Årsredovisning. Brf Gudöterrassen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Gudöterrassen"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Gudöterrassen Räkenskapsåret 2012

2 Org.nr (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Gudöterrassen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Samtidigt ändrades föreningens formella namn till Bostadsrättsföreningen Gudöterrassen. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Näsby 60:1 och Gudöviken 1 och är belägen i Tyresö kommun. Byggnadsår På fastigheten finns 115 st terrasslägenheter med en sammanlagd area på m2. Samtliga är upplåtna med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 52 st 1-2 rum och kök 31 st 3 rum och kök 32 st 4-5 rum och kök Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma bestått av: Ordinarie Monika Moberg-Falk Ordf Anders Attehed Vice ordf Kåre Svanholm Sekr Gunilla Tegman-Lundin Tom Olsson Suppleanter Sten Nilsson Leif Elo Sören Berggren I tur att avgå är Monika Moberg-Falk och Kåre Svanholm, alla suppleanter samt föreningens revisorer som väljs på ett år.

3 Org.nr (16) Revisorer Ordinarie Extern Lars Jonasson Borev Revisionsbyrå AB Intern Lennart Johansson Gudöterrassen 422 Suppleant Extern Tomas Jonasson Borev Revisionsbyrå AB Intern Marie Öqvist Gudöterrassen 622 Valberedning Ingela Carlsson Maud Nilsson Gördis Edholm Sammankallande Representanter vid års- och trädgårdsbesiktning av fastigheten: Monika Moberg-Falk, Tom Olsson och Leif Elo. Fastighetens tekniska status Fjärrvärme installerades Sjövärmepumpar finns sedan tidigare. För fastigheten finns en 10 årig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. OVK besiktning har skett... Energideklaration har i enlighet med gällande regler upprättats Lägenhetsöverlåtelser Antalet försäljningar i området har varit 5 (9) st, och vi kan konstatera att priserna för lägenheterna har varit stabila för Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs styrelsens samtycke. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft (10) st protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB, Uppsala. Lägenhetsförteckningen hanteras av ISS Facility Services AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av ECO-produktion. Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i If. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.)

4 Org.nr (16) Ekonomi Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens yttre reparationsfond sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ, som är stämman, fattat beslut. Styrelsens förslag är att kronor ianspråktas av yttre reparationsfonden. Reservering föreslås av styrelsen med kronor. Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår För inkomståret 2012 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen. För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3 %. Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till ( ) kronor. Styrelsens årsberättelse bokföringsåret 2011 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Föreningens styrelse har bestått av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter som valts av ordinarie årsstämma. Styrelsen har under året arbetat enligt upprättat dokument "Arbetsordning för styrelsen i bostadsrättsföreningen Gudöterrassen". Föreningen har träffat avtal med Telia för leverans av bredband. Telia installerade fiber/bredband under maj månad Telia informerade vid ett antal tillfällen och installationen fortlöpte enligt plan. Samtliga lägenheter har nu ett fungerande bredbandsystem som ger flexibilitet. Systemet ger förutom Digital Tv möjlighet till bredbanduppkoppling, Ip-telefoni samt ett större kanalutbud för den som önskar. Inga andra nya avtal har skrivits. Den rullande 10 åriga underhållsplanen följs, med vissa löpande kompletteringar. Planerat underhåll under året har genomförts för kronor varav kronor tas ur underhållsfonden. Besiktning av föreningens egendom enligt stadgarna har företagits i samband med den årliga revideringen av underhållsplanen. Besiktningen omfattar fastighetens yttre och allmänna utrymmen. I besiktningen deltog Sten Nilsson och Monika Moberg-Falk. Planerat underhåll har i huvudsak använts för fortsatt uppgradering av fasader, gångbord samt ombyggnad av hissar. Löpande reparationer av läckande gångbord, reparation av fasader samt en viss försköning av föreningens markområden har skett under året. Vår- och höststädning och en allmän trädgårdsdag har genomförts i vanlig ordning. Ekonomi Föreningen har inte höjt avgifterna på de senaste 11 åren. Föreningen har lagt om ett rörligt lån på ( kr) till ett fast lån med en löptid på 10 år, ff-dag

5 Org.nr (16) , till en ränta på 4,32 %. Föreningen är räntekänslig då vårt engagemang uppgår till ca 74,2 miljoner kronor. Styrelsen beslutade under sommaren att låsa vårt rörliga lån vars ränta ökade kraftigt. Våra fyra lån ligger nu med löptider år 2012, 2015, 2018, Lån med förfallodag är planerat att läggas om till ett rörligt lån. Resultatet har tyngts av några poster som t ex snöröjning och fastighetsskötsel. Ernesto har skottat och skottat, samt planerat underhåll vars utfall blev något högre än budget. Positivt är löpande underhåll samt driftskostnader som är lägre än budget. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras säljaren vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2013=1 113 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2013=445 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning. Den lagstadgade påminnelseavgiften kommer att höjas till 60 kronor fr o m den Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Reservering yttre reparationsfond Uttag yttre reparationsfond Saldo yttre reparationsfond Lån per kvm yta Kassalikviditet (%) Årsavgift bostäder kronor/kvm Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad vinst årets förlust behandlas så att till yttre reparationsfond överföres ianspråktagande av yttre reparationsfond i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

6 Org.nr (16) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader 2, Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

7 Org.nr (16) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Facility Services AB Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Org.nr (16) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Pantbrev i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Org.nr (16) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kund-/hyresfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 20 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 Org.nr (16) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 200 år Fjärrvärme 20 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Finansiella instrument Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp. Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Reservering till föreningens yttre reparationsfond sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ, som är stämman, fattat beslut. Behörigt organ för ianspråktagande är styrelsen enligt stadgar. Nyckeltalsdefinitioner Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga, beräknas som förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

11 Org.nr (16) Noter Not 1 Föreningens intäkter Hyresintäkter lokaler 0 0 Hyresintäkter p-platser Hyresbortfall p-platser./ Hyresintäkter övriga objekt Årsavgifter bostäder Uppvärmning Övriga ersättningar/intäkter Överlåtelse- och pantsättningsavgifter Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Löp rep tvättutrustning Löp rep VA/sanitet Löp rep värme Löp rep el Löp rep hissar Löp rep huskropp utv Löp rep lås o larm Löp rep övrigt Löp rep planteringar Löp rep övriga utgifter

12 Org.nr (16) Not 3 Planerat underhåll PLU av bostäder PLU golv i korridor PLU gem utrym av övrigt PLU av ventilation PLU av el PLU av hissar PLU installationer av övrigt PLU betong PLU gångbord, ytor PLU av tak PLU av fasader PLU av balkonger PLU huskropp utv av övrigt PLU av markytor PLU av hårdgjorda ytor PLU av planteringar Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel Städning Serviceavtal Tv, jour avt Serviceavtal Amelia Serviceavtal undercentral/tfs Serviceavtal Söderkyl Serviceavtal hiss Serviceavtal brand/sprinkler Energideklarationer Bevakning Yttre skötsel/snöröjning Fast.el VF Gudöt Fast.el Bixia Gudöt Fast.el VF Tegväg Fast.el Bixia Tegväg Uppvärmning Elpanna VF Elpanna Bixia Vatten Sophämtning Returpapper/wellpapp Container/grovsopor Fastighetsförsäkring

13 Org.nr (16) Självrisk/reparation försäkringsskador Kabel-TV Internet Fastighetsskatt/fastighetsavgift Övriga driftkostnader Övr förbrukningsinv/material Not 5 Förvaltnings- och externa kostnader Administration, kontor och övrigt Kreditupplysning Kontorsmaterial Trycksaker Kopiering Telefon Kostnad årsredovisning Överlåtelse/pantförskriv kostn Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster Not 6 Personalkostnader Styrelsearvoden Löner Sociala avgifter Kostnadsersättningar Not 7 Avskrivningar Byggnad 0,5% på restvärde Fjärrvärme år 6/ Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig

14 Org.nr (16) Not 9 Räntekostnader Räntekostnader Not 10 Byggnader Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffn.värde install. fjärrvärme Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark I restvärdet ingår byggnad med ( ) kronor och fjärrvärme med ( ) kronor. Not 11 Övriga fordringar Avräkning skattekonto Andra kortfristiga fordringar Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

15 Org.nr (16) Not 13 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets ianspråktagande Årets reservering Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring SBAB - 4,07% SBAB - 2,92% SBAB - 4,32% SBAB - 4,56% Avgår kortfristig del./ Not 15 Övriga skulder Källskatter Avräkning lagstadgade sociala avgifter Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror/avgifter Upplupna VA avgifter Upplupna uppvärmningskostnader Upplupna elavgifter Upplupen renhållning Upplupna rep o underhållskostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknat arvode för revision

16 Org.nr (16) Not 17 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Not 18 Förändring av kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget. Not 19 Långfristiga skulder Amortering lån Not 20 Likvida medel Likvida medel Kassa och bank Avräkning klientmedel ISS Facility Services AB

17 Org.nr (16) Tyresö den Kåre Svanholm Monika Moberg-Falk Anders Attehed Gunilla Tegman-Lundin Tom Olsson Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats. Lennart Johansson Revisor Lars Jonasson Revisor Borev Revisionsbyrå AB

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37 Årsredovisning för Brf Rörstrand 29-37 769603-3369 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Rörstrand 29-37 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Omega

Årsredovisning. Brf Omega Årsredovisning för Brf Omega 702001-5975 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 702001-5975 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Omega får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak.

Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak. HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 1 (13) Årsredovisning Styrelsen for HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(13) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FYRSKEPPET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trängen 1

Årsredovisning. Brf Trängen 1 Årsredovisning för Brf Trängen 1 716422-1637 Räkenskapsåret 2010 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Trängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

PRODUKTION. Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala

PRODUKTION. Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala 2 PRODUKTION Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Illustration: David Marklund Fotograf: Anders Skyttle. Tryck: Fyris-Tryck AB Brf Bellman Bellmansgatan 98 754

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1(13) Brf Turebergs Allé Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer