Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot"

Transkript

1 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige TID kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot Alanne Päivi ledamot Forsström Pirjo-Leena ledamot Herpiö Mika ledamot Hillner Tom ledamot Huhtala Lassi ledamot Huttu Sari ledamot Hägg Toni ledamot Ilmarinen Pekka ledamot Kuitunen Päivi ledamot Kuurto Annmarie ledamot Lackman Taina ledamot Laine Maaret ledamot Lehtonen Markku ledamot Lemberg Monica ledamot Liimatainen Tiina ledamot Linnavirta Heikki ledamot Luoma Pekka ledamot Lähteenmäki Ilkka ledamot Maittila Hannele ledamot Makkonen Hannu ledamot Nauska Ahti ledamot Nordström Paula ledamot Packalen Paul ledamot Palenius Aslak ledamot Peippo Jukka ledamot Piekka Tuija ledamot Piiparinen Katri ledamot Poikonen Piritta ledamot Rintanen Leo ledamot Saarinen Markku ledamot Silvennoinen Birgitta ledamot Sjögren Pirjo ledamot Slunga-Poutsalo Riikka ledamot Tenkanen Sami ledamot Tommila Eija ledamot Wikberg Gunilla ledamot Virtanen Nina ledamot Väre Jari ledamot Åström Petteri ledamot Äyräväinen Irene ledamot Alhola Eino ersättare Flink Tarmo ersättare Kerisalo Alla ersättare

2 PROTOKOLL 7/ Leppäniemi Kimmo Nieminen Mikki Ojanen Tarja Pakkanen Walo ersättare ersättare ersättare ersättare FRÅNVARANDE Räsänen Joona ordförande Kangas Inkeri ledamot Kopra Tapani ledamot Kyttälä Kari ledamot Laakkonen Janne ledamot Lausteela Jorma ledamot Parnetti Alfonso ledamot Sassi Jukka ledamot ÖVRIGA NÄR- VARANDE Sivula Mika stadsdirektör Kalske Katri bildningsdirektör 95-97, Kuosmanen Mikko stadssekreterare Partanen Henri ekonomidirektör Perämäki Pasi centralförvaltningens sektorchef Puistosalo Pekka miljödirektör 95-97, Savela Jussi teknisk direktör Syrjälä Juha-Pekka systemexpert Uunimäki Mira tf. grundtrygghetsdirektör BEHANDLADE ÄRENDEN :t UNDERSKRIFTER Matti Pajuoja Mikko Kuosmanen Henri Partanen Ordförande Protokollförare Protokollförare 95-97, JUSTERING AV PROTOKOLLET Lojo Lassi Huhtala Sari Huttu PROTOKOLLET OFFENTLIGT FRAMLAGT Lojo Kundservicecentret, Karstuvägen 4, Lojo bestyrks Mikko Kuosmanen, stadssekreterare

3 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 95 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 96 Protokolljusterare 5 97 L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 Bilaga 1/sfm , Bilaga 2/sfm L13 Garvarstråket, tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdel 1 Anttila; ändring av detaljplanen och tomtindelningen Bilaga 3/sfm Försäljning av m2 outbrutet område på fastigheten (f.d. Lagushuset, Mjölnargatan 3) Bilaga 4/sfm Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad Bilaga 5/sfm Försäljning av hyreshusen på Metsäkorpivägen 10, Lärarvägen 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 och Passinkuja 4 till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Bilaga 6/sfm Bilaga 7/sfm Ansökan från Lohjan Vuokra-asunnot Oy om finansiering för Niilonpirtti under byggnadstiden 103 Hyrning av lokaler i Niilonpirttis nybygge Reservering av anslag för totalrenovering av Lojo stations vattentorn Beviljande av borgen för Niemenkylän vesiosuuskunta Lojo miljöhälsotjänsters servicenätverk för veterinärmottagningar Servicenätverket: nätverket för små utomhustjänster Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Nätverket för kulturservice Biblioteksnätet Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämndens miljöhälsosektion Val av nämndeman i tingsrätten och god man för fastighetsförrättningar Motion om att förlänga verksamheten vid Karislojo och Sammatti hälsostation Stadsfullmäktiges informationsärenden

4 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Sammanträdets laglighet och beslutförhet SFM 95 Möteskallelsen och föredragningslistan över de ärenden som skall behandlas under sammanträdet skickades till alla fullmäktigeledamöter och medlemmar i stadsstyrelsen, till de tre första ersättarna i varje fullmäktigegrupp och till stadsdirektören. Sammanträdet kungjordes också i tidningarna Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkös-Lohja och Ykkössanomat samt i tidningen Karkkilan Tienoo, som utkom Kungörelsen har ytterligare varit offentligt framlagd på stadens anslagstavla Fullmäktigesammanträdet är beslutfört då minst 34 ledamöter är närvarande. Fullmäktige konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

5 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare SFM 96 Fullmäktige väljer ledamöterna Lassi Huhtala och Sari Huttu till protokolljusterare för sammanträdet.

6 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 Utvecklings- och näringslivssektionen Lemminkäinen Talo Oy har framställt följande om en ändring av detaljplanen: "Vårt bolag Lemminkäinen Talo Oy har ingått ett föravtal med ägarna av en fastighet av storleken m² (areal enligt gällande tomtindelning m²), fastighetsbeteckningen , belägen i stadsdelen Anttila i Lojo. Föravtalet gäller fastigheten. Objektet har för närvarande en byggrätt på m² våningsyta och planbeteckningen AK-2. Objektet är beläget på Paikkarigatan 2 4, Lojo. Med underteckningarna på föravtalet har ägarna gett Lemminkäinen fullmakt att för deras del sköta alla förhandlingar med myndigheter som behövs för en ändring av planen. Vi har ända från början fört diskussioner med staden om en ändring av planen och för staden presenterat de alternativ som vi anser vara genomförbara. Utgångspunkten för diskussionerna och förslagen har varit en plan för utveckling av området gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Vi anhåller högaktningsfullt om att byggrätten på ifrågavarande tomter enligt detaljplanen ska ändras i enlighet med översiktsplanen så att bostadsbyggrätten är minst m² våningsyta bilparkering ordnas ovan jord av trapphuset medräknas 15 m² våningsyta per våningsplan i våningsytan gemensamma lokaler som betjänar de boende, såsom lager- och hobbylokaler samt tekniska utrymmen, tillåts upp till 15 procent över våningsytan. Det förslag vi nu lämnar in baserar sig på en lösning med två massor, vilket enligt oss erbjuder den bästa lösningen med tanke på kommande invånare och på stadsbilden. Vi är i planläggningsstadiet beredda att ge den planeringshjälp som behövs (bl.a. olika slags visualiseringar). Vi har som arkitekter anlitat arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy." På tomten står en gammal industribyggnad, vars ombyggnad till bostadshus har granskats i förslaget. På basis av granskningen anser vi att byggnaden inte kan saneras på ett realistiskt sätt för bostadsändamål. Byggnaden har stått tom under de senaste åren. Huset är byggt 1951 och i byggnadsinventeringen av Lojo stads centrum 2007 konstateras följande:

7 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige "Värdering: Byggnaden är förknippad med lokalhistoriska värden. Byggnaden har bevarats väl i sin ursprungliga skepnad eller de ändringar som gjorts har på ett lyckat sätt anpassats till den befintliga byggnaden. Befinner sig på en betydelsefull plats i stadsbilden. Representerar industriellt byggande på 1950-talet." Under diskussionerna har också framställts att byggnaden kan köpas upp av staden och att den då kan användas bland annat för kulturell verksamhet, återvinning eller föreningsverksamhet. Då bör staden köpa byggnaden med tomt och allt och investera i iståndsättning av byggnaden och i dess funktioner. Det finns emellertid inga planer vare sig i stadens budget eller i kommunplanen på att starta nya verksamheter av ovan nämnda slag. Handlingar som ska delas ut separat: lägeskarta gällande detaljplan tomtanvändningsplan (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) Stadsplaneringsdirektören Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Innan detaljplanen godkänns måste markanvändningsbehovet utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns. Bordläggning Ändringsförslag Medlemmen Erja Vaarala föreslog bordläggning av ärendet. et förföll på grund av bristande understöd. Medlemmen Päivi Kuitunen framställde följande ändringsförslag: Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar att inte godkänna inledning av en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1 på det sätt som föreslagits. Kvarterets användningsändamål ska först fastställas med en delgeneralplan för centrum. Ändringsförslaget förföll på grund av bristande understöd. Utvecklings- och näringslivssektionen godkände det ursprungliga beslutsförslaget. Stadsplaneringsnämnden I 63 i markanvändnings- och bygglagen finns följande bestämmelse: När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. Programmet för deltagande och bedömning redogör för hur kommunen har för avsikt att utforma förfarandena för delaktighet och interaktion i olika faser av planprocessen. Programmet för deltagande och bedömning ger också en kort översikt över utgångspunkterna och målen för projektet

8 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige samt de alternativ som övervägs. Samtidigt fastställs också vilka som är delaktiga i processen. Initiativet om att ändra detaljplanen kom i ett brev från Lemminkäinen Talo Oy daterat Utvecklings- och näringslivssektionen beslutade i 28 att godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Som bilaga till förslaget om inledandet fanns Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:s tomtanvändningsplan, där två olika planskisser framlades. I den ena skissen föreslogs ett alternativ där två punkthus på fyra våningar skulle placeras på tomten, och där det gamla bageriet skulle rivas. I den andra planskissen föreslogs en lösning som bevarar bageribyggnaden. I det här utkastet skulle bageriets användningsändamål ändras till bostadslägenheter och en nybyggnad med tre lägenheter anvisas på tomten vid Karnaisgatan. Utöver planskissen fanns det en förteckning över de utmaningar som en ändring av industribyggnadens användningsändamål medför. Enligt Lemminkäinen Talo Oy var en rivning av det gamla bageriet och placering av två punkthus på tomten det genomförbara alternativet, och det hade därför föreslagits som grund för planläggningen. Ändringen av detaljplanen ingår i Lojo stads planläggningsprogram , som stadsplaneringsnämnden godkände den 19 mars (Ann Roberts) Separata handlingar: Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden antecknar för kännedom programmet för deltagande och bedömning för tomt 1 i kvarter 14 i stadsdelen Anttila. Stadsplaneringsnämnden Hörande i beredningsfasen Enligt 62 i markanvändnings- och bygglagen ska man när planer bereds ordna så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att antingen skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. I delgeneralplanen för centrum (SFM , behandlas på nytt i stadsfullmäktige på grund av ett eventuellt formfel , ej godkänt) har som användningsändamålsbeteckning för tomten vid Paikkarigatan 4 6 anvisats: Bostadsområde dominerat av flervåningshus.

9 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Området är i huvudsak avsett för bostäder i flervåningshus. I detaljplanen får affärs-, arbets- och servicelokaler anvisas i husens bottenvåningar. Kvarteren ska planeras så, att minst 1/3 av arealen blir vistelseytor eller planteringar. För bageri-, lager- och bostadsbyggnaden på tomten gäller bestämmelsen: Bebyggd miljö av kulturhistorisk betydelse. Den kulturhistoriskt värdefulla byggda miljön i området är utgångspunkten när detaljplanen utarbetas eller ändras. Det byggnads- och kulturhistoriska värdet hos enskilda byggnader ska utredas och beslut om att bevara dem fattas separat i detaljplanen. Museimyndigheterna ska kontaktas för utlåtande om planerna. I beredningen av detaljplanen för Paikkarigatan 4 6 ordnas hörandet i beredningsfasen med hjälp av de alternativa planskisserna. De alternativa planerna har tagits fram av en arkitektkonsult vid den byggfirma som markägaren gett sin fullmakt och av planläggningen vid Lojo miljösektor. I målsättningen för ändringen av detaljplanen vill man höra så många aktörer som möjligt, eftersom området dels omfattas av den av markägaren befullmäktigade byggfirmans mål i fråga om ett helhetsmässigt nybyggande och dels av ett mål som gör det möjligt att bevara den lokalhistoriskt värdefulla och för stadsbilden representativa bageribyggnaden. Det är möjligt att värdera alternativen med hjälp av de utlåtanden och åsikter som kommit in. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativen Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustration till alternativ 5 a, utkast Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: 1. att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändring av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Ann Roberts avlägsnade sig från mötet kl efter behandlingen av detta ärende.

10 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Stadsplaneringsnämnden Beredningsmaterialet för hörandet i beredningsfasen, som var i stadsplaneringsnämnden den 26 november 2013 för godkännande, har justerats så att illustrationerna till de alternativa utkasten finns bifogade. De extra illustrationerna är gjorda av planläggningen vid Lojo stads miljösektor. Med illustrationerna åskådliggörs hur byggnadsmassorna anpassas till stadsbilden och -strukturen. Det är inte meningen att i dem visa några detaljerade lösningar för byggnadens arkitektur eller tekniska lösningar. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativ Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustrationer till de alternativa utkasten, (blir färdiga till mötet) Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden godkände den 10 december 2013 i 202 alternativa planskisser som ingår i ändringen av detaljplanen för kvartersdel 14 i stadsdelen Anttila och beslutade att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Området som ska planläggas ligger i Lojo centrum och avgränsas av Paikkarigatan, Karnaisgatan och Pellervogatan. På tomten ligger en industribyggnad (den s.k. kexfabriken) som är uppförd Beredningsmaterialet hölls framlagt på kundservicecentret i stadshuset Monkola och på stadens webbplats. En öppen diskussion ordnades den 13 februari 2014 om frågan på adressen Paikkarigatan 2, Lojo. Utlåtanden om de alternativa planerna i skissfasen begärdes av följande aktörer: NTM-centralen i Nyland Västra Nylands landskapsmuseum

11 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Lojo museum Rantakantin asukasyhdistys ry Områdeskommittén för stadscentrum Miljöenheten Fastighetsväsendet Kommunaltekniska planeringen Byggnadstillsynen Fyra utlåtanden och åtta åsikter kom in om ärendet. NTM-centralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande den 25 februari 2014: "planändringsområdet ligger på en plats intill Lojo stadskärna som är betydelsefull för stadsbilden. Planeringsområdet och dess omgivning är ett enhetligt område i stadsbilden, och i dess struktur, skala och landskap kan man skönja drag av Birger Brunilas detaljplan för Lojo köping I den byggnadsinventering som gjordes av området konstaterades kexfabriken ha både byggnadshistoriska värden och värden i anknytning till stadsbilden. Dessa omständigheter har också utgjort grunden för skyddsbestämmelsen för byggnaden i delgeneralplanen för centrum. NTM-centralen anser att utgångspunkten för en ändring av detaljplanen ska vara en lösning som tryggar bevarandet av den före detta kexfabriken. En byggnadshistorisk utredning ska göras av byggnaden för att skyddsmålen enligt detaljplanen ska kunna fastställas." Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande den 18 februari 2014: "Landskapsmuseet anser att den befintliga bageribyggnaden har ett sådant kulturhistoriskt, arkitektoniskt, lokalhistoriskt och stadsbildsmässigt värde att den ska bevaras. Därför anser landskapsmuseet att planalternativen 1 och 2, i vilka bageribyggnaden bevaras, är de bästa. Av samma orsak kan landskapsmuseet inte förorda planalternativen 3, 4, 5a och 5b, i vilka den gamla byggnaden ersätts med en nybyggnad. Alternativen 3 samt 5 a och b är också med tanke på stadsbilden sämre än de övriga till sina lösningar. De kan inte heller av den orsaken komma på fråga. Landskapsmuseet anser att skissalternativet 2 är det bästa planalternativet. Det är bra med tanke både på stadsbilden och på byggnadsskyddet. Landskapsmuseet föreslår att man väljer skissalternativet 2 i planen som grund för den fortsatta planeringen. Dessutom anser landskapsmuseet att den kulturhistoriskt, lokalt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydelsefulla före detta bageribyggnaden på planeringsområdet ska anges som skyddad också i den kommande planen. I byggnaden kan endast sådana ändringar som inte riskerar bevarandet av dess stadsbildsmässiga och arkitektoniska skyddsvärden tillåtas." Lojo närdemokrati/områdeskommittén för stadscentrum konstaterar i sitt utlåtande den 5 mars 2014:

12 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige "Delgeneralplanen för Lojo stads centrum har inte fastställts eftersom den har överklagats. Vi förundrar oss över att staden har gått med på att inleda en detaljplaneändring, trots att det inte finns någon gällande generalplan med rättsverkan i området. Utifrån en byggnadsinventering i Lojo centrum 2007 ska den före detta Sundmans kexfabrik skyddas i detaljplanen. Alternativen 3, 4, 5a och 5b i beredningsmaterialet till detaljplaneändringen ska genast förkastas eftersom de utgår från att värdebyggnaden ska rivas. De åstadkommer en förortsartad och dyster miljö, något som vi inte önskar i Lojo. Alternativen 1 och 2 är lämpliga som grund för fortsatt planering. Vid Karnaisgatan passar ett nytt två-trevåningshus bra, med samma antal våningar och i samma linje som de övriga våningshusen vid gatan. Dessutom passar de bäst in i miljön med den våningsyta och den gradering som föreslås. Bilparkeringen ska flyttas in på tomten så att den inte stör stadsbilden." Resultatområdet för miljöskyddet konstaterar i sitt utlåtande den 24 februari 2014: Kexfabriken har i byggnadsinventeringar i Lojo konstaterats vara en värdefull byggnad, som med tanke på konditionen kan användas för många olika ändamål. Bland annat har ett kultur- och konstcentrum, eller ett allaktivitetscentrum, föreslagits i byggnaden. Här kan man placera verkstäder för återvinningscentralen och det nuvarande allaktivitetscentrumet samt försäljning av produkter och återvunna varor. Återvinningsverksamheten ökar kraftigt exempelvis i huvudstadsregionen och den sysselsätter numera redan ca 350 personer. Senast öppnades Knektsbrons stora återvinningscentral på över m² i Kilo (sysselsätter personer). I återvinningscentralen i Lojo är det trångt om utrymme och nya lokaler behövs. Kexfabriken kunde vara en utmärkt hjälp där. Resultatområdet för miljöskyddet i Lojo anser att det är viktigt att bevara kexfabrikens byggnad. På tomten kan man i första hand utifrån alternativ 1 placera en extra byggnad som är i samklang med kexfabrikens byggnadsstil. Ifall man går in för nybyggnad verkar alternativ 4 vara det lämpligaste." Av grannarna uttryckte markägarna till Karnaisgatan 26, 28 och 30 samt till Paikkarigatan 3 5 åsikter. Alla inkomna åsikter motsatte sig en rivning av bageribyggnaden. Markanvändnings- och bygglagens 54 : "Detaljplanen skall utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning skall det finnas tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan

13 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts." Markanvändnings- och bygglagens 57 : Om något område eller någon byggnad skall skyddas på grund av landskapet, naturvärden, den byggda miljön, kulturhistoriska värden eller andra särskilda miljövärden, kan nödvändiga bestämmelser om detta utfärdas i detaljplanen (skyddsbestämmelser). Skyddsbestämmelserna skall vara skäliga för markägaren. I detaljplanen kan utan hinder av 2 mom. tas in de bestämmelser som behövs för att skydda objekt som avses i 3 i lagen om skyddande av byggnadsarvet. Angående rätt till ersättning gäller vad som bestäms i i den nämnda lagen. När det gäller skydd av andra objekt än sådana som är av nationell betydelse är dock kommunen ersättningsskyldig. För ersättningar som kommunen betalat kan den beviljas understöd av statens medel inom ramen för budgeten. Vad som ovan bestäms om kommunens ersättningsskyldighet gäller inte byggnader som ägs av offentliga samfund. Catella Oy har på uppdrag av staden gett ett värderingsutlåtande, där de ekonomiska konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ utreds (Catella Property Oy, ): "Utifrån den nuvarande användningen är en totalrenovering av byggnaden inte ekonomiskt lönsam. I praktiken är ett sannolikt scenario att man hittar sporadisk och tillfällig användning av byggnaden och tomten så länge som hustekniken fungerar och lokalerna är i någorlunda skick, men byggnaden förfaller småningom i odugligt skick. Det är utifrån det här scenariot osannolikt att man hittar en köpare av fastigheten. De nödvändiga kostnaderna för en totalrenovering under de närmaste åren uppgår enligt vår uppskattning till minst Byggnads-, VVSA- och eltekniken måste repareras och dessa reparationer höjer inte hyresnivån för lokalerna. Bevarande och ombyggnad till bostäder av den befintliga byggnaden är inte ett ekonomiskt genomförbart alternativ, om Raksystems uppskattning av ombyggnadskostnaderna håller streck. Situationen hjälps inte upp av att tomten har anvisats extra byggrätt i alternativ 1 och 2, eftersom storleken på den extra byggrätten är så liten att den inte räcker till för att kompensera förlusten till följd av ombyggnadskostnaderna för den gamla byggnaden. Ur ekonomisk synvinkel är alternativen 3, 4, 5a och 5b alla genomförbara. Marknadsvärdet i de olika alternativen påverkas av byggrättens storlek och av hur parkeringsplatserna byggs. Fastighetens köparpotential utgörs i praktiken av byggfirmor, för vilka det mest lockande alternativet torde vara ett sådant där parkeringsplatserna kan byggas på marknivå på tomten. Det kostar sannolikt mer att bygga en underjordisk parkeringshall än vad man får in genom försäljning av platser i bilhallen, även om priset för en bilplats uppgår till Det finns också risker med försäljning av bilplatser för det här priset. Å andra sidan, om bilplatserna placeras i en

14 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige underjordisk parkeringshall får man sannolikt större byggrätt på tomten och helheten blir trivsammare." ALTERNATIV MARKNADSVÄ RDE BYGGRÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE 0-alternativ m² våningsyta Alternativ 1 negativt m² våningsyta Alternativ 2 negativt m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ 5a m² våningsyta Alternativ 5b m² våningsyta kan genomföras, men är inte ändamålsenligt inga förutsättningar inga förutsättningar kan genomföras kan genomföras kan genomföras kan genomföras (Juha Anttila) Separata handlingar : lägeskarta gällande detaljplan konditionsbedömning inkomna utlåtanden och åsikter jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden anser att valet av ett alternativ som bevarar den före detta kexfabriksbyggnaden som utgångspunkt för en ändring av detaljplanen medför oskäliga olägenheter för markägaren på basis av den bedömning av de ekonomiska konsekvenserna som gjordes för detaljplaneändringen, och beslutar att detaljplaneändringen bereds utifrån punkthusalternativen. I den fortsatta planeringen ska planändringen begränsas så att den följer kvartersgränserna i den gällande planen, så att det blir plats för en trottoar på gatuområdet ska de alternativa placeringarna av bilparkeringen utredas och parkeringsområdet ska delas in i mindre enheter ska en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck som följer de naturliga höjdskillnaderna i terrängen ska byggnaden vid Karnaisgatan passas in så att den står i samklang med de bredvidliggande byggnaderna ska byggnaden vid Pellervogatan vara i samma linje som de befintliga byggnaderna, och den ska komplettera gatuhörnet stadsbildsmässigt genom att den byggs in i den nuvarande fasadlinjen. Innan detaljplanen godkänns måste behovet av ett markanvändningsavtal utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns.

15 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Mötet avbröts Stadsplaneringsnämnden beslutade avbryta mötet kl för förhandlingar mitt under behandlingen av det här ärendet. Nämnden återupptog mötet kl och konstaterade att det är fortsatt lagligt och beslutfört. Avbrott i behandlingen av ärendet Behandlingen av ärendet avbröts kl för att man skulle skaffa ytterligare information. Under avbrottet fortsatte stadsplaneringsnämnden behandla andra ärenden. Fortsatt behandling av ärendet Behandlingen av ärendet fortsatte kl efter behandlingen av 82. Stadsplaneringsnämnden Ett förslag om ändring av detaljplanen har utformats, och syftet är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planens bildmaterial har preciserats för punkthusalternativens del. Ett myndighetssamråd enligt MBL 66 hölls den 2 oktober 2014 om planändringen. Genmälen på de utlåtanden och åsikter som inkommit om det beredningsmaterial som hölls framlagt enligt MBF 30 har utformats. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats beskrivningen. Av tekniska orsaker har granntomten 10 på Karnaisgatans sida inkluderats i planen. Samma plan gäller för den som för Kexfabrikens tomt 1. En representant för grannfastighetens ägare har hörts i ärendet. Tomt 1 har byggförbud, eftersom den inte har brutits ut till tomt 9 i enlighet med den gällande tomtindelningen. Planändringsområdet följer kvartersgränserna i den gällande planen, och tomtindelningen ändras inte i samband med planen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m 2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m 2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m 2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m 2 våningsyta. I enlighet med anvisningarna för den fortsatta planeringen som getts av stadsplaneringsnämnden gör avgränsningen av planändringsområdet det möjligt att bygga en trottoar

16 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige ska bilparkeringen enligt förslaget delas in i mindre enheter, och en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck så att den utnyttjar de naturliga höjdskillnaderna i terrängen har det föreslagits att bostadshusen på den del som ligger vid Pellervogatan på grund av gatuhörnets stadsbildsmässiga betydelse ska byggas i samma linje med de befintliga byggnaderna får byggnaden på den byggnadsarea som anvisats bredvid granntomten på Karnaisgatans sida vara högst tre våningar hög. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är i förslaget ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. På granntomtens kvartersområde får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. På Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet. På Kexfabrikens tomt har extra byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,00. Byggrätten på granntomten är oförändrad. Den sammanlagda byggrätten blir ca 3669 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Planförslaget gör nybyggnad möjlig, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet. Den gamla kexfabriken har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal måste utredas och avtalet ska vid behov ingås innan detaljplaneändringen godkänns. (Anitta Ojanen) Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden framför ett förslag daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila för godkännande i stadsstyrelsen och för offentligt framläggande i enlighet med MBL 65 och MBF 27.

17 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Motförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande motförslag: Med hänvisning till NTM-centralens ställningstaganden föreslås att kexfabriksbyggnaden antecknas som skyddsobjekt i detaljplanen. Omröstning På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens motförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Iiro Jääskeläinen, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Savolainen, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens motförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens motförslag 2 röster. Stadsplaneringsnämnden godkände miljödirektörens beslutsförslag med rösterna Stadsstyrelsen Separata handlingar : Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Stadsdirektören Ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar godkänna förslaget daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och lägga fram det offentligt i enlighet med MBL 65 och MBF 27. Ersättaren i stadsstyrelsen Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar återsända förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila för beredning utifrån alternativ 1 och 2, och bestämma att Kexfabriken i detaljplanen anges som en skyddad byggnad. et förföll, eftersom det inte fick stöd. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag.

18 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Stadsplaneringsnämnden et om ändring av detaljplanen var offentligt framlagt i enlighet med MBL 65 och MBF 27 under perioden Ett allmänt möte om förslaget om ändring av detaljplanen hölls den 26 november 2014 i huvudbiblioteket i Lojo. Genmälen har getts på de inkomna utlåtandena och anmärkningarna om förslaget om ändring av detaljplanen. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats till den uppdaterade beskrivningen. En byggnadshistorisk utredning av Sundmans Kexfabrik, Paikkarigatan 2 4, gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Ark-byroo i Helsingfors, färdigställdes efter att ändringsförslaget varit framlagt. Syftet med utredningen vara att ta fram tillräckligt med kunskap för att på nytt kunna bedöma objektets kulturhistoriska värden som en del av processen kring detaljplaneläggningen. Utredningen presenterades för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland den 18 februari 2015 och den har konstaterats utgöra tillräckligt bakgrundsmaterial för en detaljplaneändring. I utredningen granskas byggnadsplatsens ställning i stadsstrukturen i Lojo, faserna i detaljplaneläggningen och skyddsfrågorna, byggandets historia, dess särdrag och hur arkitekturen bevarats. I utredningens sammandrag har författaren lagt fram sin syn på objektets särdrag, bevarandestatus och den diskussion om dess kulturhistoriska värden som var ett resultat av arbetet. Utredningen ger ytterligare information och preciserar Kexfabrikens byggnads- och kulturhistoriska värden. Möjligheterna att bevara Kexfabriken har också bedömts utifrån utredningen efter att förslaget hållits framlagt; 1) Man kan utifrån utredningen konstatera att de viktigaste värdena i kexfabriksbyggnaden är bevarandet av fasaden och trapphuset och att den representerar ett typiskt byggnadssätt för sin tid. Den lilla fabriken som en lokal företagare har låtit bygga och bostadsfastigheten i närheten av centrum är som byggnadstyp en försvinnande art. Byggnadens arkitektur når inte en plats bland de mest framstående industriobjekten, och byggnaden är inte heller arkitektens huvudarbete, även om arkitekturen är balanserad. 2) Även om byggnaden är känd som kexfabrik har den haft många användare, och den har inte haft någon naturlig produktionsanvändning sedan 1975 när en laminatfabrik verkade här. Lokalerna står så gott som tomma, och man har inte hittat någon vital användning för dem i deras nuvarande form. Med livskraftig avser författaren i det här sammanhanget en användning där ägaren med de inkomster som fastigheten ger också kan reparera den och inte behöver uppleva fastigheten som en ekonomisk belastning.

19 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige ) Kvarteret 14 där Kexfabriken är belägen kan tolkas som en genomförd del av Birger Brunilas detaljplan från 1929, men den är rätt fragmentariskt genomförd. Kvarteret är i denna detaljplan ett slutet kvarter, så att husen har en gemensam stor gård och byggnadshöjden är fyra våningar. Kexfabriken blev lägre, men är ett hörnhus som skulle placeras vid gatan, vilket som tanke motsvarar Brunilas plan. På kexfabrikens tomt har man emellertid inte utnyttjat hela den byggrätt som planen medger, eftersom det andra hörnet och Karnaisgatans sida förblev obebyggda. I de övriga delarna av kvarteret följde man inte Brunilas plan, utan kvarter 14 var ett kvarter dominerat av småhus ända till 1970-talet. Det nuvarande byggnadsbeståndet från talen i de övriga delarna har kommit till enligt senare detaljplaner, som till våningstalet och exploateringsgraden huvudsakligen följer detaljplanen från Enligt kraven på detaljplanens innehåll i MBL 54 måste vi värna om den miljö som bebyggts och om naturmiljön och de särskilda värden som hänför sig till dem får inte förstöras. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. Utifrån den byggnadshistoriska utredningen har man inte ansett att Kexfabriken har sådana värden som avses i MBL 54 och som ska tryggas med skyddsbestämmelser. et om ändring av detaljplanen har inte efter att det hölls framlagt i väsentlig grad ändrats på basis av de utlåtanden, anmärkningar och den byggnadshistoriska utredning som inkommit om det. Endast små tekniska preciseringar har gjorts i förslaget om ändring av detaljplanen daterat Syftet med det justerade förslaget om ändring av detaljplanen är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planen innehåller bildmaterial om punkthusen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m2 våningsyta. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. I kvartersområdet på Kexfabrikens granntomt får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. I Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet. I Kexfabrikens kvartersområde har byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,0. Byggrätten på granntomten har bevarats i enlighet med den gällande planen. Den sammanlagda byggrätten blir ca

20 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta utöver den gällande planen. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Det justerade förslaget om ändring av detaljplanen gör nybyggnad av bostadsvåningshus möjlig på Kexfabrikens tomt, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet och kompletteringsbygga på tomten. Kexfabriksbyggnaden har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal har utretts. Enligt miljöväsendets fastighets- och karttjänster finns det inte behov av ett avtal, eftersom kostnaderna för rivning eller renovering/ombyggnad av den gamla byggnaden överstiger värdet på den extra byggrätten. Enligt MBF 32 ska förslaget om ändring av detaljplanen läggas fram på nytt om förslaget har ändrats väsentligt efter framläggningen. Den byggnadshistoriska utredningen är en väsentlig komplettering till detaljplaneändringens beredningsmaterial, och därför är det ändamålsenligt att lägga fram förslaget om ändring av detaljplanen, trots att endast små tekniska preciseringar har gjorts i förslaget. (Anitta Ojanen) Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt genmälena på dem Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Den byggnadshistoriska utredningen / Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden föreslår att stadsstyrelsen 1. godkänner genmälena på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, 2. godkänner det justerade förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterat , och det kompletterade beredningsmaterialet och 3. på nytt lägger fram förslaget offentligt i enlighet med MBF 32.

21 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Planläggningsarkitekt Anitta Ojanen avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt genmälena på dem Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Den byggnadshistoriska utredningen / Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Tf. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar 1. att godkänna genmälena på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila; 2. att godkänna det justerade förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterat , och det kompletterade beredningsmaterialet; och 3. att på nytt lägga fram förslaget offentligt i enlighet med MBF32. Stadsplaneringsnämnden et om ändring av detaljplanen har på nytt hållits offentligt framlagt i enlighet med MBF 32, och utlåtanden om förslaget har begärts. Tiden för framläggningen förlängdes för att formfel skulle undvikas. I de utlåtanden som inkom om det på nytt framlagda förslaget tog man bland annat ställning till skyddet av kexfabriksbyggnaden med en planbeteckning; och i anmärkningarna bland annat till bevarandet av byggnaden, byggrättens storlek och antal våningar. Genmälen på utlåtandena och anmärkningarna har avfattats, och de finns bifogade separat. Inga ändringar har gjorts i förslaget om ändring av detaljplanen utifrån utlåtandena och anmärkningarna. et om ändring av detaljplanen gör nybyggnad möjlig på Kexfabrikens tomt, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet och kompletteringsbygga på tomten. Kexfabriksbyggnaden har inte fått skyddsmärkning.

22 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och ingår i den reviderade planbeskrivningen, som delas ut som bilaga till föredragningslistan. (Anitta Ojanen) Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar föreslå att stadsstyrelsen 1. godkänner genmälena ( ) på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och som på nytt hållits framlagt 2. föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande ändringsförslag: Planförslaget L11 Paikkarigatan uppfyller inte kraven på detaljplanens innehåll i MBL 54 med hänvisning till de utlåtanden där ett bevarande av kexfabriken förordas, och till den byggnadshistoriska utredningen. Paus Omröstning Stadsplaneringsnämnden beslutade hålla en ca fem minuters paus kl Mötet fortsatte kl och konstaterades vara fortsatt lagligt och beslutfört. På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Raimo Ikola, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Merja Nevalainen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag 2 röster. Stadsplaneringsnämnden godkände miljödirektörens beslutsförslag med rösterna 11 2.

23 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar 1. att godkänna genmälena ( ) på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och som på nytt hållits framlagt; samt 2. att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att godkänna ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Ledamot Hannele Maittila lade fram följande ändringsförslag: "Stadsstyrelsen beslutar att återförvisa ärendet för ny beredning så, att förslaget till ändring av detaljplanen L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, en del av kvarter 14 återförvisas för ny beredning. Kexfabrikens byggnad ska förses med skyddsbeteckning i planen. Motivering: Stadsfullmäktige har redan i den godkända generalplanen för Lojo gett kexfabriken skyddsbeteckningen sr. Även NTM-centralen och Västra Nylands landskapsmuseum kräver skyddsbeteckning i sina utlåtanden. Enligt NTM-centralens utlåtande ska kexfabrikens värde enligt 54 i markanvändnings- och bygglagen säkerställas med skyddsbestämmelser. Enligt Västra Nylands landskapsmuseums utlåtande ska kexfabrikens byggnad förses med skyddsbeteckning i planen och nybyggnationen i kvartersområdet anpassas till kexfabriken." Ändringsförslaget förföll, eftersom det inte fick stöd. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag. SFM 97 Separata handlingar: Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna

24 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att godkänna ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Ledamot Hannele Maittila lade med stöd av ledamot Pekka Ilmarinen fram följande ändringsförslag: "Kexfabrikens byggnad förses med skyddsbeteckning i planen. Motivering: Stadsfullmäktige har redan i den godkända generalplanen för Lojo gett kexfabriken skyddsbeteckningen sr (bebyggd miljö av kulturhistorisk betydelse). Även NTM-centralen och Västra Nylands landskapsmuseum kräver skyddsbeteckning i sina utlåtanden. Enligt NTM-centralens utlåtande ska kexfabrikens värde enligt 54 i markanvändnings- och bygglagen säkerställas med skyddsbestämmelser. Enligt Västra Nylands landskapsmuseums utlåtande ska kexfabrikens byggnad förses med skyddsbeteckning i planen och nybyggnationen i kvartersområdet anpassas till kexfabriken. Kexfabriken är ett inslag i Lojos industrihistoria som ska bevaras som en del av en mångsidig och trivsam stadsmiljö." Omröstning Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom öppet namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Maittilas ändringsförslag röstade NEJ. Vid omröstningen röstade fyrtiotre (43) ledamöter JA och sju (7) NEJ. Stadsstyrelsens förslag vann med rösterna Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens beslutsförslag med rösterna Bilaga 1/sfm Plankarta Bilaga 2/sfm Omröstningslista

25 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige L13 Garvarstråket, tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdel 1 Anttila; ändring av detaljplanen och tomtindelningen Stadsplaneringsnämnden I 63 i markanvändnings- och bygglagen finns följande bestämmelse: När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. Programmet för deltagande och bedömning redogör för hur kommunen har för avsikt att utforma förfarandena för delaktighet och interaktion i olika faser av planprocessen. Programmet för deltagande och bedömning ger också en kort översikt över utgångspunkterna och målen för projektet samt de alternativ som övervägs. Samtidigt fastställs också vilka som är intressenter i processen. Initiativet om att ändra detaljplanen har kommit i ett brev daterat från ägarna till fastigheterna. Målet med detaljplaneändringen är att göra det möjligt att uppföra en bostads- och affärsbyggnad i planeringsområdet som en del av strävan att förbättra stadsbilden och stadsstrukturen i centrum. Planeringsområdet ligger i Lojo centrum. Området avgränsas av Garvargatan, Linnaisgatan och Larsgatan. På södra sidan gränsar området till fastighet nr Området är också känt under benämningen Shelltomten. I planområdet finns inga byggnader; det har använts dels av staden för avgiftsbelagd parkering, dels som privat parkeringsområde. Fram till 1997 verkade en station för bränsledistribution på området. Det hängande grundvattnets och det egentliga grundvattnets tillstånd på den f.d. servicestationsfastigheten och grannfastigheterna har observerats sedan Bland de utredningar som ska göras beträffande planområdet har man tagit med en utredning om ett eventuellt behov att sanera marken. Ändringen av detaljplanen ingår i Lojo stads planläggningsprogram , som stadsplaneringsnämnden godkände den 19 mars Om den pågående planändringen har informerats i Lojo stads planläggningsöversikt (Ann Roberts) Miljödirektören Separata handlingar: Program för deltagande och bedömning Stadsplaneringsnämnden antecknar för kännedom programmet för deltagande och bedömning för ändringen av detaljplanen för tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdelen Anttila.

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014

VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014 Godkänt i stadsfullmäktige 26.1.2015 VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014 Bild: Jaakko Salo 1 Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Vad är markpolitik?... 3 1.2 Markpolitiken och stadens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 Tid för mötet: 23.4.2015 klo 18.00-20.15 Plats för mötet: Badhotellet Sani, Aalto-salen, Kalajoki 1 MÖTETS

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer