Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg"

Transkript

1 Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport

2 Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst under år Digital kommunikation... 3 Utvecklingsområden för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst... 5 Sammanfattning... 8 Diskussion... 8

3 Inledning FoU-Nordväst genomförde under februari och mars månader år 2015 en enkätundersökning i samtliga nordvästkommuner som riktade sig till alla anställda inom den kommunala individoch familjeomsorgen. Av dem svarade 207 personer. Enkäten besvarades anonymt. Enkäten konstruerades i det webbaserade databasprogrammet ProofX för att därefter skickas ut med e-post med en tillhörande webblänk. När respondenterna besvarat enkäten byggde ProofX upp en databas med svaren. Databasen har därefter bearbetats och analyserats i statiskprogramvaran Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version Undersökningens syfte var att dels få information om hur FoU-Nordvästs arbete nått ut till socialtjänsten i kommunerna och dels om arbetet varit till stöd och/eller nytta. Svaren redovisas i resultatdelen på gruppnivå, med undantag från Upplands-Bro kommun då endast fyra respondenter därifrån besvarat enkäten. Resultat Vilka har besvarat enkäten? Stapeldiagram 1. Respondenternas arbetsområde och kommuntillhörighet. n = 197 Stapeldiagram 2. Respondenternas arbetsområde och roller. n = 192 Myndighet Utförarverksamhet Övrigt (ex. stab) Socialsekreterare eller behandlare Chef och/eller arbetsledare Övrigt (ex. stab) Ekerö Järfälla Sigtuna Solna Upplands-Väsby Sollentuna Sundbyberg Myndighet Utförarverksamhet Övrigt t.ex. stab Ekerö: n=6 (3%), Järfälla: n=19 (10%), Sigtuna: n=23 (12%), Sollentuna: n=50 (25%), Solna: n=34 (17%), Sundbyberg: n=24 (12%), Upplands-Väsby: n=41 (21%) Enkäten har främst besvarats av respondenter inom förvaltningarnas myndighetsavdelningar (stapeldiagram 1). I Ekerö, Järfälla och i Sigtuna har enkäten inte besvarats av någon anställd inom en utförarverksamhet. Inom myndighetsavdelningarna är det främst socialsekreterare som har besvarat enkäten (stapeldiagram 2). 1

4 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst under år 2014 Stapeldiagram 3. Respondenternas anställningstid och kontakt med FoU-Nordväst. n = 196 Nej Mindre än 1 år 1 3 år Mer än 3 år De flesta som haft kontakt med FoU-Nordväst under 2014 har arbetat mer än tre år (stapeldiagram 3). Av de som har arbetat mindre än ett år har relativt få haft kontakt med FoU under förra året. FoU-Nordväst erbjuder informationsträffar för nyanställda två gånger per termin. Trots detta är det färre än hälften (42 %) av de nyanställda som haft kontakt med FoU. I stapeldiagram 4 (nedan) framkommer att endast respondenter från Sollentuna och Upplands Väsby har deltagit vid informationsträffarna. De aktiviteter som respondenterna deltagit i har varit föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Deltagandet varierar dock mellan kommunerna. Stapeldiagram 4. Aktiviteter som respondenterna har deltagit i. n = 194 Föreläsning, seminarium eller workshop (FSW) FSW och/eller övriga aktiviteter (ex. nätverksträffar) Information för nyanställda Jag deltog inte under år 2014 Ekerö Järfälla Sigtuna Solna Upplands-Väsby Sollentuna Sundbyberg 2

5 I enkäten fanns det även möjlighet att kommentera vad man tyckte om den/de aktiviteter som man deltagit i. Av totalt 39 kommentarer var 34 positiva, medan tre personer inte ansåg att de fått någon ny kunskap vid aktiviteterna. Någon tyckte att det hade varit både bra och dåligt, medan en annan var osäker då respondenten inte visste om aktiviteten i fråga arrangerats av FoU-Nordväst eller inte. Hur har då de som haft kontakt med FoU-Nordväst kommit i kontakt med oss? Stapeldiagram 5. Kontaktvägar till och information om FoU-Nordväst. n = 203 A. Information från chef/kollegor B. Aktivitet som FoUdeltog i eller anordnade C. Den här enkäten. D. FoU-Nordvästs nyhetsbrev E. Lokalt uppföljningseller utvärderingsprojekt F. Minns inte G. Övrigt A B C D E F G Resultatet visar att majoriteten av respondenterna fått information om FoU-Nordväst via chefer och/eller kollegor. Därefter följer aktiviteter i vilka FoU-Nordväst deltog i eller anordnade. Digital kommunikation Tabell 1. Har du någon gång besökt FoU-Nordvästs hemsida? n = 203 Andel Ja % Nej % Kände inte till hemsidan % Ej svar 1 1 % Totalt % 3

6 Tabell 2. Vad använde du hemsidan till? n = 169, flera svarsalternativ kunde anges Andel Se nyheter om/från FoU % Läsa/ladda ner rapporter % Se aktiviteter som anordnas av eller i samarbete med FoU % Anmäla mig till FoU-aktiviteter % Hittat kontaktuppgifter till FoU-medarbetare 13 8 % Ta reda på mer om en specifik ämnesfråga 12 7 % Ta del av konferensdokumentation 9 5 % Ta reda på mer om praktikerprojekt 6 4 % Övrigt 2 1 % Totalt % Resultatet visar att mer än hälften av de svarande aldrig besökt FoU-Nordvästs hemsida (59 %). Flera visste inte ens om att den fanns. De som dock använder hemsidan letar främst efter nyheter från FoU, läser rapporter eller läser om/eller anmäler sig till FoU-aktiviteter. Tabell 3. Har du tagit del av FoU-Nordvästs nyhetsbrev? n = 203 Andel Ja % Nej % Kände inte till nyhetsbrevet % Ej svar 4 2 % Totalt % Drygt hälften av respondenterna har tagit del av FoU-Nordvästs nyhetsbrev, men en tredjedel har dock inte gjort det. Flera respondenter visste heller inte om att det fanns. Att så få känner till vårt nyhetsbrev är överraskande. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till chefer och FoUrådets medlemmar i syfte att spridas vidare till samtliga anställda, både inom myndighetsavdelningarna och inom utförarverksamheterna. Tabell 4. Har du, under de senaste 2 åren, tagit del av innehållet i någon av FoU-Nordvästs rapporter? n = 203 Andel Ja % Nej % Osäker/vet ej % Ej svar 2 1 % Totalt % Det är emellertid positivt att fler än hälften av de svarande har tagit del av en eller flera FoUrapporter under de senaste två åren. 4

7 Utvecklingsområden för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst Stapeldiagram 6. Vilket utvecklingsområde på din arbetsplatser tycker du är viktigast för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst? n = 189 Systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet Tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning Utökad möjlighet att kunna reflektera över mitt arbete Utökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov Övrigt Vet ej Socialsekreterare eller behandlare Chef och/eller arbetsledare Övrigt (ex. stab) Enkätsvaren visar att socialsekreterare/behandlare främst anser att det är viktigt att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning (36 %). Därefter vill de ha utökade möjligheter att reflektera över sitt arbete (27 %). Flera uttrycker också behov av ökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov (16 %). Resultatet skiljer sig något från cheferna/ arbetsledarna som anser att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet är det viktigaste utvecklingsområdet (39 %). På nästa sida redovisas vilka utvecklingsområden som anses viktigast i respektive kommun. Svarsbilderna skiljer sig en del åt mellan kommunerna, men man bör även notera att antalet respondenter varierar kraftig från kommun till kommun, vilket påverkar resultatet. 5

8 Stapeldiagram 7. Vilket utvecklingsområde på din arbetsplatser tycker du är viktigast för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst? n = 195 Ekerö Järfälla Sigtuna 29 % 43 % 29 % 29 % Systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet Tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning 22 % 44 % 38 % Sollentuna Solna Sundbyberg 22 % 18 % 22 % 30 % Utökad möjlighet att kunna reflektera över mitt arbete Utökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov Övrigt Vet ej 30 % 38 % Upplands-Väsby 20 % 47 % 26 % 32 % 32 % Ekerö: n=7 (4%), Järfälla: n=18 (9%), Sigtuna: n=24 (12%), Sollentuna: n=50 (26%), Solna: n=32 (16%), Sundbyberg: n=23 (12%), Upplands Väsby: n=41 (21%). Flera av respondenterna har även valt att utnyttja möjligheten att kommentera sitt svar om de viktigaste utvecklingsområdena. Nedan redovisas några av dem. De är redigerade och där flera har uttryckt ungefär samma synpunkter har dessa sammanfattats. Någon tror att FoU-arbetet behöver vara en mer genuint integrerad del av de kommunala verksamheterna och att medarbetarna behöver ges reell arbetstid att reflektera kring kunskapskällorna. Respondenten anser inte att socialsekreterare ges tid att på ett strukturerat sätt ta del av aktuell forskning och reflektera kring sitt arbetssätt och sitt förhållningssätt gentemot klienterna på grund av för hög arbetsbelastning och fokusering på budget. Respondenten anser även att det finns en tyst förväntan att socialsekreterarna ska ha intresset och göra detta på fritiden. Det krävs mer resurser i form av fler händer. Självklart behövs också brukarperspektivet utvecklas uttrycker personen vidare. En annan av respondenterna anser att socialtjänsten måste få bättre blick för vad man håller på med. Hen säger att arbetet bedrivs från ena dagen till den andra, utan uppföljning och utan utvärdering. För att bli bättre behöver socialtjänsten ta fasta på framgångsrika tillvägagångssätt och arbeta vidare på det. Respondenten menare vidare att det tyvärr finns det en klyfta mellan forskning/ utbildning och arbetet på "fältet". Hen upplever det som att det är två parallella discipliner, socialt arbete i verkligheten kontra det intellektuella sociala arbete, vilket hen tror beror på bristande professionalism. Respondenten förordar att praktiken under utbildningen slopas och att Allmäntjänstgöring istället införs för socionomer under två år. Därefter ska socionomer kunna specialisera sig i ytterligare två år mot till exempel missbruk, socialpsykiatri, barn och unga, ekonomiskt bistånd, etc. Hen drar parallellen till läkarna som först är AT, sedan ST och därefter specialist. Idag blir man färdig socionom och förväntas kunna "allt". 6

9 En av kommentarerna handlar om hur viktigt det är att kunna diskutera och reflektera så att man på enheten kan bygga rutiner som säkerställer att alla handläggare gör lika. Den hjälp man får ska inte bero på vilken handläggare man hamnar hos. Genom diskussioner kan rutiner, samsyn och tydlighet gentemot brukarna skapas. Man får mer kunskap och lär sig genom handledning och gruppdiskussioner menar respondenten. Det är även viktigt att säkerställa att klienten får samma bemötande oavsett vem den möter på arbetsplatsen. En av respondenterna önskar att på ett enkelt sätt få information om forskningsrön som skulle kunna vara till hjälp i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Som socialsekreterare behöver man få veta mer om vad som händer i omvärlden. Kunskaperna från Socialhögskolan kan kännas inaktuella och i utredningar och analyser ska socialsekreterarna hänvisa till aktuell forskning/vetenskap men var, och också när, inhämtas denna kunskap frågar sig respondenten? En annan respondent anser att de får in så mycket forskning, men bristen på resurser gör att de inte mäktar med att implementera ens en bråkdel. Många menar att alla utvecklingsområdena är viktiga delar för helhetsbilden och arbetet med klienterna, och att flera utvecklingsområden är beroende av varandra. Flera poängterar även att arbetsbelastningen är för hög och att det finns för få möjligheter att diskutera och reflektera kring arbetet. Den systematiska uppföljningen hinns inte med och det finns inte heller utrymme att träffa brukarna så mycket som behövs. Det är viktigt att ge brukarna mer utrymme men det är samtidigt svårt att få dem att ställa upp på att delta i exempelvis fokusgrupper skriver någon. En annan nämner att kvalitativa intervjuer med brukare kring deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten skulle vara ett bra underlag för systematiskt förbättringsarbete i verksamheten. Hen skriver vidare att det också är angeläget att faktiskt använda de mät- och uppföljningsmetoder som redan är utvecklade, till exempel ASI, i praktiken. En person anser att det är angeläget att granska och utveckla det dagliga arbetet, exempelvis genom att titta på utredningar, vart socialtjänsten lägger sina resurser och så vidare. Att på en övergripande nivå bättre tillvarata den uppföljning som görs i verksamheten och där uppföljning inte görs stödja till uppföljning. En annan av kommentarerna handlar om samarbete med andra myndigheter för att främja att segregering vänds till integrering i bostadsområden med "problem"? Avsatt tid för utvecklingsarbete tillsammans med kollegor skriver någon är betydelsefullt. Hen önskar att relevant forskning inom ett område ska presenteras av någon som gjort en kunskapsgenomgång och att möjlighet ska ges att diskutera hur socialtjänstens arbetsmetoder kan utvecklas utifrån denna forskning, samt utifrån den yrkeskunskap som socialarbetarna har från sitt dagliga arbete. Hen nämner även att stöd och hjälp behövs för att föra relevant statistik vid uppföljning av förändringar som provas. Någon uttrycker önskemål om att det ska ges utrymme att tillexempel kombinera utrednings-/behandlingsarbetet med forskning, utan att kollegor eller socialsekreteraren själv blir drabbad genom detta skall göras inom befintlig arbetstid. Respondenten tror att kombinationer av detta slag skulle kunna generera att medarbetare mår bättre, gör ett bättre jobb och stannar kvar inom organisationen. 7

10 Mer inflytande nerifrån och upp, skriver en annan, och menar att handläggarna själva ofta vet vilka verktyg de bäst behöver men att de sällan får vara med och påverka beslutsfattandet. De flesta respondenter understryker att bristen på tid är det som hindrar utvecklingen inom socialtjänsten. De nämner också att det behövs arbetsro, ett öppet klimat samt intresserade och motiverade medarbetare. Mer utbildning och hjälp med struktur och kunskap är andra saker som tas upp. Många poängterar att arbetsbelastningen måste minska så att man hinner reflektera och diskutera mer, samt ta del av forskning; det ska vara en självklar del i mitt arbete att ha TID till att kunna ta reda på ny kunskap samt få ta del av ny kunskap genom utbildningar, föreläsningar, rapporter m.m., Socialarbetare inom myndighet förväntas kunna "veta" allt och vara pålästa, men arbetsgivaren ger inget tidsutrymme till detta, så det är en orealistisk förväntning! Att få koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och inte ha alltför mycket runt omkring sig i form av organisationsförändringar och dylikt, samt ha chefer som styr och leder på ett tydligt sätt, är andra önskemål som framförs. Det finns även en efterfrågan om att samverka, både mellan enheter och mellan kommuner, att delta i nätverk med andra kommuner, liksom att FoU-Nordväst ska komma ut på förvaltningarna och presentera sitt arbete. Att få vara delaktiga i att testa och utvärdera nya metoder och ha tillgång till databaser nämns också. Sammanfattning Enkäten besvarades mestadels av respondenter som arbetade med myndighetsutövning. De flesta som haft kontakt med FoU-Nordväst har varit anställda längre tid än tre år. Den vanligaste aktiviteten som respondenterna deltagit i på FoU-Nordväst har varit föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Vanligaste kontaktvägen har varit genom en chef eller arbetsledare. En majoritet av respondenterna kände inte till FoU-Nordvästs hemsida. Men de som gjorde det använde den mestadels till att läsa nyheter, läsa rapporter och/eller anmäla sig till seminarier. Fler än hälften av respondenterna har under de senaste två åren tagit del av en eller flera FoU-rapporter. Bland socialsekreterare och behandlare ansågs det viktigaste utvecklingsområdet för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst vara att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning. De skilde sig från respondenter som var chefer och/eller arbetsledare, vilka menade att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet var viktigast. Diskussion FoU-enkäten har främst besvarats av socialsekreterare på myndighetsavdelningen. Spridningen av enkäten verkar inte ha varit lika stor inom utföraravdelningarna. Eftersom det är viktigt för FoU-Nordväst att nå ut även till behandlare inom utföraravdelningen får det ses som ett utvecklingsarbete att se över hur information från FoU sprids till dessa grupper. Resultatet av enkäten visar att färre än hälften av respondenterna har haft kontakt med FoU under det senaste året. Exempelvis har endast svaranden från två kommuner deltagit i FoU:s 8

11 information till nyanställda. Under hösten 2014 var deltagandet vid informationsträffarna lågt och ett av tillfällena ställdes in på grund av för få deltagare, vilket kan vara en orsak till resultatet i enkäten. Trenden har dock vänt under våren 2015 då informationsträffarna åter har lockat många deltagare. FoU-Nordväst har under det gångna året haft fokus på spridande och nyttiggörande av kunskap. Resultatet i enkäten visar att så väl kännedomen om FoU:s nyhetsbrev som kännedomen om FoU:s hemsida behöver öka då dessa är viktiga kanaler för kunskapsspridning. Det är dock positivt att notera att fler än hälften av de svarande har tagit del av en eller flera FoU-rapporter under de senaste två åren. De flesta som deltagit i någon aktivitet arrangerad av eller i samarbete med FoU-Nordväst har upplevt det som positivt. Deltagandet i FoU-aktiviteter skiljer sig åt mellan kommunerna. Detta kan bero på att även svarsfrekvenser skiljer sig åt mellan kommunerna, men speglar även FoU-Nordvästs bild av att alla kommuner inte tar lika stor del av vårt arbete. När det gäller utvecklingsområden visar enkätsvaren att socialsekreterare och behandlare främst anser att det är viktigast att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning. Därefter vill de ha utökade möjligheter att reflektera över sitt arbete. Relativt många uttrycker också behov av ökade möjligheter för brukarna att uttrycka sina behov. Resultatet skiljer sig dock från cheferna och/eller arbetsledarna som anser att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet är det viktigaste utvecklingsområdet. I kommentarerna lyfts bristen på tid upp som det största hindret för utvecklingen inom socialtjänsten. Många poängterar att arbetsbelastningen måste minskas till förmån för reflektion och diskussion kring arbetet, samt för att ta del av forskning. Man vill även ha tydliga ledare, mer samverkan inom och mellan kommuner, nätverk samt färre organisationsförändringar. Önskemål finns även om att FoU- Nordväst ska arbeta närmare kommunerna och komma ut och presentera sitt arbete. 9

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys VERKSAMHETSPLAN FÖR FoU-NORDVÄST 2013 1. FoU-Nordvästs uppdrag Syftet med FoU-nordvästs arbete är att genom forskning och olika utvecklingsinsatser stödja det vardagliga arbetet i kommunerna. FoU-Nordväst

Läs mer

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012 Nyhetsbrev Nr: 1-2012 Innehåll Barn i samhällsvård MI-nätverk Brukarinflytande Uppföljningssamordning Ensamkommande flyktingbarn BBIC-rapport Praktikerperspektiv på FoU FoU-chefen har ordet Kalendarium

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Stolthet och profession

Stolthet och profession maj 2013 Stolthet och profession En rapport om arbetsvillkoren för socialsekreterare och biståndshandläggare i socialtjänsten. Stolthet och profession 2013 Stolthet och profession Rapport om arbetsvillkoren

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling)

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 2015-07-31 Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 1. Bakgrund och syfte Halmstad Kompetens har sedan hösten 2014 inlett ett utvecklingsarbete och bland annat följt

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Implementering och spridande av kunskap Historisk tillbakablick Optimistiska eran - själv ta del av ny forskning Många metoder som användes

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Socialtjänst och högskola i samverkan

Socialtjänst och högskola i samverkan Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Bengt Eriksson Marit Grönberg Eskel Socialtjänst och högskola i samverkan Utvärdering av Adela-projektet i Jönköpings

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman,

Läs mer

1. Hitta en annan lösning

1. Hitta en annan lösning 1. Hitta en annan lösning Socialtjänsten i Piteå kombinerar tryggheten att ha heltidsanställning med friheten att välja hur mycket man ska arbeta. Man vet att delaktiga medarbetare, med sin kunskap och

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 FALKENBERG 2013-09-24 284 Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Konkurrensplan år 2011-2014

Konkurrensplan år 2011-2014 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Helena Elmquist Sidan 1 av 9 Socialnämnden Konkurrensplan år 2011-2014 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden beslutar

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp m lagar och andra styrdokument. Föreläsare: Jonas Reinholdsson

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer