Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo. Ärende Rubrik Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ TID kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, Lojo Innan mötet börjar (kl ) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna ombeds närvara. ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 4 L13 Garvarstråket, tomterna 5 och 7 i kvartersdel 222 i stadsdel 1 Anttila; ändring av detaljplanen och tomtindelningen 5 Försäljning av m2 outbrutet område på fastigheten (f.d. Lagushuset, Mjölnargatan 3) 6 Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad Försäljning av hyreshusen på Metsäkorpivägen 10, Lärarvägen 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 och Passinkuja 4 till Lohjan Vuokra-asunnot Oy 8 Ansökan från Lohjan Vuokra-asunnot Oy om finansiering för Niilonpirtti under byggnadstiden 9 Hyrning av lokaler i Niilonpirttis nybygge Reservering av anslag för totalrenovering av Lojo stations vattentorn Beviljande av borgen för Niemenkylän vesiosuuskunta Lojo miljöhälsotjänsters servicenätverk för veterinärmottagningar Servicenätverket: nätverket för små utomhustjänster Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Nätverket för kulturservice Biblioteksnätet Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämndens miljöhälsosektion Val av nämndeman i tingsrätten och god man för fastighetsförrättningar Joona Räsänen stadsfullmäktiges ordförande

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Sammanträdets laglighet och beslutförhet SFM Möteskallelsen och föredragningslistan över de ärenden som skall behandlas under sammanträdet skickades till alla fullmäktigeledamöter och medlemmar i stadsstyrelsen, till de tre första ersättarna i varje fullmäktigegrupp och till stadsdirektören. Sammanträdet kungjordes också i tidningarna Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkös-Lohja och Ykkössanomat samt i tidningen Karkkilan Tienoo, som utkom Kungörelsen har ytterligare varit offentligt framlagd på stadens anslagstavla Fullmäktigesammanträdet är beslutfört då minst 34 ledamöter är närvarande. Fullmäktige konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Protokolljusterare SFM Fullmäktige väljer ledamöterna Lassi Huhtala och Sari Huttu till protokolljusterare för sammanträdet.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ L11 Paikkarigatan, Kexfabriken, stadsdel 1, Anttila, ändring av detaljplanen för en del av kvarter 14 Utvecklings- och näringslivssektionen Lemminkäinen Talo Oy har framställt följande om en ändring av detaljplanen: "Vårt bolag Lemminkäinen Talo Oy har ingått ett föravtal med ägarna av en fastighet av storleken m² (areal enligt gällande tomtindelning m²), fastighetsbeteckningen , belägen i stadsdelen Anttila i Lojo. Föravtalet gäller fastigheten. Objektet har för närvarande en byggrätt på m² våningsyta och planbeteckningen AK-2. Objektet är beläget på Paikkarigatan 2 4, Lojo. Med underteckningarna på föravtalet har ägarna gett Lemminkäinen fullmakt att för deras del sköta alla förhandlingar med myndigheter som behövs för en ändring av planen. Vi har ända från början fört diskussioner med staden om en ändring av planen och för staden presenterat de alternativ som vi anser vara genomförbara. Utgångspunkten för diskussionerna och förslagen har varit en plan för utveckling av området gjord av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Vi anhåller högaktningsfullt om att byggrätten på ifrågavarande tomter enligt detaljplanen ska ändras i enlighet med översiktsplanen så att bostadsbyggrätten är minst m² våningsyta bilparkering ordnas ovan jord av trapphuset medräknas 15 m² våningsyta per våningsplan i våningsytan gemensamma lokaler som betjänar de boende, såsom lager- och hobbylokaler samt tekniska utrymmen, tillåts upp till 15 procent över våningsytan. Det förslag vi nu lämnar in baserar sig på en lösning med två massor, vilket enligt oss erbjuder den bästa lösningen med tanke på kommande invånare och på stadsbilden. Vi är i planläggningsstadiet beredda att ge den planeringshjälp som behövs (bl.a. olika slags visualiseringar). Vi har som arkitekter anlitat arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy." På tomten står en gammal industribyggnad, vars ombyggnad till bostadshus har granskats i förslaget. På basis av granskningen anser vi att byggnaden inte kan saneras på ett realistiskt sätt för bostadsändamål. Byggnaden har stått tom under de senaste åren.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Huset är byggt 1951 och i byggnadsinventeringen av Lojo stads centrum 2007 konstateras följande: "Värdering: Byggnaden är förknippad med lokalhistoriska värden. Byggnaden har bevarats väl i sin ursprungliga skepnad eller de ändringar som gjorts har på ett lyckat sätt anpassats till den befintliga byggnaden. Befinner sig på en betydelsefull plats i stadsbilden. Representerar industriellt byggande på 1950-talet." Under diskussionerna har också framställts att byggnaden kan köpas upp av staden och att den då kan användas bland annat för kulturell verksamhet, återvinning eller föreningsverksamhet. Då bör staden köpa byggnaden med tomt och allt och investera i iståndsättning av byggnaden och i dess funktioner. Det finns emellertid inga planer vare sig i stadens budget eller i kommunplanen på att starta nya verksamheter av ovan nämnda slag. Handlingar som ska delas ut separat: lägeskarta gällande detaljplan tomtanvändningsplan (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) Stadsplaneringsdirektören Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Innan detaljplanen godkänns måste markanvändningsbehovet utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns. Bordläggning Ändringsförslag Medlemmen Erja Vaarala föreslog bordläggning av ärendet. et förföll på grund av bristande understöd. Medlemmen Päivi Kuitunen framställde följande ändringsförslag: Utvecklings- och näringslivssektionen beslutar att inte godkänna inledning av en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1 på det sätt som föreslagits. Kvarterets användningsändamål ska först fastställas med en delgeneralplan för centrum. Ändringsförslaget förföll på grund av bristande understöd Utvecklings- och näringslivssektionen godkände det ursprungliga beslutsförslaget. Stadsplaneringsnämnden I 63 i markanvändnings- och bygglagen finns följande bestämmelse: När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. Programmet för deltagande och bedömning redogör för hur kommunen har för avsikt att utforma förfarandena för delaktighet och interaktion i olika

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ faser av planprocessen. Programmet för deltagande och bedömning ger också en kort översikt över utgångspunkterna och målen för projektet samt de alternativ som övervägs. Samtidigt fastställs också vilka som är delaktiga i processen. Initiativet om att ändra detaljplanen kom i ett brev från Lemminkäinen Talo Oy daterat Utvecklings- och näringslivssektionen beslutade i 28 att godkänna förslaget om att inleda en ändring av detaljplanen för kvarter 14, tomt 1. Som bilaga till förslaget om inledandet fanns Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:s tomtanvändningsplan, där två olika planskisser framlades. I den ena skissen föreslogs ett alternativ där två punkthus på fyra våningar skulle placeras på tomten, och där det gamla bageriet skulle rivas. I den andra planskissen föreslogs en lösning som bevarar bageribyggnaden. I det här utkastet skulle bageriets användningsändamål ändras till bostadslägenheter och en nybyggnad med tre lägenheter anvisas på tomten vid Karnaisgatan. Utöver planskissen fanns det en förteckning över de utmaningar som en ändring av industribyggnadens användningsändamål medför. Enligt Lemminkäinen Talo Oy var en rivning av det gamla bageriet och placering av två punkthus på tomten det genomförbara alternativet, och det hade därför föreslagits som grund för planläggningen. Ändringen av detaljplanen ingår i Lojo stads planläggningsprogram , som stadsplaneringsnämnden godkände den 19 mars (Ann Roberts) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden antecknar för kännedom programmet för deltagande och bedömning för tomt 1 i kvarter 14 i stadsdelen Anttila. Godkändes. Stadsplaneringsnämnden Hörande i beredningsfasen Enligt 62 i markanvändnings- och bygglagen ska man när planer bereds ordna så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att antingen skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. I delgeneralplanen för centrum (SFM , behandlas på nytt i stadsfullmäktige på grund av ett eventuellt formfel , ej godkänt)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ har som användningsändamålsbeteckning för tomten vid Paikkarigatan 4 6 anvisats: Bostadsområde dominerat av flervåningshus. Området är i huvudsak avsett för bostäder i flervåningshus. I detaljplanen får affärs-, arbets- och servicelokaler anvisas i husens bottenvåningar. Kvarteren ska planeras så, att minst 1/3 av arealen blir vistelseytor eller planteringar. För bageri-, lager- och bostadsbyggnaden på tomten gäller bestämmelsen: Bebyggd miljö av kulturhistorisk betydelse. Den kulturhistoriskt värdefulla byggda miljön i området är utgångspunkten när detaljplanen utarbetas eller ändras. Det byggnads- och kulturhistoriska värdet hos enskilda byggnader ska utredas och beslut om att bevara dem fattas separat i detaljplanen. Museimyndigheterna ska kontaktas för utlåtande om planerna. I beredningen av detaljplanen för Paikkarigatan 4 6 ordnas hörandet i beredningsfasen med hjälp av de alternativa planskisserna. De alternativa planerna har tagits fram av en arkitektkonsult vid den byggfirma som markägaren gett sin fullmakt och av planläggningen vid Lojo miljösektor. I målsättningen för ändringen av detaljplanen vill man höra så många aktörer som möjligt, eftersom området dels omfattas av den av markägaren befullmäktigade byggfirmans mål i fråga om ett helhetsmässigt nybyggande och dels av ett mål som gör det möjligt att bevara den lokalhistoriskt värdefulla och för stadsbilden representativa bageribyggnaden. Det är möjligt att värdera alternativen med hjälp av de utlåtanden och åsikter som kommit in. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativen Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustration till alternativ 5 a, utkast Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: 1. att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändring av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Ann Roberts avlägsnade sig från mötet kl efter behandlingen av detta ärende.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Stadsplaneringsnämnden Beredningsmaterialet för hörandet i beredningsfasen, som var i stadsplaneringsnämnden den 26 november 2013 för godkännande, har justerats så att illustrationerna till de alternativa utkasten finns bifogade. De extra illustrationerna är gjorda av planläggningen vid Lojo stads miljösektor. Med illustrationerna åskådliggörs hur byggnadsmassorna anpassas till stadsbilden och -strukturen. Det är inte meningen att i dem visa några detaljerade lösningar för byggnadens arkitektur eller tekniska lösningar. (Ann Roberts) Separata handlingar Hörande i beredningsfasen, alternativ Paikkarigatan 2, konditionsbedömning Illustrationer till de alternativa utkasten, (blir färdiga till mötet) Feedback på programmet för deltagande och bedömning (6 st) Programmet för deltagande och bedömning Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden beslutar: Godkändes att godkänna de föreslagna alternativa planskisserna för en ändring av detaljplanen för Paikkarigatan att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden godkände den 10 december 2013 i 202 alternativa planskisser som ingår i ändringen av detaljplanen för kvartersdel 14 i stadsdelen Anttila och beslutade att bereda intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter genom att lägga fram beredningsmaterialet för hörande i beredningsfasen (30 i markanvändnings- och byggförordningen). Området som ska planläggas ligger i Lojo centrum och avgränsas av Paikkarigatan, Karnaisgatan och Pellervogatan. På tomten ligger en industribyggnad (den s.k. kexfabriken) som är uppförd Beredningsmaterialet hölls framlagt på kundservicecentret i stadshuset Monkola och på stadens webbplats. En öppen diskussion ordnades den 13 februari 2014 om frågan på adressen Paikkarigatan 2, Lojo. Utlåtanden om de alternativa planerna i skissfasen begärdes av följande aktörer:

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ NTM-centralen i Nyland Västra Nylands landskapsmuseum Lojo museum Rantakantin asukasyhdistys ry Områdeskommittén för stadscentrum Miljöenheten Fastighetsväsendet Kommunaltekniska planeringen Byggnadstillsynen Fyra utlåtanden och åtta åsikter kom in om ärendet. NTM-centralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande den 25 februari 2014: "planändringsområdet ligger på en plats intill Lojo stadskärna som är betydelsefull för stadsbilden. Planeringsområdet och dess omgivning är ett enhetligt område i stadsbilden, och i dess struktur, skala och landskap kan man skönja drag av Birger Brunilas detaljplan för Lojo köping I den byggnadsinventering som gjordes av området konstaterades kexfabriken ha både byggnadshistoriska värden och värden i anknytning till stadsbilden. Dessa omständigheter har också utgjort grunden för skyddsbestämmelsen för byggnaden i delgeneralplanen för centrum. NTM-centralen anser att utgångspunkten för en ändring av detaljplanen ska vara en lösning som tryggar bevarandet av den före detta kexfabriken. En byggnadshistorisk utredning ska göras av byggnaden för att skyddsmålen enligt detaljplanen ska kunna fastställas." Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande den 18 februari 2014: "Landskapsmuseet anser att den befintliga bageribyggnaden har ett sådant kulturhistoriskt, arkitektoniskt, lokalhistoriskt och stadsbildsmässigt värde att den ska bevaras. Därför anser landskapsmuseet att planalternativen 1 och 2, i vilka bageribyggnaden bevaras, är de bästa. Av samma orsak kan landskapsmuseet inte förorda planalternativen 3, 4, 5a och 5b, i vilka den gamla byggnaden ersätts med en nybyggnad. Alternativen 3 samt 5 a och b är också med tanke på stadsbilden sämre än de övriga till sina lösningar. De kan inte heller av den orsaken komma på fråga. Landskapsmuseet anser att skissalternativet 2 är det bästa planalternativet. Det är bra med tanke både på stadsbilden och på byggnadsskyddet. Landskapsmuseet föreslår att man väljer skissalternativet 2 i planen som grund för den fortsatta planeringen. Dessutom anser landskapsmuseet att den kulturhistoriskt, lokalt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydelsefulla före detta bageribyggnaden på planeringsområdet ska anges som skyddad också i den kommande planen. I byggnaden kan endast sådana ändringar som inte riskerar bevarandet av dess stadsbildsmässiga och arkitektoniska skyddsvärden tillåtas." Lojo närdemokrati/områdeskommittén för stadscentrum konstaterar i sitt utlåtande den 5 mars 2014:

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ "Delgeneralplanen för Lojo stads centrum har inte fastställts eftersom den har överklagats. Vi förundrar oss över att staden har gått med på att inleda en detaljplaneändring, trots att det inte finns någon gällande generalplan med rättsverkan i området. Utifrån en byggnadsinventering i Lojo centrum 2007 ska den före detta Sundmans kexfabrik skyddas i detaljplanen. Alternativen 3, 4, 5a och 5b i beredningsmaterialet till detaljplaneändringen ska genast förkastas eftersom de utgår från att värdebyggnaden ska rivas. De åstadkommer en förortsartad och dyster miljö, något som vi inte önskar i Lojo. Alternativen 1 och 2 är lämpliga som grund för fortsatt planering. Vid Karnaisgatan passar ett nytt två-trevåningshus bra, med samma antal våningar och i samma linje som de övriga våningshusen vid gatan. Dessutom passar de bäst in i miljön med den våningsyta och den gradering som föreslås. Bilparkeringen ska flyttas in på tomten så att den inte stör stadsbilden." Resultatområdet för miljöskyddet konstaterar i sitt utlåtande den 24 februari 2014: Kexfabriken har i byggnadsinventeringar i Lojo konstaterats vara en värdefull byggnad, som med tanke på konditionen kan användas för många olika ändamål. Bland annat har ett kultur- och konstcentrum, eller ett allaktivitetscentrum, föreslagits i byggnaden. Här kan man placera verkstäder för återvinningscentralen och det nuvarande allaktivitetscentrumet samt försäljning av produkter och återvunna varor. Återvinningsverksamheten ökar kraftigt exempelvis i huvudstadsregionen och den sysselsätter numera redan ca 350 personer. Senast öppnades Knektsbrons stora återvinningscentral på över m² i Kilo (sysselsätter personer). I återvinningscentralen i Lojo är det trångt om utrymme och nya lokaler behövs. Kexfabriken kunde vara en utmärkt hjälp där. Resultatområdet för miljöskyddet i Lojo anser att det är viktigt att bevara kexfabrikens byggnad. På tomten kan man i första hand utifrån alternativ 1 placera en extra byggnad som är i samklang med kexfabrikens byggnadsstil. Ifall man går in för nybyggnad verkar alternativ 4 vara det lämpligaste." Av grannarna uttryckte markägarna till Karnaisgatan 26, 28 och 30 samt till Paikkarigatan 3 5 åsikter. Alla inkomna åsikter motsatte sig en rivning av bageribyggnaden. Markanvändnings- och bygglagens 54 : "Detaljplanen skall utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning skall det finnas tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts." Markanvändnings- och bygglagens 57 : Om något område eller någon byggnad skall skyddas på grund av landskapet, naturvärden, den byggda miljön, kulturhistoriska värden eller andra särskilda miljövärden, kan nödvändiga bestämmelser om detta utfärdas i detaljplanen (skyddsbestämmelser). Skyddsbestämmelserna skall vara skäliga för markägaren. I detaljplanen kan utan hinder av 2 mom. tas in de bestämmelser som behövs för att skydda objekt som avses i 3 i lagen om skyddande av byggnadsarvet. Angående rätt till ersättning gäller vad som bestäms i i den nämnda lagen. När det gäller skydd av andra objekt än sådana som är av nationell betydelse är dock kommunen ersättningsskyldig. För ersättningar som kommunen betalat kan den beviljas understöd av statens medel inom ramen för budgeten. Vad som ovan bestäms om kommunens ersättningsskyldighet gäller inte byggnader som ägs av offentliga samfund. Catella Oy har på uppdrag av staden gett ett värderingsutlåtande, där de ekonomiska konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ utreds (Catella Property Oy, ): "Utifrån den nuvarande användningen är en totalrenovering av byggnaden inte ekonomiskt lönsam. I praktiken är ett sannolikt scenario att man hittar sporadisk och tillfällig användning av byggnaden och tomten så länge som hustekniken fungerar och lokalerna är i någorlunda skick, men byggnaden förfaller småningom i odugligt skick. Det är utifrån det här scenariot osannolikt att man hittar en köpare av fastigheten. De nödvändiga kostnaderna för en totalrenovering under de närmaste åren uppgår enligt vår uppskattning till minst Byggnads-, VVSA- och eltekniken måste repareras och dessa reparationer höjer inte hyresnivån för lokalerna. Bevarande och ombyggnad till bostäder av den befintliga byggnaden är inte ett ekonomiskt genomförbart alternativ, om Raksystems uppskattning av ombyggnadskostnaderna håller streck. Situationen hjälps inte upp av att tomten har anvisats extra byggrätt i alternativ 1 och 2, eftersom storleken på den extra byggrätten är så liten att den inte räcker till för att kompensera förlusten till följd av ombyggnadskostnaderna för den gamla byggnaden. Ur ekonomisk synvinkel är alternativen 3, 4, 5a och 5b alla genomförbara. Marknadsvärdet i de olika alternativen påverkas av byggrättens storlek och av hur parkeringsplatserna byggs. Fastighetens köparpotential utgörs i praktiken av byggfirmor, för vilka det mest lockande alternativet torde vara ett sådant där parkeringsplatserna kan byggas på marknivå på tomten. Det kostar sannolikt mer att bygga en underjordisk parkeringshall än vad man får in genom försäljning av platser i bilhallen, även om priset för en bilplats uppgår till Det finns också risker med försäljning

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ av bilplatser för det här priset. Å andra sidan, om bilplatserna placeras i en underjordisk parkeringshall får man sannolikt större byggrätt på tomten och helheten blir trivsammare." ALTERNATIV MARKNADSVÄ RDE BYGGRÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE 0-alternativ m² våningsyta Alternativ 1 negativt m² våningsyta Alternativ 2 negativt m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ m² våningsyta Alternativ 5a m² våningsyta Alternativ 5b m² våningsyta kan genomföras, men är inte ändamålsenligt inga förutsättningar inga förutsättningar kan genomföras kan genomföras kan genomföras kan genomföras (Juha Anttila) Separata handlingar : lägeskarta gällande detaljplan konditionsbedömning inkomna utlåtanden och åsikter jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden anser att valet av ett alternativ som bevarar den före detta kexfabriksbyggnaden som utgångspunkt för en ändring av detaljplanen medför oskäliga olägenheter för markägaren på basis av den bedömning av de ekonomiska konsekvenserna som gjordes för detaljplaneändringen, och beslutar att detaljplaneändringen bereds utifrån punkthusalternativen. I den fortsatta planeringen ska planändringen begränsas så att den följer kvartersgränserna i den gällande planen, så att det blir plats för en trottoar på gatuområdet ska de alternativa placeringarna av bilparkeringen utredas och parkeringsområdet ska delas in i mindre enheter ska en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck som följer de naturliga höjdskillnaderna i terrängen ska byggnaden vid Karnaisgatan passas in så att den står i samklang med de bredvidliggande byggnaderna ska byggnaden vid Pellervogatan vara i samma linje som de befintliga byggnaderna, och den ska komplettera gatuhörnet stadsbildsmässigt genom att den byggs in i den nuvarande fasadlinjen.

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Innan detaljplanen godkänns måste behovet av ett markanvändningsavtal utredas. Ett avtal om markanvändning måste vid behov ingås innan detaljplanen godkänns. Mötet avbröts Stadsplaneringsnämnden beslutade avbryta mötet kl för förhandlingar mitt under behandlingen av det här ärendet. Nämnden återupptog mötet kl och konstaterade att det är fortsatt lagligt och beslutfört. Avbrott i behandlingen av ärendet Behandlingen av ärendet avbröts kl för att man skulle skaffa ytterligare information. Under avbrottet fortsatte stadsplaneringsnämnden behandla andra ärenden. Fortsatt behandling av ärendet Behandlingen av ärendet fortsatte kl efter behandlingen av 82. Godkändes. Stadsplaneringsnämnden Ett förslag om ändring av detaljplanen har utformats, och syftet är att bebygga planeringsområdet på ett sätt som stöder stadsbilden och -strukturen i centrum. Planens bildmaterial har preciserats för punkthusalternativens del. Ett myndighetssamråd enligt MBL 66 hölls den 2 oktober 2014 om planändringen. Genmälen på de utlåtanden och åsikter som inkommit om det beredningsmaterial som hölls framlagt enligt MBF 30 har utformats. Programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats och bifogats beskrivningen. Av tekniska orsaker har granntomten 10 på Karnaisgatans sida inkluderats i planen. Samma plan gäller för den som för Kexfabrikens tomt 1. En representant för grannfastighetens ägare har hörts i ärendet. Tomt 1 har byggförbud, eftersom den inte har brutits ut till tomt 9 i enlighet med den gällande tomtindelningen. Planändringsområdet följer kvartersgränserna i den gällande planen, och tomtindelningen ändras inte i samband med planen. Planområdets storlek är sammanlagt ca 4118 m 2, och Kexfabrikens tomt utgör ca 2995 m 2. Enligt den gällande planen (e=0,60) finns det byggrätt för ca 2471 m 2 våningsyta, av vilken Kexfabrikens andel är ca 1797 m 2 våningsyta. I enlighet med anvisningarna för den fortsatta planeringen som getts av stadsplaneringsnämnden

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ gör avgränsningen av planändringsområdet det möjligt att bygga en trottoar ska bilparkeringen enligt förslaget delas in i mindre enheter, och en del av parkeringen placeras under ett gårdsdäck så att den utnyttjar de naturliga höjdskillnaderna i terrängen har det föreslagits att bostadshusen på den del som ligger vid Pellervogatan på grund av gatuhörnets stadsbildsmässiga betydelse ska byggas i samma linje med de befintliga byggnaderna får byggnaden på den byggnadsarea som anvisats bredvid granntomten på Karnaisgatans sida vara högst tre våningar hög. Kvartersområdenas huvudsakliga användningsändamål är i förslaget ett kvartersområde med bostadsvåningshus liksom i den gällande planen. På granntomtens kvartersområde får man placera affärslokaler till 10 procent av den totala våningsytan. På Kexfabrikens kvartersområde får man utöver bostadsvåningshusen placera arbets-, affärs-, kontors- och servicelokaler som inte stör boendet. På Kexfabrikens tomt har extra byggrätt anvisats med exploateringsgraden e=1,00. Byggrätten på granntomten är oförändrad. Den sammanlagda byggrätten blir ca 3669 m2 våningsyta, av vilken Kexfabrikstomtens andel är ca 2995 m2 våningsyta. Den tillagda byggrätten är sammanlagt ca 1198 m2 våningsyta. På byggnadsarean på Paikkarigatans och Pellervogatans sida är det tillåtet att bygga bostadshus på högst fyra våningar och i hörnet av Paikkarigatan och Karnaisgatan högst fem våningar. På den byggnadsarea som ligger granne till Karnaisgatan är bostadshus på högst tre våningar tillåtna. Byggandet och bilparkeringen styrs noggrant med planbestämmelser. Planförslaget gör nybyggnad möjlig, men ger också möjlighet att bevara det gamla byggnadsbeståndet. Den gamla kexfabriken har inte fått skyddsmärkning. Behovet av ett markanvändningsavtal måste utredas och avtalet ska vid behov ingås innan detaljplaneändringen godkänns. (Anitta Ojanen) Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Miljödirektören Stadsplaneringsnämnden framför ett förslag daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/ Anttila för godkännande i stadsstyrelsen och för offentligt framläggande i enlighet med MBL 65 och MBF 27. Motförslag Medlemmen Rolf Oinonen framförde understödd av medlemmen Irmeli Järvinen följande motförslag: Med hänvisning till NTM-centralens ställningstaganden föreslås att kexfabriksbyggnaden antecknas som skyddsobjekt i detaljplanen. Omröstning På ordförandens förslag genomfördes en elektronisk omröstning så att de som stödde miljödirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde medlemmen Rolf Oinonens motförslag röstade NEJ. Miljödirektörens beslutsförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Ilkka Lähteenmäki, Piritta Poikonen, Lassi Huhtala, Iiro Jääskeläinen, Päivi Kuitunen, Leena Levonperä, Juha Lipponen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Savolainen, Pirjo Sjögren och Jari Åström. Medlemmen Rolf Oinonens motförslag understöddes av stadsplaneringsnämndens medlemmar Irmeli Järvinen och Rolf Oinonen. Miljödirektörens beslutsförslag fick 11 röster och medlemmen Rolf Oinonens motförslag 2 röster. Stadsplaneringsnämnden godkände miljödirektörens beslutsförslag med rösterna Stadsstyrelsen Separata handlingar : Plankarta Planbeskrivning Sammandrag av utlåtandena och åsikterna samt genmälen Inkomna utlåtanden Inkomna åsikter PM för samråd mellan myndigheterna jämförelsetabell över konsekvenserna Catella Oy:s bedömning av de ekonomiska konsekvenserna Stadsdirektören Ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar godkänna förslaget daterat om ändring av den detaljplan som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila och lägga fram det offentligt i enlighet med MBL 65 och MBF 27. Ersättaren i stadsstyrelsen Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar återsända förslaget om ändring av detaljplanen som gäller en del av kvarter 14 i stadsdel 1 Anttila för beredning utifrån alternativ 1 och 2, och bestämma att Kexfabriken i detaljplanen anges som en skyddad byggnad. et förföll, eftersom det inte fick stöd.

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014

VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014 Godkänt i stadsfullmäktige 26.1.2015 VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014 Bild: Jaakko Salo 1 Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Vad är markpolitik?... 3 1.2 Markpolitiken och stadens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 17/2011 1 (17) Stadsfullmäktige Kaj/16 16.11.2011

Helsingfors stad Föredragningslista 17/2011 1 (17) Stadsfullmäktige Kaj/16 16.11.2011 Helsingfors stad Föredragningslista 17/2011 1 (17) 16 Detaljplan för kvarteren nr 49271-49276 m.m. på Degerö (Håkansvik 1 i Kronbergsstranden) (nr 12010) HEL 2011-001189 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 Tid för mötet: 23.4.2015 klo 18.00-20.15 Plats för mötet: Badhotellet Sani, Aalto-salen, Kalajoki 1 MÖTETS

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 1/2012 1 (29) Stadsfullmäktige Kj/10 18.1.2012

Helsingfors stad Föredragningslista 1/2012 1 (29) Stadsfullmäktige Kj/10 18.1.2012 Helsingfors stad Föredragningslista 1/2012 1 (29) 10 Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid HEL 2011-007015 T 14 03 00 Beslutsförslag beslutar på nytt som

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Byggnadsordningens syfte... 3 2 Anvisningar om byggnadssätt... 3 3 Anpassning av byggandet till områdets karaktär och särdrag... 3 4 Ägare eller

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer