandlingsprocessen inför första avtalsskrivandet. Med detta som underlag föreslår jag att avtalet gällande upphandling av drama- och teaterverksamhet förlängs med ett år (2013). Enligt det upphandlade avtalet sker det med oförändrade villkor från innevarande år. Avtalet kan därefter inte förlängas ytterligare. Ett lika viktigt förslag till beslut, är att kulturförvaltningen använder den första delen av 2013 för att undersöka hur vi skulle kunna använda medlen framöver för att främja skapande verksamhet inom drama och teater för åringar i Halmstad. Konsekvenser Ärendets beredning 26 2

31 9 Inom kommunen Inför handläggningen har utsedd arbetsgrupp deltagit (Erica Månsson, Kristina Blomqvist, Ulf Fembro). Andra grupper -- Fackliga organisationer -- Lista över bilagor 1. Halmstads Kvartersteaters svar på enkät För kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 27

32 9 Enkät till kvt med anledning av ev förlängt uppdrag. I avtalet finns ett antalkriterier angivna. Vi önskar beskrivning av hur kvt hittills har jobbat med dessa. Åtagandets omfattning Avtalstext:Verksamheten ska ge de medverkande möjlighet att möta och lära sig av professionella teaterarbetare. I uppdraget ingår även övriga delar som krävs för en färdig föreställning som scenografi, ljusarbete samt kostym. Kommentar från kvt: Under den tid som verksamheten har pågått har deltagarna, genom bland annat improvisationer och diskussioner, fått arbeta fram ett manus till en föreställning. Under höstterminen har deltagarna fått möjlighet att bekanta sig med olika delar i en teaterproduktion, bland annat genom kurser under ledning av professionella aktörer inom teatervärlden. Samtidigt har arbetet med produktionen av deltagarnas föreställning fortsatt. Föreställningen, som fått namnet Det var bättre förr (..?), kommer föra publiken på en resa genom Halmstad från 30 talet fram till idag, med fokus på ungdomar och ungdomars situation genom åren. Projektbeskrivning (enl anbud) Hur har rekryteringen av deltagare gått till? Rekryteringen skedde genom annonser i Hallandsposten samt genom utskick av foldrar till högstadieskolor, gymnasieskolor och till biblioteken i Halmstad. Hur många deltar i gruppen? Cirka 45 personer anmälde sig till verksamheten. I nuläget är 31 av dessa kvar som deltagare. Hur många av har inte tidigare deltagit i kvt:s kurser? Av de 31 deltagarna är det 15 som inte tidigare deltagit i KVT:s kursverksamhet. Antal ggr som gruppen har träffats hittills: Under vårterminen hade vi 14 träffar. Under hösten har vi, i skrivande stund, haft 20 träffar. Totalt så här långt har vi haft 34 träffar. Vilka helgkurser kommer att genomföras? Kurser i scenografi, ljus/ljus, kläder/kostym, smink, dans/rörelse, musik/sång samt skådespelerikurs kommer genomföras eller har redan genomförts. Har någon genomförts vad blev resultatet? Följande helgkurstillfällen har genomförts: Scenografi med Peter Dillberg från Ljus och Dekor i Halmstad AB, Kostym med Marianne Lunderkvist, Dans/Rörelse med Thezier Söderblom. Helgen som kommer ska sminkkursen med Eva Lena Jönsson Lunde genomföras. Generellt kan man säga att kurserna har varit ämnade att ge en inblick i de olika områden som finns runt en teaterproduktion. Avsikten är att visa på, och skapa intresse för, områden som kanske inte är 28

33 9 omedelbart uppenbara men lika fullt väldigt betydelsefulla. Kurserna har också tjänat för att ge inspiration till verksamhetsdeltagarna inför det fortsatta arbetet med deras föreställning. Mer specifikt om de olika delkurserna: Scenografikursen med Peter Dillberg gav deltagarna en möjlighet att möta en av Sveriges mest anlitad scenografer. Peter delade med sig av sitt sätt att tänka och arbeta när det gäller scenografi och hur scenografiarbetet samverkar med det övriga arbetet i en produktion. Han gav också tips och idéer till deltagarna runt hur de kan bygga och utveckla de scenografiidéer de själva har för sin produktion. Kostymkursen med Marianne Lunderkvist var upplagd dels som en föreläsning där Marianne berättade om sitt arbete och hur det är att arbeta som kostymör i allt från teaterproduktioner till TVinspelningar. Andra delen av kursen hade upplägget av en diskussion och workshop, där avsikten var att ge inspiration till det kostymarbete som deltagarna själva ska utföra i sin produktion. Dans/rörelsekursen har genomförts med Thezier Söderblom. Focus för kursen var kroppsmedvetande och rörelse på scenen. Thezier kommer också fortsätta arbeta med deltagarna senare. Hon kommer hjälpa dem sätta koreografi till de dansmoment som kommer finnas i förställningen. Text i avtalet:utbildningsdagar i skådespeleri och skådespelarteknik kommer att genomföras i samarbete med professionella skådespelare från 1,2,3 Schtunk.När eller om de har varit hur gick det? En första genomgång med Schtunk och deltagarna i kursen har hållits. Schtunk berättade om hur de arbetar och de metoder de använder sig av när de tar fram sina föreställningar. Deltagarna har även fått se en av Schtunks föreställningar. Ytterligare datum med Schtunk ska bokas, men datum är inte satt ännu, då det blivit försenat på grund av sjukdom. Text i avtalet: Musik och sånginstudering. Med lärare från Halmstads kulturskola. Beskriv: Arbetet startar den 21 oktober. Lärare från Kulturskolan är Pernilla Bjurström. Pernilla kommer börja med röstträning och kommer därefter också hjälpa deltagarna med sånginstudering. Text i avtalet: Dans och rörelse görs av utbildad danspedagog. Dans och rörelsepedagog från The ComedieSchool, Danmark. Beskriv: Thezier Söderblom som höll i dans/rörelsekursen kommer, som beskrivits i texten ovan, att hålla i den här delen av verksamheten. Leverantörens åtagande Text i avtalet:reklam för verksamheten sköter leverantören själv. Kommunen lägger ut information om verksamheten på Halmstad kommuns hemsida. Leverantören ska ange att verksamheten sker med stöd av kulturnämnden i allt tryckt material. Bifoga gärna ett ex av det tryckta material som tagits fram för att rekrytera deltagare Tyvärr tycks vi inte ha kvar något exemplar av foldern som trycktes inför rekryteringen av deltagare. Vi letade efter en digital kopia, men det visade sig att den försvann i samband med en hårddiskkrasch tidigare i år. 29

34 9 1 Leverantörens personal Text i avtalet:leverantören ansvarar för att erforderlig kompetens och kapacitet finns hos leverantören under hela avtalsperioden avseende samtliga de tjänster som omfattas av detta avtal. Kommenera gärna ang den personal som medverkat förutom Ulf Häägg Peter Dillberg: En av Sveriges största inom scenografi och dekor för teater. Peter har arbetat som scenograf och ljussättare i över 30 år. Sedan 90 talet driver han företaget Ljus och Dekor i Halmstad AB. Han har gjort scenografi för allt från teaterföreställningar till krogshower och vidare till TVprogram. Marianne Lunderkvist: Har lång erfarenhet av arbete som kostymör. Hon har arbetat med kläder för så skilda saker som SVT produktioner, farser med exempelvisk Tomas Petterson och Eva Rydberg, till musikaler som Spamalot. Eva Lena Jönsson Lunde: Sedan 70 talet har Eva Lena arbetat med smink och mask inom teater och TV världen. Pernilla Bjurström: Pernilla är lärare vid Kulturskolan i Halmstad. Hon har, som beskrivs ovan, ansvar för röstträning och sånginstudering i produktionen. Thomas Häägg: Utbildad i kommunikation och marknadsföring vid Lunds universitet. Thomas har bland annat arbetat med marknadsföring för Wallmans Salonger i Köpenhamn. Han har även en bakgrund som ljus, ljud och bildtekniker. Han kommer ansvara för att, tillsammans med deltagarna, arbeta fram marknadsföringen för föreställningen, samt ta fram ljussättning och grafikprojektioner som ska användas i föreställningen. Lasse Beischer (123 Schtunk): Lasse är utbildad vid teaterhögskolan i Malmö. Han har en lång rad roller bakom sig. Under tiden han var anställd vid Teater Halland arbetade med att ta fram och utveckla Comedia Del Art konceptet. Hanhar sedan dess gått vidare med detta och fortsatt utveckla konceptet i 123 Schtunk. Lasse turnerar mycket och gör runt 250 föreställningar per år. Thezier Söderblom: Thezier har en utbildning som danspedagog från The Comedie School i Danmark. Hon har sedan flera år arbetat med dans och rörelse inom teater. Hon har även arbetat som dramapedagog och teaterledare. Martina Ramsak och Marielle Nilsson: Martina och Marielle har sedan de var barn deltagit i Halmstads Kvartersteaters verksamhet. De har under flera år varit ledare för barngrupper inom Halmstads Kvartersteater. I det här projektet assisterar de Ulf Häägg under arbetet med föreställningen. Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdrag använda personal enligt anbudet. 30

35 9 För personal som tillkommer under avtalsperioden skall leverantören till kommunen skriftligen översända information som redovisar att personens kompetens och erfarenhet överensstämmer med krav i förfrågningsunderlag 31

36 11 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0167 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: Telefon: Uppföljning av beslutsärenden - oktober 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober 2012, bilaga 1. Sammanfattning Kulturnämnden beslutade att uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid KN sammanträde i april och oktober varje år. I bilagd förteckning framgår aktuell status m.m. för pågående ärenden. I bilagan föreslås även vilka ärenden som i och med redovisning oktober 2012 kan avslutas och därmed utgå från listan. Kulturnämnden föreslås godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober Ärendet Uppdrag Kulturnämnden beslutade att uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid KN sammanträde i april och oktober varje år. 32 1

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-06-27 1(11) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl 15:15-16:20 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2012-03-28 1(15) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren, kl. 13:15-15:10 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-12-10 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:50 ande: Eva-Marie Paulsson (S), ordförande Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28 Kulturnämndens handlingar 2012-11-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-09-26

Kulturnämndens handlingar 2012-09-26 Kulturnämndens handlingar 2012-09-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-09-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Halmstads Teater, Esaias

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-06-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 09 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! 13:15 Samling vid Harplinge

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2013-09-25 1(18) Plats och tid: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, kl. 13:15-16:40 Ajournering mellan kl. 16:25 16:30 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-09-26 1(17) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren salen, kl. 13:15-15:10 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-05-27

Kulturnämndens handlingar 2015-05-27 Kulturnämndens handlingar 2015-05-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-05-13 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Heldagssammanträde, omvärldsdag

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2016-05-25 1(15) Plats och tid: Tylebäck, Hotell och konferens, kl. 13:15-16:05 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) Anna Ohlsson (S) Jane

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kulturnämndens handlingar

Kulturnämndens handlingar Kulturnämndens handlingar 2012-05-30 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-05-16 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Heldagssammanträde Plats:

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-06-25

Kulturnämndens handlingar 2014-06-25 Kulturnämndens handlingar 2014-06-25 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-06-13 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Stadsbiblioteket

Läs mer

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M)

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M) Servicenämnden 2016-02-08 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00-15:30 ande: Övriga deltagande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Kulturnämndens månadsrapport september 2016 Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -10-11 KN /255 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport september Ärendebeskrivning I detta

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2014-03-26 1(15) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:15 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2012-10-24 1(14) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:15 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan 2013-11-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2010/134 Fritidsnämnden Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic Räddningsnämnden 2015-09-10 1(7) Plats och tid: Sotarkammaren, Industriv. 17, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Pernilla Lingford Hultin (S) Cecilia Öhman Resare (M) Henrik Östlund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006

Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006 Revisionsrapport* Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006 Mora kommun Februari 2007 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer