Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nå dina mål utan att ta onödiga risker"

Transkript

1 kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1

2 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina pengar växa? Eller enklare uttryckt: behöver man våga för att vinna? Diagrammet nedan visar att de som sparat i våra aktieindexobligationer sedan 1994 har fått en avkastning på i genomsnitt 7,5 procent per år*. Det betyder att euro växt till euro. Bilden visar också att världens börser gett en avkastning på 5,3 procent per år under samma period. Det blir bara euro. De som valt att placera sina sparpengar i våra aktieindexobligationer har alltså inte behövt våga för att vinna; de har kunnat fega och vinna! Handelsbankens aktieindexobligationer Världens börser Källa: Handelsbanken Capital Markets. Världens börser reprensenteras av aktieindexet MSCI World Total Return. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 2

3 Den 8 mars 2010 Råvaruboomen fortsätter Råvarorna följer inte längre konjunkturcyklerna i OECD-länderna. Efterfrågan på råvaror drivs i allt högre utsträckning av tillväxtekonomierna med Kina i spetsen. Uppbyggnad av nya levnadsvanor, ger dramatiska ökningar i efterfrågan på metaller, energi och jordbruksprodukter. Stora befolkningar befinner sig nu i detta skede, vilka kommer att dominera utvecklingen av efterfrågan på råvaror under lång tid framöver. Ökad produktivitet inom jordbruket och industrin skapar nya betingelser. Många människor flyttar från landsbygd till stad och blir industribearbetare i stället för jordbrukare. Detta skede är mycket investeringsintensivt. Bostäder och fabriker ska byggas, transportnät och kraftförsörjningar expandera. Därmed ökar också efterfrågan på metaller och energi explosionsartat jämfört med bondesamhället. Även om råvaruefterfrågan i tillväxtekonomierna är stor idag i absoluta tal så är den fortvarande liten i termer av råvarukonsumtion per capita. Trots att Kina fördubblat sin efterfrågan på många metaller under det gånga decenniet, är det mycket sannolikt att Kina fördubblar sin metallkonsumtion en gång till inom ett tioårsperspektiv. Längre ner på välståndsskalan befinner sig flera länder med stora befolkningar också i snabb expansion. Indien, Vietnam och Indonesien är ännu så länge dvärgar på råvarumarknaderna jämfört med Kina men har goda förutsättningar att på sikt bli nya jättar. I ett sådant scenario riskerar råvaruförsörjningen att bli en flaskhals om kapacitetsutbyggnaden inte sker tillräckligt snabbt. Om du vill dra nytta av möjligheterna på råvarumarknaderna, men begränsa dina risker, är Handelsbankens nya råvaruobligation ett bra alternativ. Tiina Helenius Chefsekonomist Handelsbanken, Finland 3

4 RåvarUobligation balans 5057 Råvaror - en naturlig del av din portfölj Det finns många argument för att placera en del av sitt sparande i råvarumarknaden. Råvaror har historiskt gett hög avkastning. Sedan 1969 har den globala råvarumarknaden gett nästan dubbelt så hög avkastning som den globala aktiemarknaden. Sedan 1999 har en placering i råvaror fördubblats i värde, samtidigt som aktiemarknaden inte gett någon avkastning alls.* Råvaror är också ett bra komplement i en portfölj med till exempel aktier och räntebärande placeringar, eftersom de sprider riskerna. När aktiemarknaden faller, stiger ofta råvaror i värde. Genom att inte lägga alla ägg i samma korg kan du minska risken i ditt sparande. Råvaror är också bra att ha om inflationen tar fart. Historiskt har råvaror varit den enda tillgång som ökar i värde när inflationen stiger. Andra tillgångar, som räntesparande och aktier, brukar påverkas negativt av stigande inflation. Det finns ytterligare ett bra argument för att placera i råvaror: Kina och många andra tillväxtländer är just nu inne i en expansiv tillväxtfas. Investeringsbehoven i infrastruktur är enorma. Hushållens levnadsstandard stiger snabbt. Behovet av energi, metaller och livsmedel kommer att öka dramatiskt under kommande år. Utbudet har svårt att hålla jämna steg. Det har funnits ett starkt argument mot att placera i råvaror: Det har varit komplicerat. Men med Handels bankens nya råvaruobligation är det både enkelt och tryggt. Råvaruobligation Balans är kopplad till utvecklingen i Handelsbankens balanserade råvaruindex SHB Commodity Balance 15 %. I indexet ingår 13 råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna (se tabellen nedan). Energiråvaror har den största vikten i index, följt av basmetaller, jordbruksråvaror, ädelmetaller och pappersmassa. Handelsbankens råvaruindex är framtaget av bankens råvaruexperter. Banken är en av Nordens ledande råvarumäklare som också erbjuder prissäkring för många företag i deras riskhantering. De flesta råvaror handlas i amerikanska dollar. Handelsbankens råvaruindex beräknas också i dollar. För- och nackdelar + Tjäna på den höga tillväxten i Kina Skydd mot stigande inflation Sprid riskerna i ditt sparande Råvarupriser är ofta konjunkturkänsliga Risk för överhettning i Kina längre fram Råvarorna i indexet Råvara Olja (Brent) Elektricitet (Nordpool) Koppar Aluminium Guld Sojabönor Zink Vete Nötkreatur Silver Pappersmassa Griskött Nickel Vikt i indexet % 12 % 11 % 9 % 7 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % Exempel på användningsområde Drivmedel, industri Uppvärmning och kyla, industri, IT Elektriska komponenter Fordon, förpackningar, bygg Smycken, industri Djurfoder, livsmedel Rostskydd, legeringar, färg Livsmedel, djurfoder Livsmedel Smycken, industri Papper Livsmedel Rostfritt stål, mynt, batterier * Aktieindexet MSCI World jämfört med råvaruindexet GSCI. 4

5 Alternativ 5057A Råvaruobligation Balans 5057A passar dig som vill placera tryggt i den högaktuella råvaromarknaden. Samtidigt sprider du riskerna i ditt sparande och får ett skydd mot stigande inflation. Råvaruobligationen är kopplad till det balanserade indexet SHB Commodity Balance 15 %. På föregående sida ser du vilka råvaror som ingår och hur Uppräkningsfaktorn gör att du preliminärt får ta del av 65 procent av den beräknade uppgången i råvaruindexet. Om råvaruindexets faktiska utveckling är negativ får du minst tillbaka hela det nominella beloppet. Fakta om Råvaruobligationen 5057A 5057B Minimiteckning Minst tillbaka Preliminär uppräkningsfaktor 65 % 130 % Löptid 5 år 5 år Teckningsprovision 1,75% 1,75% Så här kan det bli med 5057A Indexets utveckling 1 Utveckling per år Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 Avkastning om dollarn 1,15 Avkastning om dollarn 1, % 17,0% ,9% 11,8% 13,5% 10,5% 80 % 12,4% ,4% 8,3% 9,7% 7,4% 40 % 6,9% ,8% 4,4% 5,1% 3,8% 20 % 3,7% ,1% 2,1% 2,5% 1,8% 0 % 0,0% ,7% -0,3% -0,3% -0,3% - 20 % -4,4% ,7% -0,3% -0,3% -0,3% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning vid löptidens slut (se sidan 7). 2. Baserar sig på en preliminär uppräkningsfaktor på 65 procent och dollarkursen 1, Inklusive teckningsprovision på 1,75 procent. Alternativ 5057B Alternativet 5057B är kopplad till samma råvaruindex som 5057A. 5057B passar dig som till en liten risk vill kunna tjäna ännu mer pengar. Uppräkningsfaktorn gör att du preliminärt får tillgodoräkna dig 130 procent av värdeutvecklingen i indexet, alltså betydligt mer än den faktiska värdeutvecklingen. Om värdeutvecklingen är negativ får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet, men du förlorar då 100 euro per råvaruobligation. Läs mer om hur ett balanserat index fungerar på sidan 6. Simulerad utveckling för fem år SHB Commodity Balance 15% 75 SHB Commodity Excess Return Historisk avkastning är inte gararanti för framtida utveckling. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Så här kan det bli med 5057B Indexets utveckling 1 Utveckling per år Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 Avkastning om dollarn 1,15 Avkastning om dollarn 1, % 17,0% ,1% 18,0% 20,5% 16,1% 80 % 12,4% ,6% 12,8% 14,8% 11,3% 40 % 6,9% ,0% 6,3% 7,6% 5,4% 20 % 3,7% ,8% 2,4% 3,2% 1,9% 0 % 0,0% ,5% -2,2% -2,2% -2,2% - 20 % -4,4% ,5% -2,2% -2,2% -2,2% 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning vid löptidens slut (se sidan 7). 2. Baserar sig på en preliminär uppräkningsfaktor på 130 procent och dollarkursen 1, Inklusive teckningsprovision på 1,75 procent samt överkurs på tio procent. 5

6 Så här fungerar Balance -index Under det senaste året har det varit turbulent på världens råvarumarknader. Kurssvängningarna har varit onormalt stora och det är svårt att bedöma framtida ekonomiska utvecklingen och därmed råvarupriser. På grund av den osäkerhet som råder på råvarumarknaden får du just nu en relativt låg uppräkningsfaktor om du placerar i en råvaruobligation som är kopplad till ett vanligt råvaruindex. Genom att istället placera i en råvaruobligation som är kopplad till ett balance-index blir uppräkningsfaktorn väsentligt högre. Ett vanligt råvaruindex speglar råvarumarknadens utveckling. Det innebär att om marknaden går upp en procent, stiger råvaruindexet med en procent, och omvänt. Ett balance-index fungerar något annorlunda. Det anpassar kopplingen mot råvarumarknaden efter hur stor volatiliteten är på marknaden, det vill säga hur stora kurssvängningarna är. När volatiliteten är hög, får balance-indexet en mindre koppling mot råvarumarknaden. Omvänt, när volatiliteten är låg får balance-indexet en större koppling mot råvarumarknaden. När osäkerheten varit stor, har det många gånger varit mer lönsamt att placera i ett balance-index än ett vanligt råvaruindex. Ett balance-index kan alltså öka möjligheten till en bra avkastning! Liten koppling när volatiliteten är hög När det är hög volatilitet på marknaden får balanceindex en liten koppling mot råvarumarknaden. Under nedgången juli 2008 till februari 2009 var volatiliteten hög på råvarumarknaderna, samtidigt som priserna föll. I bilden nedan kan du se att balance-indexet under denna period hade en liten koppling mot råvarumarknaden. Balance-indexet föll därför betydligt mindre än ett vanligt råvaruindex. Stor koppling när volatiliteten är låg När det är låg volatilitet på marknaden får ett balanceindex en stor koppling mot råvarumarknaden. Under perioden från februari 2005 till december 2005 var volatiliteten på råvarumarknaderna låg, samtidigt som priser på råvaror steg kraftigt. Balance-indexet gick betydligt bättre än ett vanligt råvaruindex under denna period. Se bilden nedan SHB Commodity Balance 15% SHB Commodity Balance 15% 100 SHB Commodity Excess Return 140 SHB Commodity Excess Return Valutakursrörelsen kan påverka din avkastning. I föregående exempel har vi antagit att valutakursen mellan den amerikanska dollarn och euro varit oförändrad under obligationens löptid. Om valutakursen förändras under löptiden kan den påverka slutlig avkastning. En starkare dollar mot euro kan förbättra avkastningen och tvärtom. Handelsbankens prognos är att dollarn kommer att förstärkas mot euron inom de närmaste åren. I tabeller på sidan 5 visar vi några exempel på hur valutakursförändringar mellan dollarn och euron kan påverka avkastningen. Valutakursförändringar har dock ingen påverkan på återbetalningen av nominellt belopp för att placeringens valuta är euro. 6

7 Det här är också viktigt att veta Alternativ Råvaruobligationen säljs i två alternativ: 5057A till nominellt värde och 5057B till 10% överkurs. Teckningsprovision När du köper våra kapitalskyddade placeringar betalar du teckningsprovision. Provisionen är 1,75 procent upp till placeringar på en miljon euro samt 1,25 procent för större placeringar. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Startkurs Startkurs fastställs den 14 april Värdet under löptiden andrahandsmarknad Du kan följa värdet på din placering på Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Slutkurs Slutkurs fastställs som genomsnitt av observationer den första planerade börsdagen varje månad, första gången i april 2014 och sista gången april 2015 (13 observationer). Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto den 17 april Uppräkningsfaktorer Uppräkningsfaktorn talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminärä. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 14 april Nivån avgörs bland annat av hur euro- och internationella räntor samt den framtida förväntade volatiliteten på marknaderna förändras fram till detta datum. Valuta Alla beräkningar och betalningar görs i euro. Avkastningens storlek påverkas av dollarns utveckling mot euron. Beskattning Kapitalskyddade placeringar är enligt rådande skatteregler föremål för kapitalbeskattning. Beskattningen beror dock på innehavarens speciellla förhållanden och reglerna kan ändras över tiden. Underliggande index Information om underliggande index finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelningen sker i tidsordning. Handelsbanken kommer att ställa in Råvaruobligation 5057 om uppräkningsfaktorerna inte kan fastställas till minst 50 % resp 110 % Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Arrangörsarvode Vid teckning betalas en teckningsprovision. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den kapitalskyddade placeringen säljs före återbetalningsdagen betalas vanligt provision vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 till 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den kapitalskyddade placeringen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, Euroclear Finland (APK) och distribution. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyddade placeringens pris. Risker med Kapitalskyddade placeringar Det finns risker som du bör känna till innan du köper en kapitalskyddad placering. Kreditrisk (emittentrisk) Denna kapitalskyddade placering emitteras av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s vid trycklovstidpunkten. Det finns ingen universalbank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Obligationerna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och ingen säkerhet har ställts för lånet. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument, t.ex på bankkonto. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs, ökad risk större potential Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. Fullständiga villkor mm Denna kapitalskyddade placering ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av den 29 april 2009 daterade Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten samt en finskspråkig sammanfattning av prospektet kan erhållas från de finska bankkontoren samt finns på Tillstånd och övervakande myndighet Handelsbanken har registrerats 1871 och beviljats bankoktroj Den övervakande myndigheten är Finansinspektionen, Box 6750, SE Stockholm, som har godkänt Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Finland vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 7

8 Så här fungerar våra kapitalskyddade placeringar Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier; när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Det samma gäller för råvaror men det är betydligt svårare att hitta en lämplig instrument för sparandet. Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel dvs masskuldebrev och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Vår vanligaste kapitalskyddade placering är aktieindexobligationen, som är kopplad till aktiemarknaden. Obligationen står för säkerheten och gör att du kan känna dig trygg. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker. Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Hur mycket pengar du får tillbaka är dels beroende av det nominella beloppet, dels av tilläggsbeloppet. Återbetalningsbelopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp Låt oss ta ett exempel Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet, tryggheten, och är euro per råvaruobligation du köper. Det nominella beloppet får du alltid tillbaka. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i råvaruobligationen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig, den så kallade uppräkningsfaktorn. I några av våra råvaruobligationer kan du välja att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är normalt 10% dvs 100 euro per råvaruobligation och är pengar som du förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du ofta får en hävstång, det vill säga tillgodoräknar dig mer än den faktiska uppgången, när börsen stiger. Det är Handelsbanken som ansvarar för att både det nominella beloppet och tilläggsbeloppet återbetalas. Det gör att du kan känna dig trygg. Tilläggsbelopp = Nominellt belopp Uppräkningsfaktor Fastställd eventuell uppgång Här kommer ett räkneexempel Anta att du köper 10 poster av Råvaruobligation 5057B för euro inklusive 10% överkurs, uppräkningsfaktorn fastställs till 130 procent och råvaruindexet stiger med 50 procent enligt lånevillkorens bestämmelser. Då beräknas tilläggsbeloppet så här: Tilläggsbelopp= euro 130% 50% = euro. Det du får tillbaka, återbetalningsbeloppet, blir alltså: euro euro= euro. Skulle indexets värde däremot ha fallit under perioden, får du ändå tillbaka det nominella beloppet, euro. Visste du att... Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning på 7,5 procent per år*. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på andrahandsmarknaden, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Du kan följa värdeutvecklingen av din aktieindexobligation dagligen på Handelsbankens nättjänst under fliken Placering. Vill du veta mer Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker? På finns alla svaren. Gå in redan idag och lär dig mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du titta på en film om kapitalskyddade placeringar, se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Så här köper du Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra kapitalskyddade placeringar. Du kan köpa på något av våra bankkontor senast den 12 april 2010 då betalningen också senast ska ske. *Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 8

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer