Servicenämnden handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicenämnden handlingar 2013-12-09"

Transkript

1 Servicenämnden handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden (1) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum Tid: 14:00 Lunch med utdelning av hedersgåva 12:00 Ordförande: Svein Henriksen Sekreterare: Gunni S Heland 1 2 Val av protokollsjusterare Godkännande av dagordning 3 SE 2013/0141 Begäran om yttrande av måltidsutredning SE 2013/0144 Dokumenthanteringsplan 5 SE 2013/0016 Information

3 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: SE 2013/0141 Version: 1.0 Beslutsorgan: Kommunfullmäktige Enhet:Servicekontoret Joakim Lindh, Roger Weman E-post: Telefon: Måltidsutredning remissvar Förslag till beslut 1. Servicenämnden förordar att måltidsverksamheten samordnas under servicekontoret i enlighet med måltidsutredningen. Sammanfattning I måltidsutredning med diarienr KS2011/0487 redogörs för förslag att flytta samtliga produktionsresurser för tillagning av mat vid barn- och ungdomsnämndens till servicenämndens anslagsområde Städ- och måltidsservice. Ärendet är skickat på remiss från kommunstyrelsen. I rapporten beskrivs konsekvenser för verksamheten gällande personal, ekonomi och kvalité. Personal som är direkt engagerad i måltidsverksamheten kommer byta förvaltning från barn- och ungdomsnämnden till servicenämndens verksamhet måltidsservice. Detta innebär att personalen får nya chefer som är vana vid och har erfarenhet inom måltidsverksamhet. Kvalitetsmässigt är bedömningen att måltidsservice utifrån ett kundperspektiv bibehåller den goda kvalitet som redan idag finns i verksamheten Ekonomiskt innebär det att servicekontoret övertar måltidskostnaderna gällande hyra, personal, råvaror mm. Därefter skapas en överenskommelse gällande köp av tjänster mellan förvaltningarna och ett självkostnadspris per portion tas ut av kund. I rapporten beskrivs även risker med en sammanslagning av måltidsverksamheten under en nämnd. Sannolikt är att kökspersonal på förskolor riskerar att känna ett visst utanförskap från övrig personalgrupp då direktpåverkan minskar. Detta är en del som personal och chefer måste ta extra hänsyn till vid en eventuell sammanslagning. 1

4 I förlängningen beskriver utredningen synergieffekter i form av minskade kostnader när sammanslagning av ledning, styrning, planering och vikariehantering får full effekt. Besparingen skall användas till kvalitetsökning inom verksamheten. Servicenämnden vill även påpeka att lönenivåerna inom de olika måltidsverksamheterna skiljer sig åt vilket kan leda till kostnadsökningar. Kockarna inom barn- och ungdomsnämnden tjänar idag mindre än servicenämndens kockar. Servicenämnden förordar att måltidsverksamheten samordnas under servicekontoret i enlighet med måltidsutredningen Ärendet Uppdrag Ärendet har inkommit som en remiss från kommunstyrelsen. De frågeställningar som bör belysas är följande - konsekvenser för verksamhet - Kvalite och miljö - Ekonomi och personal - Kunder / brukare / elever Syftet är att ta ställning till om en sammanslagning av barn- och ungdomsnämndens måltidsverksamhet och servicenämndens måltidsverksamhet skall göras. Bakgrund I nuläget bedriver servicenämndens måltidsverksamhet trettio av trettiotre grundskolor, samtliga gymnasieskolor och 95 % av äldreomsorgens servicehus och särskilda boenden. Barn- och ungdomsnämnden bedriver måltidsverksamhet inom samtliga förskolor och tre grundskolor. I pågående måltidsutredning är man positiv till sammanslagning av måltidsverksamheterna till en verksamhet som skall placeras under servicenämnden. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för måltidsverksamheten på 60 av 83 förskolor. Resterande förskolor får sin mat levererad av servicenämndens verksamhet måltidsservice. Det finns 42 tillagningskök och 41 mottagningskök på kommunens förskolor. I dessa kök lagas 3000 portioner dagligen Servicenämnden ansvarar för 49 storkök varav 29 av dessa är tillagningskök. I dessa kök lagas portioner dagligen. Med hänsyn taget till ovanstående har en måltidsutredning gjorts gällande vilka förutsättningar som finns för att slå samman dessa verksamheter under en och samma nämnd. 2

5 Analys, förslag och motivering I rapporten från måltidsutredningen beskrivs måltidsverksamheten som en liten del i barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Deras reglemente beskriver att organisationen skall arbeta med pedagogisk verksamhet varför vi finner det naturligt att måltidsverksamheten flyttas över till servicenämndens verksamhet måltidsservice där måltidsverksamheten är kärnverksamhet. Redan idag ansvarar servicenämnden för större delen av kommunens måltidsverksamhet. Måltidsservice producerar portioner per dag i verksamheten mot 3000 portioner dagligen inom barn- och ungdomsnämndens måltidsverksamhet. Kvalitetsmässigt är bedömningen att måltidsservice utifrån ett kundperspektiv bibehåller den goda kvalitet som redan idag finns i verksamheten Ekonomiskt innebär det att servicekontoret övertar måltidskostnaderna gällande hyra, personal, råvaror mm. Därefter skapas en överenskommelse gällande köp av tjänster mellan förvaltningarna och ett självkostnadspris per portion tas ut av kund. I rapporten beskrivs även risker med en sammanslagning av måltidsverksamheten under en nämnd. Sannolikt är att kökspersonal på förskolor riskerar att känna ett visst utanförskap från övrig personalgrupp då direktpåverkan minskar. Detta är en del som personal och chefer måste ta extra hänsyn till vid en eventuell sammanslagning. I förlängningen beskriver utredningen synergieffekter i form av minskade kostnader när sammanslagning av ledning, styrning, planering och vikariehantering får full effekt. Besparingen skall användas till kvalitetsökning inom verksamheten. Servicenämnden vill även påpeka att lönenivåerna inom de olika måltidsverksamheterna skiljer sig åt vilket kan leda till kostnadsökningar. Kockarna inom barn- och ungdomsnämnden tjänar idag mindre än servicenämndens kockar. Då måltidsservice har ett stort kunnande och erfarenhet av måltidsverksamhet samt att reglementet inom kommunen beskriver att ansvaret för verksamheten bör ligga under servicenämnden så har vi kommit fram till följande. Servicenämnden förordar att måltidsverksamheten samordnas under servicekontoret i enlighet med måltidsutredningen Konsekvenser Konsekvensen för Halmstads kommun kommer kortsiktigt att vara samma kvalitet till samma kostnad. Portionskostnaden, hyreskostnaden och transportkostnaden tydliggörs i kalkyl och kostnadsjämförelse mellan nätverkande kommuner och externa entreprenörer görs möjlig. I framtiden tror vi att synergieffekter ger en kostnadsbesparing som kan användas till kvalitetshöjande åtgärder. Personalen får ett bättre medarbetarskap genom att tydligheten kring hur du som medarbetare kan bidra till verksamhetens mål och kommunens vision lyfts fram. Detta genom att måltidsservice mål blir tydligare i fokusarbetet på enheten. En sammanslagning ger även möjligheter till samarbete och utbyte mellan olika grupper inom verksamheten och en större delaktighet då alla som arbetar på måltidsservice bjuds in i förändringsprocessen med sina idéer. 3

6 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är berett av Joakim Lindh, verksamhetschef, måltidsservice Fackliga organisationer Ärendet är inte förhandlat enligt MBL. För Servicekontoret Roger Weman Förvaltningschef Joakim Lindh Verksamhetschef måltidsservice 4

7 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: SE 2013/0144 Version: 1,0 Beslutsorgan: Servicenämnden Enhet: Servicekontoret Christel Rehmark E-post: Telefon: Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut 1. Servicenämnden beslutar att anta servicekontorets förslag till Servicenämndens dokumenthanteringsplan, enligt bilaga Servicenämnden beslutar att skicka vidare dokumenthanteringsplanen till kommunstyrelsens diarium. Sammanfattning Enligt arkivlagen skall en dokumenthanteringsplan upprättas för varje myndighet. Planen skall fungera som praktisk handbok och ge stöd i hur hanteringen av dokument skall ske. Det är viktigt att alla enheter följer samma regler och normer så att kommunikationen mellan förvaltningen och centralarkivet fungerar. Dokumenthanteringsplanen ger information om tid för placering i närarkiv, bevarande/gallringsfrist, tid för översändande till centralarkivet. Planen har reviderats i samråd med personalredogörare, ledningsgruppen och kommunens arkivarie. Servicekontoret föreslår därmed att Servicenämnden beslutar att fastställa förslaget till en reviderad version av Servicenämndens dokumenthanteringsplan, enligt bilaga 1. Servicenämndens dokumenthanteringsplan ska efter beslut expedieras till Kommunstyrelsens diarium. Ärendet 1

8 Uppdrag Ärendet är initierat av Servicekontoret, med anledning av att dokumenthanteringsplanen från 2011(SE 2011/0130) setts över. Förslag till ny dokumenthanteringsplan har tagits fram i samråd med kommunens arkivarie. Bakgrund Enligt Halmstads kommuns riktlinjer för arkiv- och dokumenthantering antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2012, ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Dokumenthanteringsplan är en modernare benämning för arkiveringsplan. I en sådan plan redovisas myndighetens samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bland annat bevarande och gallring samt regler för den övriga praktiska hanteringen (när skall handlingen placeras i närarkiv, när sändas till kommunarkiv, hur förvaras, vilket skrivmateriel skall användas med mera). Det bör starkt betonas att en sådan dokumenthanteringsplan är nödvändig om förvaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning. I en modern förvaltning, där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, kan detta knappast åstadkommas utan en dokumenthanteringsplan. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars skulle gå förlorad och ökar möjligheten till insyn i verksamheten. Analys, förslag och motivering Planen skall fungera som praktisk handbok och ge stöd i hur hanteringen av dokument skall ske. Dokumenthanteringsplanen är en lathund för vilka handlingar som kan gallras samt hur länge de måste sparas innan de kan gallras. Det är viktigt att alla enheter följer samma regler och normer så att kommunikationen mellan förvaltningen och centralarkivet fungerar. Konsekvenser Dokumenthanteringsplan är ett verktyg för servicekontorets verksamheter att ha samlat grepp om de allmänna handlingar som kräver ett gallringsbeslut från nämnden för att kunna gallras. Dokumenthanteringsplanen bör ses över vid varje större omorganisation, samt uppdateras vid behov. Dokumenthanteringsplanen är redskapet för att åstadkomma en sådan ordning i arkivet, att sökande underlättas såväl vid det interna arbetet som vid förfrågningar utifrån. Bevarande är i princip regel och gallringen undantag. För varje utgallrad handling ska man kunna hänvisa till ett beslut på nämndnivå. 2

9 Ärendets beredning Inom kommunen Planen har reviderats i samråd med personalredogörare, ledningsgruppen och kommunens arkivarie. Dokumenten är sammanställda i olika grupper: administration och ledning, personal, IT-service, kommuntransport, kontorsservice, måltidsservice och städservice. Andra grupper Kommunarkivarien har varit aktiv i framtagningen av dokumenthanteringsplanen, granskat och gett klartecken till den innan presentation sker i nämnden. Servicenämndens dokumenthanteringsplan ska efter beslut expedieras till Kommunstyrelsens diarium. Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Servicenämndens dokumenthanteringsplan För Servicekontoret Roger Weman Förvaltningschef Christel Rehmark Administrativ chef 3

10 1(1) Tjänsteskrivelse Diarienummer: SE 2013/0016 Version: Beslutsorgan: Enhet: Gunni Heland E-post: Telefon: Information till servicenämnden Kommuntryckeriet nulägesstatus och arbetsgång remiss Städservice upphandling Aktuella upphandlingar Ekonomisk prognos Möte med förskolekockar Måltidsverksamheten på Halmstad Arena Medarbetarundersökning Servicekontoret 1

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Hemvårdsnämnden 2013-11-20 1(20) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-14:45 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer