Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest"

Transkript

1 Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som stiger mest

2 Marknadsobligation lån 642 Handelsbanken inbjuder härmed till köp av marknadsobligation lån 642. Löptiden är fem år och avkastningen är knuten till utvecklingen i den av tre underliggande korgar som efter löptidens slut visat sig ha gått bäst. Korgarna innehåller olika delar aktiemarknad, räntemarknad och råvarumarknad. Sista dag för anmälan är den 8 april 2005 via Handelsbankens kontor. Likvid ska erläggas den 13 april En bra sammansatt värdepappersportfölj består av placeringar på såväl den svenska och den utländska aktiemarknaden som på räntemarknaden. Genom att tillföra placeringar i till exempel råvaror, kan diversifieringen ökas och värdepappersportföljen bli ännu mer intressant. Hur stor andel som placeras i respektive marknad har en avgörande betydelse för portföljens avkastning. För första gången erbjuder Handelsbanken dig möjligheten att placera i en marknadsobligation. Marknadsobligationen är kopplad till tre olika korgar, där varje korg innehåller tillgångsslagen aktier, räntor och råvaror med olika fördelning. Din avkastning bestäms utifrån den korg som utvecklats bäst under löptiden. Om samtliga korgar skulle sjunka i värde, får du ändå tillbaka det nominella beloppet på lånets återbetalningsdag den 21 april Det nominella beloppet är kronor per post. 2

3 Varför placera i marknadsobligation lån 642? Marknadsobligation lån 642 ger en mycket bra riskspridning och är kapitalskyddad. Dessutom får du, med facit i hand, mest av den marknad som stiger mest i värde. HELHETSLÖSNING För många placerare erbjuder denna marknadsobligation en helhetslösning för det finansiella sparandet. Kombinationen obligation och option ger både säkerhet och avkastningspotential. HÖG AVKASTNING Den som köper marknadsobligation lån 642 kan få en hög avkastning under förutsättning att den korg som utvecklats bäst haft en positiv kursutveckling under löptiden. Till exempel erbjuder alternativet med överkurs en uppräkningsfaktor om indikativt procent. Den höga uppräkningsfaktorn ger möjlighet till en bra hävstångseffekt på placeringen (se vidare sid 6). RISKSPRIDNING Marknadsobligationen erbjuder en exponering mot tre olika tillgångsslag och ger därmed en mycket bra riskspridning. VALUTASÄKRAD PLACERING Marknadsobligationen ger möjlighet att placera på internationella marknader utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. DU FÅR DEN BÄSTA KORGEN Det som framförallt avgör hur stor avkastning du får i en diversifierad värdepappersportfölj är vilken marknad du väljer att placera den största delen av dina pengar i. Avkastningen i denna marknadsobligation är kopplad till utvecklingen i den korg som utvecklats bäst under löptiden. Du behöver med andra ord inte i förväg bestämma vilken marknad du tror kommer att ha den bästa utvecklingen, utan du får, med facit i hand, mest av den marknad som stiger mest i värde. KAPITALSKYDD Marknadsobligationen har ett inbyggt kapitalskydd. Oavsett hur de olika korgarna utvecklas återbetalar Handelsbanken minst nominellt belopp, kronor per post, på lånets återbetalningsdag. 3

4 Marknadsobligation lån 642 I marknadsobligation lån 642 är avkastningen knuten till utvecklingen på aktiemarknaden, räntemarknaden och råvarumarknaden i den kombination som efter löptidens slut visat sig vara den bästa av de tre. Aktiemarknaden, räntemarknaden respektive råvarumarknaden har alla haft såväl perioder med mycket positiv utveckling som perioder med negativ utveckling. Genom att placera på flera marknader, så kallad diversifiering, ökar du din förväntade avkastning i förhållande till den risk du tar. Även om någon marknad skulle utvecklas negativt under en period, kan dina övriga placeringar stiga i värde så att din värdepappersportfölj får en positiv avkastning. Hur stor andel som placeras på respektive marknad är avgörande för vilken avkastning du kommer att få. Samtidigt är det svårt att förutse vilken eller vilka marknader som kommer att utvecklas bäst i framtiden. Med en placering i denna marknadsobligation behöver du inte fundera över vilken marknad du tror kommer att ha den bästa utvecklingen de närmaste åren. Utöver hög diversifiering är den stora fördelen med denna marknadsobligation att du efter löptidens slut får ta del av utvecklingen i den korg som stigit mest i värde. AVKASTNINGSALTERNATIV Marknadsobligation lån 642 har följande två alternativ: Indikativ Avkastningsalternativ uppräkningsfaktor Marknadsobligation 642A % Marknadsobligation till 10 % överkurs 642B % AKTIEMARKNADEN Aktiemarknaden har historiskt gett god avkastning över längre tidsperioder, men till betydande risk. Aktiemarknaden representeras här av en korg av fyra aktiemarknader. I tabellen nedan framgår vilka marknader och index som ingår. Samtliga index avser att väl representera respektive delmarknad. Aktiemarknad Aktieindex Andel Euroland Dow Jones EURO STOXX 50 SM 25 % Japan TOPIX 25 % Sverige OMXS30 index 25 % USA S&P % Från och med den 30 december 1994 fram till idag har aktiemarknaden i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 7,35 procent. Under den femårsperiod då aktiemarknaden steg mest var den årliga avkastningen 27,55 procent och under den femårsperiod där aktiemarknaden utvecklades sämst var den årliga avkastningen 7,64 procent. RÄNTEMARKNADEN Räntemarknaden uppvisar ofta ett relativt stabilt avkastningsmönster. Räntemarknaden representeras här av ränteindexet iboxx, 3 5 år, i euro, där de underliggande obligationerna lägst har kreditbetyget Investment Grade. Begreppet Investment Grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att de företag som erhåller denna status på sina obligationer har så hög kreditvärdighet att de är accepterade som placeringar för amerikanska pensionsstiftelser. Index fastställs den 13 april Sedan den 30 december 1994 har räntemarknaden i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 6,62 procent. Under den bästa femårsperioden var den årliga avkastningen 7,19 procent och under den femårsperiod som hade sämst utveckling var avkastningen 3,88 procent per år. 4

5 RÅVARUMARKNADEN Förändringar i utbudet av råvaror sker långsamt. Istället är det huvudsakligen efterfrågan som styr prisutvecklingen på kort och medellång sikt. Råvarumarknaden i denna marknadsobligation består av en korg av fyra råvaror. I tabellen nedan framgår vilka råvaror som ingår och deras respektive andel i råvarukorgen. Sedan den 30 december 1994 har råvarukorgen i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 8,08 procent. Under den femårsperiod som haft bäst utveckling var den årliga avkastningen 20,89 procent och under den sämsta femårsperioden var den årliga avkastningen 6,09 procent. Råvara Andel Aluminium 25 % Koppar 25 % Naturgas 25 % Olja (WTI light sweet crude) 25 % KORGSAMMANSÄTTNING De tre korgarna har olika vikter av aktier, räntor och råvaror. Oavsett hur den ekonomiska tillväxten respektive inflationen utvecklas de närmaste åren bör det finnas goda möjligheter att någon korg passar den aktuella konjunkturen. Den första korgen bör normalt utvecklas bra om tillväxten är hög och inflationen låg. Den andra korgen bedöms vara den korg som stiger mest i värde om både tillväxten och inflationen är låg. Den tredje korgen kommer förmodligen att vara den korg som utvecklas bäst om inflationen är hög, oavsett om tillväxten är hög eller låg. Nedan framgår hur respektive korg är sammansatt. Korg 1 Korg 2 Korg 3 30% 5% 65% 35% 20% 45% 75% 20% 5% Aktiemarknad Räntemarknad Råvarumarknad HUR BERÄKNAS KORGENS UTVECKLING? Varje korgs utveckling beräknas som summan av utvecklingen i de tre underliggande delmarknaderna. Varje delmarknads utveckling beräknas som dess vikt i korgen multiplicerat med värdeutvecklingen. I exemplet nedan har vi antagit att aktiemarknaden sjunker med 12 procent, räntemarknaden stiger med 20 procent och råvarumarknaden stiger med 70 procent under löptiden. Korg Aktiemarknaden Räntemarknaden Råvarumarknaden Korgutveckling Korg 1 65 % 12 % = 7,8 % 5% 20 % = 1,0 % 30% 70 % = 21,0 % 7,8 + 1,0 + 21,0 = 14,2 % Korg 2 20 % 12 % = 2,4 % 45 % 20 % = 9,0 % 35 % 70 % = 24,5 % 2,4 + 9,0 + 24,5 = 31,1 % Korg 3 20 % 12 % = 2,4% 5% 20 % = 1,0 % 75 % 70 % = 52,5 % 2,4 + 1,0 + 52,5 = 51,1 % I exemplet har korg 3 utvecklats bäst (+51,1 %) och är följaktligen den korg som används för att beräkna återbetalningsbeloppet. HUR BERÄKNAS ÅTERBETALNINGSBELOPPET? Återbetalningsbeloppet är det belopp som Handelsbanken betalar ut på lånets återbetalningsdag den 21 april 2010 och består av nominellt belopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som värdeökningen i den korg som utvecklats bäst (%) uppräkningsfaktor nominellt belopp. 5

6 HUR STORT BLIR ÅTERBETALNINGSBELOPPET I ALTERNATIV 642A RESPEKTIVE 642B? Tabellen till höger ger exempel på hur utvecklingen för den bästa korgen påverkar återbetalningsbeloppets storlek. Återbetalningsbeloppen är beräknade på en post om nominellt kronor och baseras på de högsta av de indikerade uppräkningsfaktorerna. Korgutveckling 642A 642B 20 % ) 0 % ) 20 % % % ) Minsta återbetalningsbelopp understiger placerat belopp eftersom marknadsobligationen tecknats till överkurs. ERBJUDANDE OM KÖP Erbjudandet att köpa marknadsobligation lån 642 riktar sig till allmänheten via Handelsbankens kontor i Sverige. PRIS PER POST Alternativ 642A erbjuds till ett pris om kronor per post. Alternativ 642B kostar kronor per post. KOSTNADER (COURTAGE) Vid teckning tillkommer ett courtage om 2 procent beräknat på priset, dock minst 300 kronor (250 kronor för depåkunder i Handelsbanken). Det utgår inga löpande förvaltningskostnader eller avgifter vid återbetalning. STARTINDEX/STARTNIVÅ Startindex/Startnivå för respektive delmarknad fastställs den 13 april 2005, med undantag för det aktieindex som representerar Japan, vilket fastställs den 14 april SLUTINDEX/SLUTNIVÅ Slutindex/Slutnivå för respektive delmarknad fastställs som respektive delmarknads genomsnittliga värde från och med den 1 april 2009 till och med den 1 april 2010 (månadsvisa avläsningar). ÅTERBETALNINGSDAG Den 21 april LÄGSTA ÅTERBETALNING Det lägsta belopp som Handelsbanken betalar tillbaka på lånets återbetalningsdag är kronor per post. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Anmälan om köp av marknadsobligationer sker genom inlämnande av ifylld anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor senast den 8 april LIKVIDDAG Likvid för tilldelade marknadsobligationer ska erläggas den 13 april UPPRÄKNINGSFAKTOR Uppräkningsfaktorn är ett omräkningstal som talar om hur stor del av uppgången i den korg som utvecklats bäst som tillfaller innehavaren av marknadsobligationen på återbetalningsdagen. Uppräkningsfaktorerna i detta prospekt är indikativa. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 13 april Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till denna dag. VALUTA Alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. REGISTRERING Marknadsobligationerna administreras i VPC AB:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. ANDRAHANDSMARKNAD Marknadsobligationer är först och främst ett alternativ för de placerare som önskar en trygg och långsiktig investering utan att avstå från möjligheten till hög avkastning. Du som köper en marknadsobligation behöver dock inte behålla den till återbetalningsdagen. Handelsbanken kommer att ansöka om börsinregistrering av lånet på NDX Bonds vid Nordic Growth Market NGM AB från och med den 19 april Handelsbanken kommer vidare att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurser för återköp av marknadsobligationer och om möjligt även säljkurser. Vid köp eller försäljning under löptiden utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. Kapitalskyddet gäller endast på lånets återbetalningsdag. Värdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än vid teckningstillfället. 6

7 Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Bekräftelse på tilldelning, fastställda startindex, startnivåer och uppräkningsfaktorer samt fastställt iboxx index meddelas skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger kronor. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in avkastningsalternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger kronor. Handelsbanken kommer att ställa in avkastningsalternativ för vilket uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 80 procent för 642A 150 procent för 642B Vid tilldelning kan placeraren således komma att erhålla marknadsobligationer från endast ett avkastningsalternativ även om teckning skett i båda alternativen. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. MTN-program Detta lån emitteras under Handelsbankens svenska MTN-program (Medium Term Note-program), varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande utge enskilda lån med olika konstruktioner. För varje lån upprättas en emissionsbilaga med kompletterande lånevillkor avseende kapitalbelopp, återbetalningsvillkor etc. Det fullständiga prospektet för lån 642 utgörs av prospekt för MTNprogrammet, emissionsbilagan för lån 642 och denna broschyr. För samtliga handlingar gäller svensk rätt. Tvist Beskattning Riskbedömning Vid köp av denna marknadsobligation tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken är den affärsbank i Norden som har högst kreditbetyg. Handelsbankens kreditbetyg är AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Kapitalskyddet gäller endast på marknadsobligationens återbetalningsdag. med anledning av emissionsbilagan eller broschyren eller därmed sammanhängande rättsförhållande ska exklusivt avgöras av svensk domstol, i första instans av Stockholms tingsrätt. Prospektet för Handelsbankens MTNprogram har godkänts av Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market NGM och kan erhållas genom något av Handelsbankens kontor. Denna broschyr och emissionsbilagan för lån 642 har godkänts av Nordic Growth Market NGM. Marknadsobligationen är ett nytt värdepapper i Sverige. Dess skattemässiga status är därför ännu inte klarlagd. Eftersom obligationens avkastning totalt sett till största delen påverkas av utvecklingen på ränte- och råvarumarknaderna torde den enligt Handelsbankens bedömning beskattas som en fordringsrätt. Kapitalvinst respektive kapitalförlust borde således behandlas som ränta vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. Marknadsobligation lån 642 är att betrakta som marknadsnoterad. Placerare ska försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av denna marknadsobligation. Ansvaret för riskbedömningen vid köp av denna marknadsobligation vilar således på placeraren och Handelsbanken tar inget ansvar för att värdeutvecklingen på marknadsobligationen ska ge en positiv värdeutveckling för placeraren. 7

8 Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2004 på 13,1 miljarder kronor. Antalet anställda är drygt UNIVERSALBANK Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och räntemarknad samt personförsäkring. Banken har 573 kontor i Norden och Storbritannien, och bankverksamhet i ytterligare 10 länder. KONCERNEN I koncernen ingår Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek, Stadshypotek Bank samt SPP. ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet på och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM. Intellecta Finanstryck,

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Marknadsobligation. Nyhet! Asien. Asien. Världen. mars. Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad

Marknadsobligation. Nyhet! Asien. Asien. Världen. mars. Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Marknadsobligation 832 Löptid 5 år Asien Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad Världen Aktiemarknad Råvarumarknad Räntemarknad Sista dag för anmälan:

Läs mer

Kreditkorgsobligation lån 599

Kreditkorgsobligation lån 599 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 558. Slutliga Villkor Lån 558

Swedbank ABs. SPAX Lån 558. Slutliga Villkor Lån 558 Slutliga Villkor Lån 558 Swedbank ABs SPAX Lån 558 Råvaruobligation SPAX Makrostrategi - Återbetalningsdag 2015-11-04 Serie A (SWEOMS01) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Lån 916. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina 6 7

Lån 916. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina 6 7 Lån 916 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Aktieindexobligation 509

Aktieindexobligation 509 www.danskebank.se Aktieindexobligation 509 Kapitalskyddad placering! Naturtillgångar och Latinamerika Teckningsperiod 23 augusti 17 september 2010 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation

Läs mer

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 921 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 204

FöreningsSparbankens lån 204 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 204 Ikaros OMX TM Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer