Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri"

Transkript

1 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2008 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2009 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård, Malmö Universitets sjukhuset Malmö Psykos kliniken Psykiatrisk rehabiliteringsavdelning PRE, Eslöv Gotland Länna mottagningen Psykiatriska kliniken Blekinge Psykiatriska kliniken Karlskrona Kronobergs Psykoskedjan på Psykiatriska kliniken, Ljungby, Växjö Halland Psykiatriska verksamheterna i Varberg och Falkenberg Jönköping Psykosvården, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov VGR Psykiatriska verksamheter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus samt Södra Älvsborgs sjukhus. Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Stockholms Norra Stockholms Psykiatri, Serafens psykiatriska mott. City Västmanland Psykosenhet Väst, Västerås Örebro län Psykosteamet Charlotta, Karlskoga, Lindevillan & Psyk mottagningen, Lindesberg, Hallsberg, Karlakliniken, samt RPV Örebro Uppsala läns Psykosvård och rättspsykiatrisk vård i Norduppland, Uppsala- Norr, Öst, Väst Gävleborgs Återhämtningsgruppen Källbäck, Psykosenheten, Gävle Dalarna Vuxenpsykiatrin,Länsjukvården Dalarna Helse Nord-Trøndelag, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

2 BESLUTSFÖRSLAG Gemensamma Genomförandegruppen föreslår uppdragsgivarna besluta att uppdra åt Gemensamma Genomförandegruppen att under 2009 arbeta under de förutsättningar som ges i Gemensamma Genomförandegruppens Uppdrag och på sätt som föreslås i årsrapporten för 2008 under rubrikerna.

3 GGG - GEMENSAMMA GENOMFÖRANDEGRUPPENS UPPDRAG Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan har en Gemensam Genomförandegrupp (GGG) och ställer till förfogande personer att delta i arbetet, som avrapporteras årsvis. GGG har ett AU som mellan möten bereder och vid behov verkställer. Deltagande verksamheter skall ha en Lokal genomförandegrupp. Kvalitetsstjärnearbetet skall i allt väsentligt ske inom verksamheternas befintliga ramar. Särskilda kostnader täcks solidariskt enligt fördelning antal F20-patienter eller annan aktuell målgruppsbeskrivning genom att Genomförandegruppen gör äskanden till respektive deltagande verksamhet. Brukarföreträdare skall fortlöpande informeras genom Lokala Genomförandegruppers försorg. Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan skall acceptera att följa Gemensamma Genomförandegruppens rekommendationer ( t ex beträffande utbildning, användning och kvalitetssäkring). Programvaran är en gemensam ägodel för deltagande organisationer och förvaltas av Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Om man lokalt använder instrument utöver de gemensamma skall respektive klinik överenskomma med Gemensamma Genomförandegruppen om former för erfarenhetsrapportering. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Deltagande verksamheter deltar i regelbunden insamling av data till gemensam databas. I sammanställningar redovisas deltagande enheter öppet och publiceras på hemsidan Andra publiceringar skall redovisas för Gemensamma Genomförandegruppen. Gemensamma Genomförandegruppen verkar för harmonisering innehållsmässigt och tekniskt med BUP-stjärnan och andra Nationella kvalitetsregister, ansökning om att bli Nationellt kvalitetsregister inlämnad Nya verksamheter som önskar delta i samarbetet kan göra framställan till Gemensamma Genomförandegruppen.

4 .AVRAPPORTERING 2008 OCH FÖRSLAG FÖR ÅR 2009 Övergripande GGGs arbetsrutiner GGGs - Gemensamma genomförandegruppens möten. Gemensamma genomförandegruppen har under 2008 haft fyra möten i Göteborg, Visby, Stockholm och Falköping. Varierande närvaro. Från kontinuerlig till ingen under året GGGs AU..Mellan möten ha AU mandat att fungera som kontaktpersoner utåt och fatta beslut där så bedöms nödvändigt, t ex vad gäller arrangerande av utbildningar. Redovisar till GGG. Under året lämnade Helene Joelsson AU p g a nytt arbete Stefan Tungström har gått in som ny medlem. GGGs Webb-master och Dokumentationsgrupp Skaraborgs sjukhus har fortsatt bistått med webb-master som kontinuerligt uppdaterar hemsidan på Roland Ericsson stöds i detta av GGGs AU, som inför GGG svarar som dokumentationsgrupp. GGGs IT-nätverk Den nya SQL-databasbasen har levererats och är i bruk. I samband med detta har allmän förbättring och uppgradering av kvalitetstjärneprogrammet skett. GGGs Analys-/rapportarbete Nya centrala omständigheter beträffande översyn av nationella psykiatriska kvalitetsregister har i omgångar ytterligare fördröjt tillskapande av tilltänka utsökningsverktyg i enlighet med den urspungliga projektplanen. Detta ligger utanför vår kontroll. För att upprätthålla en förväntad regelbunden årspublicering har data insamlats per oktober 2008 gjorts och en sammanfattande rapport publicerats på /. GGGs deltagande i Miltonprojekt för samordning stjärnor och nationella register i KPVsamverkan I praktiken ligger detta projekt på is till följd av den nationella översynen av psykiatriska kvalitetsregister, där vi endast kan invänta besked, liksom vår ansvariga samverkanspart, nuvarande KPV-centrum. GGG har under året arrangerat Erfarenhetsdag. Denna gång med fokus på information och utbildning kring remissionsindex. Som ett konkret uttryck för strävan att samverka med andra nationella register arrangerades dagen i samverkan med PsykosR-registret. Grundutbildningsdagar för nytillkommande verksamheter har skett på flera orter och SU- Shalgrenska har ställt Sven Söderström till förfogande för koordineringar.

5 Under våren 2008 kommer GGG att ha 2 möten: den 6 mars i Malmö och den 15 maj i Uppsala alt. Gävle. Höstens möten blir i Göteborg den 18 september och den 27 november sannolikt i Örebro. AU:s funktion oförändrad, att fungera som kvalitetsstjärnans kommunikationsverktyg och att stödja att aktuella grupper och personer arbetar med överenskomna uppgifter. Roland Ericsson kommer till sommaren formellt att gå i pension. UMAS har ställt Håkan Persson till förfogande att successivt ersätta Roland som AU-medlem och som ny webb-master. Stefan Tungström har för avsikt att under året att leda en översyn av rapport- och analysarbetet. Beträffande nationell samverkan med andra register och registerstöd till kvalitetsstjärnan är det avhängigt centralt besked som ännu inte kommit. Om kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt status kommer registerdelen ( det andra benet i stjärnkonceptet) att få en särskild ledningsstruktur. Formerna för nyttjande av de Miltonmedel som finns för samordning mellan kvalitetsstjärnan och med andra register blir avhängigt om Kvalitetsstjärnan accepteras som Nationellt kvalitetsregister. Det blir också i ett sådant fall aktuellt att överväga GGGs funktion till att utveckla stödja för utvecklingen av den brukarnära delen av kvalitetsstjärnearbetet dialogen med brukaren (kvalitetsstjärnans första ben ), och att en särskild styrgrupp leder registerdelen. I avvaktan på besked om Kvalitetsstjärnan kommer att accepteras som nationellt kvalitetsregister har också en ny insamling och publicering beslutats till kvartalsskiftet 1/ Ekonomi Verksamheten har alltfort väsentligen skett inom verksamheternas befintliga ramar. Erfarenhetskonferensen i Uppsala kostnadstäcktes med överskott från Stockholm föregående år utöver en modest deltagaravgift. En formel för täckande av kostnader för utvecklingsarbete av databas/applikation har fastställts varigenom Kungälvs sjukhus, som bär den primära kostnaden, får ersättning. Fortsatt solidariskt deltagande från medverkande verksamheter förutsätts. Den plan för ekonomisk täckning av kontinuerliga programförbättringar används t v. Enligt uppgift från KPV-centrum i Örebro lär ha meddelats från centralt håll att medel från Miltonprojektet finnas kvar och kan när den nationella bilden klarnat förväntas används för den typ av åtgärder för stjärnornas utveckling som angavs i projektplanen.

6 Stöduppgifter gentemot Lokala Genomförandegrupper: Brukarföreträdare informeras Fortlöpande information har skett genom Lokala genomförandegrupper. Minst en gång om året. Välfungerande Lokal Genomförandegrupp Lokala Genomförandegrupper har som tidigare lokalt olika utformning och relation till sin ledning. AU har inte medverkat i lokala sammanhang. Det synes som att kollegiala diskussioner i samband med t ex GGG-möten är det bäst fungerande stöder. Självklart har även under 2009 den stora otydligheten övergripande nationellt beträffande samtidig användning av kvalitetsstjärna och deltagande i sanktionerade nationella kvalitetsregister fortsatt att ställa till lokala problem. Det måste förutsättas att den nationella översynen av psykiatriska register, webbplattform, kompetenscenter mm och hur kvalitetsstjärnorna skall kopplas blir klargjort under året. Lämpliga åtgärder får övervägas utifrån detta. Lokal etablering och uppehållande av rutiner för användningen Grundutbildningen förutsätter fortsatt övning och stöd lokalt. Flera av utbildningarna under året har följt denna rutin exemplariskt. På flera orter har GAF-kalibreringar genomförts under året. En planering har gjorts för att säkerställa att alla deltagande verksamheter har utbildning i remissionsindex för allmän användning från halvårsskiftet 2009 har gjorts av Sven Söderström SU-S i samarbete med Jansen-Cilag som en naturligt uppföljning av erfarenhetskonferensen som hade samma tema. Under året (när kvalitetsstjärnans status nationellt fastställts) bör en översyn göras för att vidmakthålla och ytterligare förbättra kvalitén. Innan den osäkerhet som de nationella turerna ställt till med retts ut är det omöjligt att ta ordentliga krafttag. Grundutbildning i Kvalitetsstjärnan Under året har utbildningar getts i Uppsala, Gävle, Hallsberg, Lindesberg, Malmö (2 ggr), Gotland, Göteborg (2 gånger) samt i Eslöv. Numera finns kompetens lokalt på många orter för att sörja för utbildning av ny personal. Sven Söderström SU-S koordinerar överblicken över var utbildningar ges så att optimerade möjligheter finns för de som inte kan ge egen utbildning kan få utbildningsstöd. Huvudsakligen lokala grundutbildningar för nyanslutna verksamheter. Kompletteringsutbildningar för nya medarbetare vid etablerade verksamheter i huvudsak genom intern fortbildning alt. att hänga på vid lokala grundutbildningar som tidigare. Lokal kapacitet för handhavande av datorprogrammet

7 Den nya programplattform är väsentligen på plats. IT-nätverket ordnade utbildning för lokalt ansvariga. Problem med införande efter detta har varit få. Uppgraderat programversion kommer per februari 2009 med bl a tillkomst av registrering av resursnyttjande under föregående år (besök och vårddagar på axel 6). IT-nätverket bör bereda sig på supportfunktion under intrimningsskedet. Självklart får eventuella nya omständigheter som kan följa av den nationella processen kring revidering av psykiatriska register beaktas under det kommande året.

8 Servicefunktioner och Övergripande uppgifter Översättning till vanligaste invandrarspråk Inga nya översättningar har gjorts under året. Användningen/behovet av översättningar är på flertalet orter begränsat och tolklösning är mera vanlig. Önskemål om arabisk översättning har dock framförts. Möjligheten att föra en översättning till arabiska undersöks från UMAS. Ev kostnader för nya översättningar behöver solidariskt täckas av deltagande verksamheter. Fastställande av obligata instrumentens egenskaper och Analysfrågor Arbetsgrupperingen för att kvalitetssäkra split-gaf har börjat skapa förutsättningar för sitt arbete. Valideringsartikel betr VAS-livskvalitet finns i prel. Manus. Preliminära data för validering av VAS-anhörigbörda framtagna. Utprövning av kommunal version av ConSat har varit aktivt förberetts i en arbetsgrupp där också företrädare för flera kommuner numera deltar. En komplettering av rersursaxeln för registrering av case-mangement-insatser från kommunal sektor har föreslagits. Prövning av en lösning för kommunal version av ConSat kommer att göras under året. Andra förberedelser för att göra Kvalitetsstjärnan användbart i kommunal verksamhet görs. Analysarbete kommer att fördjupas under året under ledning av Stefan Tungström med stöd av postdoc-stipendier i samverkan med Utvecklingsenheten vid Säters sjukhus. Gemensamma instrument och manual Webb-siten uppdateras kontinuerligt av webbmaster. Året har karakteriserats av beslutsprocesser kring införande av remissionsindex på specialaxeln för schizofrenigruppen och registrering av resursanvändning i form av besök och vårddagar samt anpassningsbehov för kommunal användning. För år 2008 Närmast skall manualen uppgraderas. Prövning av version 1 av kommunal ConSat prioriteras. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall ytterligare utveckling ske så som angetts i ansökan. Mottagande av nya deltagande verksamheter Fortsatt intresse från olika håll i landet och information har getts i olika sammanhang. Växjö, Karlskrona, Visby har anslutet. Dialog pågår med flera andra orter. För år 2008 Vi fortsätter som tidigare att informera på ett aktivt sätt när intresserade avhörs. Överväga att ge breddinformation till kommunala sektorn om anpassningsaktiviteterna. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall vi med glädje överväga breddinformation om Kvalitetsstjärnan för att uppnå god täckning något som vi varit förhindrade att göra under senare år med hänsyn till fantasier om att den skulle vara konkurrerande med andra register.

9 Bilaga. Deltagare i Lokala Genomförandegrupperna 2008 SU-Sahlgrenska Ingrid Andersson PVV Sven Söderström PVV (K),(U) Hasse Olsson NåUt Cecilia Johansson Team 618 Håkan Melin PTJ Lennart Lundin Britt-Marie Akre SU-Mölndal Birgitta Lundgren Pierre (U) Stefan Hugestrand Psykosmottagning Gerd Gustavson(IT) Catharina Jedenius Psykosmottagningen Susann Hempel Psykosmottagningen Lennart Eriksson, Partille Lennarth Gustavsson,Mölnlycke Inger Billman Stark, Öckerö Sofia Hernvall Partille, registr Maria Sagström Psykosmott, registr Lena Lindblom Mölnlycke, registr Margareta Einald Öckerö, registr SU-Östra RPV Anette Lindh-Englén (U) Hans Andersson (K) Louise Rosenstam (IT) SU-Östra Ove Sonesson (adj utbildare) Kungälv Göran Eiman SkaS Roland Ericsson(K, U) v ordf Mariana Sandberg Inger Larsson (IT) NU-sjukvården Göran Arthursson (K)(U) Lars-Erik Karlsson (IT) Lars Helldin (U) Maivor Olsson Tina Hyrén Britt-Marie Hansson Södra Älvsborgs Sjukh Catrin Persson Lotta Hallberg Brita Svenson Ulrika Andersson Claes Ridderbjelke Marie Erberg (IT) Vuxenpsyk. Rådet VGR Bo Ivarsson, ordf Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Jonny Andersson (K)(IT)(U) Stefan Malmström Håkan Olsson Carina Carlsson Aron Bengtsson St Göran, Stockholm Lars Erdner, v. ordf. Sören Akselsson Agneta Nyström Eva Karlsson Marjo Hallman Lillemor Wallén Kristin Markusson Södra Halland (vilande) Mats Malmberg fk Olof Strandell fk Birgitta Karlsson fk Falkenberg Ole Minler Marie Hill Johan Sandberg Anita Karlsson (IT) Varberg Ann Gustafsson Cecilia Hull Martin Fransson Elisabeth Bäckebo (IT) Ljungby-Växjö psykosprocessen /fd Ljungby/: Elise Rosenberg (K) Eva Axelsson (U) Helene Gustafsson (IT) Per Bergman (VAS) /fd Växjö/: Nils-Erik Petersson (K) Per Svangård (IT, U) Jönköping Ulf Rogberg (K, IT, U) Karlskoga-CharlottaT Elsie Eriksson (K) Eva-Britt Eriksson (U) Carina van Eijk (IT) Lars Forsberg Enhetschef Lindesberg-Lindevillan Annika Javinder (U) Sören Säterhagen(K, IT) Lindesberg Psyk.mottagningen Else Maj Blomster (K, IT) Christina Rehn-Lindgren Kjell Carlsson Birgitta Ivarsson Örebro-Karlakliniken Helena von Elern Anna Augustsson Jörgen Klingborg Ann-Charlotte Fridenberger Marika Kärling (K, U) Margareta Helge (IT) Marie Johansson (IT) Örebro-RPV Helen Lindberg Avd 6 (IT) Fredrik Viktorsson Avd 8 (U) Mats Rydholm Avd 8 Linda-Marie Larsson Avd 8 (U) John Ekholm Avd 8 (IT, K) Lars Ström Avd 9 (K) Elisabeth Rulin Avd 9 Camilla Jonsson Avd 9 Mikael Johansson Avd 9 (Statistik) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Norduppland Helene Joelsson (K) Eva Nyholm (U) Birgitta Stenborg Molin (IT) Birgitta Himmerstam (IT) Ulla Åhlander Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Öst Karin Lindersson (K) Birgitta Hägg (U) Josefin Sjömark (U) Linda Jonsson (IT) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Norr Bengt Johansson (K) Sia Zetterberg (IT) Birgitta Ivarsson Erni (U) Lena Petersson Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Väst Britt-Marie Hansson (K) Agneta Tollin (K, IT) Sven Friberg (IT) Västerås Gunilla Zakariasson Ann-Christin Sundin Marianne Hammer Håkan Nilsson Ann Fiorino Ayfer Makin-Kubilay Återhämtningsgrupp. Källbäck. v Psykosenheten, Psyk klin Gävle Lisa Olsson (K, U, IT) Ylva Strömbom Anna Sundqvist Torbjön Andenius, IT-ansvarig psykiatrin Integrerad Närsjukvård Malmö/Limhamn Marita Nilsson Peter Eldh Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) Håkan Persson (IT) Eva Dahl (U,K) Vivika Dennerup Pernilla Erlandsson Annika Hvornum Psykos Rehab Enheten, Eslöv Lena Andersson (IT), Agneta Augustsson Köster (UT) (K) Gunilla Magnusson Blekinge Karlskrona Väst, Psykiatriska Kliniken Anne-Lie Gilbertson, Karlskrona(K) (U) Lars Nurbo, Karlskrona Ingela Thörnström (IT) Per-Ola Kellerman Gotland: Psykiatriska kliniken, Visby Margareta Jacobsson (K) Tove Törnqvist (IT, U) Örebro Kommun Margareta Runhede Namsos (Helse-Nordtröndelag), Norge Per Fossum (K) Per Arne Haugum (IT)

10 Aktiva i aktiviteter knutna till GGG:s under 2008 AU: Bo Ivarsson, Roland Ericsson, Lars Erdner, Helene Joelsson/Stefan Tungström, och Göran Eiman Huvudkontakter i GGG från respektive orter markerade (K) i listan föregående sida Kontaktpersoner i AU: Norr: Helene, sedermera Stefan och Lars, Söder: Roland och Bosse Sammankallande för GGG Bosse. IT-nätverket med markering (IT) i listan föregående sida Sammanhållande Sören Säterhagen, Sven Söderström, Carina van Eijk, Göran Eiman Gemensamma grundutbildningar Under 2008 har följande utbildare ställt sig till förfogande: Lars Erdner, Helene Joelsson, Bo Ivarsson, Eva Axelsson, Eva Dahl, Helene Gustafsson, Ulf Malm, Ove Sonesson, Lasse Eriksson Lokala utbildningsanvariga är markerat (U) i föregående lista. Webb-Master Roland Ericsson, SkaS med biträde av Håkan Persson,UMAS Dokumentationsgrupp Helene Joelsson, Lars Erdner, Roland Ericsson och Bo Ivarsson Analysgruppen arbetar numera självständig i sina delar: GAF-skalan: Ove Sonesson, Stefan Tungström, Per Söderberg VAS-skalorna (Livskvalitetsskalan) Bo Ivarsson, Ulf Malm VAS-skalorna (Anhörigbörda) Lars Erdner, Bo Ivarsson Patienttillfredsställelseskalan anpassning för socialtjänst: Kommuner och psykiatriska verksamheterna i Ljungby, Malmö, Örebro under ledning av Sören Säterhagen och Margareta Runhede. Rapportsammanställning: Göran Eiman, Bo Ivarsson Samverkan med KPV-Centrum I avvaktan på beslut nationellt har styrgruppen med representanter för KPV-centrum och BUP-stjärnan Roland Ericsson, Bo Ivarsson, Lars Erdner, Göran Eiman, varit väsentligen vilande. Vår representant i den konkreta arbetsgruppen Göran Eiman och Carl Lago från KPV-centrum har stått redo i avvaktan. På motsvarande sätt har den överenskomna samverkan med PsykosR med Göran Eiman som huvudkontakt varit vilande i avvaktan. Ansökning om att bli Nationellt Kvalitetsregister Ansvarig för ansökan: Göran Eiman Psykiatriska kliniken, Kungälvs (Föreslagen styrgrupp inkluderar Stefan Tungström, verksamhetschef Lars Helldin NU psykiatrin Trollhättan, Ing- Marie Wieselgren, Registerhållare PsykosR och Karin Kalozy VD Evidens AB Göteborg.)

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2008-03-17 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2007 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2008 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen: Psykiatriska

Läs mer

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2010-02-18 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2009 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2010 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård,

Läs mer

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2012-03-01 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2011 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2012 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård,

Läs mer

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni som framgent föreslås kallas Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni som framgent föreslås kallas Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2006-12-19 Kvalitetsstjärnan vid schizofreni som framgent föreslås kallas Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2006 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2007 från Gemensamma Genomförandegruppen

Läs mer

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för år 2005 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2006

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för år 2005 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2006 2006-02-22 Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för år 2005 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2006 från Genomförandegruppen Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen:

Läs mer

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Närvarande: Bo Ivarsson Sven Söderström Ingrid Andersson Håkan Olsson Carina Carlsson Carina von Elern Eva-Britt Ahlberg Eriksson Peter Eldh

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Minnesanteckningar GGG Kvalitetsstjärnan i Göteborg 2011-12-02

Minnesanteckningar GGG Kvalitetsstjärnan i Göteborg 2011-12-02 Minnesanteckningar GGG Kvalitetsstjärnan i Göteborg 2011-12-02 Närvarande: Stefan Tungström, Håkan Persson, Helene Gustavsson Ljungby, Eva Axelsson Ljungby, Eva Carlsson Stockholm, Kristina Duberg Örebro,

Läs mer

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för våren 2001 Förslag till fortsatta aktiviteter

Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för våren 2001 Förslag till fortsatta aktiviteter BI/2001-09-13 Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Rapport för våren 2001 Förslag till fortsatta aktiviteter från Genomförandegruppen Kvalitetsstjärnan vid schizofreni Deltagande verksamheter: De psykiatriska

Läs mer

Genomförandegrupp Lindesberg 2005-12-09

Genomförandegrupp Lindesberg 2005-12-09 Genomförandegrupp Lindesberg 2005-12-09 Närvarande: Anne Denhov Annika Javinder Bilgen Öz Birgitta Hägg Birgitta Stenborg Molin Bo Ivarsson Elsie Eriksson Elsie Rosenberg Eva-Britt A-Eriksson Gunilla Zakariasson

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Sommarrapport 2007 med fokus på Förstagångsskattningar med Kvalitetsstjärnan

Sommarrapport 2007 med fokus på Förstagångsskattningar med Kvalitetsstjärnan Bi070726 Sommarrapport 2007 med fokus på Förstagångsskattningar med Kvalitetsstjärnan Efter kontroll och rensning av insamlade filer finns det nu 3094 stjärnskattningar i databasen. Förstgångsskattningarna

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1(5) Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1. Lägesrapport Psykiatri Östra Kvalitetsstjärnan har tidigare använts i en mindre omfattning inom psykossektionen.

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Lisa och Sluggo 1-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Forsgårdens Golfklubb Lisa och Sluggo 1-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Lisa och Sluggo 1-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-05-04 Resultat Särskiljning 1 Ulf Carlsson

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden Slutgiltigt valresultat Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2014-01-01-2017-12-31 Valår: Val till: Beslutande organ: 2013 Visby stift Stiftsfullmäktige Medeltredingens valkrets Centerpartiet

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

BVC enheter Namn, e-post, tel

BVC enheter Namn, e-post, tel Reviderad december 2015 BVC enheter Namn, e-post, tel Område V8 Götene vårdcentral Centrumhuset Torggatan 4 533 30 Götene Lena Mathiason Ann-Katrin Fredriksson Freda Lennartsson lena.matiasson@vgregion.se

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/ INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/10 2015 Klass Gren Resultat Namn Ort År M 60m 6,98 Djordje Djekic Malmö 2006-02-04 200m 23,34 Ulf Andersson Malmö 1994 400m 50,00 Joakim Andersson Malmö/A

Läs mer

Resultat Damdagen 2012-07-04

Resultat Damdagen 2012-07-04 Resultat Damdagen 212-7-4 Pla c. Namn Klubb Spelarkat egori SH CP Rond res. Tot.r es. Särs kilj. 1 G Lhådö/P 46-42 88 1 Gabriella Lhådö Enköpings GK A 46-42 1 Pernilla Enköpings GK A 46-42 2 L Haag/A Broberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Kronoparksskolan Droppen 14 Ulla Björk Kronoparksskolan Lagunen 13 Marie W Sköld Kronoparks. Droppen/Lagunen 6+7

Kronoparksskolan Droppen 14 Ulla Björk Kronoparksskolan Lagunen 13 Marie W Sköld Kronoparks. Droppen/Lagunen 6+7 Simundervisning Karlstads badhus vårterminen 2014 F-klass 10 simtillfällen per grupp/åk 4-5 två tillfällen Period 1 F-klass må, ti, on, to 13,14,15,16,20,21,22,23,27,28 januari 08.35 09.00 Färjestadsskolan

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Färgelanda Gunhild Svensson Färgelanda kommun

Färgelanda Gunhild Svensson Färgelanda kommun Deltagare i Västra Götalands Språknätverk ht 2015 Ale Hanna Svensson Ale kommun hanna.svensson@ale.se Emma Arvidsson Ale kommun emma.arvidsson@ale.se Alingsås Ann Granat Alingsås Kommun ann.granat@alingsas.se

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

Välkommen till en weekend i Dalarna

Välkommen till en weekend i Dalarna Välkommen till en weekend i Dalarna Helgen den 10 11 september 2011 går evenemanget Träffa Dalarna av stapeln. Det riktar sig till dig som är intresserad av att leva, arbeta och bo i Dalarna, men även

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Minnesanteckningar från temaseminarium 6 november 2015 Plats: Hornsgatan 20 Stockholm Deltagarförteckning se sista sidan Inledning Ralph

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Medlemsmatrikel 2016 Namn Född Grad Tel.bostad Tel arb/mobil/e-post

Medlemsmatrikel 2016 Namn Född Grad Tel.bostad Tel arb/mobil/e-post Medlemsmatrikel 2016 Namn Född Grad Tel.bostad Tel arb/mobil/e-post Andersson, Eva 601106 G 828 09 78 96 28 Replösa, Byagård 073-818 28 09 341 40 LJUNGBY larreoeva@telia.com Bergenholtz, Ingrid 480816

Läs mer

Kontaktlista Restvärdeledare

Kontaktlista Restvärdeledare Kontaktlista Restvärdeledare Kansliet Anders Bergqvist VD 08-588 474 10 anders.bergqvist@svbf.se Marie Hansson Vice VD 08-588 474 26 marie.hansson@svbf.se Sara Wickenberg Verksamhetsutvecklare 08-588 474

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Helena Olsson Systemspecialist Cross Sörmland Rein Florell Läkare Västernorrland Thomas Didriksson Systemförvaltare Västernorrland Maria Book

Helena Olsson Systemspecialist Cross Sörmland Rein Florell Läkare Västernorrland Thomas Didriksson Systemförvaltare Västernorrland Maria Book eped dagen 170425 Marie Forsberg Systemadministratör VGR Kerstin Åmark Läkemedelschef VGR Sahlgrenska Johanna van Riemsdijk Apotekare VGR Sahlgrenska Christiane Garnemark Läkare VGR Sahlgrenska Brittmarie

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer