Teknisk handbok Datum: Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING"

Transkript

1 Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar utformningen av de handlingar som utförs av kommunen eller av exploatörer. Dessa handlingar ligger till grund för både upphandling och genomförande av entreprenadarbeten. Textavsnitten skall fungera dels som bilagor till upphandlingsunderlag och kontrakt, dels som kravspecifikationer till entreprenörer, dels som instruktioner till kontrollanter. Därför är de strukturerade efter och har hänvisningar till allmänt kända, branschöverenskomna arbetsunderlag. Teknisk handbok kompletterar dessa med uppgifter som är specifika för kommunens behov. Bestämmelser Det finns flera olika regelsamlingar för hur handlingar skall upprättas och arbeten skall utföras: - Lagar, förordningar och föreskrifter - Branschöverenskomna anvisningar och handböcker - Branschledande beställares regler, i tillämpliga delar - Kommunens egna regler, som innefattas i anvisningarna i Tekniska handboken Kommunens anvisningar Kommunens anvisningar meddelas enligt följande: - Genom texterna i Tekniska handboken - Genom hänvisningar till något allmänt verk, som t ex AMA, svenskt Vatten m fl - Genom detaljanvisningar 0:1

2 Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.2 STRUKTUR OCH STATUS s Tekniska handbok består av tre delar: Projektering, Förfrågningsunderlag samt Utförandeskede. Strukturen varierar dem emellan. Hänvisningar till lagar Lagar, krav, publikationer, typblad m m gäller i de fall s Tekniska handbok hänvisar till utgått eller gammalt material. Status på Tekniska handboken Tekniska handboken gäller där den föreskrivs såvida inte annat anges. 0:2

3 Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.3 MILJÖMÅL Övergripande mål - Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. - Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas och vårdas. - Den biologiska mångfalden bevaras. - Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god resurshushållning tryggas. - Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi, främjas så att ett kretslopp uppnås. (Miljöbalken kapitel 1 1) Dessa övergripande mål redovisas nedbrutna i s miljömål och miljökrav. 0:3

4 Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.4 FASTSTÄLLANDE Undertecknad fastställer härmed s Tekniska handbok att tillämpas från och med Statusen hos Tekniska handbokens dokument är entydig, kommande utgåvor skall vara formellt fastställda för att vara gällande. Täby Ordförande Miljö- och byggnämnden Teknisk direktör Markeringar: Reviderade dokument kommer tydligt att märkas med revideringsdatum i sidhuvudet. 0:4

5 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING.1 ALLMÄNT Den kommunala planeringen i plan- och bygglovprocessen regleras i plan- och bygglagen. Kommunens planering bedrivs i följande steg: - Översiktsplan - Fördjupade översiktsplaner - Detaljplaner - Bygglovhandlingar I översiktsplanen läggs kommunens framtida markanvändning fast. Befolkningsutveckling, bostäder, arbetsplatser, infrastruktur m m redovisas också. Allt detta också utifrån regionala planer som t ex Regionplanen för Stockholms Län. Den fördjupade översiktsplanen tar ett samlat grepp över ett större område i kommunen för att utreda de kommunala konsekvenserna av olika typer av förändringar av markanvändningen, t ex bostadsutbyggnader. I detta skede utförs utredningar för att klarlägga både kommunalekonomiska och övriga konsekvenser, t ex miljö, teknik, skola, service m m. Nästa steg är detaljplaneprocessen för att i detalj klarlägga markanvändningen m m. I detta skede utförs förprojektering av t ex gator och parker. Noggrannhetsnivån i höjdsättningen är 10 cm. När detaljplanen vunnit laga kraft vidtar framställning av projekteringshandlingar till färdig arbetshandling. I denna process ingår också bygglov för anläggningar i enlighet med PBL och de krav som redovisas i planbestämmelserna. 1:1

6 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING.2 INVENTERING/KAPACITETSBERÄKNINGAR/IDÉSKISSER I de tidiga utredningsskedena görs normalt en förstudie/program som klarlägger: - målen för projektet klarläggs - inventering och förstudie utförs för att klarlägga förutsättningarna - gestaltningsprogram/idéskisser upprättas för utformning av mark (gata, park, belysning m m) för att klargöra t ex materialval m m - för trafikanläggning utförs kapacitetsberäkningar t ex via CAPCAL - projektets kostnad Samrådsprocessen fortgår i varje steg. Efter denna process sker projektering till färdigt förfrågningsunderlag. 1:2

7 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING.3 EFTERSTUDIE När projektet är utbyggt utförs en efterstudie som klarlägger nyttan med projektet. Denna efterstudie skall också ingå som en naturlig del i kommunens erfarenhetsåterföring. Ansvarig projektledare/byggledare ansvarar för detta. 1:3

8 1.2 PROJEKTERING.1 RUTINER VID PROJEKTERINGSSTART Inför ett nytt mark- och anläggningsprojekt skall man registrera vilka behov som finns, dessutom utse en projektledare. Utredning, projektering Det är projektledarens uppgift att: - leda en utredning om vilken typ av åtgärder och omfattning som skall genomföras - sammanställa ett underlag för beställning av konsultarbete - meddela dem som kommer att bli berörda av projektet Normalt är projektledaren också projektansvarig. Eventuellt kan en särskild projektansvarig person utses. Anlita konsulter Projektledaren är den som upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. Det är viktigt att projektledaren ser till att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir beställarens egendom. OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK som i lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd. När man projekterar konstbyggnader med eventuella tillhörande tekniska anläggningar ingår det i arbetet att också ta fram underhållsanvisningar. All upphandling av konsulttjänster skall ske enligt LOU, såvida inte ramavtal inom det aktuella området finns tecknat. 1:4

9 1.2 PROJEKTERING.2 RITNINGAR ansvarar för samordningen om inte annat anges. I dessa avsnitt beskrivs de regler och anvisningar som gäller för produktion av ritningar. De som måste känna till innehållet i dessa avsnitt är: - Ansvariga för respektive projekt - Granskningsansvariga hos respektive ledningsägare - El-ansvarig - Signalansvarig - Teleansvarig - VA-ansvarig - Gatuvärme-ansvarig - Stokab-ansvarig - Arkivansvarig - Konsulter och entreprenörer som är anlitade för respektive projekt 1:5

10 1.2 PROJEKTERING.3 FÖRESKRIFTER CAD-RITNINGAR Allmänt I ARBETSHANDLINGAR 90, del 2, kapitel 7, 1-7; BST, SS finns ytterligare beskrivningar av hur man framställer och hanterar ritningar. Här beskrivs ritningsframställning med CAD-teknik. CAD-samordningsansvarig person skall utses. CAD-ansvarig skall bl a säkerställa att en för uppdraget lämplig utrustning och version av CAD-program används samt att all ritningsframställning sker enhetligt. Alla projektering skall anslutas till kommunens koordinatsystem ST 74, RH 00. CAD-manual s gällande CAD-manual tillämpas. Framställa kopior Kopior kan framställas med kopiering, tryckning samt uppritning i plotter (vid flerfärg). Preliminära ritningar - När preliminära ritningar skickas, skall namnrutan vara ifylld, men inte datumeller godkännanderutorna. I namnrutans statusruta skall det stå FÖRHANDS- KOPIA. Skriv datumet ovanför ändringstabellen före kopieringen. Vid nästa distribution (som preliminär handling) stryker man över datumet (så att det ännu kan läsas) och skriver det nya datumet ovanför. Till varje ritningsleverans skall det finnas en ritningsförteckning. - När ritningen skickas för granskning skriver man GRANSKNINGSKOPIA i statusrutan. Skriv aktuellt datum ovanför ändringstabellen och stryk tidigare datum (se punkt 1). Hur en granskning skall gå till finns beskrivet i avsnitt När alla ritningar som hör till projektet är godkända skall det noteras i namnrutan. Om ritningen skall utgöra underlag vid en entreprenadförfrågan skriver man FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG i statusrutan. Ta bort samtliga datum ovanför ändringstabellen och skriv ett nytt datum, gemensamt för hela förfrågningsunderlaget, i namnrutan. Om ritningen skall komplettera en ARBETSHANDLING skriver man ARBETSHANDLING. - När en entreprenadupphandling är avslutad skall alla ritningar och ritningsförteckningar revideras. Ändra texten i statusrutan till ARBETSHANDLING. Skriv också ARBETSHANDLING i rutan revidering A. Skriv datum i ändringskolumnen och A i avsedd ruta efter ritningsnumret nere till höger i namnrutan. Gör detta på alla ingående handlingar. 1:6

11 1.2 PROJEKTERING Ändra fastställda ritningar - Till en ändrad ritning skall det alltid bifogas en kopia av den ändrade sidan i ritningsförteckningen och ett ändrings-pm. Ange alltid gällande ändringsbeteckning. - Själva ändringen skall markeras med aktuell bokstav på fyra ställen: - Vid ändringsstället på ritningen görs ett s k moln runt ändringen (pil med spetsen mot ändringen). Radera tidigare moln. - I ändringstabellen på ritningen. Ange antal ändringsställen, innehåll, datum och signatur. - I namnrutan på ritningen, efter ritningsnumret (ersätter tidigare bokstav). - I förekommande fall, i ritningsförteckningen. Notera den nya beteckningen efter ritningsnummer och datum på den aktuella sidan. Skriv också datum i förteckningsbladets huvud. Ändra beskrivningar - Markera ändringar på beskrivningsblad, material- och arbetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar, mängdförteckningar eller andra motsvarande beskrivningar med ändringspilar. Ändringspilarna skall ha en svärtad spets som pekar mot den ändrade textraden. Ändringar som avser flera rader i följd skall markeras med en pricklinje i kanten och med en ändringspil som pekar mot pricklinjen. Texta löpnumret på ändringen i ändringspilen. Alla ändringar som görs vid samma tillfälle skall förses med samma nummer. - Skriv numret på det ändrings-pm som hör till ändringen i revideringsrutan i beskrivningsbladets huvud. Skriv också datum och signatur. Notera i ändrings-pm - Om en ritning eller beskrivning ändras, skall ändringen specificeras i ett ändrings- PM. Det utgör underlag för kostnadsregleringar. Alla ändrings-pm skall förses med ett löpnummer och en uppgift om vilken konsult som utfört ändringen. När en ändrad ritning eller beskrivning distribueras skall aktuellt ändrings-pm följa med. - I ett ändrings-pm för en ritning skall ritningens nummer och ändringens beteckning och innehåll finnas med. - I ett ändrings-pm för en beskrivning skall den ändrade sidans nummer, AMA-kod eller motsvarande samt ändringens löpnummer och innehåll finnas med Ändrings-PM skall redovisas på närmast följande byggmöte. 1.2 PROJEKTERING.4 NAMNRUTA Texten i namnrutan Exempel på namnruta. 1:7

12 Övrig text i anslutning till namnrutan: Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar skall redovisas då de behövs för att man skall förstå ritningens innehåll, anläggningens funktion och hur man skall sköta dess framtida underhåll. Koordinattabell Koordinattabellen skall placeras så att den skiljer sig från ritningens innehåll i övrigt, helst ovanför konsultens namnruta. Om det behövs kan koordinattabellen redovisas i egen handling. Orienteringsfigur Orienteringsfigurer placeras i anslutning till namnrutan. 1:8

13 1.2 PROJEKTERING.5 FÄLTMÄTNINGAR, GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR Fältmätningar Alla mätnings- och utsättningsarbeten skall ske med utgångspunkt från Täby kommuns höjdfix och polygonnät, ST 74 RH 00. Samtliga avvägningar för gator och gc-vägar skall ske utifrån koordinatberäknade linjer. Tvärsektion och profil skall ske på minst var 20:e meter. Vid bergförekomst skall avvägning ske på minst var 10:e meter. Samtliga befintliga tomtinfarter skall avvägas som komplett tvärsektion. Murar, häckar och staket skall för varje delsträcka dokumenteras på minst två tvärsektioner. Murar och häckars ytterkanter och höjd skall dokumenteras. Befintliga anläggningar som el- och telestolpar, brunnar, VA-betäckningar m m skall dokumenteras i plan, för brunnar och VA-betäckning även höjd. Geotekniska undersökningar Geotekniska undersökningar och utredningar skall genomföras och redovisas enligt Sveriges Geotekniska Förenings beteckningsblad. Resultat av geotekniska undersökningar skall redovisas i plan samt på profil- och tvärsektionsritningar. Om redovisningen kan ske på arbetsritningar eller måste ske på separata georitningar bestäms i samråd med ansvarig projektledare. Som komplement till ritningsredovisningen skall en skriftlig geoteknisk rapport och ett projekteringsunderlag upprättas. Rapporten skall innehålla: - omfattning av utförda utredningar - sammanställning av laboratorieundersökningar (tjälfarlighetsprov, CRS-prov m m) - grundvattentabeller Projekteringsunderlaget skall innehålla: - områdesbeskrivning - jordlagerföljder - grundvattennivåer - dimensioneringsförutsättningar för gator, vägar, torg m m - schaktningsrekommendationer - risker för grundvattensänkning, förorening av grundvatten eller annan påverkan på grundvattensituationen samt förslag till åtgärder - risker för påverkan på grundvattensmagasin samt förslag till motåtgärder 1:9

14 1.2 PROJEKTERING - risker för vibrationer och buller vid utförande och drift samt förslag till motåtgärder - risker för sättningar, jordrörelser samt förslag till motåtgärder - riskinventering, t ex bebyggelse, anläggningar, förorenad mark (jord) Tjälfarlighetsundersökning Provtagning skall ske till 1,0 m under projekterad terrassbotten. Vid förekomst av torv, dy eller gyttja skall provtagning utökas så att jordlagrets mäktighet och ordningsföljd kan bestämmas. Grundvattenundersökning Inom objektet skall bestämning av grundvattenytornas nivå ske i den omfattning som i samråd med ansvarig projektledare bedöms erforderlig. Berg- och viktsondering Vid projektering av markanläggningar utanför befintliga anläggningar område skall viktsondering utföras i den projekterade anläggningens/vägens mittlinje i den utsträckning som bestäms i samråd med. Bergsondering skall utföras i den projekterade vägens båda ytterkanter på minst var 20:e meter och om berg ej påträffas ovanför terrassbotten/rörgravsbotten. Borrning skall utföras till ett djup av minst 1,0 m under projekterad terrassbotten. Om berg konstateras inom detta djupintervall skall borrningarna förtätas till var 10:e meter. För va bestäms trolig bergkontur på var 10:e meter. Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD Förutsättningarna för LOD skall bedömas och belysas i den geotekniska beskrivningen. 1:10

15 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.1 FÖRESKRIFTER Det finns flera olika regelsamlingar för hur handlingar skall upprättas och projekteringsarbete skall utföras och redovisas, nämligen: - Lagar och förordningar - Branschöverenskomna regler - Branschledande beställares regler, i tillämpliga delar - Kommunens egna regler, som innefattar anvisningarna i Teknisk handbok Anvisningarna är avsedda att tjäna som underlag vid projekteringsoch beskrivningsarbete. Följande bestämmelser och anvisningar tillämpas: - Svensk Standard SS - AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader av år 1992, Byggandets Kontraktskommitté. - ABT 94 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggningsoch installationsarbeten av år 1994, Byggandets Kontraktskommitté. - ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996, Byggandets Kontraktskommitté. - Bygghandlingar 90, delarna 1, 2 och 3 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, BST och SS Bygghandlingar 90, del 7 Lika ovanstående, avser mark- och anläggningsarbeten. - Anläggnings AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning för markarbeten, Svensk Byggtjänst. - MER Mät- och ersättningsregler, anläggningsarbeten, Svensk Byggtjänst. 1:11

16 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR Kommunens regler Kommunens regler meddelas på fyra sätt: - Genom hänvisning till något allmänt regelverk, t ex Anläggnings AMA, (Vägutformning) VU94 eller ARGUS - Genom texterna i Teknisk handbok - Genom trycksaker med detaljanvisningar - Typritningar - All projektering skall ske i ST74 och RH00 1:12

17 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.2 PROJEKTERING Projektering kan förekomma i olika steg, skeden och som underlag för upphandling av olika entreprenadutformningar. De vanligaste projekteringsskedena är: - Förstudie - Lokaliseringsplaner - Utredningsplan/Programhandling - Arbetsplan/Detaljplaneunderlag - Bygghandling/Arbetshandling - Upprättande av Relationshandlingar De vanligaste entreprenadformerna är: - Utförandeentreprenad - Totalentreprenad Projekteringsarbetet skall alltid bedrivas så att kraven för beslutat projekteringssteg och entreprenadform tillgodoses. Projekteringsarbetet skall alltid inledas med tillsättande av ansvarig Projektledare hos beställaren. Finns konsult inblandad i uppdraget skall konsulten tillsätta en Ansvarig Projekteringsledare som blir direkt ansvarig mot beställarens Projektledare. Vidare skall projektören (konsulten) till Projektledaren redovisa: - Projektanpassad Tidplan - System för Kvalitetssäkring och Kvalitetsplan - System för Miljösäkring - Organisationsplan och namn på Teknikområdesansvariga - Förslag till mötestider under hela, eller delar av, projekteringstiden - Vid större projekt upprättas en projekthandbok - System för kostnadsuppföljning - System för digital hantering och ev digital leverans 1:13

18 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.3 PLANRITNINGAR Planritningar Planritningar redovisas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:1000. Även andra skalor kan förekomma. Planritningar ingår alltid i de flesta varianter av projekteringsprocessen. På planritning skall redovisas: - Grundkartan med befintliga vägar - Bebyggelse. - Gränser för fastigheter med registreringsnummer - Allmänna vägar med nummer eller namn - Terrängdetaljer - Nivåkurvor - Teckenförklaring - Koordinatnät - Norrpil - Aktuella höjd- och planfixar - Gränser för gällande kommunala markanvändningsplaner markeras med uppgift om plannummer - Den nya anläggningens geometriska planutformning - Gränser för anläggningens omfattning (Arbetsområdesgräns) Förutom själva objektet skall även redovisas: - Väganordningar - Busshållplatser - Terrängmodelleringar - Bullerskydd - Eventuell tillfällig nyttjanderätt under byggnadstiden För att säkerställa att ritningen blir förståelig och lättläst, även för andra än tekniker, bör ritningsinnehållet struktureras och redovisningen kan/bör uppdelas på olika innehåll. Höjd- och utsättningsritningar Dessa ritningar redovisas vanligtvis i skala 1:400. Ritningarna ingår alltid i Bygghandlings/Arbetshandlingsfasen men kan även erfordras i andra skeden av projekteringsprocessen. 1:14

19 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR På ritningen skall redovisas: - Grundkarta - Nivåfixar och polygonpunkter - Teckenförklaring - Koordinatkryss - Norrpil - Höjdsättning för slitlagrets överyta - Nya dagvattenbrunnars inloppshöjd - Slänter med lutningsangivelse skall redovisas i de fall släntlutningen avviker från normalsektionens redovisade släntlutningar - Erforderligt vägområde - Använt höjd- och koordinatsystem Höjdsättningen skall redovisas i brytpunkter i tvärled samt på lämpligt avstånd i längdled. Ett avstånd, i längsled, på ca 10 meter ger god uppfattning om vägöverytans lutning. Vid vägkorsningar, cirkulationsplatser, parkeringsytor etc erfordras en förtätad höjdsättning för att klart redovisa projektörens intentioner om bl a dagvattenhanteringen. Koordinatbestämda punkter och linjer redovisas, i tabellform, på ritningen. Härvid skall säkerställas att samtliga erforderliga punkter redovisas, med uppgift om mellanliggande elements tangeringspunkter. Särskild vikt bör läggas på redovisning av vägskälskurvor, refuger, fartdämpande åtgärder, busshållplatser o dyl. Samtliga tangeringspunkter och mellanliggande element skall tydligt redovisas utmed aktuell linje på ritningen. Beläggningsritningar Då Höjd- och utsättningsritningen kan bli oläslig på grund av att informationsmängden blir för stor kan en separat Beläggningsritning upprättas. Denna ritning redovisar: - Grundkartan - Den nya anläggningen samt nivåerna på den nya anläggningens överyta - Teckenförklaring På Beläggningsritningen redovisas inte de koordinatbestämda punkterna och linjerna som omnämnts i Höjd- och utsättningsritningen. 1:15

20 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.4 TRAFIKANORDNINGSRITNINGAR Trafikanordningsritningar redovisas vanligtvis i skala 1:400 men kan vid långsträckta objekt, med färre trafikanordningar, även redovisas i skala 1:1000. Dock skall vid större korsningar eller med komplexa trafiksituationer en trafikanordningsritning alltid upprättas i skala 1:400. Trafikanordningsritningar ingår alltid i Bygghandlings/Arbetshandlingsfasen men kan även erfordras i andra skeden av projekteringsprocessen. På ritningen redovisas: - Breddmått för körfält - Vägmarkeringar med linjelittera och linjebredd - Vägmärken med skyltlittera - Teckenförklaring - Stolplägen för trafiksignaler och belysning - Räcken - Annan markutrustning - Fartdämpande åtgärder Till trafikanordningsritningarna upprättas en Vägmärkesförteckning som skall bifogas handlingen. Denna förteckning redovisar varje vägmärke med sitt littera, placering i väglinjens längdmätning samt sidoavstånd från referenslinjen (staklinjen). 1:16

21 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.5 NORMALSEKTIONER/TYPSEKTIONER Normalsektioner Normalsektionsritningar redovisas vanligtvis i skala 1:50, i undantagsfall i skala 1:100. Normalsektionsritningar ingår alltid i Bygghandlings-/Arbetshandlingsfasen. På ritningen redovisas: - Sektionsindelning - Terrass - Slänter - Diken - Tvärlutningar - Höjdavvikelser från profilplan - Sidoavstånd från referenslinje (= oftast koordinatberäknad staklinje) till brytpunkter - Räcken - Teckenförklaring - Stolpar och andra fasta frekvent förekommande föremål - Eventuella skyddsåtgärder - Mittremsor - Sidoremsor - Terrängmodelleringar - Överbyggnadslager - Kantstöd - Stödmurar - Släntbeklädnader En dimensioneringstabell skall redovisa respektive lagers tjocklek, material och hänvisning till aktuellt kapitel i AMA eller annan materialmanual. Normalsektioner upprättas för samtliga förekommande överbyggnadstyper och vägbredder i projektet. På normalsektionen redovisas även de dimensioneringsförutsättningar som legat till underlag för vald överbyggnadstyp vilket bl a kan vara: - Konstruktionstyp - Klimatzon Anläggnings AMA - Vägkategori Anläggnings AMA - Jämnhetsklass Anläggnings AMA 1:17

22 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR - Tvärfallsklass Anläggnings AMA - Dimensioneringsperiod Anläggnings AMA - Referenshastighet - Lastbilsandel - Vald trafikklass Anläggnings AMA - Sidoutformningsstandard (vid behov) Typsektioner Typsektionsritningar redovisas vanligtvis i skala 1:50, i undantagsfall i skala 1:100. Typsektionsritningar ingår normalt i Arbetsplan/Detaljplaneunderlag och redovisar endast: - Vägens sektionsindelning - Terrass - Slänter - Teckenförklaring - Diken - Tvärlutningar - Räcken - Andra fasta föremål - Eventuella skyddsåtgärder 1:18

23 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.6 PROFILER Profilritningar redovisas vanligtvis i skala 1:100/1:1000 men kan även redovisas i annan skala. Profilritningar, mer eller mindre detaljerade, ingår i de flesta av ovan redovisade projekteringsfaser. På ritningen redovisas: - Befintliga markförhållanden - Ev bergprofil - Profillinje - Teckenförklaring - Utspetsningar - Terrasslinje - Räcken - Trummor - Korsande nya och befintliga ledningar/kablar - Dagvattenbrunnar - Konstbyggnader - Förstärknings- och skyddsåtgärder - Teoretiska masskvantiteter - Överbyggnadstjocklekar - Jordarter - Profil- och plandata - Skevningsdiagram för vänster resp höger väghalva - Markslag - Korsande/anslutande ramper, vägar och gator - Lokalisering av koordinatberäknad referenslinje (staklinje) - Busshållplatser o dyl - Grundvattenytor - Breddökningar - Siktschakter - Aktuellt höjd- och koordinatsystem (All projektering skall ske i ST74 och RH00) 1:19

24 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.7 TVÄRSEKTIONER Tvärsektionsritningar redovisas vanligtvis i skala 1:100. Tvärsektionsritningar skall alltid redovisas i Bygghandling/Arbetshandling. I Arbetsplan/Detaljplaneunderlag redovisas tvärsektioner endast i kritiska avsnitt. På ritningen redovisas: - Marklinje - Bergkontur - Vägkropp med terrass - Slänter - Diken - Teckenförklaring - Eventuellt påverkade konstbyggnader - Förstärkningsåtgärder - Skyddsåtgärder - Terrängmodelleringar - Föreslagen dränering - Befintliga fastighetsgränser inom sektionen - Massuppgifter Massuppgifter kan redovisas direkt bredvid varje tvärsektion på ritning, men kan även redovisas på separata datalistor/blanketter. 1:20

25 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.8 KONSTBYGGNADER/FÖRSLAGSRITNINGAR Förslagsritningar redovisas i varierande skala. Förslagsritning skall ge en överskådlig bild av föreslagen konstbyggnad samt innehålla de uppgifter och hänvisningar som erfordras för upprättande av arbetsritningar. På ritning visas: - Elevation - Plan - Tvärsektioner - Situationsplan - Teckenförklaring - Principlösningar för speciella konstruktionsdetaljer - Markprofiler - Jordarter - Tillåtet grundtryck - Grundläggningssätt - Vattenytor - Grundvattenstånd - Spännvidder - Plan- och profilgeometri - Beläggning - Fixar - Koordinat- och höjdsystem - Belastningsbestämmelser, eventuell belysning etc I förekommande fall hänvisas till Teknisk PM Geoteknik/Byggnadsteknisk Beskrivning samt anges vilka förstärkningsåtgärder som erfordras för tillfartsbankar till bro, vägport etc. Ritningen förses med hänvisningar till andra ritningar och handlingar som är av betydelse. Förslagsritning skall i förekommande fall kunna ligga till grund för vattenrättslig prövning. I Arbetsplan/Detaljplaneunderlag redovisas normalt en förenklad ritning, benämnd Preliminär förslagshandling. På denna redovisas: - Principiell utformning - Uppgifter som erfordras dels för teknisk/ekonomisk bedömning i stort, dels för berörda intressenters bedömning med avseende på läge, fri öppning, utseende etc 1:21

26 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR I känsliga miljöer är det ofta framför allt vid större konstarbeten lämpligt att komplettera preliminär förslagsritning med perspektivritningar eller fotomontage. Om preliminär förslagsritning har redovisats i Arbetsplan/Detaljplaneunderlag, måste i ett första skede av projekteringsarbetet för Bygghandling/Arbetshandling förslagsritning upprättas och erforderlig komplettering av geoteknisk utredning göras. Förslagshandling skall vara granskad och godkänd innan Bygghandling/ Arbetshandling färdigställs. I Utredningsskedet/Programhandlingsskedet redovisas normalt ytterligare en förenklad ritning, benämnd Förslagsskiss. På denna redovisas: - Principiell utformning för konstbyggnaden 1:22

27 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.9 DIMENSIONERING AV ÖVERBYGGNADER Konstruktiv utformning av överbyggnad följer Vägverkets publikation ATB Väg, gällande utgåva. Ett flertal dimensioneringskriterier skall först bestämmas: - Ekvivalent antal standardaxlar (Nekv) under dimensioneringsperioden. - Trafiklast (ÅDT/k) beräknas utifrån prognos av trafik under avsedd livslängd för körfält eller vägrens bundna lager. - Tunga fordon (A) Andelen tunga fordon/körfält bestäms i procent. - Ekvivalent antal standardaxlar per tungt fordon (B) Värdet 1,3 kan användas om uppgift saknas. - Trafikförändring (k) Antagen trafikförändring per år bestäms. - Avsedd teknisk livslängd (n) bestäms. Utifrån ovan givna kriterier kan Nekv beräknas ur formeln: Nekv = ÅDTk*3,65*A*B*(1+100/k)((1+k/100) n -1) (Om trafikförändring förutsätts) Nekv = ÅDTk*3,65*A*B*n (Om trafikförändring förutsätts utebli) Då Nekv bestämts enligt någon av ovanstående formler visar nedanstående tabell vilken trafikklass aktuellt körfält tillhör. Tillåtet antal standardaxlar (*10 6 ) Trafikklass <0,5 1 <1,0 2 <2,5 3 <5,0 4 <9,0 5 <19,0 6 >19,0 7 1:23

28 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR 1:24

29 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR Gällande ATB Väg redovisar överbyggnadstjocklekar för grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) med krossat material. Gällande ATB Väg redovisar överbyggnadstjocklekar för bergbitumenöverbyggnad (BBÖ). För gäller klimatzon 2. Erhållet värde på den totala överbyggnadstjockleken skall jämföras med värden i tabell: Dimensionering med hänsyn till tjällyftning. Största överbyggnadstjockleken väljs. 1:25

30 1.3 PROJEKTERINGSRUTINER FÖR GATOR OCH VÄGAR.10 PARKERINGSYTOR INKLUSIVE PARKERINGSNORM Allmänt På allmän plats skall p-ruta ha en storlek av 5,0 x 2,5 m. Kommunikationsytan mellan parkeringsskepp skall vid vinkelrät parkering ha en minsta bredd av 6,5 m. Parkeringsplats för rörelsehindrade skall ha en minsta bredd av 4,6 m (1,3+2,0+1,3) och ett djup av minst 5,0 m. Parkeringsplats för MC, EU-moped skall vara 1,0 x 2,0 m och med en minsta fri yta bakom med 3,0-meters bredd. Antal p-platser Enfamiljshus Radhus/kedjehus Flerfamiljshus Daghem/förskola 2,0 platser/fastighet 1,5 plats/lägenhet 1,5 plats/lägenhet inkl. besökande 4,0 platser/avdelning, mer än 3 avdelningar 3,0 platser/avdelning Kommersiella lokaler Kontor 35 platser/1.000m 2 BTA Industri 20 platser/1.000m 2 BTA Handel 60 platser/1.000m 2 BTA Ovanstående norm gäller som planeringsförutsättning om ej annat angetts i exploateringsavtal eller fastställd detaljplan. Parkering för rörelsehindrade Kontor/industri minst 1 plats/1.000m 2 BTA Handel minst 2 platser/1.000m 2 BTA Flerfamiljshus minst 2 platser/50 lägenheter Daghem/förskola minst 1 plats Parkering MC och EU-moped Vid lokaler för handel och service skall minst 5 platser anläggas i den del av parkeringen som ligger närmast entrén. 1:26

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING 2.1 Ledande dokument BH 90 Bygghandlingar 90, del 7 Redovisning av anläggning Tillgänglighetshandbok (LÄNK) 2012-11-15, Tyresö kommun RIBUSS 14 (LÄNK) Riktlinjer

Läs mer

0 INLEDNING 1 PROJEKTERING. Teknisk Handbok Datum: 2014-11-10 Täby kommun

0 INLEDNING 1 PROJEKTERING. Teknisk Handbok Datum: 2014-11-10 Täby kommun 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK FLIK 1.1 Praktisk tillämpning 1.2 Struktur och Status 2.3 Miljömål 3.4 Fastställande 4 1 PROJEKTERING 1.1 UTREDNING OCH PROJEKTERING FLIK 2.1 Allmänt 5.2 Inventering/kapacitetsberäkningar/Idéskisser

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

pm01s Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn.

pm01s Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn. Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn. Dokumentinformation Titel: TRAFIKFÖRSLAG FÖR DETALJPLANEARBETE DUNKAVLEMYREN, SKÄRHAMN Version: 2009-10-20 Beställare: Åsa Jönsson, Tjörns kommun

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Lösningar i Norden Likheter och olikheter

Lösningar i Norden Likheter och olikheter Island Färöarna Lösningar i Norden Likheter och olikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Seminarieplatser 2008-2012 2012-06-12 1 2012-06-12

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Vägutformning 94 Del 1

Vägutformning 94 Del 1 Publikation 1994:049 Vägutformning 94 Del 1 1. Läsanvisning 1.1 Uppläggning 1.2 VU 94 i Vägverkets verksamhet 1.3 VU 94 och produker&tjänster 1.4 VU 94 och struktur och status 1.5 VU 94 i väghållningsplanering

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB

Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB Lofoten Färöarna Løsninger i Norden Likheter og ulikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Svolvær, Lofoten 2012-04-19 1 2012-04-19 2 Övergångsställen/Kryssningssteder

Läs mer

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15 PM TRAFIK HUS 15 2014-06-03, Uppdaterat 2014-09-25 Dp Hus 15, Nacka strand Trafik Fabrikörvägen Hus 15 ligger på norra sidan av Fabrikörvägen i Nacka strand. Huset skall omvandlas till 222 lägenheter samt

Läs mer

3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer

3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 3.1 Dimensionerande trafikanter Karaktäristika för typfordon samt gående och cyklister finns i del Grundvärden. För dimensionering av körbanebredder

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELPARKERING 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse

Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse Synskadades Riksförbund 2010-04-30 Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse Innehåll Inledning... 1 Ledstråk...

Läs mer

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister Februari 2007 Kortversion Projektgrupp Sara Malm Krister Isaksson Projektledare, tillgänglighet Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun

Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun 2014-01-21 Teknisk handbok för mark-, gatu- och va-arbeten inom Trosa kommun Huvudbok www.trosa.se Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Bestämmelser... 4 Struktur och status... 4 Uppdatering... 4 1 UTREDNINGSFAS...

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2 Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering är geologi, trafiklast och

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antagen av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

2 Vägutrustningsplaner

2 Vägutrustningsplaner 2 Vägutrustningsplaner 2.1 Vägutrustningsplan En vägutrustningsplan skall normalt täcka hela objektet och i förekommande fall innehålla: vägmärken, vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande

Läs mer

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm REFLEX ARKITEKTER AB Åstorpsringen Slutversion Stockholm 2016-12-02 Åstorpsringen Datum 2016-12-02 Uppdragsnummer 1320024601 Utgåva/Status Granskningsversion Magnus Olsson Alexine Wirén Jens Svensson Uppdragsledare

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

DIMENSIONERING MARKBETONG

DIMENSIONERING MARKBETONG DIMENSIONERING MARKBETONG Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med 5 km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby

Väg 50 Motala-Mjölby. en del av. BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Motala-Mjölby en del av BanaVäg Motala-Mjölby Väg 50 Mjölby Motala Projektet omfattar ca 28 km ny riksväg 50 varav: 14 km 2+1 väg med bredden 14 meter 14 km fyrfältsväg med bredden16,5-18,5 m Ca

Läs mer