Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot"

Transkript

1 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige TID kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot Alanne Päivi ledamot Forsström Pirjo-Leena ledamot Herpiö Mika ledamot Hillner Tom ledamot Huhtala Lassi ledamot Huttu Sari ledamot Hägg Toni ledamot Ilmarinen Pekka ledamot Kuitunen Päivi ledamot Kuurto Annmarie ledamot Lackman Taina ledamot Laine Maaret ledamot Lehtonen Markku ledamot Lemberg Monica ledamot Liimatainen Tiina ledamot Linnavirta Heikki ledamot Luoma Pekka ledamot Lähteenmäki Ilkka ledamot Maittila Hannele ledamot Makkonen Hannu ledamot Nauska Ahti ledamot Nordström Paula ledamot Packalen Paul ledamot Palenius Aslak ledamot Peippo Jukka ledamot Piekka Tuija ledamot Piiparinen Katri ledamot Poikonen Piritta ledamot Rintanen Leo ledamot Saarinen Markku ledamot Silvennoinen Birgitta ledamot Sjögren Pirjo ledamot Slunga-Poutsalo Riikka ledamot Tenkanen Sami ledamot Tommila Eija ledamot Wikberg Gunilla ledamot Virtanen Nina ledamot Väre Jari ledamot Åström Petteri ledamot Äyräväinen Irene ledamot Alhola Eino ersättare Flink Tarmo ersättare Kerisalo Alla ersättare

2 PROTOKOLL 7/ Leppäniemi Kimmo Nieminen Mikki Ojanen Tarja Pakkanen Walo ersättare ersättare ersättare ersättare FRÅNVARANDE Räsänen Joona ordförande Kangas Inkeri ledamot Kopra Tapani ledamot Kyttälä Kari ledamot Laakkonen Janne ledamot Lausteela Jorma ledamot Parnetti Alfonso ledamot Sassi Jukka ledamot ÖVRIGA NÄR- VARANDE Sivula Mika stadsdirektör Kalske Katri bildningsdirektör 95-97, Kuosmanen Mikko stadssekreterare Partanen Henri ekonomidirektör Perämäki Pasi centralförvaltningens sektorchef Puistosalo Pekka miljödirektör 95-97, Savela Jussi teknisk direktör Syrjälä Juha-Pekka systemexpert Uunimäki Mira tf. grundtrygghetsdirektör BEHANDLADE ÄRENDEN :t UNDERSKRIFTER Matti Pajuoja Mikko Kuosmanen Henri Partanen Ordförande Protokollförare Protokollförare 95-97, JUSTERING AV PROTOKOLLET Lojo Lassi Huhtala Sari Huttu PROTOKOLLET OFFENTLIGT FRAMLAGT Lojo Kundservicecentret, Karstuvägen 4, Lojo bestyrks Mikko Kuosmanen, stadssekreterare

3 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 95 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 96 Protokolljusterare 5 97 L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 Bilaga 1/sfm , Bilaga 2/sfm L13 Garvarstråket, tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdel 1 Anttila; ändring av detaljplanen och tomtindelningen Bilaga 3/sfm Försäljning av m2 outbrutet område på fastigheten (f.d. Lagushuset, Mjölnargatan 3) Bilaga 4/sfm Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad Bilaga 5/sfm Försäljning av hyreshusen på Metsäkorpivägen 10, Lärarvägen 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 och Passinkuja 4 till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Bilaga 6/sfm Bilaga 7/sfm Ansökan från Lohjan Vuokra-asunnot Oy om finansiering för Niilonpirtti under byggnadstiden 103 Hyrning av lokaler i Niilonpirttis nybygge Reservering av anslag för totalrenovering av Lojo stations vattentorn Beviljande av borgen för Niemenkylän vesiosuuskunta Lojo miljöhälsotjänsters servicenätverk för veterinärmottagningar Servicenätverket: nätverket för små utomhustjänster Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Nätverket för kulturservice Biblioteksnätet Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämndens miljöhälsosektion Val av nämndeman i tingsrätten och god man för fastighetsförrättningar Motion om att förlänga verksamheten vid Karislojo och Sammatti hälsostation Stadsfullmäktiges informationsärenden

4 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Sammanträdets laglighet och beslutförhet SFM 95 Möteskallelsen och föredragningslistan över de ärenden som skall behandlas under sammanträdet skickades till alla fullmäktigeledamöter och medlemmar i stadsstyrelsen, till de tre första ersättarna i varje fullmäktigegrupp och till stadsdirektören. Sammanträdet kungjordes också i tidningarna Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkös-Lohja och Ykkössanomat samt i tidningen Karkkilan Tienoo, som utkom Kungörelsen har ytterligare varit offentligt framlagd på stadens anslagstavla Fullmäktigesammanträdet är beslutfört då minst 34 ledamöter är närvarande. Fullmäktige konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

5 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare SFM 96 Fullmäktige väljer ledamöterna Lassi Huhtala och Sari Huttu till protokolljusterare för sammanträdet.

6 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 Utvecklings- och näringslivssektionen Lemminkäinen Talo Oy har framställt följande om en ändring av detaljplanen: "Vårt bolag Lemminkäinen Talo Oy har ingått ett föravtal med ägarna av en fastighet av storleken m² (areal enligt gällande tomtindelning m²), fastighetsbeteckningen , belägen i stadsdelen Anttila i Lojo. Föravtalet gäller fastigheten. Objektet har för närvarande en byggrätt på m² våningsyta och planbeteckningen AK-2. Objektet är beläget på Paikkarigatan 2 4, Lojo. Med underteckningarna på föravtalet har ägarna gett Lemminkäinen fullmakt att för deras del sköta alla förhandlingar med myndigheter som behövs för en ändring av planen. Vi har ända från början fört diskussioner med staden om en ändring av planen och för staden presenterat de alternativ som vi anser vara genomförbara. Utgångspunkten för diskussionerna och förslagen har varit en plan för utveckling av området gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Vi anhåller högaktningsfullt om att byggrätten på ifrågavarande tomter enligt detaljplanen ska ändras i enlighet med översiktsplanen så att bostadsbyggrätten är minst m² våningsyta bilparkering ordnas ovan jord av trapphuset medräknas 15 m² våningsyta per våningsplan i våningsytan gemensamma lokaler som betjänar de boende, såsom lager- och hobbylokaler samt tekniska utrymmen, tillåts upp till 15 procent över våningsytan. Det förslag vi nu lämnar in baserar sig på en lösning med två massor, vilket enligt oss erbjuder den bästa lösningen med tanke på kommande invånare och på stadsbilden. Vi är i planläggningsstadiet beredda att ge den planeringshjälp som behövs (bl.a. olika slags visualiseringar). Vi har som arkitekter anlitat arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy." På tomten står en gammal industribyggnad, vars ombyggnad till bostadshus har granskats i förslaget. På basis av granskningen anser vi att byggnaden inte kan saneras på ett realistiskt sätt för bostadsändamål. Byggnaden har stått tom under de senaste åren. Huset är byggt 1951 och i byggnadsinventeringen av Lojo stads centrum 2007 konstateras följande:

7 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige "Värdering: Byggnaden är förknippad med lokalhistoriska värden. Byggnaden har bevarats väl i sin ursprungliga skepnad eller de ändringar som gjorts har på ett lyckat sätt anpassats till den befintliga byggnaden. Befinner sig på en betydelsefull plats i stadsbilden. Representerar industriellt byggande på 1950-talet." Under diskussionerna har också framställts att byggnaden kan köpas upp av staden och att den då kan användas bland annat för kulturell verksamhet, återvinning eller föreningsverksamhet. Då bör staden köpa byggnaden med tomt och allt och investera i iståndsättning av byggnaden och i dess funktioner. Det finns emellertid inga planer vare sig i stadens budget eller i kommunplanen på att starta nya verksamheter av ovan nämnda slag. Handlingar som ska delas ut separat: lägeskarta gällande detaljplan tomtanvändningsplan (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) Stadsplaneringsdirektören Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Innan detaljplanen godkänns måste markanvändningsbehovet utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns. Bordläggning Ändringsförslag Medlemmen Erja Vaarala föreslog bordläggning av ärendet. et förföll på grund av bristande understöd. Medlemmen Päivi Kuitunen framställde följande ändringsförslag: Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar att inte godkänna inledning av en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1 på det sätt som föreslagits. Kvarterets användningsändamål ska först fastställas med en delgeneralplan för centrum. Ändringsförslaget förföll på grund av bristande understöd. Utvecklings- och näringslivssektionen godkände det ursprungliga beslutsförslaget. Stadsplaneringsnämnden I 63 i markanvändnings- och bygglagen finns följande bestämmelse: När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. Programmet för deltagande och bedömning redogör för hur kommunen har för avsikt att utforma förfarandena för delaktighet och interaktion i olika faser av planprocessen. Programmet för deltagande och bedömning ger också en kort översikt över utgångspunkterna och målen för projektet

8 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige samt de alternativ som övervägs. Samtidigt fastställs också vilka som är delaktiga i processen. Initiativet om att ändra detaljplanen kom i ett brev från Lemminkäinen Talo Oy daterat Utvecklings- och näringslivssektionen beslutade i 28 att godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Som bilaga till förslaget om inledandet fanns Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:s tomtanvändningsplan, där två olika planskisser framlades. I den ena skissen föreslogs ett alternativ där två punkthus på fyra våningar skulle placeras på tomten, och där det gamla bageriet skulle rivas. I den andra planskissen föreslogs en lösning som bevarar bageribyggnaden. I det här utkastet skulle bageriets användningsändamål ändras till bostadslägenheter och en nybyggnad med tre lägenheter anvisas på tomten vid Karnaisgatan. Utöver planskissen fanns det en förteckning över de utmaningar som en ändring av industribyggnadens användningsändamål medför. Enligt Lemminkäinen Talo Oy var en rivning av det gamla bageriet och placering av två punkthus på tomten det genomförbara alternativet, och det hade därför föreslagits som grund för planläggningen. Ändringen av detaljplanen ingår i Lojo stads planläggningsprogram , som stadsplaneringsnämnden godkände den 19 mars (Ann Roberts) Separata handlingar: Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden antecknar för kännedom programmet för deltagande och bedömning för tomt 1 i kvarter 14 i stadsdelen Anttila. Stadsplaneringsnämnden Hörande i beredningsfasen Enligt 62 i markanvändnings- och bygglagen ska man när planer bereds ordna så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att antingen skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. I delgeneralplanen för centrum (SFM , behandlas på nytt i stadsfullmäktige på grund av ett eventuellt formfel , ej godkänt) har som användningsändamålsbeteckning för tomten vid Paikkarigatan 4 6 anvisats: Bostadsområde dominerat av flervåningshus.

9 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Området är i huvudsak avsett för bostäder i flervåningshus. I detaljplanen får affärs-, arbets- och servicelokaler anvisas i husens bottenvåningar. Kvarteren ska planeras så, att minst 1/3 av arealen blir vistelseytor eller planteringar. För bageri-, lager- och bostadsbyggnaden på tomten gäller bestämmelsen: Bebyggd miljö av kulturhistorisk betydelse. Den kulturhistoriskt värdefulla byggda miljön i området är utgångspunkten när detaljplanen utarbetas eller ändras. Det byggnads- och kulturhistoriska värdet hos enskilda byggnader ska utredas och beslut om att bevara dem fattas separat i detaljplanen. Museimyndigheterna ska kontaktas för utlåtande om planerna. I beredningen av detaljplanen för Paikkarigatan 4 6 ordnas hörandet i beredningsfasen med hjälp av de alternativa planskisserna. De alternativa planerna har tagits fram av en arkitektkonsult vid den byggfirma som markägaren gett sin fullmakt och av planläggningen vid Lojo miljösektor. I målsättningen för ändringen av detaljplanen vill man höra så många aktörer som möjligt, eftersom området dels omfattas av den av markägaren befullmäktigade byggfirmans mål i fråga om ett helhetsmässigt nybyggande och dels av ett mål som gör det möjligt att bevara den lokalhistoriskt värdefulla och för stadsbilden representativa bageribyggnaden. Det är möjligt att värdera alternativen med hjälp av de utlåtanden och åsikter som kommit in. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativen Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustration till alternativ 5 a, utkast Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: 1. att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändring av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Ann Roberts avlägsnade sig från mötet kl efter behandlingen av detta ärende.

10 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Stadsplaneringsnämnden Beredningsmaterialet för hörandet i beredningsfasen, som var i stadsplaneringsnämnden den 26 november 2013 för godkännande, har justerats så att illustrationerna till de alternativa utkasten finns bifogade. De extra illustrationerna är gjorda av planläggningen vid Lojo stads miljösektor. Med illustrationerna åskådliggörs hur byggnadsmassorna anpassas till stadsbilden och -strukturen. Det är inte meningen att i dem visa några detaljerade lösningar för byggnadens arkitektur eller tekniska lösningar. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativ Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustrationer till de alternativa utkasten, (blir färdiga till mötet) Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden godkände den 10 december 2013 i 202 alternativa planskisser som ingår i ändringen av detaljplanen för kvartersdel 14 i stadsdelen Anttila och beslutade att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Området som ska planläggas ligger i Lojo centrum och avgränsas av Paikkarigatan, Karnaisgatan och Pellervogatan. På tomten ligger en industribyggnad (den s.k. kexfabriken) som är uppförd Beredningsmaterialet hölls framlagt på kundservicecentret i stadshuset Monkola och på stadens webbplats. En öppen diskussion ordnades den 13 februari 2014 om frågan på adressen Paikkarigatan 2, Lojo. Utlåtanden om de alternativa planerna i skissfasen begärdes av följande aktörer: NTM-centralen i Nyland Västra Nylands landskapsmuseum

11 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Lojo museum Rantakantin asukasyhdistys ry Områdeskommittén för stadscentrum Miljöenheten Fastighetsväsendet Kommunaltekniska planeringen Byggnadstillsynen Fyra utlåtanden och åtta åsikter kom in om ärendet. NTM-centralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande den 25 februari 2014: "planändringsområdet ligger på en plats intill Lojo stadskärna som är betydelsefull för stadsbilden. Planeringsområdet och dess omgivning är ett enhetligt område i stadsbilden, och i dess struktur, skala och landskap kan man skönja drag av Birger Brunilas detaljplan för Lojo köping I den byggnadsinventering som gjordes av området konstaterades kexfabriken ha både byggnadshistoriska värden och värden i anknytning till stadsbilden. Dessa omständigheter har också utgjort grunden för skyddsbestämmelsen för byggnaden i delgeneralplanen för centrum. NTM-centralen anser att utgångspunkten för en ändring av detaljplanen ska vara en lösning som tryggar bevarandet av den före detta kexfabriken. En byggnadshistorisk utredning ska göras av byggnaden för att skyddsmålen enligt detaljplanen ska kunna fastställas." Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande den 18 februari 2014: "Landskapsmuseet anser att den befintliga bageribyggnaden har ett sådant kulturhistoriskt, arkitektoniskt, lokalhistoriskt och stadsbildsmässigt värde att den ska bevaras. Därför anser landskapsmuseet att planalternativen 1 och 2, i vilka bageribyggnaden bevaras, är de bästa. Av samma orsak kan landskapsmuseet inte förorda planalternativen 3, 4, 5a och 5b, i vilka den gamla byggnaden ersätts med en nybyggnad. Alternativen 3 samt 5 a och b är också med tanke på stadsbilden sämre än de övriga till sina lösningar. De kan inte heller av den orsaken komma på fråga. Landskapsmuseet anser att skissalternativet 2 är det bästa planalternativet. Det är bra med tanke både på stadsbilden och på byggnadsskyddet. Landskapsmuseet föreslår att man väljer skissalternativet 2 i planen som grund för den fortsatta planeringen. Dessutom anser landskapsmuseet att den kulturhistoriskt, lokalt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydelsefulla före detta bageribyggnaden på planeringsområdet ska anges som skyddad också i den kommande planen. I byggnaden kan endast sådana ändringar som inte riskerar bevarandet av dess stadsbildsmässiga och arkitektoniska skyddsvärden tillåtas." Lojo närdemokrati/områdeskommittén för stadscentrum konstaterar i sitt utlåtande den 5 mars 2014:

12 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige "Delgeneralplanen för Lojo stads centrum har inte fastställts eftersom den har överklagats. Vi förundrar oss över att staden har gått med på att inleda en detaljplaneändring, trots att det inte finns någon gällande generalplan med rättsverkan i området. Utifrån en byggnadsinventering i Lojo centrum 2007 ska den före detta Sundmans kexfabrik skyddas i detaljplanen. Alternativen 3, 4, 5a och 5b i beredningsmaterialet till detaljplaneändringen ska genast förkastas eftersom de utgår från att värdebyggnaden ska rivas. De åstadkommer en förortsartad och dyster miljö, något som vi inte önskar i Lojo. Alternativen 1 och 2 är lämpliga som grund för fortsatt planering. Vid Karnaisgatan passar ett nytt två-trevåningshus bra, med samma antal våningar och i samma linje som de övriga våningshusen vid gatan. Dessutom passar de bäst in i miljön med den våningsyta och den gradering som föreslås. Bilparkeringen ska flyttas in på tomten så att den inte stör stadsbilden." Resultatområdet för miljöskyddet konstaterar i sitt utlåtande den 24 februari 2014: Kexfabriken har i byggnadsinventeringar i Lojo konstaterats vara en värdefull byggnad, som med tanke på konditionen kan användas för många olika ändamål. Bland annat har ett kultur- och konstcentrum, eller ett allaktivitetscentrum, föreslagits i byggnaden. Här kan man placera verkstäder för återvinningscentralen och det nuvarande allaktivitetscentrumet samt försäljning av produkter och återvunna varor. Återvinningsverksamheten ökar kraftigt exempelvis i huvudstadsregionen och den sysselsätter numera redan ca 350 personer. Senast öppnades Knektsbrons stora återvinningscentral på över m² i Kilo (sysselsätter personer). I återvinningscentralen i Lojo är det trångt om utrymme och nya lokaler behövs. Kexfabriken kunde vara en utmärkt hjälp där. Resultatområdet för miljöskyddet i Lojo anser att det är viktigt att bevara kexfabrikens byggnad. På tomten kan man i första hand utifrån alternativ 1 placera en extra byggnad som är i samklang med kexfabrikens byggnadsstil. Ifall man går in för nybyggnad verkar alternativ 4 vara det lämpligaste." Av grannarna uttryckte markägarna till Karnaisgatan 26, 28 och 30 samt till Paikkarigatan 3 5 åsikter. Alla inkomna åsikter motsatte sig en rivning av bageribyggnaden. Markanvändnings- och bygglagens 54 : "Detaljplanen skall utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning skall det finnas tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan

13 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts." Markanvändnings- och bygglagens 57 : Om något område eller någon byggnad skall skyddas på grund av landskapet, naturvärden, den byggda miljön, kulturhistoriska värden eller andra särskilda miljövärden, kan nödvändiga bestämmelser om detta utfärdas i detaljplanen (skyddsbestämmelser). Skyddsbestämmelserna skall vara skäliga för markägaren. I detaljplanen kan utan hinder av 2 mom. tas in de bestämmelser som behövs för att skydda objekt som avses i 3 i lagen om skyddande av byggnadsarvet. Angående rätt till ersättning gäller vad som bestäms i i den nämnda lagen. När det gäller skydd av andra objekt än sådana som är av nationell betydelse är dock kommunen ersättningsskyldig. För ersättningar som kommunen betalat kan den beviljas understöd av statens medel inom ramen för budgeten. Vad som ovan bestäms om kommunens ersättningsskyldighet gäller inte byggnader som ägs av offentliga samfund. Catella Oy har på uppdrag av staden gett ett värderingsutlåtande, där de ekonomiska konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ utreds (Catella Property Oy, ): "Utifrån den nuvarande användningen är en totalrenovering av byggnaden inte ekonomiskt lönsam. I praktiken är ett sannolikt scenario att man hittar sporadisk och tillfällig användning av byggnaden och tomten så länge som hustekniken fungerar och lokalerna är i någorlunda skick, men byggnaden förfaller småningom i odugligt skick. Det är utifrån det här scenariot osannolikt att man hittar en köpare av fastigheten. De nödvändiga kostnaderna för en totalrenovering under de närmaste åren uppgår enligt vår uppskattning till minst Byggnads-, VVSA- och eltekniken måste repareras och dessa reparationer höjer inte hyresnivån för lokalerna. Bevarande och ombyggnad till bostäder av den befintliga byggnaden är inte ett ekonomiskt genomförbart alternativ, om Raksystems uppskattning av ombyggnadskostnaderna håller streck. Situationen hjälps inte upp av att tomten har anvisats extra byggrätt i alternativ 1 och 2, eftersom storleken på den extra byggrätten är så liten att den inte räcker till för att kompensera förlusten till följd av ombyggnadskostnaderna för den gamla byggnaden. Ur ekonomisk synvinkel är alternativen 3, 4, 5a och 5b alla genomförbara. Marknadsvärdet i de olika alternativen påverkas av byggrättens storlek och av hur parkeringsplatserna byggs. Fastighetens köparpotential utgörs i praktiken av byggfirmor, för vilka det mest lockande alternativet torde vara ett sådant där parkeringsplatserna kan byggas på marknivå på tomten. Det kostar sannolikt mer att bygga en underjordisk parkeringshall än vad man får in genom försäljning av platser i bilhallen, även om priset för en bilplats uppgår till Det finns också risker med försäljning av bilplatser för det här priset. Å andra sidan, om bilplatserna placeras i en

14 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige underjordisk parkeringshall får man sannolikt större byggrätt på tomten och helheten blir trivsammare." ALTERNATIV MARKNADSVÄ RDE BYGGRÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE 0-alternativ m² våningsyta Alternativ 1 negativt m² våningsyta Alternativ 2 negativt m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ 5a m² våningsyta Alternativ 5b m² våningsyta kan genomföras, men är inte ändamålsenligt inga förutsättningar inga förutsättningar kan genomföras kan genomföras kan genomföras kan genomföras (Juha Anttila) Separata handlingar : lägeskarta gällande detaljplan konditionsbedömning inkomna utlåtanden och åsikter jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden anser att valet av ett alternativ som bevarar den före detta kexfabriksbyggnaden som utgångspunkt för en ändring av detaljplanen medför oskäliga olägenheter för markägaren på basis av den bedömning av de ekonomiska konsekvenserna som gjordes för detaljplaneändringen, och beslutar att detaljplaneändringen bereds utifrån punkthusalternativen. I den fortsatta planeringen ska planändringen begränsas så att den följer kvartersgränserna i den gällande planen, så att det blir plats för en trottoar på gatuområdet ska de alternativa placeringarna av bilparkeringen utredas och parkeringsområdet ska delas in i mindre enheter ska en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck som följer de naturliga höjdskillnaderna i terrängen ska byggnaden vid Karnaisgatan passas in så att den står i samklang med de bredvidliggande byggnaderna ska byggnaden vid Pellervogatan vara i samma linje som de befintliga byggnaderna, och den ska komplettera gatuhörnet stadsbildsmässigt genom att den byggs in i den nuvarande fasadlinjen. Innan detaljplanen godkänns måste behovet av ett markanvändningsavtal utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns.

15 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Mötet avbröts Stadsplaneringsnämnden beslutade avbryta mötet kl för förhandlingar mitt under behandlingen av det här ärendet. Nämnden återupptog mötet kl och konstaterade att det är fortsatt lagligt och beslutfört. Avbrott i behandlingen av ärendet Behandlingen av ärendet avbröts kl för att man skulle skaffa ytterligare information. Under avbrottet fortsatte stadsplaneringsnämnden behandla andra ärenden. Fortsatt behandling av ärendet Behandlingen av ärendet fortsatte kl efter behandlingen av 82. Stadsplaneringsnämnden Ett förslag om ändring av detaljplanen har utformats, och syftet är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planens bildmaterial har preciserats för punkthusalternativens del. Ett myndighetssamråd enligt MBL 66 hölls den 2 oktober 2014 om planändringen. Genmälen på de utlåtanden och åsikter som inkommit om det beredningsmaterial som hölls framlagt enligt MBF 30 har utformats. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats beskrivningen. Av tekniska orsaker har granntomten 10 på Karnaisgatans sida inkluderats i planen. Samma plan gäller för den som för Kexfabrikens tomt 1. En representant för grannfastighetens ägare har hörts i ärendet. Tomt 1 har byggförbud, eftersom den inte har brutits ut till tomt 9 i enlighet med den gällande tomtindelningen. Planändringsområdet följer kvartersgränserna i den gällande planen, och tomtindelningen ändras inte i samband med planen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m 2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m 2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m 2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m 2 våningsyta. I enlighet med anvisningarna för den fortsatta planeringen som getts av stadsplaneringsnämnden gör avgränsningen av planändringsområdet det möjligt att bygga en trottoar

16 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige ska bilparkeringen enligt förslaget delas in i mindre enheter, och en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck så att den utnyttjar de naturliga höjdskillnaderna i terrängen har det föreslagits att bostadshusen på den del som ligger vid Pellervogatan på grund av gatuhörnets stadsbildsmässiga betydelse ska byggas i samma linje med de befintliga byggnaderna får byggnaden på den byggnadsarea som anvisats bredvid granntomten på Karnaisgatans sida vara högst tre våningar hög. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är i förslaget ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. På granntomtens kvartersområde får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. På Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet. På Kexfabrikens tomt har extra byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,00. Byggrätten på granntomten är oförändrad. Den sammanlagda byggrätten blir ca 3669 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Planförslaget gör nybyggnad möjlig, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet. Den gamla kexfabriken har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal måste utredas och avtalet ska vid behov ingås innan detaljplaneändringen godkänns. (Anitta Ojanen) Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden framför ett förslag daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila för godkännande i stadsstyrelsen och för offentligt framläggande i enlighet med MBL 65 och MBF 27.

17 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Motförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande motförslag: Med hänvisning till NTM-centralens ställningstaganden föreslås att kexfabriksbyggnaden antecknas som skyddsobjekt i detaljplanen. Omröstning På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens motförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Iiro Jääskeläinen, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Savolainen, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens motförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens motförslag 2 röster. Stadsplaneringsnämnden godkände miljödirektörens beslutsförslag med rösterna Stadsstyrelsen Separata handlingar : Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Stadsdirektören Ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar godkänna förslaget daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och lägga fram det offentligt i enlighet med MBL 65 och MBF 27. Ersättaren i stadsstyrelsen Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar återsända förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila för beredning utifrån alternativ 1 och 2, och bestämma att Kexfabriken i detaljplanen anges som en skyddad byggnad. et förföll, eftersom det inte fick stöd. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag.

18 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Stadsplaneringsnämnden et om ändring av detaljplanen var offentligt framlagt i enlighet med MBL 65 och MBF 27 under perioden Ett allmänt möte om förslaget om ändring av detaljplanen hölls den 26 november 2014 i huvudbiblioteket i Lojo. Genmälen har getts på de inkomna utlåtandena och anmärkningarna om förslaget om ändring av detaljplanen. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats till den uppdaterade beskrivningen. En byggnadshistorisk utredning av Sundmans Kexfabrik, Paikkarigatan 2 4, gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Ark-byroo i Helsingfors, färdigställdes efter att ändringsförslaget varit framlagt. Syftet med utredningen vara att ta fram tillräckligt med kunskap för att på nytt kunna bedöma objektets kulturhistoriska värden som en del av processen kring detaljplaneläggningen. Utredningen presenterades för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland den 18 februari 2015 och den har konstaterats utgöra tillräckligt bakgrundsmaterial för en detaljplaneändring. I utredningen granskas byggnadsplatsens ställning i stadsstrukturen i Lojo, faserna i detaljplaneläggningen och skyddsfrågorna, byggandets historia, dess särdrag och hur arkitekturen bevarats. I utredningens sammandrag har författaren lagt fram sin syn på objektets särdrag, bevarandestatus och den diskussion om dess kulturhistoriska värden som var ett resultat av arbetet. Utredningen ger ytterligare information och preciserar Kexfabrikens byggnads- och kulturhistoriska värden. Möjligheterna att bevara Kexfabriken har också bedömts utifrån utredningen efter att förslaget hållits framlagt; 1) Man kan utifrån utredningen konstatera att de viktigaste värdena i kexfabriksbyggnaden är bevarandet av fasaden och trapphuset och att den representerar ett typiskt byggnadssätt för sin tid. Den lilla fabriken som en lokal företagare har låtit bygga och bostadsfastigheten i närheten av centrum är som byggnadstyp en försvinnande art. Byggnadens arkitektur når inte en plats bland de mest framstående industriobjekten, och byggnaden är inte heller arkitektens huvudarbete, även om arkitekturen är balanserad. 2) Även om byggnaden är känd som kexfabrik har den haft många användare, och den har inte haft någon naturlig produktionsanvändning sedan 1975 när en laminatfabrik verkade här. Lokalerna står så gott som tomma, och man har inte hittat någon vital användning för dem i deras nuvarande form. Med livskraftig avser författaren i det här sammanhanget en användning där ägaren med de inkomster som fastigheten ger också kan reparera den och inte behöver uppleva fastigheten som en ekonomisk belastning.

19 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige ) Kvarteret 14 där Kexfabriken är belägen kan tolkas som en genomförd del av Birger Brunilas detaljplan från 1929, men den är rätt fragmentariskt genomförd. Kvarteret är i denna detaljplan ett slutet kvarter, så att husen har en gemensam stor gård och byggnadshöjden är fyra våningar. Kexfabriken blev lägre, men är ett hörnhus som skulle placeras vid gatan, vilket som tanke motsvarar Brunilas plan. På kexfabrikens tomt har man emellertid inte utnyttjat hela den byggrätt som planen medger, eftersom det andra hörnet och Karnaisgatans sida förblev obebyggda. I de övriga delarna av kvarteret följde man inte Brunilas plan, utan kvarter 14 var ett kvarter dominerat av småhus ända till 1970-talet. Det nuvarande byggnadsbeståndet från talen i de övriga delarna har kommit till enligt senare detaljplaner, som till våningstalet och exploateringsgraden huvudsakligen följer detaljplanen från Enligt kraven på detaljplanens innehåll i MBL 54 måste vi värna om den miljö som bebyggts och om naturmiljön och de särskilda värden som hänför sig till dem får inte förstöras. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. Utifrån den byggnadshistoriska utredningen har man inte ansett att Kexfabriken har sådana värden som avses i MBL 54 och som ska tryggas med skyddsbestämmelser. et om ändring av detaljplanen har inte efter att det hölls framlagt i väsentlig grad ändrats på basis av de utlåtanden, anmärkningar och den byggnadshistoriska utredning som inkommit om det. Endast små tekniska preciseringar har gjorts i förslaget om ändring av detaljplanen daterat Syftet med det justerade förslaget om ändring av detaljplanen är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planen innehåller bildmaterial om punkthusen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m2 våningsyta. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. I kvartersområdet på Kexfabrikens granntomt får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. I Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet. I Kexfabrikens kvartersområde har byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,0. Byggrätten på granntomten har bevarats i enlighet med den gällande planen. Den sammanlagda byggrätten blir ca

20 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta utöver den gällande planen. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Det justerade förslaget om ändring av detaljplanen gör nybyggnad av bostadsvåningshus möjlig på Kexfabrikens tomt, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet och kompletteringsbygga på tomten. Kexfabriksbyggnaden har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal har utretts. Enligt miljöväsendets fastighets- och karttjänster finns det inte behov av ett avtal, eftersom kostnaderna för rivning eller renovering/ombyggnad av den gamla byggnaden överstiger värdet på den extra byggrätten. Enligt MBF 32 ska förslaget om ändring av detaljplanen läggas fram på nytt om förslaget har ändrats väsentligt efter framläggningen. Den byggnadshistoriska utredningen är en väsentlig komplettering till detaljplaneändringens beredningsmaterial, och därför är det ändamålsenligt att lägga fram förslaget om ändring av detaljplanen, trots att endast små tekniska preciseringar har gjorts i förslaget. (Anitta Ojanen) Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt genmälena på dem Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Den byggnadshistoriska utredningen / Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden föreslår att stadsstyrelsen 1. godkänner genmälena på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, 2. godkänner det justerade förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterat , och det kompletterade beredningsmaterialet och 3. på nytt lägger fram förslaget offentligt i enlighet med MBF 32.

21 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Planläggningsarkitekt Anitta Ojanen avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt genmälena på dem Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Den byggnadshistoriska utredningen / Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Tf. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar 1. att godkänna genmälena på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila; 2. att godkänna det justerade förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterat , och det kompletterade beredningsmaterialet; och 3. att på nytt lägga fram förslaget offentligt i enlighet med MBF32. Stadsplaneringsnämnden et om ändring av detaljplanen har på nytt hållits offentligt framlagt i enlighet med MBF 32, och utlåtanden om förslaget har begärts. Tiden för framläggningen förlängdes för att formfel skulle undvikas. I de utlåtanden som inkom om det på nytt framlagda förslaget tog man bland annat ställning till skyddet av kexfabriksbyggnaden med en planbeteckning; och i anmärkningarna bland annat till bevarandet av byggnaden, byggrättens storlek och antal våningar. Genmälen på utlåtandena och anmärkningarna har avfattats, och de finns bifogade separat. Inga ändringar har gjorts i förslaget om ändring av detaljplanen utifrån utlåtandena och anmärkningarna. et om ändring av detaljplanen gör nybyggnad möjlig på Kexfabrikens tomt, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet och kompletteringsbygga på tomten. Kexfabriksbyggnaden har inte fått skyddsmärkning.

22 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och ingår i den reviderade planbeskrivningen, som delas ut som bilaga till föredragningslistan. (Anitta Ojanen) Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar föreslå att stadsstyrelsen 1. godkänner genmälena ( ) på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och som på nytt hållits framlagt 2. föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande ändringsförslag: Planförslaget L11 Paikkarigatan uppfyller inte kraven på detaljplanens innehåll i MBL 54 med hänvisning till de utlåtanden där ett bevarande av kexfabriken förordas, och till den byggnadshistoriska utredningen. Paus Omröstning Stadsplaneringsnämnden beslutade hålla en ca fem minuters paus kl Mötet fortsatte kl och konstaterades vara fortsatt lagligt och beslutfört. På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Raimo Ikola, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Merja Nevalainen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag 2 röster. Stadsplaneringsnämnden godkände miljödirektörens beslutsförslag med rösterna 11 2.

23 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Separata handlingar: Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar 1. att godkänna genmälena ( ) på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och som på nytt hållits framlagt; samt 2. att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att godkänna ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Ledamot Hannele Maittila lade fram följande ändringsförslag: "Stadsstyrelsen beslutar att återförvisa ärendet för ny beredning så, att förslaget till ändring av detaljplanen L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, en del av kvarter 14 återförvisas för ny beredning. Kexfabrikens byggnad ska förses med skyddsbeteckning i planen. Motivering: Stadsfullmäktige har redan i den godkända generalplanen för Lojo gett kexfabriken skyddsbeteckningen sr. Även NTM-centralen och Västra Nylands landskapsmuseum kräver skyddsbeteckning i sina utlåtanden. Enligt NTM-centralens utlåtande ska kexfabrikens värde enligt 54 i markanvändnings- och bygglagen säkerställas med skyddsbestämmelser. Enligt Västra Nylands landskapsmuseums utlåtande ska kexfabrikens byggnad förses med skyddsbeteckning i planen och nybyggnationen i kvartersområdet anpassas till kexfabriken." Ändringsförslaget förföll, eftersom det inte fick stöd. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag. SFM 97 Separata handlingar: Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna

24 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att godkänna ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Ledamot Hannele Maittila lade med stöd av ledamot Pekka Ilmarinen fram följande ändringsförslag: "Kexfabrikens byggnad förses med skyddsbeteckning i planen. Motivering: Stadsfullmäktige har redan i den godkända generalplanen för Lojo gett kexfabriken skyddsbeteckningen sr (bebyggd miljö av kulturhistorisk betydelse). Även NTM-centralen och Västra Nylands landskapsmuseum kräver skyddsbeteckning i sina utlåtanden. Enligt NTM-centralens utlåtande ska kexfabrikens värde enligt 54 i markanvändnings- och bygglagen säkerställas med skyddsbestämmelser. Enligt Västra Nylands landskapsmuseums utlåtande ska kexfabrikens byggnad förses med skyddsbeteckning i planen och nybyggnationen i kvartersområdet anpassas till kexfabriken. Kexfabriken är ett inslag i Lojos industrihistoria som ska bevaras som en del av en mångsidig och trivsam stadsmiljö." Omröstning Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom öppet namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Maittilas ändringsförslag röstade NEJ. Vid omröstningen röstade fyrtiotre (43) ledamöter JA och sju (7) NEJ. Stadsstyrelsens förslag vann med rösterna Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens beslutsförslag med rösterna Bilaga 1/sfm Plankarta Bilaga 2/sfm Omröstningslista

25 PROTOKOLL 7/ Stadsfullmäktige L13 Garvarstråket, tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdel 1 Anttila; ändring av detaljplanen och tomtindelningen Stadsplaneringsnämnden I 63 i markanvändnings- och bygglagen finns följande bestämmelse: När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. Programmet för deltagande och bedömning redogör för hur kommunen har för avsikt att utforma förfarandena för delaktighet och interaktion i olika faser av planprocessen. Programmet för deltagande och bedömning ger också en kort översikt över utgångspunkterna och målen för projektet samt de alternativ som övervägs. Samtidigt fastställs också vilka som är intressenter i processen. Initiativet om att ändra detaljplanen har kommit i ett brev daterat från ägarna till fastigheterna. Målet med detaljplaneändringen är att göra det möjligt att uppföra en bostads- och affärsbyggnad i planeringsområdet som en del av strävan att förbättra stadsbilden och stadsstrukturen i centrum. Planeringsområdet ligger i Lojo centrum. Området avgränsas av Garvargatan, Linnaisgatan och Larsgatan. På södra sidan gränsar området till fastighet nr Området är också känt under benämningen Shelltomten. I planområdet finns inga byggnader; det har använts dels av staden för avgiftsbelagd parkering, dels som privat parkeringsområde. Fram till 1997 verkade en station för bränsledistribution på området. Det hängande grundvattnets och det egentliga grundvattnets tillstånd på den f.d. servicestationsfastigheten och grannfastigheterna har observerats sedan Bland de utredningar som ska göras beträffande planområdet har man tagit med en utredning om ett eventuellt behov att sanera marken. Ändringen av detaljplanen ingår i Lojo stads planläggningsprogram , som stadsplaneringsnämnden godkände den 19 mars Om den pågående planändringen har informerats i Lojo stads planläggningsöversikt (Ann Roberts) Miljödirektören Separata handlingar: Program för deltagande och bedömning Stadsplaneringsnämnden antecknar för kännedom programmet för deltagande och bedömning för ändringen av detaljplanen för tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdelen Anttila.

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 8/2015 1 Stadsfullmäktige 14.10.2015 TID 14.10.2015 kl 18:00-22:21 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-11 Dnr Sbn 2012-344 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Stadsplanenämnden 28, 21.03.2011

Stadsplanenämnden 28, 21.03.2011 Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Främmanberg, kvarter 1, tomt 3 jämte del av allmänt område 478-1-9903-0, Sjöfartsläroverket (till stfge) DnrSTN6/2011 Stadsplanenämnden 28, 21.03.2011

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer