DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter"

Transkript

1 Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR Bank ASA

2 Kapitalskyddad investering DnB NOR Bank ASA Nordens tredje största finanskoncern med totala tillgångar på 1850 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: AA- hos Standard & Poor s och Aa1 hos Moody s. Norska staten har en ägarandel på 34% i DnB NOR ASA. Distans- och hemförsäljningslagen (2000:59) Marknadsföringen av DnB NOR Energi / Energi Plus följer svenska regler om marknadsföring. All information om DnB NOR Energi / Energi Plus lämnas på svenska eller norska. Kredittilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid klagomål vad gäller DnB NOR Energi / Energi Plus vända sig till bankens klagomålsavdelning på telefon , eller via post till Attn. Klagomålsansvarig, DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Box 3041, Stockholm. Investerare kan alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden på telefon eller via post till Box 174, Stockholm. Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Energi / Energi Plus och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Finansiella instrument DnB NOR Energi SE DnB NOR Energi Plus SE Sammanfattning DnB NOR Energi / Energi Plus Investeringsalternativ: DnB NOR Energi 2008/2011 DnB NOR Energi Plus 2008/2011 Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november november 2011 Sista betalningsdag: 31 oktober 2008 Lägsta täckningsbelopp: SEK Emissionskurs: Courtage: Deltagandegrad: Underliggande exponering: (Råvaruindex) Startvärde: Slutvärde: Lämplig för: Beskrivning: 100% (Energi) / 110% (Energi Plus) 2% av investerat belopp 85%* (Energi) / 155%* (Energi Plus) En portfölj bestående av kontrakt i olja, naturgas och elektricitet. Genomsnittet av värdena för underliggande råvarukontrakt den 7:e kalenderdagen i varje månad, förutsatt att denna dag är en bankdag i perioden fr.o.m. november 2008 t.o.m. januari 2009 (3 noteringspunkter). Genomsnittet av värdena för underliggande råvarukontrakt den 24:e kalenderdagen i varje månad, förutsatt att denna dag är en bankdag i perioden fr.o.m. april 2011 t.o.m. oktober 2011 (7 noteringspunkter). Investerare som tror på stigande energipriser under obligationernas löptid. Exponering mot marknaderna för olja, naturgas och elektricitet Säkerhet för det investerade beloppet vid förfallodatum (exklusive courtage och eventuell överkurs) Eventuell avkastning utbetalas i svenska kronor. DnB NOR Energi Plus ger möjlighet till en större avkastning än DnB NOR Energi om Råvaruindexet utvecklas positivt, men innebär samtidigt en större risk eftersom överkursen (10% av nominellt belopp), som betalas vid teckning, är att anse som en kostnad. *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 7 november Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn

3 DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus 3 Energipriserna har stigit betydligt under flera år p.g.a. den ökade globala efterfrågan på energi i kombination med en begränsad produktionskapacitet hos energibolagen. DnB NOR Energi / Energi Plus är obligationer som ger dig exponering mot framtida värdeutveckling inom marknaderna för olja, naturgas och elektricitet. Mot bakgrund av det stora prisfall som vi har sett på dessa marknader under den senaste tiden och den allmänna makrobilden, ser vi goda förutsättningar för en fortsatt uppgång under obligationens löptid. Varför investera i DnB NOR Energi eller Energi Plus? Även om utvecklingen framöver är osäker finns det flera faktorer som pekar på att de marknader som DnB NOR Energi / Energi Plus är exponerade mot kan få en positiv utveckling fram till obligationernas förfallodatum Olja Oljepriserna har stigit betydligt sedan början av Den 18 januari 2007 kostade ett fat olja (WTI Light Sweet crude Oil) 50,48 USD. Den 14 juli 2008 var priset 145,18 USD per fat, vilket var den högsta noteringen någonsin, men hade den 15 september 2008 gått tillbaka till 95,71 USD per fat. 1 Medan den globala efterfrågan har ökat kraftigt under flera år har de oljeproducerande länderna utanför OPEC uppvisat en sviktande oljeproduktion, något som är den viktigaste orsaken till prisuppgången sedan år Den lägre produktionen från länder utanför OPEC, har till viss del kompenserats av ökad produktion inom OPEC, vilket har resulterat i att priserna inte har stigit mer än de gjort. Naturgas Marknaden för naturgas präglas av stora svängningar p.g.a. utvecklingen av utbud och efterfrågan. Mellan den 31 augusti 2007 och den 3 juli 2008 har priset på naturgas stigit med 148% för att därefter sjunka med över 45% fram till den 2 september 2008 (Henry Hub Natural Gas, 1. position). På den nordamerikanska marknaden har efterfrågan på naturgas varit hög trots en tid med höga priser och allmän inbromsning i den amerikanska ekonomin. På sikt förväntas dock tillväxten vända uppåt, vilket bör stimulera efterfrågan ytterligare. 2 Därtill har gaslagren reducerats successivt, vilket gjort marknaden mer sårbar för plötsliga svackor i utbudet, t.ex. vid orkaner eller andra naturkatastrofer i produktionsområden som Mexikanska golfen. Elektricitet Priset på elkraft har stigit markant de senaste åren, bl.a. till följd av uppgången i olje- och kolpriserna samt införandet av utsläppsrätter. Mellan den 1 januari 2000 och den 1 september 2008 har spotpriset på elektricitet på NordPool, ökat från 16,22 EUR/MWh till 54,62 EUR/MWh, dvs. en ökning på 237%. Det är svårt att förutse hur elpriserna kommer att utvecklas i framtiden. Priserna påverkas exempelvis av temperaturväxlingar och nederbördsmängd, d.v.s. faktorer som är omöjliga att förutse på längre sikt. Likväl tyder ett flertal faktorer på att elpriserna under kommande år kommer att stiga. Orsaken till detta är bl.a. att efterfrågan på elkraft (förbrukningen) ökar snabbare än det är möjligt att öka utbudet (produktionen). Elbranschen förväntas nyinvestera i miljövänlig teknik vilket kommer att fördyra produktionen. Tillsammans med att handeln med utsläppsrätter kommer att tillta för att prissätta koldioxidutsläpp kommer detta sannolikt att resultera i högre elpriser. Mot bakgrund av det som ovan har beskrivits anser vi att det kan vara intressant att gå in i dessa marknader nu. Fram till förfallodatum år 2011 bör 1 Källa: Reuters EcoWin 2 Källa: DnB NOR Markets Økonomiske Utsikter, 3. kvartal 2008

4 DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus 4 det finnas stora möjligheter för stigande energipriser, och oavsett hur utvecklingen artar sig får du tillbaka nominellt belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) vid löptidens slut. Obligationerna kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få en god avkastning men som inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa marknader. DnB NOR Energi tecknas till nominellt belopp och har en indikativ deltagandegrad på 85%. DnB NOR Energi Plus tecknas till nominellt belopp samt överkurs om 10%. Detta innebär en ökad risk för investeraren men också möjlighet till högre avkastning om marknaderna utvecklas positivt. Den indikativa deltagandegraden är 155% för DnB NOR Energi Plus. Deltagandegraden för båda obligationerna är indikativa och grundar sig på dagens marknadsläge. Deltagandegraden för DnB NOR Energi / Energi Plus kommer att fastställas omkring den 7 november Information om underliggande marknader Råvaruindexet i DnB NOR Energi / Energi Plus består av tre index som ger en exponering mot marknaderna för olja, naturgas och elektricitet. Så här ser fördelningen mellan dem ut: 1/3 1/3 1/3 Olja WTI Naturgas Henry Hub Elektricitet Nordpool Jan 2012 WTI Light Sweet Crude Oil NYMEX Terminskontrakt för leverans av oljekvaliteten West Texas Intermediate (WTI). Kontrakten handlas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Henry Hub Natural Gas NYMEX Terminskontrakt för leverans av naturgas. Kontrakten handlas på NYMEX. Nord Pool Base Yearly Jan 2012 kontrakt Terminskontrakt för leverans av elkraft till fast pris. Kontrakten handlas på Nord Pool. Indexets historiska utveckling Kurvan nedan visar den historiska utvecklingen för de senaste åtta åren för de index som ingår i DnB NOR Energi / Energi Plus* Råvaruindex Olja Naturgas Nord Pool 2012 jun/00 jun/01 jun/02 jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

5 DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus 5 Avkastning från DnB NOR Energi / Energi Plus 2008/2011 DnB NOR Energi / Energi Plus är produkter som är sammansatta av en obligationsdel och en derivatdel. Obligationsdelen ger dig nominellt belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan derivatdelen ger dig möjlighet till avkastning om Råvaruindexet visar en positiv värdeutveckling vid förfallodatum i förhållande till startvärdet. Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegrad framgår av värdepappersdokumenten (www.dnbnor.se/io). DnB NOR Energi / Energi Plus ger ingen löpande ränta. I stället får du vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för Råvaruindexet. Avkastningen utgör 85% av värdeutvecklingen för DnB NOR Energi och 155% för DnB NOR Energi Plus. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängigt av det pris som DnB NOR Bank ASA betalar för avkastningselementet (derivatet) på marknaden. Startvärdet för Råvaruindexet i DnB NOR Energi / Energi Plus fastställs som det aritmetiska genomsnittet av värdena för de underliggande råvarukontrakten den 7:e kalenderdagen i varje månad förutsatt att denna dag är en bankdag i perioden fr.o.m. november 2008 t.o.m. januari 2009 (3 noteringspunkter). Fullständiga villkor kommer att publiceras på hemsidan rundt den 7 januari 2009 (www.dnbnor.se/io). Startvärdet kan även fås vid förfrågan hos DnB NOR Bank, Norge, filial Sverige. Slutvärdet för indexet fastställs som det aritmetiska genomsnittet av värdena för de underliggande råvarukontrakten den 24:e kalenderdagen i varje månad förutsatt att denna dag är en bankdag i perioden fr.o.m. april 2011 t.o.m. oktober 2011 (7 noteringspunkter). Om Råvaruindexets slutvärde inte är högre än startvärdet får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs). Vid beräkning av effektiv avkastning måste du också ta hänsyn till erlagt courtage och eventuell överkurs. Avkastningen betalas ut i procent av obligationens nominella värde i svenska kronor. Detta genomförs med hjälp av valutasäkring. Förväntad avkastning räkneexempel I de båda tabellerna nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR Energi / Energi Plus, vid olika avkastningsnivåer. DnB NOR Energi Avkastning index Indikativ deltagandegrad DnB NOR Energi Plus Tabellerna utgör endast ett räkneexempel för att illustrera obligationernas avkastning vid olika marknadsutvecklingsscenarier för Råvaruindexet. Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Obligationerna noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid OMX Nordic Exchange Stockholm och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av obligationerna på OMX Nordic Exchange Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det nominella beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt av Råvaruindexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodag samt förväntad framtida volatilitet. Avgifter Courtage utgör 2% av nominellt belopp samt eventuell överkurs. Investerat belopp Nominellt belopp Utbetalning Årlig avkastning 80% 85% 102, , , % 60% 85% 102, , , % 40% 85% 102, , , % 20% 85% 102, , , % 0% 85% 102, , , % -20% 85% 102, , , % -40% 85% 102, , , % Avkastning index Indikativ deltagandegrad Investerat belopp Nominellt belopp Utbetalning Årlig avkastning 80% 155% 112, , , % 60% 155% 112, , , % 40% 155% 112, , , % 20% 155% 112, , , % 0% 155% 112, , , % -20% 155% 112, , , % -40% 155% 112, , , %

6 DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus 6 konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR Energi / Energi Plus, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt värdepappersdokumenten som innehåller utförlig information om regler och villkor för obligationerna i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader uppstår under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som tredje part hanterar. Förvaring Obligationen förvaras på en vanlig aktiedepå eller på ett VP-konto. Skattefrågor DnB NOR Energi / Energi Plus ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 7 november Detta innebär att du med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under löptiden. Om du väljer att sälja obligationen under löptiden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Traditionellt sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis avsevärt beroende på vilka aktier, fonder m.m. man investerar i. Med våra obligationer får obligationsinnehavaren, oberoende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) på förfallodagen. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning när den löper ut. En investering i DnB NOR Energi / Energi Plus är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas til värdepappersdokumenten och registreringsdokumentet. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till registreringsdokumentet för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har rating AA- hos Standard & Poor s och Aa1 hos Moody s. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom DnB NOR Energi / Energi

7 DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus 7 Plus återbetalar nominellt belopp oavsett marknadsutveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. En investering i DnB NOR Energi / Energi Plus har lägre risk än en direktinvestering i exempelvis aktiemarknaden eftersom nominellt belopp betalas ut när obligationen löper ut. Den förväntade avkastningen för obligationerna är dock lägre än för en direktinvestering i aktiemarknaden som inte ger någon dylik garanti. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i DnB NOR Energi / Energi Plus sker bara vid löptidens slut. Om obligationen säljs före förfallodagen kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum på sidan 5. Du bör därför inte investera i DnB NOR Energi / Energi Plus om du inte vill binda dina sparpengar fram till förfallodagen. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Energi / Energi Plus, genomförs under perioden fr.o.m. den 22 september t.o.m. den 24 oktober Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage och eventuell överkurs). Sista betalningsdag är den 31 oktober Lägsta investeringsbelopp i DnB NOR Energi / Energi Plus är SEK (exklusive courtage och eventuell överkurs). Obligationerna löper från den 7 november 2008 och fram till förfallodatum, som är den 7 november När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken har tagit emot teckningsanmälan kan avtalet som regel inte hävas utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Energi / Energi Plus. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs.

8 09/ ex Design: DnB NOR Designteam_mp Tryck: DONE DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer