Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri"

Transkript

1 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2008 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2009 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård, Malmö Universitets sjukhuset Malmö Psykos kliniken Psykiatrisk rehabiliteringsavdelning PRE, Eslöv Gotland Länna mottagningen Psykiatriska kliniken Blekinge Psykiatriska kliniken Karlskrona Kronobergs Psykoskedjan på Psykiatriska kliniken, Ljungby, Växjö Halland Psykiatriska verksamheterna i Varberg och Falkenberg Jönköping Psykosvården, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov VGR Psykiatriska verksamheter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus samt Södra Älvsborgs sjukhus. Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Stockholms Norra Stockholms Psykiatri, Serafens psykiatriska mott. City Västmanland Psykosenhet Väst, Västerås Örebro län Psykosteamet Charlotta, Karlskoga, Lindevillan & Psyk mottagningen, Lindesberg, Hallsberg, Karlakliniken, samt RPV Örebro Uppsala läns Psykosvård och rättspsykiatrisk vård i Norduppland, Uppsala- Norr, Öst, Väst Gävleborgs Återhämtningsgruppen Källbäck, Psykosenheten, Gävle Dalarna Vuxenpsykiatrin,Länsjukvården Dalarna Helse Nord-Trøndelag, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

2 BESLUTSFÖRSLAG Gemensamma Genomförandegruppen föreslår uppdragsgivarna besluta att uppdra åt Gemensamma Genomförandegruppen att under 2009 arbeta under de förutsättningar som ges i Gemensamma Genomförandegruppens Uppdrag och på sätt som föreslås i årsrapporten för 2008 under rubrikerna.

3 GGG - GEMENSAMMA GENOMFÖRANDEGRUPPENS UPPDRAG Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan har en Gemensam Genomförandegrupp (GGG) och ställer till förfogande personer att delta i arbetet, som avrapporteras årsvis. GGG har ett AU som mellan möten bereder och vid behov verkställer. Deltagande verksamheter skall ha en Lokal genomförandegrupp. Kvalitetsstjärnearbetet skall i allt väsentligt ske inom verksamheternas befintliga ramar. Särskilda kostnader täcks solidariskt enligt fördelning antal F20-patienter eller annan aktuell målgruppsbeskrivning genom att Genomförandegruppen gör äskanden till respektive deltagande verksamhet. Brukarföreträdare skall fortlöpande informeras genom Lokala Genomförandegruppers försorg. Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan skall acceptera att följa Gemensamma Genomförandegruppens rekommendationer ( t ex beträffande utbildning, användning och kvalitetssäkring). Programvaran är en gemensam ägodel för deltagande organisationer och förvaltas av Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Om man lokalt använder instrument utöver de gemensamma skall respektive klinik överenskomma med Gemensamma Genomförandegruppen om former för erfarenhetsrapportering. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Deltagande verksamheter deltar i regelbunden insamling av data till gemensam databas. I sammanställningar redovisas deltagande enheter öppet och publiceras på hemsidan Andra publiceringar skall redovisas för Gemensamma Genomförandegruppen. Gemensamma Genomförandegruppen verkar för harmonisering innehållsmässigt och tekniskt med BUP-stjärnan och andra Nationella kvalitetsregister, ansökning om att bli Nationellt kvalitetsregister inlämnad Nya verksamheter som önskar delta i samarbetet kan göra framställan till Gemensamma Genomförandegruppen.

4 .AVRAPPORTERING 2008 OCH FÖRSLAG FÖR ÅR 2009 Övergripande GGGs arbetsrutiner GGGs - Gemensamma genomförandegruppens möten. Gemensamma genomförandegruppen har under 2008 haft fyra möten i Göteborg, Visby, Stockholm och Falköping. Varierande närvaro. Från kontinuerlig till ingen under året GGGs AU..Mellan möten ha AU mandat att fungera som kontaktpersoner utåt och fatta beslut där så bedöms nödvändigt, t ex vad gäller arrangerande av utbildningar. Redovisar till GGG. Under året lämnade Helene Joelsson AU p g a nytt arbete Stefan Tungström har gått in som ny medlem. GGGs Webb-master och Dokumentationsgrupp Skaraborgs sjukhus har fortsatt bistått med webb-master som kontinuerligt uppdaterar hemsidan på Roland Ericsson stöds i detta av GGGs AU, som inför GGG svarar som dokumentationsgrupp. GGGs IT-nätverk Den nya SQL-databasbasen har levererats och är i bruk. I samband med detta har allmän förbättring och uppgradering av kvalitetstjärneprogrammet skett. GGGs Analys-/rapportarbete Nya centrala omständigheter beträffande översyn av nationella psykiatriska kvalitetsregister har i omgångar ytterligare fördröjt tillskapande av tilltänka utsökningsverktyg i enlighet med den urspungliga projektplanen. Detta ligger utanför vår kontroll. För att upprätthålla en förväntad regelbunden årspublicering har data insamlats per oktober 2008 gjorts och en sammanfattande rapport publicerats på /. GGGs deltagande i Miltonprojekt för samordning stjärnor och nationella register i KPVsamverkan I praktiken ligger detta projekt på is till följd av den nationella översynen av psykiatriska kvalitetsregister, där vi endast kan invänta besked, liksom vår ansvariga samverkanspart, nuvarande KPV-centrum. GGG har under året arrangerat Erfarenhetsdag. Denna gång med fokus på information och utbildning kring remissionsindex. Som ett konkret uttryck för strävan att samverka med andra nationella register arrangerades dagen i samverkan med PsykosR-registret. Grundutbildningsdagar för nytillkommande verksamheter har skett på flera orter och SU- Shalgrenska har ställt Sven Söderström till förfogande för koordineringar.

5 Under våren 2008 kommer GGG att ha 2 möten: den 6 mars i Malmö och den 15 maj i Uppsala alt. Gävle. Höstens möten blir i Göteborg den 18 september och den 27 november sannolikt i Örebro. AU:s funktion oförändrad, att fungera som kvalitetsstjärnans kommunikationsverktyg och att stödja att aktuella grupper och personer arbetar med överenskomna uppgifter. Roland Ericsson kommer till sommaren formellt att gå i pension. UMAS har ställt Håkan Persson till förfogande att successivt ersätta Roland som AU-medlem och som ny webb-master. Stefan Tungström har för avsikt att under året att leda en översyn av rapport- och analysarbetet. Beträffande nationell samverkan med andra register och registerstöd till kvalitetsstjärnan är det avhängigt centralt besked som ännu inte kommit. Om kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt status kommer registerdelen ( det andra benet i stjärnkonceptet) att få en särskild ledningsstruktur. Formerna för nyttjande av de Miltonmedel som finns för samordning mellan kvalitetsstjärnan och med andra register blir avhängigt om Kvalitetsstjärnan accepteras som Nationellt kvalitetsregister. Det blir också i ett sådant fall aktuellt att överväga GGGs funktion till att utveckla stödja för utvecklingen av den brukarnära delen av kvalitetsstjärnearbetet dialogen med brukaren (kvalitetsstjärnans första ben ), och att en särskild styrgrupp leder registerdelen. I avvaktan på besked om Kvalitetsstjärnan kommer att accepteras som nationellt kvalitetsregister har också en ny insamling och publicering beslutats till kvartalsskiftet 1/ Ekonomi Verksamheten har alltfort väsentligen skett inom verksamheternas befintliga ramar. Erfarenhetskonferensen i Uppsala kostnadstäcktes med överskott från Stockholm föregående år utöver en modest deltagaravgift. En formel för täckande av kostnader för utvecklingsarbete av databas/applikation har fastställts varigenom Kungälvs sjukhus, som bär den primära kostnaden, får ersättning. Fortsatt solidariskt deltagande från medverkande verksamheter förutsätts. Den plan för ekonomisk täckning av kontinuerliga programförbättringar används t v. Enligt uppgift från KPV-centrum i Örebro lär ha meddelats från centralt håll att medel från Miltonprojektet finnas kvar och kan när den nationella bilden klarnat förväntas används för den typ av åtgärder för stjärnornas utveckling som angavs i projektplanen.

6 Stöduppgifter gentemot Lokala Genomförandegrupper: Brukarföreträdare informeras Fortlöpande information har skett genom Lokala genomförandegrupper. Minst en gång om året. Välfungerande Lokal Genomförandegrupp Lokala Genomförandegrupper har som tidigare lokalt olika utformning och relation till sin ledning. AU har inte medverkat i lokala sammanhang. Det synes som att kollegiala diskussioner i samband med t ex GGG-möten är det bäst fungerande stöder. Självklart har även under 2009 den stora otydligheten övergripande nationellt beträffande samtidig användning av kvalitetsstjärna och deltagande i sanktionerade nationella kvalitetsregister fortsatt att ställa till lokala problem. Det måste förutsättas att den nationella översynen av psykiatriska register, webbplattform, kompetenscenter mm och hur kvalitetsstjärnorna skall kopplas blir klargjort under året. Lämpliga åtgärder får övervägas utifrån detta. Lokal etablering och uppehållande av rutiner för användningen Grundutbildningen förutsätter fortsatt övning och stöd lokalt. Flera av utbildningarna under året har följt denna rutin exemplariskt. På flera orter har GAF-kalibreringar genomförts under året. En planering har gjorts för att säkerställa att alla deltagande verksamheter har utbildning i remissionsindex för allmän användning från halvårsskiftet 2009 har gjorts av Sven Söderström SU-S i samarbete med Jansen-Cilag som en naturligt uppföljning av erfarenhetskonferensen som hade samma tema. Under året (när kvalitetsstjärnans status nationellt fastställts) bör en översyn göras för att vidmakthålla och ytterligare förbättra kvalitén. Innan den osäkerhet som de nationella turerna ställt till med retts ut är det omöjligt att ta ordentliga krafttag. Grundutbildning i Kvalitetsstjärnan Under året har utbildningar getts i Uppsala, Gävle, Hallsberg, Lindesberg, Malmö (2 ggr), Gotland, Göteborg (2 gånger) samt i Eslöv. Numera finns kompetens lokalt på många orter för att sörja för utbildning av ny personal. Sven Söderström SU-S koordinerar överblicken över var utbildningar ges så att optimerade möjligheter finns för de som inte kan ge egen utbildning kan få utbildningsstöd. Huvudsakligen lokala grundutbildningar för nyanslutna verksamheter. Kompletteringsutbildningar för nya medarbetare vid etablerade verksamheter i huvudsak genom intern fortbildning alt. att hänga på vid lokala grundutbildningar som tidigare. Lokal kapacitet för handhavande av datorprogrammet

7 Den nya programplattform är väsentligen på plats. IT-nätverket ordnade utbildning för lokalt ansvariga. Problem med införande efter detta har varit få. Uppgraderat programversion kommer per februari 2009 med bl a tillkomst av registrering av resursnyttjande under föregående år (besök och vårddagar på axel 6). IT-nätverket bör bereda sig på supportfunktion under intrimningsskedet. Självklart får eventuella nya omständigheter som kan följa av den nationella processen kring revidering av psykiatriska register beaktas under det kommande året.

8 Servicefunktioner och Övergripande uppgifter Översättning till vanligaste invandrarspråk Inga nya översättningar har gjorts under året. Användningen/behovet av översättningar är på flertalet orter begränsat och tolklösning är mera vanlig. Önskemål om arabisk översättning har dock framförts. Möjligheten att föra en översättning till arabiska undersöks från UMAS. Ev kostnader för nya översättningar behöver solidariskt täckas av deltagande verksamheter. Fastställande av obligata instrumentens egenskaper och Analysfrågor Arbetsgrupperingen för att kvalitetssäkra split-gaf har börjat skapa förutsättningar för sitt arbete. Valideringsartikel betr VAS-livskvalitet finns i prel. Manus. Preliminära data för validering av VAS-anhörigbörda framtagna. Utprövning av kommunal version av ConSat har varit aktivt förberetts i en arbetsgrupp där också företrädare för flera kommuner numera deltar. En komplettering av rersursaxeln för registrering av case-mangement-insatser från kommunal sektor har föreslagits. Prövning av en lösning för kommunal version av ConSat kommer att göras under året. Andra förberedelser för att göra Kvalitetsstjärnan användbart i kommunal verksamhet görs. Analysarbete kommer att fördjupas under året under ledning av Stefan Tungström med stöd av postdoc-stipendier i samverkan med Utvecklingsenheten vid Säters sjukhus. Gemensamma instrument och manual Webb-siten uppdateras kontinuerligt av webbmaster. Året har karakteriserats av beslutsprocesser kring införande av remissionsindex på specialaxeln för schizofrenigruppen och registrering av resursanvändning i form av besök och vårddagar samt anpassningsbehov för kommunal användning. För år 2008 Närmast skall manualen uppgraderas. Prövning av version 1 av kommunal ConSat prioriteras. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall ytterligare utveckling ske så som angetts i ansökan. Mottagande av nya deltagande verksamheter Fortsatt intresse från olika håll i landet och information har getts i olika sammanhang. Växjö, Karlskrona, Visby har anslutet. Dialog pågår med flera andra orter. För år 2008 Vi fortsätter som tidigare att informera på ett aktivt sätt när intresserade avhörs. Överväga att ge breddinformation till kommunala sektorn om anpassningsaktiviteterna. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall vi med glädje överväga breddinformation om Kvalitetsstjärnan för att uppnå god täckning något som vi varit förhindrade att göra under senare år med hänsyn till fantasier om att den skulle vara konkurrerande med andra register.

9 Bilaga. Deltagare i Lokala Genomförandegrupperna 2008 SU-Sahlgrenska Ingrid Andersson PVV Sven Söderström PVV (K),(U) Hasse Olsson NåUt Cecilia Johansson Team 618 Håkan Melin PTJ Lennart Lundin Britt-Marie Akre SU-Mölndal Birgitta Lundgren Pierre (U) Stefan Hugestrand Psykosmottagning Gerd Gustavson(IT) Catharina Jedenius Psykosmottagningen Susann Hempel Psykosmottagningen Lennart Eriksson, Partille Lennarth Gustavsson,Mölnlycke Inger Billman Stark, Öckerö Sofia Hernvall Partille, registr Maria Sagström Psykosmott, registr Lena Lindblom Mölnlycke, registr Margareta Einald Öckerö, registr SU-Östra RPV Anette Lindh-Englén (U) Hans Andersson (K) Louise Rosenstam (IT) SU-Östra Ove Sonesson (adj utbildare) Kungälv Göran Eiman SkaS Roland Ericsson(K, U) v ordf Mariana Sandberg Inger Larsson (IT) NU-sjukvården Göran Arthursson (K)(U) Lars-Erik Karlsson (IT) Lars Helldin (U) Maivor Olsson Tina Hyrén Britt-Marie Hansson Södra Älvsborgs Sjukh Catrin Persson Lotta Hallberg Brita Svenson Ulrika Andersson Claes Ridderbjelke Marie Erberg (IT) Vuxenpsyk. Rådet VGR Bo Ivarsson, ordf Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Jonny Andersson (K)(IT)(U) Stefan Malmström Håkan Olsson Carina Carlsson Aron Bengtsson St Göran, Stockholm Lars Erdner, v. ordf. Sören Akselsson Agneta Nyström Eva Karlsson Marjo Hallman Lillemor Wallén Kristin Markusson Södra Halland (vilande) Mats Malmberg fk Olof Strandell fk Birgitta Karlsson fk Falkenberg Ole Minler Marie Hill Johan Sandberg Anita Karlsson (IT) Varberg Ann Gustafsson Cecilia Hull Martin Fransson Elisabeth Bäckebo (IT) Ljungby-Växjö psykosprocessen /fd Ljungby/: Elise Rosenberg (K) Eva Axelsson (U) Helene Gustafsson (IT) Per Bergman (VAS) /fd Växjö/: Nils-Erik Petersson (K) Per Svangård (IT, U) Jönköping Ulf Rogberg (K, IT, U) Karlskoga-CharlottaT Elsie Eriksson (K) Eva-Britt Eriksson (U) Carina van Eijk (IT) Lars Forsberg Enhetschef Lindesberg-Lindevillan Annika Javinder (U) Sören Säterhagen(K, IT) Lindesberg Psyk.mottagningen Else Maj Blomster (K, IT) Christina Rehn-Lindgren Kjell Carlsson Birgitta Ivarsson Örebro-Karlakliniken Helena von Elern Anna Augustsson Jörgen Klingborg Ann-Charlotte Fridenberger Marika Kärling (K, U) Margareta Helge (IT) Marie Johansson (IT) Örebro-RPV Helen Lindberg Avd 6 (IT) Fredrik Viktorsson Avd 8 (U) Mats Rydholm Avd 8 Linda-Marie Larsson Avd 8 (U) John Ekholm Avd 8 (IT, K) Lars Ström Avd 9 (K) Elisabeth Rulin Avd 9 Camilla Jonsson Avd 9 Mikael Johansson Avd 9 (Statistik) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Norduppland Helene Joelsson (K) Eva Nyholm (U) Birgitta Stenborg Molin (IT) Birgitta Himmerstam (IT) Ulla Åhlander Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Öst Karin Lindersson (K) Birgitta Hägg (U) Josefin Sjömark (U) Linda Jonsson (IT) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Norr Bengt Johansson (K) Sia Zetterberg (IT) Birgitta Ivarsson Erni (U) Lena Petersson Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Väst Britt-Marie Hansson (K) Agneta Tollin (K, IT) Sven Friberg (IT) Västerås Gunilla Zakariasson Ann-Christin Sundin Marianne Hammer Håkan Nilsson Ann Fiorino Ayfer Makin-Kubilay Återhämtningsgrupp. Källbäck. v Psykosenheten, Psyk klin Gävle Lisa Olsson (K, U, IT) Ylva Strömbom Anna Sundqvist Torbjön Andenius, IT-ansvarig psykiatrin Integrerad Närsjukvård Malmö/Limhamn Marita Nilsson Peter Eldh Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) Håkan Persson (IT) Eva Dahl (U,K) Vivika Dennerup Pernilla Erlandsson Annika Hvornum Psykos Rehab Enheten, Eslöv Lena Andersson (IT), Agneta Augustsson Köster (UT) (K) Gunilla Magnusson Blekinge Karlskrona Väst, Psykiatriska Kliniken Anne-Lie Gilbertson, Karlskrona(K) (U) Lars Nurbo, Karlskrona Ingela Thörnström (IT) Per-Ola Kellerman Gotland: Psykiatriska kliniken, Visby Margareta Jacobsson (K) Tove Törnqvist (IT, U) Örebro Kommun Margareta Runhede Namsos (Helse-Nordtröndelag), Norge Per Fossum (K) Per Arne Haugum (IT)

10 Aktiva i aktiviteter knutna till GGG:s under 2008 AU: Bo Ivarsson, Roland Ericsson, Lars Erdner, Helene Joelsson/Stefan Tungström, och Göran Eiman Huvudkontakter i GGG från respektive orter markerade (K) i listan föregående sida Kontaktpersoner i AU: Norr: Helene, sedermera Stefan och Lars, Söder: Roland och Bosse Sammankallande för GGG Bosse. IT-nätverket med markering (IT) i listan föregående sida Sammanhållande Sören Säterhagen, Sven Söderström, Carina van Eijk, Göran Eiman Gemensamma grundutbildningar Under 2008 har följande utbildare ställt sig till förfogande: Lars Erdner, Helene Joelsson, Bo Ivarsson, Eva Axelsson, Eva Dahl, Helene Gustafsson, Ulf Malm, Ove Sonesson, Lasse Eriksson Lokala utbildningsanvariga är markerat (U) i föregående lista. Webb-Master Roland Ericsson, SkaS med biträde av Håkan Persson,UMAS Dokumentationsgrupp Helene Joelsson, Lars Erdner, Roland Ericsson och Bo Ivarsson Analysgruppen arbetar numera självständig i sina delar: GAF-skalan: Ove Sonesson, Stefan Tungström, Per Söderberg VAS-skalorna (Livskvalitetsskalan) Bo Ivarsson, Ulf Malm VAS-skalorna (Anhörigbörda) Lars Erdner, Bo Ivarsson Patienttillfredsställelseskalan anpassning för socialtjänst: Kommuner och psykiatriska verksamheterna i Ljungby, Malmö, Örebro under ledning av Sören Säterhagen och Margareta Runhede. Rapportsammanställning: Göran Eiman, Bo Ivarsson Samverkan med KPV-Centrum I avvaktan på beslut nationellt har styrgruppen med representanter för KPV-centrum och BUP-stjärnan Roland Ericsson, Bo Ivarsson, Lars Erdner, Göran Eiman, varit väsentligen vilande. Vår representant i den konkreta arbetsgruppen Göran Eiman och Carl Lago från KPV-centrum har stått redo i avvaktan. På motsvarande sätt har den överenskomna samverkan med PsykosR med Göran Eiman som huvudkontakt varit vilande i avvaktan. Ansökning om att bli Nationellt Kvalitetsregister Ansvarig för ansökan: Göran Eiman Psykiatriska kliniken, Kungälvs (Föreslagen styrgrupp inkluderar Stefan Tungström, verksamhetschef Lars Helldin NU psykiatrin Trollhättan, Ing- Marie Wieselgren, Registerhållare PsykosR och Karin Kalozy VD Evidens AB Göteborg.)

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri 2008-03-17 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2007 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2008 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen: Psykiatriska

Läs mer

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Närvarande: Bo Ivarsson Sven Söderström Ingrid Andersson Håkan Olsson Carina Carlsson Carina von Elern Eva-Britt Ahlberg Eriksson Peter Eldh

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1(5) Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1. Lägesrapport Psykiatri Östra Kvalitetsstjärnan har tidigare använts i en mindre omfattning inom psykossektionen.

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt Sida 1 av 9 Direkt berörda, del 1 er, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet som servitut, ledningsrätt, nyttjande rätt med mera som berör av nya

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS.

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. SBR konferens 2015 Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. Deltagarna kom från hela landet och en stor

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl.

Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl. Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl. 2 1. Bakgrund 1.1 Disposition 3 2. Svarande och svarsfrekvens Tabell 1. Verksamheter, uppgiftslämnare och deras respektive funktioner Institution/kår Uppgiftslämnare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer