Ledstråk för personer med synskada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledstråk för personer med synskada"

Transkript

1 Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström

2 Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete Ledstråk för personer med synskada. Arbetet har gjorts på initiativ av gatu- och fastighetskontoret och i samråd med representanter för de synskadade. Avsikten med examensarbetet har varit att öka kunskapen hur man kan underlätta för synskadade vid byte mellan olika kollektivtrafikmedel. Arbetet har bland annat genomförts med benäget bistånd av en grupp synskadade personer som testat olika platser där ledstråk byggts ut. Resultaten av intervjuer med testgruppen har ökat vår kunskap om hur de synskadade nyttjar kollektivtrafiken, när ledstråk bör byggas ut vid bytespunkter och hur dessa ska utformas. Resultaten kan naturligtvis också vara till nytta på andra platser än bytespunkter där ledstråk bör användas. Stockholm 2002 Staffan Eriksson Trafikingenjör Gatu- och fastighetskontoret Behovet av att få tydlig vägvisning som personer med synskada kan ta del är stort på många platser. Med hjälp av studier och intervjuer har jag försökt att ge svar på vid vilka plaster det är svårt att orientera samt hur man kan underlätta för personer med synskada att hitta mellan målpunkterna. Vid studierna har jag haft hjälp av en testpersonsgrupp vilken jag vill tacka för deras medverkan. Jag vill även tacka referensgruppen och anställda på Gatu- och fastighetskontoret för deras stöd. Stockholm 2002 Håkan Lindström Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Testpersonerna 3 Intervjuer med testpersonerna 3 Studier av befintligt ledstråk på Odenplan 4 Studier av befintligt ledstråk i Fruängen 6 Utformning av nytt ledstråk på Brommaplan 8 Slutsats och rekommendationer 10

3

4 Bakgrund Personer med synskada måste kunna utnyttja hela resekedjan för att det ska gå bra att använda kollektivtrafiken. Det räcker inte med att hållplatser och fordon anpassas efter resenärernas behov. Även bytet mellan kollektiva färdmedel måste vara tillfredsställande. Vid utarbetandet av innehållet i examensarbetet hade jag kontakt med Synskadades Riksförbund. Vid dessa samtal kom det fram att det inte behövs ledstråk av taktil markbeläggning längs med trottoarer och husväggar. Däremot är det mer nödvändigt att se på hur ledstråk kan anläggas på terminaler och öppna ytor. kan skapa ledstråk för att underlätta orienteringen för personer med synskada. Det ska även se till andra hjälpmedel som kan underlätta orienteringen Metod Personer med synskada intervjuades för att försöka få svar på när, var och hur ledstråk bör anläggas. Befintliga ledstråk på Odenplan och i Fruängen studerades med denna testgrupp. Med hjälp av kunskaperna från intervjuerna och studierna av befintliga ledstråk, anlades ett nytt ledstråk på Brommaplan. Det nya ledstråket utvärderades med hjälp av testpersonerna. Stockholm Stad har som målsättning att i princip alla tillgänglighetsproblem skall vara avhjälpta till Ska målet bli uppfyllt behöver bland annat bytet mellan kollektiva färdmedlen vara utformat för att underlätta för personer med synskada. Syfte Examensarbetet syftar till att ge ökad kunskap om hur det går att underlätta för personer med synskada vid bytet mellan olika kommunikationsmedel, inriktat på bytet mellan buss och tunnelbana i Stockholm. Studierna ska undersöka hur man med hjälp av taktil markbeläggning 2

5 Testpersonerna Antalet testpersoner begränsades på grund av tid och resursskäl till nio stycken. Med nio personer i testgruppen går det inte att få en bra spridning på både ålder, kön och graden av synnedsättning, vilket vore önskvärt. Viktigast var att få ett stort spektra på graden av synnedsättning hos testpersonerna. Beroende på graden av synnedsättning tar personerna hjälp av olika orienteringspunkter eller utformningar i miljön för att orientera sig, vilket behöver komma med i studierna. Tre av testpersonerna kunde orientera med hjälp av synen, och sex orienterade med hjälp av teknikkäppen. Av de sex var tre personer blinda och tre personer kunde i en viss utsträckning utnyttja synen. Testpersonerna skulle ha vana att utnyttja stadens kollektivtrafik på egen hand. Intervjuer med personer med synskada Vid studier av litteratur inom området kom det fram en del funderingar som behövde besvaras. Med hjälp av testpersonerna söktes deras åsikter angående mina funderingar. Intervjuerna utfördes på Gatu- och Fastighetskontoret. Ett urval av frågorna Vid vilka platser tycker du att det behövs ledstråk när man kommer ut från tunnelbaneentrén? Personerna var samstämmiga om att det behövs ledstråk vid större öppna platser där det inte finns några fasta referenspunkter som kan underlätta orienteringen. Andra kommentarer: Det är viktigt att busshållplatser och tunnelbaneingångar är tydligt markerade så de går att hitta. Är gatumiljön väl utformad behövs det inga ledstråk. Går det att ge någon generell beskrivning av vilken väg man ska dra ledstråket? Det var svårt att uttala sig om detta. Det beror mycket på plastens utformning vilket gör det svårt att ge en generell beskrivning. Det allmänna svaret var att de vill gå den närmaste vägen vilket oftast blir den väg som de flesta personerna går. 3

6 Går det bra att följa husvägg och kantsten, vad kan göra att det inte går att följa dem? Fem av testpersonerna nämnde att de inte går nära husväggar utan en bit in på trottoaren. Skälet till detta är att de kan uppmärksamma husen med hjälp av hörseln eller kan se väggen. Därav behöver de inte känna väggen med hjälp av käppen. Flera personer påpekade att det ofta står reklamskyltar vid väggen samt andra utstickande föremål vilket gör att de inte vill gå nära huskroppen. Studier av befintligt ledstråk på Odenplan Platsbeskrivning Platsen har formen av en kil, med Odengatan och Karlbergsvägen längs dess långsidor samt Upplandsgatan på dess kortsida. Vid ombyggnationen av platsen sammanfördes busshållplatserna intill hållplatsöns sidor. Det har gjort att resenärerna inte behöver korsa någon körbana vid byte mellan buss och tunnelbanan. Platsen beläggning är granithällar med röd nyans. Ledstråket passerar över den öppna planen förbi tunnelbaneentrén och ansluter mot Karlbergsvägen och Odengatan. Ledstråket består av ribbplattor och kupolplattor av granit. Upplandsgatan Karlbergsvägen Bussh. ODENPLAN 0m Skiss över Odenplan Bussh. Odengatan Tunnelbaneentre Bussh. Ledstråk Erfarenheter från studierna Riktningsmarkeringarna vara lätta att identifiera med teknikkäppen och fötterna. Färgkontrasten på ledstråket fick som väntat dålig kritik. Valpunkt- och riktningsmarkeringarna 100m Valpunkterna var svåra att identifiera. Det gick att uppmärksamma den taktila markeringen men det var svårt för testpersonerna att känna någon skillnad 4

7 mellan ribbplattorna och kupolplattorna. Av den anledningen var det svårt att med hjälp av valpunkterna hitta stråken som leder till tunnelbaneentrén. Testpersonerna kunde ofta uppfatta vart andra gick samt höra rulltrapporna och på det sättet uppfatta entrén. Det gick lätt för testpersonerna att finna ledstråket när de kom från entrén. busskuren. Busskuren kunde de uppmärksamma med hjälp av hörseln när de var i jämnhöjd med den och vissa kunde se busskuren. Ett problem med ledstråkets anslutning mot kantstenen är att det slutar 70 cm före den yttre kanten på kantstenen. Det gör att personer som käppar längs med kantstenen inte upptäcker ledstråket med käppen. Ledstråkets sträckning mellan Odengatan och tunnelbaneentrén Det visade sig att människorna som står och väntar på bussen samt busskuren är de tydligaste referenspunkterna för att personerna ska veta att de är vid busshållplatsen. Den taktila markeringen har en underordnad betydelse gentemot Taktila markbeläggningen vid busshållplatserna Under studierna kom det fram att fem personer inte skulle följa ledstråket när det är ljust. En del kunde se målpunkten och därmed gå direkt mot målet medan vissa tyckte att det var för lång omväg att följa ledstråket. Även om de inte använder ledstråket påpekade flera att det är en trygghet att ledstråket finns. Två personer påpekade att de skulle använda ledstråket även om det är en omväg då det är tryggare att följa än att gå via den öppna ytan till målpunkterna. 5

8 Studier av befintligt ledstråk i Fruängen Platsbeskrivning Då plattorna på torget utanför tunnelbaneentrén skulle bytas samordnades det med att anlägga ledstråk. Ledstråket ansluter till affärsstråken, tunnelbaneentrén och bussterminalen. Från tunnelbaneentrén går två ledstråk över torget. Det ansluter sedan mot ett vinkelrätt ledstråk som leder till de båda affärsstråken på var sin sida av torget. Valpunkterna utformades i vita släta betongplattor vilka har en annan ytstruktur än ledstråket. Dessa betongplattor har en lite mindre area än de omgivande grå plattorna. Bussterminal Tunnelbaneentré Affärsstråk Ledstråk 0m Skiss över Fruängen 50m Ö.G. Affärsstråk Några meter ut från tunnelbaneentrén går två vinkelrätt avstickande ledstråk åt motsatt håll. Det ena går mot bussterminalen och det andra till en trappa som leder till den övre delen av centrumet. Ledstråket består av sju rader smågatsten. Tre rader med vita stenar i mitten med två rader gråa stenar på vardera sidan. Valpunkternas utformning Erfarenheter från studierna Testpersonerna kunde följa ledstråket med käppen om de koncentrerade sig. Det var problem med att käppen stötte till i springorna mellan smågatstenarna på samma sätt som i springorna mellan omgivande betongplattor vilket gjorde det svårt att känna skillnad på ledstråket och omgivande material. Ledstråket på Odenplan var lättare att följa med käppen medan flera personer hade hjälp av färgkontrasten på detta ledstråk. Av de som har kvar en del synrester ansåg flera av testpersonerna att det vara lättare att uppfatta valpunkterna med synen än med käppen. 6

9 Personerna som är helt hänvisade till teknikkäppen hade svårt att upptäcka dem. Det gick bra för testpersonerna att både identifiera ledstråket när de kommer från tunnelbaneentrén samt att komma rätt till dörrarna från ledstråket. lätt att komma snett och till och med missa refugen på andra sidan gatan. Stråken med Ledstråket ner till övergångsstället är anlagt efter att studierna utfördes på platsen Ledstråkets anslutning till tunnelbaneentrén Eftersom det pågick ombyggnation av busshållplatsen var det svårt att studera ledstråkets anslutning mot övergångsstället. Av de studier som kunde genomföras kom det fram att övergångsstället är en kritisk punkt huruvida det ska gå bra ta sig mellan tunnelbaneentrén och busshållplatserna. Flera personer påpekade att det går bra att ta sig till bussterminalen utan ledstråket, men då gäller det att övergångsstället är markerat och konstruerat på sådant sätt att det går bra att identifiera samt lätt ta sig över gatan. Övergångsstället saknar en riktningsgivande rak kant som kan utnyttjas för visa i vilken riktning de ska gå. Det är en rad vita ribbplattor som går tvärs över refugerna hade personerna inte så stor nytta av. Det visade sig vara svåra att upptäcka med käppen. De som kunde urskilja dem med synen kunde även se busskurerna vilka är tydligare markeringar. Platsen är tillkrånglad då det ligger flera olika typer av plattor bredvid varandra. Det gör det svårt att urskilja betydelsen av varje enskild platta. Ledstråket på torget är även det tillkrånglat, flera av testpersonerna påpekade att ledstråket är likt en labyrint. Det skulle behövt vara enklare och med färre valpunkter. 7

10 Utformning av nytt ledstråk på Brommaplan Plastbeskrivning Tunnelbaneentrén leder ut mot en öppen torgyta. Denna torgyta behöver man passera för att komma till busshållplatserna, de flesta busshållplatserna är samlade på bussterminalen som ligger snett ut till vänster när man kommer från tunnelbaneentrén. En busshållplats ligger skild från de andra och ligger snett till höger. Det som gör det problematiskt att orientera sig på platsen är den öppna torgytan på cirka 40 meter. och det andra stråket leder till den friliggande busshållplatsen. Ledstråket byter riktning en bit innan kantstenen och går bakom busskuren tills den kommer i jämnhöjd med den främre kortsidan av busskuren. Denna utformning ger bara en punkt där ledstråket byter riktning, vilket är en fördel då det ibland är svårt att uppmärksamma riktningsändringar. Ledstråkets anslutning till tunnelbaneentrén Den tjocka streckade linjen är ledstråkets dragning Placering av det nya ledstråket. Ledstråket går den närmaste vägen vilken är samma väg som de flesta personer går för att ta sig mellan busshållplatserna och tunnelbaneentrén. Det ena stråket ansluter mot övergångsstället vid busshållplatserna De båda ledstråken ansluter intill dörren som är på samma sida av vänthallen som biljettluckan. Det ena ledstråket ansluter mot hörnet av entréöppningen och det andra mot väggen någon meter bredvid den automatiska skjutdörren. En nackdel är att anslutningarna inte blir vinkelrät mot övergångsstället och tunnelbaneentrén. 8

11 Erfarenheter från studierna Testpersonerna påpekade att ledstråket är lagt den väg de vill gå. Det var ingen som kommenterade att ledstråket skulle gå någon annan väg. De hade dock synpunkter på vissa dela av ledstråkets utformning. Vid studierna kunde alla följa ledstråket, de tyckte att det var mycket lätt eller lätt. Att enbart uppfatta det med teknikkäppen var lite svårare än att följa ledstråket. De testpersonerna som hade hjälp av synen för att urskilja visuella kontraster hade stor nytta det ljusa ledstråket mot de gråa plattorna. Ledstråkets anslutning till tunnelbaneentrén fick positiv kritik. En nackdel är att ena ledstråket ansluter mot glasväggen. Glasvägg kan vara svår att uppfatta för dem som bara orienterar med synen. Punkten där ledstråket byter riktning Punkten där ledstråket byter riktning kunde lätt urskiljas av dem som kunde uppfatta ledstråket med synen. Av dem som använder teknikkäpp tyckte de flesta att det gick bra att uppfatta att ledstråket byter riktning. Det var lättare för dem då de gick emot busshållplatsen än tvärt om eftersom både det korsande ledstråkets ribbor gick att känna samt att det var en upphöjd kant på marken runt trädet. Ledstråkets anslutning mot övergångsstället Ledstråkets anslutning till övergångsstället fick negativ kritik. Flera ansåg att det vara svårt att med käppen uppmärksamma var ledstråket slutar och var plattorna med frilagd ballast tar vid. Den sneda anslutningen mot plattorna med frilagd ballast gjorde det svårt att komma rätt vid övergångsstället. Det var även för långt avstånd mellan kantstenen vid övergångsstället och där ledstråket slutar. 9

12 Slutsats och rekommendationer Vid vilka platser behövs det ledstråk vid byte mellan buss och tunnelbana? Det är inte nödvändigt med ledstråk av taktil markbeläggning längs med trottoar och husvägg. Det är på större öppna platser där det inte finns några fasta orienteringspunkter som det behövs alternativa orienteringspunkter. Det kan vara ledstråk utformade av taktil markbeläggning men även andra objekt exempelvis räcken, kanter, färgkontrast, planteringsytor med tydlig kant och belysning. Det är svårt att säga hur stor platsen ska vara för att det ska vara nödvändigt med ledstråk. Finns det något objekt som fångar upp en om man kommer fel kan det vara ett längre avstånd än om man omedvetet kan hamna i en olämplig miljö. Mycket folk på bytesplatsen är inte en anledning till att sträckan behöver ledstråk. Ledstråk bör placeras på platser med orienteringsproblem oavsett mängden folk. Det är snarare en fördel att det är människor i närheten. Personer med synskada kan med hjälp av hörseln och kvarvarande synrester uppfatta andra människor och på så sätt ta hjälp av dem vid orienteringen. Genom att det är människor runt omkring ger det en trygghet att veta att man inte går på en olämplig plats. Det finns även folk att kontakta om det skulle behövas. Vilken väg ska man dra ledstråket? Ledstråket bör gå samma väg som de flesta personer går mellan målpunkterna, vilket även brukar vara den närmaste vägen. Den närmaste vägen får dock inte innebära att ledstråket byter riktning för många gånger. Det har visat sig att punkterna där ledstråken byter riktning är den delen av ledstråket som är svårast att uppmärksamma. Därför bör ledstråket ha en rak sträckning. Det är viktigt att ledstråket blir logiskt och enkelt att komma ihåg. Det är viktigt att ledstråket är väl upplyst vilket gör att det kan utnyttjas när det är mörkt ute. Belysningen i sig kan också ge vägledning om den placeras rätt. Vid val av belysningsarmatur är det viktigt att ljuskällan inte blir bländande då flera typer av synskador medför att man är särskilt känslig för bländning. Anslutning av ledstråk till tunnelbaneentré Det har ingen större betydelse hur ledstråket ansluter mot tunnelbaneentrén. Personerna med synskada lär sig hur platsen ser ut och var de ska hitta ledstråket. Därför räcker det med att ansluta ledstråket till en av dörrarna 10

13 om det finns flera. Då det visat sig vara svårt att uppmärksamma valpunkter samt att man bör prioritera att ledstråket går den närmaste vägen, bör de här två förhållandena beaktas i högre grad än hur ledstråket ansluter mot entrén. Det finns dock några andra utformningsproblem man bör beakta. Många av personerna med synskada har färdbevis som måste visas upp i den bemannade biljettluckan. Vid intervjuerna kom det fram att det ofta är svårt att hitta till biljettluckan. Därför bör man tänka på att ledstråkets anslutning till tunnelbaneentrén utformas för att underlätta att komma till biljettluckan. Det kan gälla att ansluta ledstråket till en viss dörr som gör det lättare komma till biljettkuren. Ledstråket bör ansluta vid sidan av dörrarna och inte mitt för dörren. Den taktila markbeläggningen är då inte i vägen för andra resenärer samt att ledstråket ansluter mot en fast referenspunkt. Anslutning av ledstråk till busshållplats Busskuren är lätt att uppfatta och visar att det är en busshållplats. Flera av testpersonerna kunde uppmärksamma den med hjälp av hörseln och det var många som kunde se den när de var tillräckligt nära. Ledstråket bör därför ansluta till busskuren. Eftersom utformningen av ledstråk på den öppna ytan bör prioriteras kommer anslutningen av ledstråket till busshållplatsen i andra hand. Huvudsaken är att ledstråket ansluter till busskuren, därefter kan personerna bedöma vilken väg de ska ta för att komma till påstigningsplatsen. Riktningsmarkeringar Det visade sig i detta test att även flera av dem som utnyttjar teknikkäpp tog hjälp av synen för att följa ledstråket. Därför bör ledstråket ha en visuell kontrast som underlättar för personerna som kan ta hjälp av synen. Tre olika taktila riktningsmarkeringar studerades. Av dem gick det bra att identifiera ribbplattan av betong och sten med hjälp av teknikkäppen. Detta gäller när det är två rader av plattor bredvid varandra. Ledstråket av betongplattor var 70 centimeter brett och stråket av stenplattorna 60 centimeter brett. Denna bredd rekommenderas på ledstråket. Vilken av de två plattorna som är lättast att uppmärksamma med hjälp av teknikkäppen gick inte att få svar på i dessa studier. Där ledstråket enbart byter riktning behövs det ingen speciell valpunktsmarkering. Det räcker med att låta riktningsmarkeringarna ansluta mot varandra. 11

14 Inget av de testade beläggningsmaterialen på valpunkterna visade sig ha en god funktion. Det jag kan rekommendera är att: De svarta kupolplattorna som testades på Brommaplan bör ej användas. Den taktila markeringen på dessa plattor är för svag. Valpunkterna liksom riktningsmarkeringarna bör ha god visuell kontrast. Information på busshållplatsen All information på skyltar (ej tidtabeller) bör kompletteras med punktskrift och all elektronisk information bör både höras och synas. Andra hjälpmedel för att underlätta orienteringen Portabla taktila kartor över bussterminaler och tunnelbanestationer är till hjälp för att få översikt över en plats. Dessa kartor bör gå att beställa hem för att i lugn och ro kunna läsas. Stationära taktila kartor på stationer och terminaler är inte till någon hjälp. Ljudfyrar utöver ticksignaler vid signalreglerade övergångsställe bör man vara restriktiv med när det gäller utemiljö. Det är redan buller och mycket annat ljud i denna miljön vilket kan göra det svårt att uppfatta ljudet från ljudfyrar. 12

15 Examensarbetet finns i sin helhet på klicka på vår verksamhet och sedan examensarbeten. Examensarbetet heter precis som sammanfattningen Ledstråk för personer med synskada vid byte mellan kollektiva färdmedel. För eventuella frågor kontakta Håkan Lindström tfn , e-post:

Utformning av upphöjda gångpassager

Utformning av upphöjda gångpassager Utformning av upphöjda gångpassager för ökad tillgänglighet och säkerhet för personer med synskada En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Paulina Eriksson Förord Denna skrift är baserad

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk?

Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk? Beställningsnr 89087 Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk? Sammanfattning Agneta Ståhl, Lunds Tekniska Högskola Mai Almén, Hinderfri Design AB Titel: Hur orienterar personer

Läs mer

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister Februari 2007 Kortversion Projektgrupp Sara Malm Krister Isaksson Projektledare, tillgänglighet Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Datum Dnr 2012-05-10 2012-T0111-5 1(6) Miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen Samtliga berörda på Västergatan Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Bakgrund Tekniska nämnden har fått i

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Självklar parkering 2.0

Självklar parkering 2.0 Självklar parkering 2.0 Meddelande 3:2002 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (nr 13:2001). Syftet med rapporten var att visa exempel på hur vi

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan)

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) Information Ansökan enligt lagen om färdtjänst (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/ Svenskforfattningssamling/Lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736/) (1997:736). Färdtjänst kan inte erhållas

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand

Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö kommun Datum: 2015-02-23 Att. Sten Hammar Referens: 15KS/0002 15KS/0003 Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand 1 Innehåll 1.

Läs mer

Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen Johanna Arrendal & Per Blomkvist

Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen Johanna Arrendal & Per Blomkvist Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen Johanna Arrendal & Per Blomkvist MyraNatur Rapport 2006:2 Uppdraget Vägverket Region Mälardalen önskade rådgivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Sinnena den mänskliga hårdvaran

Sinnena den mänskliga hårdvaran Sinnena den mänskliga hårdvaran Synsinnet Organet som används för att utnyttja synen är ögat. Näthinnan har ca 130 Bilden är tagen från wwww.ne.se miljoner sinnesceller, dessa kallas för stavar och tappar.

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

Handledning i framställning av taktila bilderböcker i collage, screentryck och svällpapper

Handledning i framställning av taktila bilderböcker i collage, screentryck och svällpapper Handledning i framställning av taktila bilderböcker i collage, screentryck och svällpapper Beatrice Christensen Sköld Annica Norberg 1 Inledning I denna handledning har vi dokumenterat produktionsgången

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Att träna och köra eldriven rullstol

Att träna och köra eldriven rullstol Bilaga 12:5 1(13) Att träna och köra eldriven rullstol Mål och delmål för barn och ungdomar. Tidsfaktorn är viktig vilket ställer krav på den som skall handleda. att kunna invänta att inte skynda på att

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun 1 (12) Dnr PLAN.2013.16 Planbeskrivning Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-10 ( 167) att uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Sammanfattning Platsen är attraktiv för att vara under vintersäsongen eftersom besökare till och med satt i den kalla vårsolen, men den skulle kunna bli mycket bättre

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar ÖVNINGSBANK Inledning Att vara ledare i fotboll är en ynnest, men man har också ett stort ansvar. Ett ansvar att ta vara på den tiden man har tillsammans med sina spelare och faktiskt lära dem fotboll.

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer