Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013"

Transkript

1 Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad Närvarande: Bo Ivarsson Sven Söderström Ingrid Andersson Håkan Olsson Carina Carlsson Carina von Elern Eva-Britt Ahlberg Eriksson Peter Eldh Theodora Gouliavera Kenneth Isaksson Olof Strandell Birgitta Karlsson Lars Gidlund Ulrika Andersson Inger Larsson Roland Eriksson VGR SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska INL INL Karlskoga Karlskoga Malmö INM Norra Sthlm Psykiatrin Psykos rehab teamet Halmstad Psykos rehab teamet Psykos rehab teamet SÄS Borås Skaraborg Skaraborg Landet runt - Karlskoga är inne på sitt tredje år. - Stockholm Skall börja föra in värden i dataprogram. - Vill ha en axel- BMI som finns i ät-stjärnan. IT rådet skall titta på detta. Disk.: Fördjupningsaxel på UKU-screeningen men även livskvalitetsaspekt. Ligger fortfarande på tankestadiet. - Förslag på denna punkt IT-rådet kartlägger situationen och lägger fram förslag till nästkommande möte ang BMI-axel i grafisk presentation. - Skaraborg, igång med att föra in stjärnor, GAF-utbl på gång, november utbildning riktad till dagvården för att de skall göra stjärnor med hjälp av dr Andreas Lessinger. - Malmö Centrum är på gång med tredje stjärnan ungefär 50 stjärnor görs även på LSS-patienter. - (Malmö bägge mottagningarna) denna ant gäller de båda. - Ev samarbete med kommunen. Just nu lite på is. - Lysekil, går bra med skattningarna, halvdag tillsammans och gå igenom och uppdatera stjärnan. Även förslag på hur man kan få in stjärnan-kommentarer i Melior som löpande text. Roland säger att sökord finns med i Melior för

2 stjärnan. Lysekil tycker det är viktigt att man kan använda stjärnan i det praktiska arbetet. - Kommuniceras med IT-rådet på förslag från Bosse. - Det pratas också om att skatta mer än F20 patienter. - Göteborg SU-Sahlgrenska, Man skall få stjärnan som externt program i Melior. Man skall göra en mätning över hur många stjärnor man gjort. Det är beslutat att man skall ha stjärnan som extern länk till Melior. Ständigt pågående arbete med implementering av stjärnan i verksamheterna. - Borås SÄS, Alla kvalitetskattehandledare skall träffas och rapportera hur det går med stjärnan. Stjärnan används och medarbetarna är intresserade. Bosse meddelar: - Österbygruppen ges inom kort info/utbildning hälsar Helen Joelsson - Mjörnviksholm har tagit ställning och skickar folk till utbildning i Stockholm. - Gävle, psykosrehab har nu nästan fattat beslut om deltagande i stjärnan. Sponsring av industrin? Industrin ringde upp Bosse under gårdagen och erbjuder sig stå för avgiften för rättighet, licens att använda PANSS utan förbehåll endast öppet erbjudande. Genom att ställa upp på detta sätt hoppas industrin att det skall underlätta användandet av PANSS. De kan även tänka sig betala för PANSS för SchizofreNY. Bosse stämmer av med Ingmarie Wieselgren. Sponsorsmeddel kanske inte är att förkasta. Går vidare i dialog men förutsätter att om någon del i GGG har betänkligheter att dessa hör av sig. A propos detta; Skall PANSS ersätta symtomskattningen undrar Lars Gidlund (psykos rehab teamet Halmstad). Diskussion kring detta. Kommunal ConSat Kvartetten med Ulf Malm får återkommer nästa år då detta projekt just för närvarande ligger på is pga kommunsidan Förslag från Ulf på anpassning framtaget. Nytt i denna fråga senast februari Analysgruppen MANSA-studien Lars G. Psykos rehab teamet har regelbundet använt MANSAN i ett par år och har således en del information att delge. Resultaten av stjärnan används i Psykos rehab teamets vårdplanering tillsammans med patienterna. Kommunen i Halmstad har visat stort intresse avseende rehabilitering och att använda MANSAn som underlag för detta. Göran Eiman skall nu få ta del av detta material och för validering (MANSA vs VASlivskvalitet). Hur MANSAn förhåller sig till VAS-skalan kommer Göran Eiman att presentera framöver.

3 - Datasammanställningen Bosse förevisar prel sammanställning i ett bildspel. Exemplifierar hur man kan titta på referensmaterialet från övriga lander och jämföra sin egen verksamhet mot andra Förtsa rapportdelen har nu varit ute på betittning hos de inom Analysgruppen som involverats och nu läggs sammanställningen den första delen, grunddata hur olika bakgrundsdata inverkar ut på hemsidan. Det är en uppgradering av föregående års variant. 2 års-materialet har ännu inte skickats ut, Bosse hävdar ork- o tidsbrist. Infobladet beslutspunkt Vad är kvalitetsstjärnan? Efter synpunkter som inkommit har tillagts information om hänvisning till webbsidan samt att lokala ledningen skall stå representerade på den lokala mottagningens arbetsmaterial. 1-2 namn skall stå + typ verksamhetschefen i ur det lokala perspektivet. Disk kring detta i praktiken: Risk finns för att lokala medarbetare plockar ut material från hemsidan som de sedan inte kommer ihåg att lägga in den lokala informationen på. De filer som finns i PDF kan ju inte heller ändras eller läggas till information på av de flesta. Förslag på att man efter vänligen på materialets förstasida lägger till lokal information där kontaktpersonens namn och telefon läggs till. Besluts efter livlig diskussion att denna version för det Patient/Närståenderelaterade arbetet är klart och läggs ut under nästkommande vecka. Informationsbladet för anhöriga kämpar vi vidare med och kommer att tas upp i arbetsgruppen frö Dokumentation som får mandat att knäcka den nöten. IT-rådets punkt Sven önskar GGGs beslut om nästa export. Beslut att Export sker en gång i kvartalet framöver som tidigare beslutats. Dock att nästa export sker den siste (30:e) november. Siktet ställs in på att avrapportering skall kunna ske till mars-april skiftet IT-nätverket kollar av att förutsättningar för export säkras på de flesta håll Feb, maj augusti och november är de månaderna som exportering skall ske framöver. Skellefteå inviteras att leverera material då de ju faktiskt deltagit och skall ha sin rättmätiga plats. Nätverket -nätverksmöte planeras innan detta året är slut. Rapporterar vidare att Göran kommer att gå igenom hur man skall lägga upp det nya programmet. Hur tilläggsskalorna blir. Osäkert i tid när programmet kan tas i bruk. Roland Eriksson, som ingår i Miltonprojektets styrgrupp klargör hur bitarna ser ut ang IT-programmet 1) Ny variant av dataprogrammet. 2) vad som uppstår tillsammans med KPV önskvärt är att dessa båda skall gå i lås ungefär samtidigt. KPV första kontakten är tagen och om hur upplägget skall vara. Provas förhoppningsvis till sommaren på ett par platser i landet. Pontus Norén SU-IT samt Göran Eiman ingår i IT-arbetsgruppen i Miltonprojektet. Sven tar med till IT-rådet frågorna ang BMI-axel samt koppling av stjärnan till Melior.

4 Miltonprojektet KPV/Stjärnor rapport från möte 27/9 IT-delen se ovan. Ej färdiga med några delar av basdatan, försöker komma överens med KPV och BUP ang detta. Brottom. Kravspecningen härvidlag bör vara klar till jul för att programmering etc skall klaras inom projekttiden. Från GGG ingår Bosse Ivarsson, Roland Ericsson, Lars Erdner och Helen Joelsson som representanter i styrgruppen. Programmering under våren är önskvärt detta då man vill testa programmet under hösten och då skall kvalitetsstjärnan ingå i KPVs webbaserade program. Samtidigt skall detta fasas ihop med utvidgningen av SchizofreNY till att även omfatta andra än rent nydebuterade schizofrenier. Erfarenhetskonferens Planering Efter en livlig och öppen diskussion komkluderades att två fora skulle vara lämpliga Kanske finns olika målgrupper och intressen för olika ämnen. 1.En konferensen (till hösten?) för att kunna demonstrera sammanjämkning mellan KPV och stjärnorna. De fyras gäng uppdrogs att kvalitetsstjärnans,del ta upp denna dialog med KPV, en form av lansering. Tänkbara orter ev Halmstad, Malmö eller Göteborg? Om möjligheterna gives kanske Göteborg, som garanti ställer Roland och Inger upp med Skövde. 2. Det finns fortsatt behov enl flera i GGG att enträget ge en erfarenhetsdag kring de senaste årens tema för nytillkomna och relativt nya. Hur man införlivar och använder stjärnan i det dagliga arbetet. Fokus på hur man använder stjärnan. En standardvariant typ Ljungbys/Örebros erfarenhetskonferens. Lämplig ort för maj 2007 Stockholm. Kenneth tar emot stafettpinnen. Efter förankring hemmavid bör den lokala Programkommittén mailas ut tid snarast. Dialogmöjligheterna mellan personal i olika delar av landet är viktig. 3??). En ytterligare infallsvinkel kan vara att erbjuda Schizofreniförbundet att vi tillsammans med dem göra något användbart till en erfarenhetskonferens där personal och brukare möts. Hur kan vi förbättra oss med hjälp av Stjärnan? Ordförandeinformation. Betr denna VAS-skala har vid en verksamhet den lokala brukarorganisationen uttryckt tveksamhet till att Anhörigbörda står i fokus. Förvaltnignens etiska kommitté har där gjort bedömningen att stjärnan är okey etiskt därvidlag. Utbildningsmaterial ev GAF-nyheter? Under förra veckan avhöll man ett seminarium inför Dalagängets disputationen dock är inte Bosse informerad om hur det gick fördom. Ove Sonesson håller i planeringen för ett nästa möte med Analsygruppen som skall handla om GAF. Arbetsgrupp dokumentation synpunkter inför gruppens arbetsdag Arbetsmaterialet på webben, kvalitet? Fr a nu en granskning av det som ligger ute på webben. Förutom innehållsmässiga saker. Är det navigerbart? Har andra svårt att hitta?

5 Roland påpekar att det är Carelink är en domän för landsting och även kommuner. Att det kan vara lite svårt att hitta till Forum detta kan man inte göra något åt, dock håller de på med en förändring av sidans layout. Bosse efterfråga om det finns idéer. GGG var rätt nöjd vargör arbetsgruppen i första varvet kan koncentrera sig på en innehållsmässig genomgång. Bosse undrar om namn, foto, ev telefonnummer på de som medverkar i LGG och GGG kan vara något. Roland påpekar att det måste finnas skriftligt medgivande till att man vill synas ute på webben med bild och telefonnummer till arbetet där man kan nås. Grundutbildningen något ytterligare beträffande förberedelse? Under kontroll enl Kenneth. Man önskar gärna få fler anmälningar till grundutbildningen i Sthlm endast 15 anmälda ännu sprid! Översättningar? En diskussion om användningsgraden. Inte så mycket. Lite problem med de serbiska språket p g a dialekter. Många gör skattningar med hjälp av tolk och väljer då svenskt material. Det är dock bra att möjligheten att välja sitt språk finns avseende jämlik vård. Video ny höjdare på gång? Ljungby hälsar att man är taggade och jobbar på med justering. Nästa möte + lägga ut möten 2007 Hur täta möten behöver vi ha? Nästa möte arrangeras av Karlskoga den 8/12 Mötesschema för 2007 lades preliminärt. Det beslutades att pröva med endast 2 möten under våren (kopplat till nedanst punkt GGGs arbetsformer ). 16 mars 2007 i Västerås ev Falköping om Västerås inte har möjlighet att ta emot 25 maj 2007 i Malmö. GGGs arbetsformer GGG är allas angelägenhet men av olika skäl har inte alla deltagande versamheter mött upp i önskvärd utsträckning. Telefonrundringningen var ett sätt att kompensera för de svårigheter en del haft att närvara. Efter ytterligar diskussion beslöts att de fyra erbjuder sig att åka parvis till alla verksamheter i asnlutninjg till ett av LGG. Övrigt påkommet eller bortkommet?!.fanns det men det hörde hemma i rubriker ovan och lades i dessa fack Vid pennan Birgitta Karlsson Psykos rehab teamet Halmstad

6 /Bo Ivarsson Minnes- och Penna-biträde

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer