Ledarskapets 5 utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapets 5 utmaningar"

Transkript

1 Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade Full Range Leadership Model (FRLM) som bland annat finns utförligt beskriven i boken Full Range Leadership Development av John Sosik och Don Jung samt på svenska i boken Ledarskapets 5 utmaningar (Söderfjell, 2007). FRLM beskriver ett spektra av ledarskapsbeteenden som går från ett passivt, låt-gå ledarskap, till ett aktivt så kallat transformerande ledarskap. FRLM utvecklades av Bernard Bass och Bruce Avolio på 80- talet och 90-talet och har varit föremål för omfattande forskning sedan dess. Modellen presenteras översiktligt nedan i en figur beskrivs därefter del för del. Först och främst FRLM är organiserad kring två axlar; grad av aktivitet och effektivitet. Aktivitetsaxeln handlar om hur aktiv eller passiv ledaren är i sitt sätt att vara mot andra och gentemot organisationens syften och mål. I princip innebär den grad av engagemang hos ledaren i tanke, känsla och handling. Effektivitetsaxeln utgår ifrån de som verkar under eller tillsammans med denna ledare och avser vilken effekt en specifik ledarstil har på deras prestation, tillfredsställelse och motivation.

2 Låt-gå ledarskap Den mest passiva och ineffektiva ledarstilen kallas låt-gå ledarskap och är typ av en hands-off eller icke-ledarskap där ledaren: Undviker att ta ställning, bli involverad och fatta beslut i viktiga frågor Håller sig undan och är frånvarande när han eller hon behövs Fördröjer, förhalar och följer inte upp Ger ingen återkoppling och har väldigt lågt fokus på resultat och prestation Uppenbarligen är detta inte ett särskilt effektivt sätt att leda, vilket också har visats i hundratals undersökningar. Det skapar förvirring, konflikter, låg grad av ansträngning och låg tillit och tillfredsställelse med ledaren. Avvikelsebaserat ledarskap (passivt och aktivt) Ett något mer effektivt sätt att leda är genom det som kallas för avvikelsebaserat ledarskap som i huvudsak innebär att agera och reagera före och/eller efter att saker har gått fel genom att peka ut vad som är fel och ibland genom att straffa. Det finns två typer av avvikelsebaserat ledarskap, ett som är passivt och ett som är aktivt. Det avvikelsebaserade passiva kännetecknas av: ingriper endast om kraven inte är uppfyllda vänta på att saker ska gå fel innan någon åtgärd vidtas I sin mest extrema form så visar sig en avvikelsebaserad passiv ledare i stort sett bara när saker har gått fel, och kan ofta upplevs som en tickande bomb. Eftersom dessa ledare knappt är synliga när allt går som planerat vet alla vad som väntar när de faktiskt dyker upp. Detta skapar ett slags "sopa alla misstag under mattan tills chefen har passerat" mentalitet. Ett aktivt avvikelsebaserat ledarskap å andra sidan karakteriseras av: regelbundet och noggrant mäta och kontrollera för fel och avvikelser samt ingripa innan ett fel hunnit begås fokusera uppmärksamheten på misstag, tillkortakommanden, avvikelser och klagomål försäkra att han eller hon får veta om och när fel begås

3 Skillnaden mellan det passiva och det aktiva avvikelsebaserade ledarskapet är att den senare inte väntar på misstag ska hända innan han eller hon ingriper. Istället håller han eller hon koll mer eller mindre hela tiden så att misstag inte ska ske i första skedet. Det kanske finns vissa situationer där denna stil är lämplig, t.ex. i situationer där alla är överens om att misstag är mycket kostsamma eller till och med farliga och då ber om tight kontroll för att undvika sådana misstag. I de allra flesta situationer är avvikelsebaserat ledarskap dock inte ett effektivt ledarskap eftersom det gör människor osäkra och att de känner sig kontrollerade och övervakade. Detta ledarskap bör därför användas med stor försiktighet. Villkorligt belönande ledarskap Ett mycket mer effektivt sätt att leda är att använda ett villkorligt belönande vilket i princip är detsamma som att leda med moroten (avvikelsebaserat är piskan). I praktiken innebär detta att belöna, på något sätt, de beteenden som överensstämmer med angivna prestationsförväntningar. Den villkorligt belönande ledaren: sätter mål tillsammans med eller åt sina medarbetare som är specifika, mätbara, uppnåbara, resultatorienterade och tidsbundna specificerar vilka belöningar som är att vänta ifall målen uppnås efterfrågar och föreslår vägar som gruppen och varje individ kan ta för att uppnå målen följer upp regelbundet och ger stödjande feedback belönar enligt överenskommelse när mål har uppnåtts Detta är ett mycket målfokuserat ledarskap som, om det utförs konsekvent, skapar en hög grad av tydlighet i vad som förväntas och en hög grad av förtroende för ledaren om han eller hon levererar överenskomna belöningar för uppnådda förväntningar. Denna typ av ledarskap är relaterad till en god trivsel och tillfredsställelse med ledaren, samt en mycket bättre arbetsprestation än de ovan angivna ledarstilarnas. Men denna typ av ledarskap har också några potentiella fallgropar, inte minst med avseende på dess påverkan på människors motivation. Denna ledarstil utgör ett så kallat transaktionellt ledarskap vilket innebär att det i huvudsak är baserat på en transaktion mellan ledare och efterföljare/underordnade/ medarbetare etc. som agerar i enlighet med ledarens förväntningar och därigenom får någon form av belöning. Detta leder till en yttre motivation som gör att beteendet tenderar att försvinna så snart moroten försvunnit, dvs. man gör det som krävs men inte det lilla extra. Yttre motivation har även visat sig leda till sämre prestationer vid arbetsuppgifter som är komplexa i sin karaktär och kräver stor kreativitet och

4 koncentration. Prestationen på mer rutinartade arbetsuppgifter lider mindre skada av yttre motivation. Transformerande ledarskap - Ledarskapets 5 utmaningar Transformerande ledarskap, vilket är den högsta nivån på ledarskapet när det gäller aktivitetsnivå och påverkan på individ-, grupp- och organisatoriskt resultat, skiljer sig från transaktionellt ledarskap i den meningen att det är mer baserat på att försöka öka graden av inre motivation (när man gör något för sakens egen skull eller för att man ser att det fyller ett högre syfte). Inre motivation för en uppgift gör att man presterar bättre ifall uppgiften kräver kreativitet, problemlösningsförmåga och fokus. Det gör också att man gör mer än vad uppgiften kräver eftersom man är motiverad för sakens egen skull och inte bara för att uppnå en belöning/undvika bestraffning. Transformerande ledarskap kan delas in i fem kategorier av beteenden. Dessa är (1) Vara en förebild, (2) Skapa gemensamma visioner, (3) Utmana och ifrångasätt, (4) Frigöra handlingskraft, och (5) Uppmuntra och synliggöra. Vara en förebild Att vara en förebild handlar om att påverka andra genom att agera som och vara ett ideal och är absolut avgörande för att uppnå det förtroende och den tillit från andra som är nödvändigt för att de ska vara beredda att arbeta hårt för att uppnå mål och visioner. Idealiserad påverkan innebär att: stå för sitt ord walk the talk berätta om sina viktigaste värderingar och stå för dem i vått och torrt fråga andra om deras viktigaste värderingar och söka efter gemensamma värderingar därefter agera självuppoffrande för dessa gemensamma värderingar beakta de moraliska konsekvenserna av de beslut som fattas inte ge sig själv fördelar som andra inte får Genom att visa att ledaren inte ger sig själv några fördelar jämfört med andra och att han och hon konsekvent agerar i enlighet med delade ideal och värderingar så ökar hans eller hennes trovärdighet vilket gör att människor i större utsträckning själva väljer att följa.

5 Skapa gemensamma visioner Att skapa gemensamma visioner fokuserar på den emotionella påverkan som en ledare har på andra, där ledaren genom sitt beteende inspirerar och entusiasmerar sina medarbetare. Visionära ledare: talar optimistiskt om framtiden och formulerar tilltalande framtidsvisioner använder ett kraftfullt och målande språk uttrycker förtroende för andras möjligheter och förmåga att nå visioner och mål pratar om det högre syftet med verksamheten, visionerna och målen knyter individuella mål till organisationens övergripande vision Ledare som är väldigt inspirerande och motiverande upplevs ofta som väldigt starka, självsäkra och karismatiska, en egenskap som kan vara destruktiv ifall den används på fel sätt av oetiska orsaker. Det är därför viktigt att balansera denna del av ledarskap med de övriga komponenterna av transformerande ledarskap, inte minst att vara en förebild. Utmana och ifrågasätta Ledare som utmanar och ifrågasätter betonar värdet av varje medarbetares intellekt och rationella tänkande och uppmuntrar kontinuerligt till att: utmanar gamla sätt att göra saker söker olika perspektiv vid problemlösning utmanar sådant som tas för givet ge ledaren och varandra feedback komma med nya ideer lägga tid på att brainstorma kreativa idéer och lösningar försöker ständigt att utveckla nya och bättre sätt att utföra arbetet i form av många små steg snarare än i enstaka kvantsprång

6 Ett utmanande och ifrågasättande ledarskap är en nödvändig förutsättning för att skapa det klimat för utveckling och lärande som är en så väsentlig framgångsfaktor i dagens arbetsliv där förändringstakten snurrar allt snabbare. Det gäller dock att utmanande och ifrågasättandet bedrivs på ett ödmjukt, respektfullt och konstruktivt sätt med hög grad av delaktighet från medarbetarna. Annars kan det få motsatt effekt. Frigöra handlingskraft Ledare som är frigör handlingskraft ser varje person som unik och bygger personliga och särskilda relationer med varje individ baserat på hans eller hennes preferenser. Dessa ledare identifierar vilka hinder som varje individ upplever för att kunna utvecklas och prestera fullt ut och hjälper till att överbrygga dessa: utgår ifrån att människor har olika behov, förmågor och mål behandlar andra som individer och inte bara som medlemmar av en grupp eller organisation lyssnar aktivt till andras idéer och funderingar hjälper andra att identifiera och utveckla sina styrkor coachar andra aktivt och regelbundet stödjer och uppmuntrar personlig utveckling bryr sig genuint om andra och visar denna omtanke i handling identifierar hinder som individer upplever i gruppen, organisationen, hos ledaren och hos sig själva och hjälper individerna att överbrygga dessa Att frigöra handlingskraft handlar i stor utsträckning om att möta och tillgodose de grundläggande psykologiska behov som alla människor har av att känna sig autonoma, kompetenta och som en del av en gemenskap. Bemötande av dessa behov är nödvändigt för att människor ska kunna känna och utveckla en inifrån kommande motivation. Uppmuntra och synliggöra Den femte och sista utmaningen handlar om att visa andra människor uppskattning och tacksamhet för de insatser de utför. Detta är nästan att likna vid ett villkorligt belönande ledarskap, men

7 skillnaden är att uppmuntran och synliggörande mer handlar om social och verbal uppmuntran vilket har en annan effekt på motivation än instrumentella belöningar såsom prestationslön, bonus etc. Social och verbal uppmuntran har en positiv effekt på inre motivation varför denna utmaning faller in under det transformerande ledarskapet. Att uppmuntra och synliggöra innebär att: berömma människor för väl utförda insatser visar genuin tacksamhet för medarbetarnas engagemang lägger personlig information på minnet uppmuntrar individer offentligt firar tillsammans vid uppnådda mål, lyckade insatser etc. berättar historier och anekdoter om medarbetare som efterlevt viktiga värderingar

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Konflikt och kommunikation

Konflikt och kommunikation Konflikt och kommunikation En undersökning om chefsarbetet inom kommunal instans Isabella Mannström Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Inställning till förändring och ledarskap relaterat till affektiv personlighet och optimism

Inställning till förändring och ledarskap relaterat till affektiv personlighet och optimism GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Inställning till förändring och ledarskap relaterat till affektiv personlighet och optimism Camilla Suvén Elisabeth Tengblad Självständigt arbete 10 poäng

Läs mer

Vad är en bra Ledare/Chef?

Vad är en bra Ledare/Chef? Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Karin Winroth 2008-05-04 Grupp K1 Vad är en bra Ledare/Chef? En fallstudie om hur medarbetarna

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom 2011-04-08

Läs mer

Ledarskap och organisationsförändringar

Ledarskap och organisationsförändringar Mälardalens högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB) Beteendevetenskapliga programmet, Social Omsorg C-uppsats Vårterminen 2007 Ledarskap och organisationsförändringar En studie

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Ledarskap med dubbla roller i en idéburen verksamhet

Ledarskap med dubbla roller i en idéburen verksamhet Ledarskap med dubbla roller i en idéburen verksamhet en studie av Linköpings Stadsmission Johanna Forsell och Christian Palm LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro.

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer