Aktieindexobligation. tre års löptid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieindexobligation. tre års löptid"

Transkript

1 Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan 15 december 2006 Drygt tre års löptid

2 Aktieindexobligation 719 Handelsbanken inbjuder härmed till köp av aktieindexobligation 719. Avkastningen är knuten till kursutvecklingen på aktiemarknaderna Asien, Europa, Sverige och Världen. Aktieindexobligation 719 i korthet En bra sammansatt värdepappersportfölj består av placeringar på såväl den svenska och den utländska aktiemarknaden som på räntemarknaden. Hur stor andel av ditt sparande du placerar på respektive marknad avgörs av dina avkastningsförväntningar och vilken risk du kan acceptera. Avkastningen i aktiemarknaden har historiskt varit mycket god, men varierat kraftigt mellan olika år. Om du placerar direkt i aktiemarknaden måste du därför vara beredd att under vissa perioder acceptera relativt stora värdeminskningar. Genom att köpa aktieindexobligationer placerar du på aktiemarknaden med begränsad förlustrisk. Aktieindexobligation 719 är ett paket som innehåller både en obligation och en option. Obligationen ger ett kursfallsskydd. Även om underliggande aktiemarknad skulle sjunka i värde under löptiden, får du tillbaka hela det nominella beloppet, kronor per post, på lånets återbetalningsdag den 6 april Optionens värde på återbetalningsdagen bestämmer din avkastning och beror på hur underliggande aktiemarknad utvecklas under aktieindexobligationens löptid. Anmälan sista dag för anmälan är den 15 december 2006 via Handelsbankens kontor och Stadshypotek Bank. internetkunder i Handelsbanken kan anmäla sig till och med den 17 december 2006 via Internet. Likvid Likvid ska erläggas den 20 december Löptid Löptiden är drygt tre år och återbetalningsdag är den 6 april Aktiemarknad Asien Europa Europa Sverige Världen Världen Börsbeteckning SHBO 719A SHBO 719E SHBO 719D SHBO 719S SHBO 719V SHBO 719W Pris per post kr kr kr kr kr kr Lägsta återbetalningsbelopp per post kr kr kr kr kr kr Preliminär uppräkningsfaktor % % % % % % 2

3 Varför placera i aktieindexobligation 719? En placering i aktieindexobligation 719 är en kapitalskyddad placering på aktiemarknaden som ger möjlighet till hög avkastning. HELHETSLÖSNING För många placerare erbjuder aktieindexobligationen en helhetslösning för det finansiella sparandet. Kombinationen obligation och option ger både trygghet och avkastningspotential. HÖG AVKASTNING Du som köper aktieindexobligation 719 kan få en hög avkastning under förutsättning att underliggande aktieindex har en god kursutveckling under löptiden. RISKSPRIDNING Samtliga alternativ erbjuder en bred exponering och därmed god riskspridning på respektive aktiemarknad. VALUTASÄKRAD PLACERING Aktieindexobligationen ger möjlighet att placera på den internationella aktiemarknaden utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. KAPITALSKYDD Aktieindexobligationen har ett inbyggt kapitalskydd. Även om underliggande aktiemarknad skulle sjunka i värde under löptiden, återbetalar Handelsbanken hela det nominella beloppet på lånets återbetalningsdag. Det nominella beloppet är kronor per post. Alternativen i aktieindexobligation 719 Aktieindexobligation 719 har sex olika avkastningsalternativ knutna till marknader över hela världen. Lägsta återbetalnings- Preliminär Avkastningsalternativ Pris per post belopp per post uppräkningsfaktor 1. Asien till 10 % överkurs 719A kr kr % 2. Europa 719E kr kr % 3. Europa till 10 % överkurs 719D kr kr % 4. Sverige till 10 % överkurs 719S kr kr % 5. Världen 719V kr kr % 6. Världen till 10 % överkurs 719W kr kr % 3

4 Marknaderna i aktieindexobligation 719 I aktieindexobligation 719 bestäms avkastningen av utvecklingen på aktiemarknaderna Asien, Europa, Sverige respektive Världen. 1. asien I alternativet med Asien som underliggande marknad kopplas avkastningen till utvecklingen i en korg av tre asiatiska aktiemarknader. I tabellen nedan framgår vilka marknader och index som ingår. Aktiemarknad Aktieindex Andel Japan TOPIX 40 % Kina FTSE/Xinhua China 25 Index 40 % Sydkorea KOSPI % 2, 3. Europa I dessa alternativ kopplas avkastningen till utvecklingen i en korg av 30 aktier som representerar högutdelande företag i Europa, genom aktieindexet Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index. Att placera i högutdelande aktier är en beprövad placeringsstrategi, med historiskt ofta goda resultat. 4. Sverige I alternativet med Sverige som underliggande marknad kopplas avkastningen till utvecklingen på den svenska aktiemarknaden representerad av aktieindexet OMXS30 index. 5, 6. VÄRLDEN I alternativen med Världen som underliggande marknad kopplas avkastningen till utvecklingen i en korg av fyra aktiemarknader. I tabellen nedan framgår vilka marknader och index som ingår. Aktiemarknad Aktieindex Andel USA S&P % Euroland Dow Jones EURO STOXX % Japan TOPIX 20 % Storbritannien FTSE 100 Index 10 % 4

5 Hur stort blir återbetalningsbeloppet? Tabellen nedan ger exempel på hur indexutvecklingen för respektive avkastningsalternativ påverkar de belopp som Handelsbanken betalar ut på aktieindexobligationens återbetalningsdag den 6 april Återbetalningsbeloppen är beräknade på en post om nominellt kronor och baseras på de högsta av de preliminära uppräkningsfaktorerna. 1. Asien 2. Europa 3. Europa 4. Sverige 5. Världen 6. Världen Index- till 10 % överkurs till 10 % överkurs till 10 % överkurs till 10 % överkurs utveckling 719A 719E 719D 719S 719V 719W 20% ) ) ) ) 0% ) ) ) ) 20% % % % ) Minsta återbetalningsbelopp understiger placerat belopp eftersom aktieindexobligationen tecknats till överkurs. Återbetalningsbelopp = nominellt belopp + tillläggsbelopp Så här beräknas tilläggsbeloppet: Tilläggsbelopp = värdeökning i underliggande aktieindex (%) uppräkningsfaktor (%) nominellt belopp 5

6 Fakta om aktieindexobligation 719 ERBJUDANDE OM KÖP Erbjudandet att köpa aktieindexobligation 719 riktar sig till allmänheten via Handelsbankens kontor i Sverige och Stadshypotek Bank. PRIS PER POST Alternativen Europa respektive Världen erbjuds till ett pris om kronor per post. I övriga fyra alternativ är priset kronor per post. KOSTNADER (COURTAGE) Vid teckning tillkommer ett courtage om 2 procent beräknat på priset, dock minst 250 kronor för depåkunder i Handelsbanken eller Stadshypotek Bank respektive 300 kronor för kunder med VP-konto. Inga löpande förvaltningskostnader eller avgifter vid återbetalning tas ut. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Du anmäler dig för köp av aktieindexobligationer genom att lämna in din anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor eller Stadshypotek Bank senast den 15 december Internetkunder i Handelsbanken kan anmäla sig via Internet senast den 17 december LIKVIDDAG Likvid för tilldelade aktieindexobligationer ska erläggas den 20 december STARTINDEX Startindex för respektive aktieindex fastställs den 20 december 2006, med undantag för de aktieindex som representerar Japan, Kina och Sydkorea, vilka fastställs den 21 december SLUTINDEX Slutindex för respektive aktieindex fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 16 november 2009 till och med den 16 mars 2010 (månadsvisa avläsningar). ÅTERBETALNINGSDAG Återbetalningsdag är den 6 april LÄGSTA ÅTERBETALNING Det lägsta belopp som Handelsbanken betalar tillbaka på lånets återbetalningsdag är kronor per post. UPPRÄKNINGSFAKTOR Uppräkningsfaktorn är ett omräkningstal som talar om hur stor del av en uppgång i underliggande aktiemarknad som tillfaller innehavaren av aktieindexobligationen på återbetalningsdagen. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 20 december Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. VALUTA Alla beräkningar och betalningar i lånet sker i svenska kronor. ANDRAHANDSMARKNAD Aktieindexobligationer är först och främst ett alternativ för de placerare som önskar en trygg och långsiktig placering utan att avstå från möjligheten till hög avkastning. Du som köper en aktieindexobligation behöver dock inte behålla den till återbetalningsdagen. Handelsbanken kommer att ansöka om börsinregistrering av aktieindexobligationen på NDX Bonds vid Nordic Growth Market NGM från och med den 28 december Handelsbanken kommer vidare att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurser för återköp av aktieindexobligationer och om möjligt även säljkurser. Vid köp eller försäljning under löptiden utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. Kapitalskyddet gäller endast på aktieindexobligationens återbetalningsdag. Värdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än vid teckningstillfället. BESKATTNING Aktieindexobligation 719 ska beskattas på samma sätt som aktier. Värdeförändringar anses vara kapitalvinst eller kapitalförlust. 6

7 Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Bekräftelse på tilldelning samt fastställda startindex och uppräkningsfaktorer meddelas skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt kronor. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in avkastningsalternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt kronor. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 18 december Handelsbanken kommer att ställa in avkastningsalternativ för vilket uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 130 procent för 719A 120 procent för 719S 65 procent för 719E 55 procent för 719V 155 procent för 719D 135 procent för 719W Vid tilldelning kan placeraren således komma att erhålla aktieindexobligationer från endast ett avkastningsalternativ, även om teckning skett i flera alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. MTN-program Detta obligationslån emitteras under Handelsbankens svenska MTN-program (Medium Term Note-program), varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande utge enskilda lån med olika konstruktioner. För varje lån upprättas slutliga villkor med kompletterande lånevillkor avseende kapitalbelopp, återbetalningsvillkor etc. Det fullständiga prospektet för lån 719 utgörs av grundprospekt för MTN-programmet och slutliga villkor för lån 719. För båda handlingarna gäller svensk rätt. Tvist med anledning av slutliga villkor eller därmed sammanhängande rättsförhållande ska exklusivt avgöras av svensk domstol, i första instans av Stockholms tingsrätt. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-program har godkänts av Finansinspektionen och kan erhållas genom något av Handelsbankens kontor eller genom Stadshypotek Bank. Grundprospektet och slutliga villkor för lån 719 återfinns även på aktuellaerbjudanden. Riskbedömning Vid köp av denna aktieindexobligation tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har högst kreditbetyg bland affärsbankerna i Norden: AA- från standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Kapitalskyddet gäller endast på aktieindexobligationens återbetalningsdag. Placerare ska försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av denna aktieindexobligation. För att få en helhetsbild av aktieindexobligation 719 bör placerare läsa både grundprospekt för MTN-programmet och slutliga villkor för lån 719. Ansvaret för riskbedömningen vid köp av denna aktieindexobligation vilar således på placeraren och Handelsbanken tar inget ansvar för att aktieindexobligationen ska ge en positiv värdeutveckling för innehavaren. 7

8 Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2005 på 15,7 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka UNIVERSALBANK Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster såsom traditionella privat- och företagstjänster, finansiering, investment banking, cash-management, kapitalförvaltning, trading, placering inom aktie-, ränte- och fondmarknaden samt livförsäkring. Banken har runt 600 kontor i Norden och Storbritannien och verksamhet i ytterligare 15 länder. KONCERNEN I koncernen ingår Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, SPP, Stadshypotek samt Stadshypotek Bank. ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet på och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM. Visste du att Handelsbanken lanserat kapitalskyddade produkter sedan Handelsbanken är störst i Sverige på kapitalskyddade produkter, med mer än en fjärdedel av marknaden... Handelsbanken erbjuder ett brett spektrum av kapitalskyddade produkter, till exempel aktieindexobligationer, hedgefondobligationer, kreditkorgsobligationer, marknadsobligationer och råvaruobligationer, där avkastningen kopplas till olika tillgångsslag... avkastningen på Handelsbankens aktieindexobligationer i genomsnitt varit cirka 9,4 procent per år... Handelsbanken erbjuder andrahandsmarknad i alla börsnoterade kapitalskyddade produkter, vilket gör att du när som helst kan sälja dina värdepapper under löptiden. Intellecta Finanstryck,

Kreditkorgsobligation lån 599

Kreditkorgsobligation lån 599 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 EMISSIONSBILAGA Lån 309 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 Sverige Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 102 procent. Återbetalningsdag 2006-05-31 Risk En placering

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer