Kulturnämndens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens handlingar 2012-10-31"

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (3) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4 Sammanträdesdatum (OBS! Heldagssammanträde) Tid: 15:00 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden Program Föreläsning Är framtiden kulturens re-renässans? Eva Bergquist, departementsråd berättar om sin underlagsrapport 1 till Framtidskommissionen Fika Verksamhetsplan med budget Erica inleder - Halmstad i relation till framtidsrapporten, tankar och frågor att ta med i arbetet med Verksamhetsplanen - Presentation av förvaltningens utkast till verksamhetsplan med budget Gruppvisa överläggningar kring förvaltningens utkast Lunch Redovisning, diskussion Fika KN sammanträde

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (3) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 4 KN 2012/0020 Ekonomisk rapport KN 2012/0159 Verksamhetsredovisning KN 2012/0253 Detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14. 1:31 m.fl. Se handlingar: lladetaljplaner/hulaback19mfl.8047.html 7 KN 2012/0247 Renhållningsordning för Halmstads kommun. Se handlingar: orslag-avfallsplan-miljokonsekvenser-remissversion.pdf 8 KN 2012/0256 Ansökan om bidrag från A von Björnmarcks Donationsfond 9 KN 2011/0243 Upphandling - Drama- och teaterverksamhet KN 2012/0268 Fördelning av förstärkt föreningsstöd. Tjänsteskrivelse skickas separat med e-post 11 KN 2012/0167 Uppföljning av beslutsärenden KN 2012/0012 Kulturpris Bilaga 1. Förteckning föreslagna mottagare skickas separat med e-post Kurser och konferenser 2

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (3) ÄRENDEN Sida 14 Anmälningar KN 2012/0001 Redovisning av delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 3

5 4 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport, januari - september Kulturnämnden beslutar att godkänna och lägga ekonomisk rapport januari - september 2012 till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk rapport har upprättats enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Prognosen visar på ett beräknat överskott av driftsmedel med 745 tkr och med 560 tkr avseende investeringsmedel vid årets slut. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar godkänna och att lägga ekonomisk rapport januari september 2012 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2012, samt om det förväntas några större budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställd mall. Bakgrund Ekonomisk rapport (KF.xls och KF.doc) lämnas in åtta gånger per år till Stadskontoret för vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fem av dessa kallas ekonomisk rapport. Övriga rapporter är delårsrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut. Rapporten redovisas på anslagsnivå, 460 Kulturförvaltningen. 1 1

6 4 Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport redovisar positiv avvikelse avseende driftmedel med 745 tkr, fördelat på ökade intäkter med 290 tkr och minskade kostnader med 455 tkr gentemot den beviljade budgetramen. Prognosen är minskad med 285 tkr jämfört med föregående rapport med aneldning av att ledningsgruppen tagit ett samlat grepp på vad förvaltningen behöver satsa mer på under det resterande året. Positiv avvikelse med 560 tkr redovisas avseende investeringar, i likhet med tidigare rapport. Konsekvenser Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige , 108, gäller att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med cheferna. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Ekonomisk rapport, KF.xls 2. Ekonomisk rapport, KF.doc 3. Ekonomisk rapport jan-sept För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 2 2

7 Kulturnämnd Uppdaterad: kl. 16:03:16 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

8 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Intäkter högre i relation till budget bland annat på grund av det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum, intäkt för skapande skola, uthyrning av Hyddan och kulturhuset, samt caféintäkter för Nolltrefem. Minskade bidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice, lägre fackliga intäkter och intäkter barnkultur Lägre personalkostnader pga ledigheter, vakanta tjänster på avdelningarna och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Hyra för nya lokaler för Puls uteblir. Lokalkostnader belastas med kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten. Budget för avskrivningar är baserat på att samtliga 2011 års investeringsmedel skulle förbrukas, vilket inte blev fallet. Ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Kostnader för rekrytering av ny förvaltningschef. Kulturnatten är beräknad att kosta mer än budgeterat. Biblioteken har stor efterfrågan på e-böcker. Verksamheterna ser också möjligheter med att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på personalens kompetensutveckling. Budgetavvikelse Budgetavvikelse

9 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens utfall ligger på tkr, att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Skillnaden beror dels på lägre lokalkostnader 525 tkr, på grund av att nedläggning av fritidsgård skedde sommaren Förvaltningen har 193 tkr lägre kapitalkostnader jämfört med föregående år, som främst kan härröras till minskade avskrivningskostnader för datorer. Intäkterna är väsentligt mycket lägre jämfört med föregående år, med hela 857 tkr. Detta beror på att under augusti 2011 fick förvaltningen intäkter för arbetet med The Tall Ships Races. Detta evenemang gjorde även att de övriga kostnaderna låg högre motsvarande period föregående år. Under motsvarande period föregående år hade förvaltningen fler intäkter för böcker/media, samt fakturerade högre belopp avseende fackliga kostnader till Stadskontoret. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna ligger 389 tkr högre än motsvarande period föregående år. Löneavtalet har nu gett nya löner för samtliga anställda, men den retroaktiva löneökningen för den största delen av anställda utbetalas först med oktoberlönen. Detta medför att ökningen i lönekostnader beror fortfarande främst på 2011 års löneavtal. Personalomkostnadspålägget sänktes från 39,56 % förra året till 39,13% innevarande år. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den av kommunfullmäktige fastställda ram för år 2012, har justerats med ombudgetering på 605 tkr enligt bokslutsberedningens förslag. Överföring av medel motsvarande 733 tkr avseende drama- och teaterverksamhet har gjorts till anslagsområde 649, kulturskolan, enligt KF 11 KS 2011/0429. Förvaltningens nettoram uppgår därmed numera till tkr. Lönekompensation i budget förväntas ske först senare i år. På nettonivå redovisas en avvikelse med positiva 745 tkr, fördelat på ökade intäkter med 290 tkr och minskade kostnader med 455 tkr gentemot den beviljade budgetramen. Intäkter avviker från budget med positiva 290 tkr. Summan består bland annat av 250 tkr från det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum. Kulturhuset ser ökad användning av kulturhusets lokaler, vilket i sin tur ger ökade intäkter 45 tkr. Nolltrefen har intäkter för caféverksamheten för 120 tkr, vilka inte var budgeterade. I intäkten finns även med en förskottsbetalning på 200 tkr från BUF avseende skapande skola verksamhet. 5 1

10 Fritidsavdelningen fortsätter att hyra ut Hyddan till BUF på helår vilket genererar ökade intäkter med 150 tkr. Något som drar ner den positiva avvikelsen avseende intäkter, är lägre intäkter hos staben med 220 tkr för fackliga tjänster, då förvaltningen inte längre har fast fackligt anställd personal i samma utsträckning som tidigare. Sänkning av lönebidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice är inräknad med 220 tkr. Barnkulturen ger lägre intäkter än budgeterat med 35 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras avvika med positiva tkr. Frånvaro i form av ledigheter, sjukdom och vakanta tjänster bidrar till avvikelsen, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Lokalkostnader avviker med positiva 85 tkr. Detta med anledning av att hyra för nya lokaler för Puls har budgeterats med 250 tkr, medan kostnaden uteblir för den del som startar upp i höst då lokalerna inte är helt klara. Att avvikelsen blir enbart 85 tkr beror på att förvaltningens kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten belastar lokalkostnaderna. Ramavvikelse på 164 tkr genereras av att budget för kapitalkostnaden är för högt satt. Budget baserades på den förväntade investeringsvolymen år 2011, vilket var högre än de faktiska investeringskostnaderna blev enligt bokslut Övriga kostnader beräknas blir 1,6 Mkr mer än budgeterat. Förvaltningen har haft ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Förvaltningen har fått ta kostnader på grund av rekrytering av ny förvaltningschef, dock lägre än vad som aviserades vid förra prognostillfälle. Kulturnatten är beräknad att kosta minst 100 tkr mer än budgeterat. Biblioteken märker en stor efterfrågan på e-böcker, vilket gör att styrningen av e- boksutlåningen inte kan regleras i den omfattning som hänvisas till i budgeten. Verksamheterna har nu möjlighet att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på kompetensutveckling av personalen. Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige , 108, gäller att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Med anledning av ledigheter, vakanta tjänster, vikariehantering och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, beräknas lönekostnaderna att bli tkr lägre än budgeterat. 4 Jämfört med föregående års helårsutfall, kommer den prognostiserade avvikelsen främst från grundlönekostnader. Lägre grundlönekostnader kompenserar i sin tur de ökade kostnader som förvaltningen har för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. 6 2

11 4 Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosen är minskad med 285 tkr jämfört med föregående rapport, d v s överskott förväntas vid årets slut med 745 tkr. Prognosen är sänkt efter det att ledningsgruppen tagit ett samlat grepp på vad förvaltningen behöver satsa mer på under året, för att säkerställa god måluppfyllelse enligt verksamhetsplanens ambitioner. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Biblioteksavdelningen har investerat 55 tkr i inredningar, samt 108 tkr i Arena programvara. Musikinventarier har inhandlats till fritidsverksamheten för 55 tkr. Kulturavdelningen har investerat i musikutrustning till Nolltrefem för 36 tkr, konstinköp för 23 tkr, samt inventarier till konstverksamheten för 157 tkr. Sammanlagt har 434 tkr av investeringsmedlen förbrukats under perioden januari-september. Föregående år hade förvaltningen använt 759 tkr fram till september månad, men jämförelsen är inte relevant då anslag beviljats för olika syften. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Det av kommunfullmäktige fastställda investeringsanslaget har justerats med ombudgetering på 776 tkr, enligt bokslutsberedningens förslag. Den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2012 är tkr. 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under Fritidsgård i Oskarström kommer inte att färdigställas under 2012, vilket ger en avvikelse med 100 tkr. Kulturavdelningen redovisar positiv avvikelse med 260 tkr avseende medel för offentlig konst. Dessa medel särredovisas från övriga investeringsmedel, då de inte genererar några avskrivningskostnader. Medel sparas för kommande år för inköp av större verk. Budgetavvikelse redovisas med sammanlagt 560 tkr. Ombudgetering kommer att begäras av 360 tkr, d v s den prognosticerade budgetavvikelsen exklusive medel för RFID. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående ekonomiska rapport. prognostiseras fortfarande till positiva 560 tkr. 7 3

12 4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - september 2012 DRIFTREDOVISNING jan-sept 2011 jan-sept 2012 Budget 2012 Jmf % (75%) Avvikelse i % Kulturnämnden ,0% - 0,0% Ledning, stab, IT, gem ,3% 35 0,3% Biblioteksavdelningen ,4% 300 0,6% Fritidsavdelningen ,2% 500 3,0% Konsument Halmstad ,8% 110 1,8% Kulturavdelningen ,8% ,7% SUMMA DRIFT: ,0% 745 0,6% Orsak till budgetavvikelse: Avvikelse gentemot budget redovisas med positiva 745 tkr. Ledningens avvikelse +35 tkr, varav 164 tkr avser kapitalkostnader och resterande avser gemensamma satsningar under hösten. Biblioteksavdelningens avvikelse +300 tkr kommer från tjänstlediga och ej i tid tillsatta tjänster. Fritidsavdelningen visar avvikelse med +500 tkr avseende personalkostnader, men också för ökade intäkter för Hyddan samt lägre hyreskostnader för Puls. En aktivitetssatsning kommer att göra i höst inom fritidsavdelningen. Konsument Halmstad visar avvikelse med +110 tkr för lägre lönekostnader resten av året. Kulturavdelningen aviserar negativ avvikelse -200 tkr som till del består av högre kostnader för Kulturnatten och Kulturhuset. Avvikelserna inkluderar förvaltningens satsningar som kommer att ske nu under hösten/vintern. INVESTERINGAR jan-sept 2011 jan-sept 2012 Budget 2012 Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,0% Biblioteksavdelningen ,7% Fritidsavdelningen ,6% Konsument Halmstad ,0% Kulturavdelningen ,8% SUMMA INVESTERINGAR ,9% Orsak till budgetavvikelse: 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under tkr avseende medel för fritidsgård i Oskarström. 260 tkr avseende medel för offentlig konst sparas till större verk. 8

13 5 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0159 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Verksamhetsredovisning övriga nyckeltal jan-sept 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att lägga verksamhetsredovisning januari september 2012, övriga nyckeltal, till handlingarna. Sammanfattning Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål om mer detaljerade nyckeltal. Avdelningarna rapporterar in nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal Förvaltningens förslag till beslut är att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål från politiker inom femklövern om vissa förändringar och mer detaljerade nyckeltal avseende bibliotek och fritidsgårdar. Bakgrund Kulturförvaltningen samlar som tidigare in verksamhetsmått, som redovisas i samband med tertialrapporterna. De underlag som sedan tidigare funnits för den samlade informationen, är nu det detaljerade materialet som lyfts fram i rapporten. 9 1

14 5 Analys, förslag och motivering Redovisningen utgör en ögonblicksbild över inrapporterade nyckeltal den 8:e oktober. Konsekvenser Rapporten ger möjlighet att se och utreda eventuella avvikelser. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningarna ansvarar för inrapportering av nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs av förvaltningens ekonom till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Övriga nyckeltal jan-sept 2012 För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 10 2

15 5 Övriga Nyckeltal Verksamhetsrapport till kulturnämnden 2012 OBS! uppdaterad: kl. 08:08 Utlån och omlån, biblioteken A-berg Fyllinge Getinge Buss SB Harplinge O-ström S-dalen Söndrum Vallås Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt (Libra) Fjärrlån Vuxna Summa för perioden, år Summa helår Besök, biblioteken A-berg Fyllinge Getinge Buss SB Harplinge O-ström S-dalen Söndrum Vallås Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Besök, fritidsgårdar Oskarström Vallås Fyllinge MB-hus PULS Pålsbo Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår 2011 (Hyddan 1466) margel2 Sida

16 5 Övriga Nyckeltal Ärende Konsument Halmstad Konsument Energi/klimat Budget/skuld Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Besök kulturavdelningen Mjellby Konsthall Nolltrefem Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Antal arrangemang och aktiviteter Arrangemang Besök Bibliotek Fritidsgårdar Kulturavdelningen Medborgarservice Andersberg Summa för perioden, år Summa helår 2011 (egen regi, Källa: verksamhetsredovisning 2011) margel2 Sida

17 6 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0253 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen Kent Nilsson E-post: Telefon: Samråd för detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag, bilaga 1. Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för nybyggnation av skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. för samråd och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget föreslog barn- och ungdomsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om planläggning för en gemensam förskola och skola i Steninge. Nu föreligger ett förslag till nybyggnation av skola och förskola med mer central placering än nuvarande skola intill Steninge kyrka. Skoltomten ligger mellan två kulturhistoriskt värdefulla byggnader av klass B. Kulturnämnden vill därför poängtera vikten av att de angränsande fastigheterna 7:1, en f d stenhuggarbostad, samt 1:26 bevaras med hänvisning till dess särskilt kulturhistoriska värde enligt Hallands läns bebyggelseinventering. Inga kända fornlämningar finns registrerade inom det avsedda planområdet. Förvaltningen har tagit del av handlingarna och ser ingen anledning till erinringar mot förslaget. Kulturnämnden föreslås därför yttra sig enligt förvaltningens förslag. 1 13

18 6 Ärendet Uppdrag - Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för nybyggnation av skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. för samråd och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget föreslog barn- och ungdomsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om planläggning för en gemensam förskola och skola i Steninge. Nu föreligger ett förslag till nybyggnation av skola och förskola med mer central placering än nuvarande skola intill Steninge kyrka. Analys, förslag och motivering Skoltomten ligger mellan två kulturhistoriskt värdefulla byggnader av klass B. Kulturnämnden vill därför poängtera vikten av att de angränsande fastigheterna 7:1, en f d stenhuggarbostad, samt 1:26 bevaras med hänvisning till dess särskilt kulturhistoriska värde enligt Hallands läns bebyggelseinventering. Inga kända fornlämningar finns registrerade inom det avsedda planområdet. Förvaltningen har tagit del av handlingarna och ser ingen anledning till erinringar mot förslaget. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen - Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 14 2

19 6 Lista över bilagor Bil. 1 Yttrande över detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 15

20 6 1(1) Yttrande Diarienummer: KN 2012/0253 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Kulturavdelningen Kent Nilsson E-post: Telefon: Samråd för detaljplan gällande skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. ( KS 2009/0151) Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för nybyggnation av skola och förskola i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. för samråd och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget. Kulturnämnden har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot förslaget, men vill samtidigt poängtera vikten av att de angränsande fastigheterna Hulabäck 7:1 samt 1:26 bevaras med hänvisning till dess särskilt kulturhistoriska värde klass B enligt Hallands läns bebyggelseinventering. För Kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Erica Månsson Förvaltningschef 16 1

21 7 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0247 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Staben Kristina Blomquist E-post: Telefon: Remiss renhållningsordning för Halmstads kommun Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande avseende renhållningsordning för Halmstads kommun (bilaga 1). Sammanfattning Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget till renhållningsordning för Halmstads kommun för yttrande till kulturnämnden. Renhållningsordningen beskriver förutsättningar, nuläge, organisation samt en avfallsplan som anger förslag på mål och åtgärder. Avfallsplanen tydliggör den politiska ambitionen för en hållbar utveckling på avfallsområdet. Den redovisar även miljökonsekvenser som en följd av ett införande av avfallsplanen samt lokala avfallsföreskrifter som anger hur avfallshanteringen ska skötas. Förvaltningen har inget att erinra mot samrådshandlingen och föreslår kulturnämnden att anta förslag till yttrande enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Kulturnämnden har av kommunstyrelsen fått förslag till renhållningsordning för Halmstads kommun för yttrande. 17 1

22 7 Bakgrund Renhållningsordningen beskriver förutsättningar, nuläge, organisation samt en avfallsplan som anger förslag på mål och åtgärder. Avfallsplanen tydliggör den politiska ambitionen för en hållbar utveckling på avfallsområdet. Den redovisar även miljökonsekvenser som en följd av ett införande av avfallsplanen samt lokala avfallsföreskrifter som anger hur avfallshanteringen ska skötas. Samrådshandlingen ska ses som ett förslag och efter samrådstiden kommer förslaget att omarbetas och ställas ut för ny granskning i början av Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om att anta en ny renhållningsordning för perioden Analys, förslag och motivering Kulturförvaltningen bedömer att utifrån kulturnämndens ansvarsområde finns inget att erinra mot samrådshandlingen. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt i staben, kulturförvaltningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Förslag till yttrande 2. Förslag till renhållningsordning För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Kristina Blomquist Stabschef 2 18

23 7 1(1) Yttrande Diarienummer: KN 2012/0247 Version: 1,0 Beslutsorgan: KF Staben Kristina Blomquist E-post: Telefon: Yttrande över remiss - Renhållningsordning(KS 2011/0462) Kulturnämnden har tagit del av förslag till Renhållningsordning för Halmstads kommun perioden Nämnden konstaterar att förslaget är gediget underbyggt och har utifrån nämndens ansvarsområde inget att erinra mot förslaget. För kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Erica Månsson Förvaltningschef 19 1

24 8 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0256 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Staben Kristina Blomquist E-post: Telefon: Beslut om bidrag från Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att bevilja Föräldraföreningen för Symphonic Band kr i bidrag från Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond. Sammanfattning Kulturnämnden har fått en ansökan från föräldraföreningen för Symphonic Band gällande bidrag för att genomföra en utbytesresa med en orkester i Kaliningrad, Ryssland våren Symphonic Band är en ungdomsblåsorkester vid Halmstads kulturskola med cirka 30 ungdomar mellan 12 och 19 år. Fonden ska användas till stadens hantverkssångförening och/eller skarpskyttemusikkår eller till likartad sångförening eller musikkår. Förvaltningens bedömning är att verksamheten överensstämmer med fondens villkor. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band kr i bidrag från Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond. Ärendet Uppdrag Kulturnämnden har att förvalta Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond 1 20

25 8 Bakgrund Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond förordnades ursprungligen (år 1866) till stadens hantverkssångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår. Fonden kan även användas till understöd åt förutvarande lärjungar vid Halmstads folkskolor för fortsatt utbildning (ändring 1953). Utdelningsbart belopp är i år kr och fondens kapital är kr. Kulturnämnden beviljade senast bidrag ur fonden Då beviljades Sångsensemblen Mumma kr för deltagande i en vokalgruppsfestival. Analys, förslag och motivering Ansökan avser ett bidrag för att delfinanisera en utbytesresa med en orkester i Kaliningrad, Ryssland. Resans syfte är att utveckla orkestern musikaliskt och visa hur musiken kan förena ungdomar från olika länder och kulturer. Symphonic Band består av cirka 30 ungdomar mellan 12 och 19 år, med elever huvudsakligen från kulturskolan i Halmstad. Det är den sista av de olika orkestrar blåseleverna passerar under sin tid på kulturskolan. Resan beräknas kosta närmare kr och föräldraföreningen söker nu finansiering från olika fonder och stiftelser för att göra det möjligt för alla ungdomar att delta i resan. Fonden är begränsad både när det gäller behöriga sökanden och ekonomiska tillgångar. Tillgänglig summa att dela ut är kr. Fondens kapital är kr och det årliga tillskottet är blygsamt. Därför krävs det en längre tidsperiod mellan utdelningarna från fonden. Under perioden har bidrag ur fonden delats ut vid två tillfällen, till Sångensemblen Mumma och Halmstad Blåsensemble. Förvaltningen anser att även om Föräldraföreningen inte kan anses översensstämma med vilka som kan ansöka ur fonden, så är ändamålet och mottagaren för bidraget, Halmstad Symphonic Band överensstämmande. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden beviljar kr i bidrag till föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band. Konsekvenser Ett bidrag ur fonden med kr innebär att fonden töms på utdelningsbart kapital och att det krävs en längre period innan en ny utdelning kan ske. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har handlagts av staben, kulturförvaltningen. Andra grupper

26 8 Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Ansökan om medel ur Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond. För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Kristina Blomquist Stabschef 3 22

27 8 Till kulturnämnden, Halmstads kommun: Ansökan av medel ur Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Ungdomsorkestern Symphonic Band vid Halmstads kulturskola söker medel för att genomföra en utbytesresa med en orkester i Kaliningrad, Ryssland under våren Resan syftar till att utveckla orkestern musikaliskt, och visa på hur musiken är ett universellt språk som kan förena ungdomar från olika länder och kulturer. Genom utbytet kommer ungdomarna att uppleva hur musiken förenar, och samtidigt lära av mötet med ungdomar från ett annat land, med annorlunda kultur och språk. Symphonic Band består av cirka 30 ungdomar mellan års ålder, och genomgår innevarande år ett generationsskifte och samtidigt en satsning på att utöka orkestern i storlek. Att i det läget arbeta mot och genomföra en utbytesresa ser vi som ett viktigt projekt som på ett avgörande sätt kan motivera och stärka gruppen i detta uppbyggnadsarbete. Halmstad Symphonic Band är en ungdomsblåsorkester med elever huvudsakligen från kulturskolan i Halmstad. Det är den sista av de olika orkestrar blåseleverna passerar under sin tid på kulturskolan, och alltså den med högst musikalisk nivå. Orkestern har sedan 80 talet haft en lång tradition av att spela offentligt i Halmstad och därigenom vara en viktig del av kulturlivet i Halmstad. Till exempel har orkestern spelat offentligt vid tolv tillfällen under (se nedan), däribland vid fyrverkerifestivalen i Norre Katts Park, där orkestern varit en viktig del sedan 1980 talet. Som kulturskolans äldsta blåsorkester fungerar den som förebild för yngre musikelever och har också en viktig roll i att väcka intresset för musik bland kommunens barn och ungdomar, genom sina konserter på kommunens skolor och i andra konsertsammanhang. Ungdomarna i orkestern kommer från alla delar i Halmstad, och har olika bakgrund. I orkestern finns både pojkar och flickar, med någon övervikt för pojkarna. Resan beräknas kosta närmare kronor. Därför söker nu orkesterns föräldraförening finansiering från en rad olika fonder och stiftelser, för att göra det möjligt för alla ungdomar att delta i resan. Att orkestern verkar inom Kulturskolan innebär att noter, lokaler och lärares arbetstid finansieras, däremot finns inom Kulturskolan ingen möjlighet till finansiering för resor, läger och dylikt. Därför måste en resa som den till Kaliningrad helt finansieras på andra sätt. För att alla orkestermedlemmar, oavsett familjens ekonomiska status, ska ha möjlighet att följa med, är det viktigt att hitta finansieringsformer som gör att avgiften för den enskilda medlemmen hålls så låg som möjligt. Därför är A von Björnmarcks donationsfond en av de fonder vi söker medel från. För Föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band Jonas Rundquist (jobb) (mobil) Föräldraföreningen för Halmstad Symphonic Band c/o Jonas Rundquist Clematisvägen Halmstad Org.Nr.:

28 8 Kompletterande information: Symphonic Bands konserter under verksamhetsåret sept 2011 juni 2012: 8/10 Konsert Musik i Immanuelskyrkan 8/10 Världens barn konsert i Immanuelskyrkan 25/10 Konsert i Klarasalen 9/12 Orkesterns egen julkonsert med fika och lotteri på Brunnsåkerskolan 14/12 Julkonsert med kulturskolans övriga blåsensembler i Kulturhuset 7/3 Konsert på Andersbergsskolan 28/4 Stadsparad 5/5 Stadsparad 11 13/5 RUM festival i Västerås (Riksförbundet för Unga Musiker?) 15/5 Konsert på Storgatan tillsammans med gästande orkester från Vetlanda 30/5 Konsert i hamnen för ett kryssningsfartyg 2/6 Konsert i Oskarströms kyrka i samband med Oskarströmsdagarna. Denna konsert blev avslutning inför sommaren 24

29 9 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2011/0243 Version: 1.0 Beslutsorgan: kn Enhet: kulturavdelningen Lena Engström E-post: Telefon: Förlängning av avtal drama och teater Förslag till beslut 1. Kulturförvaltningen beslutar att förlänga avtalet gällande drama- och teaterverksamhet för barn och unga med Halmstads Kvartersteater (kvt). Avtalet gäller perioden till Kulturförvaltningen ska med utgångspunkt från utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten ge förslag på hur medlen från 2014 bäst ska kunna användas för att främja skapande verksamhet för unga år. Förslaget ska lämnas till kn senast för att kunna implementera från Sammanfattning Avtalet med Halmstads Kvartersteater(kvt) avseende drama och teater löper ut Nu föreslår kulturförvaltningen att avtalet med kvt förlängs med ett år samt att kulturförvaltningen får i uppdrag att under första hälften av 2013 utvärdera och föreslå hur medlen framöver bäst ska kunna användas för skapande verksamhet inom drama och teater för unga mellan 15 och 25 år. Denna nya inriktning skulle gälla från 2014 då avtalet inte längre gäller. Ärendet 25 1

30 9 Uppdrag Det avtal som tecknades med Halmstads Kvartersteater för år 2012 avseende dramaoch teater för barn och unga löper ut Kommunen har rätt, men inte skyldighet, att förlänga avtalet ytterligare ett år. Bakgrund Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde att avsätta kr från år 2012 för att ge en extern aktör i uppdrag att bedriva drama- och teaterverksamhet för åldrarna år. Kontraktet tilldelades Halmstads Kvartersteater (Kvt) med förvaltningschefen som avtalstecknare. Avtalet är på 1 år. Kommunen har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst 1 år. Avser kommunen att förlänga avtalet skall kommunen skriftligen meddela leverantören senast 6 månader före det datum som avtalet upphör gälla. Eftersom det var svårt att göra en bedömning så snart efter att verksamheten kommit igång beslöt kulturförvaltningen, efter samråd med presidiet, att vänta till oktober med att ta ställning till ev förlängning. Analys, förslag och motivering Avtalstecknaren, Ulf Hägg, har lämnat en redovisning av verksamheten för de första tio månaderna (bilaga) och vid två tillfällen har jag intervjuat Ulf Häägg och träffat dramagruppen. Det är vanskligt att göra en bedömning om avtalet ska förlängas när hela avtalsperioden inkl utvärdering inte är gjord. Beslutet grundas på de samtal jag har haft med Ulf Hägg, svaren på den enkät jag ställt samman, samt det möte jag har haft med den arbetsgrupp som också deltog i upphandlingsprocessen inför första avtalsskrivandet. Med detta som underlag föreslår jag att avtalet gällande upphandling av drama- och teaterverksamhet förlängs med ett år (2013). Enligt det upphandlade avtalet sker det med oförändrade villkor från innevarande år. Avtalet kan därefter inte förlängas ytterligare. Ett lika viktigt förslag till beslut, är att kulturförvaltningen använder den första delen av 2013 för att undersöka hur vi skulle kunna använda medlen framöver för att främja skapande verksamhet inom drama och teater för åringar i Halmstad. Konsekvenser Ärendets beredning 26 2

31 9 Inom kommunen Inför handläggningen har utsedd arbetsgrupp deltagit (Erica Månsson, Kristina Blomqvist, Ulf Fembro). Andra grupper -- Fackliga organisationer -- Lista över bilagor 1. Halmstads Kvartersteaters svar på enkät För kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 27

32 9 Enkät till kvt med anledning av ev förlängt uppdrag. I avtalet finns ett antalkriterier angivna. Vi önskar beskrivning av hur kvt hittills har jobbat med dessa. Åtagandets omfattning Avtalstext:Verksamheten ska ge de medverkande möjlighet att möta och lära sig av professionella teaterarbetare. I uppdraget ingår även övriga delar som krävs för en färdig föreställning som scenografi, ljusarbete samt kostym. Kommentar från kvt: Under den tid som verksamheten har pågått har deltagarna, genom bland annat improvisationer och diskussioner, fått arbeta fram ett manus till en föreställning. Under höstterminen har deltagarna fått möjlighet att bekanta sig med olika delar i en teaterproduktion, bland annat genom kurser under ledning av professionella aktörer inom teatervärlden. Samtidigt har arbetet med produktionen av deltagarnas föreställning fortsatt. Föreställningen, som fått namnet Det var bättre förr (..?), kommer föra publiken på en resa genom Halmstad från 30 talet fram till idag, med fokus på ungdomar och ungdomars situation genom åren. Projektbeskrivning (enl anbud) Hur har rekryteringen av deltagare gått till? Rekryteringen skedde genom annonser i Hallandsposten samt genom utskick av foldrar till högstadieskolor, gymnasieskolor och till biblioteken i Halmstad. Hur många deltar i gruppen? Cirka 45 personer anmälde sig till verksamheten. I nuläget är 31 av dessa kvar som deltagare. Hur många av har inte tidigare deltagit i kvt:s kurser? Av de 31 deltagarna är det 15 som inte tidigare deltagit i KVT:s kursverksamhet. Antal ggr som gruppen har träffats hittills: Under vårterminen hade vi 14 träffar. Under hösten har vi, i skrivande stund, haft 20 träffar. Totalt så här långt har vi haft 34 träffar. Vilka helgkurser kommer att genomföras? Kurser i scenografi, ljus/ljus, kläder/kostym, smink, dans/rörelse, musik/sång samt skådespelerikurs kommer genomföras eller har redan genomförts. Har någon genomförts vad blev resultatet? Följande helgkurstillfällen har genomförts: Scenografi med Peter Dillberg från Ljus och Dekor i Halmstad AB, Kostym med Marianne Lunderkvist, Dans/Rörelse med Thezier Söderblom. Helgen som kommer ska sminkkursen med Eva Lena Jönsson Lunde genomföras. Generellt kan man säga att kurserna har varit ämnade att ge en inblick i de olika områden som finns runt en teaterproduktion. Avsikten är att visa på, och skapa intresse för, områden som kanske inte är 28

33 9 omedelbart uppenbara men lika fullt väldigt betydelsefulla. Kurserna har också tjänat för att ge inspiration till verksamhetsdeltagarna inför det fortsatta arbetet med deras föreställning. Mer specifikt om de olika delkurserna: Scenografikursen med Peter Dillberg gav deltagarna en möjlighet att möta en av Sveriges mest anlitad scenografer. Peter delade med sig av sitt sätt att tänka och arbeta när det gäller scenografi och hur scenografiarbetet samverkar med det övriga arbetet i en produktion. Han gav också tips och idéer till deltagarna runt hur de kan bygga och utveckla de scenografiidéer de själva har för sin produktion. Kostymkursen med Marianne Lunderkvist var upplagd dels som en föreläsning där Marianne berättade om sitt arbete och hur det är att arbeta som kostymör i allt från teaterproduktioner till TVinspelningar. Andra delen av kursen hade upplägget av en diskussion och workshop, där avsikten var att ge inspiration till det kostymarbete som deltagarna själva ska utföra i sin produktion. Dans/rörelsekursen har genomförts med Thezier Söderblom. Focus för kursen var kroppsmedvetande och rörelse på scenen. Thezier kommer också fortsätta arbeta med deltagarna senare. Hon kommer hjälpa dem sätta koreografi till de dansmoment som kommer finnas i förställningen. Text i avtalet:utbildningsdagar i skådespeleri och skådespelarteknik kommer att genomföras i samarbete med professionella skådespelare från 1,2,3 Schtunk.När eller om de har varit hur gick det? En första genomgång med Schtunk och deltagarna i kursen har hållits. Schtunk berättade om hur de arbetar och de metoder de använder sig av när de tar fram sina föreställningar. Deltagarna har även fått se en av Schtunks föreställningar. Ytterligare datum med Schtunk ska bokas, men datum är inte satt ännu, då det blivit försenat på grund av sjukdom. Text i avtalet: Musik och sånginstudering. Med lärare från Halmstads kulturskola. Beskriv: Arbetet startar den 21 oktober. Lärare från Kulturskolan är Pernilla Bjurström. Pernilla kommer börja med röstträning och kommer därefter också hjälpa deltagarna med sånginstudering. Text i avtalet: Dans och rörelse görs av utbildad danspedagog. Dans och rörelsepedagog från The ComedieSchool, Danmark. Beskriv: Thezier Söderblom som höll i dans/rörelsekursen kommer, som beskrivits i texten ovan, att hålla i den här delen av verksamheten. Leverantörens åtagande Text i avtalet:reklam för verksamheten sköter leverantören själv. Kommunen lägger ut information om verksamheten på Halmstad kommuns hemsida. Leverantören ska ange att verksamheten sker med stöd av kulturnämnden i allt tryckt material. Bifoga gärna ett ex av det tryckta material som tagits fram för att rekrytera deltagare Tyvärr tycks vi inte ha kvar något exemplar av foldern som trycktes inför rekryteringen av deltagare. Vi letade efter en digital kopia, men det visade sig att den försvann i samband med en hårddiskkrasch tidigare i år. 29

34 9 1 Leverantörens personal Text i avtalet:leverantören ansvarar för att erforderlig kompetens och kapacitet finns hos leverantören under hela avtalsperioden avseende samtliga de tjänster som omfattas av detta avtal. Kommenera gärna ang den personal som medverkat förutom Ulf Häägg Peter Dillberg: En av Sveriges största inom scenografi och dekor för teater. Peter har arbetat som scenograf och ljussättare i över 30 år. Sedan 90 talet driver han företaget Ljus och Dekor i Halmstad AB. Han har gjort scenografi för allt från teaterföreställningar till krogshower och vidare till TVprogram. Marianne Lunderkvist: Har lång erfarenhet av arbete som kostymör. Hon har arbetat med kläder för så skilda saker som SVT produktioner, farser med exempelvisk Tomas Petterson och Eva Rydberg, till musikaler som Spamalot. Eva Lena Jönsson Lunde: Sedan 70 talet har Eva Lena arbetat med smink och mask inom teater och TV världen. Pernilla Bjurström: Pernilla är lärare vid Kulturskolan i Halmstad. Hon har, som beskrivs ovan, ansvar för röstträning och sånginstudering i produktionen. Thomas Häägg: Utbildad i kommunikation och marknadsföring vid Lunds universitet. Thomas har bland annat arbetat med marknadsföring för Wallmans Salonger i Köpenhamn. Han har även en bakgrund som ljus, ljud och bildtekniker. Han kommer ansvara för att, tillsammans med deltagarna, arbeta fram marknadsföringen för föreställningen, samt ta fram ljussättning och grafikprojektioner som ska användas i föreställningen. Lasse Beischer (123 Schtunk): Lasse är utbildad vid teaterhögskolan i Malmö. Han har en lång rad roller bakom sig. Under tiden han var anställd vid Teater Halland arbetade med att ta fram och utveckla Comedia Del Art konceptet. Hanhar sedan dess gått vidare med detta och fortsatt utveckla konceptet i 123 Schtunk. Lasse turnerar mycket och gör runt 250 föreställningar per år. Thezier Söderblom: Thezier har en utbildning som danspedagog från The Comedie School i Danmark. Hon har sedan flera år arbetat med dans och rörelse inom teater. Hon har även arbetat som dramapedagog och teaterledare. Martina Ramsak och Marielle Nilsson: Martina och Marielle har sedan de var barn deltagit i Halmstads Kvartersteaters verksamhet. De har under flera år varit ledare för barngrupper inom Halmstads Kvartersteater. I det här projektet assisterar de Ulf Häägg under arbetet med föreställningen. Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdrag använda personal enligt anbudet. 30

35 9 För personal som tillkommer under avtalsperioden skall leverantören till kommunen skriftligen översända information som redovisar att personens kompetens och erfarenhet överensstämmer med krav i förfrågningsunderlag 31

36 11 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0167 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: Telefon: Uppföljning av beslutsärenden - oktober 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober 2012, bilaga 1. Sammanfattning Kulturnämnden beslutade att uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid KN sammanträde i april och oktober varje år. I bilagd förteckning framgår aktuell status m.m. för pågående ärenden. I bilagan föreslås även vilka ärenden som i och med redovisning oktober 2012 kan avslutas och därmed utgå från listan. Kulturnämnden föreslås godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober Ärendet Uppdrag Kulturnämnden beslutade att uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid KN sammanträde i april och oktober varje år. 32 1

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19

Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 Kulturnämndens handlingar 2012-12-19 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-12-10 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-06-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 09 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! 13:15 Samling vid Harplinge

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2015-05-27 1(16) Plats och tid: Hotell Scandic Hallandia, kl. 08:30-15:15 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) Anna Ohlsson (S) Jane Thorell

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-05-27

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-05-27 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-05-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-15 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Fastighetsnämndens handlingar 2015-05-20

Fastighetsnämndens handlingar 2015-05-20 Fastighetsnämndens handlingar 2015-05-20 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-12 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-04-23

Kulturnämndens handlingar 2014-04-23 Kulturnämndens handlingar 2014-04-23 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-04-10 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Samling på Halmstad Arena

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Plats och tid: Scandic Crown, Göteborg, kl. 15:10-17:00 ande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer