Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo. Ärende Rubrik Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ TID kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo Innan mötet börjar (kl ) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna ombeds närvara. ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 4 L13 Garvarstråket, tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdel 1 Anttila; ändring av detaljplanen och tomtindelningen 5 Försäljning av m2 outbrutet område på fastigheten (f.d. Lagushuset, Mjölnargatan 3) 6 Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad Försäljning av hyreshusen på Metsäkorpivägen 10, Lärarvägen 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 och Passinkuja 4 till Lohjan Vuokra-asunnot Oy 8 Ansökan från Lohjan Vuokra-asunnot Oy om finansiering för Niilonpirtti under byggnadstiden 9 Hyrning av lokaler i Niilonpirttis nybygge Reservering av anslag för totalrenovering av Lojo stations vattentorn Beviljande av borgen för Niemenkylän vesiosuuskunta Lojo miljöhälsotjänsters servicenätverk för veterinärmottagningar Servicenätverket: nätverket för små utomhustjänster Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Nätverket för kulturservice Biblioteksnätet Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämndens miljöhälsosektion Val av nämndeman i tingsrätten och god man för fastighetsförrättningar Joona Räsänen stadsfullmäktiges ordförande

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Sammanträdets laglighet och beslutförhet SFM Möteskallelsen och föredragningslistan över de ärenden som skall behandlas under sammanträdet skickades till alla fullmäktigeledamöter och medlemmar i stadsstyrelsen, till de tre första ersättarna i varje fullmäktigegrupp och till stadsdirektören. Sammanträdet kungjordes också i tidningarna Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkös-Lohja och Ykkössanomat samt i tidningen Karkkilan Tienoo, som utkom Kungörelsen har ytterligare varit offentligt framlagd på stadens anslagstavla Fullmäktigesammanträdet är beslutfört då minst 34 ledamöter är närvarande. Fullmäktige konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Protokolljusterare SFM Fullmäktige väljer ledamöterna Lassi Huhtala och Sari Huttu till protokolljusterare för sammanträdet.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 Utvecklings- och näringslivssektionen Lemminkäinen Talo Oy har framställt följande om en ändring av detaljplanen: "Vårt bolag Lemminkäinen Talo Oy har ingått ett föravtal med ägarna av en fastighet av storleken m² (areal enligt gällande tomtindelning m²), fastighetsbeteckningen , belägen i stadsdelen Anttila i Lojo. Föravtalet gäller fastigheten. Objektet har för närvarande en byggrätt på m² våningsyta och planbeteckningen AK-2. Objektet är beläget på Paikkarigatan 2 4, Lojo. Med underteckningarna på föravtalet har ägarna gett Lemminkäinen fullmakt att för deras del sköta alla förhandlingar med myndigheter som behövs för en ändring av planen. Vi har ända från början fört diskussioner med staden om en ändring av planen och för staden presenterat de alternativ som vi anser vara genomförbara. Utgångspunkten för diskussionerna och förslagen har varit en plan för utveckling av området gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Vi anhåller högaktningsfullt om att byggrätten på ifrågavarande tomter enligt detaljplanen ska ändras i enlighet med översiktsplanen så att bostadsbyggrätten är minst m² våningsyta bilparkering ordnas ovan jord av trapphuset medräknas 15 m² våningsyta per våningsplan i våningsytan gemensamma lokaler som betjänar de boende, såsom lager- och hobbylokaler samt tekniska utrymmen, tillåts upp till 15 procent över våningsytan. Det förslag vi nu lämnar in baserar sig på en lösning med två massor, vilket enligt oss erbjuder den bästa lösningen med tanke på kommande invånare och på stadsbilden. Vi är i planläggningsstadiet beredda att ge den planeringshjälp som behövs (bl.a. olika slags visualiseringar). Vi har som arkitekter anlitat arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy." På tomten står en gammal industribyggnad, vars ombyggnad till bostadshus har granskats i förslaget. På basis av granskningen anser vi att byggnaden inte kan saneras på ett realistiskt sätt för bostadsändamål. Byggnaden har stått tom under de senaste åren.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Huset är byggt 1951 och i byggnadsinventeringen av Lojo stads centrum 2007 konstateras följande: "Värdering: Byggnaden är förknippad med lokalhistoriska värden. Byggnaden har bevarats väl i sin ursprungliga skepnad eller de ändringar som gjorts har på ett lyckat sätt anpassats till den befintliga byggnaden. Befinner sig på en betydelsefull plats i stadsbilden. Representerar industriellt byggande på 1950-talet." Under diskussionerna har också framställts att byggnaden kan köpas upp av staden och att den då kan användas bland annat för kulturell verksamhet, återvinning eller föreningsverksamhet. Då bör staden köpa byggnaden med tomt och allt och investera i iståndsättning av byggnaden och i dess funktioner. Det finns emellertid inga planer vare sig i stadens budget eller i kommunplanen på att starta nya verksamheter av ovan nämnda slag. Handlingar som ska delas ut separat: lägeskarta gällande detaljplan tomtanvändningsplan (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) Stadsplaneringsdirektören Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Innan detaljplanen godkänns måste markanvändningsbehovet utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns. Bordläggning Ändringsförslag Medlemmen Erja Vaarala föreslog bordläggning av ärendet. et förföll på grund av bristande understöd. Medlemmen Päivi Kuitunen framställde följande ändringsförslag: Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar att inte godkänna inledning av en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1 på det sätt som föreslagits. Kvarterets användningsändamål ska först fastställas med en delgeneralplan för centrum. Ändringsförslaget förföll på grund av bristande understöd Utvecklings- och näringslivssektionen godkände det ursprungliga beslutsförslaget. Stadsplaneringsnämnden I 63 i markanvändnings- och bygglagen finns följande bestämmelse: När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. Programmet för deltagande och bedömning redogör för hur kommunen har för avsikt att utforma förfarandena för delaktighet och interaktion i olika

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ faser av planprocessen. Programmet för deltagande och bedömning ger också en kort översikt över utgångspunkterna och målen för projektet samt de alternativ som övervägs. Samtidigt fastställs också vilka som är delaktiga i processen. Initiativet om att ändra detaljplanen kom i ett brev från Lemminkäinen Talo Oy daterat Utvecklings- och näringslivssektionen beslutade i 28 att godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Som bilaga till förslaget om inledandet fanns Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:s tomtanvändningsplan, där två olika planskisser framlades. I den ena skissen föreslogs ett alternativ där två punkthus på fyra våningar skulle placeras på tomten, och där det gamla bageriet skulle rivas. I den andra planskissen föreslogs en lösning som bevarar bageribyggnaden. I det här utkastet skulle bageriets användningsändamål ändras till bostadslägenheter och en nybyggnad med tre lägenheter anvisas på tomten vid Karnaisgatan. Utöver planskissen fanns det en förteckning över de utmaningar som en ändring av industribyggnadens användningsändamål medför. Enligt Lemminkäinen Talo Oy var en rivning av det gamla bageriet och placering av två punkthus på tomten det genomförbara alternativet, och det hade därför föreslagits som grund för planläggningen. Ändringen av detaljplanen ingår i Lojo stads planläggningsprogram , som stadsplaneringsnämnden godkände den 19 mars (Ann Roberts) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden antecknar för kännedom programmet för deltagande och bedömning för tomt 1 i kvarter 14 i stadsdelen Anttila. Godkändes. Stadsplaneringsnämnden Hörande i beredningsfasen Enligt 62 i markanvändnings- och bygglagen ska man när planer bereds ordna så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att antingen skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. I delgeneralplanen för centrum (SFM , behandlas på nytt i stadsfullmäktige på grund av ett eventuellt formfel , ej godkänt)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ har som användningsändamålsbeteckning för tomten vid Paikkarigatan 4 6 anvisats: Bostadsområde dominerat av flervåningshus. Området är i huvudsak avsett för bostäder i flervåningshus. I detaljplanen får affärs-, arbets- och servicelokaler anvisas i husens bottenvåningar. Kvarteren ska planeras så, att minst 1/3 av arealen blir vistelseytor eller planteringar. För bageri-, lager- och bostadsbyggnaden på tomten gäller bestämmelsen: Bebyggd miljö av kulturhistorisk betydelse. Den kulturhistoriskt värdefulla byggda miljön i området är utgångspunkten när detaljplanen utarbetas eller ändras. Det byggnads- och kulturhistoriska värdet hos enskilda byggnader ska utredas och beslut om att bevara dem fattas separat i detaljplanen. Museimyndigheterna ska kontaktas för utlåtande om planerna. I beredningen av detaljplanen för Paikkarigatan 4 6 ordnas hörandet i beredningsfasen med hjälp av de alternativa planskisserna. De alternativa planerna har tagits fram av en arkitektkonsult vid den byggfirma som markägaren gett sin fullmakt och av planläggningen vid Lojo miljösektor. I målsättningen för ändringen av detaljplanen vill man höra så många aktörer som möjligt, eftersom området dels omfattas av den av markägaren befullmäktigade byggfirmans mål i fråga om ett helhetsmässigt nybyggande och dels av ett mål som gör det möjligt att bevara den lokalhistoriskt värdefulla och för stadsbilden representativa bageribyggnaden. Det är möjligt att värdera alternativen med hjälp av de utlåtanden och åsikter som kommit in. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativen Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustration till alternativ 5 a, utkast Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: 1. att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändring av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Ann Roberts avlägsnade sig från mötet kl efter behandlingen av detta ärende.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Stadsplaneringsnämnden Beredningsmaterialet för hörandet i beredningsfasen, som var i stadsplaneringsnämnden den 26 november 2013 för godkännande, har justerats så att illustrationerna till de alternativa utkasten finns bifogade. De extra illustrationerna är gjorda av planläggningen vid Lojo stads miljösektor. Med illustrationerna åskådliggörs hur byggnadsmassorna anpassas till stadsbilden och -strukturen. Det är inte meningen att i dem visa några detaljerade lösningar för byggnadens arkitektur eller tekniska lösningar. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativ Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustrationer till de alternativa utkasten, (blir färdiga till mötet) Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: Godkändes att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden godkände den 10 december 2013 i 202 alternativa planskisser som ingår i ändringen av detaljplanen för kvartersdel 14 i stadsdelen Anttila och beslutade att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Området som ska planläggas ligger i Lojo centrum och avgränsas av Paikkarigatan, Karnaisgatan och Pellervogatan. På tomten ligger en industribyggnad (den s.k. kexfabriken) som är uppförd Beredningsmaterialet hölls framlagt på kundservicecentret i stadshuset Monkola och på stadens webbplats. En öppen diskussion ordnades den 13 februari 2014 om frågan på adressen Paikkarigatan 2, Lojo. Utlåtanden om de alternativa planerna i skissfasen begärdes av följande aktörer:

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ NTM-centralen i Nyland Västra Nylands landskapsmuseum Lojo museum Rantakantin asukasyhdistys ry Områdeskommittén för stadscentrum Miljöenheten Fastighetsväsendet Kommunaltekniska planeringen Byggnadstillsynen Fyra utlåtanden och åtta åsikter kom in om ärendet. NTM-centralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande den 25 februari 2014: "planändringsområdet ligger på en plats intill Lojo stadskärna som är betydelsefull för stadsbilden. Planeringsområdet och dess omgivning är ett enhetligt område i stadsbilden, och i dess struktur, skala och landskap kan man skönja drag av Birger Brunilas detaljplan för Lojo köping I den byggnadsinventering som gjordes av området konstaterades kexfabriken ha både byggnadshistoriska värden och värden i anknytning till stadsbilden. Dessa omständigheter har också utgjort grunden för skyddsbestämmelsen för byggnaden i delgeneralplanen för centrum. NTM-centralen anser att utgångspunkten för en ändring av detaljplanen ska vara en lösning som tryggar bevarandet av den före detta kexfabriken. En byggnadshistorisk utredning ska göras av byggnaden för att skyddsmålen enligt detaljplanen ska kunna fastställas." Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande den 18 februari 2014: "Landskapsmuseet anser att den befintliga bageribyggnaden har ett sådant kulturhistoriskt, arkitektoniskt, lokalhistoriskt och stadsbildsmässigt värde att den ska bevaras. Därför anser landskapsmuseet att planalternativen 1 och 2, i vilka bageribyggnaden bevaras, är de bästa. Av samma orsak kan landskapsmuseet inte förorda planalternativen 3, 4, 5a och 5b, i vilka den gamla byggnaden ersätts med en nybyggnad. Alternativen 3 samt 5 a och b är också med tanke på stadsbilden sämre än de övriga till sina lösningar. De kan inte heller av den orsaken komma på fråga. Landskapsmuseet anser att skissalternativet 2 är det bästa planalternativet. Det är bra med tanke både på stadsbilden och på byggnadsskyddet. Landskapsmuseet föreslår att man väljer skissalternativet 2 i planen som grund för den fortsatta planeringen. Dessutom anser landskapsmuseet att den kulturhistoriskt, lokalt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydelsefulla före detta bageribyggnaden på planeringsområdet ska anges som skyddad också i den kommande planen. I byggnaden kan endast sådana ändringar som inte riskerar bevarandet av dess stadsbildsmässiga och arkitektoniska skyddsvärden tillåtas." Lojo närdemokrati/områdeskommittén för stadscentrum konstaterar i sitt utlåtande den 5 mars 2014:

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ "Delgeneralplanen för Lojo stads centrum har inte fastställts eftersom den har överklagats. Vi förundrar oss över att staden har gått med på att inleda en detaljplaneändring, trots att det inte finns någon gällande generalplan med rättsverkan i området. Utifrån en byggnadsinventering i Lojo centrum 2007 ska den före detta Sundmans kexfabrik skyddas i detaljplanen. Alternativen 3, 4, 5a och 5b i beredningsmaterialet till detaljplaneändringen ska genast förkastas eftersom de utgår från att värdebyggnaden ska rivas. De åstadkommer en förortsartad och dyster miljö, något som vi inte önskar i Lojo. Alternativen 1 och 2 är lämpliga som grund för fortsatt planering. Vid Karnaisgatan passar ett nytt två-trevåningshus bra, med samma antal våningar och i samma linje som de övriga våningshusen vid gatan. Dessutom passar de bäst in i miljön med den våningsyta och den gradering som föreslås. Bilparkeringen ska flyttas in på tomten så att den inte stör stadsbilden." Resultatområdet för miljöskyddet konstaterar i sitt utlåtande den 24 februari 2014: Kexfabriken har i byggnadsinventeringar i Lojo konstaterats vara en värdefull byggnad, som med tanke på konditionen kan användas för många olika ändamål. Bland annat har ett kultur- och konstcentrum, eller ett allaktivitetscentrum, föreslagits i byggnaden. Här kan man placera verkstäder för återvinningscentralen och det nuvarande allaktivitetscentrumet samt försäljning av produkter och återvunna varor. Återvinningsverksamheten ökar kraftigt exempelvis i huvudstadsregionen och den sysselsätter numera redan ca 350 personer. Senast öppnades Knektsbrons stora återvinningscentral på över m² i Kilo (sysselsätter personer). I återvinningscentralen i Lojo är det trångt om utrymme och nya lokaler behövs. Kexfabriken kunde vara en utmärkt hjälp där. Resultatområdet för miljöskyddet i Lojo anser att det är viktigt att bevara kexfabrikens byggnad. På tomten kan man i första hand utifrån alternativ 1 placera en extra byggnad som är i samklang med kexfabrikens byggnadsstil. Ifall man går in för nybyggnad verkar alternativ 4 vara det lämpligaste." Av grannarna uttryckte markägarna till Karnaisgatan 26, 28 och 30 samt till Paikkarigatan 3 5 åsikter. Alla inkomna åsikter motsatte sig en rivning av bageribyggnaden. Markanvändnings- och bygglagens 54 : "Detaljplanen skall utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning skall det finnas tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts." Markanvändnings- och bygglagens 57 : Om något område eller någon byggnad skall skyddas på grund av landskapet, naturvärden, den byggda miljön, kulturhistoriska värden eller andra särskilda miljövärden, kan nödvändiga bestämmelser om detta utfärdas i detaljplanen (skyddsbestämmelser). Skyddsbestämmelserna skall vara skäliga för markägaren. I detaljplanen kan utan hinder av 2 mom. tas in de bestämmelser som behövs för att skydda objekt som avses i 3 i lagen om skyddande av byggnadsarvet. Angående rätt till ersättning gäller vad som bestäms i i den nämnda lagen. När det gäller skydd av andra objekt än sådana som är av nationell betydelse är dock kommunen ersättningsskyldig. För ersättningar som kommunen betalat kan den beviljas understöd av statens medel inom ramen för budgeten. Vad som ovan bestäms om kommunens ersättningsskyldighet gäller inte byggnader som ägs av offentliga samfund. Catella Oy har på uppdrag av staden gett ett värderingsutlåtande, där de ekonomiska konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ utreds (Catella Property Oy, ): "Utifrån den nuvarande användningen är en totalrenovering av byggnaden inte ekonomiskt lönsam. I praktiken är ett sannolikt scenario att man hittar sporadisk och tillfällig användning av byggnaden och tomten så länge som hustekniken fungerar och lokalerna är i någorlunda skick, men byggnaden förfaller småningom i odugligt skick. Det är utifrån det här scenariot osannolikt att man hittar en köpare av fastigheten. De nödvändiga kostnaderna för en totalrenovering under de närmaste åren uppgår enligt vår uppskattning till minst Byggnads-, VVSA- och eltekniken måste repareras och dessa reparationer höjer inte hyresnivån för lokalerna. Bevarande och ombyggnad till bostäder av den befintliga byggnaden är inte ett ekonomiskt genomförbart alternativ, om Raksystems uppskattning av ombyggnadskostnaderna håller streck. Situationen hjälps inte upp av att tomten har anvisats extra byggrätt i alternativ 1 och 2, eftersom storleken på den extra byggrätten är så liten att den inte räcker till för att kompensera förlusten till följd av ombyggnadskostnaderna för den gamla byggnaden. Ur ekonomisk synvinkel är alternativen 3, 4, 5a och 5b alla genomförbara. Marknadsvärdet i de olika alternativen påverkas av byggrättens storlek och av hur parkeringsplatserna byggs. Fastighetens köparpotential utgörs i praktiken av byggfirmor, för vilka det mest lockande alternativet torde vara ett sådant där parkeringsplatserna kan byggas på marknivå på tomten. Det kostar sannolikt mer att bygga en underjordisk parkeringshall än vad man får in genom försäljning av platser i bilhallen, även om priset för en bilplats uppgår till Det finns också risker med försäljning

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ av bilplatser för det här priset. Å andra sidan, om bilplatserna placeras i en underjordisk parkeringshall får man sannolikt större byggrätt på tomten och helheten blir trivsammare." ALTERNATIV MARKNADSVÄ RDE BYGGRÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE 0-alternativ m² våningsyta Alternativ 1 negativt m² våningsyta Alternativ 2 negativt m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ 5a m² våningsyta Alternativ 5b m² våningsyta kan genomföras, men är inte ändamålsenligt inga förutsättningar inga förutsättningar kan genomföras kan genomföras kan genomföras kan genomföras (Juha Anttila) Separata handlingar : lägeskarta gällande detaljplan konditionsbedömning inkomna utlåtanden och åsikter jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden anser att valet av ett alternativ som bevarar den före detta kexfabriksbyggnaden som utgångspunkt för en ändring av detaljplanen medför oskäliga olägenheter för markägaren på basis av den bedömning av de ekonomiska konsekvenserna som gjordes för detaljplaneändringen, och beslutar att detaljplaneändringen bereds utifrån punkthusalternativen. I den fortsatta planeringen ska planändringen begränsas så att den följer kvartersgränserna i den gällande planen, så att det blir plats för en trottoar på gatuområdet ska de alternativa placeringarna av bilparkeringen utredas och parkeringsområdet ska delas in i mindre enheter ska en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck som följer de naturliga höjdskillnaderna i terrängen ska byggnaden vid Karnaisgatan passas in så att den står i samklang med de bredvidliggande byggnaderna ska byggnaden vid Pellervogatan vara i samma linje som de befintliga byggnaderna, och den ska komplettera gatuhörnet stadsbildsmässigt genom att den byggs in i den nuvarande fasadlinjen.

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Innan detaljplanen godkänns måste behovet av ett markanvändningsavtal utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns. Mötet avbröts Stadsplaneringsnämnden beslutade avbryta mötet kl för förhandlingar mitt under behandlingen av det här ärendet. Nämnden återupptog mötet kl och konstaterade att det är fortsatt lagligt och beslutfört. Avbrott i behandlingen av ärendet Behandlingen av ärendet avbröts kl för att man skulle skaffa ytterligare information. Under avbrottet fortsatte stadsplaneringsnämnden behandla andra ärenden. Fortsatt behandling av ärendet Behandlingen av ärendet fortsatte kl efter behandlingen av 82. Godkändes. Stadsplaneringsnämnden Ett förslag om ändring av detaljplanen har utformats, och syftet är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planens bildmaterial har preciserats för punkthusalternativens del. Ett myndighetssamråd enligt MBL 66 hölls den 2 oktober 2014 om planändringen. Genmälen på de utlåtanden och åsikter som inkommit om det beredningsmaterial som hölls framlagt enligt MBF 30 har utformats. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats beskrivningen. Av tekniska orsaker har granntomten 10 på Karnaisgatans sida inkluderats i planen. Samma plan gäller för den som för Kexfabrikens tomt 1. En representant för grannfastighetens ägare har hörts i ärendet. Tomt 1 har byggförbud, eftersom den inte har brutits ut till tomt 9 i enlighet med den gällande tomtindelningen. Planändringsområdet följer kvartersgränserna i den gällande planen, och tomtindelningen ändras inte i samband med planen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m 2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m 2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m 2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m 2 våningsyta. I enlighet med anvisningarna för den fortsatta planeringen som getts av stadsplaneringsnämnden

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ gör avgränsningen av planändringsområdet det möjligt att bygga en trottoar ska bilparkeringen enligt förslaget delas in i mindre enheter, och en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck så att den utnyttjar de naturliga höjdskillnaderna i terrängen har det föreslagits att bostadshusen på den del som ligger vid Pellervogatan på grund av gatuhörnets stadsbildsmässiga betydelse ska byggas i samma linje med de befintliga byggnaderna får byggnaden på den byggnadsarea som anvisats bredvid granntomten på Karnaisgatans sida vara högst tre våningar hög. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är i förslaget ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. På granntomtens kvartersområde får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. På Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet. På Kexfabrikens tomt har extra byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,00. Byggrätten på granntomten är oförändrad. Den sammanlagda byggrätten blir ca 3669 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Planförslaget gör nybyggnad möjlig, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet. Den gamla kexfabriken har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal måste utredas och avtalet ska vid behov ingås innan detaljplaneändringen godkänns. (Anitta Ojanen) Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden framför ett förslag daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Anttila för godkännande i stadsstyrelsen och för offentligt framläggande i enlighet med MBL 65 och MBF 27. Motförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande motförslag: Med hänvisning till NTM-centralens ställningstaganden föreslås att kexfabriksbyggnaden antecknas som skyddsobjekt i detaljplanen. Omröstning På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens motförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Iiro Jääskeläinen, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Savolainen, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens motförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens motförslag 2 röster. Stadsplaneringsnämnden godkände miljödirektörens beslutsförslag med rösterna Stadsstyrelsen Separata handlingar : Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Stadsdirektören Ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar godkänna förslaget daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och lägga fram det offentligt i enlighet med MBL 65 och MBF 27. Ersättaren i stadsstyrelsen Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar återsända förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila för beredning utifrån alternativ 1 och 2, och bestämma att Kexfabriken i detaljplanen anges som en skyddad byggnad. et förföll, eftersom det inte fick stöd.

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag. Stadsplaneringsnämnden et om ändring av detaljplanen var offentligt framlagt i enlighet med MBL 65 och MBF 27 under perioden Ett allmänt möte om förslaget om ändring av detaljplanen hölls den 26 november 2014 i huvudbiblioteket i Lojo. Genmälen har getts på de inkomna utlåtandena och anmärkningarna om förslaget om ändring av detaljplanen. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats till den uppdaterade beskrivningen. En byggnadshistorisk utredning av Sundmans Kexfabrik, Paikkarigatan 2 4, gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Ark-byroo i Helsingfors, färdigställdes efter att ändringsförslaget varit framlagt. Syftet med utredningen vara att ta fram tillräckligt med kunskap för att på nytt kunna bedöma objektets kulturhistoriska värden som en del av processen kring detaljplaneläggningen. Utredningen presenterades för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland den 18 februari 2015 och den har konstaterats utgöra tillräckligt bakgrundsmaterial för en detaljplaneändring. I utredningen granskas byggnadsplatsens ställning i stadsstrukturen i Lojo, faserna i detaljplaneläggningen och skyddsfrågorna, byggandets historia, dess särdrag och hur arkitekturen bevarats. I utredningens sammandrag har författaren lagt fram sin syn på objektets särdrag, bevarandestatus och den diskussion om dess kulturhistoriska värden som var ett resultat av arbetet. Utredningen ger ytterligare information och preciserar Kexfabrikens byggnads- och kulturhistoriska värden. Möjligheterna att bevara Kexfabriken har också bedömts utifrån utredningen efter att förslaget hållits framlagt; 1) Man kan utifrån utredningen konstatera att de viktigaste värdena i kexfabriksbyggnaden är bevarandet av fasaden och trapphuset och att den representerar ett typiskt byggnadssätt för sin tid. Den lilla fabriken som en lokal företagare har låtit bygga och bostadsfastigheten i närheten av centrum är som byggnadstyp en försvinnande art. Byggnadens arkitektur når inte en plats bland de mest framstående industriobjekten, och byggnaden är inte heller arkitektens huvudarbete, även om arkitekturen är balanserad. 2) Även om byggnaden är känd som kexfabrik har den haft många användare, och den har inte haft någon naturlig produktionsanvändning sedan 1975 när en laminatfabrik verkade här. Lokalerna står så gott som tomma, och man har inte hittat någon vital användning för dem i deras nuvarande form. Med livskraftig avser författaren i det här sammanhanget en användning där ägaren med de inkomster som fastigheten ger också

17 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ kan reparera den och inte behöver uppleva fastigheten som en ekonomisk belastning. 3) Kvarteret 14 där Kexfabriken är belägen kan tolkas som en genomförd del av Birger Brunilas detaljplan från 1929, men den är rätt fragmentariskt genomförd. Kvarteret är i denna detaljplan ett slutet kvarter, så att husen har en gemensam stor gård och byggnadshöjden är fyra våningar. Kexfabriken blev lägre, men är ett hörnhus som skulle placeras vid gatan, vilket som tanke motsvarar Brunilas plan. På kexfabrikens tomt har man emellertid inte utnyttjat hela den byggrätt som planen medger, eftersom det andra hörnet och Karnaisgatans sida förblev obebyggda. I de övriga delarna av kvarteret följde man inte Brunilas plan, utan kvarter 14 var ett kvarter dominerat av småhus ända till 1970-talet. Det nuvarande byggnadsbeståndet från talen i de övriga delarna har kommit till enligt senare detaljplaner, som till våningstalet och exploateringsgraden huvudsakligen följer detaljplanen från Enligt kraven på detaljplanens innehåll i MBL 54 måste vi värna om den miljö som bebyggts och om naturmiljön och de särskilda värden som hänför sig till dem får inte förstöras. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. Utifrån den byggnadshistoriska utredningen har man inte ansett att Kexfabriken har sådana värden som avses i MBL 54 och som ska tryggas med skyddsbestämmelser. et om ändring av detaljplanen har inte efter att det hölls framlagt i väsentlig grad ändrats på basis av de utlåtanden, anmärkningar och den byggnadshistoriska utredning som inkommit om det. Endast små tekniska preciseringar har gjorts i förslaget om ändring av detaljplanen daterat Syftet med det justerade förslaget om ändring av detaljplanen är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planen innehåller bildmaterial om punkthusen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m2 våningsyta. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. I kvartersområdet på Kexfabrikens granntomt får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. I Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet.

18 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ I Kexfabrikens kvartersområde har byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,0. Byggrätten på granntomten har bevarats i enlighet med den gällande planen. Den sammanlagda byggrätten blir ca 3669 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta utöver den gällande planen. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Det justerade förslaget om ändring av detaljplanen gör nybyggnad av bostadsvåningshus möjlig på Kexfabrikens tomt, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet och kompletteringsbygga på tomten. Kexfabriksbyggnaden har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal har utretts. Enligt miljöväsendets fastighets- och karttjänster finns det inte behov av ett avtal, eftersom kostnaderna för rivning eller renovering/ombyggnad av den gamla byggnaden överstiger värdet på den extra byggrätten. Enligt MBF 32 ska förslaget om ändring av detaljplanen läggas fram på nytt om förslaget har ändrats väsentligt efter framläggningen. Den byggnadshistoriska utredningen är en väsentlig komplettering till detaljplaneändringens beredningsmaterial, och därför är det ändamålsenligt att lägga fram förslaget om ändring av detaljplanen, trots att endast små tekniska preciseringar har gjorts i förslaget. (Anitta Ojanen) Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt genmälena på dem Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Den byggnadshistoriska utredningen / Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden föreslår att stadsstyrelsen 1. godkänner genmälena på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, 2. godkänner det justerade förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterat , och det kompletterade beredningsmaterialet och

19 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Godkändes. 3. på nytt lägger fram förslaget offentligt i enlighet med MBF 32. Planläggningsarkitekt Anitta Ojanen avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende kl Stadsstyrelsen Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt genmälena på dem Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Den byggnadshistoriska utredningen / Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Tf. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar Godkändes. 1. att godkänna genmälena på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila; 2. att godkänna det justerade förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterat , och det kompletterade beredningsmaterialet; och 3. att på nytt lägga fram förslaget offentligt i enlighet med MBF32. Stadsplaneringsnämnden et om ändring av detaljplanen har på nytt hållits offentligt framlagt i enlighet med MBF 32, och utlåtanden om förslaget har begärts. Tiden för framläggningen förlängdes för att formfel skulle undvikas. I de utlåtanden som inkom om det på nytt framlagda förslaget tog man bland annat ställning till skyddet av kexfabriksbyggnaden med en planbeteckning; och i anmärkningarna bland annat till bevarandet av byggnaden, byggrättens storlek och antal våningar. Genmälen på utlåtandena och anmärkningarna har avfattats, och de finns bifogade separat. Inga ändringar har gjorts i förslaget om ändring av detaljplanen utifrån utlåtandena och anmärkningarna. et om ändring av detaljplanen gör nybyggnad möjlig på Kexfabrikens tomt, men ger också möjlighet att

20 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ bevara det gamla byggnadsbeståndet och kompletteringsbygga på tomten. Kexfabriksbyggnaden har inte fått skyddsmärkning. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och ingår i den reviderade planbeskrivningen, som delas ut som bilaga till föredragningslistan. (Anitta Ojanen) Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna Inkomna utlåtanden Inkomna anmärkningar Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar föreslå att stadsstyrelsen 1. godkänner genmälena ( ) på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och som på nytt hållits framlagt 2. föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen för en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila, daterad , Paikkarigatan (L11), Kexfabriken. Med planändringen bildas en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila. Ändringsförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande ändringsförslag: Planförslaget L11 Paikkarigatan uppfyller inte kraven på detaljplanens innehåll i MBL 54 med hänvisning till de utlåtanden där ett bevarande av kexfabriken förordas, och till den byggnadshistoriska utredningen. Paus Omröstning Stadsplaneringsnämnden beslutade hålla en ca fem minuters paus kl Mötet fortsatte kl och konstaterades vara fortsatt lagligt och beslutfört. På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Raimo Ikola, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Merja Nevalainen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens ändringsförslag 2 röster.

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 7/2015 1 Stadsfullmäktige 16.09.2015 TID 16.09.2015 kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4.

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Projektet inleds pånytt, enligt den nya markanvändnings-

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Uppgift ÄNDRING AV DETALJPLAN 20.2.2015 Identifikationsuppgifter Plan nr 1058 Skolhusgatan 64 Planeringsobjekt Tomt 7 i kvarter 2002 i stadsdel 11 på adressen Skolhusgatan

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72 PLANOMRÅDE GRANSKNINGSOMRÅDE 1 BAS-

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Bilaga D PLANBESKRIVNING STPLNR 1066 MARIEHAMNS STAD

Bilaga D PLANBESKRIVNING STPLNR 1066 MARIEHAMNS STAD Bilaga D PLANSKRIVNING STPLNR MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen och tomtindelningen för Sviby by, lägenheten Rnr : samt tomtindelning för stadsdelen Klinten, kvarter, tomterna av den..

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING FREGATTEN 21a och 21b

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127 Byggnads- och miljönämnden 85 05.05.2015 Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127 Byggnads- och miljönämnden 85 Ärende Utlåtande till

Läs mer

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 1. BASINFORMATION OCH UPPGIFTER OM DIARIEFÖRING 1.1 Uppgifter om diarieföring Ändringen av detaljplanen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 14/2016 1 (5) 16 Arrende- och försäljningsgrunder för en kontorstomt i Vallgård (tomten 22403/2) HEL 2016-006505 T 10 01 01 02 Beslutsförslag beslutar bemyndiga fastighetsnämnden

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 3/2017 1 (5) 9 Detaljplaneändring för Kungseksberget i Kårböle (nr 12313) HEL 2014-004695 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar godkänna

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Uppgift DETALJPLANEÄNDRING 30.10.2015 Identifikationsuppgifter Plan nr 1064 Evangeliska folkhögskolan Föremål för planeringen Detaljplaneändringen berör tomt nr 6 i

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA, UNTOLA OCH PIKKUKANGAS I KELVIÅ (LÄROSTIGEN 3 OCH 5)

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA, UNTOLA OCH PIKKUKANGAS I KELVIÅ (LÄROSTIGEN 3 OCH 5) KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? HANGÖ STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE Vad är ett program för deltagande och bedömning? I början av projektet upprättas en plan över hur projektet framskrider; planen kallas program för

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6)

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6) L O V I S A 5.4.2012 ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6) PLANBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Område:

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 1/2016 1 Stadsfullmäktige 20.01.2016 TID 20.01.2016 kl 18:00-21:05 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING INGÅ TORP 3 OCH TORP 4 29.3.2016 DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområdet Utdrag ur guidekarta, ej i skala Detta program för deltagande och bedömning

Läs mer

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 108 16.09.2015 Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 39 Vattenverkets nät av verksamhetsställen består av

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 0 PERNÅ (ELGRÄNDENS OMRÅDE, FORSBY) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I det här programmet framlägger man planeringsprojektets

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer