Hotell- och restaurangbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotell- och restaurangbranschen"

Transkript

1 Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda

2 Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18 Sysselsatta Bilder: Shutterstock Grafisk form: Produktionsdesign AB 2 3

3 Förord Sverige präglas av ett stort utanförskap. Särskilt bland vissa grupper av utrikes födda har många svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Forskningslitteraturen ger flera förklaringar till detta. Skillnader i utbildningsnivå, arbetslivs erfarenhet, sökaktivitet, tillgång till informella nätverk och språkliga barriärer är några förklaringar. Oavsett vilka orsakssambanden är så är det otvivelaktigt så att utlandsfödda har svårare än svenskar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. De som är födda utanför Europa är extra utsatta. Endast 50 procent av dem har ett arbete. Motsvarande siffra bland inrikes födda är 80 procent. Högkonjunkturer hjälper inte Skillnaderna mellan dessa grupper är mer eller mindre konstant oavsett konjunkturläge. Efter den senaste finanskrisen föll sysselsättningen kraftigare bland de utomeuropeiskt födda jämfört med de inrikes födda. I takt med att ekonomin återhämtat sig ökar sysselsättningen även bland de utomeuropeiskt 59 PROCENT AV FÖRETA- GARNA INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ÄR UTLANDSFÖDDA födda. Gapet i sysselsättningen mellan svenskar och utlandsfödda består dock oförändrat över tid. Detta tyder på att det krävs mer än en konjunkturuppgång för att råda bot på den bristande arbetsmarknadsintegrationen. Utländska företagare i majoritet Men det finns branscher där integration mer eller mindre är en icke-fråga. Det finns branscher där de utlandsfödda är i majoritet, inte bara som arbetstagare utan även som arbetsgivare. I hotell- och restaurangbranschen drivs så många som 59 procent av företagen av utlandsfödda. Det är alltså fler utlandsfödda än svenskar som sitter på arbetsgivarstolen i hotell- och restaurangbranschen. På den övriga arbetsmarknaden drivs ungefär 12 procent av företagen av utlandsfödda. 4 5

4 Det brukar hävdas att det första jobbet fungerar som en sorts vaccin mot framtida arbetslöshet. Det första jobbet ger utöver en egen försörjning också värdefulla erfarenheter och viktiga kontakter som många gånger leder vidare till nästa jobb. Viktigt med låga trösklar Den här rapporten avser inte att analysera och förklara den stora skillnaden i sysselsättning mellan svenskar och utlandsfödda. Inte heller presenterar vi några drastiska förslag på hur man kan komma tillrätta med integrationsproblematiken. Det primära syftet med rapporten är att göra våra beslutsfattare uppmärksamma på vilken viktig inkörsport till svensk arbetsmarknad som hotell- och restaurangbranschen är. En orsak till att många utlandsfödda jobbar inom hotell- och restaurangbranschen är att trösklarna in i branchen är relativt låga. För alla som på ett eller annat sätt arbetar med integrationsfrågan måste hotell- och restaurangbranschen därför vara en viktig aktör att samarbeta med. Det bör ligga i allas intressen att se till att trösklarna in på arbetsmarknaden förblir låga eller sänks ännu mer. Det är också klokt att inte motverka integrationen genom politiska beslut som gör det svårare för branschen att nyanställa. 6 7

5 Inledning Den svenska besöksnäringen, av vilken hotell- och restaurangbranschen är en stor del, växer och sysselsätter allt fler. För många har besöksnäringen blivit en språngbräda in på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden befinner sig i ett bekymmersamt läge med en generellt hög arbetslöshet. I synnerhet gäller detta för utsatta grupper såsom vissa grupper av utrikes födda och unga som i konkurrens om jobb i andra branscher ofta hamnar längst bak i kön. Det talas ofta om hur dessa grupper bäst kan komma in på arbetsmarknaden och inte hamna utanför eller på efterkälken. I detta läge är det viktigt att förstå var dessa grupper jobbar och kan jobba i framtiden. Statistiken SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter för anställda samt standardiserade räkenskapsutdrag från egna företagare. I gruppen företagare ingår även fåmansaktiedelägare. Populationen utgörs av alla personer som var folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år. Antal verksamma i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod. Att de unga är en stor och viktig del av personalen inom besöksnäringen är välkänt. Nästan 50 procent av de anställda är under 26 år inom hotell och restaurangbranschen. Att besöksnäringen också präglas av mångfald i fråga om ursprung är något som ibland översiktligt nämns. I denna rapport beskrivs denna mångfald i konkreta siffror. Rapporten behandlar endast hotell- och restaurangbranschen och ställer den i relation till den övriga arbetsmarknaden. Detta gör vi med hjälp av SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Det bör framhållas att man ska vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser med utgångspunkt i bara födelseland. Eftersom världen, länder och gränser förändras gör även statistiken det. Därför innehåller statistiken grupper som kan tyckas förlegade såsom till exempel Jugoslavien men även Bosnien-Hercegovina. Det beror på att det är landets administrativa status vid födelsen som räknas. Viktigt är också att komma ihåg att födelseland inte är detsamma som etnicitet. Man kan vara född i ett land men tillhöra en annan folkgrupp eller kultur än den dominerande. 8 9

6 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen I det följande avsnittet kommer vi beskriva strukturen bland anställda, företagare och sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen utifrån födelseland. Vi beskriver hur stor andel av de anställda, företagare och sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder. Dessutom redovisar vi hur stor andel dessa utgör av det totala antalet anställda, företagare och sysselsatta, födda i olika länder. I tabell 1 ges en övergripande jämförelse mellan andel anställda, företagare och sysselsatta som är födda utomlands i hotell- och restaurangbranschen jämfört med den övriga arbetsmarknaden. Andelen sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen som är födda utomlands uppgick till 35 procent under Motsvarande andel på den övriga arbetsmarknaden var 13,5 procent. Ännu större var skillnaden om man tittar på andelen företagare. I hotell- och restaurangbranschen är nästan 6 av 10 företagare utlandsfödda. Andelen företagare som inte är födda i Sverige är nästan dubbelt så stor som andelen anställda i branschen. På den övriga arbetsmarknaden är andelen företagare lägre än andelen anställda. Tabell 1. Andelen (%) anställda, företagare och sysselsatta födda utomlands i Sverige 2012 Anställda Företagare sysselsatta Hotell och restaurang 31,4 58,5 34,8 Övrig arbetsmarknad 13,6 12,3 13,5 Källa: RAMS 10 11

7 12 13

8 Anställda I tabell 2 redovisas i vilka länder de anställda i hotell- och restaurangbranschen år 2012 var födda i. Endast de födelseländer (inklusive Sverige) som representerar de 20 största andelarna av de anställda redovisas. Dessa utgjorde tillsammans 89,8 procent av det totala antalet anställda i branschen. Dessutom redovisas i tabellen hur stor andel av de anställda utlandsfödda, på den svenska arbetsmarknaden totalt, som de anställda i hotell- och restaurangbranschen utgjorde. Som framgår av tabell 2 utgjorde anställda födda i Turkiet, efter anställda födda i Sverige, den största gruppen. De utgjorde 3,4 procent av de anställda i hotell- och restaurangbranschen. Av samtliga anställda på svensk arbetsmarknad som var födda i Turkiet utgjorde de anställda i hotell- och restaurangbranschen 24,3 procent. Mellan 20 och 30 procent av de anställda personerna (på den svenska arbetsmarknaden) som är födda i Turkiet, Thailand, Kina eller i Bangladesh är anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Tabell 2. Andelen (%) av de anställda i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder samt hur stor andel dessa anställda utgör av samtliga anställda från dessa länder på arbetsmarknaden totalt Andel av anställda i hotell och restaurang Andel av totalt antal anställda födda i samma land Svenskfödda 68,6 2,6 Turkiet 3,4 24,3 Irak 2,9 10,1 Thailand 2,4 24,5 Kina 1,5 26,2 Syrien 1,2 16,6 Iran 1,1 4,6 Libanon 0,8 10,7 Jugoslavien 0,9 3,6 Vietnam 0,9 19,1 Polen 1,0 3,7 Bosnien-Herzegovina 0,7 2,7 Finland 0,7 1,5 Bangladesh 0,7 28,6 Chile 0,7 5,6 Storbritannien 0,5 6,0 Filippinerna 0,6 13,7 Indien 0,5 6,7 Tyskland 0,4 3,4 Afghanistan 0,4 11,6 Övriga 10,2 6,1 Utlandsfödda totalt 31,4 7,1 Totalt sett var 3,2 procent av samtliga anställda på svensk arbetsmarknad verksamma i hotelloch restaurangbranschen år Av alla anställda som var inrikes födda jobbade bara 2,6 procent i företag inom hotell och restaurang. Av samtliga anställda på svensk arbetsmarknad som var födda utomlands återfanns 7,1 procent i hotell- och restaurangbranschen. Källa: RAMS 14 15

9 Företagare I tabell 3 redovisas i vilka länder företagarna i hotell- och restaurangbranschen år 2012 var födda i. Endast de födelseländer (inklusive Sverige) som representerar de 20 största andelarna av företagarna redovisas. De utgjorde tillsammans 90,8 procent av det totala antalet företagare i branschen. Dessutom redovisas i tabellen hur stor andel av utlandsfödda företagare, på den svenska arbetsmarknaden totalt, som företagarna i hotell- och restaurangbranschen utgjorde. Tabell 3. Andelen (%) av företagarna i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder samt hur stor andel dessa företagare utgör av samtliga företagare från dessa länder på arbetsmarknaden totalt Andel i hotell och restaurang Andel av totalt antal företagare födda i samma land Svenskfödda 41,5 1,9 Turkiet 14,1 59,5 Irak 6,4 24,5 Thailand 2,3 27,9 Kina 3,3 53,5 Syrien 3,9 34,6 Iran 4,0 17,6 Libanon 4,0 32,6 Jugoslavien 2,5 18,5 Vietnam 2,4 52,2 Polen 0,6 2,0 Bosnien-Herzegovina 0,9 11,4 Finland 0,6 1,8 Bangladesh 0,7 55,5 Chile 0,3 7,8 Storbritannien 1,0 10,6 Filippinerna 0,0 0,0 Indien 0,7 19,2 Tyskland 0,9 7,2 Afghanistan 0,7 29,0 Övriga 9,2 8,0 Utlandsfödda totalt 58,5 16,6 Av tabell 3 framgår att drygt 14 procent av alla företagare i hotell- och restaurangbranschen 2012 var födda i Turkiet. Dessutom var 59,5 procent av alla företagare födda i Turkiet verksamma inom hotell- och restaurangbranschen. Förutom Turkiet är hotell- och restaurangbranschen den näring som är mest populär att driva företag i för personer födda i Bangladesh, Malaysia, Kina och Vietnam. Inom dessa grupper driver mer än 50 procent av företagarna företag inom just hotell- och restaurangbranschen. Totalt sett var 4,0 procent av samtliga företagare i Sverige verksamma i hotell- och restaurangbranschen år Av alla inrikes födda företagare var det bara 2 procent som driver företag inom hotell och restaurang. Av alla utrikes födda företagare drev 17 procent företag inom hotell och restaurang. Källa: RAMS 16 17

10 Sysselsatta Summan av antalet anställda och antalet företagare är antalet sysselsatta. I tabell 4 redovisas i vilka länder de sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen år 2012 var födda i. Endast de födelseländer (inklusive Sverige) som representerar de 20 största andelarna av sysselsatta redovisas. De utgjorde tillsammans 89,9 procent av det totala antalet sysselsatta i branschen. Dessutom redovisas i tabellen hur stor andel av sysselsatta utlandsfödda, på den svenska arbetsmarknaden totalt, som de sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen utgjorde. Som framgår av tabell 4 utgjorde syselsatta födda i Turkiet, 4,7 procent av samtliga sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen. Av samtliga sysselsatta på svensk arbetsmarknad som var födda i Turkiet utgjorde de sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen 31,2 procent. I fem av de redovisade länderna (Turkiet, Thailand, Kina, Vietnam, Bangladesh) utgjorde de sysselsatt i hotell- och restaurangbranschen mer än 20 procent av samtliga sysselsatta från dessa länder på svensk arbetsmarknad. Tabell 4. Andelen (%) av de sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder samt hur stor andel dessa sysselsatta utgör av samtliga sysselsatta från dessa länder på arbetsmarknaden totalt Totalt sett var 3,3 procent av samtliga sysselsatta i Sverige verksamma i hotell- och restaurangbranschen. Av alla inrikes födda var det bara 2,5 procent av de sysselsatta som är sysselsatta inom hotell och restaurang. Av alla utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden var 8,1 procent syselsatta inom hotell och restaurang. Andel sysselsatta inom hotell och restaurang Andel av totalt antal sysselsatta födda i samma land Svenskfödda 65,2 2,5 Turkiet 4,7 31,2 Irak 3,3 11,8 Thailand 2,4 23,1 Kina 1,7 29,9 Syrien 1,5 19,9 Iran 1,4 6,2 Libanon 1,2 14,9 Jugoslavien 1,1 4,7 Vietnam 1,1 23,2 Polen 0,9 3,5 Bosnien-Herzegovina 0,7 3,1 Finland 0,7 1,5 Bangladesh 0,7 30,5 Chile 0,7 5,7 Storbritannien 0,5 6,7 Filippinerna 0,5 13,2 Indien 0,5 7,6 Tyskland 0,5 3,9 Afghanistan 0,4 13,1 Övriga 10,1 6,3 Utlandsfödda totalt 34,8 8,1 Källa: RAMS 18 19

11 Box 3546, Stockholm, , 1405

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM RAPPORT 2015:4 INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM STOCKHOLM DRIVER INTEGRATIONEN STOCKHOLM ÄR RIKETS INTEGRATIONS- MOTOR STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER NÄST SNABBAST I EUROPA, MYCKET TACK VARE DEN ÖKADE INVANDRINGEN.

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Bilaga 5. Fakta om invandring

Bilaga 5. Fakta om invandring Bilaga 5. Fakta om invandring Det finns många myter om invandring. För att sprida fakta lanserade regeringen i december 2011 en ny webbsida där fakta om invandringen till Sverige finns. 1 Olika begrepp

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Att skapa egna möjligheter. Hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen. Nima Sanandaji

Att skapa egna möjligheter. Hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen. Nima Sanandaji Att skapa egna möjligheter Hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen Nima Sanandaji Att skapa egna möjligheter - hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen av Nima Sanandaji

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR UTRIKES- FÖDDA ATT FÅ JOBB I SVERIGE?

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR UTRIKES- FÖDDA ATT FÅ JOBB I SVERIGE? VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR UTRIKES- FÖDDA ATT FÅ JOBB I SVERIGE? INTERNATIONELL BENCHMARKING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2012 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer