DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus"

Transkript

1 Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR Bank ASA

2 Kapitalskyddad investering DnB NOR Bank ASA Nordens tredje största finanskoncern med totala tillgångar på 1850 mrd SEK I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: AA- hos Standard & Poor s och Aa1 hos Moody s. Norska staten har en ägarandel på 34% i DnB NOR ASA. Distans- och hemförsäljningslagen (2000:59) Marknadsföringen av DnB NOR Återhämtning / Återhämtning Plus följer svenska regler om marknadsföring. All information om DnB NOR Återhämtning / Återhämtning Plus lämnas på svenska eller norska. Kredittilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid klagomål vad gäller DnB NOR Återhämtning / Återhämtning Plus vända sig till bankens klagomålsavdelning på telefon , eller via post till Attn. Klagomålsansvarig, DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Box 3041, Stockholm. Investerare kan alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämden på telefon eller via post till Box 174, Stockholm. Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Återhämtning / Återhämtning Plus och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Finansiella instrument DnB NOR Återhämtning SE DnB NOR Återhämtning Plus SE Sammanfattning Plus Investeringsalternativ: DnB NOR Återhämtning 2008/2011 DnB NOR Återhämtning Plus 2008/2011 Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november november 2011 Sista betalningsdag: 31 oktober 2008 Lägsta teckningsbelopp: SEK Emissionskurs: Courtage: Deltagandegrad: Underliggande exponering: (Återhämtning-index) 100% (Återhämtning) / 110% (Återhämtning Plus) 2% av nominellt belopp samt eventuell överkurs 110%* (Återhämtning) / 200%* (Återhämtning Plus) Portföljen består av amerikanska finans- och fastighetsaktier, svenska aktier och valutakursen mellan amerikanska dollar (USD) och svenska kronor (SEK). Startvärde: Värde av underliggande exponering den 7 november Slutvärde: Lämplig för: Beskrivning: Genomsnittet av värdena för underliggande exponering den 24:e kalenderdagen i varje månad, förutsatt att denna dag är en bankdag i perioden mellan oktober 2010 och oktober 2011 (13 noteringspunkter). Investerare som tror på en uppgång för amerikanska finansoch fastighetssaktier, svenska aktier och en starkare USD i förhållande till den svenska kronan under investeringsperioden. Exponering mot en bred portfölj bestående av den svenska aktiemarknaden och utvalda sektorer på den amerikanska aktiemarknaden samt valutakursen mellan USD och SEK. Säkerhet för det investerade beloppet vid förfallodatum (exklusive courtage och eventuell överkurs). Eventuell avkastning utbetalas i svenska kronor. DnB NOR Återhämtning Plus ger möjlighet till en större avkastning än DnB NOR Återhämtning om Återhämtningindexet utvecklas positivt men innebär samtidigt en större risk eftersom överkursen (10% av nominellt belopp), som betalas vid teckning, är att anse som en kostnad. *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 7 november Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn

3 Plus 3 Plus ger dig exponering mot en portfölj bestående av amerikanska finans- och fastighetsaktier samt svenska aktier. Dessa aktiemarknader har fallit relativt mycket i förhållande till den globala aktiemarknaden. Obligationerna ger också exponering mot utvecklingen i valutakursen mellan amerikanska dollar och svenska kronor. Den amerikanska dollarn har sedan början av 2000-talet försvagats kraftigt i förhållande till den svenska kronan. Mot bakgrund av storleken på dessa nedgångar och den allmänna makrobilden, ser vi goda förutsättningar för en återhämtning under obligationens löptid. Varför investera i DnB NOR Återhämtning eller Återhämtning Plus? Oron på finansmarknaden och den amerikanska fastighetsmarknaden har under det gångna året resulterat i lägre ekonomisk tillväxt och sjunkande aktiemarknader runt om i världen. Även om utvecklingen framöver är osäker finns det flera aspekter som pekar på att de marknader som Plus är exponerade mot, kan få en positiv utveckling fram till förfallodatum Amerikanska fastighetsmarknaden Efter flera år av kraftig uppgång upplever den amerikanska fastighetsmarknaden tuffare tider p.g.a. kreditkrisen och den svagare ekonomiska tillväxten i USA. Även om finansoron kommer att påverka fastighetsmarknaden även framöver, verkar det som att den låga nybyggnadstakten kommer att kunna begränsa ytterligare nedgångar. På längre sikt tros de grundläggande förutsättningarna vara goda, vilket kan bidra till en ny uppgång på fastighetsmarknaden. Amerikanska finansmarknaden Den pågående finanskrisen slår hårt mot de amerikanska finansaktierna. Från den 1 januari 2007 till den 17 september 2008 har finansdelen i S&P 500-indexet fallit med 48,0%, medan S&P 500-indexet har fallit med 15,6%. 1 Till följd av kreditkrisen har banker världen över lidit stora förluster. Det är fortfarande osäkert hur stora förlusterna blir. Den amerikanska fastighetsmarknaden är en viktig faktor för utvecklingen i finanssektorn. Flera faktorer tyder på att fastighetsmarknaden kommer att stabiliseras under 2009 och att prisläget därefter vänder uppåt. 2 Svenska aktier Det svenska aktieindexet OMX 30 sjönk med 39,5% mellan den 16 juli 2007 och den 17 september Enligt uppskattningar spås tillväxten för 2008 att bli den lägsta sedan Dagens situation påminner en hel del om den 2001, då vi såg en plötslig konjunkturvändning och en inflation som drevs upp av energi- och livsmedelspriser. Riksbanken förväntas stimulera tillväxten med räntesänkningar så snart inflationen och inflationsförväntningarna har kommit ned till önskvärda nivåer, vilket DnB NOR Markets förutspår kommer att ske under Amerikanska dollar och svenska kronor Den amerikanska dollarn har sedan början av 2000-talet försvagats kraftigt gentemot den svenska kronan. Den 5 juli 2001 kostade en USD 11,03 svenska kronor och den 22 april 2008 stod kursen i 5,84 vilket innebar den lägsta nivån sedan Den 17 september stod kursen i 6,72. Den ekonomiska tillväxten i USA förväntas bli högre än i Euroländerna, inklusive Sverige, under kommande år. 3 Om dessa förväntningar slår in kommer dollarn att kunna stärkas gentemot kronan framöver. Nedgången på de utvalda aktiemarknaderna och 1 Källa: Reuters EcoWin 2 Källa: Knight Frank Global Real Estate Markets, Annual review & forecast Källa: DnB NOR Markets Økonomiske utsikter, Nr

4 Plus 4 Obligationerna kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få god avkastning på dina sparpengar men som inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa marknader. DnB NOR Återhämtning tecknas till nominellt belopp och har en indikativ deltagandegrad på 110%. DnB NOR Återhämtning Plus tecknas till nominellt belopp samt överkurs om 10%. Detta innebär en ökad risk för investeraren men också möjlighet till högre avkastning om marknaderna utvecklas positivt. Den indikativa deltagandegraden är 200% för DnB NOR Återhämtning Plus. dollarkursen mätt mot svenska kronan har varit kraftig. Även om det alltid finns en osäkerhetsfaktor när det gäller utvecklingen av aktie- och valutamarknaden, anser vi att det kan vara intressant att gå in i dessa marknader nu. Fram till förfallodatum 2011 bör det finnas goda möjligheter för en uppgång, och oavsett hur utvecklingen artar sig får du tillbaka nominellt belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) vid löptidens slut. Deltagandegraden för båda obligationerna är indikativa och grundar sig på dagens marknadsläge. Deltagandegraden för DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus kommer att fastställas omkring den 7 november Indexets historiska utveckling Kurvan nedanför visar den historiska utvecklingen de senaste åtta åren för de index som ingår i Plus* jun/00 jun/01 jun/02 jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 Återhämtning-index USD/SEK Financial Select Sector SPDR Fund ishares Dow Jones US Real Estate Index Fund OMX Stockholm 30 Index *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

5 Plus 5 Information om underliggande marknader Återhämtning-indexet i DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus består av tre index som ger en exponering mot olika aktiemarknader och valutakursen USD/SEK. Så här ser fördelningen mellan dem ut: 1/3 1/6 1/6 Amerikanska fastighetsaktier Amerikanska finansaktier Svenska Aktier USD/SEK 1/3 Observera att sammansättningen av underliggande tillgångar kan förändras under löptiden. OMX Stockholm 30 Index Indexet omfattar de 30 mest omsatta aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. Exempel på bolag som per 1 juli är representerade i indexet är Hennes & Mauritz, Nordea, TeliaSonera, Ericsson, Volvo Group och AstraZeneca. ishare Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund Fonden är en börsnoterad aktiefond (Exchange Traded Fund ETF) med bred exponering mot amerikanska fastighetsaktier. Exempel på aktier som ingår i fonden är Simon Property Group Inc, Vornado Realty Trust och Kimco Realty CP. Financial Select Sector SPDR Fund (USA) Fonden är en ETF-fond som strävar efter att representera bolagen i den finansiella sektorn av Standard & Poor s 500 (R) indexet. Aktier som ingår i fonden är exempelvis Bank Of America, JPMorgan & Chase, Citigroup, Goldman Sachs, American Express och Morgan Stanley. Valutakursen mellan USD/SEK Valutaförhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan anger antal svenska kronor (SEK) per 1 amerikansk dollar (USD). Avkastning från DnB NOR Återhämtning / Återhämtning Plus 2008/2011 Plus är produkter som är sammansatta av en obligationsdel och en derivatdel. Obligationsdelen ger dig nominellt belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan derivatdelen ger dig möjlighet till avkastning om Återhämtning-indexet visar en positiv värdeutveckling vid förfallodatum i förhållande till det startvärde som fastställs 7 november Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegrad framgår av värdepappersdokumenten (www.dnbnor.se/io). Plus ger ingen löpande ränta. I stället får du vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för Återhämtning-indexet. Avkastningen utgör 110% av värdeutvecklingen för DnB NOR Återhämtning och 200% för DnB NOR Återhämtning Plus. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängigt av det pris som DnB NOR Bank ASA betalar för avkastningselementet (derivatet) på marknaden. Startvärdet för Återhämtning-indexet i DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus fastställs den 7 november Fullständiga villkor kommer att publiceras på hemsidan runt den 7 november (www.dnbnor.se/io). Startvärdet kan även fås vid förfrågan hos DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige. Slutvärdet för indexet fastställs som det aritmetiska genomsnittet av värdena för index vid värderingstidpunkten den 24:e kalenderdagen i varje månad förutsatt att denna dag är en bankdag i perioden fr.o.m. oktober 2010 t.o.m. oktober 2011 (13 noteringspunkter). Om Återhämtning-indexets slutvärde inte är högre än startvärdet får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs). Vid beräkning av effektiv avkastning måste du också

6 Plus 6 Avkastning index Indikativ deltagandegrad ta hänsyn till erlagt courtage och eventuell överkurs. Avkastningen betalas ut i procent av obligationens nominella värde i svenska kronor. Detta genomförs med hjälp av valutasäkring. Värdeutvecklingen på aktierna som ingår i Återhämtning-indexet inkluderar inte utdelning på enskilda aktier. Förväntad avkastning räkneexempel I de båda tabellerna nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus vid olika avkastningsnivåer. DnB NOR Återhämtning Investerat belopp Nominellt belopp Utbetalning DnB NOR Återhämtning Plus Årlig avkastning 80% 110% 102, , , % 60% 110% 102, , , % 40% 110% 102, , , % 20% 110% 102, , , % 0% 110% 102, , , % -20% 110% 102, , , % -40% 110% 102, , , % Avkastning index Indikativ deltagandegrad Investerat belopp Nominellt belopp Utbetalning Årlig avkastning 80% 200% 112, , , % 60% 200% 112, , , % 40% 200% 112, , , % 20% 200% 112, , , % 0% 200% 112, , , % -20% 200% 112, , , % -40% 200% 112, , , % Tabellerna utgör endast ett räkneexempel för att illustrera obligationernas avkastning vid olika marknadsutvecklingsscenarier för Återhämtningindexet. Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Obligationerna noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid OMX Nordic Exchange Stockholm och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av obligationerna på OMX Nordic Exchange Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det nominella beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt av Återhämtning-indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodag samt förväntad framtida volatilitet. Avgifter Courtage utgör 2% av nominellt belopp samt eventuell överkurs. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader uppstår under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som tredje part hanterar. Förvaring Obligationen förvaras på en vanlig aktiedepå eller på ett VP-konto. Skattefrågor Plus ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 7 november Detta innebär att du med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under löptiden. Om du väljer att sälja obligationen under löptiden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket varje år under investeringens löptid. Varje investerare bör konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt värdepappersdokumenten som innehåller

7 Plus 7 utförlig information om regler och villkor för obligationerna i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Traditionellt sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis avsevärt beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i. Med våra obligationer får obligationsinnehavaren, oberoende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) på förfallodagen. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning när den löper ut. En investering i DnB NOR Återhämtning eller Återhämtning Plus är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till värdepappersdokumenten och registreringsdokumentet. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till registreringsdokumentet för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har rating AA- hos Standard & Poor s och Aa1 hos Moody s. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus återbetalar nominellt belopp oavsett marknadsutveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. En investering i DnB NOR Återhämtning eller Återhämtning Plus har lägre risk än en direktinvestering i exempelvis aktiemarknaden eftersom nominellt belopp betalas ut när obligationen löper ut. Den förväntade avkastningen för obligationerna är dock lägre än för en direktinvestering i aktiemarknaden som inte ger någon dylik garanti. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i Plus sker bara vid löptidens slut. Om obligationen säljs före förfallodagen kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum på sidan 6. Du bör därför inte investera i DnB NOR Återhämtning eller Återhämtning Plus om du inte vill binda dina sparpengar fram till förfallodagen. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus, genomförs under perioden fr.o.m. den 22 september t.o.m. den 24 oktober Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage och eventuell överkurs). Sista betalningsdag är den 31 oktober Lägsta investeringsbelopp i DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus är SEK (exklusive courtage och eventuell överkurs). Obligationerna löper från den 7 november 2008 och fram till förfallodatum, som är den 7 november När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet som regel inte hävas utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Återhämtning eller Återhämtning Plus. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan, ångrar investeringen rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs.

8 09/ ex Design: DnB NOR Designteam_mp Tryck: DONE DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november 2009 20 november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och

Läs mer

DnB NOR Europa Top Value

DnB NOR Europa Top Value Sista teckningsdag: 21 januari 2011 Kapitalskyddad investering DnB NOR Europa Top Value Kapitalskyddad investering med avkastning kopplad till en korg av europeiska aktier DnB NOR Europa Top Value DnB

Läs mer

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK Emitteras av Sverige Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden 1200 1000 800 600 400 200 0 HISTORISK INDEXUTVECKLING 20 ÅR* Källa: Bloomberg.

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Obligation Global Value 1305B

Obligation Global Value 1305B VÄRDEAKTIER / HÖGRÄNTEOBLIGATIONER Aktier vars nuvarande kurs anses vara kraftigt undervärderad < Skapar framtida förutsättningar till hög direktavkastning < Fundamental genomgång ligger till grund för

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

utocall BRIC nr 38 Möjlighet till det bästa av hela uppgången i BRIC-länderna eller 25 % per år. 3

utocall BRIC nr 38 Möjlighet till det bästa av hela uppgången i BRIC-länderna eller 25 % per år. 3 Autocall BRIC nr 38 Teckna dig senast 27 november EJ KAPITAL- SKYDD VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar att

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer