ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2205(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 Förslag till betänkande Sirpa Pietikäinen (PE v01-00) Kvinnornas roll i ett åldrande samhälle (2009/2205(INI)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegReport PE v /46 AM\ doc

3 1 Marije Cornelissen Beaktandeled -1 (nytt) med beaktande av ILO:s rekommendation om äldre arbetstagare (R 162, 1980), 2 Marije Cornelissen Beaktandeled -1a (nytt) med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2009 om införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor 1, 1 EUT C 46 E, , s. 95. AM\ doc 3/46 PE v01-00

4 3 Marije Cornelissen Beaktandeled -1b (nytt) med beaktande av sin resolution av den 3 februari om icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer, 4 Marije Cornelissen Beaktandeled -1c (nytt) med beaktande av artiklarna 34, 35 och 36 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, där rätten till socialbidrag och bostadsbidrag fastställs specifikt, liksom rätten till en hög hälsoskyddsnivå för människor och tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 5 Marije Cornelissen Beaktandeled 8 med beaktande av artikel 19 i fördraget med beaktande av artikel 19 i fördraget 1 EUT C 67 E, , s. 31. PE v /46 AM\ doc

5 om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken diskriminering på grund av kön ska bekämpas, om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska bekämpas, 6 Iratxe García Pérez Skäl A A. Befolkningens åldrande ses alltför ofta som något negativt, eftersom det innebär utmaningar för åldersstrukturen på arbetsmarknaden, för ett hållbart socialt skyddssystem och en hållbar hälso- och sjukvård. De äldre är dock en resurs som kan vara ett viktigt stöd för samhället och familjen. A. Befolkningens åldrande ses alltför ofta som något negativt, eftersom det innebär utmaningar för åldersstrukturen på arbetsmarknaden, för ett hållbart socialt skyddssystem och en hållbar hälso- och sjukvård. De äldre utgör dock även en ekonomisk resurs och en källa till erfarenhet samt ett viktigt stöd för samhället och familjen då de tar hand om omsorgsbehövande personer och i egenskap av arbetsmarknadsrådgivare tack vare sin stora arbetslivserfarenhet. De bidrar också till landsbygdens bevarande. Or. es 7 Marina Yannakoudakis Skäl A A. Befolkningens åldrande ses alltför ofta som något negativt, eftersom det innebär utmaningar för åldersstrukturen på A. Befolkningens åldrande ses alltför ofta som något negativt, eftersom det innebär utmaningar för åldersstrukturen på AM\ doc 5/46 PE v01-00

6 arbetsmarknaden, för ett hållbart socialt skyddssystem och en hållbar hälso- och sjukvård. De äldre är dock en resurs som kan vara ett viktigt stöd för samhället och familjen. arbetsmarknaden, för ett hållbart socialt skyddssystem och en hållbar hälso- och sjukvård. De äldre är dock en resurs som kan vara ett viktigt stöd för samhället och familjen, och en höjning av pensionsåldern betyder att de kommer att arbeta längre. 8 Vilija Blinkevičiūtė Skäl B B. I färdplanen för jämställdhet lyftes de grundläggande aspekterna på jämställdhet fram. Det har gjorts få verkliga framsteg på området. B. I färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män lyftes de grundläggande aspekterna på jämställdhet fram. Det har gjorts få verkliga framsteg på området. Or. lt 9 Mary Honeyball Skäl B B. I färdplanen för jämställdhet lyftes de grundläggande aspekterna på jämställdhet fram. Det har gjorts få verkliga framsteg på området. B. I färdplanen för jämställdhet uppmärksammades bristerna i arbetet med att åstadkomma fullkomlig jämställdhet och även om den i vissa fall har medfört ökad jämställdhet har de övergripande framstegen varit få. PE v /46 AM\ doc

7 10 Vilija Blinkevičiūtė Skäl C C. Dagens ekonomiska och sociala kris innebär särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnor, framför allt för äldre kvinnor och de tjänster som erbjuds dem, och leder till ytterligare orättvisa och diskriminering. C. Dagens ekonomiska och sociala kris innebär särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnor, framför allt för äldre kvinnor och de tjänster som erbjuds dem, och leder till ytterligare orättvisa och diskriminering som inte bara grundar sig på kön, utan även på ålder och hälsotillstånd. Or. lt 11 Marije Cornelissen Skäl Ca (nytt) Ca. Äldre människor löper en större risk att drabbas av fattigdom än befolkningen som helhet och 2008 uppgick andelen fattiga bland dem över 65 år till 19 % i EU-27, medan andelen 2005 var 19 % och %. Kvinnor över 65 år löper stor risk att drabbas av fattigdom och andelen som riskerar att drabbas av fattigdom ligger på 22 %, dvs. 5 procentenheter högre än för män. AM\ doc 7/46 PE v01-00

8 12 Marije Cornelissen Skäl Da (nytt) Da. Eftersom den förvärvsarbetande befolkningen relativt sett beräknas minska blir det allt viktigare att få med de grupper som för närvarande inte är aktiva på arbetsmarknaden. 13 Mary Honeyball Skäl E E. Kön är en viktig faktor i åldrandet eftersom den förväntade livslängden för kvinnor är cirka sex år längre än för män. Statistik från 2007 för EU-27 visade att män blir 76 år och kvinnor 82 år. Siffror från Eurostat visar på 61,6 förväntade friska levnadsår för män och 62,3 för kvinnor. E. Kön är en viktig faktor i åldrandet eftersom den förväntade livslängden för kvinnor är cirka sex år längre än för män. Statistik från 2007 för EU-27 visade att män blir 76 år och kvinnor 82 år. Däremot visar siffror från Eurostat att klyftan mellan förväntade friska levnadsår för män och kvinnor minskar: 61,6 år för män och 62,3 år för kvinnor. PE v /46 AM\ doc

9 14 Iratxe García Pérez Skäl Ea (nytt) Ea. Traditionellt sett löper kvinnor större risk för fattigdom och låg pension, särskilt kvinnor över 65 år, vars pensioner ofta är så låga att de knappt täcker existensminimum. Detta av olika orsaker såsom den stora löneklyftan mellan kvinnor och män, som inverkar direkt på pensionsnivån, eller att kvinnan slutat att arbeta eller gjort ett uppehåll i sitt arbete för att ta hand om familjen eller att hon arbetat i makens företag, huvudsakligen inom handel och jordbruk, utan lön och utan att omfattas av socialförsäkringen. I samband med ekonomisk nedgång löper dessa kvinnor ännu större risk att drabbas av fattigdom. Or. es 15 Kartika Tamara Liotard Punkt 2 2. Europaparlamentet gläds åt kommissionens fokus på den strategi som man beslutade om vid Europeiska rådet i Stockholm 2001* och som ska fungera som en långsiktig riktlinje för att hantera de utmaningar och möjligheter som åldrande skapar i samhället. Parlamentet stöder också kommissionens förslag om behovet av att anlägga ett mångfacetterat 2. Europaparlamentet gläds åt kommissionens fokus på den strategi som man beslutade om vid Europeiska rådet i Stockholm och som ska fungera som en långsiktig riktlinje för att hantera de utmaningar och möjligheter som åldrande skapar i samhället. Parlamentet stöder också kommissionens förslag om behovet av att anlägga ett mångfacetterat och 1 Ordförandeskapets slutsatser Europeiska rådets möte i Stockholm den mars AM\ doc 9/46 PE v01-00

10 och övergripande synsätt på åldrande och att skapa möjligheter, särskilt på marknader för produkter och tjänster som riktar sig till äldre människors behov. övergripande synsätt på åldrande och att skapa möjligheter, särskilt på marknader för produkter och tjänster som riktar sig till äldre människors behov. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma skyddet av äldre konsumenters rättigheter eftersom de alltför ofta vilseleds och utnyttjas. 16 Sirpa Pietikäinen Punkt 2 2. Europaparlamentet gläds åt kommissionens fokus på den strategi som man beslutade om vid Europeiska rådet i Stockholm 2001* och som ska fungera som en långsiktig riktlinje för att hantera de utmaningar och möjligheter som åldrande skapar i samhället. Parlamentet stöder också kommissionens förslag om behovet av att anlägga ett mångfacetterat och övergripande synsätt på åldrande och att skapa möjligheter, särskilt på marknader för produkter och tjänster som riktar sig till äldre människors behov. 2. Europaparlamentet gläds åt kommissionens fokus på den strategi som man beslutade om vid Europeiska rådet i Stockholm och som ska fungera som en långsiktig riktlinje för att hantera de utmaningar och möjligheter som åldrande skapar i samhället. Parlamentet stöder också kommissionens förslag om behovet av att anlägga ett mångfacetterat och övergripande synsätt på åldrande och att skapa möjligheter, särskilt på marknader för produkter och tjänster som riktar sig till äldre människors behov och till behoven hos anhörigvårdare. 1 Ordförandeskapets slutsatser Europeiska rådets möte i Stockholm den mars PE v /46 AM\ doc

11 17 Sirpa Pietikäinen Punkt 3 3. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att skapa en mer positiv attityd till åldrande och att göra EU:s invånare medvetna om frågor om åldrandet och dess konkreta effekter och välkomnar varmt kommissionens initiativ att lansera 2012 som året för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. 3. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att skapa en mer positiv attityd till åldrande och att göra EU:s invånare medvetna om frågor om åldrandet. Kommissionen uppmanas att göra något åt uppfattningen att åldrande är en börda, bl.a. genom att genomföra en studie om konsekvenserna och möjligheterna av den så kallade silverekonomin där äldre kvinnor är aktiva subjekt. Parlamentet välkomnar varmt kommissionens initiativ att lansera 2012 som året för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. 18 Kartika Tamara Liotard Punkt 4 4. En livslång strategi där det görs kopplingar mellan åldrande och kön ses av Europaparlamentet som en väg framåt för en politik om åldrandet. 4. En livslång strategi där det görs kopplingar mellan åldrande och kön ses av Europaparlamentet som en väg framåt för en politik om åldrandet. Parlamentet skulle också vilja se en strategi baserad på ålder och kön där ett ålders- och könsperspektiv alltid finns med i utformningen av politik på alla relevanta områden (ekonomi, sociala frågor, sysselsättning, folkhälsa, livsmedelssäkerhet, konsumenträttigheter, digital agenda, landsbygds- och stadsutveckling m.m.) för att på så sätt AM\ doc 11/46 PE v01-00

12 skapa mer social delaktighet och sammanhållning. 19 Andrea Češková Punkt 5 5. Europaparlamentet efterfrågar ett så snabbt antagande som möjligt av direktivet om antidiskriminering. utgår Or. cs 20 Kartika Tamara Liotard Punkt 6 6. Europaparlamentet anser att åldersdiskriminering också måste bemötas med effektivare rättsliga åtgärder, särskilt när det gäller diskriminering i arbetslivet där det finns särskild lagstiftning och där stödet till enskilda och undersökningar av omständigheterna är avgörande. 6. Europaparlamentet anser att åldersdiskriminering också måste bemötas med effektivare rättsliga åtgärder och mer tillgängliga förfaranden, särskilt när det gäller diskriminering i arbetslivet där det finns särskild lagstiftning och där stödet till enskilda och undersökningar av omständigheterna är avgörande. PE v /46 AM\ doc

13 21 Mary Honeyball Punkt 6 6. Europaparlamentet anser att åldersdiskriminering också måste bemötas med effektivare rättsliga åtgärder, särskilt när det gäller diskriminering i arbetslivet där det finns särskild lagstiftning och där stödet till enskilda och undersökningar av omständigheterna är avgörande. 6. Europaparlamentet anser att rättsliga åtgärder är mycket viktiga för att komma åt åldersdiskriminering, särskilt när det gäller diskriminering på arbetsplatsen, och framhåller att stödet till enskilda och undersökningar av omständigheterna är avgörande. Medlemsstaterna uppmanas därför att se till att nödvändig lagstiftning för att motverka åldersdiskriminering och andra former av diskriminering genomförs på ett effektivt sätt. 22 Iratxe García Pérez Punkt 7 7. Europaparlamentet efterlyser en rättighetsbaserad strategi så att äldre kan agera som subjekt med inflytande istället för att ses som objekt. 7. Europaparlamentet efterlyser en rättighetsbaserad strategi så att äldre kan agera som subjekt med inflytande. Or. es AM\ doc 13/46 PE v01-00

14 23 Iratxe García Pérez Punkt 8 8. Europaparlamentet skulle vilja se mer forskning och en utveckling av övervakningsmekanismer eftersom åldersdiskriminering sällan erkänns eller åtgärdas. Det behövs större medvetenhet i medlemsstaterna och parlamentet skulle därför vilja ha förslag från det nya Europeiska jämställdhetsinstitutet på hur man kan åstadkomma detta. 8. Europaparlamentet skulle vilja se mer forskning och en utveckling av övervakningsmekanismer med målet att åldersdiskrimineringen ska erkännas och åtgärdas. Det behövs större medvetenhet i medlemsstaterna och parlamentet skulle därför vilja ha förslag från det nya Europeiska jämställdhetsinstitutet på hur man kan åstadkomma detta. Or. es 24 Sirpa Pietikäinen Punkt 8 8. Europaparlamentet skulle vilja se mer forskning och en utveckling av övervakningsmekanismer eftersom åldersdiskriminering sällan erkänns eller åtgärdas. Det behövs större medvetenhet i medlemsstaterna och parlamentet skulle därför vilja ha förslag från det nya Europeiska jämställdhetsinstitutet på hur man kan åstadkomma detta. 8. Europaparlamentet efterfrågar mer resurser, forskning och en utveckling av befintliga övervakningsmekanismer eftersom åldersdiskriminering sällan erkänns eller åtgärdas. Det behövs större medvetenhet i medlemsstaterna och parlamentet skulle därför vilja ha förslag från byrån för grundläggande rättigheter och från det nya Europeiska jämställdhetsinstitutet. PE v /46 AM\ doc

15 25 Vilija Blinkevičiūtė Punkt 8 8. Europaparlamentet skulle vilja se mer forskning och en utveckling av övervakningsmekanismer eftersom åldersdiskriminering sällan erkänns eller åtgärdas. Det behövs större medvetenhet i medlemsstaterna och parlamentet skulle därför vilja ha förslag från det nya Europeiska jämställdhetsinstitutet på hur man kan åstadkomma detta. 8. Europaparlamentet skulle vilja se mer forskning och en utveckling av övervakningsmekanismer eftersom åldersdiskriminering sällan erkänns eller åtgärdas. Det behövs större medvetenhet i medlemsstaterna och parlamentet hoppas att det nya Europeiska jämställdhetsinstitutet kommer att bistå organisationer som arbetar för jämställdhet att på lämpligt sätt reagera på problem inom utbildning, sysselsättning och hälsa. Or. lt 26 Vilija Blinkevičiūtė Punkt 9 9. Europaparlamentet framhåller behovet av att erkänna den dubbla diskriminering som äldre kvinnor ofta utsätts för i samhällen där de dels diskrimineras på grund av sin ålder, dels på grund av sitt kön. 9. Europaparlamentet framhåller behovet av att erkänna den flerfaldiga diskriminering som äldre kvinnor ofta utsätts för i samhällen där de diskrimineras på grund av ålder, kön, hälsotillstånd och funktionshinder. Or. lt AM\ doc 15/46 PE v01-00

16 27 Iratxe García Pérez Punkt Europaparlamentet känner stor oro inför den omfattande och flerfaldiga diskriminering som äldre invandrarkvinnor utsätts för, eftersom de diskrimineras på grund av ålder, kön och etnisk bakgrund, och efterlyser åtgärder för positiv särbehandling. 10. Europaparlamentet känner stor oro inför den omfattande och flerfaldiga diskriminering som drabbar de mest sårbara grupperna av kvinnor: invandrarkvinnor, kvinnor med funktionshinder, homosexuella kvinnor, kvinnor som tillhör minoriteter, kvinnor med låga kvalifikationer och äldre kvinnor, eftersom de diskrimineras på grund av ålder, kön och etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion osv., och efterlyser åtgärder för positiv särbehandling. Or. es 28 Mary Honeyball Punkt Europaparlamentet känner stor oro inför den omfattande och flerfaldiga diskriminering som äldre invandrarkvinnor utsätts för, eftersom de diskrimineras på grund av ålder, kön och etnisk bakgrund, och efterlyser åtgärder för positiv särbehandling. 10. Europaparlamentet känner stor oro inför den flerfaldiga diskriminering som äldre invandrarkvinnor utsätts för på grund av ålder, kön och etnisk bakgrund, och efterlyser åtgärder för positiv särbehandling för att motverka detta. PE v /46 AM\ doc

17 29 Barbara Matera Punkt 10a (ny) 10a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra verkliga informationskampanjer om de äldres avgörande roll i samhället och om vikten att göra det möjligt för äldre kvinnor att spela en aktiv roll, bland annat genom främjande av mindre yrken och hantverk. Or. it 30 Marije Cornelissen Punkt 10a (ny) 10a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till äldre HBT-kvinnors situation. 31 Marije Cornelissen Punkt Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete, arbetsdelning m.m. för att kvinnor ska 11. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete och arbetsdelning för att kvinnor ska kunna AM\ doc 17/46 PE v01-00

18 kunna ha ett avlönat arbete under flera timmar per vecka. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. ha ett avlönat arbete under flera timmar per vecka samt främja en jämnare fördelning av obetalt vård- och omsorgsarbete mellan kvinnor och män. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. 32 Mary Honeyball Punkt Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete, arbetsdelning m.m. för att kvinnor ska kunna ha ett avlönat arbete under flera timmar per vecka. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. 11. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete, arbetsdelning m.m. för att kvinnor ska kunna ha ett avlönat arbete under flera timmar per vecka. I detta sammanhang är det dock viktigt att anställningsrättigheterna för arbetstagare med flexibla arbetstidsarrangemang är desamma som för dem som arbetar heltid. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. PE v /46 AM\ doc

19 33 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete, arbetsdelning m.m. för att kvinnor ska kunna ha ett avlönat arbete under flera timmar per vecka. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. utgår 34 Marina Yannakoudakis Punkt Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete, arbetsdelning m.m. för att kvinnor ska kunna ha ett avlönat arbete under flera timmar per vecka. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. 11. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste stödja flexibla arbetstidsarrangemang, bl.a. deltidsarbete, arbetsdelning m.m. och stödjer medlemsstaternas politik som går ut på att kvinnor ska kunna ha ett avlönat arbete under fler timmar per vecka. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. AM\ doc 19/46 PE v01-00

20 35 Chrysoula Paliadeli Punkt 11a (ny) 11a. Europaparlamentet betonar den viktiga funktion som mor- och farföräldrar har, särskilt mor- och farmödrar, för familjens välmående och uppmanar medlemsstaterna att ersätta deras fysiska frånvaro genom att fastställa en status för en fostermormor eller fosterfarmor ett begrepp för att definiera äldre kvinnor som tar hand om barn då föräldrarna är frånvarande på grund av arbete som ska ha rätt till ersättning såväl som social- och sjukförsäkring. 36 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa nya typer av ledighet som gör det möjligt med betald ledighet i samband med andra omsorgsförpliktelser än föräldraledighet, eftersom informell vård i hemmet begränsar möjligheten för anhörigvårdaren att arbeta utanför hemmet. 12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa nya typer av ledighet som gör det möjligt med betald ledighet i samband med andra omsorgsförpliktelser än föräldraledighet, eftersom informell vård i hemmet begränsar möjligheten för anhörigvårdaren att arbeta utanför hemmet. Parlamentet anser att ett sätt att minska fattigdom bland äldre kvinnor är att stödja arrangemang, t.ex. deltidsarbete och arbetsdelning, som möjliggör flexibelt arbete. Parlamentet påminner om att det är nödvändigt att ta itu med PE v /46 AM\ doc

21 arbetslösheten bland äldre kvinnor för att nå sysselsättningsmålen i EU:s 2020-strategi. 37 Marina Yannakoudakis Punkt Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa nya typer av ledighet som gör det möjligt med betald ledighet i samband med andra omsorgsförpliktelser än föräldraledighet, eftersom informell vård i hemmet begränsar möjligheten för anhörigvårdaren att arbeta utanför hemmet. utgår 38 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta mekanismer för att garantera att ackumuleringen av pensionsrättigheter är tillräcklig även under perioder när inkomstnivån för anhörigvårdaren är tillfälligt lägre på grund av omsorgsförpliktelser en situation som främst berör kvinnor. 13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta mekanismer för att garantera att ackumuleringen av pensionsrättigheter är tillräcklig även under perioder när inkomstnivån för anhörigvårdaren är tillfälligt lägre på grund av omsorgsförpliktelser en situation som främst berör kvinnor. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie om vilka olika effekter AM\ doc 21/46 PE v01-00

22 medlemsstaternas pensionssystem har på kvinnor och män. 39 Marina Yannakoudakis Punkt Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta mekanismer för att garantera att ackumuleringen av pensionsrättigheter är tillräcklig även under perioder när inkomstnivån för anhörigvårdaren är tillfälligt lägre på grund av omsorgsförpliktelser en situation som främst berör kvinnor. utgår 40 Marije Cornelissen Punkt 13a (ny) 13a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet i reformen av pensionssystemen och anpassa pensionsåldern efter skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetsmönster och det faktum att äldre kvinnor i högre grad riskerar att utsättas för diskriminering på arbetsmarknaden. PE v /46 AM\ doc

23 41 Barbara Matera Punkt 13a (ny) 13a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja former av ömsesidigt stöd som utgör en bro mellan yngre och äldre där de yngres entusiasm och de äldres erfarenhet kan tillvaratas. Or. it 42 Kartika Tamara Liotard Punkt Europaparlamentet efterlyser en rättighetsbaserad strategi för att äldre ska kunna ha en aktivare roll när beslut fattas om valet av eller formen på den vård eller socialtjänst som erbjuds dem. 14. Europaparlamentet efterlyser en rättighetsbaserad strategi för att äldre ska kunna ha en aktivare roll när beslut fattas om valet av eller formen på den vård eller socialtjänst som erbjuds dem. Parlamentet anser dessutom att en efterfrågestyrd strategi bör genomföras när det gäller alla former av vård- och omsorgstjänster för att äldre människor ska kunna ha ett eget boende så länge de vill. AM\ doc 23/46 PE v01-00

24 43 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet efterlyser en rättighetsbaserad strategi för att äldre ska kunna ha en aktivare roll när beslut fattas om valet av eller formen på den vård eller socialtjänst som erbjuds dem. 14. Europaparlamentet efterlyser en rättighetsbaserad strategi för att äldre ska kunna ha en aktivare roll när beslut fattas om valet av eller formen på den vård eller socialtjänst liksom de behandlingar som erbjuds dem, när det finns alternativ. 44 Teresa Jiménez-Becerril Barrio Punkt 14a (ny) 14a. Europaparlamentet begär att man främjar åtgärder för bidrag till familjer som gör det möjligt att bestämma att själv ta hand om äldre personer eller att ta hjälp av kompletterande sociala tjänster. I båda fallen bör stödsumman vara lika stor. Or. es 45 Vilija Blinkevičiūtė Punkt Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara 15. Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara PE v /46 AM\ doc

25 lättillgängliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet så länge som möjligt. lättillgängliga, högkvalitativa och överkomliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet så länge som möjligt. Or. lt 46 Barbara Matera Punkt Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara lättillgängliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet så länge som möjligt. 15. Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara lättillgängliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet under hela den tid det behövs. Or. it 47 Iratxe García Pérez Punkt Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara lättillgängliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet så länge som möjligt. 15. Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara högkvalitativa och lättillgängliga för äldre samt tillhandahållas till ett överkomligt pris, särskilt de allmänna tjänsterna, och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet så länge som möjligt. Or. es AM\ doc 25/46 PE v01-00

26 48 Marina Yannakoudakis Punkt Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara lättillgängliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet så länge som möjligt. 15. Europaparlamentet understryker att allmänna och privata tjänster ska vara lättillgängliga för äldre och strukturen på allmänna och privata tjänster ska vara inriktad på vård i hemmet eller var de så önskar så länge som möjligt. 49 Andrea Češková Punkt Europaparlamentet anser att en övergripande stödpolitik behövs för informella anhörigvårdare som omfattar deras status och socialförsäkringsrättigheter, tillhandahållande av socialtjänster och stödtjänster osv. 16. Europaparlamentet anser att en övergripande stödpolitik behövs för professionella vårdgivare som omfattar deras status och socialförsäkringsrättigheter, tillhandahållande av socialtjänster och stödtjänster osv. Or. cs PE v /46 AM\ doc

27 50 Chrysoula Paliadeli Punkt Europaparlamentet anser att en övergripande stödpolitik behövs för informella anhörigvårdare som omfattar deras status och socialförsäkringsrättigheter, tillhandahållande av socialtjänster och stödtjänster osv. 16. Europaparlamentet anser att en övergripande stödpolitik behövs för anhörigvårdare, av vilka de flesta är kvinnor, inom familjen eller i tjänst, ofta invandrarkvinnor, som omfattar deras status och socialförsäkringsrättigheter, tillhandahållande av socialtjänster och stödtjänster osv. 51 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet anser att en övergripande stödpolitik behövs för informella anhörigvårdare som omfattar deras status och socialförsäkringsrättigheter, tillhandahållande av socialtjänster och stödtjänster osv. 16. Europaparlamentet anser att en övergripande stödpolitik behövs för anhörigvårdare som omfattar deras status, förmåner och socialförsäkringsrättigheter, tillhandahållande av socialtjänster och stödtjänster, tillgång till professionella vård- och omsorgstjänster osv. AM\ doc 27/46 PE v01-00

28 52 Sirpa Pietikäinen Punkt 16a (ny) 16a. Europaparlamentet understryker att frivilligarbete eller informell vård och omsorg, som ofta vilar på kvinnan, inte bör kompensera brister inom den sociala sektorn och begär att konkreta sociala åtgärder genomförs för att kvinnor ska kunna ha ett avlönat arbete. 53 Joanna Katarzyna Skrzydlewska Punkt 16a (ny) 16a. Europaparlamentet efterlyser olika former av stödpaket på medlemsstatsnivå som bland annat inbegriper åtgärdsprogram för att öka yrkeskompetensen, mildra konsekvenserna av arbetslöshet och höja sysselsättningsnivån bland personer över 50 år. Or. pl PE v /46 AM\ doc

29 54 Vilija Blinkevičiūtė Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning och att deras arbete erkänns och värderas. Or. lt 55 Mary Honeyball Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg bör vara tillräcklig för att garantera en förbättrad livskvalitet för äldre människor, och ännu viktigare, för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. AM\ doc 29/46 PE v01-00

30 56 Kartika Tamara Liotard Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre livskvalitet, där äldre ska kunna ha ett eget boende så länge de vill och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre människor ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att vårdgivare inom den offentliga och privata sektorn liksom anhörigvårdare, vilka ofta är kvinnor, och då äldre kvinnor, får nödvändig utbildning, stöd, ersättning och socialt skydd. 57 Barbara Matera Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får lämplig utbildning. Or. it PE v /46 AM\ doc

31 58 Chrysoula Paliadeli Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, sexuella, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning och att deras arbete värderas högre rent ekonomiskt, bl.a. i fråga om lön, försäkring och arbetsvillkor. 59 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Människor som bor på offentligt eller privat äldreboende bör ha rätt att delta i de beslut som fattas om boendet i styrelsen och i de administrativa strukturerna. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den AM\ doc 31/46 PE v01-00

32 offentliga och privata sektorn får kontinuerlig utbildning och att deras prestationer utvärderas regelbundet. 60 Iratxe García Pérez Punkt Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får utbildning. 17. Europaparlamentet påpekar att kvaliteten inom vård och omsorg ska säkras för att åstadkomma en ålderdom med bättre kvalitet och för att undvika det fysiska, psykologiska och ekonomiska utnyttjande som äldre ofta utsätts för. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att de som vårdar äldre i den offentliga och privata sektorn får fortbildning i vård och psykologi under hela sitt yrkesverksamma liv. Or. es 61 Barbara Matera Punkt 17a (ny) 17a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge incitament till utbildning om mental och fysisk omsorg om äldre samt till skapande av lämpliga strukturer för äldreomsorg. Or. it PE v /46 AM\ doc

33 62 Chrysoula Paliadeli Punkt 17a (ny) 17a. Europaparlamentet uppmuntrar omvandlingen av vårdhem, som vanligtvis bedrivs som sjukhus, till vänliga inrättningar där en familjemodell tillämpas för att undvika institutionalisering. 63 Marije Cornelissen Punkt Europaparlamentet föreslår att den europeiska handlingsplanen för Alzheimers sjukdom sätts igång så snabbt som möjligt. Dessutom behövs nationella program för att kartlägga vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra livskvaliteten för äldre kvinnor. 18. Europaparlamentet föreslår att den europeiska handlingsplanen för Alzheimers sjukdom sätts igång så snabbt som möjligt. Dessutom behövs nationella program för att kartlägga vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra livskvaliteten för äldre kvinnor och mer fokus på sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor, t.ex. ledgångsreumatism. AM\ doc 33/46 PE v01-00

34 64 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet föreslår att den europeiska handlingsplanen för Alzheimers sjukdom sätts igång så snabbt som möjligt. Dessutom behövs nationella program för att kartlägga vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra livskvaliteten för äldre kvinnor. 18. Europaparlamentet föreslår att den europeiska handlingsplanen för Alzheimers sjukdom vederbörligen erkänner den roll som äldre kvinnor har när det gäller att vårda människor med demens och att handlingsplanen genomförs utan dröjsmål. Dessutom behövs nationella program för att kartlägga vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra livskvaliteten för äldre kvinnor. Parlamentet föreslår att Alzheimerföreningar rådfrågas vid utarbetandet och genomförandet av dessa åtgärder. 65 Vilija Blinkevičiūtė Punkt Europaparlamentet efterfrågar ett jämställdhetsperspektiv på det medicinska området för att kunna ställa exakta diagnoser och ge den vård och omsorg som krävs. Parlamentet begär att verktyg för diagnos inte ska begränsas på grund av patientens ålder så att exempelvis screening för bröstcancer och kolorektal cancer såväl som för hjärt- och kärlsjukdomar bör vara tillgänglig för äldre kvinnor. 19. Europaparlamentet efterfrågar ett jämställdhetsperspektiv på det medicinska området för att kunna ställa exakta diagnoser och ge den vård och omsorg som krävs. Parlamentet begär att verktyg för diagnos, vård och omsorg inte ska begränsas på grund av patientens kön och ålder så att exempelvis screening för bröstcancer och kolorektal cancer såväl som för hjärt- och kärlsjukdomar finns tillgänglig för äldre kvinnor. Or. lt PE v /46 AM\ doc

35 66 Mary Honeyball Punkt Europaparlamentet efterfrågar ett jämställdhetsperspektiv på det medicinska området för att kunna ställa exakta diagnoser och ge den vård och omsorg som krävs. Parlamentet begär att verktyg för diagnos inte ska begränsas på grund av patientens ålder så att exempelvis screening för bröstcancer och kolorektal cancer såväl som för hjärt- och kärlsjukdomar bör vara tillgänglig för äldre kvinnor. 19. Europaparlamentet skulle vilja att ett jämställdhetsperspektiv beaktades när medicinska diagnoser ställs för att dessa ska vara exakta och människor ska få lämplig vård. Parlamentet begär att verktyg för diagnos inte ska begränsas på grund av patientens ålder så att exempelvis screening för bröstcancer och kolorektal cancer såväl som för hjärt- och kärlsjukdomar finns tillgänglig för äldre kvinnor. Dessutom bör mer uppmärksamhet riktas mot förebyggande och behandling av sjukdomar som framför allt drabbar äldre kvinnor, t.ex. benskörhet. 67 Kartika Tamara Liotard Punkt Europaparlamentet efterfrågar ett jämställdhetsperspektiv på det medicinska området för att kunna ställa exakta diagnoser och ge den vård och omsorg som krävs. Parlamentet begär att verktyg för diagnos inte ska begränsas på grund av patientens ålder så att exempelvis screening för bröstcancer och kolorektal cancer såväl som för hjärt- och kärlsjukdomar bör vara tillgänglig för 19. Europaparlamentet efterfrågar ett jämställdhetsperspektiv på det medicinska området och vad gäller läkemedel för att kunna ställa exakta diagnoser och tillhandahålla lämplig behandling samt den vård och omsorg som krävs. Parlamentet begär att verktyg för förebyggande, tidig upptäckt och diagnos inte ska begränsas på grund av patientens ålder eller kön så att exempelvis screening AM\ doc 35/46 PE v01-00

36 äldre kvinnor. för och behandling av bröstcancer, livmoderhalscancer, lungcancer och kolorektal cancer såväl som för hjärt- och kärlsjukdomar finns tillgänglig för äldre kvinnor. 68 Kartika Tamara Liotard Punkt Europaparlamentet skulle vilja att jämställdhets- och åldersperspektivet fanns med i näringsrekommendationer. 20. Europaparlamentet skulle vilja att jämställdhets- och åldersperspektivet fanns med i näringsrekommendationer. Dessutom bör jämställdhets- och åldersperspektivet användas i rekommendationer om livsmedelssäkerhet, t.ex. i fråga om livsmedelsmärkning, hälsopåståenden, Reach-förordningen och nya livsmedel. 69 Marina Yannakoudakis Punkt 20a (ny) 20a. Europaparlamentet begär att lämpliga tester ska finnas tillgängliga för både kvinnor och män över 70 år, såsom cellprover. PE v /46 AM\ doc

37 70 Vilija Blinkevičiūtė Punkt Europaparlamentet påpekar att både teknik och tekniska förbättringar kan vara viktiga när det gäller att anpassa samhället efter behoven hos en åldrande befolkning. Innovationer som utvecklats i nära samarbete med äldre bör användas i större omfattning, exempelvis förenklade mobiltelefoner och Internetuppkopplingar, smarta sensorer på vissa produkter för att minska antalet olyckor, utbildning av hundar för att hjälpa människor, t.ex. dem som lider av sjukdomar som påverkar minnet osv. 21. Europaparlamentet påpekar att både teknik och tekniska förbättringar kan vara viktiga när det gäller att anpassa samhället efter behoven hos en åldrande befolkning. Innovationer som utvecklats i nära samarbete med äldre bör användas i större omfattning, exempelvis förenklade mobiltelefoner och Internetuppkopplingar, smarta sensorer på vissa produkter för att minska antalet olyckor, utbildning av hundar för att hjälpa människor, t.ex. dem som lider av sjukdomar som bland annat påverkar minnet. Parlamentet efterlyser tester av läkemedel under utveckling för att undersöka vilka följder de har på kroppen, inte bara på män, utan också på kvinnor. Or. lt 71 Chrysoula Paliadeli Punkt Europaparlamentet påpekar att både teknik och tekniska förbättringar kan vara viktiga när det gäller att anpassa samhället efter behoven hos en åldrande befolkning. Innovationer som utvecklats i nära samarbete med äldre bör användas i större omfattning, exempelvis förenklade mobiltelefoner och Internetuppkopplingar, smarta sensorer på vissa produkter för att minska antalet olyckor, utbildning av 21. Europaparlamentet påpekar att både teknik och tekniska förbättringar kan vara viktiga när det gäller att anpassa samhället efter behoven hos en åldrande befolkning. Innovationer som utvecklats i nära samarbete med äldre bör användas i större omfattning, exempelvis förenklade mobiltelefoner och Internetuppkopplingar, smarta sensorer på vissa produkter för att minska antalet olyckor, utbildning av AM\ doc 37/46 PE v01-00

38 hundar för att hjälpa människor, t.ex. dem som lider av sjukdomar som påverkar minnet osv. hundar för att hjälpa människor, t.ex. dem som lider av sjukdomar som påverkar minnet osv. Program som har utformats särskilt för livslångt lärande för äldre bör understödjas av staten. 72 Teresa Jiménez-Becerril Barrio Punkt 21a (ny) 21a. Europaparlamentet föreslår att det ska genomföras statistiska undersökningar om det ökade våldet mot äldre i syfte att kasta ljus över detta allvarliga problem, som de äldre ofta inte är kapabla att anmäla utan accepterar ett naturligt inslag i ålderdomen och den beroendeställning de befinner sig i. Parlamentet anser även att man från hela samhällets sida måste bekämpa våldet mot äldre på ett mer effektivt sätt. Or. es 73 Joanna Katarzyna Skrzydlewska Punkt 21a (ny) 21a. Europaparlamentet efterlyser riktade kultur- och utbildningsprogram och åtgärder för att engagera äldre kvinnor i aktiviteter inom lokalsamhället, i syfte att förebygga att äldre kvinnor utesluts från samhället. PE v /46 AM\ doc

39 Or. pl 74 Marije Cornelissen Punkt 22 punktsats 5a (ny) Integrering av ett perspektiv som omfattar äldre invandrare och HBT-personer. 75 Chrysoula Paliadeli Punkt Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2011 föreslå en handlingsplan som innehåller följande: En undersökning av behovet av mer resurser för forskning om åldrande. Åtgärder för att säkra kvaliteten inom vård och omsorg. Förändringar för att skapa mer enhetlighet på socialförsäkringsområdet, även beträffande pensionssystemen, vårdoch omsorgsledigheten och arrangemangen för deltidsarbete. Årliga rapporter om brott mot äldre människors rättigheter och om åtgärder som ska vidtas på EU-nivå och nationell nivå för att avskaffa direkt och dold 22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2011 föreslå en handlingsplan som innehåller följande: En undersökning av behovet av mer resurser för forskning om åldrande. Åtgärder för att säkra kvaliteten inom vård och omsorg och kvalitativa arbetsvillkor för anhörigvårdare. Förändringar för att skapa mer enhetlighet på socialförsäkringsområdet, även beträffande pensionssystemen, vårdoch omsorgsledigheten och arrangemangen för deltidsarbete. Årliga rapporter om brott mot äldre människors rättigheter och om åtgärder som ska vidtas på EU-nivå och nationell nivå för att avskaffa direkt och dold AM\ doc 39/46 PE v01-00

40 diskriminering. Icke-lagstiftande åtgärder för att få bukt med åldersdiskriminering, exempelvis i form av upplysningskampanjer. diskriminering. Åtgärder för att få bukt med åldersdiskriminering, exempelvis i form av upplysningskampanjer. Åtgärder för att stödja solidaritet mellan generationerna, såsom stödplaner för kvinnor som tar hand om barnbarn medan föräldrarna är frånvarande på grund av arbete. 76 Sirpa Pietikäinen Punkt Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2011 föreslå en handlingsplan som innehåller följande: En undersökning av behovet av mer resurser för forskning om åldrande. Åtgärder för att säkra kvaliteten inom vård och omsorg. Förändringar för att skapa mer enhetlighet på socialförsäkringsområdet, även beträffande pensionssystemen, vårdoch omsorgsledigheten och arrangemangen för deltidsarbete. Årliga rapporter om brott mot äldre människors rättigheter och om åtgärder som ska vidtas på EU-nivå och nationell nivå för att avskaffa direkt och dold diskriminering. 22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2011 föreslå en handlingsplan som innehåller följande: En undersökning av behovet av mer resurser för forskning om åldrande. Åtgärder för att säkra kvaliteten inom vård och omsorg. Förändringar för att skapa mer enhetlighet på socialförsäkringsområdet, även beträffande pensionssystemen, vårdoch omsorgsledigheten och arrangemangen för deltidsarbete. Genusperspektiv på åldersrelaterade sjukdomar och på åtgärder för hur de bäst kan erkännas och behandlas. Årliga rapporter, baserade på Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och förvaltade av byrån för grundläggande rättigheter på institutionsnivå och av nationella byråer i medlemsstaterna om brott mot äldre människors rättigheter och PE v /46 AM\ doc

41 Icke-lagstiftande åtgärder för att få bukt med åldersdiskriminering, exempelvis i form av upplysningskampanjer. om åtgärder som ska vidtas på EU-nivå och nationell nivå för att avskaffa direkt och dold diskriminering. Icke-lagstiftande åtgärder för att få bukt med åldersdiskriminering, exempelvis i form av upplysningskampanjer. 77 Iratxe García Pérez Punkt 22 punktsatserna 5a och 5b (nya) Åtgärder för att dra nytta av de äldres kunskaper och arbetslivserfarenhet genom att till exempel bilda föreningar bestående av äldre som bedömer arbetssökande. Utbyte av god praxis. Or. es 78 Andrea Češková Punkt Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera och stärka övervakningsmekanismerna för genomförande av grundläggande rättigheter före utgången av Medvetenheten om dessa mekanismer, som utnyttjas alltför sällan, bör också öka eftersom framför allt äldre kvinnor är omedvetna om sina rättigheter. 23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera och stärka övervakningsmekanismerna för genomförande av grundläggande rättigheter före utgången av Medvetenheten om dessa mekanismer, som utnyttjas alltför sällan, bör också öka. AM\ doc 41/46 PE v01-00

42 Or. cs 79 Kartika Tamara Liotard Punkt Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera och stärka övervakningsmekanismerna för genomförande av grundläggande rättigheter före utgången av Medvetenheten om dessa mekanismer, som utnyttjas alltför sällan, bör också öka eftersom framför allt äldre kvinnor är omedvetna om sina rättigheter. 23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera och stärka övervakningsmekanismerna för genomförande av grundläggande rättigheter före utgången av Medvetenheten om dessa mekanismer, som utnyttjas alltför sällan, bör också öka eftersom framför allt äldre kvinnor inte är informerade om sina rättigheter. 80 Chrysoula Paliadeli Punkt Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera och stärka övervakningsmekanismerna för genomförande av grundläggande rättigheter före utgången av Medvetenheten om dessa mekanismer, som utnyttjas alltför sällan, bör också öka eftersom framför allt äldre kvinnor är omedvetna om sina rättigheter. 23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera och stärka övervakningsmekanismerna för genomförande av grundläggande rättigheter före utgången av Medvetenheten om dessa mekanismer, som utnyttjas alltför sällan, bör också öka eftersom äldre människor generellt sett, och kvinnor i synnerhet, är omedvetna om sina rättigheter. PE v /46 AM\ doc

43 81 Vilija Blinkevičiūtė Punkt Europaparlamentet understryker att alla EU-medborgare måste ha rätt till adekvat hälso- och sjukvård samt socialvård till ett rimligt pris. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om grundläggande tjänster, som tar hänsyn till nationella förhållanden. Parlamentet betonar att äldre kvinnor är särskilt sårbara och uppmanar kommissionen att överväga ett system där alla EU-medborgare ges rätt till en grundinkomst som bygger på levnadsstandarden i medlemsstaten. 24. Europaparlamentet understryker att alla EU-medborgare måste ha rätt till adekvat, lättillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård samt socialvård till ett rimligt pris. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om grundläggande tjänster, som tar hänsyn till nationella förhållanden. Parlamentet betonar att äldre kvinnor är särskilt sårbara och uppmanar kommissionen att överväga ett system där alla EU-medborgare ges rätt till en grundinkomst som bygger på levnadsstandarden i medlemsstaten. Or. lt 82 Andrea Češková Punkt Europaparlamentet understryker att alla EU-medborgare måste ha rätt till adekvat hälso- och sjukvård samt socialvård till ett rimligt pris. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om grundläggande tjänster, som tar hänsyn till nationella förhållanden. Parlamentet betonar att äldre kvinnor är särskilt sårbara och uppmanar kommissionen att överväga ett system där alla EU-medborgare ges rätt till en grundinkomst som bygger på levnadsstandarden i medlemsstaten. 24. Europaparlamentet understryker att alla EU-medborgare måste ha rätt till adekvat hälso- och sjukvård samt socialvård till ett rimligt pris. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om grundläggande tjänster, som tar hänsyn till nationella förhållanden. Parlamentet betonar att äldre kvinnor är särskilt sårbara. AM\ doc 43/46 PE v01-00

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Förslag till betänkande Britta Thomsen (PE442.875v01-00)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2002(BUD) 3.9.2009 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/2091(INI) 5.5.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

Plenarhandling. om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (2011/2244(INI))

Plenarhandling. om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (2011/2244(INI)) EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling A7-0041/2012 5.3.2012 BETÄNKANDE om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (2011/2244(INI)) Utskottet för kvinnors rättigheter och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 11.1.2011 2010/2159(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen (2010/2159(INI)) Utskottet för kultur och

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-146

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-146 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2012/2273(INI) 5.6.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-146 Förslag till betänkande Antigoni Papadopoulou (PE510.639v01-00)

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor

Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor P7_TA(2012)0482 Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor Europaparlamentets resolution av den 11 december 2012 om förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor (2012/2129(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 17.12.2013 2013/2103(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Mary Honeyball (PE519.748v01-00)

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 27.1.2011 2010/2206(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 Jürgen Creutzmann (PE454.711v01-00) Europa, världens främsta resmål en ny politisk

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 11.11.2010 2010/2084(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Marisa Matias (PE445.928v01-00) Ett europeiskt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 25 juni 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utrikesfrågor,

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 23.1.2013 2012/2136(INI) YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för utrikesfrågor över den finansiella och ekonomiska krisens följder

Läs mer

Ett 2020-perspektiv för kvinnor i Turkiet

Ett 2020-perspektiv för kvinnor i Turkiet 13.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 264 E/25 42. Europaparlamentet rekommenderar ytterligare samordning mellan Solvit och EU:s pilotprojekt för att förbättra samordningen och utbytet av

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0217/2015/rev FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI))

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI)) P7_TA-PROV(2011)0455 Främjande av arbetskraftens rörlighet Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2255(INI) 7.1.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för kultur och utbildning 2015/0000(INI) 4.2.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/0000(INI)) Utskottet för kultur

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 december 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.3.2012 2011/2292(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Barbara Matera (PE483.748v01-00) Småskaligt och icke-industriellt

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.11.2013 2013/2111(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012

Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 Promemoria 2011 11 25 Socialdepartementet Ullalena Hæggman Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att uppmärksamma

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET

SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET SVERIGE 1 HUVUDDRAGEN I PENSIONSSYSTEMET Det lagstadgade pensionssystemet är inkomstrelaterat och finansieras helt med avgifter (åtskilt från statsbudgeten), vilka ska ligga konstant på 18,5 % av den pensionsgrundande

Läs mer

1. Arbetsgruppen för folkhälsa har diskuterat och enats om bifogade utkast till rådets slutsatser.

1. Arbetsgruppen för folkhälsa har diskuterat och enats om bifogade utkast till rådets slutsatser. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 november 2011 (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet RÅDETS MÖTE

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare.

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare. Våld mot kvinnor Bakgrund 1. Våld mot kvinnor är ett fortsatt och världsomfattande problem som förekommer i alla åldrar och sociala grupper. Våldshandlingar mot kvinnor sker i olika miljöer, inklusive

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 16.3.2015 2014/2240(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

,QI U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ

,QI U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ 63((&+ Tal av Romano Prodi Europeiska kommissionens ordförande,qi U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ Europaparlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUV Fru ordförande, ärade

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-193

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-193 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/2302(INI) 1.6.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-193 Förslag till betänkande Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PE510.494v01-00) Att främja de europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 9.12.2009 2009/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114 Förslag till betänkande Marc Tarabella (PE429.680v01-00)

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU

Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU P7_TA(2012)0014 Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2012 om hur man ska undvika

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer