Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri"

Transkript

1 Kvalitetsstjärnan för Vuxenpsykiatri Rapport för år 2008 Förslag till fortsatta aktiviteter år 2009 från Gemensamma Genomförandegruppen Deltagande verksamheter: Skånereg. Integrerad Närsjukvård, Malmö Universitets sjukhuset Malmö Psykos kliniken Psykiatrisk rehabiliteringsavdelning PRE, Eslöv Gotland Länna mottagningen Psykiatriska kliniken Blekinge Psykiatriska kliniken Karlskrona Kronobergs Psykoskedjan på Psykiatriska kliniken, Ljungby, Växjö Halland Psykiatriska verksamheterna i Varberg och Falkenberg Jönköping Psykosvården, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov VGR Psykiatriska verksamheter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus samt Södra Älvsborgs sjukhus. Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Stockholms Norra Stockholms Psykiatri, Serafens psykiatriska mott. City Västmanland Psykosenhet Väst, Västerås Örebro län Psykosteamet Charlotta, Karlskoga, Lindevillan & Psyk mottagningen, Lindesberg, Hallsberg, Karlakliniken, samt RPV Örebro Uppsala läns Psykosvård och rättspsykiatrisk vård i Norduppland, Uppsala- Norr, Öst, Väst Gävleborgs Återhämtningsgruppen Källbäck, Psykosenheten, Gävle Dalarna Vuxenpsykiatrin,Länsjukvården Dalarna Helse Nord-Trøndelag, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

2 BESLUTSFÖRSLAG Gemensamma Genomförandegruppen föreslår uppdragsgivarna besluta att uppdra åt Gemensamma Genomförandegruppen att under 2009 arbeta under de förutsättningar som ges i Gemensamma Genomförandegruppens Uppdrag och på sätt som föreslås i årsrapporten för 2008 under rubrikerna.

3 GGG - GEMENSAMMA GENOMFÖRANDEGRUPPENS UPPDRAG Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan har en Gemensam Genomförandegrupp (GGG) och ställer till förfogande personer att delta i arbetet, som avrapporteras årsvis. GGG har ett AU som mellan möten bereder och vid behov verkställer. Deltagande verksamheter skall ha en Lokal genomförandegrupp. Kvalitetsstjärnearbetet skall i allt väsentligt ske inom verksamheternas befintliga ramar. Särskilda kostnader täcks solidariskt enligt fördelning antal F20-patienter eller annan aktuell målgruppsbeskrivning genom att Genomförandegruppen gör äskanden till respektive deltagande verksamhet. Brukarföreträdare skall fortlöpande informeras genom Lokala Genomförandegruppers försorg. Verksamheter som använder Kvalitetsstjärnan skall acceptera att följa Gemensamma Genomförandegruppens rekommendationer ( t ex beträffande utbildning, användning och kvalitetssäkring). Programvaran är en gemensam ägodel för deltagande organisationer och förvaltas av Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Om man lokalt använder instrument utöver de gemensamma skall respektive klinik överenskomma med Gemensamma Genomförandegruppen om former för erfarenhetsrapportering. Spridning föregås av överenskommelse med Gemensamma Genomförandegruppen om erfarenhetsutbyte. Deltagande verksamheter deltar i regelbunden insamling av data till gemensam databas. I sammanställningar redovisas deltagande enheter öppet och publiceras på hemsidan Andra publiceringar skall redovisas för Gemensamma Genomförandegruppen. Gemensamma Genomförandegruppen verkar för harmonisering innehållsmässigt och tekniskt med BUP-stjärnan och andra Nationella kvalitetsregister, ansökning om att bli Nationellt kvalitetsregister inlämnad Nya verksamheter som önskar delta i samarbetet kan göra framställan till Gemensamma Genomförandegruppen.

4 .AVRAPPORTERING 2008 OCH FÖRSLAG FÖR ÅR 2009 Övergripande GGGs arbetsrutiner GGGs - Gemensamma genomförandegruppens möten. Gemensamma genomförandegruppen har under 2008 haft fyra möten i Göteborg, Visby, Stockholm och Falköping. Varierande närvaro. Från kontinuerlig till ingen under året GGGs AU..Mellan möten ha AU mandat att fungera som kontaktpersoner utåt och fatta beslut där så bedöms nödvändigt, t ex vad gäller arrangerande av utbildningar. Redovisar till GGG. Under året lämnade Helene Joelsson AU p g a nytt arbete Stefan Tungström har gått in som ny medlem. GGGs Webb-master och Dokumentationsgrupp Skaraborgs sjukhus har fortsatt bistått med webb-master som kontinuerligt uppdaterar hemsidan på Roland Ericsson stöds i detta av GGGs AU, som inför GGG svarar som dokumentationsgrupp. GGGs IT-nätverk Den nya SQL-databasbasen har levererats och är i bruk. I samband med detta har allmän förbättring och uppgradering av kvalitetstjärneprogrammet skett. GGGs Analys-/rapportarbete Nya centrala omständigheter beträffande översyn av nationella psykiatriska kvalitetsregister har i omgångar ytterligare fördröjt tillskapande av tilltänka utsökningsverktyg i enlighet med den urspungliga projektplanen. Detta ligger utanför vår kontroll. För att upprätthålla en förväntad regelbunden årspublicering har data insamlats per oktober 2008 gjorts och en sammanfattande rapport publicerats på /. GGGs deltagande i Miltonprojekt för samordning stjärnor och nationella register i KPVsamverkan I praktiken ligger detta projekt på is till följd av den nationella översynen av psykiatriska kvalitetsregister, där vi endast kan invänta besked, liksom vår ansvariga samverkanspart, nuvarande KPV-centrum. GGG har under året arrangerat Erfarenhetsdag. Denna gång med fokus på information och utbildning kring remissionsindex. Som ett konkret uttryck för strävan att samverka med andra nationella register arrangerades dagen i samverkan med PsykosR-registret. Grundutbildningsdagar för nytillkommande verksamheter har skett på flera orter och SU- Shalgrenska har ställt Sven Söderström till förfogande för koordineringar.

5 Under våren 2008 kommer GGG att ha 2 möten: den 6 mars i Malmö och den 15 maj i Uppsala alt. Gävle. Höstens möten blir i Göteborg den 18 september och den 27 november sannolikt i Örebro. AU:s funktion oförändrad, att fungera som kvalitetsstjärnans kommunikationsverktyg och att stödja att aktuella grupper och personer arbetar med överenskomna uppgifter. Roland Ericsson kommer till sommaren formellt att gå i pension. UMAS har ställt Håkan Persson till förfogande att successivt ersätta Roland som AU-medlem och som ny webb-master. Stefan Tungström har för avsikt att under året att leda en översyn av rapport- och analysarbetet. Beträffande nationell samverkan med andra register och registerstöd till kvalitetsstjärnan är det avhängigt centralt besked som ännu inte kommit. Om kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt status kommer registerdelen ( det andra benet i stjärnkonceptet) att få en särskild ledningsstruktur. Formerna för nyttjande av de Miltonmedel som finns för samordning mellan kvalitetsstjärnan och med andra register blir avhängigt om Kvalitetsstjärnan accepteras som Nationellt kvalitetsregister. Det blir också i ett sådant fall aktuellt att överväga GGGs funktion till att utveckla stödja för utvecklingen av den brukarnära delen av kvalitetsstjärnearbetet dialogen med brukaren (kvalitetsstjärnans första ben ), och att en särskild styrgrupp leder registerdelen. I avvaktan på besked om Kvalitetsstjärnan kommer att accepteras som nationellt kvalitetsregister har också en ny insamling och publicering beslutats till kvartalsskiftet 1/ Ekonomi Verksamheten har alltfort väsentligen skett inom verksamheternas befintliga ramar. Erfarenhetskonferensen i Uppsala kostnadstäcktes med överskott från Stockholm föregående år utöver en modest deltagaravgift. En formel för täckande av kostnader för utvecklingsarbete av databas/applikation har fastställts varigenom Kungälvs sjukhus, som bär den primära kostnaden, får ersättning. Fortsatt solidariskt deltagande från medverkande verksamheter förutsätts. Den plan för ekonomisk täckning av kontinuerliga programförbättringar används t v. Enligt uppgift från KPV-centrum i Örebro lär ha meddelats från centralt håll att medel från Miltonprojektet finnas kvar och kan när den nationella bilden klarnat förväntas används för den typ av åtgärder för stjärnornas utveckling som angavs i projektplanen.

6 Stöduppgifter gentemot Lokala Genomförandegrupper: Brukarföreträdare informeras Fortlöpande information har skett genom Lokala genomförandegrupper. Minst en gång om året. Välfungerande Lokal Genomförandegrupp Lokala Genomförandegrupper har som tidigare lokalt olika utformning och relation till sin ledning. AU har inte medverkat i lokala sammanhang. Det synes som att kollegiala diskussioner i samband med t ex GGG-möten är det bäst fungerande stöder. Självklart har även under 2009 den stora otydligheten övergripande nationellt beträffande samtidig användning av kvalitetsstjärna och deltagande i sanktionerade nationella kvalitetsregister fortsatt att ställa till lokala problem. Det måste förutsättas att den nationella översynen av psykiatriska register, webbplattform, kompetenscenter mm och hur kvalitetsstjärnorna skall kopplas blir klargjort under året. Lämpliga åtgärder får övervägas utifrån detta. Lokal etablering och uppehållande av rutiner för användningen Grundutbildningen förutsätter fortsatt övning och stöd lokalt. Flera av utbildningarna under året har följt denna rutin exemplariskt. På flera orter har GAF-kalibreringar genomförts under året. En planering har gjorts för att säkerställa att alla deltagande verksamheter har utbildning i remissionsindex för allmän användning från halvårsskiftet 2009 har gjorts av Sven Söderström SU-S i samarbete med Jansen-Cilag som en naturligt uppföljning av erfarenhetskonferensen som hade samma tema. Under året (när kvalitetsstjärnans status nationellt fastställts) bör en översyn göras för att vidmakthålla och ytterligare förbättra kvalitén. Innan den osäkerhet som de nationella turerna ställt till med retts ut är det omöjligt att ta ordentliga krafttag. Grundutbildning i Kvalitetsstjärnan Under året har utbildningar getts i Uppsala, Gävle, Hallsberg, Lindesberg, Malmö (2 ggr), Gotland, Göteborg (2 gånger) samt i Eslöv. Numera finns kompetens lokalt på många orter för att sörja för utbildning av ny personal. Sven Söderström SU-S koordinerar överblicken över var utbildningar ges så att optimerade möjligheter finns för de som inte kan ge egen utbildning kan få utbildningsstöd. Huvudsakligen lokala grundutbildningar för nyanslutna verksamheter. Kompletteringsutbildningar för nya medarbetare vid etablerade verksamheter i huvudsak genom intern fortbildning alt. att hänga på vid lokala grundutbildningar som tidigare. Lokal kapacitet för handhavande av datorprogrammet

7 Den nya programplattform är väsentligen på plats. IT-nätverket ordnade utbildning för lokalt ansvariga. Problem med införande efter detta har varit få. Uppgraderat programversion kommer per februari 2009 med bl a tillkomst av registrering av resursnyttjande under föregående år (besök och vårddagar på axel 6). IT-nätverket bör bereda sig på supportfunktion under intrimningsskedet. Självklart får eventuella nya omständigheter som kan följa av den nationella processen kring revidering av psykiatriska register beaktas under det kommande året.

8 Servicefunktioner och Övergripande uppgifter Översättning till vanligaste invandrarspråk Inga nya översättningar har gjorts under året. Användningen/behovet av översättningar är på flertalet orter begränsat och tolklösning är mera vanlig. Önskemål om arabisk översättning har dock framförts. Möjligheten att föra en översättning till arabiska undersöks från UMAS. Ev kostnader för nya översättningar behöver solidariskt täckas av deltagande verksamheter. Fastställande av obligata instrumentens egenskaper och Analysfrågor Arbetsgrupperingen för att kvalitetssäkra split-gaf har börjat skapa förutsättningar för sitt arbete. Valideringsartikel betr VAS-livskvalitet finns i prel. Manus. Preliminära data för validering av VAS-anhörigbörda framtagna. Utprövning av kommunal version av ConSat har varit aktivt förberetts i en arbetsgrupp där också företrädare för flera kommuner numera deltar. En komplettering av rersursaxeln för registrering av case-mangement-insatser från kommunal sektor har föreslagits. Prövning av en lösning för kommunal version av ConSat kommer att göras under året. Andra förberedelser för att göra Kvalitetsstjärnan användbart i kommunal verksamhet görs. Analysarbete kommer att fördjupas under året under ledning av Stefan Tungström med stöd av postdoc-stipendier i samverkan med Utvecklingsenheten vid Säters sjukhus. Gemensamma instrument och manual Webb-siten uppdateras kontinuerligt av webbmaster. Året har karakteriserats av beslutsprocesser kring införande av remissionsindex på specialaxeln för schizofrenigruppen och registrering av resursanvändning i form av besök och vårddagar samt anpassningsbehov för kommunal användning. För år 2008 Närmast skall manualen uppgraderas. Prövning av version 1 av kommunal ConSat prioriteras. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall ytterligare utveckling ske så som angetts i ansökan. Mottagande av nya deltagande verksamheter Fortsatt intresse från olika håll i landet och information har getts i olika sammanhang. Växjö, Karlskrona, Visby har anslutet. Dialog pågår med flera andra orter. För år 2008 Vi fortsätter som tidigare att informera på ett aktivt sätt när intresserade avhörs. Överväga att ge breddinformation till kommunala sektorn om anpassningsaktiviteterna. Om Kvalitetsstjärnan tillerkänns nationellt kvalitetsregisterstatus skall vi med glädje överväga breddinformation om Kvalitetsstjärnan för att uppnå god täckning något som vi varit förhindrade att göra under senare år med hänsyn till fantasier om att den skulle vara konkurrerande med andra register.

9 Bilaga. Deltagare i Lokala Genomförandegrupperna 2008 SU-Sahlgrenska Ingrid Andersson PVV Sven Söderström PVV (K),(U) Hasse Olsson NåUt Cecilia Johansson Team 618 Håkan Melin PTJ Lennart Lundin Britt-Marie Akre SU-Mölndal Birgitta Lundgren Pierre (U) Stefan Hugestrand Psykosmottagning Gerd Gustavson(IT) Catharina Jedenius Psykosmottagningen Susann Hempel Psykosmottagningen Lennart Eriksson, Partille Lennarth Gustavsson,Mölnlycke Inger Billman Stark, Öckerö Sofia Hernvall Partille, registr Maria Sagström Psykosmott, registr Lena Lindblom Mölnlycke, registr Margareta Einald Öckerö, registr SU-Östra RPV Anette Lindh-Englén (U) Hans Andersson (K) Louise Rosenstam (IT) SU-Östra Ove Sonesson (adj utbildare) Kungälv Göran Eiman SkaS Roland Ericsson(K, U) v ordf Mariana Sandberg Inger Larsson (IT) NU-sjukvården Göran Arthursson (K)(U) Lars-Erik Karlsson (IT) Lars Helldin (U) Maivor Olsson Tina Hyrén Britt-Marie Hansson Södra Älvsborgs Sjukh Catrin Persson Lotta Hallberg Brita Svenson Ulrika Andersson Claes Ridderbjelke Marie Erberg (IT) Vuxenpsyk. Rådet VGR Bo Ivarsson, ordf Integrerad Närsjukvård/Evidens, Lysekil Jonny Andersson (K)(IT)(U) Stefan Malmström Håkan Olsson Carina Carlsson Aron Bengtsson St Göran, Stockholm Lars Erdner, v. ordf. Sören Akselsson Agneta Nyström Eva Karlsson Marjo Hallman Lillemor Wallén Kristin Markusson Södra Halland (vilande) Mats Malmberg fk Olof Strandell fk Birgitta Karlsson fk Falkenberg Ole Minler Marie Hill Johan Sandberg Anita Karlsson (IT) Varberg Ann Gustafsson Cecilia Hull Martin Fransson Elisabeth Bäckebo (IT) Ljungby-Växjö psykosprocessen /fd Ljungby/: Elise Rosenberg (K) Eva Axelsson (U) Helene Gustafsson (IT) Per Bergman (VAS) /fd Växjö/: Nils-Erik Petersson (K) Per Svangård (IT, U) Jönköping Ulf Rogberg (K, IT, U) Karlskoga-CharlottaT Elsie Eriksson (K) Eva-Britt Eriksson (U) Carina van Eijk (IT) Lars Forsberg Enhetschef Lindesberg-Lindevillan Annika Javinder (U) Sören Säterhagen(K, IT) Lindesberg Psyk.mottagningen Else Maj Blomster (K, IT) Christina Rehn-Lindgren Kjell Carlsson Birgitta Ivarsson Örebro-Karlakliniken Helena von Elern Anna Augustsson Jörgen Klingborg Ann-Charlotte Fridenberger Marika Kärling (K, U) Margareta Helge (IT) Marie Johansson (IT) Örebro-RPV Helen Lindberg Avd 6 (IT) Fredrik Viktorsson Avd 8 (U) Mats Rydholm Avd 8 Linda-Marie Larsson Avd 8 (U) John Ekholm Avd 8 (IT, K) Lars Ström Avd 9 (K) Elisabeth Rulin Avd 9 Camilla Jonsson Avd 9 Mikael Johansson Avd 9 (Statistik) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Norduppland Helene Joelsson (K) Eva Nyholm (U) Birgitta Stenborg Molin (IT) Birgitta Himmerstam (IT) Ulla Åhlander Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Öst Karin Lindersson (K) Birgitta Hägg (U) Josefin Sjömark (U) Linda Jonsson (IT) Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Norr Bengt Johansson (K) Sia Zetterberg (IT) Birgitta Ivarsson Erni (U) Lena Petersson Uppsala län, Psykosvård o rehab., Uppsala- Väst Britt-Marie Hansson (K) Agneta Tollin (K, IT) Sven Friberg (IT) Västerås Gunilla Zakariasson Ann-Christin Sundin Marianne Hammer Håkan Nilsson Ann Fiorino Ayfer Makin-Kubilay Återhämtningsgrupp. Källbäck. v Psykosenheten, Psyk klin Gävle Lisa Olsson (K, U, IT) Ylva Strömbom Anna Sundqvist Torbjön Andenius, IT-ansvarig psykiatrin Integrerad Närsjukvård Malmö/Limhamn Marita Nilsson Peter Eldh Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) Håkan Persson (IT) Eva Dahl (U,K) Vivika Dennerup Pernilla Erlandsson Annika Hvornum Psykos Rehab Enheten, Eslöv Lena Andersson (IT), Agneta Augustsson Köster (UT) (K) Gunilla Magnusson Blekinge Karlskrona Väst, Psykiatriska Kliniken Anne-Lie Gilbertson, Karlskrona(K) (U) Lars Nurbo, Karlskrona Ingela Thörnström (IT) Per-Ola Kellerman Gotland: Psykiatriska kliniken, Visby Margareta Jacobsson (K) Tove Törnqvist (IT, U) Örebro Kommun Margareta Runhede Namsos (Helse-Nordtröndelag), Norge Per Fossum (K) Per Arne Haugum (IT)

10 Aktiva i aktiviteter knutna till GGG:s under 2008 AU: Bo Ivarsson, Roland Ericsson, Lars Erdner, Helene Joelsson/Stefan Tungström, och Göran Eiman Huvudkontakter i GGG från respektive orter markerade (K) i listan föregående sida Kontaktpersoner i AU: Norr: Helene, sedermera Stefan och Lars, Söder: Roland och Bosse Sammankallande för GGG Bosse. IT-nätverket med markering (IT) i listan föregående sida Sammanhållande Sören Säterhagen, Sven Söderström, Carina van Eijk, Göran Eiman Gemensamma grundutbildningar Under 2008 har följande utbildare ställt sig till förfogande: Lars Erdner, Helene Joelsson, Bo Ivarsson, Eva Axelsson, Eva Dahl, Helene Gustafsson, Ulf Malm, Ove Sonesson, Lasse Eriksson Lokala utbildningsanvariga är markerat (U) i föregående lista. Webb-Master Roland Ericsson, SkaS med biträde av Håkan Persson,UMAS Dokumentationsgrupp Helene Joelsson, Lars Erdner, Roland Ericsson och Bo Ivarsson Analysgruppen arbetar numera självständig i sina delar: GAF-skalan: Ove Sonesson, Stefan Tungström, Per Söderberg VAS-skalorna (Livskvalitetsskalan) Bo Ivarsson, Ulf Malm VAS-skalorna (Anhörigbörda) Lars Erdner, Bo Ivarsson Patienttillfredsställelseskalan anpassning för socialtjänst: Kommuner och psykiatriska verksamheterna i Ljungby, Malmö, Örebro under ledning av Sören Säterhagen och Margareta Runhede. Rapportsammanställning: Göran Eiman, Bo Ivarsson Samverkan med KPV-Centrum I avvaktan på beslut nationellt har styrgruppen med representanter för KPV-centrum och BUP-stjärnan Roland Ericsson, Bo Ivarsson, Lars Erdner, Göran Eiman, varit väsentligen vilande. Vår representant i den konkreta arbetsgruppen Göran Eiman och Carl Lago från KPV-centrum har stått redo i avvaktan. På motsvarande sätt har den överenskomna samverkan med PsykosR med Göran Eiman som huvudkontakt varit vilande i avvaktan. Ansökning om att bli Nationellt Kvalitetsregister Ansvarig för ansökan: Göran Eiman Psykiatriska kliniken, Kungälvs (Föreslagen styrgrupp inkluderar Stefan Tungström, verksamhetschef Lars Helldin NU psykiatrin Trollhättan, Ing- Marie Wieselgren, Registerhållare PsykosR och Karin Kalozy VD Evidens AB Göteborg.)

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Närvarande: Bo Ivarsson Sven Söderström Ingrid Andersson Håkan Olsson Carina Carlsson Carina von Elern Eva-Britt Ahlberg Eriksson Peter Eldh

Läs mer

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken

Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1(5) Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1. Lägesrapport Psykiatri Östra Kvalitetsstjärnan har tidigare använts i en mindre omfattning inom psykossektionen.

Läs mer

Nationella självskadeprojektet

Nationella självskadeprojektet DELRAPPORT TILL SOCIALDEPARTEMENTET Nationella självskadeprojektet 2013-10-15 1 Nationella självskadeprojektet Ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende Under

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram

BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram Den gemensamma programförklaringen i 10 punkter från Nationell psykiatrisamordning och Nationell narkotikapolitisk

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Gäller både Sveriges Kommuner och Landstings respektive landstingens/regionernas insatser Period 2007-2008 Sveriges Kommuner

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess 2 MSB:s kontaktpersoner: Ingrid Tengberg, 010-240 40 77 Mats Alentun, 010-240 41 03

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen 2013-04-02 LK11-0117 Landstingsstyrelsen Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län I budget 2011 togs beslut om ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen i den Utvecklingsplan,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05 Projektplan gällande implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland ett samverkansprojekt mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 Plats: Gyllne Uttern, Gränna Närvarande: Coco Dedering, Magnus Eriksson (anteckningar), Stig Hammarsten, Fredrik Holm, Jimmy Lundblad (från

Läs mer

Sammanställning ledningskraft - Så mycket bättre för de sjuka äldre 2012. Anette Nilsson, Projektledare, SKL

Sammanställning ledningskraft - Så mycket bättre för de sjuka äldre 2012. Anette Nilsson, Projektledare, SKL Sammanställning ledningskraft - Så mycket bättre för de sjuka äldre 2012 Anette Nilsson, Projektledare, SKL PM LEDNINGSKRAFT - BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 2012-12-19 Vårt dnr: 09/5304 1 (5) VO Anette Nilsson

Läs mer

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion Metodhandbok AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion September 2013 1 Metodhandbok AMiA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inledning Förord Broschyr om projektet AMiA-processen Processkarta Processbeskrivning

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Riktlinjer för marknadsföring och sponsring LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2014-10-27 41 (62) Dnr CK 2013-0291 189 Riktlinjer för marknadsföring och sponsring Förslag till beslut att

Läs mer