ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer"

Transkript

1 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten endast gör anmärkningar och förbehåll när det gäller kommissionens redovisning när den upptäcker fel och avvikelser som överstiger ett värde av 100 miljoner euro. Därav drar parlamentet slutsatsen att revisionsrättens revisionsförklaring endast är av mycket ringa värde. Självförklarande. AM\ doc PE /1

2 3 april 2003 A5-0109/2 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2 Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nyliga åtgärder för att avskaffa permanent tillgång till redovisningen och istället begränsa denna tillgång så att den endast är begränsad och gäller vissa särskilda uppgifter. Parlamentet konstaterar att man gjort ansträngningar under 2001 och 2002 för att kunna förena informationen i båda systemen, men påpekar mot bakgrund av revisionsrättens kritik att denna åtgärd varken är övergripande eller systematisk och därför inte är en tillfredsställande lösning på längre sikt. Parlamentet anser att samordning av systemen är ett viktigt sätt att förbättra överensstämmelsen mellan uppgifterna i undersystemet och därför bör behandlas snabbare och mera regelbundet. Redovisningens pålitlighet står och faller med korrekt genomförande av regelbunden samkörning av systemen. Det är oacceptabelt att kommissionen inte ägnar detta tillräcklig uppmärksamhet. AM\ doc PE /2

3 3 april 2003 A5-0109/3 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3 Punkt 9a 9a. Europaparlamentet är mycket besviket över hur ogenomtänkt en tidigare räkenskapsförare vid kommissionen agerat. Parlamentet anser att detta lätt kan uppfattas som en signal om att den gamla kulturen och de gamla vanorna fortfarande är förhärskande och tolkas som ett allvarligt bakslag för den reformprocess inom kommissionen som så väl behövs. Parlamentet begär ett rättvist och seriöst bemötande av alla anställda som efter bästa förmåga föreslår lösningar på existerande problem. Enligt de planer som kommissionens nu gått ut med och skriftväxlingen mellan GD Budget och den interna revisionstjänsten förefaller det som om kritiken från den tidigare räkenskapsföraren tagit skruv. Kommissionens agerande i denna fråga ger också upphov till stora frågetecken, inte minst bland allmänheten. AM\ doc PE /3

4 3 april 2003 A5-0109/4 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4 Punkt 9b (ny) 9b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga ned de disciplinära förfarandena mot förra räkenskapsföraren Marta Andreasen eftersom man nyligen medgivit de anklagelser som hon riktade mot kommissionen. Självförklarande. AM\ doc PE /4

5 3 april 2003 A5-0109/5 ÄNDRINGSFÖRSLAG 5 från Rijk van Dam, Christopher Heaton-Harris, Erik Meijer för EDD-gruppen Punkt 10a (ny) 10a. Europaparlamentet betonar vikten av att åstadkomma bättre kontrollmetoder genom att man följer grundprincipen att separera skyldigheter och ansvar och genom att öka förhandskontrollen för att garantera integriteten och tillförlitligheten i informationen. Konsekvent tillämpning av principen om att separera skyldigheter och ansvar ökar automatiskt möjligheterna för varaktig kontroll av förvaltningsprocessen. Denna punkt har hittills fått alltför liten uppmärksamhet i kommissionens planering. AM\ doc PE /5

6 3 april 2003 A5-0109/6 ÄNDRINGSFÖRSLAG 6 Punkt Europaparlamentet anser att övergången till periodisk redovisning (som omfattar alla förutbetalda kostnader och upplupna intäkter) utgör ett viktigt steg för att följa de senaste internationella principerna för periodisk redovisning. Parlamentet framhåller att (text utgår) principen om dubbel bokföring bör följas både när det gäller den allmänna redovisningen och budgetredovisningen. Kommissionens meddelande av den 17 december 2002 mycket oklart på denna punkt. Om man fortsätter att tillämpa dagens bokföringssystem i budgetredovisningen kommer felfrekvensen och risken att göra redovisningsrelaterade förluster inte att minska. Tillämpning av principen om dubbel bokföring är alltså ett oavvisligt villkor, även för budgetredovisningen. AM\ doc PE /6

7 3 april 2003 A5-0109/7 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7 Punkt Europaparlamentet reagerar med förvåning på att prognoserna för utbetalningar från strukturfonderna under 2001 överskred de faktiska betalningarna med 50 procent. Parlamentet konstaterar att sådana grova överskattningar visar på bristande tillförlitlighet när det gäller den ekonomiska förvaltningen och att tre medlemsstater (Italien, Portugal och Förenade kungariket) svarade för 85 procent av den totala övervärderingen av betalningarna. Parlamentet kritiserar dessa medlemsstater för deras verkligt undermåliga utbetalningsprognoser för 2001 och uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna förbättra prognostekniken. Medlemsstaterna och framför allt kommissionen bör inte gå in för att avskaffa så många EU-bidrag som möjligt, utan bör istället slå vakt om principerna om en sund ekonomisk förvaltning så att effektiviteten i användningen av EU-medel. AM\ doc PE /7