Pohjola Bank ABP Årsrapport Pohjola Bank Abp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007. Pohjola Bank Abp"

Transkript

1 Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007 Pohjola Bank Abp ÅrsRAPPORT 2007

2 Innehåll 3 Översikt för aktieägarna 5 Pohjola i korthet 6 Resultatet Händelser under året 8 Nyckeltal 10 Omvärlden 11 Värden 12 Strategi 14 Utsikter 15 Personal 18 Samhällsansvar 21 Affärsrörelser 21 Bank- och placeringsrörelse 30 Skadeförsäkringsrörelse 36 Kapitaltäckning och riskposition 36 Bank- och placeringsrörelse 38 Skadeförsäkringsrörelse 41 Företagsstyrning 45 Organisation 46 Styrelsen 48 Koncernens ledningsgrupp 49 Aktier och aktieägare 52 Information till aktieägarna 53 Kontaktinformation Ekonomiska publikationer Den här publikationen tillsammans med Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007 utgör Pohjola Bank Abp:s årsredovisning för Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007 finns på internetadressen > Media. På samma adress kan man också beställa årsrapporter. Årsredovisningen publiceras på finska, svenska och engelska. OP-Pohjola-gruppens årsredovisning och samhällsansvarsrapport finns på internetadressen Alla siffror i årsredovisningen har avrundats och därför kan summan av enskilda tal avvika från talet på raden Totalt. Delårsrapporter 2008 Pohjola Bank Abp ger 2008 ut tre delårsrapporter: januari mars , april juni och juli september Rapporterna publiceras på finska, svenska och engelska. De finns att få på internetadressen Papperskopior kan beställas per telefon (tfn ) eller e-post

3 OKO är nu Pohjola TÄMÄ KOHTA LEIKATAAN POIS. ELI LÄPÄN LEVEYS ON 190mm OKO Bank Abp:s (OKO) namn ändrades till Pohjola Bank Abp. OP-gruppen tog i bruk sitt nya namn OP-Pohjolagruppen redan på hösten De nya namnen förenar bank-, placerings- och skadeförsäkringsrörelsen samt två anrika och starka finländska varumärken OKO grundas den 14 maj i Helsingfors med namnet Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag OKO får rätt att bevilja kredit också till andra kooperativa företag än andelskassor OKO får rätt att ta emot depositioner från allmänheten OKO tar sitt första utländska lån på kapitalmarknaden i Frankrike. OKO Bank Abp köpte i september 2005 majoriteten av aktiestocken i dåvarande Pohjola-Gruppen Abp och förvärvade senare hela aktiestocken. I samband med köpet konstaterades att koncernen behåller varumärket Pohjola. Köpet av Pohjola ändrade OKOs struktur och affärsrörelsens innehåll på ett avgörande sätt. Namnändringen gav bolaget ett namn och ett varumärke som sammanfattar hela verksamheten. Pohjola-varumärket är mycket känt bland såväl konsumenter som företags- och samfundskunder. Av koncernens affärsrörelse utgörs hälften av skadeförsäkring och också den andra hälften riktas i huvudsak till storföretag och samfund. Därför valde vi Pohjola som namn för det kraftigt förnyade börsbolaget OKO får rätt att bevilja lån till småindustrin OKO börjar lyda under affärsbankslagen. De sista begränsningarna för kreditgivningen slopas OKO inleder finansbolagsrörelse. OKO ansluter sig till betalningsrörelsesystemet SWIFT, som grundats av bankernas internationella samarbetsnät Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola grundas Helsingfors värdepappersbörs grundas och Pohjola går in på den Reseförsäkringsaktiebolaget Europeiska blir dotterbolag till Pohjola Pohjola-bolagen uppstår I Estland grundas ett skadeförsäkringsbolag 1988 som senare blir Pohjolas Pohjola kommer överens dotterbolag Seesam om korsvist ägande med International. det svenska försäkringsbolaget Skandia, som även blir en betydande samarbetspartner.

4 OKO Bank Abp heter från Pohjola Bank Abp. Pohjola är marknadsföringsnamnet både för Pohjola Bank Abp och Pohjola Försäkring Ab. I egenskap av ledande aktör i Finland tillhandahåller vi ett stort urval bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster för företagens behov. För privatpersoner tillhandahåller vi skadeförsäkringsoch kapitalförvaltningstjänster av hög kvalitet OKO tas upp för notering på Helsingfors Börs och får cirka aktieägare OKO inleder placeringsfondsrörelse OKO inleder investeringsbanksrörelse OKO förvärvar majoriteten i Pohjola-Gruppen Abp. Pohjola blir OKOs dotterbolag OKO Bank Abp beslutar ändra sitt namn till Pohjola Bank Abp från Bank- och placeringsrörelsen samt Skadeförsäkringsrörelsen får ett gemensamt varumärke. OP-gruppen ändrar sitt namn till OP-Pohjola-gruppen Pohjola ansluter sig till det av Skandia och Storebrand bildade nordiska skadeförsäkringsbolaget If Pohjola lösgör sig från samarbetet med If och fortsätter som ett självständigt, finländskt skadeförsäkringsbolag Pohjola köper A-Försäkring. Conventum ansluts till Pohjola Pohjola köper Suomibolagets livförsäkringsbestånd och grundar Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola Pohjola-Gruppen Abp avnoteras från Helsingforsbörsen. Pohjola-Gruppen Ab fusioneras med sitt moderbolag OKO Bank Abp.

5

6 Mikael Silvennoinen Reijo Karhinen Pohjola Årsrapport 2007

7 Översikt för aktieägarna Tudelad omvärld Den gynnsamma utvecklingen under början av året övergick i juli till den första verkliga prövningen för den internationella finansmarknaden. Kreditriskmarginalerna steg kraftigt och snabbt på skuldkapitalmarknaden. Likviditeten på den bankinterna penningmarknaden minskade klart och misstroendet mellan bankerna ledde till att de korta räntorna steg. Volatiliteten på aktiemarknaden nådde samma nivå som i början av 2000-talet och kursstegringen bröts. Utmärkt operativt resultat Pohjola-koncernens resultat före skatt 2007 var rekordstort och uppgick till 288 miljoner euro. Till följd av den ogynnsamma utvecklingen på finansmarknaden var koncernens resultat med beaktande av förändringarna i fonden för verkligt värde 234 miljoner euro, dvs. något större än Trots att marknadsläget hade en negativ effekt på det verkliga värdet av koncernens likviditetsreserver och placeringar, påverkades inte värdet av våra kundrörelser. Affärsrörelsernas utveckling var utmärkt och de nådde rekordresultat i fjol. Bank- och placeringsrörelsens kreditstock växte med 19 % på ett år. Av affärsområdena förbättrade Företagsbanken, Kapitalmarknaden och Kapitalförvaltningen sina resultat avsevärt jämfört med Skadeförsäkringens premieintäkter ökade med 8 % tack vare det kraftigt ökade kundantalet. I enlighet med våra mål växte privatkundsrörelsen speciellt kraftigt som resultat av andelsbankssamarbetet. Samtidigt förbättrades skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent till 93,8 %. På basis av de goda tillväxtsiffrorna 2007 uppskattar vi att vi lyckades stärka vår marknadsposition såväl inom Bank- och placeringsrörelsen som inom Skadeförsäkringsrörelsen. Integreringen av bank- och försäkringsrörelsen förlöpte enligt planerna och kostnads- och intäktssynergierna ser ut att åtminstone nå målen. Ambitiösare mål I november 2007 godkände styrelsen preciseringen av koncernens strategi samt de nya ekonomiska målen som sträcker sig till slutet av Vårt mål är att göra Pohjola-koncernen till ett fullständigt integrerat finansföretag som i Finland, sitt huvudsakliga marknadsområde, är den attraktivaste samarbetsparten för kunderna i bank- och försäkringsärenden. I den justerade strategin har vi som mål att bli marknadsledare i Finland både inom bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringsrörelsen. Samtidigt höjde vi också våra lönsamhetsmål. Konkurrenskraftig utdelning En aktieägarvänlig utdelningspolicy är ett av Pohjolas primära mål. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,65 euro per aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K. Stabilt framåt Läget på finansmarknaden har under början av 2008 fortfarande varit osäkert. Pohjola-koncernens likviditet, rating och kapitaltäckning är dock god. Vår konkurrensfördel är att vi är det enda stora finansföretaget vars strategiska beslut fattas i Finland. Det här ger oss en stabil grund att betjäna våra kunder högklassigt och långsiktigt. Vi tackar varmt våra aktieägare, kunder och samarbetsparter för förtroendet samt koncernens anställda för ett utmärkt arbete i fjol! Nu blickar vi mot en ny tid och börjar bygga en gemensam framtid under namnet och varumärket Pohjola. Helsingfors den 14 februari 2008 Reijo Karhinen ordförande för styrelsen Mikael Silvennoinen verkställande direktör Pohjola Årsrapport 2007

8 Jag arbetar som jurist vid företagsköp och syndikerade finansieringsarrangemang. Det väsentliga är att skräddarsy sådana avtalsvillkor som ger kunden mervärde och som kan anpassas till marknadspraxis och till bankens bästa. På bilden syns också finansieringschef Päivi Jääskeläinen. Juha Nyman Jurist Pohjola Bank Abp Juridik och avtalsärenden Er sum nim quatis autpat. Met laoreet wis et accum adignis eummodolore tie facin vel ut ex exer iuscipit la commolore. Juha Nyman Lakimies, Konsernipalvelut, laki- ja sopimusasiat

9 Pohjola i korthet Pohjola-koncernen tillhandahåller bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjola är en av de ledande aktörerna inom finansbranschen i Finland. Pohjolas kunder utgörs av företag, samfund och privatpersoner. Koncernens omfattande helhet av bank- och försäkringstjänster har utarbetats för att underlätta kundernas liv och stöda företagskundernas affärsrörelse. Pohjolas A-aktie har noterats på OMX Nordiska Börs Helsingfors sedan 1989, och bolaget har över aktieägare. Pohjola har som mål att växa inom alla affärsområden och ytterligare stärka sin marknadsposition. I all verksamhet betonas lönsamheten starkt. Dessutom har bolaget förbundit sig till effektiv kapitalanvändning och ägarvänlig utdelningspolicy. Till Pohjola-koncernen hör moderbolaget Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag. Koncernen har över anställda. De viktigaste dotterbolagen med affärsrörelse är: Pohjola Försäkring Ab A-Försäkring Ab Försäkringsaktiebolaget Europeiska Seesam-skadeförsäkringsbolagen i Baltikum. Pohjola Kapitalförvaltning Ab Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Pohjola Private Equity Funds Ab Pohjola Capital Partners Ab Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över fyra miljoner kunder. Pohjola Bank- och placeringsrörelse Skadeförsäkringsrörelse Företagsbanken Kapitalmarknaden Centralbanken och treasury Kapitalförvaltningen Privatkunder Företagskunder Baltikum Pohjola Årsrapport 2007

10 Resultatet 2007 År 2007 präglades av turbulensen på den internationella finansmarknaden som började i juli och som påverkade resultatet också för Pohjola-koncernens resultat. Mest påverkades Treasurys värderingsresultat. Samtidigt var Pohjolas operativa rörelse lönsam och växte starkt. Företagsbankens resultat överskred för första gången 100 miljoner euro. Kapitalmarknaden och Kapitalförvaltningen nådde också alla tiders resultat. Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag var det bästa någonsin och koncernen blev enligt preliminära uppgifter mätt med premieinkomsten den ledande skadeförsäkraren i Finland. Pohjola-koncernens resultatet före skatt var 288 miljoner euro (223). Resultatet per aktie var 1,04 euro (0,89). Avkastningen på eget kapital var 9,3 % (9,5). Koncernens nettointäkter ökade med 15 % och kostnaderna med 8 %. Företagsbankens kreditstock växte med 19 %. Premieintäkterna ökade med 8 %. Nettoantalet preferenskunder hos Skadeförsäkringen ökade med Intäkterna från Skadeförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var 4,8 % (5,2). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 92,9 % (98,7) och den operativa totalkostnadsprocenten var 93,8 % (95,5). Styrelsens förslag till utdelning är 0,65 euro (0,65) per aktie i serie A och 0,62 euro (0,62) per aktie i serie K. Resultatutvecklingen kvartalsvis Milj Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntenetto efter nedskrivningar Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Nettointäkter totalt Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader totalt Resultat före skatt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Inkomstskatt Periodens vinst Skatt på förändring i fonden för verkligt värde Periodens resultat till verkligt värde Pohjola Årsrapport 2007

11 Händelser under året Centrala händelser 1.1 Reijo Karhinen började som Pohjolas styrelseordförande och OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Pohjola Kapitalförvaltning Ab grundade ett nytt dotterbolag, Pohjola Private Equity Funds Ab, som tillhandahåller professionella fondplaceringstjänster för inhemska och utländska placerare Pohjola Försäkring Ab meddelade om försäljningen av sitt fartygsförsäkringsbestånd till danska Codan Forsikring A/S. Codan hör till den globala koncernen Royal & Sun Alliance, med vilken Pohjola redan länge har bedrivit internationellt samarbete. 2.5 En skiljedomstol som Centralhandelskammaren utsett fastställde inlösningspriset för aktierna i Pohjola Bank Abp: s dotterbolag Pohjola-Gruppen Abp till 14,35 euro per aktie. Det av skiljedomstolen fastställda inlösningspriset var 1,00 euro högre än det inlösningspris som Pohjola Bank Abp erbjöd För att stärka det egna kapitalet emitterade Pohjola ett s.k. Upper Tier 2-lån som hör till det övre supplementära kapitalet. Lånebeloppet var 100 miljoner engelska pund, och ansökan om notering av lånet på Londonbörsen lämnades in Styrelsen sammankallade en extra bolagsstämma för att för bolagsstämman föreslå en ändring av OKO Bank Abp:s firma till Pohjola Bank Abp. Samtidigt meddelade OP-gruppen att den ändrar sitt namn till OP-Pohjolagruppen Den extra bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagets firma till Pohjola Bank Abp. bonus. Uppskattningsvis över 10 % av de här kunderna får sina försäkringar helt och hållet betalda med bonus Pohjola-koncernen uppdaterade sin strategi. De viktigaste justeringarna i strategin gällde en allt intensivare integration av funktionerna, de ekonomiska målen, en effektivare kapitalanvändning samt en ytterligare stärkning av marknadspositionen Pohjola sänkte sin resultatprognos för 2007 på basis av marknadsutvecklingen under slutet av året. Koncernens resultat före skatt till verkligt värde för hela året beräknas inte nå upp till resultatet Tidigare uppskattades koncernen ha goda möjligheter att förbättra ifrågavarande resultat med minst 10 % år 2007, förutsatt att det inte skulle ske några plötsliga förändringar i utvecklingen på marknaden under återstoden av året Pohjola meddelade om köpet av hela aktiestocken i Kesko Abp:s dotterbolag K-Rahoitus Oy för cirka 30 miljoner euro. K-Rahoitus erbjuder företagskunder finansieringstjänster i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Pohjolas bankrörelse i Baltikum utvidgades betydligt Pohjola meddelade om försäljningen av sitt ryska dotterbolag ZAO OKO Capital Vostok till Swedbank från Sverige. Händelser under början av Firmanamnet Pohjola Bank Abp togs i bruk officiellt och den ändring i bolagsordningen som gällde namnändringen antecknades i handelsregistret OP-Pohjola-gruppen utvidgade sina koncentreringsförmåner så att den OP-bonus som samlas för bankärenden också kan användas för betalningen av Pohjolas försäkringar. Det här är en betydande finansiell förmån: bland de kunder som koncentrerat sina bank- och försäkringsärenden kan cirka betala sina premier med Pohjola Årsrapport

12 Nyckeltal Pohjola Bank Abp:s nyckeltal Resultat före skatt, milj Räkenskapsperiodens vinst, milj Avkastning på eget kapital, % 13,9 22,3 9,5 9, IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS Balansomslutning, mrd. 16,5 22,3 24,2 25,9 Utlåningsstock, mrd. 8,7 6,8 7,9 9,4 Kundmedel förvaltade av kapitalförvaltningen, mrd. 10,9 27,5 31,3 31,3 Premieintäkter från skadeförsäkring, milj Kapitaltäckning, % 11,0 12,8 12,9 12,2 Primärkapitalrelation, % 7,6 9,6 8,2 7,5 Resultatet/aktie (EPS), A-aktie 0,86 1,96 0,90 1,04 K-aktie 0,85 1,95 0,89 1,03 Resultat/aktie (EPS) inkl. förändringar i verkligt värde, 2,22 0,89 0,85 Eget kapital/aktie, 6,15 8,76 8,99 9,19 Utdelning/aktie, A-aktie 0,41 0,60 0,65 0,65* K-aktie 0,40 0,57 0,62 0,62* Utdelning/resultat (utdelningsförhållande), % * Effektiv utdelningsavkastning (OKO A), % 5,1 5,1 5,1 5,0* Vinstmultiplikator (P/E) 9,5 6,1 14,2 12,5 Aktiestockens marknadsvärde (A och K) milj Aktieomsättning (OKO A), milj. st % av aktiestocken (OKO A) Aktiernas antal (A och K) i genomsnitt under räkenskapsperioden, milj. st vid räkenskapsperiodens slut, milj. st Antal anställda i genomsnitt * Enligt styrelsens förslag 8 Pohjola Årsrapport 2007

13 Pohjolas rating Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning Standard & Poor s A -1+ AA Moody s P-1 Aa1 Fitch F1+ AA Ratingutsikterna är stabila enligt alla ratinginstitut. Vid bedömningen av Pohjolas rating beaktar ratinginstituten också hela OP-Pohjola-gruppens ekonomiska situation, eftersom gruppen övervakas som en helhet och centralinstitutet och medlemsbankerna (inkl. Pohjola) bär solidariskt ansvar för varandras skulder och förbindelser. OP-Pohjola-gruppen OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp. Den består av gruppens självständiga andelsbanker och gruppens centralinstitut Andelsbankscentralen med dotterföretag och andra företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen erbjuder ett vältäckande utbud av bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster för privat-, företags- och samfundskunder. OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 1 12/ /2006 Resultat före skatt, milj Avkastning på eget kapital (ROE),% 13,7 12,1 Avkastning på eget kapital till verkligt värde, % 10,9 11,4 Kostnader/intäkter, % (bank- och placeringsrörelse) Antal anställda i genomsnitt Omslutning, mrd. 65,7 59,5 Kapitaltäckning* 13,8 14,3 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen** 1,52 1,56 Marknadsandel, % Utlåningsstock 31,1 31,1 Inlåningsstock 32,3 32,7 Kapital i placeringsfonder 21,4 21,8 Försäkringsbesparingar i liv- och pensionsförsäkringar 19,9 19,1 * Enligt kreditinstitutslagen. ** Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Pohjola Årsrapport

14 Omvärlden Omvärlden för finansmarknaden 2007 var tudelad. Den ekonomiska högkonjunkturen, som varade ända till hösten, höll efterfrågan på bank- och försäkringstjänster stor. Högkonjunkturen började ge vika under slutet av året medan de allt svårare problemen på bostadsmarknaden i Förenta staterna medförde osäkerhet i den internationella ekonomin. Osäkerheten väntas fortsätta också 2008, men den ekonomiska tillväxten i Finland väntas trots det hålla sig måttlig. Konjunkturerna för den internationella ekonomin försämrades I länderna inom Europeiska unionen var tillväxten dock nästan lika stor som året innan. I Förenta staterna avtog tillväxten däremot klart, och nedgången blev allt brantare till följd av den kris på bostadsmarknaden som bröt ut i slutet av sommaren. Förenta staternas försvagade ekonomiska utsikter kastar i fortsättningen sin skugga också över konjunkturerna i de snabbt växande asiatiska länderna. Krisen på bostadsmarknaden i Förenta staterna stramade åt kreditgivningen på den internationella marknaden. Också kreditgivningens marginaler växte. I många länder ledde de amerikanska bolånen till stora förluster för de finansiella instituten, och ytterligare förluster är att vänta För att reducera risken för en kreditrecession ökade centralbankerna i flera omgångar likviditeten på finansmarknaden. I Förenta staterna sänkte centralbanken också sin styrränta. Europeiska centralbanken höll sin styrränta oförändrad under slutet av året sedan den i början av 2007 i två etapper höjt räntan så att den stannade på 4,0 %. Den ekonomiska tillväxten i Finland väntas avta 2008 I Finland höll högkonjunkturen 2007 i sig längre än väntat. Under slutet av hösten började den ekonomiska tillväxten dock avta lindrigt. Totalproduktionen ökade med cirka 4 %. Liksom året innan stöddes tillväxten av exporten, som ökade särskilt på Finlands huvudsakliga marknadsområde Västeuropa. Bostadsbygget vände nedåt, men investeringarna i husbygge blev klart livligare. Den relativt jämna ökningen i den privata konsumtionen fortsatte. Hushållens köpkraft förbättrades av den större lönesumman och mindre arbetslösheten. Enligt företagsförfrågningar förblev konjunkturläget bättre än vanligt inom alla huvudbranscher. Inom industrin avtog produktionsökningen en aning under slutet av året trots att orderstocken fortfarande var hög. Också byggföretagens orderstock var större än vanligt, men förväntningarna vände nedåt. Ökningen i tjänsteföretagens försäljning har avtagit, även om försäljningsförväntningarna fortfarande var goda. Den ekonomiska tillväxten väntas avta 2008 men trots det nå upp till det långtida genomsnittet. Tillväxten dämpas, eftersom exporten och den privata konsumtionen ökar mindre än Konsumenternas förtroende för en positiv utveckling i deras ekonomi förblev starkt Förväntningarna inför 2008 har dock blivit försiktigare. Stegringen av konsumentpriserna tilltog 2007 till 2,5 %. Inflationen väntas 2008 accelerera till mer än 3 %. Ökad osäkerhet på finansmarknaden Under första hälften av 2007 steg euriborräntorna sedan Europeiska centralbanken stramat åt sin penningpolitik genom två höjningar av styrräntan. Under hösten ökade bostadsfinansieringskrisen i Förenta staterna volatiliteten för de korta marknadsräntorna. De korta marknadsräntorna steg mer än de långa. Vid slutet av 2007 var 3 månaders euribor 4,69 % och 12 månaders euribor 4,75 %. Det att högkonjunkturen inom euroområdet brutits talar för en långsam sänkning av euriborräntorna Bankmarknadens tillväxt fortsatte 2007 redan för femte året i följd. Om tillväxten 2008 ska hålla sig nära de föregående årens siffror måste osäkerheten på aktiemarknaden skingras och konsumenterna rätt modigt ta krediter. Företagskrediternas tillväxt ökade till 12,9 % Den ökade osäkerheten på den internationella finansmarknaden störde knappt företagskreditmarknaden i Finland. Antalet företagsköp och generationsväxlingar var fortfarande stort. Insättningstillväxten accelererade till 13,9 %, eftersom de högre inlåningsräntorna erbjöd skydd mot fluktuationerna på värdepappersmarknaden. Finansieringskrisen i Förenta staterna kastade sin skugga över slutåret särskilt på aktiemarknaden. Indexet OMX Helsingfors Cap, som beskriver priset på börsaktier i Finland, steg med 3,9 % Tillväxten i placeringsfondernas kapital 10 Pohjola Årsrapport 2007

15 Värden avtog till 8,3 % då osäkerheten på den internationella marknaden ökade under slutet av året. Också premieinkomsten från livförsäkringar sjönk med 8,8 % från året innan trots att försäkringsbesparingarna ökade med 3,6 %. Premieinkomsten från skadeförsäkringen ökade i sin tur med cirka 5 %. Pohjola-koncernens värden är: 1MÄNNISKONÄRHET Det är lätt att närma sig oss. Vi är vänliga, initiativrika och snabba. Vi sätter värde på våra kunder, samarbetsparter och arbetskamrater. 2 ANSVARSKÄNSLA Vi håller våra löften och är konsekventa. Våra kundrelationer är långfristiga och baserar sig på ömsesidigt förtroende. Vi värnar om vår kompetens och vår goda arbetsatmosfär. Vi försäkrar oss om att vår affärsrörelse följer aktieägarnas fördel och är etiskt högklassig. 3FRAMGÅNG TILLSAMMANS Vi når framgång tillsammans med våra kunder. Vi bildar täckande nätverk i Finland och internationellt. Pohjola Årsrapport

16 Strategi Pohjolas styrelse beslöt i slutet av november 2007 att uppdatera koncernens strategi. Uppdateringen baserar sig på den strategi som fastsällts i maj De nya linjerna sträcker sig till Ett centralt tema för uppdateringen är att sammanfatta integreringen av bank- och försäkringsrörelsen. Allt hårdare krav ställdes också på koncernens ekonomiska mål på lång sikt. Pohjolas mission Att skapa ekonomiskt mervärde för kunderna och aktieägarna. Huvudbudskapen i strategin: Pohjola betonar kraftigt lönsamheten i sin verksamhet och en effektiv kapitalförvaltning. Koncernen söker tillväxt inom alla affärsområden - men inte på bekostnad av lönsamheten. Som stöd för tillväxten har koncernen OP-Pohjola-gruppens breda kundkår och Finlands mest kända bank- och försäkringsvarumärken. De viktigaste delområdena i strategin är: att utnyttja affärsområdenas gemensamma kundpotential och servicenät nya tjänster som ger mervärde internationell serviceförmåga Integrationen fördjupas Målet med strategin är Ett fullständigt integrerat finansföretag. Trots att Pohjola-koncernen har integrerats på många håll, vill man ytterligare stärka integrationen i alla servicekanaler och stödfunktioner såsom övergripande skötsel av kundrelationer, marknadsföring, riskhantering och ekonomistyrning. Prioriteringarna inom affärsrörelsen och målen för marknadspositionen Pohjola-koncernens mål är att bli marknadsledare som företagsbank, inom skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen. Bank- och placeringsrörelse Som företagsbank är Pohjolas strategiska mål att vara marknadsledare i Finland bland stora företagskunder tidigare var målet att förstärka positionen som den näststörsta aktören på marknaden och att tillsammans med den övriga OP-Pohjolagruppen bli marknadsledare som bank för sme-företag. För inhemska kunder erbjuds mångsidiga finansierings-, placerings- och betalningsrörelsetjänster också internationellt. För utländska kunder erbjuds banktjänster både för affärsrörelsebehov i Finland och inom närområdena. Vision Kunderna Personalen Placerarna Att vara den mest attraktiva finanspartnern Tillväxt Lönsamhet Utdelning 12 Pohjola Årsrapport 2007

17 Tillväxten inom bankrörelsen stöds av Pohjolas goda kundkännedom, smidiga betjäning, snabba beslutsfattande, långsiktiga verksamhet samt goda rating. Inom kapitalförvaltningen är målet att nå den ledande positionen i Finland. Som kapitalförvaltare för institutionella placerare är bolaget redan nu Finlands ledande tillhandahållare av tjänster. Skadeförsäkringsrörelse Inom skadeförsäkringen är målet att också i fortsättningen få marknadsandelen att öka. Det här målet får stöd av det nära samarbetet med andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen och det förnyade programmet för preferenskundshushåll. Inom skadeförsäkringsrörelsen söker vi tillväxt med riskbaserad premiesättning, vilket tryggar en lönsam verksamhet. Tillväxtmålen gäller hushållskunder, sme-företag samt jord- och skogsbrukskunder. Definitionen av preferenskundshushåll preciserades i samband med strategijusteringen. Nu avser man med preferenskundshushåll sådana hushåll som har försäkringsskydd från minst tre skadeförsäkringsproduktgrupper i Pohjola. Pohjola meddelade 2006 sitt mål för antalet preferenskundshushåll för Målet har ändrats enligt den nya definitionen: målet är att öka antalet preferenskundshushåll till före slutet av Enligt den tidigare definitionen var målet hushåll före slutet av Internationell serviceförmåga Pohjola satsar under de närmaste åren allt mer på sitt internationella tjänsteutbud i enlighet med kundernas behov. Både inom bank- och försäkringsrörelsen grundar sig utvecklingen av de internationella tjänsterna på noggrant övervägt samarbete. Företagsköp utesluts inte heller. Inom såväl bank- som skadeförsäkringsrörelsen är målet de närmaste åren att fortsätta att utöka och utveckla affärsrörelsen i Baltikum. Vidare utreds verksamhetsmöjligheterna i Ryssland. De ekonomiska målen för strategiperioden Pohjola-koncernens nya ekonomiska mål är mer krävande än förr: Pohjola-koncernens mål är att före slutet av 2010 nå 15 % i avkastning på eget kapital (ROE) till verkligt värde (tidigare 13 % före slutet av 2009). Vi strävar efter att hålla primärkapitalrelationen vid minst 8,5 % (tidigare minst 8,0 %, vilket enligt det nya beräkningssättet för kapitalbasen motsvarar cirka 9,5 %). Målet före slutet av Koncernen Avkastning på eget kapital, % 9,3 15,0 Primärkapitalrelation, nytt beräkningssätt, % 9,0 > 8,5 Bank- och placeringsrörelse Operativ avkastning på eget kapital, % 12,1 > 19 Operativ kostnads-/intäktsrelation, % 46,3 < 40 Skadeförsäkringsrörelse Operativ avkastning på eget kapital, % 25,2 > 20 Operativ totalkostnadsprocent, % 93,8 92 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,2 < 20 Solvensprocent, % Pohjolas mål är att upprätthålla sin AA-rating hos åtminstone två ratinginstitut. Utdelningspolicy Utdelningspolicyn ändrades inte vid uppdateringen av strategin. Den årliga utdelningen påverkas av koncernens lönsamhet, tillväxt och kapitaliseringsbehov. Målet är att Pohjola i utdelning betalar minst 50 % av resultatet per aktie, förutsatt att kapitaltäckningskravet uppnås. Åtgärder för att uppnå de strategiska målen en kundinriktad, långsiktig verksamhet att utnyttja bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunddata de bästa koncentreringsförmånerna för hushållskunder OP-Pohjola-gruppens mångsidiga och täckande servicenät en kompetent personal som trivs med sitt arbete högklassig, förutseende riskhantering effektiv kapitalanvändning det gemensamma namnet och varumärket Pohjola Utdelningsförhållande % Affärsrörelsens strategiska och ekonomiska mål beskrivs närmare i samband med respektive avsnitt. Utfall Mål på lång sikt * utdelning enligt styrelsens förslag Pohjola Årsrapport

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013 :s årsrapport 2013 Innehållsförteckningen År 2013 Verkställande direktörens översikt 6 Strategi 7 Syfte och mål 8 Konkurrensfördelar 11 Verkställandet av strategin 2013 12 Omvärlden 14 Finansbranschens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 s verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Innehåll s verksamhetsberättelse 2012 År 2012 i sammandrag...1 Omvärlden...3 s resultat och balansräkning...6 Kapitaltäckning...10 Riskhantering och kapitalutvärdering

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbanken är den fjärde största bankgruppen (12/2011) Antalet kunder 587 000, varav 300 000 är på Internet Tonvikten ligger på privatkunder, SME-företag

Läs mer

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbanken är den fjärde största bankgruppen (12/2012) Antalet kunder 588 500. Tonvikten ligger på privatkunder, SME-företag och jord- och skogsbrukskunder

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014... 1 Omvärlden Koncernens resultatanalys Riskhantering Koncernens riskposition

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2010 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2010 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013 s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Verksamhetsberättelse s verksamhetsberättelse 2013 År 2013 i sammandrag 1 Omvärlden 3 Gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2014

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2014 OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse År 2014 i sammandrag Omvärlden Gruppens resultat och omslutning Kundrelationer Betjäningskanaler Förvärvet av aktierna

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ersättningsförklaring 2013

Ersättningsförklaring 2013 Ersättningsförklaring 2013 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå affärsmålen.

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2012 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2012 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang har till syfte att främja en hög prestationsnivå och

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer