FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för kultur och utbildning /2159(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen (2010/2159(INI)) Utskottet för kultur och utbildning Föredragande: Mary Honeyball PR\ doc PE v02-00 Förenade i mångfalden

2 PR_INI INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...3 MOTIVERING...8 PE v /11 PR\ doc

3 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen (2010/2159(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av artikel 14 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 3, 18 och 29, med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande 1, med beaktande av kommissionens meddelande om effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (KOM(2006)0481), med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 20 januari 2010 om barnomsorg och förskola 2, med beaktande av rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om utbildningens sociala dimension 3, med beaktande av rådets slutsatser av den 26 november 2009 om utbildning för barn med invandrarbakgrund 4, med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) 5, med beaktande av slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 21 november 2008, om att förbereda unga inför 2000-talet: ett program för europeiskt samarbete på utbildningsområdet 6, med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Barcelona den 15 och 16 mars 2002, 1 EUT L 327, , s CESE 102/ EUT C 135, s EUT C 301, , s EUT C 119, , s 2. 6 EUT C 319, , s. 20. PR\ doc 3/11 PE v02-00

4 med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om bättre utbildning för lärare 1, med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-.../2011), och av följande skäl: A. Tidig inlärning för barn lägger grunden för deras livslånga lärande, en central faktor i arbetet med att uppnå EU 2020-målen. B. Förskoleverksamheten skiljer sig åt över hela EU, med olika definitioner av kvalitet som i hög rad hänger samman med ländernas olika kulturella värderingar och tolkningar av begreppet barndom. C. Fattiga och utsatta familjer har visat sig gynnas mest av offentligt finansierad förskoleverksamhet. Det finns en tydlig koppling mellan missgynnad ställning och låg utbildningsnivå, och missgynnade grupper är mindre benägna att söka sig till förskoleverksamhet av tillgänglighets- och kostnadsskäl. D. Förskoleverksamhet tenderar att få mindre uppmärksamhet och mindre investeringar än annan utbildning, trots att det finns tydliga belägg för att investeringar i denna verksamhet ger större avkastning än investeringar i någon annan utbildningsnivå. E. Målen för förskoleverksamheten styrs ofta i alltför hög grad av arbetsmarknaden och fokuserar för mycket på behovet av att få fler kvinnor i arbete och för lite på barnets behov och intressen. F. Det finns en direkt koppling mellan å ena sidan föräldrars och barns välbefinnande och å andra sidan tillhandahållandet av förmåner och tjänster i tidig ålder. G. Barnomsorg har traditionellt betraktats som en naturligt kvinnlig syssla, vilket har lett till att det mest är kvinnor som arbetar inom förskoleverksamheten. Tjänsteleverantörer inom sektorn tenderar att erbjuda låga löner. H. Personalens kvalifikationer varierar kraftigt mellan olika medlemsstater och mellan olika typer av tjänsteleverantörer, och i de flesta medlemsstater finns det inga krav på att tjänsteleverantörer inom förskolan måste anställa personal med särskilda kvalifikationer. I. Det har bedrivits väldigt lite forskning om småbarnsundervisning på EU-nivå som skulle kunna vägleda utformningen och införandet av en EU-omfattande förskolepolitik. 1 EUT C 8 E, , s. 12. PE v /11 PR\ doc

5 Barnet i centrum 1. Europaparlamentet välkomnar målen från Europeiska rådets möte i Barcelona, enligt vilka det senast 2010 ska finnas barnomsorg för minst 90 % av barnen mellan tre år och skolpliktig ålder och för minst 33 % av barnen under tre år. Parlamentet anser emellertid att rådet och kommissionen måste se över och uppdatera dessa mål och sätta barnets behov och intressen i centrum för förskolepolitiken. 2. Europaparlamentet konstaterar att de första levnadsåren är avgörande för hjärnans utveckling, den fysiska och kognitiva utvecklingen och språktillägnandet och att de även lägger grunden för det livslånga lärandet. 3. Europaparlamentet konstaterar att EU 2020-strategin, som syftar till ett inkluderande samhälle genom att öka sysselsättningen, minska antalet skolavhopp och minska fattigdomen, inte kan uppnås utan att alla barn får en rimlig start i livet. 4. Europaparlamentet framhåller att alla barn utöver utbildning även har rätt till vila, fritid och lek. Förskoleverksamhet för alla 5. Europaparlamentet noterar rådets slutsatser av den 12 maj 2009, enligt vilka utbildningsmässigt ogynnsamma situationer bör hanteras genom tillhandahållande av högkvalitativ förskoleverksamhet och målinriktat stöd samt främjande av inkluderande undervisning. 6. Europaparlamentet konstaterar att missgynnade socialgrupper visserligen kan få extra stöd men att förskoleverksamhet helst bör erbjudas alla föräldrar och barn oavsett deras bakgrund och ekonomiska ställning. 7. Europaparlamentet framhåller att barn med funktionshinder om möjligt bör delta i vanlig förskoleverksamhet och att de vid behov bör erbjudas specialisthjälp. Samverkan med föräldrarna 8. Europaparlamentet konstaterar att mammor och pappor är förskoleverksamhetens samarbetspartner och att förskoleverksamheten bör medge full delaktighet och inbegripa all personal, föräldrar och om möjligt även barnen själva. 9. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att investera i utbildningsprogram för föräldrar och erbjuda hembesökstjänster för föräldrar som behöver extra stöd. 10. Europaparlamentet framhåller att tillhandahållande av tillräckligt lång mamma- och pappaledighet är en väsentlig beståndsdel i en effektiv förskolepolitik. Ett integrerat och helhetsbaserat tillvägagångssätt 11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att integrera olika tjänster för förskoleverksamhet, med bättre samordning mellan de olika ministerier som arbetar med strategier och program för den tidiga barndomen. PR\ doc 5/11 PE v02-00

6 12. Europaparlamentet framhåller vikten av en innovativ förskoleverksamhet med lokal karaktär som samlar företrädare för hälsovård, sociala frågor, utbildning och andra sektorer. 13. Europaparlamentet efterlyser en europeisk ram för förskoleverksamhet med gemensamma mål och värderingar. Ekonomiska fördelar 14. Europaparlamentet beklagar att förskolepolitiken lätt försummas i ett instabilt ekonomiskt klimat och framhåller att medlemsstaterna bör satsa tillräckliga resurser på förskoleverksamheten. 15. Europaparlamentet upprepar att investeringar i förskoleverksamhet har visat sig medföra senare ekonomiska fördelar, såsom ökade skatteintäkter genom en förstärkt arbetskraft, samt lägre vårdkostnader, minskad brottslighet och färre fall av asocialt beteende. 16. Europaparlamentet konstaterar att god utbildning i tidig ålder kan bidra till att minska skolavhoppen, vilket påverkar samhället i stort. Särskild risk löper ungdomar från utsatta socialgrupper, exempelvis de med invandrarbakgrund, i synnerhet män. 17. Europaparlamentet framhåller att förskoleverksamhet av god kvalitet kompletterar, och inte ersätter, ett välutbyggt välfärdssystem med ett brett register av fattigdomsbekämpande instrument. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa på ekonomisk omfördelning, barn- och familjeförmåner och andra sociala utgifter för att motverka fattigdom i samhället. Personal- och kvalitetssatsningar 18. Europaparlamentet konstaterar att förekomsten av kvalificerad och välutbildad personal för små barn har särskilt stor betydelse för förskoleverksamhetens kvalitet och uppmanar därför medlemsstaterna att höja yrkeskraven genom att införa erkända kvalifikationer för förskolepersonal. 19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att all kvalificerad förskolepersonal helst har en lön som ligger i linje med grundskolelärares löner. 20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta tag i den skeva könsfördelningen inom omsorgen genom att driva en politik som syftar till att öka antalet män på förskoleutbildningar och om möjligt se till att deras andel uppgår till minst 20 %. Forskning och utbyte av bästa praxis 21. Europaparlamentet beklagar bristen på empiriska uppgifter om småbarn och efterlyser mer omfattande forskning över hela EU som tar hänsyn till den kulturella mångfalden i medlemsstaterna. PE v /11 PR\ doc

7 22. Europaparlamentet beklagar att EU:s strukturfonder och program som Comenius, som gör det möjligt för lärare att delta i EU-omfattande utbyten, inte används tillräckligt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att höja medvetenheten bland förskollärare om sådana program och fonder. 23. Europaparlamentet rekommenderar att en särskilt tillsatt enhet inom kommissionen utvecklar en resursbas som belyser medlemsstaternas tillhandahållande av förskoleverksamhet för att underlätta utbyte av bästa praxis samt vidareutveckla och förbättra befintliga mål inom förskoleverksamheten. o o o 23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament. PR\ doc 7/11 PE v02-00

8 MOTIVERING Inledning Europa präglas av en rik och diversifierad pedagogisk tradition med en mängd olika sätt att tillhandahålla utbildning för mindre barn. Medlemsstaterna uppvisar tydliga skillnader i fråga om kvalitet, tillgång, inskrivningstal, syn på verksamheten, verksamhetens förvaltning osv. Detta betänkande har som utgångspunkt att det varken vore lämpligt eller speciellt lätt att försöka skapa en universalmodell för alla typer av förskoleverksamhet i EU. Mycket bättre vore att utveckla en europeisk ram bestående av gemensamma mål och värderingar, vilket även innefattar gemensamma rättigheter och strukturer. Många av EU:s medlemsstater är otvivelaktigt världsledande på att tillhandahålla förskoleverksamhet, men mer måste göras för att åstadkomma förbättringar över hela linjen. När det i detta betänkande talas om tidig ålder eller de första levnadsåren avses åldern 0-6år. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona 2002 uppmanades EU:s medlemsstater att se till att det senast 2010 finns barnomsorg för minst 90 % av barnen mellan tre år och skolpliktig ålder och för minst 33 % av barnen under tre år. Dessa mål vittnade om en arbetsmarknadsbetonad syn på förskoleverksamhet med utgångspunkt i det då konstaterade behovet av att få fler kvinnor i arbete. Kopplingen mellan förskoleverksamhet och lika möjligheter för kvinnor måste utan tvekan ägnas vederbörlig uppmärksamhet, men samtidigt är dessa mål uppenbart problematiska, och dessutom förlegade, eftersom de missar flera av de viktiga kvalitativa aspekterna av en stark förskolepolitik. Förskolan är inte bara ett ställe där kvinnor dumpar sina barn för att kunna arbeta, utan av yttersta betydelse för att främja barns välbefinnande och förbättra deras chanser i livet. Barnet i centrum Det är viktigt att inleda betänkandet med att ta upp en del centrala frågor, problem och svårigheter snarare än att rusa iväg med komplexa lösningar. En lämplig början kan vara att tänka igenom hur vi egentligen föreställer oss barn. Om vi anser att barn är aktiva och engagerade medborgare med rättigheter och utrustade med rik kreativ potential och en förmåga att bilda sig åsikter och ge uttryck för dessa i frågor som berör dem, då måste vi också inse att diskussionerna om förskoleverksamhet bör utgå från barnens perspektiv. Tiden från barnets födelse fram till tre års ålder är avgörande för hjärnans utveckling, den fysiska och kognitiva utvecklingen och språktillägnandet. Dessa första levnadsår lägger även grunden för barnens livslånga lärande, en central faktor i arbetet med att uppnå Lissabonmålen. I detta betänkande kommer därför barnets behov och intressen i första hand. Tjänster för alla eller riktade insatser Fattiga familjer är mindre benägna att utnyttja förskoleverksamhet än andra grupper, särskilt på privatiserade marknader. En av de mest riskutsatta grupperna i EU är romerna, vars tillgång till tjänster i tidig ålder är ytterst begränsad och ligger långt under det europeiska genomsnittet. Detta är oroväckande, eftersom missgynnade barn visat sig vara de som är mest behjälpta av att ha tillgång till förskoleverksamhet. I flera EU-länder har skolan tagit emot ett stort antal invandrarbarn och barn med ett annat modersmål, vilket sätter undervisningen på stora prov, särskilt när vi betänker att familjer som tillhör etniska minoriteter är mindre benägna att sätta sina barn i förskolan. PE v /11 PR\ doc

9 Problemet med medlemsstater som riktar sig direkt till fattiga familjer är att detta kan leda till stigmatisering och avskräcka dessa familjer från att dra full nytta av de tjänster som erbjuds. Visst är det viktigt att inse att många fattiga familjer behöver extra uppmuntran i fråga om förskoleverksamhet, men tjänsterna bör erbjudas alla familjer och alla barn, oberoende av deras bakgrund och ekonomiska ställning. Samverkan med föräldrarna Barnens primära pedagoger är föräldrarna. De har för det mesta en djup och unik förståelse för sina barn och har knutit intima band med dem. Det är allmänt vedertaget att den bästa inramningen för ett barns välbefinnande och utveckling under det första levnadsåret är hemma med en förälder. Tillhandahållande av lång föräldraledighet kan även vara ett sätt att minska efterfrågan på barnomsorg. Problemet är att det för närvarade är väldigt få medlemsstater som erbjuder tillräckligt lång betald ledighet. Om det uppstår en lucka från det att den betalda föräldraledigheten tar slut till dess att barnet får en barnomsorgsplats av god kvalitet, kan detta skapa problem för föräldrarna. Betänkandet belyser att tillhandahållande av tillräckligt lång föräldraledighet är en väsentlig beståndsdel i en effektiv förskolepolitik. Samverkan med föräldrarna måste fortsätta även under de följande åren. Fattiga och missgynnade föräldrar är mindre benägna att engagera sig i barnens utbildning än andra föräldrar. Likaså är det snarare regel än undantag att män åsidosätts när det gäller att utveckla program och strategier för förskoleverksamheten och att delta i aktiviteter som rör deras barn. I betänkandet betonas att föräldrarna bör vara centrala samarbetspartner i alla beslut som rör deras barn och att förskolan måste tänka om när det gäller dess sätt att samverka med föräldrarna, särskilt papporna. Förskoleprogram som Reggio Emilia i Italien, där föräldrarna är fullvärdiga deltagare i den dubbla uppgiften att ge sina barn omsorg och utbildning, visar hur effektiv denna metod faktisk kan vara. Ett integrerat och helhetsbaserat tillvägagångssätt Förskoletjänster kan fungera som ett starkt stödnätverk åt föräldrarna. Enligt betänkandet har dessa tjänster inte varit tillräckligt innovativa i EU. Förskolan bör inte bara vara en plats där barnen får utbildning och omsorg utan kan även öppna möjligheter för en rad olika projekt. Bara för att nämna några exempel skulle förskolor kunna kombinera formell eller informell undervisning med barn- och mödravård, amningsstöd, rådgivning och familjeplanering. Om förskolan betraktas som ett kollektivt utrymme som förenar människor från alla delar av samhället har den större möjligheter att fungera som stöd åt familjer, stärka den sociala sammanhållningen och samhällsgemenskapen samt främja jämställdheten. Medlemsstaterna bör agera på liknande sätt när de lägger upp och genomför sin politik för de första levnadsåren. Med ett fåtal undantag har de tenderat att anlägga ett tudelat perspektiv på förskoleverksamheten, där välfärd (omsorg) och skolförberedande undervisning betraktas åtskilt. Detta har lett till att för lite fokus har lagts på den kognitiva utvecklingen hos barn mellan 0 och 3 år och för lite uppmärksamhet har ägnats hälsa och psykosocial utveckling hos dem över 3 år. Likaså har det förvärrat ojämlikheten och inkonsekvensen och skapat bristande sammanhang för föräldrarna. Där det förekommer samarbete mellan olika sektorer och myndigheter kan avsaknaden av samsyn eller av en gemensam språklig plattform kväva mycket av det positiva arbete som annars skulle kunna göras. PR\ doc 9/11 PE v02-00

10 Precis som förskolan måste bli mer innovativ genom att hantera en rad frågor av betydelse för mindre barn, måste medlemsstaterna sammanföra flera olika myndigheter när de utformar strategier och program för de första levnadsåren. Exempel på detta är hälsovård, invandring, jämställdhet och sysselsättning. Integrerade tjänster, med tonvikt på utbildning, kommer att bidra till att tillgodose barnens utbildningsmässiga, hälsomässiga och andra behov under de första sex levnadsåren. Tjänster och sektorer som redan arbetar med detta måste utforma en gemensam vision och en gemensam språklig bas. Ekonomiska fördelar Europeiska kommissionens nätverk för barnomsorg rekommenderade 1996 att Europas länder investerar minst 1 % av BNP i förskoleverksamhet. Enligt en OECD-rapport från 2004 hade emellertid endast fem av de tjugo granskade länderna uppnått denna investeringsnivå 1. Detta är förvånande, eftersom forskning har visat att investeringar i förskoleverksamhet ger större avkastning än investeringar på något annat stadium. I samband med ett instabilt ekonomiskt klimat och en period av aggressiva åtstramningar är det lätt att förskoleundervisningen hamnar i kläm. I detta betänkande framhålls emellertid att förskoleverksamhet inte är en lyx som man kan dra ner på ostraffat. Ett beslut att inte investera för med sig kostnader som kanske inte syns med en gång, exempelvis risk för minskade ekonomiska intäkter i framtiden, och dessa kan bli en extra börda för den finansiella stabiliteten i medlemsstaterna. Investeringar i de första levnadsåren har visat sig minska senare kostnader, eftersom staten genom att förstärka den framtida arbetskraften undviker eventuella förluster av skatteintäkter. Detta kan även minska vårdkostnaderna, brottsligheten och antalet fall av asocialt beteende i framtiden. Personal- och kvalitetssatsningar För att kunna skilja mellan bra och dåliga metoder i EU krävs en allmängiltig definition av kvalitet. Någon enkel och allmänt accepterad definition finns emellertid inte. Uppfattningarna om kvalitet varierar från land till land. Anledningen är att de är kopplade till enskilda medlemsstaters kulturella värderingar och till deras föreställningar och definitioner av begreppet barndom. Betänkandet syftar till att skapa större samsyn om vad kvalitet egentligen borde innebära för EU:s medlemsländer. Förekomsten av kvalificerad och välutbildad personal för små barn har särskilt stor betydelse för kvaliteten. En lågutbildad och lågavlönad arbetskraft är helt enkelt inte hållbar. Trots vetskapen om att de första tre åren av ett barns liv är extremt viktiga för hjärnans utveckling och för utformningen av attityder och tankemönster kan vi över hela EU konstatera att förskolepersonal ofta är omedveten om hur oerhört viktiga dessa första år är. Eftersom förskolelärare i de flesta medlemsstater inte behöver någon yrkesutbildning eller några särskilda kvalifikationer för att arbeta med småbarn saknar många den interaktiva förmåga och den samlade yrkeskunskap som krävs för att garantera att de barn de har hand om utvecklar nöjaktiga kognitiva färdigheter. 1 Starting Strong II, Early education and care, OECD PE v /11 PR\ doc

11 Ett annat problem som tas upp i betänkandet är den skeva könsfördelningen inom omsorgen. Kvinnor är mer benägna än män att söka ett förskolejobb. Detta stärker inställningen att barnomsorg i första hand är ett kvinnoyrke, vilket i sin tur får konsekvenser för jämställdheten. Barn behöver dubbla förebilder i sina liv, särskilt i familjer med endast en förälder, där det oftast är pappan som är frånvarande. Problemet är att endast ett mycket litet antal EU-länder har fastställt mål för att rekrytera män till yrket eller försökt ändra vanföreställningar som att barnomsorg är ett kvinnoyrke och att det är något fel på en man som vill arbeta med småbarn. Exempel på goda metoder finns i Danmark, där andelen män på förskoleutbildningar för närvarande uppgår till runt 25 %, och Storbritannien, där lokala skolmyndigheter i ett antal år drivit särskilda program för att locka män till barnomsorgen. Det är viktigt att utforma strategier för att rekrytera och behålla en könsmässigt blandad arbetskraft och se till att de som har valt en karriär inom förskolan ser det som ett givande, respektabelt och ekonomiskt lönsamt arbete. Forskning och utbyte av bästa praxis För närvarande finns det inga entydiga empiriska uppgifter om småbarn som skulle kunna vägleda utformningen och genomförandet av en EU-omfattande förskolepolitik. Viss forskning finns i och för sig. Denna domineras dock i hög grad av engelskspråkiga länder, närmare bestämt USA, och har därför ofta en väldigt snäv räckvidd och tenderar att bygga på uppfattningar om barndomen som är irrelevanta för många länder utanför den engelsk-språkiga världen. Eftersom det finns ett så brett spektrum av förskoletjänster i EU kan det ofta vara svårt att göra tydliga jämförelser mellan dem. Gränsöverskridande jämförelser kan emellertid vara väldigt användbara för att medlemsstaterna ska kunna lära av varandra. Det har exempelvis varit till hjälp för att ifrågasätta den förhärskande tron bland många föräldrar och yrkesverksamma i den engelskspråkiga världen att riktig undervisning måste ske i klassrumsmiljö. Som kontrast till detta står den nordiska modellen, som tar fasta på utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Mer omfattade forskning skulle ge EU möjlighet att se över och uppdatera de mål för förskoleverksamheten som redan fastställts. PR\ doc 11/11 PE v02-00

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för kultur och utbildning 2015/0000(INI) 4.2.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/0000(INI)) Utskottet för kultur

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 16.3.2015 2014/2240(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 24.5.2011 2011/2088(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE angående insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid (2011/2088(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Förslag till betänkande Britta Thomsen (PE442.875v01-00)

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 24 juli 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/2088(COS) Par2 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens memorandum om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2205(INI) 1.7.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 Förslag till betänkande Sirpa Pietikäinen (PE442.890v01-00)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/2091(INI) 5.5.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 31.1.2013 2012/2300(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om smart-tv (connected TV) (2012/2300(INI)) Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2255(INI) 7.1.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 29.8.2013 2013/2066(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2007/2206(INI) 7.2.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 december 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0217/2015/rev FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2002(BUD) 3.9.2009 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 )

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 ) C 119/2 Europeiska unionens officiella tidning 28.5.2009 IV (Upplysningar) RÅDET UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.5.2013 2012/2294(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om miljöinnovation sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om it-säkerhet och it-försvar (2012/2096(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor 12.3.2015 2015/2001(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland (2015/2001(INI)) Utskottet för utrikesfrågor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Ett 2020-perspektiv för kvinnor i Turkiet

Ett 2020-perspektiv för kvinnor i Turkiet 13.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 264 E/25 42. Europaparlamentet rekommenderar ytterligare samordning mellan Solvit och EU:s pilotprojekt för att förbättra samordningen och utbytet av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2009) 567/4 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN SOLIDARITET

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för transport och turism 22.5.2015 2014/2241(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI)) Utskottet

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

MÖTET MÅNDAGEN DEN 3 OKTOBER 2011 (KL. 10.00) SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK. 1. Godkännande av dagordningen

MÖTET MÅNDAGEN DEN 3 OKTOBER 2011 (KL. 10.00) SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK. 1. Godkännande av dagordningen Kommenterad dagordning rådet 20110926 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2011/3606/IE S2011/8258/EIS Rådets möte (social, jämställdhets och arbetsmarknadsministrarna) den 3 oktober 2011 MÖTET

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI))

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI)) P7_TA-PROV(2011)0455 Främjande av arbetskraftens rörlighet Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-193

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-193 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/2302(INI) 1.6.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-193 Förslag till betänkande Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PE510.494v01-00) Att främja de europeiska

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv Lagliga vägar för att söka asyl i EU Dir. 2016:8 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kultur och utbildning 2016/2142(INI) 3.4.2017 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin

Läs mer