EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /14 AM\ doc

3 1 Teresa Riera Madurell Punkt -1 (ny) 1. Europaparlamentet påpekar att EU behöver nya forskare för att uppnå målen i Lissabonstrategin och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att i enlighet med färdplanen för jämställdhet vidta särskilda åtgärder för att det 2010 ska råda jämn könsfördelning inom vetenskap och teknik. Or. es 2 Satu Hassi Punkt 2 2. Europaparlamentet anser emellertid att det krävs ytterligare insatser för att öka kvinnors deltagande på viktiga positioner (t.ex. i vetenskapliga styrelser och utvärderingskommittéer) inom alla vetenskapliga områden, däribland forskning, rekrytering, utbildning, informationsteknik, ingenjörsvetenskap, handel, kommunikationer, pr, marknadsföring och förbindelser mellan arbetsmarknadens parter. 2. Europaparlamentet anser emellertid att det krävs ytterligare insatser för att öka kvinnors deltagande på viktiga positioner (t.ex. i vetenskapliga styrelser och utvärderingskommittéer) inom alla vetenskapliga områden, däribland forskning, rekrytering, utbildning, informationsteknik, ingenjörsvetenskap, handel, kommunikationer, pr, marknadsföring och förbindelser mellan arbetsmarknadens parter. Parlamentet uppmanar till åtgärder, såsom kvotering, för att garantera att inget av könen ska utgöra mindre än 40 procent i styrelserna och kommittéerna. AM\ doc 3/14 PE v01-00

4 3 Patrizia Toia Punkt 2 2. Europaparlamentet anser emellertid att det krävs ytterligare insatser för att öka kvinnors deltagande på viktiga positioner (t.ex. i vetenskapliga styrelser och utvärderingskommittéer) inom alla vetenskapliga områden, däribland forskning, rekrytering, utbildning, informationsteknik, ingenjörsvetenskap, handel, kommunikationer, pr, marknadsföring och förbindelser mellan arbetsmarknadens parter. 2. Europaparlamentet anser emellertid att det krävs ytterligare insatser för att öka kvinnors deltagande på viktiga positioner (t.ex. i vetenskapliga styrelser och utvärderingskommittéer) inom alla vetenskapliga områden, däribland forskning, rekrytering, utbildning, informationsteknik, ingenjörsvetenskap, handel, kommunikationer, pr, marknadsföring och förbindelser mellan arbetsmarknadens parter, genom att man tillhandahåller nya former av flexibel arbetstid som gör det möjligt för kvinnor att fortsätta arbeta sedan de blivit mammor. Or. it 4 Den Dover Punkt 3 3. Europaparlamentet anser att det krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med kvinnors underrepresentation, särskilt inom vetenskapliga/akademiska kretsar. 3. Europaparlamentet anser att det krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med kvinnors underrepresentation, särskilt inom vetenskapliga/akademiska kretsar. Parlamentet rekommenderar i detta syfte att direkta stödåtgärder och bidrag för att uppmuntra kvinnor att inneha ledande befattningar samt bidrag till coachningsoch mentorprogram ska tillhandahållas PE v /14 AM\ doc

5 för att därmed hjälpa yngre kvinnor att stanna kvar i vetenskaplig/akademisk verksamhet, bedriva forskning, delta i bidragsansökningar och projekt, samtidigt som kvinnorna och deras familjer ska garanteras rörlighet och flexibilitet. 5 Teresa Riera Madurell Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet anser att nätverk för kvinnliga forskare är mycket viktiga för att attrahera fler kvinnor till naturvetenskap och teknik och för att kvinnor ska befordras till ansvarsfulla tjänster. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att bilda nätverk på europeisk, nationell och regional nivå och att stödja redan befintliga nätverk, såsom den europeiska plattformen för kvinnliga forskare. Or. es 6 Den Dover Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet anser att för att avlägsna några av hindren för kvinnor att nå ledande befattningar inom vetenskapsvärlden måste konkreta åtgärder vidtas för att främja en bättre AM\ doc 5/14 PE v01-00

6 förståelse av begreppen god forskning, excellens och innovation, särskilt beträffande kriterierna för definitionen av en bra forskare, som inte bör begränsas till hur många publikationer som en forskare givit ut. 7 Teresa Riera Madurell Punkt 3b (ny) 3b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att kvinnors insatser inte ska glömmas bort i publikationer om vetenskaps- och teknikhistoria, inte bara för att detta är en klar diskriminering, utan också för att bristen på förebilder gör det svårt att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till dessa områden. Or. es 8 Satu Hassi Punkt 4 4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att avlägsna alla finansiella och administrativa hinder som kvinnor möter inom det vetenskapliga området och upprätta mer attraktiva och 4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att avlägsna alla finansiella och administrativa hinder som kvinnor möter inom det vetenskapliga området och upprätta mer attraktiva och PE v /14 AM\ doc

7 flexibla arbetsförhållanden för kvinnor, vilket kommer att stimulera deras intresse för att arbeta inom alla vetenskapliga områden. flexibla arbetsförhållanden för kvinnor och män, och göra det lättare för dem att förena arbets- och familjeliv. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att se till att föräldraansvaret delas lika genom att aktivt stödja lika uttag av föräldraledighet bland män och kvinnor. 9 Patrizia Toia Punkt 4 4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att avlägsna alla finansiella och administrativa hinder som kvinnor möter inom det vetenskapliga området och upprätta mer attraktiva och flexibla arbetsförhållanden för kvinnor, vilket kommer att stimulera deras intresse för att arbeta inom alla vetenskapliga områden. 4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att avlägsna alla finansiella och administrativa hinder som kvinnor möter inom det vetenskapliga området och upprätta mer attraktiva och flexibla arbetsförhållanden för kvinnor, vilket kommer att stimulera deras intresse för att arbeta inom alla vetenskapliga områden, genom olika former av särskilt stöd till förvärvsarbetande mödrar som inte ska påverka budgeten för vetenskaplig forskning. Or. it 10 Teresa Riera Madurell Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet påpekar att åldersgränser för att få studiemedel är AM\ doc 7/14 PE v01-00

8 negativt för yngre som tar hand om anhöriga, varav de flesta är kvinnor. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att i dessa fall ändra sin lagstiftning så att detta missförhållande rättas till, såsom att förlänga ansökningstiden med ett år för varje år som man tagit hand om en anhörig. Or. es 11 Den Dover Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet är fast övertygat om att särskilda åtgärder för rekrytering, utbildning och pr måste införas för att främja och uppmuntra kvinnor att i större utsträckning delta i områden som teknik, fysik, ingenjörsvetenskap, datavetenskap och andra områden som fortfarande beklagligt nog domineras av män. 12 Teresa Riera Madurell Punkt 4b (ny) 4b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid anbudsinfordringar till sjunde ramprogrammet se positivt på att det råder jämn könsfördelning inom den forskningsgrupp som lämnar in PE v /14 AM\ doc

9 ansökan. Medlemsstaterna uppmanas att göra detsamma i sina nationella och regionala program. Or. es 13 Teresa Riera Madurell Punkt 4c (ny) 4c. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att låta jämställdhetsaspekter ingå i sjunde ramprogrammets preliminära utvärderingar och lägesrapporter. Or. es 14 Satu Hassi Punkt 5 5. Europaparlamentet finner emellertid att särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor inom det vetenskapliga området skulle vara kontraproduktivt och möjligen skapa en andra klassens kvinnliga forskare som utnämns för att uppfylla kvoter snarare än för deras kunskaper och meriter, och som därför bedöms av sina kolleger enligt samma kriterier. Parlamentet anser att sådana åtgärder är fullständigt onödiga eftersom det finns fler kvinnor än män i de flesta medlemsstaterna och eftersom, enligt olika undersökningar, kvinnor vanligtvis utgår AM\ doc 9/14 PE v01-00

10 är mer uthålliga, hårdarbetande, motiverade och beslutsamma än män, och att detta är nyckelfaktorer som resulterar i framgångar på alla områden, inbegripet det vetenskapliga området. 15 Erna Hennicot-Schoepges Punkt 5 5. Europaparlamentet finner emellertid att särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor inom det vetenskapliga området skulle vara kontraproduktivt och möjligen skapa en andra klassens kvinnliga forskare som utnämns för att uppfylla kvoter snarare än för deras kunskaper och meriter, och som därför bedöms av sina kolleger enligt samma kriterier. Parlamentet anser att sådana åtgärder är fullständigt onödiga eftersom det finns fler kvinnor än män i de flesta medlemsstaterna och eftersom, enligt olika undersökningar, kvinnor vanligtvis är mer uthålliga, hårdarbetande, motiverade och beslutsamma än män, och att detta är nyckelfaktorer som resulterar i framgångar på alla områden, inbegripet det vetenskapliga området. utgår Or. fr 16 Teresa Riera Madurell Punkt 5 PE v /14 AM\ doc

11 5. Europaparlamentet finner emellertid att särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor inom det vetenskapliga området skulle vara kontraproduktivt och möjligen skapa en andra klassens kvinnliga forskare som utnämns för att uppfylla kvoter snarare än för deras kunskaper och meriter, och som därför bedöms av sina kolleger enligt samma kriterier. Parlamentet anser att sådana åtgärder är fullständigt onödiga eftersom det finns fler kvinnor än män i de flesta medlemsstaterna och eftersom, enligt olika undersökningar, kvinnor vanligtvis är mer uthålliga, hårdarbetande, motiverade och beslutsamma än män, och att detta är nyckelfaktorer som resulterar i framgångar på alla områden, inbegripet det vetenskapliga området. 5. Europaparlamentet anser att det krävs särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor inom det vetenskapliga området för att uppnå en jämn könsfördelning beträffande ansvarsfulla tjänster, för trots att det i de flesta medlemsstater är fler kvinnor än män som har universitetsexamen och kvinnor i genomsnitt har högre akademiska kvalifikationer än män är kvinnor underrepresenterade i alla akademiska institutioner och forskningsinrättningar. Or. es 17 Anni Podimata Punkt 5 5. Europaparlamentet finner emellertid att särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor inom det vetenskapliga området skulle vara kontraproduktivt och möjligen skapa en andra klassens kvinnliga forskare som utnämns för att uppfylla kvoter snarare än för deras kunskaper och meriter, och som därför bedöms av sina kolleger enligt samma kriterier. Parlamentet anser att sådana åtgärder är fullständigt onödiga eftersom det finns fler kvinnor än män i de flesta medlemsstaterna och eftersom, enligt 5. Europaparlamentet understryker att särskild lagstiftning och kvotering för kvinnor inom det vetenskapliga området inte bör betraktas som skapande av en andra klassens kvinnliga forskare som utnämns för att uppfylla kvoter, utan snarare bör betraktas som övergångsåtgärder som endast syftar till att befästa och säkerställa respekten för principen om likabehandling av män och kvinnor som har samma utbildningsnivå, kompetens och meriter för likadana vetenskapliga tjänster, vid både uttagning AM\ doc 11/14 PE v01-00

12 olika undersökningar, kvinnor vanligtvis är mer uthålliga, hårdarbetande, motiverade och beslutsamma än män, och att detta är nyckelfaktorer som resulterar i framgångar på alla områden, inbegripet det vetenskapliga området. och rekrytering, men också under kvinnornas hela yrkesliv, så att de ska kunna få vidareutbildning och bli befordrade på grundval av sina meriter, samt att säkerställa respekten för principen om lika lön för lika arbete. Or. fr 18 Satu Hassi Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att i ett tidigt skede framhålla naturvetenskap som ett intressant område för båda könen. Parlamentet kräver att detta ska tas i beaktande i planeringen av läromedel och i lärarutbildningen. Parlamentet uppmanar universitet och fakulteter att analysera sina antagningssystem för att se om det finns någon inte direkt utsagd men underförstådd könsdiskriminering och att rätta till antagningssystemet därefter. 19 Erna Hennicot-Schoepges Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera parlamentet om hur många kvinnor som ingår i utvärderingspanelerna och PE v /14 AM\ doc

13 urvalskommittéerna, som enligt sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling ska bestå av minst 40 procent kvinnor. Or. fr 20 Erna Hennicot-Schoepges Punkt 5b (ny) 5b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka varför så få kvinnor (15 procent i genomsnitt i EU) innehar ledande befattningar vid universitet och högskolemyndigheter, något som minskar deras inflytande över beslutsfattandet i forskningsfrågor, trots att 43 procent av dem som avlägger doktorsexamen i EU är kvinnor. Or. fr 21 Satu Hassi Punkt 5b (ny) 5b. Europaparlamentet är medvetet om att kvinnor fortfarande tjänar 15 procent mindre än män i Europa för samma arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa effektiva strategier för att få bort löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Parlamentet konstaterar att inom det vetenskapliga området bör lika lön AM\ doc 13/14 PE v01-00

14 också gälla stipendier och arvoden. 22 Satu Hassi Punkt 5c (ny) 5c. Europaparlamentet uppmuntrar universitet, forskningsinstitut och privata företag att anta och driva igenom jämställdhetsstrategier i sina organisationer och att könskonsekvensbedömningar ska vara ett led i beslutsfattandet. PE v /14 AM\ doc

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET [ [EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Presented at CEMR s general assembly, Innsbruck May 2006 Written by CEMR in the framework of the V th community

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

D-UPPSATS. Positiv särbehandling och kvotering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

D-UPPSATS. Positiv särbehandling och kvotering ur ett arbetsrättsligt perspektiv D-UPPSATS 2010:012 Positiv särbehandling och kvotering ur ett arbetsrättsligt perspektiv Mikael Gustavsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext?

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Stockholms universitet Juridiska institutionen Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Av Camilla Kjelldén Examensarbete 20 poäng i civilrätt Höstterminen 2007 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Europeiska gröna partiet 10:e rådsmötet Bryssel, den 29 mars 2009 Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Den gröna rörelsen är verkligen en ung rörelse som i stor utsträckning utgick från

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer