Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg"

Transkript

1 Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport

2 Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst under år Digital kommunikation... 3 Utvecklingsområden för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst... 5 Sammanfattning... 8 Diskussion... 8

3 Inledning FoU-Nordväst genomförde under februari och mars månader år 2015 en enkätundersökning i samtliga nordvästkommuner som riktade sig till alla anställda inom den kommunala individoch familjeomsorgen. Av dem svarade 207 personer. Enkäten besvarades anonymt. Enkäten konstruerades i det webbaserade databasprogrammet ProofX för att därefter skickas ut med e-post med en tillhörande webblänk. När respondenterna besvarat enkäten byggde ProofX upp en databas med svaren. Databasen har därefter bearbetats och analyserats i statiskprogramvaran Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version Undersökningens syfte var att dels få information om hur FoU-Nordvästs arbete nått ut till socialtjänsten i kommunerna och dels om arbetet varit till stöd och/eller nytta. Svaren redovisas i resultatdelen på gruppnivå, med undantag från Upplands-Bro kommun då endast fyra respondenter därifrån besvarat enkäten. Resultat Vilka har besvarat enkäten? Stapeldiagram 1. Respondenternas arbetsområde och kommuntillhörighet. n = 197 Stapeldiagram 2. Respondenternas arbetsområde och roller. n = 192 Myndighet Utförarverksamhet Övrigt (ex. stab) Socialsekreterare eller behandlare Chef och/eller arbetsledare Övrigt (ex. stab) Ekerö Järfälla Sigtuna Solna Upplands-Väsby Sollentuna Sundbyberg Myndighet Utförarverksamhet Övrigt t.ex. stab Ekerö: n=6 (3%), Järfälla: n=19 (10%), Sigtuna: n=23 (12%), Sollentuna: n=50 (25%), Solna: n=34 (17%), Sundbyberg: n=24 (12%), Upplands-Väsby: n=41 (21%) Enkäten har främst besvarats av respondenter inom förvaltningarnas myndighetsavdelningar (stapeldiagram 1). I Ekerö, Järfälla och i Sigtuna har enkäten inte besvarats av någon anställd inom en utförarverksamhet. Inom myndighetsavdelningarna är det främst socialsekreterare som har besvarat enkäten (stapeldiagram 2). 1

4 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst under år 2014 Stapeldiagram 3. Respondenternas anställningstid och kontakt med FoU-Nordväst. n = 196 Nej Mindre än 1 år 1 3 år Mer än 3 år De flesta som haft kontakt med FoU-Nordväst under 2014 har arbetat mer än tre år (stapeldiagram 3). Av de som har arbetat mindre än ett år har relativt få haft kontakt med FoU under förra året. FoU-Nordväst erbjuder informationsträffar för nyanställda två gånger per termin. Trots detta är det färre än hälften (42 %) av de nyanställda som haft kontakt med FoU. I stapeldiagram 4 (nedan) framkommer att endast respondenter från Sollentuna och Upplands Väsby har deltagit vid informationsträffarna. De aktiviteter som respondenterna deltagit i har varit föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Deltagandet varierar dock mellan kommunerna. Stapeldiagram 4. Aktiviteter som respondenterna har deltagit i. n = 194 Föreläsning, seminarium eller workshop (FSW) FSW och/eller övriga aktiviteter (ex. nätverksträffar) Information för nyanställda Jag deltog inte under år 2014 Ekerö Järfälla Sigtuna Solna Upplands-Väsby Sollentuna Sundbyberg 2

5 I enkäten fanns det även möjlighet att kommentera vad man tyckte om den/de aktiviteter som man deltagit i. Av totalt 39 kommentarer var 34 positiva, medan tre personer inte ansåg att de fått någon ny kunskap vid aktiviteterna. Någon tyckte att det hade varit både bra och dåligt, medan en annan var osäker då respondenten inte visste om aktiviteten i fråga arrangerats av FoU-Nordväst eller inte. Hur har då de som haft kontakt med FoU-Nordväst kommit i kontakt med oss? Stapeldiagram 5. Kontaktvägar till och information om FoU-Nordväst. n = 203 A. Information från chef/kollegor B. Aktivitet som FoUdeltog i eller anordnade C. Den här enkäten. D. FoU-Nordvästs nyhetsbrev E. Lokalt uppföljningseller utvärderingsprojekt F. Minns inte G. Övrigt A B C D E F G Resultatet visar att majoriteten av respondenterna fått information om FoU-Nordväst via chefer och/eller kollegor. Därefter följer aktiviteter i vilka FoU-Nordväst deltog i eller anordnade. Digital kommunikation Tabell 1. Har du någon gång besökt FoU-Nordvästs hemsida? n = 203 Andel Ja % Nej % Kände inte till hemsidan % Ej svar 1 1 % Totalt % 3

6 Tabell 2. Vad använde du hemsidan till? n = 169, flera svarsalternativ kunde anges Andel Se nyheter om/från FoU % Läsa/ladda ner rapporter % Se aktiviteter som anordnas av eller i samarbete med FoU % Anmäla mig till FoU-aktiviteter % Hittat kontaktuppgifter till FoU-medarbetare 13 8 % Ta reda på mer om en specifik ämnesfråga 12 7 % Ta del av konferensdokumentation 9 5 % Ta reda på mer om praktikerprojekt 6 4 % Övrigt 2 1 % Totalt % Resultatet visar att mer än hälften av de svarande aldrig besökt FoU-Nordvästs hemsida (59 %). Flera visste inte ens om att den fanns. De som dock använder hemsidan letar främst efter nyheter från FoU, läser rapporter eller läser om/eller anmäler sig till FoU-aktiviteter. Tabell 3. Har du tagit del av FoU-Nordvästs nyhetsbrev? n = 203 Andel Ja % Nej % Kände inte till nyhetsbrevet % Ej svar 4 2 % Totalt % Drygt hälften av respondenterna har tagit del av FoU-Nordvästs nyhetsbrev, men en tredjedel har dock inte gjort det. Flera respondenter visste heller inte om att det fanns. Att så få känner till vårt nyhetsbrev är överraskande. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till chefer och FoUrådets medlemmar i syfte att spridas vidare till samtliga anställda, både inom myndighetsavdelningarna och inom utförarverksamheterna. Tabell 4. Har du, under de senaste 2 åren, tagit del av innehållet i någon av FoU-Nordvästs rapporter? n = 203 Andel Ja % Nej % Osäker/vet ej % Ej svar 2 1 % Totalt % Det är emellertid positivt att fler än hälften av de svarande har tagit del av en eller flera FoUrapporter under de senaste två åren. 4

7 Utvecklingsområden för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst Stapeldiagram 6. Vilket utvecklingsområde på din arbetsplatser tycker du är viktigast för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst? n = 189 Systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet Tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning Utökad möjlighet att kunna reflektera över mitt arbete Utökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov Övrigt Vet ej Socialsekreterare eller behandlare Chef och/eller arbetsledare Övrigt (ex. stab) Enkätsvaren visar att socialsekreterare/behandlare främst anser att det är viktigt att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning (36 %). Därefter vill de ha utökade möjligheter att reflektera över sitt arbete (27 %). Flera uttrycker också behov av ökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov (16 %). Resultatet skiljer sig något från cheferna/ arbetsledarna som anser att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet är det viktigaste utvecklingsområdet (39 %). På nästa sida redovisas vilka utvecklingsområden som anses viktigast i respektive kommun. Svarsbilderna skiljer sig en del åt mellan kommunerna, men man bör även notera att antalet respondenter varierar kraftig från kommun till kommun, vilket påverkar resultatet. 5

8 Stapeldiagram 7. Vilket utvecklingsområde på din arbetsplatser tycker du är viktigast för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst? n = 195 Ekerö Järfälla Sigtuna 29 % 43 % 29 % 29 % Systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet Tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning 22 % 44 % 38 % Sollentuna Solna Sundbyberg 22 % 18 % 22 % 30 % Utökad möjlighet att kunna reflektera över mitt arbete Utökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov Övrigt Vet ej 30 % 38 % Upplands-Väsby 20 % 47 % 26 % 32 % 32 % Ekerö: n=7 (4%), Järfälla: n=18 (9%), Sigtuna: n=24 (12%), Sollentuna: n=50 (26%), Solna: n=32 (16%), Sundbyberg: n=23 (12%), Upplands Väsby: n=41 (21%). Flera av respondenterna har även valt att utnyttja möjligheten att kommentera sitt svar om de viktigaste utvecklingsområdena. Nedan redovisas några av dem. De är redigerade och där flera har uttryckt ungefär samma synpunkter har dessa sammanfattats. Någon tror att FoU-arbetet behöver vara en mer genuint integrerad del av de kommunala verksamheterna och att medarbetarna behöver ges reell arbetstid att reflektera kring kunskapskällorna. Respondenten anser inte att socialsekreterare ges tid att på ett strukturerat sätt ta del av aktuell forskning och reflektera kring sitt arbetssätt och sitt förhållningssätt gentemot klienterna på grund av för hög arbetsbelastning och fokusering på budget. Respondenten anser även att det finns en tyst förväntan att socialsekreterarna ska ha intresset och göra detta på fritiden. Det krävs mer resurser i form av fler händer. Självklart behövs också brukarperspektivet utvecklas uttrycker personen vidare. En annan av respondenterna anser att socialtjänsten måste få bättre blick för vad man håller på med. Hen säger att arbetet bedrivs från ena dagen till den andra, utan uppföljning och utan utvärdering. För att bli bättre behöver socialtjänsten ta fasta på framgångsrika tillvägagångssätt och arbeta vidare på det. Respondenten menare vidare att det tyvärr finns det en klyfta mellan forskning/ utbildning och arbetet på "fältet". Hen upplever det som att det är två parallella discipliner, socialt arbete i verkligheten kontra det intellektuella sociala arbete, vilket hen tror beror på bristande professionalism. Respondenten förordar att praktiken under utbildningen slopas och att Allmäntjänstgöring istället införs för socionomer under två år. Därefter ska socionomer kunna specialisera sig i ytterligare två år mot till exempel missbruk, socialpsykiatri, barn och unga, ekonomiskt bistånd, etc. Hen drar parallellen till läkarna som först är AT, sedan ST och därefter specialist. Idag blir man färdig socionom och förväntas kunna "allt". 6

9 En av kommentarerna handlar om hur viktigt det är att kunna diskutera och reflektera så att man på enheten kan bygga rutiner som säkerställer att alla handläggare gör lika. Den hjälp man får ska inte bero på vilken handläggare man hamnar hos. Genom diskussioner kan rutiner, samsyn och tydlighet gentemot brukarna skapas. Man får mer kunskap och lär sig genom handledning och gruppdiskussioner menar respondenten. Det är även viktigt att säkerställa att klienten får samma bemötande oavsett vem den möter på arbetsplatsen. En av respondenterna önskar att på ett enkelt sätt få information om forskningsrön som skulle kunna vara till hjälp i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Som socialsekreterare behöver man få veta mer om vad som händer i omvärlden. Kunskaperna från Socialhögskolan kan kännas inaktuella och i utredningar och analyser ska socialsekreterarna hänvisa till aktuell forskning/vetenskap men var, och också när, inhämtas denna kunskap frågar sig respondenten? En annan respondent anser att de får in så mycket forskning, men bristen på resurser gör att de inte mäktar med att implementera ens en bråkdel. Många menar att alla utvecklingsområdena är viktiga delar för helhetsbilden och arbetet med klienterna, och att flera utvecklingsområden är beroende av varandra. Flera poängterar även att arbetsbelastningen är för hög och att det finns för få möjligheter att diskutera och reflektera kring arbetet. Den systematiska uppföljningen hinns inte med och det finns inte heller utrymme att träffa brukarna så mycket som behövs. Det är viktigt att ge brukarna mer utrymme men det är samtidigt svårt att få dem att ställa upp på att delta i exempelvis fokusgrupper skriver någon. En annan nämner att kvalitativa intervjuer med brukare kring deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten skulle vara ett bra underlag för systematiskt förbättringsarbete i verksamheten. Hen skriver vidare att det också är angeläget att faktiskt använda de mät- och uppföljningsmetoder som redan är utvecklade, till exempel ASI, i praktiken. En person anser att det är angeläget att granska och utveckla det dagliga arbetet, exempelvis genom att titta på utredningar, vart socialtjänsten lägger sina resurser och så vidare. Att på en övergripande nivå bättre tillvarata den uppföljning som görs i verksamheten och där uppföljning inte görs stödja till uppföljning. En annan av kommentarerna handlar om samarbete med andra myndigheter för att främja att segregering vänds till integrering i bostadsområden med "problem"? Avsatt tid för utvecklingsarbete tillsammans med kollegor skriver någon är betydelsefullt. Hen önskar att relevant forskning inom ett område ska presenteras av någon som gjort en kunskapsgenomgång och att möjlighet ska ges att diskutera hur socialtjänstens arbetsmetoder kan utvecklas utifrån denna forskning, samt utifrån den yrkeskunskap som socialarbetarna har från sitt dagliga arbete. Hen nämner även att stöd och hjälp behövs för att föra relevant statistik vid uppföljning av förändringar som provas. Någon uttrycker önskemål om att det ska ges utrymme att tillexempel kombinera utrednings-/behandlingsarbetet med forskning, utan att kollegor eller socialsekreteraren själv blir drabbad genom detta skall göras inom befintlig arbetstid. Respondenten tror att kombinationer av detta slag skulle kunna generera att medarbetare mår bättre, gör ett bättre jobb och stannar kvar inom organisationen. 7

10 Mer inflytande nerifrån och upp, skriver en annan, och menar att handläggarna själva ofta vet vilka verktyg de bäst behöver men att de sällan får vara med och påverka beslutsfattandet. De flesta respondenter understryker att bristen på tid är det som hindrar utvecklingen inom socialtjänsten. De nämner också att det behövs arbetsro, ett öppet klimat samt intresserade och motiverade medarbetare. Mer utbildning och hjälp med struktur och kunskap är andra saker som tas upp. Många poängterar att arbetsbelastningen måste minska så att man hinner reflektera och diskutera mer, samt ta del av forskning; det ska vara en självklar del i mitt arbete att ha TID till att kunna ta reda på ny kunskap samt få ta del av ny kunskap genom utbildningar, föreläsningar, rapporter m.m., Socialarbetare inom myndighet förväntas kunna "veta" allt och vara pålästa, men arbetsgivaren ger inget tidsutrymme till detta, så det är en orealistisk förväntning! Att få koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och inte ha alltför mycket runt omkring sig i form av organisationsförändringar och dylikt, samt ha chefer som styr och leder på ett tydligt sätt, är andra önskemål som framförs. Det finns även en efterfrågan om att samverka, både mellan enheter och mellan kommuner, att delta i nätverk med andra kommuner, liksom att FoU-Nordväst ska komma ut på förvaltningarna och presentera sitt arbete. Att få vara delaktiga i att testa och utvärdera nya metoder och ha tillgång till databaser nämns också. Sammanfattning Enkäten besvarades mestadels av respondenter som arbetade med myndighetsutövning. De flesta som haft kontakt med FoU-Nordväst har varit anställda längre tid än tre år. Den vanligaste aktiviteten som respondenterna deltagit i på FoU-Nordväst har varit föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Vanligaste kontaktvägen har varit genom en chef eller arbetsledare. En majoritet av respondenterna kände inte till FoU-Nordvästs hemsida. Men de som gjorde det använde den mestadels till att läsa nyheter, läsa rapporter och/eller anmäla sig till seminarier. Fler än hälften av respondenterna har under de senaste två åren tagit del av en eller flera FoU-rapporter. Bland socialsekreterare och behandlare ansågs det viktigaste utvecklingsområdet för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst vara att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning. De skilde sig från respondenter som var chefer och/eller arbetsledare, vilka menade att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet var viktigast. Diskussion FoU-enkäten har främst besvarats av socialsekreterare på myndighetsavdelningen. Spridningen av enkäten verkar inte ha varit lika stor inom utföraravdelningarna. Eftersom det är viktigt för FoU-Nordväst att nå ut även till behandlare inom utföraravdelningen får det ses som ett utvecklingsarbete att se över hur information från FoU sprids till dessa grupper. Resultatet av enkäten visar att färre än hälften av respondenterna har haft kontakt med FoU under det senaste året. Exempelvis har endast svaranden från två kommuner deltagit i FoU:s 8

11 information till nyanställda. Under hösten 2014 var deltagandet vid informationsträffarna lågt och ett av tillfällena ställdes in på grund av för få deltagare, vilket kan vara en orsak till resultatet i enkäten. Trenden har dock vänt under våren 2015 då informationsträffarna åter har lockat många deltagare. FoU-Nordväst har under det gångna året haft fokus på spridande och nyttiggörande av kunskap. Resultatet i enkäten visar att så väl kännedomen om FoU:s nyhetsbrev som kännedomen om FoU:s hemsida behöver öka då dessa är viktiga kanaler för kunskapsspridning. Det är dock positivt att notera att fler än hälften av de svarande har tagit del av en eller flera FoU-rapporter under de senaste två åren. De flesta som deltagit i någon aktivitet arrangerad av eller i samarbete med FoU-Nordväst har upplevt det som positivt. Deltagandet i FoU-aktiviteter skiljer sig åt mellan kommunerna. Detta kan bero på att även svarsfrekvenser skiljer sig åt mellan kommunerna, men speglar även FoU-Nordvästs bild av att alla kommuner inte tar lika stor del av vårt arbete. När det gäller utvecklingsområden visar enkätsvaren att socialsekreterare och behandlare främst anser att det är viktigast att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning. Därefter vill de ha utökade möjligheter att reflektera över sitt arbete. Relativt många uttrycker också behov av ökade möjligheter för brukarna att uttrycka sina behov. Resultatet skiljer sig dock från cheferna och/eller arbetsledarna som anser att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet är det viktigaste utvecklingsområdet. I kommentarerna lyfts bristen på tid upp som det största hindret för utvecklingen inom socialtjänsten. Många poängterar att arbetsbelastningen måste minskas till förmån för reflektion och diskussion kring arbetet, samt för att ta del av forskning. Man vill även ha tydliga ledare, mer samverkan inom och mellan kommuner, nätverk samt färre organisationsförändringar. Önskemål finns även om att FoU- Nordväst ska arbeta närmare kommunerna och komma ut och presentera sitt arbete. 9

Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014

Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014 Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014 2015-04-13 Definitioner Socialsekreterarna i kommunen är uppdelade i fyra olika kategorier, var av tre kategorier ingår i jämförelsen:

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 2016

Resultat av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 2016 Resultat av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 2016 - I Nordvästkommunerna i Stockholms län Henrik Karlsson Rapport 2016:4 Innehållsförteckning Inledning... 1 Indikatorer i Öppna

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Antogs vid FoU Välfärds årsmöte 2013-08-28 1 FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Bakgrund Inför regeringens och SKL:s arbete med att

Läs mer

NYHETSBREV 2015:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2015

NYHETSBREV 2015:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2015 NYHETSBREV 2015:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2015 Inledning När Ni har detta alster i er hand har våren sakta börjat övergå till sommar. Lika efterlängtat som tidigare år. Vi har lämnat mörkret

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Familjeenheten TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

NYHETSBREV 2014:1. Tema: Brukarmedverkan/brukarinflytande brukarperspektiv

NYHETSBREV 2014:1. Tema: Brukarmedverkan/brukarinflytande brukarperspektiv NYHETSBREV 2014:1 Tema: Brukarmedverkan/brukarinflytande brukarperspektiv Inledning Vintern har hitintills inte blivit det fyrverkeri av ljus vi nog alla hoppades på, med tidigare vintrar i åtanke, snarare

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Olivia Wigzell 2016-10-06 Vi ger den nationella bilden 2016-10-06 Socialchefsdagarna i Karlstad 2 Slutsatser från lägesrapport vård och omsorg

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012 Nyhetsbrev Nr: 1-2012 Innehåll Barn i samhällsvård MI-nätverk Brukarinflytande Uppföljningssamordning Ensamkommande flyktingbarn BBIC-rapport Praktikerperspektiv på FoU FoU-chefen har ordet Kalendarium

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys VERKSAMHETSPLAN FÖR FoU-NORDVÄST 2013 1. FoU-Nordvästs uppdrag Syftet med FoU-nordvästs arbete är att genom forskning och olika utvecklingsinsatser stödja det vardagliga arbetet i kommunerna. FoU-Nordväst

Läs mer

VVÄRDEGRUND OCH DDELAKTIGHET DIALOGKORT ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA FÖRHÅLLNINGSSÄTT MÅLKVALITET OCH UPPFÖLJNING OCH GEMENSKAP

VVÄRDEGRUND OCH DDELAKTIGHET DIALOGKORT ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA FÖRHÅLLNINGSSÄTT MÅLKVALITET OCH UPPFÖLJNING OCH GEMENSKAP DIALOGKORT ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Med stöd av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkortens syfte är att skapa delaktighet inom viktiga områden, för att hitta de

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kunskapsbaserad verksamhet & Evidensbaserad praktik MDH 2015-02-04

Kunskapsbaserad verksamhet & Evidensbaserad praktik MDH 2015-02-04 Kunskapsbaserad verksamhet & Evidensbaserad praktik MDH 2015-02-04 Vad betyder.. Kunskapsbaserad verksamhet Evidensbaserad praktik? Kraven förändras. Kraven utifrån ökar; Tillsynsmyndigheter Brukare/klienter/anhöriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 - I Nordvästkommunerna i Stockholms län Anna Svennblad Henrik Karlsson Rapport Innehåll Inledning... 1 Indikatorer i Öppna jämförelser...

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

NYHETSBREV 2016:1. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2016:1. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2016:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2016 Inledning Det sociala arbetet är i ständig rörelse liksom årstidsskiftningarna. Vi har lämnat mörkret och kylan bakom oss och kisar yrvaket mot

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av ledagarservice enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av ledagarservice enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av ledagarservice enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Syftet med insatsen ledsagarservice är att underlätta för personer med omfattande funktionshinder

Läs mer

Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsenheten

Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsenheten 2008-02-05 Vård och omsorgsförvaltningen Lönekriterier för Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndsenheten Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når

Läs mer

Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie

Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie En utgångspunkt för vårt samhälle är människors rätt att ha inflytande över sitt eget liv. Det är viktigt

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Utvärdering av samverkansavtalet

Utvärdering av samverkansavtalet 1 (13) 2011-12-15 Utvärdering av samverkansavtalet Ängelholms kommun och de fackliga organisationerna har sedan 2008 en partsgemensam överenskommelse om samverkan i vår kommun, vilken bygger på delaktighet

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom UKF, Lomma kommun - Målformulering Alla medarbetare

Läs mer

Reflektioner kring enkätsvaren för kompetensistaten.se samt synpunkter som samlades in vid nätverksträffen i augusti 2015

Reflektioner kring enkätsvaren för kompetensistaten.se samt synpunkter som samlades in vid nätverksträffen i augusti 2015 Reflektioner kring enkätsvaren för kompetensistaten.se samt synpunkter som samlades in vid nätverksträffen i augusti 2015 En tredjedel av mottagarna har svarat (29 personer). Av dem har: - Hälften bara

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Barn med funktionsnedsättning som är över 12 år och vars föräldrar förvärvsarbetar, har rätt

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISKT UTFALL 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISKT UTFALL 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISKT UTFALL 2009 INNEHÅLL FoU-Nordvästs uppdrag 2 Organisation, kansli FoU-Nordväst år 2009 2 Verksamhet Missbruksområdet 3 Barn, unga och familj 4 Socialtjänstpsykiatri

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman,

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

BBIC i Örebroregionen slutrapport..

BBIC i Örebroregionen slutrapport.. BBIC i Örebroregionen slutrapport.. Vad har vi gjort i Örebroregionen? Egenutvärderingarna metod och resultat Slutsatser, resultat och reflektioner Hur går vi vidare? Bakgrund och förutsättningar Starkt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län 2015-05-xx Christina B. Embretsen Innehåll 1. Inledning... 2 Ett gemensamt ansvar... 2 Nya nationella

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer