DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR US Health Care II 2010/2013"

Transkript

1 Kapitalskyddad investering Sista teckningsdag: 24 september 2010 DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Kapitalskyddad investering med avkastning knuten till amerikanska läkemedel- och sjukvårdsaktier

2 DnB NOR US Health Care II 2010/2013 DnB NOR Bank ASA En av Nordens största finanskoncerner med totala tillgångar på 2200 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Services (DBRS). Norska staten har en ägarandel på 34 % i DnB NOR ASA. DnB NOR ASA äger 100 % av DnB NOR Bank ASA. Distans- och hemförsäljningslagen Marknadsföringen av DnB NOR US Health Care II följer svenska regler om marknadsföring. Marknadsföringsbroschyren uppfyller de vägledande riktlinjer i branschkoden för strukturerade placeringsprodukter - version utgiven av Svenska Fondhandlareföreningen, och använder sig av uttryck från branschkoden så långt det är möjligt. All information om DnB NOR US Health Care II lämnas på norska eller svenska. Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid synpunkter på DnB NOR US Health Care II vända sig till DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Securities Services, Box Stockholm, telefon Information om bankens klagomålshantering finner du även på under fliken «kontakta oss». Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR US Health Care II och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Finansiella instrument DnB NOR US Health Care II SE Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn Om produkten Typ av produkt Kapitalskyddad investering Emittent DnB NOR Bank ASA Arrangör DnB NOR Markets Minsta teckningsbelopp SEK Löptid 3 år Emissionskurs 110 % Deltagandegrad 103 % 1 Kapitalskydd 100 % 2 Underliggande exponering 15 amerikanska läkemedel- och sjukvårdsaktier Utveckling i var och en av de fem aktier 50 % med bäst avkastning sätts till Viktiga datum Teckningsperiod 23 augusti - 24 september 2010 Sista inbetalningsdag 1 oktober 2010 Löptid 1 oktober oktober 2013 Startvärde underliggande aktier 1 oktober Slutvärde underliggande aktier 17 september Kostnader Courtage 2,00 % Arrangörsarvode 1,00 % per års löptid (exkl överkurs, med överkurs 0,91 % per år) Lämplig för Investerare som tror på en positiv utveckling för de underliggande aktier som ingår i DnB NOR US Health Care II. Med hänsyn taget till avkastningsstruktur, courtage, överkurs och deltagandegrad 1 för DnB NOR US Health Care II erhålls break-even vid en positiv utveckling på 11,84 % (motsvarande 3,95 % per år) eller mer. Risker En investering i DnB NOR Health Care II är förenad med ett antal riskfaktorer. För en genomgång av de risker förknippade med emittent och produkt se avsnittet Risker på sidan 8 samt kapitel 2 i Grunnprospekt för emittenen och kapitel 1 i Endelige Vilkår for produktet. Rådgivning DnB NOR Markets rekommenderar varje enskild investerare att ta kontakt med sin rådgivare för mer information och rådgivning. 1 Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 1 oktober i Investerare riskerar dock att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna vid löptidens slut. 3 Förutsatt att denna dag är en bankdag. Det är framtaget ett prospekt innehållande Grunnprospekt med tillegg för DnB NOR Bank ASA och Endelige Vilkår enligt Verdipapirhandellovens 7 samband med erbjudande om teckning i DnB NOR US Health Care II. Grunnprospektet med tillegg är kontrollerat och godkänt av Oslo Börs och Finanstilsynet. Investerare förväntas grundligt granska prospektet innan teckning sker. DnB NOR Markets rekommenderar den enskilde investeraren att kontakta sin rådgivare för mer information och rådgivning. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

3 Kapitalskyddade investeringar Kapitalskyddade investeringar (även kallat aktieindexobligationer och strukturerade produkter) är sammansatt av en obligation och en option, och ger investeraren möjlighet att till en begränsad risk investera i bl.a. aktie-, valuta- och råvarumarknaden. Kapitalskyddade investeringar är en sammanfattade benämning på investeringsprodukter som ger ett skydd mot förlust av investeringens nominella belopp vid förfall, samtidigt som avkastning kan erhållas från en eller flera underliggande marknader. Kapitalskyddade produkter är sammansatta av en obligation och en option samt en marginal. Obligationen Obligationen är en sk. nollkupongare. En nollkupongare ger inga ränteutbetalningar under löptiden utan den som ger ut obligationen för att låna pengar (emittenten) säljer obligationen till ett pris under sitt nominella värde. På förfallodagen återbetalas det nominella beloppet till innehavaren av obligationen. Obligationen säkerställer 100% av produktens nominella belopp vid förfall. Optionen Optionen ger möjlighet till en avkastning utöver det nominella beloppet. Optionen ger en exponering mot olika slags tillgångar (aktieindex, aktiekorgar, råvaror, valutor etc.). Optionens pris i förhållande till hur mycket optioner som kan köpas (inbetalt belopp minus underpris på obligation samt marginal) bestämmer investeringens deltagandegrad. Deltagandegraden visar i vilken grad investeringen följer den underliggande tillgångens utveckling. Deltagandegraden kan ökas genom att betala överkurs. Överkursen är den del av kapitalet som riskeras. Hur fungerar det? Kapitalskyddade investeringar är en kombinerad produkt som är sammansatt av en obligation, en option och en marginal. På förfallodagen ger obligationen dig nominellt belopp (inbetalt belopp exkl. courtage och överkurs) tillbaka samtidigt som optionen ger dig möjlighet till avkastning. Marginalen tillfaller arrangören för att täcka kostnader för bl.a. transaktions- och distributionskostnader samt löpande driftskostnader. Se illustration nedan. Eventuell avkastning Varför investera i kapitalskyddade produkter? Kapitalskyddade produkter passar den som önskar möjlighet till en attraktiv avkastning med en begränsad risk där det nominella beloppet erhålls på förfallodagen oavsett underliggande exponerings utveckling. Genom att investera i kapitalskyddade produkter ges också möjlighet att investera i marknader som annar kan vara svåra att få tillgång till. Nominell belopp Start Förfall Utbetalt belopp Kapitalskyddade produkter kan passa som ett alternativ till bankkonto för den som önskar möjlighet till högre avkastning än inlåningsräntan eller som ett alternativ till aktieinvesteringar för den som inte vill ta den risk en aktieinvestering är förknippad med. Option Marginal Obligation 3

4 Investera i den amerikanska läkemedel- och sjukvårdssektorn med kapitalskydd DnB NOR US Health Care II ger dig exponering mot ett index (US Health Care II Index) som består av 15 amerikanska aktier inom läkemedel- och sjukvårdssektorn. Vid förfall sätts utvecklingen på de fem bästa aktierna i indexet till 50 % ( bästa 5 -egenskapen). De övriga 10 aktierna sätts till sin faktiska utveckling. Om indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen stiger under löptiden kommer investerarens avkastning indikativt 1 bli 103 % av utvecklingen. Om indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen har fallit på sista avläsningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet (inbetalt belopp exklusive courtage och överkurs). Fördeling underliggande exponering Det finns ett flertal långsiktiga förutsättningar som talar för en positiv utveckling inom sjukvårdssektorn i USA. Kostnaderna för läkemedel- och sjukvård är rekordhöga. Från 1960 till 2008 har kostnaderna ökat med 10 % varje år från 27,5 miljarder USD till miljarder USD och utgör nu i snitt 16 % av disponibel inkomst. I takt med att befolkningen åldras förväntas kostnaderna för läkemedel- och sjukvård fortsätta att öka. Många investerare har haft en avvaktande inställning till läkemedel- och sjukvårdssektorn på grund av osäkerheten runt sjukvårdsreformen. Den 23 mars blev dock reformen godtagen med en kostnadsram på 938 miljarder USD. Reformen tillgängliggör sjukvård för flera miljoner amerikaner som tidigare inte haft råd med sjukvårdsförsäkring. Detta kommer att öka efterfrågan på sjukvårdstjänster, dock så har inte utbudet ökat. Vår bedömning är att detta kommer att bidra till ökade priser på sjukvård tills utbudet kommit ifatt efterfrågan. Biotechnology 20,0 % Distribution & Services 13,3 % Equipment 13,3 % Managed 13,3 % Pharmaceuticals 40,0% Bolagsvärderingarna inom läkemedel, läkemedel- och sjukvårdssektorn är för tillfället attraktiva. I förhållande till intjäning har bolagen inom denna sektor på S&P 500 sedan 2003 i snitt värderats 20 % högre än snittet för övriga bolag på S&P 500. För tillfället värderas dessa bolag 21 % lägre än övriga bolag, en skillnad på 40 % under historiskt snitt. DnB NOR US Health Care II är en produkt som är sammansatt av en obligation, en option och en marginal. Obligationen ger dig nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan optionen ger dig möjlighet till avkastning om US Health Care II Indexet under löptiden visar en positiv avkastning. Underliggande aktiekorg DnB NOR US Health Care II är en indexobligation som ger investeraren exponering mot en korg av 15 amerikanska läkemedel- och sjukvårdsaktier (US Health Care II Indexet). Lämplig för En investering i DnB NOR US Health Care II kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få möjlighet till en god avkastning, men inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa aktier. Det är i regel klokt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Hur lämpligt valet av DnB NOR US Health Care II är för den enskilde investeraren beror bland annat på dennes ekonomiska situation och riskprofil. Jämför därför gärna detta investeringsalternativ med andra. Investeringsalternativ DnB NOR Health Care II tecknas till nominellt belopp samt en överkurs på 10 %. En investering i DnB NOR Health Care II ger en ökad risk jämfört med en 1 Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 1 oktober

5 investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning om Health Care II Indexet utvecklar sig positivt. Courtage Courtage tas ut med på 2 % beräknat på 110 % av nominellt värde. Deltagandegrad Indikativ deltagandegrad är 103 % dock minst 85 %, slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 1 oktober Information om underliggande aktier (US Health Care II Index) US Health Care II Indexet i DnB NOR US Health Care II består av 15 amerikanska helso aktier som ger exponering mot olika delar av läkemedel- och sjukvårdssektorn. Varje bolag har samma viktning (1/15). För närmare information om eventuella nödvändiga justeringar av US Health Care II Indexet, se bestämmelser om detta i Endelige Vilkår. i Aktie i Vikt Sektor 1 Abbott Laboratories 1/15 Pharmaceuticals 2 Amgen Inc. 1/15 Biotechnology 3 Baxter International Inc. 1/15 Health Care II 4 Bristol-Myers Squibb Co. 1/15 Pharmaceuticals 5 Celgene Corporation 1/15 Biotechnology 6 Eli Lilly & Co. 1/15 Pharmaceuticals 7 Express Scripts Inc. 1/15 Distribution & Services 8 Gilead Sciences Inc. 1/15 Biotechnology 9 Johnson & Johnson 1/15 Pharmaceuticals 10 Medco Health Solutions Inc. 1/15 Distribution & Services 11 Medtronic Inc. 1/15 Equipment 12 Merck & Co. Inc. 1/15 Pharmaceuticals 13 Pfizer Inc. 1/15 Pharmaceuticals 14 UnitedHealth Group Inc. 1/15 Managed 15 WellPoint Inc. 1/15 Managed US Health Care II Indexets historiska utveckling Diagrammet på nästa sida visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för US Health Care II Indexet och de olika bolagen som ingår i US Health Care II 5

6 Indexet*. Den illustrerade utvecklingen tar inte hänsyn till deltagandegraden på (indikativt) 103 %. Grafen illustrerar inte heller urvalet av de fem bästa aktierna. Det föreligger begränsade historiska data över US Health Care II Indexets historiska utveckling då diagrammet nedan är baserat på färre aktier i delar av perioden. Top-Picks Norden Indexets historiska utveckling Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för Top-Picks Asia VII Indexet och de olika bolagen som ingår i Top-Picks Asia VII Indexet*. Den illustrerade utvecklingen tar inte hänsyn till deltagandegraden på (indikativt) 102 %. Grafen illustrerar inte heller urvalet av de fem bästa aktierna. Det föreligger begränsade historiska data över Top-Picks Asia VII Indexets historiska utveckling då diagrammet nedan är baserat på färre aktier i delar av perioden. *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegraden framgår av Endelige Vilkår (www.dnbnor.se/io). DnB NOR US Health Care II ger ingen löpande ränta. I stället får du vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för US Health Care II Index, deltagandegraden och avkastningsstrukturen. Startvärdet för US Health Care II Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 1 oktober 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärdet för US Health Care II Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 17 september 2013, förutsatt att denna dag är en bankdag. Deltagandegrad Deltagargraden anger hur stor del av utvecklingen i underliggande aktiekorg som investeraren får ta del av. För DnB NOR US Health Care II är indikativ deltagandegrad 103 % dock minst 85 %. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängigt det pris som DnB NOR Markets betalar för avkastningselementet (optionen) på marknaden och fastställs omkring den 1 oktober Om priset på optionen är lägre än indikerat pris, kommer deltagandegraden bli högre än indikerat och om priset på optionen är högre än indikerat pris, kommer deltagandegraden att bli lägre än indikerat. Om deltagandegraden blir mindre än 85 %, har DnB NOR Markets rätt, men ingen skyldighet att annullera köp av DnB NOR US Health Care II. 6

7 Avkastningsstruktur Vid löptidens slut kommer de fem aktier i US Health Care II Indexet som haft bäst avkastning att sättas till en på förhand känd avkastning på + 50 %, sk. bästa 5-egenskapen (oavsett vilken avkastning de faktiskt haft). Övriga ingående 10 aktiers avkastning tas med till den verkliga utveckling de haft. Uppvisar den sammanvägda avkastningen för aktiekorgen, med hänsyn tagen till bästa 5-egenskapen, en positiv avkastning erhåller investeraren uppgången multiplicerat med slutgiltig deltagandegrad. Se illustration nedan. Aktiernas rangordnade utveckling Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 50 % per aktie Viktas med 1/3 (5 av 15) Nr 5 Nr 6 Genomsnittlig avkastning multiplicerat med deltagandegrad* Nr 7 Nr 8... Nr 15 X % per aktie Viktas med 2/3 (10 av 15) *indikativt 103 % dock minst 85 % Exempel på bästa 5-egenskapen Aktie Aktiens verkliga utveckling Aktiens justerade utveckling Aktiens vägde avkastning Vägd avkastning med indikativ deltagargrad % 50.0 % 3.3 % 3.4 % % 82.0 % 5.5 % 5.6 % % 50.0 % 3.3 % 3.4 % % % -0.7 % -0.7 % % 50.0 % 3.3 % 3.4 % % 59.0 % 3.9 % 4.1 % % 50.0 % 3.3 % 3.4 % % 60.0 % 4.0 % 4.1 % % % -0.8 % -0.8 % % 50.0 % 3.3 % 3.4 % % 50.0 % 3.3 % 3.4 % % 71.0 % 4.7 % 4.9 % % 60.0 % 4.0 % 4.1 % % 7.0 % 0.5 % 0.5 % % 84.0 % 5.6 % 5.8 % Snitt 65.3 % 46.7 % Sum 46.7 % 48.1 % Om värdeförändringen för US Health Care II Indexet inte är positiv, med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen, får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (inbetalt belopp exkl. courtage och överkurs). 7

8 Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och överkurs. Överkurs på 10 % innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning. Avkastningen beräknas i procent av obligationens nominella värde och utbetalas i svenska kronor. Genom valutasäkring kan den förväntade avkastningen påverkas på grund av skillnader i räntenivåer mellan Sverige och aktuell marknad. Vid beräkning av värdeutveckling för de aktier som ingår i DnB NOR US Health Care II ingår inte eventuell utdelning. Räkneexempel på beräkning av avkastning I tabellen nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR US Health Care II vid olika nivåer för avkastning på US Health Care II Indexet. Snittavkastning för de 10 sämsta aktierna (De fem bästa aktierna sätts till +50%) US Health Care II Indexets utveckling med hänsyn taget till avkastningsstruktur Inbetalt belopp Nominellt belopp Utbetalning Årlig avkastning i %* 100 % 83 % 112, , ,833 18,32 % 80 % 70 % 112, , ,100 15,33 % 60 % 57 % 112, , ,367 12,17 % 40 % 43 % 112, , ,633 8,83 % 20 % 30 % 112, , ,900 5,27 % 0 % 17 % 112, , ,167 1,45 % -20 % 3 % 112, , ,433-2,68 % -40 % -10 % 112, , ,000-3,76 % -60 % -23 % 112, , ,000-3,76 % * Årlig avkastning i % tar hänsyn till courtage på 2,00 % av 110 % av nominellt värde, överkurs och förutsätter en deltagandegrad på 103 %. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR US Health Care II, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt Endelige Vilkår som innehåller utförlig information om reglerna och villkoren för obligationerna i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Historiskt sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i. Med aktuell obligation får innehavaren, uavhengig av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och överkurs) på förfallodatum. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ 8

9 och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning vid förfallodatum. Innan en eventuell investering görs bör den enskilde investeraren utvärdera DnB NOR US Health Care II och ta del av Endelige Vilkår och broschyr. Avkastning från marknaderna där de underliggande aktierna handlas kommer alltid vara förbundet med osäkerhet. En investering i DnB NOR US Health Care II är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till Endelige Vilkår och Grunnprospektet med tillegg. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till Grunnprospektet med tillegg för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har per 10 augusti 2010 rating A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Service (DBRS). Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat aktiernas utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom DnB NOR US Health Care II återbetalar nominellt belopp oavsett marknadsutveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och överkurs. Var uppmärksam att bästa 5-egenskapen kan ha både positiv och negativ effekt på avkastningen, beroende av den faktiska utvecklingen i varje enskild aktie i US Health Care II indexet. Avkastning kontra risk Normalt anses det klokt att sprida sparandet på flera produkter med olika riskprofil. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Med högre risk får du bättre möjlighet till avkastning, men också större risk för förlust. Varje enskild investerare bör utifrån den egna situationen värdera vilken risknivå som önskas. Sannolikheten för att US Health Care II Indexet ska få en positiv utveckling är svårt att förutse. En positiv utveckling i US Health Care II Index är beroende av en mängd olika faktorer som inkluderar såväl ekonomiska som politiska förhållanden. Sådana förhållanden är svåra att förutse. Förväntad avkastning på DnB NOR US Health Care II är lägre än vid en direktinvestering i de aktier som ingår i US Health Care II Indexet eller en fond med samma exponering då hänsyn tas till utdelning och kostnad för valutasäkring. Den lägre förväntade avkastningen ska ses i ljuset av en lägre risk då placeringen är kapitalskyddad (exkl. courtage och överkurs) på förfallodagen. Vidare har en indexobligation en högre förväntad avkastning än produkter med lägre risk som exempelvis bankkonto. Andrahandsomsättning och likviditetsrisk Banken kommer genom «Avtal om inregistrering av obligationer» mellan OMX Nordic Exchange Stockholm AB och Banken daterat 6 augusti 2007 samt «Noteringskrav obligationer och konvertibler» for NASDAQ OMX daterat 1 juli 2007, 9

10 dagligen att ställa köpkurs, och om möjligt säljkurs, för DnB NOR US Health Care II. Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Obligationen kommer att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm och kan därmed bli föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av DnB NOR US Health Care II på NASDAQ OMX Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det investerade beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt US Health Care II Indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodatum samt förväntad framtida volatilitet. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader tas ut under investeringens löptid. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i DnB NOR US Health Care II sker normalt vid förfallodatum. Om obligationen säljs före förfallodatum kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodagen ovan. Du bör därför inte investera i DnB NOR US Health Care II om du inte vill binda sparpengar fram till förfallodatum. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som externa samarbetspartners hanterar. Kostnader och fördelning intäkter Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR US Health Care II: Kostnad Courtage Beräkningsunderlag Engångsbelopp motsvarande 2 % av tecknat belopp inkl. överkurs i DnB NOR US Health Care II. Courtaget utgör ett tilläggsbelopp utöver tecknat belopp och erläggs samtidigt som likviden för tecknat belopp DnB NOR US Health Care II. Courtaget tillfaller Distributören Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR US Health Care II och belastas DnB NOR US Health Care II direkt: Kostnad Strukturmarginal Beräkningsunderlag Strukturmarginalen är skillnaden mellan nuvärdet av obligationen som ger kapitalskyddet och det pris DnB NOR Markets betalar för derivatdelen som möjliggör eventuell avkastning och ska bland annat täcka transaktionskostnader. Pr. den 10 augusti 2010 är strukturmarginalen indikativt 3,00 % av nominellt belopp, motsvarande 1,00 % av nominellt belopp pr år, förutsatt att produkten behålls till förfallodagen. Med hänsyn taget till överkurs er motsvarande siffra 2,73 % (0,91 %) per år. Courtaget tillfaller ca 50 % till distributören och ca 50 % till DnB NOR Markets Exempel: Ett inbetalt belopp i US Health Care II på SEK (tecknat nominellt belopp SEK, överkurs SEK SEK och courtage 220 SEK), motsvarar en marginal på 273 SEK. 10

11 Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Skattefrågor DnB NOR US Health Care II ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 1 oktober Detta innebär att investeraren med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under investeringsperioden. Om du väljer att sälja obligationen under investeringsperioden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående information är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i ett skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör konsultera en skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR US Health Care II genomförs under perioden fr.o.m. den 23 augusti t.o.m. den 24 september Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage). Sista betalningsdag är den 1 oktober Lägsta teckningsbelopp i DnB NOR US Health Care II är SEK (exkl. courtage och överkurs). Obligationerna löper från den 1 oktober 2010 och fram till förfallodatum som är den 1 oktober När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet därför inte annulleras utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR US Health Care II. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs. Fullständig information För fullständig information om DnB NOR US Health Care II och DnB NOR Bank ASA som emittent hänvisar vi till Endelige Vilkår, Grunnprospektet daterat 17 september 2009 och tillegg til Grunnprospektet daterat 6 november 2009, 1 mars 2010, 4 mai 2010 och 17 oktober Ovannämnda dokument finns på 11

12 / DnB NOR P&K_ne Done Istock DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 Teckningsperiod: 18 januari - 19 februari 2010 Löptid: 26 februari 2010 26 februari 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015 Teckningsperiod: 8 mars - 9 april 2010 Löptid: 16 april 2010 16 april 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november 2009 20 november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och

Läs mer

DnB NOR Europa Top Value

DnB NOR Europa Top Value Sista teckningsdag: 21 januari 2011 Kapitalskyddad investering DnB NOR Europa Top Value Kapitalskyddad investering med avkastning kopplad till en korg av europeiska aktier DnB NOR Europa Top Value DnB

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best 1236 MARKNADSWARRANT SVENSK VERKSTAD FIXED BEST GRUND- UTBUD 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best 1236 MARKNADSWARRANT SVENSK VERKSTAD FIXED BEST GRUND- UTBUD 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best MARKNADS- WARRANT 3 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Global Säkerhet FN:s Huvudkontor, New York Global Säkerhet Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio

Läs mer

Obligation Globala Finansbolag Tillväxt Tecknas till och med den 6 november 2015

Obligation Globala Finansbolag Tillväxt Tecknas till och med den 6 november 2015 Kapitalskyddad Obligation Globala Finansbolag Tillväxt Tecknas till och med den 6 november 2015 Obligation Globala Finansbolag Tillväxt är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Obli ation Globala Bola Try het/tillväxt 12

Obli ation Globala Bola Try het/tillväxt 12 Obligation Globala Bolag Trygghet/Tillväxt 12 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för tio globala bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn på kursutvecklingen

Läs mer

Aktieobligation Asiatiska Banker 6. Basutbud. låg risk. 5 år. Aktie- Marknadsföringsmaterial. Himeji Castle, Hyogo. Emittent

Aktieobligation Asiatiska Banker 6. Basutbud. låg risk. 5 år. Aktie- Marknadsföringsmaterial. Himeji Castle, Hyogo. Emittent Aktieobligation Asiatiska Banker 6 låg risk Aktie- Obligation 5 år Basutbud Himeji Castle, Hyogo Marknadsföringsmaterial Asiatiska Banker Placeringen ger exponering mot en aktiekorg av tio asiatiska banker

Läs mer

ktieobligation Tyskland Select FB nr 1068 1069

ktieobligation Tyskland Select FB nr 1068 1069 Aktieobligation Tyskland Select FB 1068 1069 Teckna dig senast 14 oktober 2011 ktieobligation Tyskland Select FB nr 1068 1069 TRYGGHET (1068) TILLVÄXT (1069) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100%

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Guld. Placeringen följer utvecklingen i guldpriset genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Index har en maxavkastning om 30 procent.

Guld. Placeringen följer utvecklingen i guldpriset genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Index har en maxavkastning om 30 procent. 1226 Marknadswarrant Guld MARKNADS- WARRANT 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala 1 7) visar

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Kronan på rätt kurs. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant

Kronan på rätt kurs. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant Foto: Nordic Photos Autocall Sverige Combo Skyddad Kupong Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 9 OKTOBER FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar investerare med en tro på positiv

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer