Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri"

Transkript

1 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2008 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2009 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård, Malmö Universitets sjukhuset Malmö Psykos kliniken Psykiatrisk rehabiliteringsavdelning PRE, Eslöv Gotland Länna mottagningen Psykiatriska kliniken Blekinge Psykiatriska kliniken Karlskrona Kronobergs Psykoskedjan på Psykiatriska kliniken, Ljungby, Växjö Halland Psykiatriska verksamheterna i Varberg och Falkenberg Jönköping Psykosvården, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov VGR Psykiatriska verksamheter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus samt Södra Älvsborgs sjukhus. Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Stockholms Norra Stockholms Psykiatri, Serafens psykiatriska mott. City Västmanland Psykosenhet Väst, Västerås Örebro län Psykosteamet Charlotta, Karlskoga, Lindevillan & Psyk mottagningen, Lindesberg, Hallsberg, Karlakliniken, samt RPV Örebro Uppsala läns Psykosvård och rättspsykiatrisk vård i Norduppland, Uppsala- Norr, Öst, Väst Gävleborgs Återhämtningsgruppen Källbäck, Psykosenheten, Gävle Dalarna Vuxenpsykiatrin,Länsjukvården Dalarna Helse Nord-Trøndelag, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

2 BESLUTSFÖRSLAG Gemensamma Genomförandegruppen föreslår uppdragsgivarna besluta att uppdra åt Gemensamma Genomförandegruppen att under 2009 arbeta under de förutsättningar som ges i Gemensamma Genomförandegruppens Uppdrag och på sätt som föreslås i årsrapporten för 2008 under rubrikerna.

3 GGG - GEMENSAMMA GENOMFÖRANDEGRUPPENS UPPDRAG Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan har en Gemensam Genomförandegrupp (GGG) och ställer till förfogande personer att delta i arbetet, som avrapporteras årsvis. GGG har ett AU som mellan möten bereder och vid behov verkställer. Deltagande verksamheter skall ha en Lokal genomförandegrupp. Kvalitetsstjärnearbetet skall i allt väsentligt ske inom verksamheternas befintliga ramar. Särskilda kostnader täcks solidariskt enligt fördelning antal F20-patienter eller annan aktuell målgruppsbeskrivning genom att Genomförandegruppen gör äskanden till respektive deltagande verksamhet. Brukarföreträdare skall fortlöpande informeras genom Lokala Genomförandegruppers försorg. Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan skall acceptera att följa Gemensamma Genomförandegruppens rekommendationer ( t ex beträffande utbildning, användning och kvalitetssäkring). Programvaran är en gemensam ägodel för deltagande organisationer och förvaltas av Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Om man lokalt använder instrument utöver de gemensamma skall respektive klinik överenskomma med Gemensamma Genomförandegruppen om former för erfarenhetsrapportering. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Deltagande verksamheter deltar i regelbunden insamling av data till gemensam databas. I sammanställningar redovisas deltagande enheter öppet och publiceras på hemsidan Andra publiceringar skall redovisas för Gemensamma Genomförandegruppen. Gemensamma Genomförandegruppen verkar för harmonisering innehållsmässigt och tekniskt med BUP-stjärnan och andra Nationella kvalitetsregister, ansökning om att bli Nationellt kvalitetsregister inlämnad Nya verksamheter som önskar delta i samarbetet kan göra framställan till Gemensamma Genomförandegruppen.

4 .AVRAPPORTERING 2008 OCH FÖRSLAG FÖR ÅR 2009 Övergripande GGGs arbetsrutiner GGGs - Gemensamma genomförandegruppens möten. Gemensamma genomförandegruppen har under 2008 haft fyra möten i Göteborg, Visby, Stockholm och Falköping. Varierande närvaro. Från kontinuerlig till ingen under året GGGs AU..Mellan möten ha AU mandat att fungera som kontaktpersoner utåt och fatta beslut där så bedöms nödvändigt, t ex vad gäller arrangerande av utbildningar. Redovisar till GGG. Under året lämnade Helene Joelsson AU p g a nytt arbete Stefan Tungström har gått in som ny medlem. GGGs Webb-master och Dokumentationsgrupp Skaraborgs sjukhus har fortsatt bistått med webb-master som kontinuerligt uppdaterar hemsidan på Roland Ericsson stöds i detta av GGGs AU, som inför GGG svarar som dokumentationsgrupp. GGGs IT-nätverk Den nya SQL-databasbasen har levererats och är i bruk. I samband med detta har allmän förbättring och uppgradering av kvalitetstjärneprogrammet skett. GGGs Analys-/rapportarbete Nya centrala omständigheter beträffande översyn av nationella psykiatriska kvalitetsregister har i omgångar ytterligare fördröjt tillskapande av tilltänka utsökningsverktyg i enlighet med den urspungliga projektplanen. Detta ligger utanför vår kontroll. För att upprätthålla en förväntad regelbunden årspublicering har data insamlats per oktober 2008 gjorts och en sammanfattande rapport publicerats på /. GGGs deltagande i Miltonprojekt för samordning stjärnor och nationella register i KPVsamverkan I praktiken ligger detta projekt på is till följd av den nationella översynen av psykiatriska kvalitetsregister, där vi endast kan invänta besked, liksom vår ansvariga samverkanspart, nuvarande KPV-centrum. GGG har under året arrangerat Erfarenhetsdag. Denna gång med fokus på information och utbildning kring remissionsindex. Som ett konkret uttryck för strävan att samverka med andra nationella register arrangerades dagen i samverkan med PsykosR-registret. Grundutbildningsdagar för nytillkommande verksamheter har skett på flera orter och SU- Shalgrenska har ställt Sven Söderström till förfogande för koordineringar.

5 Under våren 2008 kommer GGG att ha 2 möten: den 6 mars i Malmö och den 15 maj i Uppsala alt. Gävle. Höstens möten blir i Göteborg den 18 september och den 27 november sannolikt i Örebro. AU:s funktion oförändrad, att fungera som kvalitetsstjärnans kommunikationsverktyg och att stödja att aktuella grupper och personer arbetar med överenskomna uppgifter. Roland Ericsson kommer till sommaren formellt att gå i pension. UMAS har ställt Håkan Persson till förfogande att successivt ersätta Roland som AU-medlem och som ny webb-master. Stefan Tungström har för avsikt att under året att leda en översyn av rapport- och analysarbetet. Beträffande nationell samverkan med andra register och registerstöd till kvalitetsstjärnan är det avhängigt centralt besked som ännu inte kommit. Om kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt status kommer registerdelen ( det andra benet i stjärnkonceptet) att få en särskild ledningsstruktur. Formerna för nyttjande av de Miltonmedel som finns för samordning mellan kvalitetsstjärnan och med andra register blir avhängigt om Kvalitetsstjärnan accepteras som Nationellt kvalitetsregister. Det blir också i ett sådant fall aktuellt att överväga GGGs funktion till att utveckla stödja för utvecklingen av den brukarnära delen av kvalitetsstjärnearbetet dialogen med brukaren (kvalitetsstjärnans första ben ), och att en särskild styrgrupp leder registerdelen. I avvaktan på besked om Kvalitetsstjärnan kommer att accepteras som nationellt kvalitetsregister har också en ny insamling och publicering beslutats till kvartalsskiftet 1/ Ekonomi Verksamheten har alltfort väsentligen skett inom verksamheternas befintliga ramar. Erfarenhetskonferensen i Uppsala kostnadstäcktes med överskott från Stockholm föregående år utöver en modest deltagaravgift. En formel för täckande av kostnader för utvecklingsarbete av databas/applikation har fastställts varigenom Kungälvs sjukhus, som bär den primära kostnaden, får ersättning. Fortsatt solidariskt deltagande från medverkande verksamheter förutsätts. Den plan för ekonomisk täckning av kontinuerliga programförbättringar används t v. Enligt uppgift från KPV-centrum i Örebro lär ha meddelats från centralt håll att medel från Miltonprojektet finnas kvar och kan när den nationella bilden klarnat förväntas används för den typ av åtgärder för stjärnornas utveckling som angavs i projektplanen.

6 Stöduppgifter gentemot Lokala Genomförandegrupper: Brukarföreträdare informeras Fortlöpande information har skett genom Lokala genomförandegrupper. Minst en gång om året. Välfungerande Lokal Genomförandegrupp Lokala Genomförandegrupper har som tidigare lokalt olika utformning och relation till sin ledning. AU har inte medverkat i lokala sammanhang. Det synes som att kollegiala diskussioner i samband med t ex GGG-möten är det bäst fungerande stöder. Självklart har även under 2009 den stora otydligheten övergripande nationellt beträffande samtidig användning av kvalitetsstjärna och deltagande i sanktionerade nationella kvalitetsregister fortsatt att ställa till lokala problem. Det måste förutsättas att den nationella översynen av psykiatriska register, webbplattform, kompetenscenter mm och hur kvalitetsstjärnorna skall kopplas blir klargjort under året. Lämpliga åtgärder får övervägas utifrån detta. Lokal etablering och uppehållande av rutiner för användningen Grundutbildningen förutsätter fortsatt övning och stöd lokalt. Flera av utbildningarna under året har följt denna rutin exemplariskt. På flera orter har GAF-kalibreringar genomförts under året. En planering har gjorts för att säkerställa att alla deltagande verksamheter har utbildning i remissionsindex för allmän användning från halvårsskiftet 2009 har gjorts av Sven Söderström SU-S i samarbete med Jansen-Cilag som en naturligt uppföljning av erfarenhetskonferensen som hade samma tema. Under året (när kvalitetsstjärnans status nationellt fastställts) bör en översyn göras för att vidmakthålla och ytterligare förbättra kvalitén. Innan den osäkerhet som de nationella turerna ställt till med retts ut är det omöjligt att ta ordentliga krafttag. Grundutbildning i Kvalitetsstjärnan Under året har utbildningar getts i Uppsala, Gävle, Hallsberg, Lindesberg, Malmö (2 ggr), Gotland, Göteborg (2 gånger) samt i Eslöv. Numera finns kompetens lokalt på många orter för att sörja för utbildning av ny personal. Sven Söderström SU-S koordinerar överblicken över var utbildningar ges så att optimerade möjligheter finns för de som inte kan ge egen utbildning kan få utbildningsstöd. Huvudsakligen lokala grundutbildningar för nyanslutna verksamheter. Kompletteringsutbildningar för nya medarbetare vid etablerade verksamheter i huvudsak genom intern fortbildning alt. att hänga på vid lokala grundutbildningar som tidigare. Lokal kapacitet för handhavande av datorprogrammet

7 Den nya programplattform är väsentligen på plats. IT-nätverket ordnade utbildning för lokalt ansvariga. Problem med införande efter detta har varit få. Uppgraderat programversion kommer per februari 2009 med bl a tillkomst av registrering av resursnyttjande under föregående år (besök och vårddagar på axel 6). IT-nätverket bör bereda sig på supportfunktion under intrimningsskedet. Självklart får eventuella nya omständigheter som kan följa av den nationella processen kring revidering av psykiatriska register beaktas under det kommande året.

8 Servicefunktioner och Övergripande uppgifter Översättning till vanligaste invandrarspråk Inga nya översättningar har gjorts under året. Användningen/behovet av översättningar är på flertalet orter begränsat och tolklösning är mera vanlig. Önskemål om arabisk översättning har dock framförts. Möjligheten att föra en översättning till arabiska undersöks från UMAS. Ev kostnader för nya översättningar behöver solidariskt täckas av deltagande verksamheter. Fastställande av obligata instrumentens egenskaper och Analysfrågor Arbetsgrupperingen för att kvalitetssäkra split-gaf har börjat skapa förutsättningar för sitt arbete. Valideringsartikel betr VAS-livskvalitet finns i prel. Manus. Preliminära data för validering av VAS-anhörigbörda framtagna. Utprövning av kommunal version av ConSat har varit aktivt förberetts i en arbetsgrupp där också företrädare för flera kommuner numera deltar. En komplettering av rersursaxeln för registrering av case-mangement-insatser från kommunal sektor har föreslagits. Prövning av en lösning för kommunal version av ConSat kommer att göras under året. Andra förberedelser för att göra Kvalitetsstjärnan användbart i kommunal verksamhet görs. Analysarbete kommer att fördjupas under året under ledning av Stefan Tungström med stöd av postdoc-stipendier i samverkan med Utvecklingsenheten vid Säters sjukhus. Gemensamma instrument och manual Webb-siten uppdateras kontinuerligt av webbmaster. Året har karakteriserats av beslutsprocesser kring införande av remissionsindex på specialaxeln för schizofrenigruppen och registrering av resursanvändning i form av besök och vårddagar samt anpassningsbehov för kommunal användning. För år 2008 Närmast skall manualen uppgraderas. Prövning av version 1 av kommunal ConSat prioriteras. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall ytterligare utveckling ske så som angetts i ansökan. Mottagande av nya deltagande verksamheter Fortsatt intresse från olika håll i landet och information har getts i olika sammanhang. Växjö, Karlskrona, Visby har anslutet. Dialog pågår med flera andra orter. För år 2008 Vi fortsätter som tidigare att informera på ett aktivt sätt när intresserade avhörs. Överväga att ge breddinformation till kommunala sektorn om anpassningsaktiviteterna. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall vi med glädje överväga breddinformation om Kvalitetsstjärnan för att uppnå god täckning något som vi varit förhindrade att göra under senare år med hänsyn till fantasier om att den skulle vara konkurrerande med andra register.

9 Bilaga. Deltagare i Lokala Genomförandegrupperna 2008 SU-Sahlgrenska Ingrid Andersson PVV Sven Söderström PVV (K),(U) Hasse Olsson NåUt Cecilia Johansson Team 618 Håkan Melin PTJ Lennart Lundin Britt-Marie Akre SU-Mölndal Birgitta Lundgren Pierre (U) Stefan Hugestrand Psykosmottagning Gerd Gustavson(IT) Catharina Jedenius Psykosmottagningen Susann Hempel Psykosmottagningen Lennart Eriksson, Partille Lennarth Gustavsson,Mölnlycke Inger Billman Stark, Öckerö Sofia Hernvall Partille, registr Maria Sagström Psykosmott, registr Lena Lindblom Mölnlycke, registr Margareta Einald Öckerö, registr SU-Östra RPV Anette Lindh-Englén (U) Hans Andersson (K) Louise Rosenstam (IT) SU-Östra Ove Sonesson (adj utbildare) Kungälv Göran Eiman SkaS Roland Ericsson(K, U) v ordf Mariana Sandberg Inger Larsson (IT) NU-sjukvården Göran Arthursson (K)(U) Lars-Erik Karlsson (IT) Lars Helldin (U) Maivor Olsson Tina Hyrén Britt-Marie Hansson Södra Älvsborgs Sjukh Catrin Persson Lotta Hallberg Brita Svenson Ulrika Andersson Claes Ridderbjelke Marie Erberg (IT) Vuxenpsyk. Rådet VGR Bo Ivarsson, ordf Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Jonny Andersson (K)(IT)(U) Stefan Malmström Håkan Olsson Carina Carlsson Aron Bengtsson St Göran, Stockholm Lars Erdner, v. ordf. Sören Akselsson Agneta Nyström Eva Karlsson Marjo Hallman Lillemor Wallén Kristin Markusson Södra Halland (vilande) Mats Malmberg fk Olof Strandell fk Birgitta Karlsson fk Falkenberg Ole Minler Marie Hill Johan Sandberg Anita Karlsson (IT) Varberg Ann Gustafsson Cecilia Hull Martin Fransson Elisabeth Bäckebo (IT) Ljungby-Växjö psykosprocessen /fd Ljungby/: Elise Rosenberg (K) Eva Axelsson (U) Helene Gustafsson (IT) Per Bergman (VAS) /fd Växjö/: Nils-Erik Petersson (K) Per Svangård (IT, U) Jönköping Ulf Rogberg (K, IT, U) Karlskoga-CharlottaT Elsie Eriksson (K) Eva-Britt Eriksson (U) Carina van Eijk (IT) Lars Forsberg Enhetschef Lindesberg-Lindevillan Annika Javinder (U) Sören Säterhagen(K, IT) Lindesberg Psyk.mottagningen Else Maj Blomster (K, IT) Christina Rehn-Lindgren Kjell Carlsson Birgitta Ivarsson Örebro-Karlakliniken Helena von Elern Anna Augustsson Jörgen Klingborg Ann-Charlotte Fridenberger Marika Kärling (K, U) Margareta Helge (IT) Marie Johansson (IT) Örebro-RPV Helen Lindberg Avd 6 (IT) Fredrik Viktorsson Avd 8 (U) Mats Rydholm Avd 8 Linda-Marie Larsson Avd 8 (U) John Ekholm Avd 8 (IT, K) Lars Ström Avd 9 (K) Elisabeth Rulin Avd 9 Camilla Jonsson Avd 9 Mikael Johansson Avd 9 (Statistik) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Norduppland Helene Joelsson (K) Eva Nyholm (U) Birgitta Stenborg Molin (IT) Birgitta Himmerstam (IT) Ulla Åhlander Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Öst Karin Lindersson (K) Birgitta Hägg (U) Josefin Sjömark (U) Linda Jonsson (IT) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Norr Bengt Johansson (K) Sia Zetterberg (IT) Birgitta Ivarsson Erni (U) Lena Petersson Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Väst Britt-Marie Hansson (K) Agneta Tollin (K, IT) Sven Friberg (IT) Västerås Gunilla Zakariasson Ann-Christin Sundin Marianne Hammer Håkan Nilsson Ann Fiorino Ayfer Makin-Kubilay Återhämtningsgrupp. Källbäck. v Psykosenheten, Psyk klin Gävle Lisa Olsson (K, U, IT) Ylva Strömbom Anna Sundqvist Torbjön Andenius, IT-ansvarig psykiatrin Integrerad Närsjukvård Malmö/Limhamn Marita Nilsson Peter Eldh Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) Håkan Persson (IT) Eva Dahl (U,K) Vivika Dennerup Pernilla Erlandsson Annika Hvornum Psykos Rehab Enheten, Eslöv Lena Andersson (IT), Agneta Augustsson Köster (UT) (K) Gunilla Magnusson Blekinge Karlskrona Väst, Psykiatriska Kliniken Anne-Lie Gilbertson, Karlskrona(K) (U) Lars Nurbo, Karlskrona Ingela Thörnström (IT) Per-Ola Kellerman Gotland: Psykiatriska kliniken, Visby Margareta Jacobsson (K) Tove Törnqvist (IT, U) Örebro Kommun Margareta Runhede Namsos (Helse-Nordtröndelag), Norge Per Fossum (K) Per Arne Haugum (IT)

10 Aktiva i aktiviteter knutna till GGG:s under 2008 AU: Bo Ivarsson, Roland Ericsson, Lars Erdner, Helene Joelsson/Stefan Tungström, och Göran Eiman Huvudkontakter i GGG från respektive orter markerade (K) i listan föregående sida Kontaktpersoner i AU: Norr: Helene, sedermera Stefan och Lars, Söder: Roland och Bosse Sammankallande för GGG Bosse. IT-nätverket med markering (IT) i listan föregående sida Sammanhållande Sören Säterhagen, Sven Söderström, Carina van Eijk, Göran Eiman Gemensamma grundutbildningar Under 2008 har följande utbildare ställt sig till förfogande: Lars Erdner, Helene Joelsson, Bo Ivarsson, Eva Axelsson, Eva Dahl, Helene Gustafsson, Ulf Malm, Ove Sonesson, Lasse Eriksson Lokala utbildningsanvariga är markerat (U) i föregående lista. Webb-Master Roland Ericsson, SkaS med biträde av Håkan Persson,UMAS Dokumentationsgrupp Helene Joelsson, Lars Erdner, Roland Ericsson och Bo Ivarsson Analysgruppen arbetar numera självständig i sina delar: GAF-skalan: Ove Sonesson, Stefan Tungström, Per Söderberg VAS-skalorna (Livskvalitetsskalan) Bo Ivarsson, Ulf Malm VAS-skalorna (Anhörigbörda) Lars Erdner, Bo Ivarsson Patienttillfredsställelseskalan anpassning för socialtjänst: Kommuner och psykiatriska verksamheterna i Ljungby, Malmö, Örebro under ledning av Sören Säterhagen och Margareta Runhede. Rapportsammanställning: Göran Eiman, Bo Ivarsson Samverkan med KPV-Centrum I avvaktan på beslut nationellt har styrgruppen med representanter för KPV-centrum och BUP-stjärnan Roland Ericsson, Bo Ivarsson, Lars Erdner, Göran Eiman, varit väsentligen vilande. Vår representant i den konkreta arbetsgruppen Göran Eiman och Carl Lago från KPV-centrum har stått redo i avvaktan. På motsvarande sätt har den överenskomna samverkan med PsykosR med Göran Eiman som huvudkontakt varit vilande i avvaktan. Ansökning om att bli Nationellt Kvalitetsregister Ansvarig för ansökan: Göran Eiman Psykiatriska kliniken, Kungälvs (Föreslagen styrgrupp inkluderar Stefan Tungström, verksamhetschef Lars Helldin NU psykiatrin Trollhättan, Ing- Marie Wieselgren, Registerhållare PsykosR och Karin Kalozy VD Evidens AB Göteborg.)

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2008-03-17 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2007 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2008 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen: Psykiatriska

Läs mer

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för år 2005 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2006

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för år 2005 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2006 2006-02-22 Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för år 2005 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2006 från Genomförandegruppen Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen:

Läs mer

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Närvarande: Bo Ivarsson Sven Söderström Ingrid Andersson Håkan Olsson Carina Carlsson Carina von Elern Eva-Britt Ahlberg Eriksson Peter Eldh

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1(5) Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1. Lägesrapport Psykiatri Östra Kvalitetsstjärnan har tidigare använts i en mindre omfattning inom psykossektionen.

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kontaktpersoner Utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner Utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner Utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska / Leg psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt Sida 1 av 9 Direkt berörda, del 1 er, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet som servitut, ledningsrätt, nyttjande rätt med mera som berör av nya

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Ingeborg Andersen Malin Andersson Katarina Bjelke Kristin Gullstrand Christer Frey Kristin Broman Christer Jorland Ingemar Johansson Patrik Ellis Eva Karlsson Margareta

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer