Tillgänglighet. Fysiska hinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder"

Transkript

1 Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man använda skyltar framställda i relief. Handikapparkering och angöring För att personer med funktionsnedsättningar ska kunna besöka ett museum eller en hembygdsgård behöver det finnas plats för en handikapparkering högst tio meter från ingången. Handikapparkeringen kan vara tillfällig och enbart skyltas upp då verksamheten är öppen. Parkeringsplatserna behöver vara skyltade så den som har parkeringstillstånd för handikappfordon skall kunna parkera där utan att någon obehörig blockerar platsen. Då det gäller angöring av till exempel färdtjänst eller andra fordon för avstigning och påstigning bör avståndet till entrén inte överstiga cirka tio meter. Vid angöringsplatser är det bra om det finns sittplatser för de som väntar på skuts. Angöringsplatsen behöver ha en skylt som informerar om att det är en angöringsplats för hämtning och lämning av besökare. Gångar Gångar kan ofta fungera bra som ledstråk, både för seende och synskadade som med hjälp av ledstråket kan ta sig till ett visst mål. Det gäller därmed att utforma gångarna på ett logiskt sätt som gör att man kan ta sig fram även om man har nedsatt synförmåga. En gång behöver vara hårdgjord, vilket dock inte behöver innebära asfalt. Stenmjöl är ett annat bra alternativ, liksom träkonstruktioner såsom bredare spänger eller utformade som bryggor. De hårdgjorda gångarna gör det möjligt för rullstolsburna att förflytta sig, men de är också till stor nytta för till exempel besökare med barnvagn. Gångarna skall helst inte förses med trappor, utan att kompletteras med ramper, om nivåskillnaden inte är för stor. Om en gång innehåller backar, är det bra att komplettera med ledstänger. För att göra det lättare att hitta gångarna, är det bra om den omgivande marken skiljer sig i struktur. Om man till exempel anlagt en hårdgjord gång, kan den omgivande marken utgöras av gräsmattor, skogsterräng eller sand. Ledstråk 1 / 8

2 Ledstråk kan utformas på många andra sätt utöver som gångar. På stenytor, t.ex. över torg och öppna platser kan man lägga olika former av stenbeläggning. Ett torg med gatsten kan till exempel kompletteras med så kallad tumlad betongsten eller stenplattor. Den tumlade betongstenen påminner om gatsten, men är betydligt jämnare, vilket underlättar för rullstolsburna. Kontrasten är dock inte så stor vilket inte är till lika stor hjälp för synskadade. Ett alternativ som även underlättar även för synskadade är strukturplattor i en avvikande färg. Detta gör att man både kan se ledstråket och känna det med den vita käppen. Metallband kan läggas inomhus på trägolv. Det är dock viktigt att tänka på att de inte sticker upp för högt då de kan utgöra en snubbelrisk. I bland annat Stockholms tunnelbana markeras kanterna mot spåret med metallband, så att man som blind kan känna banden med käppen samtidigt som man kan följa banden utmed perrongen. Ett annat exempel är att man med olika strukturplattor i trottoaren kan varna för ev. vägkorsningar eller informera om övergångsställen och busshållplatser. Ett annat alternativ som ledstråk är vanliga mattor. Dessa kan läggas från entrén och in via entrékassan och vidare runt i lokalen genom utställningssalar, till ev. butik och samlingssal. Lösningen med mattor har den fördelen att de är lätta att flytta på om ledstråket inte är aktuellt längre, t ex då en utställning stängt. Taperemsor, vars struktur påminner om halkskydd, finns i olika färger, vilket gör att man kan lägga ut olika färger dels beroende på färgen på golvet, dels beroende på vad man vill visa vägen till. Man kan till exmepel ha en färg som visar besökaren till och runt i en viss utställning, medan en annan färg leder till butik och servering. Ledstråk i form av breda träspänger kan vara bra om man t.ex. skall passera en gräsbevuxen gårdsplan. Spängerna behöver dock vara så breda att man kan ta sig fram med rullstol och på längre sträckor behövs det också möjlighet att mötas. Ett annat material som fungerar bra är tape med reliefmönster i samma typ som läggs som halkskydd på trappor. Detta underlag finns olika struktur och färg. 2 / 8

3 Ramper Ramper in i byggnader eller istället för trappor i utemiljöer är bra för många, inte bara för rullstolsburna. Även alla som t.ex. har barnvagn har behov av ramper liksom personal, till exempel vid förflyttning av tunga möbler, montrar och föremål. En ramp får högst luta 1:12, d v s 8 grader och aldrig vara längre än 6 meter utan vilplan. Om man gör en brantare ramp kan många rullstolsburna får svårt att ta sig upp då stolen lätt fastnar eller att man är för svag för att ta sig fram, även med hjälp från anhöriga eller personal. Om man behöver en längre ramp än 6 meter med lutningen 1:12 kan man lägga ett vågrätt vilplan med 250 cm längd och därefter ytterligare en ramp. En ramp skall också förses med avåkningsskydd längs sidorna samt ha två ledstänger på varje sida. Ledstänger gör att en rullstolsburen person kan ta hjälp av dessa, men de hjälper även andra som behöver rampen. Ramper ska också förses med halkskydd för stöd om någon hjälper en rullstolsburen person. Halkskydden behöver vara kontrasterande mot underlaget och sitta med några dm. mellanrum. Detta gör att bland annat synskadade kan uppfatta att det rör sig om ett sluttande plan. Rampens bredd ska vara 130 cm och vid eventuellt vilplan 160 cm. Ovanför rampen behövs ofta också ett vilplan om man skall kunna svänga in genom en dörr i en byggnad. Vilplanets storlek är beroende av dörrens storlek och vinkeln mellan ramp och dörr. Den fria passagen genom dörrhålet behöver dock vara minst 90 cm och vilplanet behöver vara så stort att man kan vända med en större rullstol. Ledstänger behövs i trappor, ramper och i sluttande plan som inte är byggda rullstolsramper. En ledstång skall inte förväxlas med ett skyddsräcke. Dessa skydd är visserligen nödvändiga, liksom avåkningsskydd, men kan inte ersätta ledstänger. 3 / 8

4 I trappor och ramper behöver det finnas ledstänger på båda sidor, då man kanske bara har kraft nog i ena handen. Ledstänger skall sättas på olika nivåer, en på 70 cm och en på 90 cm. Orsaken till detta är att alla inte är lika långa och för personer i rullstol kan en lågt sittande ledstång vara till god nytta. Ledstänger skall vara runda och ha en diameter på cirka 2,5 cm för att ge ett bra grepp. Ledstängerna ska börja och sluta 30 cm före och efter trappan. Detta gör att man får ett bra grepp samtidigt som man som synskadad kan få både tag i ledstången och sedan lätt hitta kanten på trappan. Ledstänger behöver gärna ha en kontrasterande färg jämfört med omgivningen och ändarna skall vara inåtsvängda så att man inte fastnar. Denna utformning i kombination med kontrastmarkerade trappor och en bra belysning gör det så enkelt som möjligt att ta sig fram i trappor. Trösklar och kanter Trösklar och kanter är små hinder som kan bli oöverstigliga för många. En tröskel på några cm kan vara helt avgörande om en rullstolsburen kan passera eller ej samt utgöra en snubbelrisk för alla, inte bara för personer med nedsatt syn. Samtidigt kan en tröskel eller mindre kant vara en bra orienteringshjälp för gravt synskadade, som med den vita käppen kan känna tröskeln och därmed veta när man går in i ett annat rum. Det är viktigt att konstrastmarkera hörn och andra kanter. Kontrast behövs även i andra lokaler, till exempel på dörrar och dörrposter. Om dörrar och dörrposter har en avvikande färg mot väggar och golv, blir det betydligt lättare att orientera sig och undvika hinder. Ett enstaka trappsteg eller en mindre kant vid en nivåskillnad behöver alltid kontrastmarkeras eftersom det kan vara helt osynligt om det inte markerats. Kontrasten måste vara tydlig vilket gör att man kan behöva olika färger beroende av vilken färg som finns på underlaget. Gul färg är ofta bra, bland annat utomhus då denna lyser tydligt och syns även då det kan vara frost. Det är viktigt att markeringen är en heldragen linje och inte utformad som punkter. 4 / 8

5 Mindre kanter såsom låga trösklar, kan enkelt avhjälpas med trekantiga lister eller brädor på någon dm bredd och fungerar då som mindre ramper. Listerna skall ha samma bredd som det aktuella dörrhålet vilket gör att det inte behövs markeringar då det i praktiken rör sig om små lutningar och kanter. De små listerna kan skruvas fast, och därmed vara lätta att ta bort tillfälligt t.ex. i samband med en kulturhistorisk dokumentation. Originaldetaljer såsom trösklar kan på så sätt bevaras. Vid högre trösklar såsom stockar i timrade hus kan man använda andra metoder, separata eller i kombination. Träkilar som läggs ut löst på varsin sida om den höga tröskeln kan underlätta för vissa som använder rullstol, men troligen inte utan hjälp. En annan variant är små gummiskenor som läggs över tröskeln för att köra stolen över tröskeln. Denna form gör dock att man måste högre upp än i samtliga andra alternativ då gummilisten är gjord i ett stycke per skena och skall alltså ligga ovanpå tröskeln. Ett annat alternativ är en mindre ramp som kan läggas ut, men som också går över tröskeln, men bredden är i ett stycke vilket gör att man kan ta sig över oavsett typ av stol. Då rampen är utlagd tar den relativt stor plats, men vinklarna kan ändras beroende på hur man ska ta sig över så till exempel stigningen blir mer långsluttande än nedfarten. Denna lösning medger en viss flexibilitet samtidigt som den tar en viss plats, men kan enkelt flyttas åt sidan då den blockerar. Lösningen kräver hjälp från personal och medger inte att besökaren kan ta sig fram på egen hand. Om den aktuella stocken eller tröskeln inte är en bärande detalj, kan man såga av den och antingen göra den vikbar då till exempel en rullstolsburen vill passera alternativt att tröskelbiten bara är att lyfta bort då behovet uppstår. På detta sätt kan man både lösa tillgängligheten och samtidigt visa hur byggnaderna var konstruerade. Om den aktuella stocken eller tröskeln är bärande kan man ev. lösa passagen via mindre ramper eller delvis genom att ändra golvnivån. Trappor Trappor är något man träffar på nästan dagligen, både utomhus och inomhus. En trappa skall alltid förses med ledstänger på båda sidor (se ovan). Trappor behöver alltid kontrastmarkeras. Trappor med mer än tre steg skall bara markeras överst och nederst. Om trappan har tre steg, skall även det mellanliggande steget markeras eftersom detta annars kan vara svårt att uppfatta med tanke på det relativt korta avståndet. Om en trappa utgörs av flera avsatser, skall varje avsats markeras som en separat trappa. Att kontrastmarkera samtliga steg på längre trappor kan tolkas som ett sluttande plan. Markeringen skall göras med heldragna linjer i kontrasterande färg, inte med prickar. En fördel är att använda färgade halkskydd som kontrast på trappstegen. Halkskydd behövs självklart i hela trapporna, men de övriga stegen skall då inte ha kontrastfärg. Hissar 5 / 8

6 Ofta kan en hiss fungera bättre än en ramp, om det t.ex. handlar om trånga utrymmen eller längre trappor eller nivåskillnader. I dessa fall är olika lösningar med hissar att föredra, eftersom dessa tar mycket mindre plats och inte hindrar så mycket som en ramp. I större byggnader är en vanlig hiss att föredra eftersom denna klarar fler personer samtidigt och kan också klara större tyngder, av t.ex. föremål och möbler. I vissa fall kan en sådan större hiss byggas i en liten byggnad utanför huset så att inte det ursprungliga huset påverkas. Denna lösning kan exempelvis göras vid äldre hus där inte byggnadskonstruktionen medger några större ingrepp. Alla hissar behöver inte vara stora. Det går att bygga mindre, vanliga hissar som går rakt upp i huset och som ger plats åt en rullstol. Det bör också finnas en talsyntes som berättar vilken våning man befinner sig på och kommer till så att till exempel även blinda kan orientera sig. Det finns också olika lösningar av hissar som kan installeras i helt vanliga trappor, under förutsättning att trappan är tillräckligt bred. En sort liknar en sits av en vanlig rullstol och löper på en bred skena som läggs utmed ena väggen i trappan. Denna skena kan dock vara ett hinder för andra och utgöra en snubbelrisk. Ett annat problem med denna typ av hiss är att den rullstolsburne måste kunna förflytta sig från sin egen rullstol över till hisstolen och sedan tillbaka till en annan rullstol på nästa våningsplan. Detta är normalt omöjligt för de som sitter i permobil. En annan lösning är en form av lyftbord som man fäller ner på golvet då det kommer en brukare. Personen kör upp på lyftbordet med sin egen rullstol, ett skyddsräcke fälls ner och hissen trycks till den våning man önskar. Därefter fälls skyddsräcket åt sidan och den rullstolsburne kör av lyftbordet. Dessa lyftbord har fördelen att man inte behöver förflytta sig från sin egen rullstol och att lyftbordet klarar mer vikt än den ovan nämnda lösningen i trappan. Lyftborden kan användas både i långa och korta trappor och tar mindre plats samt kan användas både inomhus och utomhus. 6 / 8

7 Andra nivåskillnader Markera nivåskillnader med tvärgående ränder så att lutningen uppfattas. Ränderna skall ha en kontrasterande färg. Om nivåskillnaden finns i ett valv eller bredare öppning, är det en fördel om valvet eller stolparna har en avvikande kontrast mot golv och nivåskillnadens kontrastränder. Toaletter En handikapptoalett behöver vara minst 220 x 220 cm och ha toalettstolen placerad mitt på ena väggen. Detta gör att man kan komma åt toalettstolen från en rullstol från båda sidor. Om det inte går att få så stort utrymme kan det räcka med 160 cm, men då behövs det två rum och toalettstolen placerad längst till höger i ett rum och längst till vänster i det andra. Toaletten behöver också förses med nedfällbara handtag på båda sidor. Larmknappar skall kunna nås både från toalettstolen och från golvet. Skyltningen vid toaletten skall vara tydlig. Den behöver gärna vara i relief så att man kan känna vilken toalett man är på väg in på. Toalettdörrens handtag ska kunna låsas och öppnas med ett och samma handtag, men också ha ett längre handtag som gör att man kan dra i dörren vid stängning eller skjuta den framför sig då man skall öppna. Vattenkranen vid tvättstället behöver ha engreppsblandare och spegeln vara lågt placerad. Tvålen skall också vara lätt att nå. Det är bra om kontrasterna är goda inne på toaletten. Om man till exempel väljer vitt porslin kan man ha en avvikande färg på golv och väggar. Det är också bra om dörren har en annan färg. Man ska aldrig använda parfymerade rengöringsmedel eller tvålar. Ofta ser man att man kombinerar handikapptoaletter och skötrum i samma rum. Detta är inte lämpligt eftersom den som snabbt behöver nå en handikapptoalett inte kan uträtta sina behov. Skötbord och annan utrustning blockerar också ofta nödvändiga utrymmen på handikapptoaletter. Skötrum som man utformar behöver dock vara så stora att även rullstolsburna kan komma in i dessa rum. Man kan ju som förälder sitta i rullstol eller ha ett barn som använder rullstol. Mattor Förutom att mattor bidrar till trevnaden finns det många andra fördelar. Mattor och andra textilier dämpar ljud och förbättrar därmed akustiken. Om man till exempel lägger ut mattor utanför entréer kan dessa i praktiken informera om att här ligger en ingång, vilket gör det lättare även för blinda att hitta. Mattorna kan sedan fungera som ledstråk in genom entrédörrarna och ev. till en informationsdisk. Mattor kan vidare leda besökaren runt i lokalen som en form av ledstråk. Det gäller dock att vara uppmärksam på att man inte leder besökaren fel, till exempel fram till en helglasad monter som kan vara svår att upptäcka. Hårdare gummimattor till exempel för utomhusbruk kan fästas på ramper för bättre fäste. Nackdelarna med mattor är att de, liksom andra textilier, samlar damm. Heltäckande mattor kan också göra att det kommer in fukt under och därmed bidrar till mögel och andra fuktskador. Lösa mattor kan också glida vilket gör att man lätt halkar om man inte ser till att lägga mattorna slätt och ser till att de inte kan glida. För rullstolsburna kan mattor försvåra då de gör det trögare 7 / 8

8 Powered by TCPDF ( Tillgänglighet att förflytta sig och att man lätt fastnar på veckiga mattor. Bänkar och bord, valplatser och vilplan Bänkar och möjlighet att vila är mycket viktigt då man besöker hembygdsgårdar. Sittplatser bör därför placeras både utomhus och inomhus. Det är alltid bra med en bänk vid entrén och platser vid handikapparkering eller angöringsplats för färdtjänst. På längre ledstråk, t.ex. i naturområden, behövs det i många fall vilplan med jämna mellanrum. Ett vilplan är som en parkeringsplats för rullstol och ska gärna förses med ett bord och bänkar samtidigt som rullstolen ska komma till. Vilplanet behöver vara minst 250 cm långt och en fri bredd på 160 cm. Dessa vilplan behövs i synnerhet i backiga miljöer där man inte har regelrätta ramper. Det bör finnas bänkar och sittplatser i olika höjd bl a eftersom alla inte är lika långa och många har svårigheter att röra sig. Bänkar behöver därför ha handtag eller armstöd för att underlätta då man skall sätta sig eller resa sig. Det är också bra med ryggstöd. Vanliga bänkar behöver stå vid sidan av gångar och ledstråk så att de inte hindrar framkomst. Det är också bra med sittplatser vid mer publiktilldragande miljöer och montrar eller konstverk, naturupplevelser eller utsiktsplatser. Sittplatser behöver kontrastera mot omgivningen både för att det skall vara lätt att hitta dessa, men också synas då de kan utgöra hinder eller leda besökaren vidare, t ex om sittplatsen står vid ett hörn på en väg eller liknande. Sittplatser skall inte stå mitt i en backe om det inte finns vilplan. Det är bra om belysningen vid sittplatserna är bra, både för att de är lättare att upptäcka, men också av trygghetsskäl. I de fall där det finns bord med sittplatser är det bra om det finns bord med vanliga stolar som går att flytta på om man vill komma intill med rullstol. Vanligt är att bänkarna är fasta och sammanfogade med bordet. Då behöver bordsskivan sticka ut minst 50 cm utanför bänkarna vid gavlarna så att det går att komma fram med rullstol och använda samma bord. Det är också viktigt att bordets höjd är tillräcklig så att man kan komma under med benen. Marken kring bord och bänkar behöver vara jämn och hård. Inomhus får inte mattor intill glida eller finnas hörn och trösklar som kan hindra framkomst. Lösa stolar vid bord bör ha armstöd och ge bra stöd för den som ska sätta sig eller resa sig. Det är bra om det finns lösa fällstolar som går att låna under besöket exempelvis i samband med visningar. I större utställningslokaler och i miljöer kan fasta punkter med fällstolar vara en lösning där det inte går att ha fasta bänkar utplacerade. 8 / 8

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer

Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer Innehåll Museer som är öppna för alla 3 Därför tillgänglighet 5 Så jobbar några arbetslivsmuseer 7 Systematiskt arbete ger resultat

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

En liten gul bok om. ledsagning av personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

En liten gul bok om. ledsagning av personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än att bara ledsaga

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

14C:1 HANDIKAPPRAMPER. Vi säljer och lagerhåller många olika typer av ramper. För flexibel eller fast användning.

14C:1 HANDIKAPPRAMPER. Vi säljer och lagerhåller många olika typer av ramper. För flexibel eller fast användning. 14C:1 HANDIKAPPRAMPER Vi säljer och lagerhåller många olika typer av ramper. För flexibel eller fast användning. Eller för användning i fordon, för fast montage eller lösa. Finns det ingen standard så

Läs mer

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014 SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\ Staben\BLN\2014\2014-09-16\Ärende 8 Missiv.docx SKOLFÖRVALTNINGEN 1 (6) DNR 2014/935 ÄRENDE 8 BILAGA BLN 2014/33/1 HENRIC SJÖBLOM MISSIV Redovisning av tillgänglighetsarbete

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder - riktlinjer oh standard Rapport 2006:67 I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Förord Att leva med funktionshinder

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Ramper Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om ramper: En ramp får luta högst 8 % (1:12,5) och dess fortlöpande längd får vara högst sex meter. Därefter förutsätts att

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN MOT EN TRYGG OCH SÄKER FRAMTID EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN 1 Ta dig ut ur en brinnande byggnad, men gå inte in i röken! En brand är alltid överraskande, och rummet börjar genast fyllas av rök som är

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer 20110113 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer INNEHÅLL Inledning 3 Verksamhet och funktion 3 Byggnadens komplementutrymmen 3 Gruppbostadens gemensamma

Läs mer

Handikappparkering: måla ny parkering med spärrlinjer på båda sidor

Handikappparkering: måla ny parkering med spärrlinjer på båda sidor 1. Östra Boulevarden-Norra Kaserngatan vid Bastionen Handikappparkering: måla ny parkering med spärrlinjer på båda sidor ca 1500:- verklig kostnad:.. Justering av gångpassage. Södra sidan fräsning och

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol Örebro universitet, Hälsoakademin Arbetsterapi C Vårterminen 2011 Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol - En observationsstudie Accessibility in hamburger restaurants for people

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

Utformning av upphöjda gångpassager

Utformning av upphöjda gångpassager Utformning av upphöjda gångpassager för ökad tillgänglighet och säkerhet för personer med synskada En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Paulina Eriksson Förord Denna skrift är baserad

Läs mer