Marknadswarrant Elkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadswarrant Elkraft"

Transkript

1 Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år

2 Mycket talar för ett högre elpris i framtiden Elmarknaden skiljer sig från många andra marknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras. Detta gör att priset på el är väldigt känsligt för förändringar i utbud och efterfrågan. Under det senaste året har elpriset stigit kraftigt. Trots den höga nivån fi nns det ett antal faktorer som talar för att elpriset kan stiga ytterligare framöver. Marginalprissättning Pris Utbud normalt år Efterfrågan normalt år Utbud torrt år Utbud regnigt år Elpris normalt år Elpris nederbördsrikt år Elpris torrt år Kol Olja Gas Elpriset påverkas av många faktorer Priset på el styrs av många olika faktorer. Tidigare har elpriserna i de nordiska länderna skiljt sig åt, men i och med att kraftnäten i högre utsträckning har kopplats ihop har prisbilden harmonierats. Även integrationen med de europeiska elnäten har ökat, vilket har lett till att såväl det nordiska som det europeiska utbytet av elkraft har ökat. I Norden produceras el framför allt genom vattenkraft och kärnkraft, men även vindkraft och förbränning av olika fossila bränslen, exempelvis kol, olja och naturgas, ger i dagsläget viktiga tillskott till produktionen. Vattenkraft och kärnkraft är relativt billiga sätt att producera el, medan förbränning av fossila bränslen är dyrt. I tider då vattenkraft och kärnkraft tillsammans har kapacitet att täcka hela den nordiska efterfrågan blir elpriset därför lågt. När det däremot är låga nivåer i vattenreservoarerna och kärnkraften inte räcker till, måste även fossil förbränning utnyttjas för att producera el. Då elen från fossil förbränning är väsentligt dyrare att framställa, driver detta upp priserna. Under året har man i Norden tvingats använda fossil förbränning för elproduktion. Därför har elpriserna nyligen varit nära de högsta nivåerna någonsin. Vindkraft Utbud av elkraft (MWh) Vattenkraft Kärnkraft Nederbörd och pris på fossila bränslen är viktiga faktorer för priset på el i Norden Hur elpriset kommer att utvecklas under de kommande två åren beror framför allt på hur stor nederbörden är i Norden och hur priset på bland annat kol och gas utvecklas. Sedan 2005 är även handeln med utsläppsrätter en faktor som inverkar på prissättningen genom att el producerad med kol och gas blir dyrare att framställa. Historisk utveckling för priset på elkraft Pris i EUR/MWh 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, Terminspris el Placera i Marknadswarrant Elkraft Marknadswarrant Elkraft ger dig möjlighet till mycket hög avkastning om elpriset stiger, samtidigt som risken i placeringen är hög. Avkastningen är kopplad till prisutvecklingen på elterminen för år 2011, som handlas på elbörsen Nord Pool. Marknadswarranten har en löptid på 2 år. Priset per warrant är 20 kronor. Du måste köpa minst warranter. Courtage på 1 procent beräknat på priset tillkommer. Uppräkningsfaktorn är preliminärt 100 procent och defi nitiv uppräkningsfaktor fastställs den 1 september På slutdagen, den 17 augusti 2010, fastställs utbetalt belopp på Marknadswarrant Elkraft och pengarna utbetalas på marknadswarrantens slutlikviddag, som är den 3 september

3 Så här fungerar Marknadswarrant Elkraft Anta att du köper marknadswarranter för 20 kronor styck. Ditt placerade belopp blir då kronor. För det får du cirka kronor* i exponerat belopp mot värdeutvecklingen på elpriset. Exponerat belopp bestäms av uppräkningsfaktorn som preliminärt är 100 procent. Om uppräkningsfaktorn blir 100 procent är din exponering mot elpriset 5 gånger ditt placerade belopp. Det medför att du får en kraftig hävstång om elpriset stiger. Om elpriset däremot är oförändrat eller sjunker, förloras hela det placerade beloppet. Marknadswarrant Elkraft är med andra ord en placering med mycket stor avkastningspotential, men också hög risk. Exponerat belopp kr* x 5 Placerat belopp kr * Det exponerade beloppet per marknadswarrant beräknas som uppräkningsfaktorn multiplicerat med det underliggande beloppet per warrant på 100 kronor. Uppräkningsfaktorn är preliminärt 100 procent. Uppräkningsfaktorn fastställs den 1 september 2008 och kan bli såväl högre som lägre än 100 procent. Så här beräknas marknadswarrantens värde Så här räknar du ut marknadswarrantens värde på slutdagen: Marknadswarrantens värde = Exponerat belopp per marknadswarrant x Värdeutveckling Det exponerade beloppet per marknadswarrant bestäms av uppräkningsfaktorn. Exponerat belopp per marknadswarrant = 100 kr Uppräkningsfaktor Värdeutvecklingen beräknas som den procentuella skillnaden mellan startkurs och slutkurs för elterminen. Är utvecklingen negativ fastställs värdeutvecklingen till 0. 3

4 Så här blir ditt resultat Tabellen nedan visar utbetalt belopp och avkastning för en placering på marknadswarranter för totalt kronor. Om uppräkningsfaktorn fastställs till 100 procent krävs det en värdeutveckling på minst 20 procent för att du ska få ditt placerade belopp tillbaka. Elprisets utveckling* Utveckling per år Placerat belopp Utbetalt belopp** Avkastning*** Årseffektiv avkastning %*** 100% 41% kr kr 395% 122,0% 80% 34% kr kr 296% 98,6% 60% 26% kr kr 197% 72,1% 40% 18% kr kr 98% 40,6% 20% 10% kr kr -1% -0,5% 0% 0% kr 0 kr -100 % - -20% -11% kr 0 kr -100 % - * Med hänsyn till genomsnittsberäkning ** Givet en Uppräkningsfaktor på 100 procent *** Inklusive courtage Grafen visar avkastning på Marknadswarrant Elkraft vid olika prisutveckling för den underliggande elterminen (oaktat genomsnittsberäkning). Som grafen visar, kommer hela det placerade beloppet att gå förlorat om slutkursen är densamma som eller lägre än startkursen. Marknadswarrant Elkraft kommer att ge en positiv avkastning (inklusive courtage) om terminspriset på el stiger med mer än 20,2 procent under löptiden. Avkastning 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -20% 0% 20% 40% 60% 80% -50% -100% -150% Terminspris el Marknadswarrant Elkraft Så här enkelt köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa Marknadswarrant Elkraft. Sista dag för anmälan är den 27 augusti Du kan köpa på Internet eller på något av våra bankkontor. PÅ INTERNET Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. PÅ VÅRA KONTOR Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Du betalar marknadswarranterna den 1 september Marknadswarranterna sätts in på ditt VP-konto eller på din depå. 4

5 Fakta om Marknadswarrant Elkraft PRIS PER MARKNADSWARRANT En marknadswarrant kostar 20 kronor. Du köper jämna 200-tal marknadswarranter, dock minst stycken. COURTAGE När du köper en marknadswarrant betalar du ett courtage på 1 procent, beräknat på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid utbetalning av slutlikvidbelopp. ANMÄLAN På Internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. På ett Handelsbankskontor Besök något av våra kontor och fyll i en anmälningssedel. Sista dag för anmälan är den 27 augusti BETALNINGSDAG Du betalar marknadswarranterna den 1 september STARTKURS Startkurs fastställs den 1 september VÄRDET UNDER LÖPTIDEN ANDRAHANDSMARKNAD Marknadswarranten kan handlas på börsen från och med den 4 september Du kan enkelt följa värdet på dina marknadswarranter på under Kurser. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du ett courtage, precis som när du handlar aktier. SLUTKURS Marknadswarrantens slutkurs fastställs som elterminens genomsnittliga värde från och med den 25 maj till och med den 17 augusti 2010, med en avläsning varje vecka. EXPONERAT BELOPP PER MARKNADSWARRANT Exponerat belopp per marknadswarrant = 100 kronor x Uppräkningsfaktor. SLUTLIKVIDDAG Slutlikviddag är den 3 september UPPRÄKNINGSFAKTOR Uppräkningsfaktorn är preliminärt 100 procent. Defi nitiv uppräkningsfaktor fastställs den 1 september 2008 och publiceras på under Kurser, från och med den 4 september VALUTA Alla beräkningar och betalningar i marknadswarranten görs i svenska kronor. UNDERLIGGANDE Det underliggande terminskontraktet är noterat på Nord Pool ASA. Terminskontraktets benämning är ENOYZ1. BESKATTNING Det är oklart hur beskattningen av elderivat ska ske. Enligt Handelsbankens bedömning ska avyttringen beskattas som en försäljning av övriga tillgångar. En eventuell kapitalförlust kan kvittas med 70 procent mot andra kapitalinkomster. 5

6 Annat som kan vara bra att veta TILLDELNING OCH VILLKOR FÖR EMISSIONENS GENOMFÖRANDE Avräkningsnota beräknas sändas ut den 28 augusti Fastställd Startkurs publiceras från och med den 4 september 2008 på under Kurser. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen om uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst 80 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter betalningsdagen betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. PRODUKTSPECIFIKA RISKER Placerare i denna marknadswarrant bör uppmärksamma att om elterminens slutkurs är lägre eller lika med dess startkurs förfaller marknadswarranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. KREDITRISK Vid köp av detta värdepapper tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Rating är det betyg en låntagare får från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina fi nansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placering i denna marknadswarrant omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. MARKNADSRISK Innehavaren av en marknadswarrant tar en risk som är förknippad med underliggande instruments eller underliggande variabels kursutveckling. Dessa risker kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-, ränte-, växelkurs- och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra risker. En utmärkande egenskap för dessa marknadswarranter är att relativt små kursförändringar i elterminen kan medföra avsevärda förändringar i värdet på marknadswarranten. Dessa förändringar i värdet kan vara till placerarens fördel men de kan också vara till placerarens nackdel. Marknadswarranten påverkas inte enbart av kursförändringar på elterminen, utan dessutom och beroende på typ, av en rad ytterligare faktorer, till exempel löptiden för marknadswarranten, intensiteten i kurssvängningarna hos den underliggande variabeln (volatiliteten) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivå och förväntad utdelning på underliggande variabel. Placerare bör vara särskilt uppmärksamma på att marknadswarranten kan falla i värde och förfalla utan värde med följd att en del av eller hela det placerade beloppet förloras. Placerare bör också uppmärksamma att marknadswarranter handlas som självständiga värdepapper och är underkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan. LIKVIDITETSRISK Det bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att handla i marknadswarranten. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. KUNSKAPSNIVÅ Placerare bör förvissa sig om att kunskaperna om handel med marknadswarranten är tillräckliga för att placeringsbesluten skall kunna ge en god avkastning på kapitalet samtidigt som onödiga och oväntat stora förluster undviks. Dessutom bör placeraren observera att riskerna och möjligheterna varierar betydligt även inom samma typ av instrument. En placering i marknadswarranten bör vidare endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på elterminen eller metoden att beräkna värdet på densamma, eftersom avkastningen på en sådan placeringen bland annat beror på sådana förändringar. Fler än en riskfaktor kan ha en samtidig effekt på marknadswarranten, vilket betyder att en riskfaktors specifi ka effekt kan vara oförutsägbar. Ingen garanti ges om hur varje riskfaktor eller någon kombination av dessa faktorer påverkar värdet på marknadswarranten. Placerare bör också noggrant läsa förklaringen av Underliggande i avsnitten Produktspecifi ka Villkor och Information om Underliggande och särskilt punkten Ytterligare Information om Underliggande i Slutliga Villkor. Placerare bör förstå riskerna som förknippas med en placering i marknadswarranten och bör endast fatta ett placeringsbeslut efter att noggrant övervägt (i) lämpligheten av en placering i marknadswarranten mot bakgrund av sin egen fi nansiella och skattemässiga ställning (ii) informationen i Grundprospektet och Slutliga Villkor samt (iii) Underliggande. FULLSTÄNDIGA VILLKOR Marknadswarrant Elkraft ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant-, och Certifi katprogram. Det fullständiga prospektet för Marknadswarrant Elkraft utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifi katprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten fi nns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifi katprogram har godkänts av Finansinspektionen.

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer