LEDARSKAP. Målsättning. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARSKAP. Målsättning. Innehåll"

Transkript

1 LEDARSKAP period IV, våren 2006 Eerika Saaristo Målsättning ge deltagarna insikter i ledarskap, dess innehåll och konsekvenser i organisationer samt olika situationer som påverkar ledarskapet öka förståelsen för de organisatoriska processer som berör ledarskap ge en förmåga att kritiskt reflektera kring ledarskap i praktiken Innehåll introduktion till kursen och till ämnet ledarskap hur har ledarskap studerats och hur studeras den idag? centrala teman inom ledarskap och ledning att leda människor: motivation och meningsskapande, ledning av team, konflikter och förhandlingar att leda aktiviteter: förändring, beslutsfattande, strategi nya perspektiv på ledarskap Mot ledarskapet 1

2 Kursens upplägg Närstudier 1 (v 12-13) Förberedelser Närstudier 2 (v 13-15) Övning 1 (tema 1) Närstudier 3 (v 14-17) Övning 3 (tema 2) Reflektion över inlärning Övning 2 (filmanalys 1) Hemtentamen (inkl reflektion) Övning 4 (filmanalys 2) Arbetsmetoder föreläsningar och seminarier individuella förberedelser och aktivitet individuella expertuppdrag och presentationer i expertgrupper filmanalys i grupp reflektion kring egen inlärning hemtentamen Omfattning hur mycket är 5 sp? arbetsmängd i timmar under kursen h under en vecka upp till 20 h individuella skillnader god planering av studierna a och o! 2

3 Kursbok Linstead, Stephen, Liz Fulop, Simon Lilley (2004) Management and organization: a critical text. New York: Palgrave Macmillan. introduktion + del II-III Bokens upplägg The chapters build on existing knowledge from various fields, highlighting some enduring theories and approaches, but the pushing the boundaries of management beyond these ideas. (Fulop & Linstead 2004, 4) traditionella teorier (grunden) -> omformning av temat Ett kritiskt perspektiv Managers need to know how to analyse problems, how to use the knowledge they have acquired in a questioning manner, and how to employ their creative capacities to see things in new ways in order to resolve dilemmas. A vast body of knowledge and research can be drawn upon to help analyse and respond to what is happening or unfolding in organizational situations (Fulop & Linstead 2004, 5) 3

4 Examination pågående examination godkända övningar - alla helheter! alla delar viktiga aktivt deltagande i gruppen och individuellt Bedömning (1) allmänna kriterier förmåga förklara det centrala i det aktuella materialet utgångspunkt: texten! klar referering tillämpning av inlärd kunskap förmåga att se samband mellan teorier och verkligheten diskussion, reflektion och argumentation tydlighet och översiktlighet Bedömning (2) för att bli godkänd 2/3 närvaro (min 9/14) godkända övningar (alla!) och tentamen slutvitsord = övning aktivitet + tentamen övning 1 och 3: 30% av slutvitsordet övning 2 och 4: 30% av slutvitsordet hemtentamen: 30% av slutvitsordet aktivitet: 10% av slutvitsordet 4

5 Vad är ledarskap? en definition (bland många): ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen/ organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål är en entydig definition möjlig eller ens önskvärd? Management vs. ledarskap management betonar planering fördelning av ansvar kontroll/problemlösning balans maktkoncentration lydnad kontrakt/avtal rationalitet avstånd till andra managern gör saker rätt ledarskap betonar vision/mission kommunicering av vision motivering/inspiration innovation/förändring maktspridning engagemang extra prestation intuition empati och upplevelse ledaren gör rätt saker Ledarskap på olika nivåer institutionell nivå långsiktighet, helhet och sammanhang administrativ nivå överordnat ansvar för begränsade områden operativ nivå daglig kontroll och ansvar för kärnaktiviteter 5

6 Klassiker tänkande kring ledarskap från tidernas början Sun Tzu, Artistoteles, Niccolo Machiavelli, Adam Smith, Robert Owen m.fl. stora ledare genom tiderna teoretiserande kring ledande och ledarskap slutet av 1800-talet -> Fredrik W. Taylor, Henri Fayol, Max Weber m.fl. Analysnivåer Individ Grupp Organisation 6

7 Hur studerats? ledaregenskaper ledarskapsbeteende/-stil situationsbaserat ledarskap nytt ledarskap kritisk ledarskapsteori Ledaregenskaper kännetecken för goda ledare: drift och beslutsamhet (drive) ledningsmotivation ärlighet och integritet självförtroende kognitiv förmåga businesskunskap Teorier om ledarskapsstil vad lägger ledaren vikt vid i sitt ledarskap? beskrivningar och förklaringar förhållanden ledare underordnad beteende/stil effektivitet antagande en stil ger de bästa resultaten oberoende av vad som kännetecknar situationen 7

8 Teori X - Teori Y McGregor Teori X vi har en instinktiv motvilja mot arbete -> måste tvingas, kontrolleras, styras och hotas med straff människan föredrar att ledas Teori Y lika naturligt att arbeta som att vila och koppla av människan söker och vill ta ansvar under gynnsamma omständigheter kreativ förmåga utnyttjas inte arbetsmotivationens styrka beror på belöning från arbetet Ledarskapets dimensioner Ohio State-studierna omtänksamhet initierar struktur Uni of Michigan-studierna medarbetarorienterad ledning uppgiftsorienterad ledning idealet hög ranking på båda dimensioner inte ytterpunkter på en skala, utan relativt oberoende av varandra Fyra ledarskapssystem Auktoritet Medarbetarnas inflytande Auktoritär Välmenande auktoritär Konsulterande Deltagande 8

9 Blake & Moutons ledarskapsmatris hög 1,9 9,9 Intresse för människor 5,5 låg 1,1 låg Intresse för produktion 9,1 hög Situationsbetingad ledningsteori samspel mellan ledarstil och den kontext som ledarna verkar inom inte en rätt stil för alla situationer antagande: för en given situation finns en bästa ledarskapsstil Fiedlers ledningsteori Ledare medarbetare Gott Dåligt Strukturerade uppgifter Mycket Lite Mycket Lite Ledarens makt Stor Liten Stor Liten Stor Liten Stor Liten Ledarens situation Mycket fördelaktig Mycket ofördelaktig Effektiv ledarstil Relationsorienterad Uppgiftsorienterad Uppgiftsorienterad 9

10 Vägen-till-målet teori Path-goal theory ledarens beteende/handlingar påverkar medarbetarna motivation, tillfredsställelse och prestation fyra typer av beteende styrande ledarskap stödande ledarskap deltagande ledarskap prestationsfokuserat ledarskap Växelverkan ledare-medlem Leader-member exchange theory ledarens beteende varierar från medarbetare till medarbetare kvaliteten på relationen varierar inne och ute grupp Hersey & Blanchars ledningsteori hög Stödande beteende stödande delegerande tränande styrande låg låg Styrande beteende hög hög måttlig låg M1 M2 M3 M4 Anställdas mognad 10

11 Det nya ledarskapet ledarskap som strategisk influens, visionering ledarskap handlar om att skapa mening, ge betydelse vad gör vi? varför gör vi det? ledarskap en social relation fokus på interaktionen mellan människor och strukturer Transformativt ledarskap Transformativt ledarskap Faktor 1: idealiserat inflytande (vision) Faktor 2: inspirerande motivation Faktor 3: intelektuell stimulation Faktor 7: Icketransaktioner Transaktionsorienterat ledarskap Faktor 5: belöning och konstruktiva transkationer Faktor 6: ledning genom undantag, aktiv passiv och rättande transaktioner Låt-gå-ledarskap Faktor 4: invidivualiserad omtänksamhet Karismatiskt ledarskap fyra stadier formulera en vision i förhållande till dessa behov, grundat på gynsamma tillfällen och behovet av förändring kommuncera vision med förståelig retorik bygga tillit till visionen hjälpa andra nå visionen genom exempel och uppmuntran 11

12 Ledarens roller Mintzberg relationsroller galjonsfigur, ledare och kontaktman informationsroller övervakare, informationsspridare och språkrör beslutsroller entreprenör, problemlösare, resursfördelare och förhandlare Symboliskt ledarskap ledare formulerar och kommunicerar en vision och värderingar -> ger organisationen mening användning av kultur för meningsskapande kring organisationen och legitimitetsbyggande kulturen som ledningen verktyg Ledarskapets symbolik kulturellt perspektiv på ledarskap ledaren/ledarskapet symboliserar organisationen ledaren skapar mening ledarskap en social relation fokus på interaktionen mellan människor och strukturer 12

13 Den narcissistiska ledaren narcissistiskt beteende producerar bristande värderingar, noggrann kontroll av image, frånvaro av empati, lojalitet eller andra djupa känslor, samt fokusering på personlig nytta narcissistiska drag förnekande, rationalisering, själv-förstoring, egoism, känsla av berättigande och oro kritik av idéen om transformativt ledarskap o.dyl. Kritisk ledarskapsforskning öppning och berikning av fältet genom att ifrågasätta det rådande synsättet t ex sociala, moraliska och politiska aspekter av ledarskap, studiet av alternativa organiseringsformer kritik av ledarskapets nödvändighet behöver vi ledning, ledarskap och ledare? 13

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING 1 INLEDNING Att arbetslivet i dag står inför stora förändringar är något som tycks föga omtvistat. Bland de förändringstendenser som ofta nämns märks bl a ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling,

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

C-UPPSATS. En utvärdering av ledarskap

C-UPPSATS. En utvärdering av ledarskap C-UPPSATS 2010:253 En utvärdering av ledarskap Anna Landin Asplund Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk Psykologi 2010:253 - ISSN: 1402-1773

Läs mer

Konflikt och kommunikation

Konflikt och kommunikation Konflikt och kommunikation En undersökning om chefsarbetet inom kommunal instans Isabella Mannström Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Hur ska man utbilda i ledarskap?

Hur ska man utbilda i ledarskap? Hur ska man utbilda i ledarskap? Fallet Byggproduktionsledare Per-Erik Josephson, Christine Räisänen och Bert Luvö Sammanfattning Med utgång från en litteraturstudie, en empirisk studie på 32 platschefer

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Ingen skitstövel Tankar kring effektivt ledarskap på VIDA Vislanda Henny Bodén och Johan Eklund

Läs mer

Vad är en bra Ledare/Chef?

Vad är en bra Ledare/Chef? Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Karin Winroth 2008-05-04 Grupp K1 Vad är en bra Ledare/Chef? En fallstudie om hur medarbetarna

Läs mer

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP Hälsa och samhälle SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP En litteraturstudie av innehåll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap LOUISE EKSTRÖM KERSTIN STRAND Examensarbete Delkurs Omvårdnad uppsatsarbete,

Läs mer

Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala

Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius

Läs mer

Vad kan medarbetares bedömning i medarbetarenkäter säga om ledarskapsutveckling?

Vad kan medarbetares bedömning i medarbetarenkäter säga om ledarskapsutveckling? Institutionen för Lärande Informatik Management & Etik (LIME) Magisterkurs i Medical Management - Ledarskap och organisationsutveckling, 40 p Examensarbete 10 poäng Vårterminen 2007 Vad kan medarbetares

Läs mer

Ledarskap vad är det som skall utvecklas?

Ledarskap vad är det som skall utvecklas? kapitel 2 Ledarskap vad är det som skall utvecklas? Jörgen Hansson Ledarskapsteorier är barn av den tid då de utvecklas men också av mer allmängiltiga idéer om människans natur, människosynen. Dessa underliggande

Läs mer

FRAMTIDENS ORGANISATIONSTEORI

FRAMTIDENS ORGANISATIONSTEORI FRAMTIDENS ORGANISATIONSTEORI IGÅR, IDAG OCH IMORGON Kandidatuppsats i Företagsekonomi Joakim Skoogh VT 2010:KF47 1 Svensk titel: Framtidens organisationsteori igår, idag och imorgon Engelsk titel: Organizational

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial 1 2 Innehållsförteckning Arbetsmaterial 4 Nu arbetar vi vidare! 4 Detta är strategisk kompetensförsörjning 4 Utgångspunkter för en lyckad kompetensförsörjning

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT

FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT AFFÄRSSYSTEMINFÖRANDE Kandidatuppsats i Informatik Linda Karlsson S094158 Lotte Weber S094356 2012KANI05 Svensk titel: Engelsk titel: Förändringsledning

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Polischefers ledarskapskompetens

Polischefers ledarskapskompetens Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet Huvudhandledare: Professor emeritus Arvid Löfberg Bihandledare: Docent Anna Dåderman Magisteruppsats 2008 VT Polischefers ledarskapskompetens Hur upplevs

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation Strategiskt och kommunikativt ledarskap i en organisationskultur med unga medarbetare En fallstudie på en telemarketingavdelning Linda Nordén Sociologiska institutionen Medie-

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 83, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin Johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT

Läs mer