Pohjola Bank ABP Årsrapport Pohjola Bank Abp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007. Pohjola Bank Abp"

Transkript

1 Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007 Pohjola Bank Abp ÅrsRAPPORT 2007

2 Innehåll 3 Översikt för aktieägarna 5 Pohjola i korthet 6 Resultatet Händelser under året 8 Nyckeltal 10 Omvärlden 11 Värden 12 Strategi 14 Utsikter 15 Personal 18 Samhällsansvar 21 Affärsrörelser 21 Bank- och placeringsrörelse 30 Skadeförsäkringsrörelse 36 Kapitaltäckning och riskposition 36 Bank- och placeringsrörelse 38 Skadeförsäkringsrörelse 41 Företagsstyrning 45 Organisation 46 Styrelsen 48 Koncernens ledningsgrupp 49 Aktier och aktieägare 52 Information till aktieägarna 53 Kontaktinformation Ekonomiska publikationer Den här publikationen tillsammans med Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007 utgör Pohjola Bank Abp:s årsredovisning för Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007 finns på internetadressen > Media. På samma adress kan man också beställa årsrapporter. Årsredovisningen publiceras på finska, svenska och engelska. OP-Pohjola-gruppens årsredovisning och samhällsansvarsrapport finns på internetadressen Alla siffror i årsredovisningen har avrundats och därför kan summan av enskilda tal avvika från talet på raden Totalt. Delårsrapporter 2008 Pohjola Bank Abp ger 2008 ut tre delårsrapporter: januari mars , april juni och juli september Rapporterna publiceras på finska, svenska och engelska. De finns att få på internetadressen Papperskopior kan beställas per telefon (tfn ) eller e-post

3 OKO är nu Pohjola TÄMÄ KOHTA LEIKATAAN POIS. ELI LÄPÄN LEVEYS ON 190mm OKO Bank Abp:s (OKO) namn ändrades till Pohjola Bank Abp. OP-gruppen tog i bruk sitt nya namn OP-Pohjolagruppen redan på hösten De nya namnen förenar bank-, placerings- och skadeförsäkringsrörelsen samt två anrika och starka finländska varumärken OKO grundas den 14 maj i Helsingfors med namnet Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag OKO får rätt att bevilja kredit också till andra kooperativa företag än andelskassor OKO får rätt att ta emot depositioner från allmänheten OKO tar sitt första utländska lån på kapitalmarknaden i Frankrike. OKO Bank Abp köpte i september 2005 majoriteten av aktiestocken i dåvarande Pohjola-Gruppen Abp och förvärvade senare hela aktiestocken. I samband med köpet konstaterades att koncernen behåller varumärket Pohjola. Köpet av Pohjola ändrade OKOs struktur och affärsrörelsens innehåll på ett avgörande sätt. Namnändringen gav bolaget ett namn och ett varumärke som sammanfattar hela verksamheten. Pohjola-varumärket är mycket känt bland såväl konsumenter som företags- och samfundskunder. Av koncernens affärsrörelse utgörs hälften av skadeförsäkring och också den andra hälften riktas i huvudsak till storföretag och samfund. Därför valde vi Pohjola som namn för det kraftigt förnyade börsbolaget OKO får rätt att bevilja lån till småindustrin OKO börjar lyda under affärsbankslagen. De sista begränsningarna för kreditgivningen slopas OKO inleder finansbolagsrörelse. OKO ansluter sig till betalningsrörelsesystemet SWIFT, som grundats av bankernas internationella samarbetsnät Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola grundas Helsingfors värdepappersbörs grundas och Pohjola går in på den Reseförsäkringsaktiebolaget Europeiska blir dotterbolag till Pohjola Pohjola-bolagen uppstår I Estland grundas ett skadeförsäkringsbolag 1988 som senare blir Pohjolas Pohjola kommer överens dotterbolag Seesam om korsvist ägande med International. det svenska försäkringsbolaget Skandia, som även blir en betydande samarbetspartner.

4 OKO Bank Abp heter från Pohjola Bank Abp. Pohjola är marknadsföringsnamnet både för Pohjola Bank Abp och Pohjola Försäkring Ab. I egenskap av ledande aktör i Finland tillhandahåller vi ett stort urval bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster för företagens behov. För privatpersoner tillhandahåller vi skadeförsäkringsoch kapitalförvaltningstjänster av hög kvalitet OKO tas upp för notering på Helsingfors Börs och får cirka aktieägare OKO inleder placeringsfondsrörelse OKO inleder investeringsbanksrörelse OKO förvärvar majoriteten i Pohjola-Gruppen Abp. Pohjola blir OKOs dotterbolag OKO Bank Abp beslutar ändra sitt namn till Pohjola Bank Abp från Bank- och placeringsrörelsen samt Skadeförsäkringsrörelsen får ett gemensamt varumärke. OP-gruppen ändrar sitt namn till OP-Pohjola-gruppen Pohjola ansluter sig till det av Skandia och Storebrand bildade nordiska skadeförsäkringsbolaget If Pohjola lösgör sig från samarbetet med If och fortsätter som ett självständigt, finländskt skadeförsäkringsbolag Pohjola köper A-Försäkring. Conventum ansluts till Pohjola Pohjola köper Suomibolagets livförsäkringsbestånd och grundar Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola Pohjola-Gruppen Abp avnoteras från Helsingforsbörsen. Pohjola-Gruppen Ab fusioneras med sitt moderbolag OKO Bank Abp.

5

6 Mikael Silvennoinen Reijo Karhinen Pohjola Årsrapport 2007

7 Översikt för aktieägarna Tudelad omvärld Den gynnsamma utvecklingen under början av året övergick i juli till den första verkliga prövningen för den internationella finansmarknaden. Kreditriskmarginalerna steg kraftigt och snabbt på skuldkapitalmarknaden. Likviditeten på den bankinterna penningmarknaden minskade klart och misstroendet mellan bankerna ledde till att de korta räntorna steg. Volatiliteten på aktiemarknaden nådde samma nivå som i början av 2000-talet och kursstegringen bröts. Utmärkt operativt resultat Pohjola-koncernens resultat före skatt 2007 var rekordstort och uppgick till 288 miljoner euro. Till följd av den ogynnsamma utvecklingen på finansmarknaden var koncernens resultat med beaktande av förändringarna i fonden för verkligt värde 234 miljoner euro, dvs. något större än Trots att marknadsläget hade en negativ effekt på det verkliga värdet av koncernens likviditetsreserver och placeringar, påverkades inte värdet av våra kundrörelser. Affärsrörelsernas utveckling var utmärkt och de nådde rekordresultat i fjol. Bank- och placeringsrörelsens kreditstock växte med 19 % på ett år. Av affärsområdena förbättrade Företagsbanken, Kapitalmarknaden och Kapitalförvaltningen sina resultat avsevärt jämfört med Skadeförsäkringens premieintäkter ökade med 8 % tack vare det kraftigt ökade kundantalet. I enlighet med våra mål växte privatkundsrörelsen speciellt kraftigt som resultat av andelsbankssamarbetet. Samtidigt förbättrades skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent till 93,8 %. På basis av de goda tillväxtsiffrorna 2007 uppskattar vi att vi lyckades stärka vår marknadsposition såväl inom Bank- och placeringsrörelsen som inom Skadeförsäkringsrörelsen. Integreringen av bank- och försäkringsrörelsen förlöpte enligt planerna och kostnads- och intäktssynergierna ser ut att åtminstone nå målen. Ambitiösare mål I november 2007 godkände styrelsen preciseringen av koncernens strategi samt de nya ekonomiska målen som sträcker sig till slutet av Vårt mål är att göra Pohjola-koncernen till ett fullständigt integrerat finansföretag som i Finland, sitt huvudsakliga marknadsområde, är den attraktivaste samarbetsparten för kunderna i bank- och försäkringsärenden. I den justerade strategin har vi som mål att bli marknadsledare i Finland både inom bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringsrörelsen. Samtidigt höjde vi också våra lönsamhetsmål. Konkurrenskraftig utdelning En aktieägarvänlig utdelningspolicy är ett av Pohjolas primära mål. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,65 euro per aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K. Stabilt framåt Läget på finansmarknaden har under början av 2008 fortfarande varit osäkert. Pohjola-koncernens likviditet, rating och kapitaltäckning är dock god. Vår konkurrensfördel är att vi är det enda stora finansföretaget vars strategiska beslut fattas i Finland. Det här ger oss en stabil grund att betjäna våra kunder högklassigt och långsiktigt. Vi tackar varmt våra aktieägare, kunder och samarbetsparter för förtroendet samt koncernens anställda för ett utmärkt arbete i fjol! Nu blickar vi mot en ny tid och börjar bygga en gemensam framtid under namnet och varumärket Pohjola. Helsingfors den 14 februari 2008 Reijo Karhinen ordförande för styrelsen Mikael Silvennoinen verkställande direktör Pohjola Årsrapport 2007

8 Jag arbetar som jurist vid företagsköp och syndikerade finansieringsarrangemang. Det väsentliga är att skräddarsy sådana avtalsvillkor som ger kunden mervärde och som kan anpassas till marknadspraxis och till bankens bästa. På bilden syns också finansieringschef Päivi Jääskeläinen. Juha Nyman Jurist Pohjola Bank Abp Juridik och avtalsärenden Er sum nim quatis autpat. Met laoreet wis et accum adignis eummodolore tie facin vel ut ex exer iuscipit la commolore. Juha Nyman Lakimies, Konsernipalvelut, laki- ja sopimusasiat

9 Pohjola i korthet Pohjola-koncernen tillhandahåller bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjola är en av de ledande aktörerna inom finansbranschen i Finland. Pohjolas kunder utgörs av företag, samfund och privatpersoner. Koncernens omfattande helhet av bank- och försäkringstjänster har utarbetats för att underlätta kundernas liv och stöda företagskundernas affärsrörelse. Pohjolas A-aktie har noterats på OMX Nordiska Börs Helsingfors sedan 1989, och bolaget har över aktieägare. Pohjola har som mål att växa inom alla affärsområden och ytterligare stärka sin marknadsposition. I all verksamhet betonas lönsamheten starkt. Dessutom har bolaget förbundit sig till effektiv kapitalanvändning och ägarvänlig utdelningspolicy. Till Pohjola-koncernen hör moderbolaget Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag. Koncernen har över anställda. De viktigaste dotterbolagen med affärsrörelse är: Pohjola Försäkring Ab A-Försäkring Ab Försäkringsaktiebolaget Europeiska Seesam-skadeförsäkringsbolagen i Baltikum. Pohjola Kapitalförvaltning Ab Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Pohjola Private Equity Funds Ab Pohjola Capital Partners Ab Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över fyra miljoner kunder. Pohjola Bank- och placeringsrörelse Skadeförsäkringsrörelse Företagsbanken Kapitalmarknaden Centralbanken och treasury Kapitalförvaltningen Privatkunder Företagskunder Baltikum Pohjola Årsrapport 2007

10 Resultatet 2007 År 2007 präglades av turbulensen på den internationella finansmarknaden som började i juli och som påverkade resultatet också för Pohjola-koncernens resultat. Mest påverkades Treasurys värderingsresultat. Samtidigt var Pohjolas operativa rörelse lönsam och växte starkt. Företagsbankens resultat överskred för första gången 100 miljoner euro. Kapitalmarknaden och Kapitalförvaltningen nådde också alla tiders resultat. Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag var det bästa någonsin och koncernen blev enligt preliminära uppgifter mätt med premieinkomsten den ledande skadeförsäkraren i Finland. Pohjola-koncernens resultatet före skatt var 288 miljoner euro (223). Resultatet per aktie var 1,04 euro (0,89). Avkastningen på eget kapital var 9,3 % (9,5). Koncernens nettointäkter ökade med 15 % och kostnaderna med 8 %. Företagsbankens kreditstock växte med 19 %. Premieintäkterna ökade med 8 %. Nettoantalet preferenskunder hos Skadeförsäkringen ökade med Intäkterna från Skadeförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var 4,8 % (5,2). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 92,9 % (98,7) och den operativa totalkostnadsprocenten var 93,8 % (95,5). Styrelsens förslag till utdelning är 0,65 euro (0,65) per aktie i serie A och 0,62 euro (0,62) per aktie i serie K. Resultatutvecklingen kvartalsvis Milj Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntenetto efter nedskrivningar Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Nettointäkter totalt Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader totalt Resultat före skatt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Inkomstskatt Periodens vinst Skatt på förändring i fonden för verkligt värde Periodens resultat till verkligt värde Pohjola Årsrapport 2007

11 Händelser under året Centrala händelser 1.1 Reijo Karhinen började som Pohjolas styrelseordförande och OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Pohjola Kapitalförvaltning Ab grundade ett nytt dotterbolag, Pohjola Private Equity Funds Ab, som tillhandahåller professionella fondplaceringstjänster för inhemska och utländska placerare Pohjola Försäkring Ab meddelade om försäljningen av sitt fartygsförsäkringsbestånd till danska Codan Forsikring A/S. Codan hör till den globala koncernen Royal & Sun Alliance, med vilken Pohjola redan länge har bedrivit internationellt samarbete. 2.5 En skiljedomstol som Centralhandelskammaren utsett fastställde inlösningspriset för aktierna i Pohjola Bank Abp: s dotterbolag Pohjola-Gruppen Abp till 14,35 euro per aktie. Det av skiljedomstolen fastställda inlösningspriset var 1,00 euro högre än det inlösningspris som Pohjola Bank Abp erbjöd För att stärka det egna kapitalet emitterade Pohjola ett s.k. Upper Tier 2-lån som hör till det övre supplementära kapitalet. Lånebeloppet var 100 miljoner engelska pund, och ansökan om notering av lånet på Londonbörsen lämnades in Styrelsen sammankallade en extra bolagsstämma för att för bolagsstämman föreslå en ändring av OKO Bank Abp:s firma till Pohjola Bank Abp. Samtidigt meddelade OP-gruppen att den ändrar sitt namn till OP-Pohjolagruppen Den extra bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagets firma till Pohjola Bank Abp. bonus. Uppskattningsvis över 10 % av de här kunderna får sina försäkringar helt och hållet betalda med bonus Pohjola-koncernen uppdaterade sin strategi. De viktigaste justeringarna i strategin gällde en allt intensivare integration av funktionerna, de ekonomiska målen, en effektivare kapitalanvändning samt en ytterligare stärkning av marknadspositionen Pohjola sänkte sin resultatprognos för 2007 på basis av marknadsutvecklingen under slutet av året. Koncernens resultat före skatt till verkligt värde för hela året beräknas inte nå upp till resultatet Tidigare uppskattades koncernen ha goda möjligheter att förbättra ifrågavarande resultat med minst 10 % år 2007, förutsatt att det inte skulle ske några plötsliga förändringar i utvecklingen på marknaden under återstoden av året Pohjola meddelade om köpet av hela aktiestocken i Kesko Abp:s dotterbolag K-Rahoitus Oy för cirka 30 miljoner euro. K-Rahoitus erbjuder företagskunder finansieringstjänster i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Pohjolas bankrörelse i Baltikum utvidgades betydligt Pohjola meddelade om försäljningen av sitt ryska dotterbolag ZAO OKO Capital Vostok till Swedbank från Sverige. Händelser under början av Firmanamnet Pohjola Bank Abp togs i bruk officiellt och den ändring i bolagsordningen som gällde namnändringen antecknades i handelsregistret OP-Pohjola-gruppen utvidgade sina koncentreringsförmåner så att den OP-bonus som samlas för bankärenden också kan användas för betalningen av Pohjolas försäkringar. Det här är en betydande finansiell förmån: bland de kunder som koncentrerat sina bank- och försäkringsärenden kan cirka betala sina premier med Pohjola Årsrapport

12 Nyckeltal Pohjola Bank Abp:s nyckeltal Resultat före skatt, milj Räkenskapsperiodens vinst, milj Avkastning på eget kapital, % 13,9 22,3 9,5 9, IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS Balansomslutning, mrd. 16,5 22,3 24,2 25,9 Utlåningsstock, mrd. 8,7 6,8 7,9 9,4 Kundmedel förvaltade av kapitalförvaltningen, mrd. 10,9 27,5 31,3 31,3 Premieintäkter från skadeförsäkring, milj Kapitaltäckning, % 11,0 12,8 12,9 12,2 Primärkapitalrelation, % 7,6 9,6 8,2 7,5 Resultatet/aktie (EPS), A-aktie 0,86 1,96 0,90 1,04 K-aktie 0,85 1,95 0,89 1,03 Resultat/aktie (EPS) inkl. förändringar i verkligt värde, 2,22 0,89 0,85 Eget kapital/aktie, 6,15 8,76 8,99 9,19 Utdelning/aktie, A-aktie 0,41 0,60 0,65 0,65* K-aktie 0,40 0,57 0,62 0,62* Utdelning/resultat (utdelningsförhållande), % * Effektiv utdelningsavkastning (OKO A), % 5,1 5,1 5,1 5,0* Vinstmultiplikator (P/E) 9,5 6,1 14,2 12,5 Aktiestockens marknadsvärde (A och K) milj Aktieomsättning (OKO A), milj. st % av aktiestocken (OKO A) Aktiernas antal (A och K) i genomsnitt under räkenskapsperioden, milj. st vid räkenskapsperiodens slut, milj. st Antal anställda i genomsnitt * Enligt styrelsens förslag 8 Pohjola Årsrapport 2007

13 Pohjolas rating Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning Standard & Poor s A -1+ AA Moody s P-1 Aa1 Fitch F1+ AA Ratingutsikterna är stabila enligt alla ratinginstitut. Vid bedömningen av Pohjolas rating beaktar ratinginstituten också hela OP-Pohjola-gruppens ekonomiska situation, eftersom gruppen övervakas som en helhet och centralinstitutet och medlemsbankerna (inkl. Pohjola) bär solidariskt ansvar för varandras skulder och förbindelser. OP-Pohjola-gruppen OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp. Den består av gruppens självständiga andelsbanker och gruppens centralinstitut Andelsbankscentralen med dotterföretag och andra företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen erbjuder ett vältäckande utbud av bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster för privat-, företags- och samfundskunder. OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 1 12/ /2006 Resultat före skatt, milj Avkastning på eget kapital (ROE),% 13,7 12,1 Avkastning på eget kapital till verkligt värde, % 10,9 11,4 Kostnader/intäkter, % (bank- och placeringsrörelse) Antal anställda i genomsnitt Omslutning, mrd. 65,7 59,5 Kapitaltäckning* 13,8 14,3 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen** 1,52 1,56 Marknadsandel, % Utlåningsstock 31,1 31,1 Inlåningsstock 32,3 32,7 Kapital i placeringsfonder 21,4 21,8 Försäkringsbesparingar i liv- och pensionsförsäkringar 19,9 19,1 * Enligt kreditinstitutslagen. ** Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Pohjola Årsrapport

14 Omvärlden Omvärlden för finansmarknaden 2007 var tudelad. Den ekonomiska högkonjunkturen, som varade ända till hösten, höll efterfrågan på bank- och försäkringstjänster stor. Högkonjunkturen började ge vika under slutet av året medan de allt svårare problemen på bostadsmarknaden i Förenta staterna medförde osäkerhet i den internationella ekonomin. Osäkerheten väntas fortsätta också 2008, men den ekonomiska tillväxten i Finland väntas trots det hålla sig måttlig. Konjunkturerna för den internationella ekonomin försämrades I länderna inom Europeiska unionen var tillväxten dock nästan lika stor som året innan. I Förenta staterna avtog tillväxten däremot klart, och nedgången blev allt brantare till följd av den kris på bostadsmarknaden som bröt ut i slutet av sommaren. Förenta staternas försvagade ekonomiska utsikter kastar i fortsättningen sin skugga också över konjunkturerna i de snabbt växande asiatiska länderna. Krisen på bostadsmarknaden i Förenta staterna stramade åt kreditgivningen på den internationella marknaden. Också kreditgivningens marginaler växte. I många länder ledde de amerikanska bolånen till stora förluster för de finansiella instituten, och ytterligare förluster är att vänta För att reducera risken för en kreditrecession ökade centralbankerna i flera omgångar likviditeten på finansmarknaden. I Förenta staterna sänkte centralbanken också sin styrränta. Europeiska centralbanken höll sin styrränta oförändrad under slutet av året sedan den i början av 2007 i två etapper höjt räntan så att den stannade på 4,0 %. Den ekonomiska tillväxten i Finland väntas avta 2008 I Finland höll högkonjunkturen 2007 i sig längre än väntat. Under slutet av hösten började den ekonomiska tillväxten dock avta lindrigt. Totalproduktionen ökade med cirka 4 %. Liksom året innan stöddes tillväxten av exporten, som ökade särskilt på Finlands huvudsakliga marknadsområde Västeuropa. Bostadsbygget vände nedåt, men investeringarna i husbygge blev klart livligare. Den relativt jämna ökningen i den privata konsumtionen fortsatte. Hushållens köpkraft förbättrades av den större lönesumman och mindre arbetslösheten. Enligt företagsförfrågningar förblev konjunkturläget bättre än vanligt inom alla huvudbranscher. Inom industrin avtog produktionsökningen en aning under slutet av året trots att orderstocken fortfarande var hög. Också byggföretagens orderstock var större än vanligt, men förväntningarna vände nedåt. Ökningen i tjänsteföretagens försäljning har avtagit, även om försäljningsförväntningarna fortfarande var goda. Den ekonomiska tillväxten väntas avta 2008 men trots det nå upp till det långtida genomsnittet. Tillväxten dämpas, eftersom exporten och den privata konsumtionen ökar mindre än Konsumenternas förtroende för en positiv utveckling i deras ekonomi förblev starkt Förväntningarna inför 2008 har dock blivit försiktigare. Stegringen av konsumentpriserna tilltog 2007 till 2,5 %. Inflationen väntas 2008 accelerera till mer än 3 %. Ökad osäkerhet på finansmarknaden Under första hälften av 2007 steg euriborräntorna sedan Europeiska centralbanken stramat åt sin penningpolitik genom två höjningar av styrräntan. Under hösten ökade bostadsfinansieringskrisen i Förenta staterna volatiliteten för de korta marknadsräntorna. De korta marknadsräntorna steg mer än de långa. Vid slutet av 2007 var 3 månaders euribor 4,69 % och 12 månaders euribor 4,75 %. Det att högkonjunkturen inom euroområdet brutits talar för en långsam sänkning av euriborräntorna Bankmarknadens tillväxt fortsatte 2007 redan för femte året i följd. Om tillväxten 2008 ska hålla sig nära de föregående årens siffror måste osäkerheten på aktiemarknaden skingras och konsumenterna rätt modigt ta krediter. Företagskrediternas tillväxt ökade till 12,9 % Den ökade osäkerheten på den internationella finansmarknaden störde knappt företagskreditmarknaden i Finland. Antalet företagsköp och generationsväxlingar var fortfarande stort. Insättningstillväxten accelererade till 13,9 %, eftersom de högre inlåningsräntorna erbjöd skydd mot fluktuationerna på värdepappersmarknaden. Finansieringskrisen i Förenta staterna kastade sin skugga över slutåret särskilt på aktiemarknaden. Indexet OMX Helsingfors Cap, som beskriver priset på börsaktier i Finland, steg med 3,9 % Tillväxten i placeringsfondernas kapital 10 Pohjola Årsrapport 2007

15 Värden avtog till 8,3 % då osäkerheten på den internationella marknaden ökade under slutet av året. Också premieinkomsten från livförsäkringar sjönk med 8,8 % från året innan trots att försäkringsbesparingarna ökade med 3,6 %. Premieinkomsten från skadeförsäkringen ökade i sin tur med cirka 5 %. Pohjola-koncernens värden är: 1MÄNNISKONÄRHET Det är lätt att närma sig oss. Vi är vänliga, initiativrika och snabba. Vi sätter värde på våra kunder, samarbetsparter och arbetskamrater. 2 ANSVARSKÄNSLA Vi håller våra löften och är konsekventa. Våra kundrelationer är långfristiga och baserar sig på ömsesidigt förtroende. Vi värnar om vår kompetens och vår goda arbetsatmosfär. Vi försäkrar oss om att vår affärsrörelse följer aktieägarnas fördel och är etiskt högklassig. 3FRAMGÅNG TILLSAMMANS Vi når framgång tillsammans med våra kunder. Vi bildar täckande nätverk i Finland och internationellt. Pohjola Årsrapport

16 Strategi Pohjolas styrelse beslöt i slutet av november 2007 att uppdatera koncernens strategi. Uppdateringen baserar sig på den strategi som fastsällts i maj De nya linjerna sträcker sig till Ett centralt tema för uppdateringen är att sammanfatta integreringen av bank- och försäkringsrörelsen. Allt hårdare krav ställdes också på koncernens ekonomiska mål på lång sikt. Pohjolas mission Att skapa ekonomiskt mervärde för kunderna och aktieägarna. Huvudbudskapen i strategin: Pohjola betonar kraftigt lönsamheten i sin verksamhet och en effektiv kapitalförvaltning. Koncernen söker tillväxt inom alla affärsområden - men inte på bekostnad av lönsamheten. Som stöd för tillväxten har koncernen OP-Pohjola-gruppens breda kundkår och Finlands mest kända bank- och försäkringsvarumärken. De viktigaste delområdena i strategin är: att utnyttja affärsområdenas gemensamma kundpotential och servicenät nya tjänster som ger mervärde internationell serviceförmåga Integrationen fördjupas Målet med strategin är Ett fullständigt integrerat finansföretag. Trots att Pohjola-koncernen har integrerats på många håll, vill man ytterligare stärka integrationen i alla servicekanaler och stödfunktioner såsom övergripande skötsel av kundrelationer, marknadsföring, riskhantering och ekonomistyrning. Prioriteringarna inom affärsrörelsen och målen för marknadspositionen Pohjola-koncernens mål är att bli marknadsledare som företagsbank, inom skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen. Bank- och placeringsrörelse Som företagsbank är Pohjolas strategiska mål att vara marknadsledare i Finland bland stora företagskunder tidigare var målet att förstärka positionen som den näststörsta aktören på marknaden och att tillsammans med den övriga OP-Pohjolagruppen bli marknadsledare som bank för sme-företag. För inhemska kunder erbjuds mångsidiga finansierings-, placerings- och betalningsrörelsetjänster också internationellt. För utländska kunder erbjuds banktjänster både för affärsrörelsebehov i Finland och inom närområdena. Vision Kunderna Personalen Placerarna Att vara den mest attraktiva finanspartnern Tillväxt Lönsamhet Utdelning 12 Pohjola Årsrapport 2007

17 Tillväxten inom bankrörelsen stöds av Pohjolas goda kundkännedom, smidiga betjäning, snabba beslutsfattande, långsiktiga verksamhet samt goda rating. Inom kapitalförvaltningen är målet att nå den ledande positionen i Finland. Som kapitalförvaltare för institutionella placerare är bolaget redan nu Finlands ledande tillhandahållare av tjänster. Skadeförsäkringsrörelse Inom skadeförsäkringen är målet att också i fortsättningen få marknadsandelen att öka. Det här målet får stöd av det nära samarbetet med andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen och det förnyade programmet för preferenskundshushåll. Inom skadeförsäkringsrörelsen söker vi tillväxt med riskbaserad premiesättning, vilket tryggar en lönsam verksamhet. Tillväxtmålen gäller hushållskunder, sme-företag samt jord- och skogsbrukskunder. Definitionen av preferenskundshushåll preciserades i samband med strategijusteringen. Nu avser man med preferenskundshushåll sådana hushåll som har försäkringsskydd från minst tre skadeförsäkringsproduktgrupper i Pohjola. Pohjola meddelade 2006 sitt mål för antalet preferenskundshushåll för Målet har ändrats enligt den nya definitionen: målet är att öka antalet preferenskundshushåll till före slutet av Enligt den tidigare definitionen var målet hushåll före slutet av Internationell serviceförmåga Pohjola satsar under de närmaste åren allt mer på sitt internationella tjänsteutbud i enlighet med kundernas behov. Både inom bank- och försäkringsrörelsen grundar sig utvecklingen av de internationella tjänsterna på noggrant övervägt samarbete. Företagsköp utesluts inte heller. Inom såväl bank- som skadeförsäkringsrörelsen är målet de närmaste åren att fortsätta att utöka och utveckla affärsrörelsen i Baltikum. Vidare utreds verksamhetsmöjligheterna i Ryssland. De ekonomiska målen för strategiperioden Pohjola-koncernens nya ekonomiska mål är mer krävande än förr: Pohjola-koncernens mål är att före slutet av 2010 nå 15 % i avkastning på eget kapital (ROE) till verkligt värde (tidigare 13 % före slutet av 2009). Vi strävar efter att hålla primärkapitalrelationen vid minst 8,5 % (tidigare minst 8,0 %, vilket enligt det nya beräkningssättet för kapitalbasen motsvarar cirka 9,5 %). Målet före slutet av Koncernen Avkastning på eget kapital, % 9,3 15,0 Primärkapitalrelation, nytt beräkningssätt, % 9,0 > 8,5 Bank- och placeringsrörelse Operativ avkastning på eget kapital, % 12,1 > 19 Operativ kostnads-/intäktsrelation, % 46,3 < 40 Skadeförsäkringsrörelse Operativ avkastning på eget kapital, % 25,2 > 20 Operativ totalkostnadsprocent, % 93,8 92 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,2 < 20 Solvensprocent, % Pohjolas mål är att upprätthålla sin AA-rating hos åtminstone två ratinginstitut. Utdelningspolicy Utdelningspolicyn ändrades inte vid uppdateringen av strategin. Den årliga utdelningen påverkas av koncernens lönsamhet, tillväxt och kapitaliseringsbehov. Målet är att Pohjola i utdelning betalar minst 50 % av resultatet per aktie, förutsatt att kapitaltäckningskravet uppnås. Åtgärder för att uppnå de strategiska målen en kundinriktad, långsiktig verksamhet att utnyttja bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunddata de bästa koncentreringsförmånerna för hushållskunder OP-Pohjola-gruppens mångsidiga och täckande servicenät en kompetent personal som trivs med sitt arbete högklassig, förutseende riskhantering effektiv kapitalanvändning det gemensamma namnet och varumärket Pohjola Utdelningsförhållande % Affärsrörelsens strategiska och ekonomiska mål beskrivs närmare i samband med respektive avsnitt. Utfall Mål på lång sikt * utdelning enligt styrelsens förslag Pohjola Årsrapport

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013 :s årsrapport 2013 Innehållsförteckningen År 2013 Verkställande direktörens översikt 6 Strategi 7 Syfte och mål 8 Konkurrensfördelar 11 Verkställandet av strategin 2013 12 Omvärlden 14 Finansbranschens

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2010. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2010 Ser en människa i varje kund. Kort om Aktia Aktia är en finländskt ägd finanskoncern. Koncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia

Läs mer

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster Finnvera Årsöversikt 2013 INNEHÅLL Innehåll Finnvera i korthet 4 Roll och verksamhetens betydelse 6 Strategi 12 Finansieringstjänster 18 Lån 20 Borgen 21 Exportgarantier och finansiering av exportkrediter

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Direktörens översikt 4 Finansinspektionens verksamhetsstrategi 6 Finansmarknaden 2002 10 Verksamhetsmiljön och dess verkningar på finansmarknaden 10 Strukturella förändringar

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN KREDITINSTITUTENS EKONOMISKA STÄLLNING KAPITALMARKNADEN LAGSTIFTNING

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Finansinspektionen i korthet... 2 Direktörens översikt... 3 Strategi 2014 2016... 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn... 7 Riskrelaterat

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer