OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008"

Transkript

1

2 INNEHÅLL OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 i sammandrag 2 OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 3 Omvärlden 3 OP-Pohjola-gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning 10 Kapitalutvärdering och riskposition 13 OP-Pohjola-gruppens ekonomiska mål på lång sikt 19 Förändringar i OP-Pohjola-gruppens struktur 19 Ägarkunder och kunder 20 Personal och belöning 20 OPC:s förvaltning 20 Investeringar 21 Utsikter för Verksamheten och resultatet per rörelsegren 22 Den juridiska strukturen hos sammanslutningen av andelsbanker och OP-Pohjola-gruppen 30 Centrala resultat- och balansposter och ekonomiska nyckeltal OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008 OP-Pohjola-gruppens resultaträkning 38 OP-Pohjola-gruppens balansräkning 39 OP-Pohjola-gruppens kassaflödesanalys 40 Kalkyl över förändringar i OP-Pohjola-gruppens eget kapital 42 Noter till OP-Pohjola-gruppens bokslut 43 Innehållsförteckning över noterna 43 Principer för upprättandet av OP-Pohjola-gruppens IFRS-bokslut 46 Principer för kapitalutvärdering och riskhantering i OP-Pohjola-gruppen 65 Affärsrörelser som förvärvats under räkenskapsperioden 85 Tillgångar som innehas för försäljning 85 Noter till resultaträkningen 86 Noter angående tillgångar 96 Noter angående skulder och eget kapital 114 Övriga noter till balansräkningen 126 Noter angående ansvarsförbindelser och derivat 129 Övriga noter 138 Noter till riskhanteringen 151 Bokslutsutlåtande 180 Revisionsberättelse 181 DELÅRSRAPPORTER 2009 OP-Pohjola-gruppen och Pohjola Bank Abp ger båda ut tre delårsrapporter Delårsrapporterna publiceras januari mars , januari juni och januari september Delårsrapporterna publiceras på finska, svenska och engelska. De finns att få via nättjänsterna op.fi och pohjola.fi. Papperskopior kan beställas per telefon eller , e- post Alla siffror i verksamhetsberättelsen och boksluten har avrundats, varför summan av enskilda tal kan avvika från den summa som angetts. OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

3 OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 ÅR 2008 I SAMMANDRAG Gruppens resultat för hela året var tillfredsställande med beaktande av omständigheterna OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt var 372 miljoner euro (1 005)* Nedskrivningar och intäktsminskningar i anslutning till placeringsverksamheten förklarar till 90 % resultatminskningen. Bankrörelsens resultat var 532 miljoner euro (722). En betydande minskande effekt på resultatet hade den bonus som beviljats kunderna och som redovisats från resultatet, beloppet steg till 132 miljoner euro (83). Skadeförsäkringsrörelsens resultat före skatt var 55 miljoner euro (181). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade klart, men den försäkringstekniska lönsamheten var mycket god. Den operativa totalkostnadsprocenten** var 91,5 %. Det svaga resultatet från placeringsverksamheten vände skadeförsäkringens resultat till negativt 162 miljoner euro (+129). Trots det exceptionella marknadsläget har OP-Pohjola-gruppen inte tagit i bruk egna prissättningsmodeller vid värderingen av finansiella instrument eller värderat skulder till marknadspris. Tillväxten fortsatte mycket kraftig marknadspositionen förstärktes ytterligare Inlåningsstocken ökade 19 % ökningen av marknadsandelen, 1,5 %-enheter, var historiskt stor. Utlåningsstocken växte med 14 % bolånen ökade med 12 % och företagskrediterna med hela 22 %. Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 9 %, privatkundernas med 12 %. Marknadsandelen av kapitalet i placeringsfonder ökade med 1,1 %-enheter, och minskade i livförsäkringsbesparingarna med 0,6 %-enheter jämfört med ett år tidigare. En stark kapitaltäckning är en konkurrensfördel i en krävande omvärld OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning är mycket stark. Primärkapitalrelationen (Tier 1) var 12,6 % (12,6). Nedskrivningar av fordringar var 0,1 % av kredit- och garantistocken eller 58 miljoner euro (13). De oreglerade fordringarna ökade jämfört med föregående år, men deras andel av kreditoch garantistocken förblev liten. Gruppens likviditet och tillgången på finansiering har förblivit goda under rapportperioden trots den exceptionellt krävande omvärlden. Det finns exceptionellt stor osäkerhet i bedömningen av finansbranschens omvärld OP-Pohjola-gruppens mycket starka position inom kapitaltäckningen har i den här situationen fungerat som en stabiliserande buffert och tryggat kontinuiteten i verksamheten. * Förändringarna anges som tillväxt från motsvarande tidpunkt året innan. ** Den operativa totalkostnadsprocenten enligt myndigheternas formler steg från 92,9 % till 94,7 %. 2 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

4 OP-POHJOLA-GRUPPENS NYCKELTAL 1 12/ /2007 Förändring* Resultat före skatt, milj. e Bank- och placeringsrörelse Skadeförsäkring Livförsäkring Bonus som beviljats kunderna Avkastning på eget kapital (ROE), % 4,1 13,7-9,6 Avkastning på eget kapital till verkligt värde, % -6,0 10,9-16,8 Kostnader/intäkter, % (bank- och placeringsrörelse) ,8 Antal anställda i genomsnitt , Förändring* Omslutning, mrd. e 75,7 65,7 15,3 Kapitaltäckning** 12,7 12,2 0,5 Primärkapitalrelation, %** 12,6 12,2 0,4 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen*** 1,40 1,52-0,12 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % 0,4 0,3 0,1 Marknadsandel, % Utlåningsstock 32,1 31,1 1,0 Inlåningsstock 33,8 32,3 1,5 Kapital i placeringsfonder 22,5 21,4 1,1 Besparingar i liv- och pensionsförsäkringar 19,4 19,9-0,5 1 12/ /2007 Förändring* Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkring, % 29,4 30,8-1,4 * Förändringen i %-enheter med undantag för resultatet före skatt, den bonus som beviljats kunder, omslutningen och antalet anställda i genomsnitt, där förändringen anges i procent, samt kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen, där förändringen anges som förändring av relationstalet. ** Enligt kreditinstitutslagen. Siffrorna från 2007 har ändrats så att de är jämförbara. *** Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. OMVÄRLDEN Den internationella finansmarknaden hamnade 2008 i en allvarlig kris. Problemen som ursprungligen hade börjat på den amerikanska bostadsmarknaden spred sig snabbt till andra länder och sektorer. Produktionen vände nedåt i många länder. Finland kan inte heller undvika att drabbas av den recession som sprider sig inom den internationella ekonomin. Konjunkturutsikterna för 2009 är dystrare än tidigare. Krisen på den internationella finansmarknaden tillspetsades hösten 2008, då investeringsbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Likviditeten på finansmarknaden rasade. Den växande misstron höjde de korta marknadsräntorna och ökade fluktuationen på aktie- och valutamarknaden. För att lösa krisen vidtog olika länders centralbanker omfattande stödåtgärder för finansmarknaden. För att avvärja kreditkrisen ökade centralbankerna likviditeten på marknaden. Centralbankerna sänkte också sina styrräntor exceptionellt mycket. Dessutom meddelade flera stater om stora stimulanspaket. OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

5 Många finansiella institut i olika länder har drabbats av massiva förluster och blivit tvungna att be om stöd hos staten. Det här har lett till otaliga omstruktureringar inom finanssektorn. Också finska staten beslöt i januari 2009 liksom de övriga EU-länderna att vid behov bevilja statsgarantier för bankernas utlåning och göra tidsbundna kapitalplaceringar i bankerna. Centralbankernas och staternas stödåtgärder lindrade finansmarknadens akuta kris. De korta marknadsräntorna började sjunka, och handeln mellan bankerna har något återhämtat sig. Det är emellertid ännu svårt att uppskatta de slutliga effekterna. Den internationella finanskrisen har överallt försvagat konjunkturutsikterna. Både USA och de många EU-länder har redan gått in i en recession. Tillväxten håller på att dämpas också på tillväxtmarknaderna, eftersom deras inhemska efterfrågan endast delvis kompenserar de försämrade exportutsikterna. Konjunkturläget i Finland försvagades snabbt under den senare hälften av Tillväxten av totalproduktionen avstannade under slutet av året. Exporten vände nedåt till följd av den internationella recessionen. Tillväxten i den privata konsumtionen bromsades upp av hushållens ökade försiktighet till följd av de dystra ekonomiska nyheterna. Inkomstutvecklingen var fortfarande gynnsam, men sysselsättningen började försämras. Investeringarna ökade största delen av året, då tidigare påbörjade byggnadsprojekt färdigställdes. Byggnadstillstånden indikerar emellertid att bygginvesteringarna vänder brant nedåt. Finland är liksom de övriga industriländerna på väg in i en recession Av huvudbranscherna är nedgången inom industrin och särskilt inom byggnationen kraftig. Inom servicebranschen är nedgången långsammare än inom andra branscher. Konsumenternas förtroende är lika svagt som under depressionen på 1990-talet. Uppskattningarna om sparmöjligheterna är emellertid fortfarande goda. Uppgången i konsumentpriserna tilltog till 4,1 % Mest ökade inflationen av att livsmedlen och boendet blev dyrare. Då den ekonomiska tillväxten blir långsammare beräknas inflationen 2009 minska till under 3 %. Euribor steg fram till hösten 2008 på grund av den misstro som rådde på finansmarknaden. Dessutom höjde Europeiska centralbanken med hänvisning till den höga inflationen ännu i juli sin styrränta till 4,25 %. Då finanskrisen under hösten tillspetsades sänkte Europeiska centralbanken under slutet av året sin styrränta tre gånger till 2,5 % och i januari 2009 till 2,0 %. Samtidigt vände euribor nedåt. På bankmarknaden fortsatte den snabba ökningen av utlåningen och inlåningen under Tillväxten i de finansiella institutens lånestock var lika stor som under föregående år dvs. 11,7 % Den dåligt fungerande finansmarknaden ledde till att i synnerhet företagskrediterna ökade snabbt till 19 %. Däremot minskade tillväxten i bolånestocken till 8,7 % trots sjunkande räntor och bostadspriser under slutet av året. Hushållens kreditstock växte emellertid snabbare än intäkterna och skuldsättningen steg. Inlåningen ökade rekordartat med 12,9 %. Den branta nedgången på aktiemarknaden styrde sparmedlen till inlåningen. Under 2009 räknar man med att tillväxten på bankmarknaden blir långsammare. En ökning av inlåningen dämpas då intäkterna ökar långsammare och räntorna på tidsbundna insättningar sjunker. Man räknar också med att tillväxten inom bostadsfinansieringen dämpas, trots att snitträntorna på nya bolån sjunker. Utvecklingen på kapitalmarknaden var exceptionellt svag Börsåret var ett av de sämsta i historien, i och med att indexet OMX Helsingfors Cap som beskriver kurserna på den finländska aktiemarknaden sjönk med hela 50 %. Kapitalet i placeringsfonderna minskade med 37,4 % till följd av kännbara nettoförsäljningar och negativ avkastning. Premieinkomsten från livförsäkringar sjönk med 6,8 %, vilket bidrog till att också försäkringsbesparingarna vände nedåt. 4 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

6 Trots att konjunkturutsikterna försvagades ökade premieinkomsten från skadeförsäkringen med 4,2 % Recessionens effekter på skadeförsäkringen minskas av den stora andelen av lagstadgade försäkringar. Samtidigt räknar man med att en sjunkande ekonomisk aktivitet minskar tillväxten av försäkringsersättningarna. OP-POHJOLA-GRUPPENS RESULTAT OCH OMSLUTNING Januari december Resultatet före skatt var 372 miljoner euro (1005)*. Av resultatminskningen på 633 miljoner hänför sig 90 % till olika nedskrivningar och intäktsminskningar i anslutning till placeringsverksamheten. Det svaga resultatet från placeringsverksamheten belastade i synnerhet livförsäkringsrörelsens resultat, som blev klart negativt. Placeringsverksamheten minskade också skadeförsäkringens resultat före skatt, men det egentliga försäkringstekniska resultatet var mycket gott. Bank- och placeringsrörelsens resultat före skatt var i det krävande marknadsläget fortfarande gott, trots att det var mindre än föregående års rekordresultat. Finansgruppens intäkter minskade med 19 % till miljoner euro (2 254). Räntenettot växte med 13 % till miljoner euro (1 048), men de övriga intäkterna minskade med 14 % till 634 miljoner euro (1 206). Provisionsintäkterna, 419 miljoner euro, var nästan på fjolårets nivå trots minskningen av provisionsintäkter i anslutning till kapitalförvaltningen. Utvecklingen för andra centrala resultatposter påverkades avsevärt av den historiskt dåliga placeringsmarknaden, vilket avsevärt minskade intäkterna från placeringsverksamheten. Totalt räknar man med att det svaga resultatet från placeringsverksamheten försvagade finansgruppens resultat med 572 miljoner euro jämfört med föregående räkenskapsperiod. Nettointäkterna från livförsäkringsrörelsens placeringsverksamhet minskade med 308 miljoner euro, nettointäkterna från skadeförsäkringens placeringsverksamhet med 100 miljoner euro, nettointäkterna från handeln med 95 miljoner euro och nettointäkterna från bankrörelsens placeringsverksamhet med 70 miljoner euro. I de ovan nämnda nettointäkterna ingår i finansiella instrument som kan säljas en redovisad minskning av det verkliga värdet på 51 miljoner euro, nedskrivningar med resultatinverkan i samband med omklassificering av placeringsinstrument som innehåller inbäddade derivat för 112 miljoner euro samt en i gruppens likviditetsreserv redovisad minskning av det verkliga värdet på 74 miljoner euro. Under räkenskapsperioden redovisade i finansiella instrument som kan säljas nettomässiga realisationsförluster för 78 miljoner euro, ett år tidigare redovisades realisationsvinster för 134 miljoner euro. Under finanskrisen har många placeringsinstrument inte haft en riktig och fungerande marknad, vilket har minskat tillförlitligheten i de tillgängliga marknadspriskällorna. OP-Pohjola-gruppen har emellertid inte börjat tillämpa egna värderingsmodeller för att fastställa marknadsvärden. Gruppen har omklassificerat vissa tillgångsposter enligt en ny förordning som EU-kommissionen meddelade i oktober. I bokslutsnoterna finns en mer detaljerad förklaring om klassificeringen. Omklassificeringen minskar i fortsättningen fluktuationerna i resultatet. Kostnaderna var miljoner euro (1 129), dvs. 9,7 % större än ett år tidigare. En stor del av kostnadsökningen berodde på uppgången i personalkostnaderna. Uppgången på 8,3 % i personalkostnaderna beror på att antalet anställda ökat och att lönerna stigit samt pensionskostnaderna som vuxit klart snabbare än lönerna. För tillväxten i övriga administrationskostnader var ICT-kostnadernas andel betydande. Den bonus som betalades ut till ägarkunderna och OP-bonuskunderna ökade med 59 % till 132 miljoner euro (83). Nedskrivningarna av lån och fordringar ökade till 58 miljoner euro netto (13). Nya nedskrivningar redovisades brutto 81 miljoner euro, dvs. 92 % mer än ett år tidigare. Den största enskilda nedskrivningen på 10 miljoner euro redovisades för fordringar på Lehman Brothers. Återföringar från gamla nedskrivningar och annulleringar av nedskrivningar uppgick till totalt 23 miljoner euro, dvs. 21 % mindre än ett år tidigare. Nedskrivningarna var dock fortfarande synnerligen små, dvs. 0,11 % av kredit- och garantistocken. OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

7 Avkastningen på eget kapital var 4,1 %, medan den ett år tidigare var 13,7 %. Resultatet före skatt till verkligt värde var 365 miljoner euro negativt (+798) till följd av nedgången av marknadsvärdet på värdepapper. Bank- och placeringsrörelsens resultat före skatt var 532 miljoner euro (722). Skadeförsäkringens resultat före skatt uppgick till 55 miljoner euro (181), vilket är 70 % mindre än ett år tidigare. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 94,7 % (92,9) och den operativa totalkostnadsprocenten** förbättrades till 91,5 % (93,8). Livförsäkringens resultat före skatt var 162 miljoner euro negativt (+129). Både liv- och skadeförsäkringens resultat försvagades av en minskning av nettointäkterna från placeringsverksamheten. I samband med Pohjola-köpet hösten 2005 meddelade den dåvarande OP-gruppen att den strävar efter årliga intäkts- och kostnadssynergier på cirka 91 miljoner euro före slutet av Genom de beslut som fattats före slutet av rapportperioden väntas gruppen på årsplanet uppnå kostnadsminskningar på 55 miljoner euro. År 2010 beräknas kostnadsminskningarna med de beslut som fattats före utgången av 2008 stiga till över 65 miljoner euro. De intäktssynergier som uppnåtts hittills beräknas på årsplanet vara över 30 miljoner euro. Uppskattningarna av de synergifördelar som redan uppnåtts och totalbeloppen av de synergifördelar som uppnås genom de före utgången av rapportperioden fastställda projekten överstiger sålunda det mål som sattes Trots att målet har uppnåtts återstår synergipotential i synnerhet i fråga om intäktssynergier. Räkenskapsperiodens direkta integreringskostnader uppgick till 4 miljoner euro (15). Kostnader för projekt i anslutning till sammanslagningen av datasystemen, inklusive interna personalarbetskostnader, uppgick under rapportperioden till cirka 16 miljoner euro. * Inom parentes står jämförelsetalet för För resultaträkningstal och andra tal av kumulativ typ används talet för januari december För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp används talet vid den föregående bokslutstidpunkten ( ). ** Totalkostnadsprocenten utan de avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med Pohjola-köpet, vilka allokerats till rörelsesegmenten, och utan effekten av förändringarna i beräkningsgrunden. 6 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

8 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

9 8 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

10 Resultatanalys Milj. e 1 12/ /2007 Förändring, milj. e Förändring, % Resultat före skatt ,0 Förändring i fonden för verkligt värde, brutto Resultat före skatt till verkligt värde Avkastning på eget kapital (ROE), % 4,1 13,7-9,6 * Avkastning på eget kapital till verkligt värde, % -6,0 10,9-16,8 * Intäkter Räntenetto ,5 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,3 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto ,6 Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter ,4 Andel av intresseföretagens resultat ,1 Övriga intäkter totalt ,5 Intäkter totalt ,1 Kostnader Personalkostnader ,3 Övriga administrationskostnader ,0 Övriga rörelsekostnader ,6 Kostnader totalt ,7 Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OPbonuskunder Bonus ,1 Räntor på andels- och tilläggsandelskapital ,6 Återföringar totalt ,6 * %-enheter OP-Pohjola-gruppens omslutning uppgick vid slutet av december till 75,7 miljarder euro (65,7). Från slutet av 2007 växte omslutningen med 15 %. Under rapportperioden ökade fordringarna på kunder med 16 % till 51,7 miljarder euro (44,8) och inlåningen med 19 % till 34,5 miljarder euro (29,0). Skuldebreven emitterade till allmänheten ökade med 29 % till 18,2 miljarder euro. Det egna kapitalet minskade med 7,5 % till 5,2 miljarder euro (5,6) på grund av en minskning i fonden för verkligt värde. Fonden för verkligt värde var justerad med den uppskjutna skattefordran -556 miljoner euro (-10). Av minskningen i fonden för verkligt värde under rapportperioden beror merparten på nedgången i marknadsvärdet av värdepapper. Andelsbankernas medlemmars placeringar i andelskapital och tilläggsandelskapital uppgick vid slutet av december till 695 miljoner euro (689). Andelsbankernas räntor på andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet redovisades i bokslutet 2008 till ett belopp av totalt 22 miljoner euro. Pohjola Bank Abp:s (OKO Bank Abp till ) styrelse föreslår att bolaget i utdelning för 2008 betalar 0,23 euro per aktie i serie A och 0,20 euro per aktie i serie K. Enligt beslutet skulle utdelningen uppgå till totalt 45 miljoner euro (131). OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

11 Resultaträkningens huvudposter per kvartal Förändring Milj. e I II III IV % Räntenetto ,5 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,3 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto ,6 Övriga intäkter ,8 Intäkter totalt ,1 Personalkostnader ,3 Övriga administrationskostnader ,0 Övriga rörelsekostnader ,6 Kostnader totalt ,7 Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder ,6 Resultat före skatt ,0 KAPITALTÄCKNING För OP-Pohjola-gruppen räknas två olika relationstal för kapitaltäckningen. Gruppens verksamhet baserar sig på lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform. På grund av lagbestämmelserna om solidariskt ansvar och gemensam trygghet har för sammanslutningen av andelsbanker ställts ett kapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i kreditinstitutslagen. Sammanslutningen av andelsbanker består av sammanslutningens centralinstitut (OP-Centralen anl, dvs. OPC), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. Trots att OP-Pohjola-gruppens försäkringsbolag inte hör till sammanslutningen av andelsbanker, påverkar investeringarna i dem väsentligt den kapitaltäckning som räknas ut enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut. Den här kapitaltäckningen kallas kapitaltäckningen i sammanslutningen av andelsbanker. OP-Pohjola-gruppen bildar också ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. För finans- och försäkringskonglomerat ställs ett separat kapitalkrav. OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga är stark enligt båda kapitaltäckningsreglerna. Övergång till kapitaltäckningsanalys enligt Basel II OPC offentliggör den information som krävs enligt kapitaltäckningsreglernas pelare III i Basel II och Finansinspektionens standarder i full utsträckning en gång per år som en del av bokslutet. OP-Pohjola-gruppen övergår stegvis till internmetoden i beräkningen av kapitalkravet för kreditrisken. OP-Pohjola-gruppen har fått tillstånd av Finansinspektionen att från och med tillämpa intern riskklassificering för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken. Tillståndet gäller Pohjola Bank Abp:s exponeringar mot företags- och samfundskunder. Till övriga delar beräknas kapitalkravet för kreditrisken med schablonmetoden. Då internmetoden börjar tillämpas minskar OP-Pohjola-gruppens kapitalkrav. Tillämpningen av metoden väntas dock öka kapitalkravets känslighet för konjunkturfluktuationer. Beträffande marknadsrisker fortsätter OP-Pohjola-gruppen använda schablonmetoden. Kapitalkravet för operativa risker beräknas enligt basmetoden. Målet är att börja använda schablonmetoden OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

12 Kapitaltäckningen i sammanslutningen av andelsbanker OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt kreditinstitutslagen var vid slutet av december 12,7 % (12,2). Primärkapitalrelationen var 12,6 % (12,2). Kapitaltäckningen och primärkapitalrelationen var båda ett år tidigare med jämförbara tal 12,2, %. Kapitalbas Basel II Basel II* Rapporterad Milj. e Förändring, Förändring, milj. e % Kapitalbas Primärt kapital , Supplementärt kapital Övrig kapitalbas Avdragsposter från summan av primärt och supplementärt kapital Kapitalbas totalt , * Ändrat till jämförbara tal OP-Pohjola-gruppen tog från ingången av 2008 i bruk den metod som Finansinspektionen i första hand rekommenderar för beaktandet av investeringarna i försäkringsbolag i kapitaltäckningsanalysen enligt kreditinstitutslagen. Efter ändringen avdras hela balansvärdet av investeringarna i försäkringsbolag till hälften från det primära kapitalet och till hälften från det supplementära kapitalet. Till följd av ändringen minskade den jämförbara kapitalbasen med totalt cirka 378 miljoner euro, vilket minskade kapitaltäckningen med cirka 0,9 %-enheter till 12,9 %. Ändringen påverkade inte nämnvärt beloppet av det primära kapitalet. Finansinspektionen meddelade i januari 2009 en ny tolkning för beräkningen av den konsoliderade kapitalbasen enligt kreditinstitutslagen. Förändringen hänförde sig till hanteringen av försäkringsföretag i kapitalbasen. OP-Pohjola-gruppen har preciserat beräkningen av kapitalbasen i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Den här tolkningsändringen minskade den rapporterade kapitalbasen med totalt 234 miljoner euro och kapitaltäckningen med cirka 0,6 %-enheter. Kapitalbasen var 491 miljoner euro större än vad den skulle ha varit räknat enligt de principer som tillämpades före ändringen. Övergången till kapitaltäckningsanalys enligt Basel II-reglerna inverkade inte på finansgruppens kapitalbas. Det primära kapitalet var vid slutet av december miljoner euro. Det jämförbara primära kapitalet uppgick vid utgången av 2007 till miljoner euro. Rapportperiodens resultat med avdrag för den uppskattade vinstutdelningen har jämställts med det primära kapitalet. Under rapportperioden ökade OP-Pohjola-gruppens primära kapital med 4,9 %. Det supplementära kapitalet minskade under rapportperioden efter de minskningar som hänför sig till posten till noll. Minskningarna i det supplementära kapitalet har till överstigande delar allokerats till det primära kapitalet. Vid utgången av rapportperioden minskade kapitalbasen i den finansiella företagsgruppens fond för verkligt värde som var 84 miljoner euro negativ. Vid utgången av 2007 ökade den jämförbara fonden för verkligt värde kapitalbasen i den finansiella företagsgruppen med 18 miljoner euro. Pohjola Bank Abp emitterade i mars ett debenturlån på 170 miljoner euro som räknas till det undre supplementära kapitalet och som har en löptid på 10 år samt och i december ett kapitallån på 100 miljoner euro, av vilket 80 miljoner euro räknas till det primära kapitalet och 20 miljoner euro till den övriga kapitalbasen. Lånets löptid är 5 år. De investeringar i försäkringsbolag som till hälften avdras från det primära och supplementära kapitalet var vid utgången av december miljoner euro (1 813). På basis av dispenser beviljade av Finansinspektionen har de placeringar som OP-Pohjola-gruppens företag gjort i kapitalfonder som förvaltas av Pohjola Capital Partners i kapitaltäckningsanalysen behandlats på samma sätt som en aktieplacering i en näringssammanslutning. OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

13 Vid slutet av december var kapitallånens förhållande till det primära kapitalet före avdragsposter 3,6 % (4,6). Till det primära kapitalet har inte räknats den tillväxt i de egna kapitalen som uppkommit genom värderingen av pensionsåtagandena och de tillgångsposter som utgör täckning för dem i enlighet med IFRS samt av värderingen till verkligt värde av förvaltningsfastigheterna. Kapitaltäckning Basel II Basel I Rapporterad Milj. e Förändring, Förändring, milj. e % Riskvägda poster totalt , Kapitalkrav Kredit- och motpartsrisk , Marknadsrisken ,3 49 Operativ risk Totalt , Kapitaltäckning, % 12,7 11,3 1,4 13,8 Primärkapitalrelation, % 12,6 11,2 1,4 12,6 Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat beräknas i enlighet med konsolideringsmetoden. Vid beräkningen läggs till de egna kapitalen enligt konglomeratets balansräkning sådana poster som inte ingår i de egna kapitalen men som ska räknas till kapitalbasen enligt bestämmelserna för bank- eller försäkringsbranschen. Till kapitalbasen kan inte räknas sådana poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som ingår i konglomeratet. Finansinspektionen ändrade med den tolkning som den gav behandlingen av Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolags utjämningsbelopp i kapitaltäckningsanalysen. Ändringen minskade den kapitaltäckning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat med 196 miljoner euro vid utgången av mars. Ändringen har emellertid ingen väsentlig inverkan på gruppens faktiska riskhanteringsförmåga. OP-Pohjola-gruppens kapitalbas uträknad enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat överskred vid slutet av december lagens minimibelopp med miljoner euro (1 753). Ändringarna i kapitaltäckningsanalysen i enlighet med kreditinstitutslagen ökade möjligheten att utnyttja det supplementära kapitalet, vilket i praktiken kompenserar den ovan nämnda negativa effekten av tolkningsändringen som gäller AÖF. Till finans- och försäkringskonglomeratets kapitalbas har inte räknats försäkringsbolagens utjämningsbelopp. Vid slutet av december 2008 uppgick det totala utjämningsbeloppet minskat med skade- och livförsäkringens skatteskuld till 481 miljoner euro. Utjämningsbeloppet fungerar som försäkringsbolagens buffert för år med mycket skador, och är därmed en del av finansgruppens faktiska förlustbuffert. Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat Milj. e Förändring, milj. e Förändring, % OP-Pohjola-gruppens egna kapital ,5 Branschposter ,5 Goodwill och immateriella tillgångar ,9 Utjämningsbelopp ,7 Övriga poster som ingår i eget kapital och branschposter, och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas ,0 Konglomeratets kapitalbas totalt ,1 12 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

14 Kapitalkravet i kreditinstitutsverksamheten ,6 Kapitalkravet i försäkringsrörelsen ,7 Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas ,5 Konglomeratets kapitaltäckning ,8 Konglomeratets kapitaltäckningsgrad (kapitalbasen/minimibeloppet av kapitalbasen) 1,40 1,52-0,11* * Förändring i relationstalet KAPITALUTVÄRDERING OCH RISKPOSITION De viktigaste målen och principerna för kapitalutvärderingen och uppläggningen av den i huvuddrag Målet med kapitalutvärderingen är att trygga finansgruppens riskhanteringsförmåga och genom det säkerställa kontinuiteten i verksamheten. I OP-Pohjola-gruppen omfattar det här uppläggningen av intern styrning samt intern kontroll och riskhantering. I kapitalutvärderingen utnyttjas ekonomiskt kapital, stresstest som säkerställer ett tillräckligt kapital samt kapitalplaner som upprättas i samband med strategin och en proaktiv beredskapsplan för kapitalbasen. Kapitalutvärderingen har integrerats till en del av styrningen och ledningen av rörelsen. Kapitalutvärderingen genomdrivs på grupplanet oberoende av affärsrörelsen. OP-Pohjola-gruppens strategi innehåller de viktigaste linjerna för riskhanteringen samt målen för gruppens riskhanteringsförmåga och risktagningsvilja. Finansgruppens inställning till risktagning är moderat. Framgångsmätaren för riskhanteringsförmågan enligt strategin är förhållandet mellan det bestående kapitalet och det ekonomiska kapitalet. Målet är att det bestående kapitalet alltid ska överskrida det ekonomiska kapitalet. Målet för risktagningsviljan är att OP-Pohjola-gruppens nedskrivningar av fordringar inte nettomässigt ska överskrida 0,25 % av kredit- och garantistocken. OPC ansvarar för kapitalutvärderingen på grupplanet och för att gruppens riskhanteringssystem är tillräckliga och tidsenliga. OPC ger företagen i gruppen anvisningar för att trygga riskhanteringen och övervakar företagens verksamhet. De företag som hör till finansgruppen ska svara för den egna kapitalutvärderingen i enlighet med omfattningen och arten av deras verksamhet. OP-Pohjola-gruppens riskgränssystem har en betydande ställning inom gruppens riskhantering. OPC:s förvaltningsråd sätter för gruppens riskhanteringsförmåga samt för kredit- och marknadsriskerna ut riskgränser som begränsar gruppens risktagning. På basis av OP-Pohjolagruppens riskgränser fastställer OPC och dess dotterföretag egna riskgränssystem. Gruppens riskgränssystem utgör också grunden för de kontrollgränser som gäller medlemsandelsbankerna (inkl. Helsingfors OP Bank Abp). OPC styr och övervakar medlemsandelsbankerna främst på basis av kontrollgränssystemet. På basis av kontrollgränserna fastställer medlemsbankerna för sin verksamhet riskgränser som är snävare än kontrollgränserna. OP-Pohjola-gruppens riskposition Riskhanteringsförmåga Som mätare för OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga används förhållandet mellan kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Gruppens riskgräns för den här kapitaltäckningen är 1,2, medan kravet enligt lag är 1. Vid slutet av 2007 var förhållandet mellan kapitalbasen och minimibeloppet 1,40 mot 1,52 vid slutet av Vid slutet av 2007 var gruppens kapitalbas 710 miljoner euro (1 074) större än gruppens interna riskgräns hade förutsatt och miljoner euro (1 753) större än den lagstadgade gränsen. Den starka riskhanteringsförmågan fungerar som en buffert mot oförutsedda förluster och skapar förutsättningar för tillväxt i affärsrörelsen. I OP-Pohjola-gruppen beräknas kapitalens tillräcklighet regelbundet. Kapitalutvärderingen styr gruppens riskgränssystem. Den centrala riskmätaren för kapitalplaneringen är kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som mäter riskhanteringsförmågan. OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

15 Den mängd kapital som behövs för att täcka riskerna bedöms med OP-Pohjola-gruppens interna modell för ekonomiskt kapital. I OP-Pohjola-gruppens kapitalplanering ingår scenariegranskningar, med vilka kapitalens tillräcklighet bedöms i olika möjliga situationer. Gruppens riskhanteringsförmåga försvagas vid vissa testade stresscenarier, men ligger ändå högre än den riskgräns för riskhanteringsförmåga som gruppen fastställt. OP-Pohjola-gruppens riskgränser Riskhanteringsförmåga Riskgräns Kapitaltäckning (konglomeratlagen) 1,52 1,40 1,20 Kreditrisker, % Största enskilda exponering / kapitalbasen 7,0 7,1 15,0 Stora exponeringar totalt / kapitalbasen 0,0 0,0 100,0 Branschrisk 1) - 14,6 18,0 * Bankrörelse - 12,0 * Skadeförsäkring - 14,6 * Livförsäkring - 12,8 Oreglerade fordringar / kredit- och garantistocken 0,3 0,4 2,0 Marknadsrisker, % Finansieringsrisk, kumulativ finansieringsposition/bankrörelsens omslutning < 12 mån. -39,7-39,4-50,0 < 3 år -27,3-29,8-40,0 < 5 år -20,2-20,3-30,0 Likviditetsreserv/bankrörelsens omslutning 10,3 14,5 6,0 Ränterisk / det ekonomiska kapitalet 2) 0,7 0,6 +/-10 Valutakursrisk / det ekonomiska kapitalet 3) 8,7 4,2 20,0 Aktierisk / det ekonomiska kapitalet 4) 30,1 9,0 50,0 Kapital uppbundet i fastigheter/det ekonomiska kapitalet 34,1 30,0 70,0 1) 2) 3) 4) Bank- och placeringsrörelse: Fordr. och åtaganden i största branschen / fordr. och åtag. i företagssektorn Försäkringsbolag: Största företagsbranschens marknadsvärde/företagsplac. marknadsvärden (direkta plac.) Effekten av en räntestegring på 100 räntepoäng på nuvärdet av de framtida kassaflödena Den totala nettovalutapositionen enligt Finansinspektionens standard Marknadsvärde 14 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

16 Kreditrisker Kredit- och garantistocken i OP-Pohjola-gruppens bankrörelse var vid slutet av rapportåret 53,9 miljarder euro (47,2), dvs. 14 % större än ett år tidigare. Av tillväxten på 6,8 miljarder euro i kreditoch garantistocken stod hushållen för 3,3 miljarder euro och företagen och bostadssammanslutningarna för 3,2 miljarder. Under 2008 ökade hushållens bolån med 12 % till 24,2 miljarder euro, och deras andel var vid slutet av året 45 % (46) av gruppens totala kredit- och garantistock. Sammanlagt var hushållens andel av kredit- och garantistocken 63 % (65) och företagens och bostadssammanslutningarnas 34 % (32). OP-Pohjola-gruppens kredit- och garantistock är spridd. Vid slutet av 2008 uppgick den största exponeringen som utgörs av en enskild motpart till 7,1 % av gruppens kapitalbas (7,0). Riskgränsen för enskilda stora exponeringar är 15 %. Bankrörelsens största branschvisa exponering är fastighetsrörelsen, vars fordringar och åtaganden uppgick till 2,7 miljarder euro, dvs. 12,0 % av företagssektorns fordringar och åtaganden. Gruppens klassificeringssystem för företagskrediter omfattar nästan alla kunder i bolagsform. Syftet med klassificering är att gruppera kunderna enligt risken. Kundernas rating bedöms alltid vid behov, dock minst en gång om året Vid slutet av 2008 hade 96 % av företagsexponeringarna klassificerats. Av exponeringarna hade 66 % god rating (klasserna 1 6). Andelen exponeringar hos kunder med svag lånebetalningsförmåga (9 12) var 7 %. Också privatkunder grupperas enligt risk i kreditklasser. Av exponeringar i privatkunder hade 91 % klassificerats vid utgången av Av de sex huvudklasserna hörde 70 % av exponeringarna till de två bästa klasserna. I den näst bästa huvudklassen var 12 % av expoenringarna. Vid slutet av 2008 hade OP-Pohjola-gruppen oreglerade fordringar och nollräntefordringar för totalt 203 miljoner euro, vilket är 38 % mer än ett år tidigare. Från de oreglerade fordringarna och nollräntefordringarna har avdragits de individuella och gruppvisa nedskrivningar på 89 miljoner euro som riktar sig till dem (84). De oreglerade fordringarna och nollräntefordringarna i förhållande till kredit- och garantistocken var vid slutet av rapportåret 0,4 %, dvs. 0,1 %-enheter mer än 2007 och 1,6 %-enheter mindre än den riskgräns på 2,0 % som fastställts för relationstalet. Nedskrivningarna av fordringar var fortfarande små. Sådana nedskrivningar bokfördes 2008 för 81 miljoner euro brutto, vilket är 0,15 % av kredit- och garantistocken. Kreditriskerna har ökat, men de har fortfarande hållits små. De oreglerade fordringarnas och andra problemfordringars andel av kredit- och garantistocken var fortfarande liten. Uppskattningen stöds av de enskilda kreditbeslut samt andra analyser och rapporter av kreditportföljen som kreditstocksförsäkrings- och kreditriskkommittén behandlat. Den försvagade ekonomiska omvärlden under det sista kvartalet 2008 hann inte ännu återspegla sig på kundernas betalningsförmåga. OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

17 Kredit- och garantistocken per sektor Milj. e Oreglerade fordringar och nollräntefordringar % av kreditoch Milj. e garantistocken 2008 Förändring, % Företag och bostadssammanslutningar ,3 % Industri ,4 % Byggindustri ,7 % Handel och näring ,4 % Fastighetsinvestering ,4 % Övriga företag ,3 % Bostadssammanslutningar ,1 % Finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) ,7 % Offentlig sektor ock ickevinstsyftande samfund ,3 % Hushåll ,4 % Bolån ,3 % Utlandet ,3 % Totalt ,4 % Marknadsrisker OP-Pohjola-gruppens likviditet är god och kapitalanskaffningen har trots det svåra marknadsläget fungerat väl. Inlåningens andel av kapitalanskaffningen var cirka två tredjedelar. Andelen förblev under året densamma tack vare den kraftiga tillväxten inom placeringskonton. OP-Pohjolagruppens finansiella ställning stärktes under året också av de masskuldebrevslån som Pohjola Bank och OP-Bostadslånebanken emitterade. OP-Pohjola-gruppens och Pohjola Bank Abp:s likviditetsreserv uppgick vid slutet av september till 9,8 miljarder euro (5,7). Likviditetsreserverna bildar tillsammans med vissa andra poster som ingår i gruppens balansräkning den centralbanksdugliga likviditetsreserven som vid behov kan användas för att täcka poster som förfaller i hela gruppens partikapitalanskaffning över en period på cirka 24 månader. Som riskgränsmätare för finansieringsrisken i gruppens bankrörelse användes skillnaden mellan de fordringar och skulder som förfaller i förhållande till balansomslutningen i perioder på högst ett år, högst tre år och högst fem år. Förhållandet beräknades kumulativt. Nyckeltalen för finansieringsrisken var vid slutet av året klart bättre än riskgränserna. Inlåningsanskaffningens andel av omslutningen samt inlåningens produktfördelning följdes dessutom upp med separata nyckeltal. I riskgränssystemet har som mätare för ränterisken fastställts effekten av en uppgång på 1,0 %- enheter i räntorna på nuvärdet av ränteriskpositionen i relation till det ekonomiska kapitalet. Riskgränssystemets marknadsriskkontroll omfattar också försäkringsrörelsen. Vid slutet av året var värdet av ränteriskmätaren 0,6 % (0,7 %). OP-Pohjola-gruppens ränterisk ska hållas inom gruppens riskgränser, ± 10 %. De viktigaste källorna till ränterisker hos gruppen är ränterisken i detaljistbanksrörelsens finansiella balansräkning samt ränterisken i skade- och livförsäkringens placeringsverksamhet. Ränterisken i bankrörelsen består av ränterisken i den finansiella balansräkningen och ränterisken i Pohjola Banks handelsportfölj. 16 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

18 Marknadsvärdet av OP-Pohjola-gruppens noterade aktier och fondandelar var vid slutet av året 380 miljoner euro (1 128 ). Beloppet av aktie- och fondplaceringarna uppgick till cirka 20 % av den maximala aktierisken enligt gruppens riskgräns för aktierisken. Valutakursrisken mäts enligt den totala nettovalutapositionen i förhållande till det ekonomiska kapitalet. Valutakursrisken var cirka en fjärdedel av den maximala valutakursrisken enligt riskgränsen. Fastighetsinnehavet uppbundet i bankrörelsen minskade ytterligare. Vid slutet av året var kapitalet uppbundet i fastigheter inom bankrörelsen 1,0 miljarder euro, dvs. 19 miljoner euro mindre än ett år tidigare. Inom försäkringsbolagens placeringsverksamhet uppgick fastighetsinvesteringarnas marknadsvärde till 275 miljoner euro (276). Fastighetsrisken var klart mindre än hälften av den maximala fastighetsrisken enligt riskgränsen. I försäkringsbolagens placeringsverksamhet inverkar utvecklingen på placeringsmarknaden och konjunkturläget på fastighetsplaceringarnas relativa andel. Fastighetsplaceringarna riktas i första hand till objekt, som kan hållas länge som placeringsobjekt. Skadeförsäkring Vid slutet av 2008 uppgick skadeförsäkringens solvenskapital till 608 miljoner euro (613). Solvenskapitalet i relation till premieintäkterna var 66 % (72). Turbulensen på finansmarknaden försvagade värdet av placeringarna och genom det också solvensen. För att stärka solvensen emitterade Pohjola Försäkring Ab ett kapitallån på 50 miljoner euro till OP-Centralen anl och Pohjola Bank Abp kapitaliserade skadeförsäkringsbolagen för sammanlagt 65 miljoner euro. Moody's höjde ratingen för Pohjolas dotterbolag Pohjola Försäkring Ab, som bedriver skadeförsäkringsrörelse, från A2 till A1. Enligt Moody's avspeglar ändringen i ratingen den lyckade integreringen av Pohjola Försäkring och Pohjola Bank. Återförsäkringen av skadeförsäkringen har skötts centralt. Den självbehållna andelen av den riskspecifika återförsäkringen är högst 5 miljoner euro och för katastrofåterförsäkringens del 5 miljoner euro. Kapaciteten hos katastrofåterförsäkringen som ger skydd i händelse av kumulskador är 80 miljoner euro. De normala variationerna i affärsrörelsen medför variationer i resultatet och eget kapital. Antalet skador och deras storlek varierar från år till år. Skadekostnaden för storskador förklarar en betydande del av den årliga variationen i försäkringsrörelsens resultat. Under året inträffade det inom skadeförsäkringsrörelsen 204 (229) stora eller medelstora skador, och deras skadekostnad för egen räkning var totalt 84 miljoner euro (101). Största delen av skadeförsäkringens försäkringstekniska avsättningar är pensionsåtaganden som påverkas av den uppskattade dödlighetsintensiteten, inflationen samt den använda diskonteringsräntan. En ökning av den genomsnittliga livslängden med ett år ökar de försäkringstekniska avsättningarnas belopp med cirka 29 miljoner euro (29). Skadeförsäkringens placeringstillgångar uppgick vid slutet av 2008 till 2,4 miljarder euro (2,5). Det största tillgångsslaget var masslånen, vilkas andel av placeringsportföljen var 70 % (69). Den genomsnittliga ratingen för skadeförsäkringens ränteportfölj var enligt S&P:s rating AA- (AA-). Av ränteportföljen hörde 94 % (93) till kategorin investment grade. Noterade aktiers och kapitalinvesteringars andel av hela placeringsportföljen var 8 % (16), fastigheternas 6 % (5) och de alternativa placeringarnas 5 % (7). Skadeförsäkringens totala nettovalutaposition var något över 2 % (1) av placeringstillgångarna. Den kraftiga nedgången i aktiekurserna och de bredare kreditriskmarginalerna påverkade avkastningen från skadeförsäkringsrörelsens placeringsportfölj som var -7,0 % (4,8) till verkligt värde. Den genomsnittliga durationen i ränteportföljen var 4,3 år (3,8) och den löpande räntan vid årsskiftet var 5,3 % (4,8). De diskonterade försäkringstekniska avsättningarna var miljoner euro (1 244). De har diskonterats med en ränta på 3,5 % (3,5) och deras duration är 11,9 år (11,7). I övrigt är de försäkringstekniska avsättningarna på 848 miljoner euro (773) odiskonterade och deras duration är 2,2 år (2,0). OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

19 Livförsäkring På grund av instabiliteten på placeringsmarknaden förstärktes OP-Livförsäkrings Ab:s verksamhetskapital under OP-Livförsäkrings Ab genomförde två aktieemissioner till ett totalt värde av 260 miljoner euro, med vilka OP-Pohjola-gruppens goda risktäckningskapacitet allokerades till livförsäkringsrörelsen. Inom livförsäkringsrörelsen ansluter sig de viktigaste riskerna till placeringsverksamheten. För placeringsverksamheten har fastställts separata regler och förfaranden gällande riskhanteringen. För placeringsverksamheten fastställs årligen en placeringsplan, där de ekonomiska målen för placeringsverksamheten fastställs och kvantitativa och kvalitativa begränsningar slås fast. Placeringstillgångarna inom livförsäkringen uppgick vid slutet av 2008 till 3,9 miljarder euro (4,2). Ränteinstrumentens andel av placeringstillgångarna var 73 % (64). En betydande del av ränteplaceringarna fanns i räntefonder. Av masslånen hörde 83 % till kategorin "investment grade" (82). Den genomsnittliga ratingen för ränteportföljen är A+ (AA-) och den genomsnittliga durationen var 4,2 år (5,4). Aktiernas andel av de totala placeringstillgångarna var 5 % (17), fastigheternas 6 % (5) och de alternativa placeringarnas 16 % (14). Avkastningen på placeringstillgångarna var -12,0 % (2,6). Avkastningen på aktieplaceringarna led av en sjunkande kursutveckling. Aktiernas andel av placeringstillgångarna minskades under hösten. Avkastningen på ränteplaceringarna belastades av att räntorna steg fram till det sista kvartalet och av ökade ränteriskmarginaler till följd av den instabila marknaden. Livförsäkringens totala nettovalutaposition var en aning över 3 % av placeringstillgångarna (6). Pensionssamfund Till placeringsverksamheten hos OP-Pohjola-gruppens pensionssamfund (OP-Eläkekassa och OP-Eläkesäätiö) ansluter sig marknadsrisker. Effekterna av finanskrisen 2008 har minskat pensionssamfundens risktäckningskapacitet och sammansättningen i placeringsportföljen har anpassats till det rådande läget. Pensionssamfunden konsolideras inte i OP-Pohjola-gruppens bokslut. Operativa risker och rättegångar De ekonomiska förlusterna på grund av operativa risker var små. Centralt i OP-Pohjola-gruppens compliance-verksamhet är att säkerställa att principerna för intern styrning iakttas i all affärsrörelse. År 2008 utvecklades verksamhetsmodellen och organisationen för compliance-verksamheten. Viktigt var också förberedelser för att ta i bruk de förfaringssätt som den nya lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter. Vidare gjordes förberedelser inför den betaltjänstlag som träder i kraft i slutet av Med lagen införlivas direktivet om betaltjänster på den inre marknaden i lagstiftningen i Finland. Tvisten om inlösningspriset för aktierna i Pohjola-Gruppen Abp fortsätter i hovrätten. Enligt tingsrättens dom var inlösningspriset 13,35 euro per aktie, dvs. samma som det inlösningspris som Pohjola Bank Abp tidigare erbjudit. Den gode man som förordnats för minoritetsägarna i Pohjola-Gruppen Abp och vissa enskilda minoritetsägare har sökt ändring i den dom som Helsingfors tingsrätt meddelade för inlösningsprisets del. Pohjola Bank Abp har sökt ändring i de rättegångskostnader som motparten dömts att betala, den ränta som fastställts på inlösningspriset och vissa frågor i anslutning till rättegångsförfarandet. Rating Av de internationella ratinginstituten ger Fitch Ratings en rating åt både OP-Pohjola-gruppen och dess centralbank Pohjola Bank Abp. OP-Pohjola-gruppens ekonomiska ställning har en stor inverkan också på den rating som ges enbart Pohjola Bank Abp. 18 OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2008

20 Ratingen är följande: Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning Fitch Rating (OP-Pohjola-gruppen och Pohjola) F1+ AA- Standard & Poor's (Pohjola) A-1+ AA- Moody's (Pohjola) P-1 Aa1 Ratingutsikterna är stabila enligt alla ratinginstitut. OP-POHJOLA-GRUPPENS EKONOMISKA MÅL PÅ LÅNG SIKT I OP-Pohjola-gruppens affärsstrategi, som antogs i juni 2006, fastställs det ekonomiska målet på lång sikt. Mål har ställts för riskhanteringsförmågan, lönsamheten, risktagningsviljan och effektiviteten. Till följd av nedgången av marknadsvärdet på finansiella instrument uppnådde finansgruppens lönsamhet under rapportperioden inte målet på lång sikt. Värdet på effektivitetsmätaren försvagades från föregående års 49 % till 54 %. De framgångsmätarvärden som beskriver riskhanteringsförmåga och risktagningsvilja var bättre än målet. Framgångsmätare på lång sikt Riskhanteringsförmåga Lönsamhet Risktagningsvilja Effektivitet (bank- och placeringstjänster) Mätare Mål Bestående kapital/ekonomiskt kapital minst 1,0 1,06 1,14 Mätare Mål 1 12/ /2007 Avkastning på ekonomiskt kapital Nedskrivningar av fordringar / kredit- och garantistocken Kostnader / Intäkter Intäkter minst 17 % högst 0,25 % högst 50 % 8,0 % 22,5 % 0,11 % 0,03 % 54 % 49 % FÖRÄNDRINGAR I OP-POHJOLA-GRUPPENS STRUKTUR I OP-Pohjola-gruppens bokslut konsolideras 227 andelsbanker, OPC-koncernen och Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Karunan Osuuspankki fusionerades med Sauvon Osuuspankki. Dessutom har Joensuun Osuuspankki och Kontiolahden Osuuspankki fusionerats och bildat den nya banken Joensuun Seudun Osuuspankki.Kuusjoen Osuuspankki, Kiikalan Rekijoen Osuuspankki, Kiskon Osuuspankki, Perniön Osuuspankki och Salon Seudun Osuuspankki har beslutat om en fusion och bildar genom en kombinationsfusion nya Salon Osuuspankki. Lieksan Osuuspankki, Nurmeksen Osuuspankki och Valtimon Osuuspankki bildar genom en kombinationsfusion Pielisen Osuuspankki. Planen är att fusionen av de två sistnämnda införs i handelsregistret I enlighet med det avtal som Pohjola Bank Abp och Kesko Abp ingick övergick aktiestocken i K-Rahoitus Oy i Pohjola Bank Abp:s ägo och bolagets namn ändrades till Pohjola Finance Ab. Pohjola Bank Abp:s och Pohjola Finance Ab:s styrelser har accepterat en plan enligt vilken Pohjola Finance Ab fusioneras med sitt moderbolag uppskattningsvis OP-POHJOLA-GRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse 2011 År 2011 i sammandrag...2 Omvärlden...4 OP-Pohjola-gruppens resultat och balansräkning...7

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskhantering...6 Koncernens riskposition...7 Kapitaltäckningen...9

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Pohjola Bank Abp I Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 INNEHÅLL STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009...2 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskposition...5 Koncernens riskposition...6 Kapitaltäckning...7

Läs mer

Not 14. Övriga rörelseintäkter Not 15. Personalkostnader Not 16. Övriga administrationskostnader Not 17. Övriga rörelsekostnader Not 18.

Not 14. Övriga rörelseintäkter Not 15. Personalkostnader Not 16. Övriga administrationskostnader Not 17. Övriga rörelsekostnader Not 18. OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse År 2015 i sammandrag Omvärlden Gruppens resultat och omslutning OP Gruppens operativa

Läs mer

ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001

ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001 ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001 Andelsbankscentralen Postadress: PB 308, 00101 Helsingfors Besöksadress: Industrigatan 1b, 00510 Helsingfors Telefonväxel: (09) 4041, telefax: (09) 404 3703 Internetadress:

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

OP-GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2006

OP-GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2006 OP-GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2006 06 Innehåll OP-gruppen i korthet...4 Chefdirektörens översikt...6 Värden och strategi...8 Marknadsposition...11 Omvärlden...12 OP-gruppen 2006...14 Ägarkunder...18 Personal...20

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Periodisk information 2014-09-30 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

OKO ÅRSREDOVISNING 2005

OKO ÅRSREDOVISNING 2005 OKO ÅRSREDOVISNING 2005 05 OKO Andelsbankernas Centralbank Abp är ett finländskt finansföretag som erbjuder bank-, placeringsoch skadeförsäkringstjänster. Skadeförsäkringstjänsterna erbjuds under varumärket

Läs mer

BALANSBOKENS INNEHÅLL

BALANSBOKENS INNEHÅLL Kronoby Andelsbank BALANSBOK 2015 BALANSBOKENS INNEHÅLL sida 1-17 Verksamhetsberättelsen 18-19 Andelsbankens resultaträkning och balansräkning 20-21 Finansieringsanalys Noterna till andelsbankens resultaträkning

Läs mer

POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR 1 (43) POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med det grundprospekt för obligationsprogrammet som Pohjola Bank Abp daterat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT För perioden januari september 2007

DELÅRSRAPPORT För perioden januari september 2007 DELÅRSRAPPORT För perioden januari september 20 22.10.20 Perioden i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 23 % till 20,5 Meuro (jan september 2006: 16,6) Räntenettot ökade med 20 % till 28,8 Meuro (24,1)

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 s verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Innehåll s verksamhetsberättelse 2012 År 2012 i sammandrag...1 Omvärlden...3 s resultat och balansräkning...6 Kapitaltäckning...10 Riskhantering och kapitalutvärdering

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011 Skandiabanken Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare III 31 december 2011 1 Innehållsförteckning Kapitaltäckningsanalys och likviditetsrisker - Skandiabanken finansiell

Läs mer

Nyckeltal 2015 2014 Förändring Rörelsevinst, 1000 euro 11 064 6 868 61,1 % Kostnaderna i relation till

Nyckeltal 2015 2014 Förändring Rörelsevinst, 1000 euro 11 064 6 868 61,1 % Kostnaderna i relation till 1(23) STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vasa Andelsbanks rörelsevinst blev avsevärt bättre år 2015 än året innan. Rörelsevinsten steg främst tack vare försäljningsvinster från försäljning av OP-Kortbolaget

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Rörelseresultatet uppgick till 723 (513). Exkl. nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick det till 722 (466). Räntenettot uppgick

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Verkställande direktören har ordet

Verkställande direktören har ordet Årsberättelse 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verkställande direktören har ordet... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse över räkenskapsperioden 1.1-31.12.2013... 2 Bankens affärsverksamhet... 2 Resultat... 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

KVEVLAX SPARBANK BALANSBOK 2015. FO-nummer: 0198368-6 Postadress: PB 11 Besöksadress: Kvevlaxvägen 1, Kvevlax Hemort: Korsholm

KVEVLAX SPARBANK BALANSBOK 2015. FO-nummer: 0198368-6 Postadress: PB 11 Besöksadress: Kvevlaxvägen 1, Kvevlax Hemort: Korsholm KVEVLAX SPARBANK BALANSBOK 2015 FO-nummer: 0198368-6 Postadress: PB 11 Besöksadress: Kvevlaxvägen 1, Kvevlax Hemort: Korsholm 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Verkställande

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt SBAB! Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 SBAB Bank AB (publ) Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt Första kvartalet 2014 (Fjär de kvar talet 2013) Rörelseresultatet uppgick till 340 mnkr

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013 s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Verksamhetsberättelse s verksamhetsberättelse 2013 År 2013 i sammandrag 1 Omvärlden 3 Gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

SPARBANKSGRUPPENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1-31.12.2015

SPARBANKSGRUPPENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1-31.12.2015 SPARBANKSGRUPPENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1-31.12.2015 SPARBANKSGRUPPENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1-31.12.2015 Innehållsförteckning Sparbanksgruppens bokslutkommuniké 1.1-31.12.2015 3 Sparbanksförbundet anl:s verkställande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2014-07-01 2014-09-30 Intäkterna ökade med 41,1 procent till 22,3 (15,8) mkr Resultat före skatt ökade till 2,3 (0,2) mkr Eget kapital per aktie uppgick till 117,27 (110,23)

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Sparbanken Västra Mälardalens Delårsrapport. Januari - mars 2016

Sparbanken Västra Mälardalens Delårsrapport. Januari - mars 2016 Sparbanken Västra Mälardalens Delårsrapport Januari - mars 2016 Första kvartalet 2016 i korthet Sparbankens rörelseresultat uppgick till 12.139 tkr. Sparbankens K/I tal efter kreditförluster uppgick till

Läs mer

BALANSBOK RÄKENSKAPSPERIODEN 2010

BALANSBOK RÄKENSKAPSPERIODEN 2010 BALANSBOK RÄKENSKAPSPERIODEN 2010 554904 ANDELSBANKEN RASEBORG Balansbokens innehåll sida 1-42 Verksamhetsberättelsen 43-48 Andelsbankens koncerns resultaträkning och balansräkning 49-52 Andelsbankens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Placeringsöversikt 1/2009

Placeringsöversikt 1/2009 Placeringsöversikt 1/2009 Vad nytt på placeringsmarknaden? Marknaden domineras av osäkerhet, s. 2 Fondöversikten blickar mot framtiden, s. 4 Recessionen i världsekonomin sträcker sig också till Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Avanza Bank AB (publ) Rörelseintäkterna ökade under året med 44 (17) procent till 693 (480) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 47 (44) procent Resultatet efter skatt ökade med 13

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Andelsbanken för Åland

Andelsbanken för Åland 2008 Andelsbanken för Åland Kort om Andelsbanken för Åland 2008 2007 Förändr. % Räntenetto, Meuro Intäkter, Meuro Kostnader, Meuro Kreditförluster, Meuro Rörelsevinst, Meuro 4,1 5,8 3,4 0,1 2,3 3,7 5,5

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB. 30 september 2015

PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB. 30 september 2015 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB 30 september 2015 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:19) om mindre lokala svenska

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 VD har ordet 4 Verksamheten januari december 2013 5 Resultaträkning koncernen 9 Rapport över totalresultatet koncernen 10 Rapport över finansiell

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer