Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg"

Transkript

1 Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport

2 Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst under år Digital kommunikation... 3 Utvecklingsområden för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst... 5 Sammanfattning... 8 Diskussion... 8

3 Inledning FoU-Nordväst genomförde under februari och mars månader år 2015 en enkätundersökning i samtliga nordvästkommuner som riktade sig till alla anställda inom den kommunala individoch familjeomsorgen. Av dem svarade 207 personer. Enkäten besvarades anonymt. Enkäten konstruerades i det webbaserade databasprogrammet ProofX för att därefter skickas ut med e-post med en tillhörande webblänk. När respondenterna besvarat enkäten byggde ProofX upp en databas med svaren. Databasen har därefter bearbetats och analyserats i statiskprogramvaran Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version Undersökningens syfte var att dels få information om hur FoU-Nordvästs arbete nått ut till socialtjänsten i kommunerna och dels om arbetet varit till stöd och/eller nytta. Svaren redovisas i resultatdelen på gruppnivå, med undantag från Upplands-Bro kommun då endast fyra respondenter därifrån besvarat enkäten. Resultat Vilka har besvarat enkäten? Stapeldiagram 1. Respondenternas arbetsområde och kommuntillhörighet. n = 197 Stapeldiagram 2. Respondenternas arbetsområde och roller. n = 192 Myndighet Utförarverksamhet Övrigt (ex. stab) Socialsekreterare eller behandlare Chef och/eller arbetsledare Övrigt (ex. stab) Ekerö Järfälla Sigtuna Solna Upplands-Väsby Sollentuna Sundbyberg Myndighet Utförarverksamhet Övrigt t.ex. stab Ekerö: n=6 (3%), Järfälla: n=19 (10%), Sigtuna: n=23 (12%), Sollentuna: n=50 (25%), Solna: n=34 (17%), Sundbyberg: n=24 (12%), Upplands-Väsby: n=41 (21%) Enkäten har främst besvarats av respondenter inom förvaltningarnas myndighetsavdelningar (stapeldiagram 1). I Ekerö, Järfälla och i Sigtuna har enkäten inte besvarats av någon anställd inom en utförarverksamhet. Inom myndighetsavdelningarna är det främst socialsekreterare som har besvarat enkäten (stapeldiagram 2). 1

4 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst under år 2014 Stapeldiagram 3. Respondenternas anställningstid och kontakt med FoU-Nordväst. n = 196 Nej Mindre än 1 år 1 3 år Mer än 3 år De flesta som haft kontakt med FoU-Nordväst under 2014 har arbetat mer än tre år (stapeldiagram 3). Av de som har arbetat mindre än ett år har relativt få haft kontakt med FoU under förra året. FoU-Nordväst erbjuder informationsträffar för nyanställda två gånger per termin. Trots detta är det färre än hälften (42 %) av de nyanställda som haft kontakt med FoU. I stapeldiagram 4 (nedan) framkommer att endast respondenter från Sollentuna och Upplands Väsby har deltagit vid informationsträffarna. De aktiviteter som respondenterna deltagit i har varit föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Deltagandet varierar dock mellan kommunerna. Stapeldiagram 4. Aktiviteter som respondenterna har deltagit i. n = 194 Föreläsning, seminarium eller workshop (FSW) FSW och/eller övriga aktiviteter (ex. nätverksträffar) Information för nyanställda Jag deltog inte under år 2014 Ekerö Järfälla Sigtuna Solna Upplands-Väsby Sollentuna Sundbyberg 2

5 I enkäten fanns det även möjlighet att kommentera vad man tyckte om den/de aktiviteter som man deltagit i. Av totalt 39 kommentarer var 34 positiva, medan tre personer inte ansåg att de fått någon ny kunskap vid aktiviteterna. Någon tyckte att det hade varit både bra och dåligt, medan en annan var osäker då respondenten inte visste om aktiviteten i fråga arrangerats av FoU-Nordväst eller inte. Hur har då de som haft kontakt med FoU-Nordväst kommit i kontakt med oss? Stapeldiagram 5. Kontaktvägar till och information om FoU-Nordväst. n = 203 A. Information från chef/kollegor B. Aktivitet som FoUdeltog i eller anordnade C. Den här enkäten. D. FoU-Nordvästs nyhetsbrev E. Lokalt uppföljningseller utvärderingsprojekt F. Minns inte G. Övrigt A B C D E F G Resultatet visar att majoriteten av respondenterna fått information om FoU-Nordväst via chefer och/eller kollegor. Därefter följer aktiviteter i vilka FoU-Nordväst deltog i eller anordnade. Digital kommunikation Tabell 1. Har du någon gång besökt FoU-Nordvästs hemsida? n = 203 Andel Ja % Nej % Kände inte till hemsidan % Ej svar 1 1 % Totalt % 3

6 Tabell 2. Vad använde du hemsidan till? n = 169, flera svarsalternativ kunde anges Andel Se nyheter om/från FoU % Läsa/ladda ner rapporter % Se aktiviteter som anordnas av eller i samarbete med FoU % Anmäla mig till FoU-aktiviteter % Hittat kontaktuppgifter till FoU-medarbetare 13 8 % Ta reda på mer om en specifik ämnesfråga 12 7 % Ta del av konferensdokumentation 9 5 % Ta reda på mer om praktikerprojekt 6 4 % Övrigt 2 1 % Totalt % Resultatet visar att mer än hälften av de svarande aldrig besökt FoU-Nordvästs hemsida (59 %). Flera visste inte ens om att den fanns. De som dock använder hemsidan letar främst efter nyheter från FoU, läser rapporter eller läser om/eller anmäler sig till FoU-aktiviteter. Tabell 3. Har du tagit del av FoU-Nordvästs nyhetsbrev? n = 203 Andel Ja % Nej % Kände inte till nyhetsbrevet % Ej svar 4 2 % Totalt % Drygt hälften av respondenterna har tagit del av FoU-Nordvästs nyhetsbrev, men en tredjedel har dock inte gjort det. Flera respondenter visste heller inte om att det fanns. Att så få känner till vårt nyhetsbrev är överraskande. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till chefer och FoUrådets medlemmar i syfte att spridas vidare till samtliga anställda, både inom myndighetsavdelningarna och inom utförarverksamheterna. Tabell 4. Har du, under de senaste 2 åren, tagit del av innehållet i någon av FoU-Nordvästs rapporter? n = 203 Andel Ja % Nej % Osäker/vet ej % Ej svar 2 1 % Totalt % Det är emellertid positivt att fler än hälften av de svarande har tagit del av en eller flera FoUrapporter under de senaste två åren. 4

7 Utvecklingsområden för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst Stapeldiagram 6. Vilket utvecklingsområde på din arbetsplatser tycker du är viktigast för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst? n = 189 Systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet Tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning Utökad möjlighet att kunna reflektera över mitt arbete Utökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov Övrigt Vet ej Socialsekreterare eller behandlare Chef och/eller arbetsledare Övrigt (ex. stab) Enkätsvaren visar att socialsekreterare/behandlare främst anser att det är viktigt att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning (36 %). Därefter vill de ha utökade möjligheter att reflektera över sitt arbete (27 %). Flera uttrycker också behov av ökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov (16 %). Resultatet skiljer sig något från cheferna/ arbetsledarna som anser att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet är det viktigaste utvecklingsområdet (39 %). På nästa sida redovisas vilka utvecklingsområden som anses viktigast i respektive kommun. Svarsbilderna skiljer sig en del åt mellan kommunerna, men man bör även notera att antalet respondenter varierar kraftig från kommun till kommun, vilket påverkar resultatet. 5

8 Stapeldiagram 7. Vilket utvecklingsområde på din arbetsplatser tycker du är viktigast för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst? n = 195 Ekerö Järfälla Sigtuna 29 % 43 % 29 % 29 % Systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet Tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning 22 % 44 % 38 % Sollentuna Solna Sundbyberg 22 % 18 % 22 % 30 % Utökad möjlighet att kunna reflektera över mitt arbete Utökade möjligheter för brukarna att få uttrycka sina behov Övrigt Vet ej 30 % 38 % Upplands-Väsby 20 % 47 % 26 % 32 % 32 % Ekerö: n=7 (4%), Järfälla: n=18 (9%), Sigtuna: n=24 (12%), Sollentuna: n=50 (26%), Solna: n=32 (16%), Sundbyberg: n=23 (12%), Upplands Väsby: n=41 (21%). Flera av respondenterna har även valt att utnyttja möjligheten att kommentera sitt svar om de viktigaste utvecklingsområdena. Nedan redovisas några av dem. De är redigerade och där flera har uttryckt ungefär samma synpunkter har dessa sammanfattats. Någon tror att FoU-arbetet behöver vara en mer genuint integrerad del av de kommunala verksamheterna och att medarbetarna behöver ges reell arbetstid att reflektera kring kunskapskällorna. Respondenten anser inte att socialsekreterare ges tid att på ett strukturerat sätt ta del av aktuell forskning och reflektera kring sitt arbetssätt och sitt förhållningssätt gentemot klienterna på grund av för hög arbetsbelastning och fokusering på budget. Respondenten anser även att det finns en tyst förväntan att socialsekreterarna ska ha intresset och göra detta på fritiden. Det krävs mer resurser i form av fler händer. Självklart behövs också brukarperspektivet utvecklas uttrycker personen vidare. En annan av respondenterna anser att socialtjänsten måste få bättre blick för vad man håller på med. Hen säger att arbetet bedrivs från ena dagen till den andra, utan uppföljning och utan utvärdering. För att bli bättre behöver socialtjänsten ta fasta på framgångsrika tillvägagångssätt och arbeta vidare på det. Respondenten menare vidare att det tyvärr finns det en klyfta mellan forskning/ utbildning och arbetet på "fältet". Hen upplever det som att det är två parallella discipliner, socialt arbete i verkligheten kontra det intellektuella sociala arbete, vilket hen tror beror på bristande professionalism. Respondenten förordar att praktiken under utbildningen slopas och att Allmäntjänstgöring istället införs för socionomer under två år. Därefter ska socionomer kunna specialisera sig i ytterligare två år mot till exempel missbruk, socialpsykiatri, barn och unga, ekonomiskt bistånd, etc. Hen drar parallellen till läkarna som först är AT, sedan ST och därefter specialist. Idag blir man färdig socionom och förväntas kunna "allt". 6

9 En av kommentarerna handlar om hur viktigt det är att kunna diskutera och reflektera så att man på enheten kan bygga rutiner som säkerställer att alla handläggare gör lika. Den hjälp man får ska inte bero på vilken handläggare man hamnar hos. Genom diskussioner kan rutiner, samsyn och tydlighet gentemot brukarna skapas. Man får mer kunskap och lär sig genom handledning och gruppdiskussioner menar respondenten. Det är även viktigt att säkerställa att klienten får samma bemötande oavsett vem den möter på arbetsplatsen. En av respondenterna önskar att på ett enkelt sätt få information om forskningsrön som skulle kunna vara till hjälp i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Som socialsekreterare behöver man få veta mer om vad som händer i omvärlden. Kunskaperna från Socialhögskolan kan kännas inaktuella och i utredningar och analyser ska socialsekreterarna hänvisa till aktuell forskning/vetenskap men var, och också när, inhämtas denna kunskap frågar sig respondenten? En annan respondent anser att de får in så mycket forskning, men bristen på resurser gör att de inte mäktar med att implementera ens en bråkdel. Många menar att alla utvecklingsområdena är viktiga delar för helhetsbilden och arbetet med klienterna, och att flera utvecklingsområden är beroende av varandra. Flera poängterar även att arbetsbelastningen är för hög och att det finns för få möjligheter att diskutera och reflektera kring arbetet. Den systematiska uppföljningen hinns inte med och det finns inte heller utrymme att träffa brukarna så mycket som behövs. Det är viktigt att ge brukarna mer utrymme men det är samtidigt svårt att få dem att ställa upp på att delta i exempelvis fokusgrupper skriver någon. En annan nämner att kvalitativa intervjuer med brukare kring deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten skulle vara ett bra underlag för systematiskt förbättringsarbete i verksamheten. Hen skriver vidare att det också är angeläget att faktiskt använda de mät- och uppföljningsmetoder som redan är utvecklade, till exempel ASI, i praktiken. En person anser att det är angeläget att granska och utveckla det dagliga arbetet, exempelvis genom att titta på utredningar, vart socialtjänsten lägger sina resurser och så vidare. Att på en övergripande nivå bättre tillvarata den uppföljning som görs i verksamheten och där uppföljning inte görs stödja till uppföljning. En annan av kommentarerna handlar om samarbete med andra myndigheter för att främja att segregering vänds till integrering i bostadsområden med "problem"? Avsatt tid för utvecklingsarbete tillsammans med kollegor skriver någon är betydelsefullt. Hen önskar att relevant forskning inom ett område ska presenteras av någon som gjort en kunskapsgenomgång och att möjlighet ska ges att diskutera hur socialtjänstens arbetsmetoder kan utvecklas utifrån denna forskning, samt utifrån den yrkeskunskap som socialarbetarna har från sitt dagliga arbete. Hen nämner även att stöd och hjälp behövs för att föra relevant statistik vid uppföljning av förändringar som provas. Någon uttrycker önskemål om att det ska ges utrymme att tillexempel kombinera utrednings-/behandlingsarbetet med forskning, utan att kollegor eller socialsekreteraren själv blir drabbad genom detta skall göras inom befintlig arbetstid. Respondenten tror att kombinationer av detta slag skulle kunna generera att medarbetare mår bättre, gör ett bättre jobb och stannar kvar inom organisationen. 7

10 Mer inflytande nerifrån och upp, skriver en annan, och menar att handläggarna själva ofta vet vilka verktyg de bäst behöver men att de sällan får vara med och påverka beslutsfattandet. De flesta respondenter understryker att bristen på tid är det som hindrar utvecklingen inom socialtjänsten. De nämner också att det behövs arbetsro, ett öppet klimat samt intresserade och motiverade medarbetare. Mer utbildning och hjälp med struktur och kunskap är andra saker som tas upp. Många poängterar att arbetsbelastningen måste minska så att man hinner reflektera och diskutera mer, samt ta del av forskning; det ska vara en självklar del i mitt arbete att ha TID till att kunna ta reda på ny kunskap samt få ta del av ny kunskap genom utbildningar, föreläsningar, rapporter m.m., Socialarbetare inom myndighet förväntas kunna "veta" allt och vara pålästa, men arbetsgivaren ger inget tidsutrymme till detta, så det är en orealistisk förväntning! Att få koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och inte ha alltför mycket runt omkring sig i form av organisationsförändringar och dylikt, samt ha chefer som styr och leder på ett tydligt sätt, är andra önskemål som framförs. Det finns även en efterfrågan om att samverka, både mellan enheter och mellan kommuner, att delta i nätverk med andra kommuner, liksom att FoU-Nordväst ska komma ut på förvaltningarna och presentera sitt arbete. Att få vara delaktiga i att testa och utvärdera nya metoder och ha tillgång till databaser nämns också. Sammanfattning Enkäten besvarades mestadels av respondenter som arbetade med myndighetsutövning. De flesta som haft kontakt med FoU-Nordväst har varit anställda längre tid än tre år. Den vanligaste aktiviteten som respondenterna deltagit i på FoU-Nordväst har varit föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Vanligaste kontaktvägen har varit genom en chef eller arbetsledare. En majoritet av respondenterna kände inte till FoU-Nordvästs hemsida. Men de som gjorde det använde den mestadels till att läsa nyheter, läsa rapporter och/eller anmäla sig till seminarier. Fler än hälften av respondenterna har under de senaste två åren tagit del av en eller flera FoU-rapporter. Bland socialsekreterare och behandlare ansågs det viktigaste utvecklingsområdet för att nå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst vara att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning. De skilde sig från respondenter som var chefer och/eller arbetsledare, vilka menade att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet var viktigast. Diskussion FoU-enkäten har främst besvarats av socialsekreterare på myndighetsavdelningen. Spridningen av enkäten verkar inte ha varit lika stor inom utföraravdelningarna. Eftersom det är viktigt för FoU-Nordväst att nå ut även till behandlare inom utföraravdelningen får det ses som ett utvecklingsarbete att se över hur information från FoU sprids till dessa grupper. Resultatet av enkäten visar att färre än hälften av respondenterna har haft kontakt med FoU under det senaste året. Exempelvis har endast svaranden från två kommuner deltagit i FoU:s 8

11 information till nyanställda. Under hösten 2014 var deltagandet vid informationsträffarna lågt och ett av tillfällena ställdes in på grund av för få deltagare, vilket kan vara en orsak till resultatet i enkäten. Trenden har dock vänt under våren 2015 då informationsträffarna åter har lockat många deltagare. FoU-Nordväst har under det gångna året haft fokus på spridande och nyttiggörande av kunskap. Resultatet i enkäten visar att så väl kännedomen om FoU:s nyhetsbrev som kännedomen om FoU:s hemsida behöver öka då dessa är viktiga kanaler för kunskapsspridning. Det är dock positivt att notera att fler än hälften av de svarande har tagit del av en eller flera FoU-rapporter under de senaste två åren. De flesta som deltagit i någon aktivitet arrangerad av eller i samarbete med FoU-Nordväst har upplevt det som positivt. Deltagandet i FoU-aktiviteter skiljer sig åt mellan kommunerna. Detta kan bero på att även svarsfrekvenser skiljer sig åt mellan kommunerna, men speglar även FoU-Nordvästs bild av att alla kommuner inte tar lika stor del av vårt arbete. När det gäller utvecklingsområden visar enkätsvaren att socialsekreterare och behandlare främst anser att det är viktigast att tillvarata och nyttiggöra befintlig forskning. Därefter vill de ha utökade möjligheter att reflektera över sitt arbete. Relativt många uttrycker också behov av ökade möjligheter för brukarna att uttrycka sina behov. Resultatet skiljer sig dock från cheferna och/eller arbetsledarna som anser att systematisk uppföljning av det dagliga klientarbetet är det viktigaste utvecklingsområdet. I kommentarerna lyfts bristen på tid upp som det största hindret för utvecklingen inom socialtjänsten. Många poängterar att arbetsbelastningen måste minskas till förmån för reflektion och diskussion kring arbetet, samt för att ta del av forskning. Man vill även ha tydliga ledare, mer samverkan inom och mellan kommuner, nätverk samt färre organisationsförändringar. Önskemål finns även om att FoU- Nordväst ska arbeta närmare kommunerna och komma ut och presentera sitt arbete. 9

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport FoU-Västernorrland Utvärdering av FoU-enhetens verksamhet Författare: Ulla Andersson Rapport nr: 2004:14 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-6-5 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Eventuella frågor om rapporten kan ställas till Eva Westerling 08-452

Läs mer

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Utvärderingsrapport juni 2009 2 3 Förord I nordvästregionen

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer