EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. PROTOKOLL från sammanträdet den 9 april 2001 BRYSSEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. PROTOKOLL från sammanträdet den 9 april 2001 BRYSSEL"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PE/XII/PV/01-05 PROTOKOLL från sammanträdet den 9 april 2001 BRYSSEL Sammanträdet öppnades den 9 april 2001 kl med Konstantinos Hatzidakis, utskottets ordförande, som ordförande. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista PE Förslaget till föredragningslista godkändes. 2. Utfrågning angående avtal om allmänna tjänster avseende kollektivtrafiken T07041 (2000/212(COD) KOM(2000) 7 C5-0326/2000 Föredragande: Erik Meijer Föredraganden redogjorde inledningsvis för sina ståndpunkter, vilka han tidigare hade försvarat i arbetsdokumentet. - Konkurrensen måste regleras på ett bra sätt; - demokratiskt valda lokala kommunstyrelser måste i stor utsträckning själva kunna bestämma om de vill sörja för sin kollektivtrafik själva eller låta ett privat företag sköta verksamheten; - sålunda skyddade lokalanknutna företag får inte konkurrera med andra företag på den öppna marknaden (ömsesidighetsprincipen); - dessa lokalanknutna företag fungerar även som ett skydd mot den oligopolsituation som väntas uppstå inom denna sektor; - arbetstagarnas intressen måste skyddas på ett tillfredsställande sätt. Klaus Meyer, generalsekreterare för UITP (Union Internationale des Transports Publics) yttrade sig positivt angående förslaget från Europeiska kommissionen och PV\ doc PE

2 särskilt angående viljan att skapa ökad rättssäkerhet, vilket är nödvändigt för att kunna förena företagande och konkurrens inom detta område med allmännyttiga tjänster, samt att respektera subsidiariteten genom att låta de lokala kommunstyrelserna bestämma om de vill sköta trafiken själva. Vissa av UITP:s medlemmar ansåg att detta kommer att ske på bekostnad av den rena konkurrensen. Talaren framhöll svårigheterna med tillämpningen av denna förordning i kombination med direktivet om tjänster av allmänt intresse. Personalens intressen måste skyddas, och detta måste ske på grundval av den nationella rätten i medlemsstaterna. Vissa UITP-medlemmar förordade att man bygger in sociala normer i kriterierna för tilldelning av kontrakt. Undantagen enligt artikel 7.2 i kommissionsförslaget KOM(2000) 7 betraktades inte som meningsfulla. Huruvida artikel 9.2 är meningsfull och tillförlitlig ifrågasattes även. Talaren förordande en kontraktsperiod på 8 år i stället för föreslagna 5 år samt ett avskaffande av maximigränsen för subsidiering. Övergången till det föreslagna systemet måste ske stegvis med respekt för ömsesidighetsprincipen. Meyer påpekade att vissa av hans medlemmar delar föredragandens uppfattning om att lokala kommunstyrelser kan betrakta vissa företag som lokalanknutna företag och därmed undanta dessa från konkurrensen. Andra av UITP:s medlemmar ser dock detta som en oacceptabel underminering av syftet med kommissionens förslag. Stevaert, flamländsk minister för rörlighet, offentliga arbeten och energifrågor, pekade i sin redogörelse på den positiva effekten av avgiftssänkningar inom kollektivtrafiken, särskilt för garanterandet av rörlighet som en grundrättighet för alla. Kollektivtrafiken måste hålla en hög standard både kvantitativt och kvalitativt. Ledamoten tvivlar inte på grundprincipen i kommissionsförslaget, nämligen förverkligandet av den inre marknaden, men - det krävs garantier för det statliga tillhandahållandet av tjänster och personalens arbetsvillkor, - statliga monopol får inte bytas ut mot privata monopol. Kontrollerad konkurrens är således det bästa alternativet. Ministern skildrade situationen i Flandern där flamländska transportbolaget i egenskap av ett statligt bolag lämnar ut ett växande antal busslinjer på entreprenad till den privata sektorn. Stevaert - är emot en maximal subsidiering av företagen, - förordar subsidiering av vissa målgrupper bland resenärerna, - förordar möjligheten av direkt tilldelning av integrerade buss-, tunnelbane- och spårvagnsnät, PE /6 PV\ doc

3 - vill ha en längre övergångsperiod inför liberaliseringen än föreslagna 3 år och förlängning av kontraktens varaktighet (8 till 10 år). Leeder (CPT) (Confederation of Passenger Transport) presenterade först kort sin organisation och betonade ett antal aspekter av kommissionsförslaget, som till exempel: - införandet av konkurrens kan gynna kvaliteten samt minska kostnaderna, - de kommunala myndigheterna har ännu alltför stora medel till sitt förfogande för att hålla sådan konkurrens borta, - konkurrens behöver inte vara till skada för säkerheten, behöver inte betyda att innovation hämmas och betyder inte heller att integrationen av ett allmänt trafiknät kommer i kläm, - staten har fortfarande en alltför stor roll i kommissionsförslaget, och avreglerade marknader får inte avfärdas som en oanvändbar modell, - den direkta tilldelningen, utan anbudsförfarande, av kollektivtrafikkontrakt avvisas av hans organisation, - gränserna som föreslås gälla för subsidiering har satts för långt; - kontraktens varaktighet (5 år) är för kort, - övergångsperioden inför det föreslagna systemet får inte ske för snabbt, så att det är möjligt att tjäna in gjorda investeringar. Heimlich (ÖTV) (Gewerkschaft Öffentliche Dienste Transport und Verkehr) uppgav att kollektivtrafiksektorn i Tyskland sysselsätter personer. Sektorn är till 70 procent kostnadstäckande, vilket är en väldigt bra siffra jämfört med situationen i andra länder. I en jämförande europeisk studie kom tre tyska städer först. Kollektivtrafikens marknadsandel inom transportsektorn som helhet ökar. Personalkostnaderna utgör en mycket stor andel inom kollektivtrafiken, nämligen 50 till 60 procent av slutprodukten, att jämföra med 5 till 8 procent inom andra sektorer. Kollektivavtalen varierar regionalt. Slutprodukten kan inte genereras någon annanstans (vilket är möjligt inom övriga industrigrenar), och således måste man rätta sig efter det lokala kollektivavtalet. Vad Tyskland beträffar gäller detta framför allt gränsområdena med Polen och Tjeckien. Dessa villkor måste utgöra ett av kriterierna för tilldelning av kontrakt. Slutligen måste de lokala kommunstyrelserna ha en större frihet att själva organisera sin kollektivtrafik. Ett tillvägagångssätt som enbart grundar sig på marknadsprinciper kan inte accepteras. Därefter försvarade Hilbrecht, företrädare för kommissionen, kommissionsförslaget i den form som det ingetts. Sedan ställdes frågor av ledamöterna Piecyk, Grosch, Savary, van Dam och Pohjamo. De sakkunniga och Hilbrecht lämnade utförliga svar på dessa frågor. Avslutningsvis överlämnade ordföranden ordet till några organisationsföreträdare som var närvarande i rummet. Dessa var: - Lecler från (EMTA) (European Metropolitan Transport Association), - Fawkner (London Transport), - Billiet (International Road Union). PV\ doc 3/6 PE

4 Föredraganden sammanfattade de olika ståndpunkterna och lovade att sträva efter att i största möjliga utsträckning förena dessa. Det beslutades att föredraganden skulle presentera ett förslag till betänkande i maj. Ordföranden avrundade utfrågningen. 3. Övriga frågor Inga ärenden förelåg under denna punkt. 4. Tid och plats för nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum i Bryssel: Tisdagen den 24 april 2001, kl , Onsdagen den 25 april 2001, kl och 15.00, Torsdagen den 26 april 2001, kl Sammanträdet avslutades kl PE /6 PV\ doc

5 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Presentes Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) Konstantinos Hatzidakis, (P) Rijk van Dam, Helmuth Markov, (VP) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ Ledamöter: Gerard Collins, Alain Esclopé, Mathieu J.H. Grosch, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Erik Meijer, Juan Ojeda Sanz, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Reinhard Rack, Gilles Savary, Mark Francis Watts Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: Freddy Blak, Giovanni Pittella Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog Paulo Casaca, Steve Stevaert, Minister Government of Flanders for Mobility, Public Works and Energy Klaus Meyer (Union Internationale des Transports Publics) Stefan Heimlich (ÖTV) Lecler (EMTA european Metropolitan Transport Association) Fawkner (London Transport) Billiet (International Road Union) David Leeder (CPT Confederation of Passenger Transport) (UK) (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/present le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) ## (2) ## (3) ## PV\ doc 5/6 PE

6 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ Kommissionen: (*) Hilbrecht (F) Cour des comptes: C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική ιεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI I II III IV V VI VII VIII STRASSER AYALA-SENDER BRUCE SOLERA, BEECKMANS RAECK, ALEXANIAN KEUR, BENSMAINE HUYSSON WIEHLER VERVLOET OLLIKAINEN MEEHAN RIZZO BOERBOOM SCHAEFER * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman PE /6 PV\ doc