Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken"

Transkript

1 1(5) Minnesanteckningar Genomförandegrupp Kvalitetsstjärnan 31/1 03, Göteborg, Lillhagsparken 1. Lägesrapport Psykiatri Östra Kvalitetsstjärnan har tidigare använts i en mindre omfattning inom psykossektionen. Nu är inriktningen att se vilka förutsättningar som behövs för att nå en bredare förankring. Lysekil Drygt 20 stjärnor har utförts. All utbildad personal har prövat på att skatta och detta har fungerat bra. Även andra diagnoser än F20 har skattats. Grundskalorna ska nu börja att användas på alla långtidssjuka, vilka utgör patienter. Det blir problem i dataprogrammet avseende tilläggsskalorna när andra diagnoser än F20 används. Tilläggsskalorna försvinner. Det är önskvärt att kunna använda tilläggsskalorna även för andra diagnosgrupper än F20. Göran E.: Det är tekniskt möjligt att göra den eftersökta förändringen. Från genomförandegruppen uttrycks önskemål om att Lysekil återkopplar sina erfarenheter från diagnos ej F20. Rättspsykiatriska vårdkedjan Är inte helt klara med alla stjärnor för år 02. Det är ibland svårt att motivera vissa patienter. Det är mycket givande att se stjärnbilder för år 2 stjärnorna utvidgas. Inom skötargruppen finns det behov av att känna sig säkrare med GAF-skattningen. Uppföljande GAF-utbildning efterfrågas. Genomförandegruppen är positiva till att denna efterfrågan tillgodoses. Ljungby Det flyter på bra. Stjärnorna tas upp på behandlingskonferenser. Kontaktpersonerna knappar in sina stjärnor och följer hela förloppet. Det är gjort :a årsskattningar. År 03 är inriktningen att alla F20 ska skattas. Att stjärnorna vidgas är intressant och tillfredsställande att se att se resultatet. Skaraborg Det går lite trögt, men det går ändå sakta framåt.. Finns frågor om förhållandet mellan symtom, funktion och total-gaf. Inom regionen pågår arbete med BUP-stjärnan. Halmstad 40 stjärnor är gjorda under år 02. Personalen är rutinerade. Vissa brister när det gäller att följa upp stjärnorna. Önskvärt att samtidigt kunna använda en livskvalitetskala. MANSA är ett förslag. Kanske MANSA kan vara användbart för övriga deltagare i kvalitetsstjärnan. Halmstad kollar upp copyright avseende MANSA.

2 2 Varberg Några av personalen har gjort fler skattningar än andra. Stöd från linjechef. Några skattningar för år 2 har inte gjorts. Har även använt delar av stjärninstrumenten på andra diagnoser än F20, t.ex. patienttillfredsställelse och anhörigskala på borderline. Har ännu inte fått installerat dataprogrammet. Borås På grund av omorganisation har erfarna skattare förlorats. Föreligger ett underskott på utbildade skattare. Det finns ett utbildningsbehov. Finns problem med att hinna med skattningarna. För att kunna fullgöra skattningarna har ett samarbete med slutenvården inletts. Ett behandlingshem i Alingsås är intresserat av att deltaga i kvalitetsstjärnan. En halv dag i mars ska ägnas åt att gå igenom tilläggsskalorna. Det finns utrymme på behandlingskonferensen att ta upp stjärnan. Stjärnan används på nyinsjuknade och bl.a. med BPRS som tilläggsskala. Stjärnan har även använts på andra diagnosgrupper. Psykiatri Sahlgrenska Förstärkt engagemang när det gäller att genomföra kvalitetsstjärnan. Samarbete med SU-IT för att kunna sammanbinda Kvalitetsstjärnan och Melior. Järntorget: En del personal är engagerade. När mars-utbildningen är klar har alla gått grundutbildningen. Vårdavdelning: Nätverksanknytning av kvalitetsstjärnan pågår. Skattningsaktiviteter har kommit igång. Nå-Ut: Kartlagt hur många stjärnor som gjorts och hur många stjärnor som ska göras. Diskuterat vad som behöver utvecklas för att få ett förbättrat stjärnarbete. PVV: Dataprogrammet fungerar inte helt. Nästan all personal har gått utbildningen. En del utför skattningar. Ej funnits någon specifik resursperson. GAF-skattningarna upplevs ibland som problematiska. NU-sjukvården Några mottagningar är helt igång. Ska återigen skapa aktivitet i den lokala genomförandegruppen. Pågår ett specifikt projekt inom läkemedelsprövning där stjärnan med tilläggsskalor används. Cirka 150 stjärnor är gjorda. Ska bl.a. användas i valideringsstudier av VAS-skalorna. Psykiatri Mölndal En stor andel av personalen har gått utbildningen och kan skatta. En ny psykosenhet öppnas i april. Detta kommer att innebära en förstärkning i arbetet med kvalitetsstjärnan. Ungefär 30% av F20 patienterna har hittills skattats. År -03 är målsättningen att det ska ske en ökning med 50%. Dataprogram har installerats hos alla användare. Respektive kontaktperson matar in uppgifterna i dator. I november ska psykoskedjan ha en erfarenhetsdag där "projekt kvalitetsstjärna" ska diskuteras. Stockholm 55-60% av aktuella patienter är skattade. 1 person/team har utsetts som "stjärnansvarig".

3 3 Synpunkter på UKU-ConSat: - skalan diskriminerar inte något speciellt, - skalan är svår med svårställda frågor. Önskemål om att göra en VAS-skala istället, vars data sedan kan jämföras med ursprungsskalan. En bortfallsstudie föreslås för att undersöka om de föreligger några skillnader mellan de som skattas och de som faller bort. Kungälv Det finns både framåtdrivande och fartnedsättande krafter. Det finns patienter som är inne på år fyra och personalen undrar varför man bara kan se data från två år på den grafiska stjärnan. Göran E. informerar om att det skulle bli svårt att urskilja alla data om mångårsdata visades. En reaktiveringsdag avseende stjärnan är planerad till våren, där en uppdatering och en framtidsorientering ska göras. Jönköping Årsuppföljningar på TIPS-patienter är klara. Kliniken har visat stort intresse för stjärnan. 2 träffar på högre ledningsnivå är inplanerade. Bo I. Vi kommer att få in 200 stjärnor. Projekt "Nyckeltal" pågår nationellt och stöds av Landstingsförbundet. Insamling av data inom detta projekt görs en gång per år under en tvåveckorsperiod. Lennart L. Rapporterar från arbetsgrupp avseende kvalitetsregister "Nyinsjuknade med schizofreni diagnos". Med stöd från Socialstyrelsen arbetar fyra olika grupper med kvalitetsregister inriktade på; bipolär sjukdom, ätstörningar, ADHD respektive nyinsjuknade med schizofreni. Den första ansatsen byggde på att det inte skulle röra sig om separata register utan en stor samvariation avseende data skulle föreligga. Senare ansats har mer varit inriktad på särskilda register med en stor uppslutning över landet. Onsdag 19/3 har gruppen för nyinsjuknade möte i Göteborg och intresserade kan ta kontakt med Lennart. Stjärnexport 15/2 är deadline för insändning av stjärndata till Göran E. 2. Årsrapporten Årsrapporten från genomförandegruppen är klar och levererad. Erfarenhetskonferens Behov av och ramar för ett erfarenhetsutbyte avseende kvalitetsstjärnan diskuterades. Psykiatri Sahlgrenska erbjöd sig att arrangera en erfarenhetsdag i Göteborg. Psykiatri Mölndal erbjöd stöd i detta arbete. Sahlgrenska och Mölndal fick i uppdrag att arbeta vidare med arrangemanget. Datum som diskuterades var 6:e eller 7:e maj, men även annat datum kan bli aktuellt.

4 4 3. VAS forskning Sektorsrådet för psykiatri inom Västra Götalandsregionen är positiva till VAS-inriktat forskningsarbete. Göran Björling och Lena Nordholm är beredda att ta huvudansvar för att en forskningsplan tas fram. Sylvia Määttä är positiv till att som forskningsledare bidraga till denna plan. 25/2 ska Sylvia, Göran och Bo träffas. När detta möte är genomfört ska "VAS-gruppen" träffas. Informationsmaterial avseende VAS-forskningen kommer att utarbetas. 4. Grundutbildning Trollhättan 6 mars Inbjudan från NU-sjukvården är klar och ska sändas ut. Klart med utbildare förutom vad gäller UKU-biverkningsskala. Parallella utbildningsgrupper är inplanerat. Kent S. efterfrågar en kontaktperson per klinik som Kent kan vända sig till när det gäller administrativa frågor. Anmälan ska vara inne senast 26/2. 5. Insändning av data 15/2 är deadline för insändning av stjärndata. Resultatredovisning kommer att ske i Jönköping 14/3. 6. Fördjupade bakgrundsdata Bo I. och Göran E. informerar om att det finns utrymme i programmet för en fördjupning av bakgrundsvariabler. Det skulle kunna röra sig om t.ex. boendeform, sysselsättning, civilstånd, barn <18 år, antal farmaka, antal vårdtillfällen, antal vårddagar, antal öppenvårdsbesök. Diskussionen i genomförandegruppen kan sammanfattas i att det generellt sett uttrycks ett intresse för denna typ av data, men var och hur denna typ av data ska registreras råder det olika meningar om. 7. Webbsidan Några hört av sig om lösenord. Det går fortfarande att gå in som gäst, gäst. Att skriva ut från wordfilerna är något problematiskt med avseende att få korrekt längd på VAS-skalorna. Detta fungerar korrekt med PDF-filerna. 8. Övriga frågor a. GAF Frågan ställdes om hur "GAF-1" och "GAF-2" förhåller sig till GAF "total". Bo I. informerar om att det enligt DSM IV-TR är det värde som är lägst i "GAF-1" eller "GAF-2", som utgör GAF "total". En annan fråga gällde inom vilket tidsintervall GAF skattas. Svar: inom den senaste veckan. Det finns en skattningsblankett där symtom och funktionsdelen har separerats och står på var sin sida av blanketten. Sannolikt från GAF-projektet i Dalarna. Bo I. och Ove S. ska kolla upp denna blankett och se om den kan vara en tillgång i stjärnarbetet.

5 5 b. BUP-stjärnan Bo I. och Göran E. har varit på möte med BUP i Västra Götalandsregionen. Västsvenska BUP-rådet har tagit till sig kvalitetsstjärnans koncept och datahantering. Mätinstrumenten ska vara anpassade till BUP s verksamhet och det diskuteras om 4 axlar. Ett utvecklingsarbete pågår. c. UKU-ConSat Instrumentet behöver reviders. Det går att formulera frågorna enklare utan att ändra innehållet. Valideringsstudie mot ursprungsskalan ska göras. Kan man göra en VAS-skala av ConSat? Denna senare fråga ska tillföras till VAS-insatserna avseende forskningsupplägget. d. CBS-R Ljungby: Hur använder andra enheter resultaten från CBS-R? Stockholm: Vi går igenom svaret med de anhöriga. e. Bortfallsproblematik, bortfallsstudie "Stockholm" tar upp problemområdet bortfall. Skiljer sig de patienter som säger nej till att deltaga i kvalitetsstjärnan från de som deltager? De som "hoppar av", hur ser de ut? Vilka patienter tackar nej? Faktorer relaterade till organisation, personal och patienter diskuterades. Enighet rådde om att detta var ett relevant forskningsområde. Nedtecknat av Ove Sonesson

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013

Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Kvalitetsstjärnans genomförandegrupp, möte i Halmstad 061013 Närvarande: Bo Ivarsson Sven Söderström Ingrid Andersson Håkan Olsson Carina Carlsson Carina von Elern Eva-Britt Ahlberg Eriksson Peter Eldh

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Uppföljning av resultat

Uppföljning av resultat Uppföljning av resultat MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Idéer för utveckling av system för uppföljning Det är många personer varje år som får psykosocialt stöd, psykosocial behandling och/eller läkemedelsassisterad

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Dnr 00-2890/2007 Dnr 004363-2010. Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Dnr 00-2890/2007 Dnr 004363-2010. Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd Dnr 00-2890/2007 Dnr 004363-2010 Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsen och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2009 2 Innehåll

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dnr 00-2890/2007 Dnr 004363-2010. Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Dnr 00-2890/2007 Dnr 004363-2010. Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd Dnr 00-2890/2007 Dnr 004363-2010 Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsen och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2009 Citera

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer