EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete BRYSSEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete BRYSSEL"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för utveckling och samarbete PE/XIV/PV/01-09 PROTOKOLL från sammanträdena av den 25 och 26 juni 2001 kl och (fortsättning på sammanträdet den juni, då den kombinerade föredragningslistan godkändes (PE )). BRYSSEL Måndagen den 25 juni 2001 Sammanträdet återupptogs måndagen den 25 juni 2001 kl med ordförande Joaquim Miranda som ordförande. 17. Beslut som fattats på samordnarnas sammanträde den 21 juni betänkanden och yttranden - Partnerskap med FN (KOM(2001) 231): GUE - Sammanknytning av katastrof- och utvecklingsbistånd (KOM(2001) 153): ESP - Mänskliga rättigheter och demokratisering (KOM(2001) 252): PPE - Konfliktförebyggande (KOM(2001) 211): GUE - Kraftigt skuldtyngda AVS-stater, särskilda lån (KOM(2001) 210): PPE Ordföranden meddelade att det, enligt sekretariatets rekommendationer, inte var nödvändigt att avge ytterligare ett yttrande om landminor, på det här stadiet. Han meddelade vidare att ESPgruppen hade dragit tillbaka sin ansökan om att utarbeta ett parlamentariskt betänkande om kommissionens årsrapport om Sydafrika. Synpunkter om dessa skulle återlämnas till ESP-gruppen. Ordföranden meddelade att företrädare för utskottet för utveckling och samarbete skulle besöka Moçambique i september, efter kontakter med talmanskonferensen. En resa till Colombia, som ännu ej var godkänd av nödvändiga instanser, hade flyttats till PV\ doc PE

2 Ordföranden bad de politiska grupperna att nominera ledamöter för kommande valövervakningsuppdrag (Östtimor, Bangladesh). På förslag av ESP-gruppen föreslogs en särskild punkt till uppförandekoderna för multinationella företag. Ett slutgiltigt beslut skulle fattas på nästa samordningsmöte. Följande yttrade sig: Howitt, Rod och Sauquillo. Maes föreslog att en skrivelse skulle skickas till ordföranden med en förfrågan om kommissionen och rådet kunde göra ett uttalande om Västsahara till nästa plenarsammanträde. Utskottet beslutade att detta skulle göras. 18. Frågestund Van den Berg hade lagt fram en fråga om vapenhandel. Mc Cloughlin svarade på kommissionens vägnar. Van den Bos hade lagt fram en fråga om situationen i Indonesien. List svarade på kommissionens vägnar. Följande yttrade sig: Rod, Deva och Miranda. 19. Inledande diskussion om: 19.1 Förbindelserna mellan EG och FN: uppbyggnad av ett effektivt partnerskap när det gäller utveckling och humanitära frågor (meddelande) COS (KOM(2001) 231 -C5-0396/2001) Föredragande: Joaquim Miranda Yttrande: AFET Ärendet bordlades till nästa sammanträde Mänskliga rättigheter och demokratisering: EU:s roll i tredje land (meddelande) INC (- KOM(2001) Ansvarigt utskott: AFET R Yttrande: BUDG, FEMM, ITRE, LIBE Ärendet bordlades till nästa sammanträde Konfliktförebyggande: regional integration och samarbete och kortsiktigt förebyggande (meddelande) INC (- KOM(2001) Ansvarigt utskott: AFET R Ärendet bordlades till nästa sammanträde. PE /6 PV\ doc

3 20. Insatser mot överförbara sjukdomar: ökade insatser för fattigdomsbekämpning T07158-( COS KOM(2000) C5-0100/2001 ) PE ( COS KOM(2001) 96 - C5-0112/2001 ) ( COS A5-0263/2001 ) Föredragande: Bashir Khanbhai - Antagande av förslaget till betänkande Tidsfrist för att lämna in ändringsförslag: 12 juni 2001 Yttrande: ITRE, ENVI, FEMM Khanbhai uttalade sig om de framlagda ändringsförslagen och om de kompromissändringsförslag som hade antagits. Martínez Martínez uttalade sig om en ordningsfråga. Följande yttrade sig: Rod, Sauquillo, Deva, Howitt och Miranda. Beslut: Antagande av förslaget till betänkande flyttades till nästa sammanträde och en ny tidsfrist för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 28 juni Besök i Kongo och den Demokratiska republiken Kongo Miranda och Corrie uttalade sig om betänkandet från besöken i de två staterna Kongo. 22. Kvinnlig könsstympning T ( INI A5-0285/2001 ) PE ( INI B5-0686/2000 ) Föredragande: Gianfranco Dell'Alba - Behandling av förslaget till yttrande Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 juni 2001 Dell Alba redogjorde för sitt yttrande och riktade särskild uppmärksamhet på följderna för de mänskliga rättigheterna i denna fråga. Följande yttrade sig: Imbeni och Tyson (kommissionen). Beslut: Fristen för att lämna in ändringsförslag fastställdes till den 2 juli kl Sammanträdet ajournerades kl Tisdagen den 26 juni Sammanträdet återupptogs kl med ordförande Joaquim Miranda som ordförande. Khanbai uppmärksammade felaktiga rapporter som hade publicerats i en tidskrift som spridits inom Europaparlamentet. 23. Utvecklingsländer: fiske och fattigdomsbekämpning T07227-( COS KOM(2000) C5-0071/2001 ) PE PV\ doc 3/6 PE

4 Föredragande: Paul Lannoye - Behandling av arbetsdokumentet - Diskussion med experter tillsammans med fiskeriutskottet. Lannoye drog upp riktlinjerna för sitt arbetsdokument och strategin för sitt kommande betänkande. Varela, ordförande i fiskeriutskottet, redogjorde för sitt utskotts åsikter. Följande yttrade sig: Miranda, Varela, Martínez Martínez, MacPherson (nationell expert), Centenera (nationell expert), Ould Abeid (Mauretaniens nationella fiskefederation), Cherif (Pechecops, Mauretanien). 24. Förslag till rådets förordning om upprättande av ett allmänt preferenssystem för 2002 till 2004 (KOM(2001) 293) - Kommissionen lägger fram ärendet - Diskussion Kommissionens företrädare Plasa la fram de föreslagna ändringarna rörande det allmänna preferenssystemet och riktade särskild uppmärksamhet på vikten av att harmonisera och förenkla befintlig lagstiftning. Följande yttrade sig: Miranda. 25. Preliminärt budgetförslag för Föredragande: Anders Wijkman - Behandling av arbetsdokumentet PE Wijkman redogjorde för sitt arbetsdokument. Följande yttrade sig: Howitt, van den Berg och Deva. 26. Övriga frågor Inga övriga frågor. 27. Datum för nästa sammanträde Tisdagen den 10 juli 2001, kl Onsdagen den 11 juli 2001, kl och Torsdagen den 12 juli 2001, kl Sammanträdet avslutades kl * * * PE /6 PV\ doc

5 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Presentes Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) Joaquim Miranda (P), Lone Dybkjær (VP), Margrietus J. van den Berg (VP) and Fernando Fernández Martín (VP) (2) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputes/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ Ledamöter: Yasmine Boudjenah (1), John Alexander Corrie (1), Nirj Deva, Jean-Claude Fruteau (2), Vitaliano Gemelli (1), Richard Howitt, Renzo Imbeni (1), Bashir Khanbhai, Karsten Knolle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Paul A.A.J.G. Lannoye, Miguel Angel Martínez Martínez, Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Bob van den Bos Stedfortrædere/Stellvertreter/??απληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: Gianfranco Dell'Alba (1), Nelly Maes, Michel Ange Scarbonchi, Agnes Schierhuber (2), Anders Wijkman (2) Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Camilo Nogueira Román (2) Art. 166,3 Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Président et rapporteur de la commission pêche (point 26 de l'oj) * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/present le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) Monday, 25 June 2001 (2) Tuesday, 26 June 2001 PV\ doc 5/6 PE

6 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) McDonald Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissao/Komissio/ Kommissionen: (*) Benitel, Chapman, Maghioros, Mc Cloughlin, Ricardo Mosca, List, Plasa, Prade, Tyson Cour des comptes: C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική ιεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI I II III IV V VI VII VIII MacPherson (national expert) Centenera (national expert) Dr Cherif (PECHECOPS), Mauritania Losada Mr Sid'Ahmed Ould Abeid (National Fisheries Federation), Mauritania H.E. Mr Obia (Ambassador of Congo, Brussels) Palassof Kramer, Vallin Trauffler Meyer, Tsigereda Dupret Gimenez-Espinos Marzullo Motel Rose, Talsma Haller-Afanasyev Friedel, Wood, Wester, Caus-Galvez, Natscheradetz Lefèvre * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordforande (VP) =Næstform./Vize-Pres./??τιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot (F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman PE /6 PV\ doc

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet tisdagen den 10 februari och onsdagen den 11 februari 2009 Europaparlamentet BRYSSEL Sammanträdet öppnades kl. 15.35,

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT

Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT I. BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT 1. Enbart under det senaste decenniet uppskattar man att väpnade konflikter har krävt mer än två miljoner barns liv

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES SERVICES PUBLICS

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2003 (5.12) (OR. en) 15634/03 COHOM 47 PESC 762 CIVCOM 201 COSDP 731 NOT från: till: Ärende: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 1 MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades klockan 17.05.) 1. Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 2.1. BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 (Uppdaterade den 1 februari 2009) INNEHÅLL Kapitel 1 Resekostnader... 2 Kapitel 2 Reseersättning... 9

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2005 Nr 70 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Republikens presidents förordning om provisorisk

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Juli december 2009 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska ekonomiska och sociala kommittén:

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer