STOC K HOLM S S O PPAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOC K HOLM S S O PPAN"

Transkript

1 STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN

2 Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar för Stockholmsregionens tillväxt och utveckling. Vi vill öka kunskapen om Stockholmsregionens betydelse för hela landets tillväxt. Tillväxt är inget nollsummespel och Stockholmsregionens hårdaste konkurrenter är andra länders storstadsregioner mer än andra delar av Sverige. Vi är en unik konstellation som regelbundet träffas och agerar tillsammans. Vårt samarbete visar att samverkan över traditionella organisations- och blockgränser är möjlig och nödvändig för att stärka Stockholmsregionens utveckling. Stockholm är unikt i Sverige på många sätt. För att utveckla regionen är det viktigt att vi här kan enas, samverka och arbeta för regionens bästa. I många andra regioner är det självklart att man över parti- och blockgränser agerar gemensamt. Både för att i sin egen region hantera sina frågor bättre, men också för att på ett enat sätt framföra sina behov till statsmakterna och i riksdagen. Många gånger ger det stor framgång. För att komma dit behöver vi här i vår region, och i riksdagen, skapa en starkare Stockholmsanda. Vi vill med vårt samarbete visa att det går. Vi har sedan vi bildade Stockholmssoppan enats i ett antal frågor och gemensamt agerat för bland annat satsningar på infrastruktur, nya sätt att öka byggandet och en effektivare arbetsmarknadspolitik. Vi samspelar med Mälardalsrådet och i regionens planerings- och utvecklingsarbete. Vi har hittills genomfört över 30 träffar med sopplunch för riksdagens ledamöter från Stockholms län och stad. Soppluncherna har ägt rum både i riksdagen och ute på företag eller vid pågående infrastrukturprojekt. Våra träffar möjliggör värdefulla möten över både parti- och organisationsgränser. Vi fortsätter i förhoppningen att vårt samarbete föder ytterligare samverkan i och för regionen. Och därmed för hela Sveriges utveckling.

3 Stockholmssoppans hjärtefrågor: 1. Politik med storstadsprofil Sverige behöver en tillväxtpolitik som tar fasta på att olika regioner har olika förutsättningar. Stockholmsregionen är unik i Sverige men inte internationellt med bland annat sin breda blandning av branscher och dominerande privata tjänstesektor, höga utbildningsnivå, många aktörer, många inflyttade från övriga landet och andra länder. Vi menar att politik och regelverk måste ta betydligt större hänsyn än idag till att storstadsregioner ofta behöver anpassningar då det gäller planfrågor, byggnormer, miljökrav samt besluts- och överklaganderegler. En pulserande, tät storstad och en mindre kommun med glesare befolkning behöver delvis olika regelverk för att kunna utvecklas. Stockholm är viktigt för hela Sveriges utveckling men skiljer sig också på många sätt från övriga delar av Sverige och därför behöver flera nationella politikområden kompletteras med en tillväxtpolitisk storstadsanalys. Regional-, närings-, arbetsmarknads-, integrations-, miljö-, transport- och bostadspolitiken hör till de områden som vi menar bör anpassas även till storstadsregionens förutsättningar.

4 Under en tioårsperiod har pendlandet över länsgränser inom Mälardalslänen ökat med över 50 %. 2. Infrastrukturen nationell tillväxtfråga Vi som bor i Stockholmsregionen har genomsnittligt betydligt längre restider till jobbet än andra i Sverige. Arbetspendlingen ökar stadigt i hela Stockholm- Mälarregionen, framför allt till Stockholm och Uppsala. Studenter, anställda och företag skulle kunna se hela Stockholm-Mälarregionen som en sammanhållen marknad om regionen får ökade satsningar på utbyggd kollektivtrafik och nya vägar. Infrastrukturprojekt är till sin karaktär långsiktiga och sträcker sig över flera mandatperioder. Det är därför viktigt att de politiska partierna, på alla nivåer, undviker att använda dessa frågor till kortsiktiga politiska poänger. I de nationella investeringarna på infrastruktur bör Stockholmsregionen omfattas på ett sätt som står i proportion till regionens storlek. Vi menar att investeringarna i Stockholm-Mälarregionens infrastruktur måste ses som en nationell tillväxtfråga och att de nödvändiga ökade satsningarna därför måste ges ökad nationell finansiering. Stockholmsregionen har hittills tagit större egen andel av kostnaderna för infrastrukturen än andra regioner. Stockholmsregionens infrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna vara en effektiv inkörsport för handel, turism, investeringar, företagsetableringar och ökad tillväxt som kommer hela landet till del. 3. Modern storstad med både bostäder och arbetsplatser Bostäder, arbetsplatser, kommunikationer och service är byggstenar som alla måste finnas och fungera tillsammans för att näringslivet ska utvecklas och för att livsmiljön ska bli god. Idag råder bostadsbrist i Stockholm vilket orsakar flera problem, till exempel att företag har svårt att rekrytera eftersom personalen inte har någonstans att bo detta gäller så väl invandrad arbetskraft från andra länder som arbetskraft från andra delar av Sverige.

5 Bostadsbristen har direkt påverkan på tillväxten. Swedbank beräknar bostadsbristen i Stockholm till 21 miljarder per år i form av utebliven tillväxt framöver. Vi ser också en oroande tendens att vi får för renodlade nya bostadsområden utan den kombination med arbetsplatser och mindre företag som skapar en levande miljö. Viktiga verksamheter i innerstaden håller på att trängas ut av bostadsbyggande. Vi menar att bygg- och bostadsreglerna måste anpassas bättre även till storstadens förutsättningar. Vägen dit kan vara att ge möjlighet till att pröva undantag från en del av regelverket i några av de nya områden som kommer att byggas och att därefter noggrant utvärdera resultaten. Vi behöver bygga fler bostäder i Stockholm men samtidigt se till att nya bostadsområden tar stor hänsyn till att befintliga arbetsplatser och företag ska kunna vara kvar liksom att man skapar bra möjligheter för nya företag. 4. Förbättra integrationen OECD riktar kritik mot Stockholm för vår oförmåga att ta vara på den kompetens våra utrikesfödda invånare har. Vi vet till exempel att det tar 5-10 år från folkbokföring för en invandrad akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en oacceptabelt lång tid. Mottagandet av de nyanlända har varit för uppsplittrat, ibland ända ner på stadsdelsnivå, men kan förbättras väsentligt av en samordnad regional hantering. Segregation i boende, ekonomiskt och socialt, finns i flera delar av vår region. Vi i Stockholmsregionen tar inte tillvara den kompetens, kreativitet och utvecklingskraft som finns här och vi har en oacceptabelt stor segregation. Flera strukturer måste brytas för att förbättra integrationen och konkret behöver vi förbättra validering av utländska examina och även validering av yrkeskompetens. Vi behöver förbättra svenskundervisningen och till exempel utveckla framgångriska satsningar på svenska med koppling till olika yrkeskategorier eller företagande. Ungefär 20 % av Stockholms läns befolkning år 2012 hade utländsk bakgrund medan siffran för hela landet låg på ca 14 %.

6 5. Minska den osunda konkurrensen De regler som samhället ställt upp måste gälla för alla, samtidigt som reglerna ständigt måste kunna omprövas och utvecklas så att de fungerar och inte försvårar i onödan. Tydliga regler måste finnas så att de effektivt kan kontrolleras och sanktioneras. Konkurrensen måste även ske på lika villkor mellan olika sektorer. Offentlig verksamhet med andra ekonomiska förutsättningar ska inte generellt agera på den privata marknaden. Osund konkurrens från kommuner och landsting på den privata marknaden ska inte finnas. Vi menar att insatserna för att begränsa den osunda konkurrensen från den illegala svarta sektorn måste öka. Regelverket för både privat och offentlig verksamhet måste ses över så att en sund konkurrens kan upprätthållas. 6. Utbildning och matchning för fler i arbete Stockholms arbetsmarknad präglas av att den har en stor andel jobb som kräver hög utbildning. Samtidigt som det finns många högskoleutbildade här, finns det också många på arbetsmarknaden som behöver komplettera sin utbildning. Det kan ske både via högskolan och genom ökade möjligheter att genomgå kvalificerad yrkesutbildning. För många företag inom till exempel hantverk och industri i Stockholmsregionen är svårigheten att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft en hämmande faktor för deras utveckling ett problem som tas på alltför lite allvar i regionens politik och planering. Goda generella förutsättningar för företagande är viktigt för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Arbetsförmedlingarna måste se arbetsgivare och arbetssökande som lika viktiga kunder. De arbetssökande måste få mer aktivt stöd för att matchas till rätt arbetsgivare. Yrkesutbildningen och vidareutbildningen måste ökas i Stockholm.

7 7. Underlätta de befintliga företagens utveckling Stockholmsregionen har en unik bredd i sitt näringsliv. Vi har Sveriges starkaste position i spjutspetsbranscher som IT, bioteknik, media, telekom, finans, design med mera. Detta är områden vi ska värna och fortsätta utveckla men samtidigt finns här många ofta mindre företag med stor utvecklingspotential i mer traditionella branscher inom både produktion och tjänster som inte får glömmas bort. Samhällets uppmärksamhet och stöd är alldeles för mycket inriktat bara på den första kategorin. För starkt fokus läggs på att nya företag och produkter ska vara resultat av akademi och forskning. All erfarenhet pekar på att den absoluta majoriteten av de kommersiellt livskraftiga innovationerna kommer ur de befintliga företagens kompetens. Dessutom vet vi att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Det är alltså av stor vikt att hänsyn tas till små och medelstora företags villkor i näringspolitiken. Stockholms län står för en tredjedel av landets BNP. Till 2030 beräknas 40 % av landets ekonomiska tillväxt skapas i huvudstadsregionen. Stockholms befolkning och arbetsmarknad i siffror Befolkningsökningen i Stockholms län uppgick 2012 till 1,7 % medan motsvarande siffra för resten av Sverige är 0,7 %. Stockholms län står för 49 % procent av landets totala befolkningsökning (LAN 2012). Sen 2001 har befolkningen i Stockholms läns växt med 13,7 % med samma siffra för landet ligger på 6,4 % (Stockholm Business region 2012). Under 2012 pendlade personer in till Stockholm för att arbete, motsvarande pendlade ut ur Stockholm. Nästan var tionde anställd i Stockholms län pendlar in från andra län (LAN 2014).

8 % 2 31 I Stockholms län har 32,5 % av befolkningen mellan år högskoleutbildning medan samma siffra för resten av landet ligger på 25,3 % (SCB 2013). Endast 70 % av länets 20-åringar har slutförd gymnasieutbildning medan riksgenomsnittet är 74 %. Skillnaderna är stora inom länet. I Täby som har högsta antal gymnasieutbildade 20-åringar ligger siffran på 84 %. I kommuner som Södertälje, Upplands Bro, Sundbyberg, Haninge och Botkyrka saknar var tredje 20-åring fullständig gymnasieutbildning (LAN 2014). 22,6 % av Stockholms läns befolkning är födda i annat land. Flest personer kommer från Finland och därefter Polen och Irak (LAN 2013). Sysselsättningsgraden är jämförelsevis hög i Stockholms län. Den uppgick i maj 2014 till 82,7 % (mätt i andel av befolkningen mellan år). Euroområdet hade samtidigt en sysselsättning som uppgick till 67,6 % Stockholms näringsliv Stockholms län har 67 % högre BRP per invånare än genomsnittet i EU och placerar sig på åttonde plats i en ranking av BRP per invånare i 271 regioner (Stockholm Business region 2012). Stockholms län producerar 29 % av Sveriges totala BNP med 22 % av landets befolkning (Stockholm Business region 2012). Mer än var tredje nytt företag startas i Stockholm registrerades nya företag i Stockholms län (Stockholm Business region 2012). 95 % av företagen i Stockholms län är så kallade mikroföretag det vill säga företag med färre än tio anställda (Stockholm Business region 2012). Fyra av fem företag i länet är tjänsteföretag och största näringsgrenarna sett till antal anställda är företagskonsulter och handel (Stockholm Business region 2012).

9 De tio största privata arbetsgivarna i Stockholms län 2013 var: Ericsson, Scania CV, SEB, NCC, Keolis Sverige, ISS Facility Service, Swedbank, COOP, Securitas, Nordea (SCB 2013). Antalet utlandsägda företag i Stockholms län har ökat från drygt företag år 1998 till närmare företag år Samtidigt har antalet anställda i utlandsägda företag ökat från till personer (Stockholm Business region 2012) % 2 31 % % 31 4

10 Stockholm 7:e bästa staden! PWCs Cities of opportunity-ranking är en rapport från 2014 som analyserar 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential. Stockholm rankas sammantaget sjua av städerna som ingår i rapporten och ligger i topp på områdena på hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet. Cities of Opportunity lyfter fram att de städer som når topplaceringar lyckas med att hitta en balans mellan områden som attraherar både människor som företag. Total ranking: #1 London #2 New York #3 Singapore #4 Toronto #5 San Francisco #6 Paris #7 Stockholm #8 Hong Kong #9 Sydney

11 Grafisk form & produktion: Unionen Stockholm Foto & illustration: Unionen Stockholm November 2014

12 STOCKHOLMSSOPPAN ETT SAMARBETE MELLAN ORGANISATIONER INOM FACKET OCH NÄRINGSLIVET, FÖR STOCKHOLMS TILLVÄXT OCH UTVECKLING.

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt!

STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Rapport 2012:26 STOCKHOLM 2013 Full fart framåt! Inledning Innehåll Till regeringen... 3 Inledning... 5 Antalet sysselsatta ökade med 30 000... 7 Nyföretagandet slog rekord 2011... 10 Stockholms invånare

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGET... 3 1.2 BEGREPP OCH ANALYSMODELL... 4 1.3 NULÄGESANALYS/SWOT FÖR KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Den fula ankungen Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv

Den fula ankungen Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv Den fula ankungen Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv The Ugly Duckling - West Sweden Performance, Attractiveness and Potential Executive Summary in English

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2015-2018 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Framtiden är mer än

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Unionens näringspolitiska riktlinjer

Unionens näringspolitiska riktlinjer Unionens näringspolitiska riktlinjer Innehåll Förord... 5 Sammanfattning av Unionens förslag för fler och bättre jobb... 6 Inledning... 9 Utbildning grunden för fungerande kompetensförsörjning...13 Ta

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer