HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK"

Transkript

1 HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 1 AFA.1 PERSONUPPGIFTER... 1 AFA.2 ORIENTERING OM OBJEKTET... 2 AFA.3 FÖRKORTNINGAR... 2 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 AFB.1 FORMER MM FÖR UPPHANDLING... 3 AFB.2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG... 3 AFB.3 ANBUDSGIVNING... 5 AFB.4 ANBUDSÖPPNING... 7 AFB.5 ANBUDSPRÖVNING... 7 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFD.1 OMFATTNING AFD.2 UTFÖRANDE AFD.3 ORGANISATION AFD.4 TIDER AFD.5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE AFD.6 EKONOMI AFD.7 BESIKTNING AFD.9 TVISTELÖSNING AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.1 PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.2 BODAR AFH.3 TILLFÄLLIG VÄG OCH PLAN AFH.4 TILLFÄLLIG EL- OCH VA-FÖRSÖRJNING AFH.5 SKYDD AV ARBETE OCH EGENDOM MM AFH.6 TILLFÄLLIGA KONSTRUKTIONER AFH.7 TRANSPORTANORDNINGAR AFH.71 LYFTANORDNINGAR AFH.8 REDSKAP OCH VERKTYG AFH.9 ÖVRIGA ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFH.91 SKYLTSTÄLLNING OCH ORIENTERINGSTAVLA AFJ ALLMÄNNA ARBETEN AFJ.1 TRANSPORTER, HANTLANGNING VID TRANSPORTER AFJ.2 MONTERING, HANTLANGNING VID MONTERING AFJ.4 SKYDDSÅTGÄRDER AFJ.41 BRANDSKYDD AFJ.6 EFTERLAGNING AFJ.7 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M M AFJ.8 INMÄTNING OCH UTSÄTTNING... 34

3 Denna beskrivning ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.111 AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Hudiksvalls Kommun Tekniska Förvaltningen Hudiksvall Fastighetsägare Hudiksvalls Kommun Beställare Hudiksvalls Kommun Tekniska Förvaltningen Hudiksvall Beställarens ombud under anbudstiden Jan Kroppegård Tekniska Förvaltningen Hudiksvall Tel: Mobil: E-post: AFA.1211 Beställarens projektledare Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till beställarens projektledare. Roger Andersson Reffelmansverket Tel: och Anders Löfstrand FE Arkitekter AB Växelgatan Söderhamn Tel: Mobil: E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet och frågor beträffande entreprenaden se AFA.1211 Sida 1 av 34

4 AFA.13 Projektörer Arkitekt: FE Arkitekter Växelgatan 11, Söderhamn Tel: Handläggare: Anders Löfstrand Konstruktör: Byggkonsult B Haraldsson AB Box Söderhamn Tel: Handläggare: Bo Haraldsson AFA.151 AFA.155 AFA.2 AFA.21 AFA.212 AFA.22 AFA.3 Nätägare VA Hudiksvalls Kommun Nätägare el Fortum Distribution AB Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser byggnation av nytt yttertak inkl nytt bärverk enligt A- och K-ritningar samt tilläggsisolering av den nya vinden och anpassning av befintliga fläktar. Befintlig fasadbeklädnad av korrugerad lackerad plåt kompletteras. Takavvattning med hängrännor och stuprör samt taksäkerhetsanordningar monteras. Orienterade ritningar Som arbetsmaterial till anbudsgivare för undersökning av befintliga byggnader tillhandahåller beställaren vissa ritningar. Ritningarna visar projekterande utföranden vilka i verkligheten kan få ett avvikande utförande. Objektets läge Adress: Forbondevägen, Delsbo Förkortningar B= Beställaren TE= Totalentreprenör SE= Sidoentreprenör UE= Underentreprenör Sida 2 av 34

5 AFB AFB.1 AFB.11 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen tillämpas BKK s regler för upphandling i Konkurrens - BRUK Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomföres som förenklad upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Anbudsgivare beaktar speciellt följande: - Fullständigt anbud lämnas skriftligt på svenska och underskrivet av behörig person - Anbud lämnas in i tid - Ange företagsnamn och organisationsnummer - Anbudet lämnas som ett original undertecknat av behörig person samt 1 st kopior på allt material - Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling - Anbud med lägst pris AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Förutsättningar för upphandlingen är sökta tillstånd för ombyggnaden erhålls samt att anbudssummor kan täckas av anslagna medel för projektet. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget finns att ladda ner från Önskas papperskopior på förfrågningsunderlaget kan dessa erhållas på anbudsräknarens bekostnad och rekvireras från FE Arkitekter AB, se AFA.13. Sida 3 av 34

6 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förteckningar är upprättade enligt ABT 06 kap 1 3. Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 02 Ändringar i ABT 06som är upptagna i sammanställning i Administrativa Föreskrifter under AFD ABT 06 (bifogas ej) 09 Administrativa föreskrifter.1 Administrativa Föreskrifter dat Beskrivningar.1 Byggdelsbeskrivning, dat Ritningar.1 A-ritningar enl ritningsförteckning, dat K-ritningar enl ritningsförteckning, dat Övriga handlingar.1 Bilaga 1, anbudsformulär Anbudsgivare är skyldiga att före anbuds angivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget levererats. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas skriftligt till beställarens projektledare under anbudstiden, se AFA Eventuella frågor beträffande förfrågningsunderlaget skall ställas senast 5 dagar före anbudstidens utgång. Endast skriftliga kompletterande uppgifter är lämnade av beställarens kontaktperson under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget behöver ej återställas. Sida 4 av 34

7 AFB.3 AFB.31 Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall vara skriftligt, på svenska språket och följa bifogat anbudsformulär. Anbud ska innehålla följande uppgifter: 1. Gällande registreringsbevis från Bolagsverket 2. Intyg att företaget erlagt svenska skatter och i övrigt fullgjort skyldigheter enligt Socialförsäkringslagen genom korrekt ifylld blankett SKV 4820, utgåva 17. Får ej vara äldre än 3 månader räknat från anbudstidens utgång enligt AFB F-skattebevis. Får ej vara äldre än 6 månader räknat från anbudstidens utgång enligt AFB Anbudssumma exklusive mervärdesskatt angivet i SEK. 5. Timpriser gällande såväl tillkommande som avgående arbete, för olika yrkeskategorier. Se bifogat anbudsformulär Debiteringsnormer (AFD.611). 6. Organisation med namngivna personer. 7. Uppgifter om i vilken form säkerhet enligt AFD.631 lämnas. 8. Kvalitetsplan 9. Miljöplan 10. Namn och CV på byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 11. Namn på TE:s kvalitetsansvarige och miljöansvarige Där i beskrivning eller på ritning angetts visst material med tillägget eller likvärdigt gäller att anbudsgivare i anbud skall ange i vilket fall han avser erbjuda likvärdigt. Anbudsgivare skall ange senaste beställningsdag för att i förfrågningsunderlaget angiven färdigställandepunkt skall kunna innehållas. AFB.311 Huvudanbud Anbudsgivare ansvarar för att anbudet uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav såvida anbudsgivaren inte klart och entydigt i anbudet anger att, och i vilket avseende, anbudet avviker ifrån förfrågningsunderlagets krav. Eventuella reservationer skall vara prissatta. Sida 5 av 34

8 AFB.312 AFB.313 Sidoanbud Sidoanbud godtages ej. Kompletteringar till anbud Under tiden för utvärdering av anbud skall anbudsgivare med kort varsel vara beredd att till beställaren efter anfordran överlämna: - Översiktlig tidplan - Betalningsplan - Exempel på kontrollplaner och avvikelsedokumenation från annat objekt AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Förhållanden på platsen Anbudsgivare ska före anbudets avgivande ha besökt etableringsområdet och genom syn ha skaffat sig noggrann kännedom om arbetsförhållanden, tillfartsvägar, möjligheter att transportera bort rivningsmassor, upplagsplatser samt övrigt som kan påverka anbudssumman. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda enligt inbjudningsbrev. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i nittio (90) dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbudet samt kuvertet märkes Anbud ombyggnad av yttertak Avloppsreningsverket Delsbo och skickas till: Hudiksvalls Kommun Tekniska Förvaltningen Hudiksvall Anbud ska sändas eller lämnas i dubbelt omslag, det yttre neutralt och det inre märkt: ANBUD ombyggnad av yttertak, Avloppsreningsverket Delsbo Besöksadress: Håstaängsvägen 2 Anbud får ej lämnas via fax eller e-post. Sida 6 av 34

9 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Endast beställarens representanter närvarar. Anbudsprövning Anbud som innehåller sidoanbud eller ej prissatta reservationer, kan komma att förkastas av beställaren. Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare sker i tre steg, där de två första stegen är skallkrav. Anbud kan förkastas i sin helhet om inte nedanstående skallkrav uppfylls: 1. Klarlägga att anbudsgivaren uppfyller ställda krav på entreprenören. (Beställaren kan komma att hämta hem och kontrollera uppgifterna hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheterna för anbudsgivare som beställaren är beredd att ingå avtal med). Anbudsgivaren skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, samt inneha F-skattsedel. Ej har oreglerade skatter eller socialförsäkringsavgifter. Ej är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Att personer i ledande ställning och utövare i aktuell entreprenad: - inte är dömda för brott angående deltagande i kriminell organisation, bestickning eller bedrägeri eller penningtvätt. - inte är dömda för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom eller gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen. 2. Ifyllt anbudsformulär 3. Prövning enligt AFB.52 De krav som ställs på anbudsgivaren, skall även gälla för av denne anlitad UE. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Sida 7 av 34

10 AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Följande omständigheter kommer i angiven rangordning att tillmätas betydelse vid prövning: - pris - organisation, kompetens, resurser - erfarenhet, referenser - kvalitets- och miljösystem Teknisk förmåga och kapacitet De personer som anlitas för utförandet skall ha mångårig vana av liknande arbeten, samt ha relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet. Anbudsgivaren skall ha erfarenhet av liknande åtaganden. Bevis på detta är referenser från minst två liknande uppdrag. Utvärderingskriterier Nedan angivna kriterier skall gälla för bedömningen. Kriterierna är viktade och rangordnade enligt angivna procentsatser. Anbud som får den totalt högsta poängen kommer att antas. I de fall poängen blir lika hos anbudsgivare gäller rangordningen för de angivna kriterierna. OBS! Minuspoäng utdelas inte. Om prisskillnaden eventuellt skulle bli så stor att det skulle medföra minuspoäng, erhålls 0 (noll) poäng. Pris 80 poäng Utvärdering sker enligt principen lägsta pris (enligt beräkning nedan). Anbudsgivare skall i anbudsformulär ange fast ersättning för entreprenadarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget Lägsta anbud erhåller 80 poäng. Därefter gäller att varje procent över lägsta pris ger avdrag med ett poäng Exempel: Lägsta Anbudspris kr = 80 poäng Anbud X kr = / = 1,15 = 15 % över vilket ger = 65 poäng för Anbud X Erfarenhet, referenser 20 poäng Referenser från likvärdiga projekt utifrån detta FU och förteckning över de viktigaste projekten som genomförts de senaste 3 åren. Sida 8 av 34

11 AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud När tilldelningsbeslut i upphandlingen fattats skickas upplysningar till varje anbudsgivare om beslutet och skälen för detta. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud även när anbudsgivare fått upplysningarna i tilldelningsbeslutet. Kontrakt kommer tidigast att träffas tio dagar efter att sådan upplysning sänts till anbudsgivarna. Tilldelningsbesked innebär ingen förändring av anbudsgivarens bundenhet till sitt anbud. Upphandlingen är avslutad först efter att kontrakt skrivits under av båda parter. Avtal gäller när det undertecknats av båda parter. Sekretess Entreprenör som vill skydda uppgifter i anbudet kan i anbudet ange vilka uppgifter han vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Den upphandlade enheten lämnar ingen förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Sida 9 av 34

12 AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Renovering/ombyggnad av tätskikt yttertak samt målning av all falsad slätplåt på tak- och väggytor, kompl av fasta solskydd lika bef och montering av fabrikslackerad slätplåt på fasadytor där bef tegel ersätts med träfiberskivor och kompl av taksäkerhet, Kv Lönnen. Omfattningen i detalj framgår av handlingar förtecknade under AFB.22. AFD.11 Kontraktshandlingar Avtal träffas genom beställningsskrivelse eller uppgörelseprotokoll, under förutsättning att kopia av beställningsskrivelse eller uppgörelseprotokoll undertecknas av behörig firmatecknare hos entreprenören samt återställs till beställaren inom en vecka. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06. AFD.361 Samordning av arbeten AFD.41 Tidplan AFD.511 Vite vid försening AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom AFD.6 Ekonomi AFD.622 Betalningsplan AFD.713 Slutbesiktning AFD.8 Hävning AFD.12 AFD.121 AFD.122 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser utgör hela yttertaket samt kompl av ytterväggar. Syn före påbörjande av arbete TE kallar till syn före påbörjande av arbete. Syn dokumenteras av TE genom protokoll som justeras av beställaren. TE ska inom en vecka efter syn framföra eventuelle anspråk på ersättning utöver kontraktssumman. Har detta ej skett ska förutsättningarna enligt kontraktshandlingarna anses vara riktiga och kostnadsreglering ej ske. Sida 10 av 34

13 AFD.13 AFD.132 Förutsättningar För entreprenaden gäller avtalsvillkor för underentreprenader, UE 2000, i anslutning till medbestämmandelagen (MBL) med legitimationsplikt mm. Arbetstider Arbeten ska anpassas till lokala förhållanden med vederbörlig hänsyn till boende. Arbeten får utföras inom normal arbetstid, dvs Bullrande arbeten får endast utföras efter samråd med projektledaren. AFD.134 AFD.135 AFD.15 AFD.153 AFD.16 AFD.161 AFD.17 AFD.171 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader TE ska utföra och bekosta tillfälliga väderskydd vid alla arbeten som innebär ingrepp i byggnadens/lokalens permanenta väderskydd. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Om TE behöver disponera mark utanför anvisat arbetsområde, ska han ombesörja tillstånd från markägaren och betala markhyra för disponeringen. Vidare ska TE ombesörja och bekosta tillfälliga anordningar för avstängning, skydd och övrigt som markägaren kräver. Information All kontakt med massmedia rörande projektet handhas av Beställaren. Information till fastighetsägare, boende m fl TE ska informera projektledaren om omfattning och tid för bullrande arbeten, avstängning av mediasystem eller annat som innebär störning. Tillstånd mm Tillstånd från myndigheter Beställaren har sökt bygglov. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Beställaren gör bygganmälan. TE svarar för följande anmälningar till myndigheter: - Eventuell rivningsanmälan - Anmälan av byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket AFD.172 Anmälningar till beställaren TE skall anmäla följande till B: Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning och kontroll, skall beställaren underrättas så att besiktning eller kontroll kan ske. Sida 11 av 34

14 AFD.18 AFD.2 AFD.21 Författningar Entreprenören skall utfärda begärda dokument över den egenkontroll och provning som erfordras och som tillhör åtagandet. Det gäller i första hand säkerhetsmässiga provningar samt intyg att produkttillverkarens anvisningar följts. Utförande Kvalitetsangivelser I handlingarna namngiven vara kan utbytas mot likvärdig vara. Likvärdigheten kommer att prövas avseende: Funktion och prestanda Drift- och underhållskostnader Utseende och kulör Miljöpåverkande faktor Det åligger entreprenören att påvisa likvärdigheter för beställaren. Tekniska data och beskrivningar lämnas till beställaren på dennes begäran. Beställaren avgör ensam om vara eller arbetsutförande är likvärdigt. Om utbyte av föreskrivet material eller vara föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar, sidoentreprenad ed svarar entreprenören för de kostnader och andra konsekvenser som uppkommer härmed. AFD.22 AFD.221 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning TE skall ha ett kvalitetssystem. Detta skall redovisas i anbudet. AFD.2211 Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är projektledaren. AFD.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige TE ska utse en kvalitetsansvarig för entreprenaden. Kvalitetsansvarig skall ansvara för att kontroller enligt kvalitetsplan utförs samt att dessa verifieras skriftligt. Sida 12 av 34

15 AFD.222 Miljöledning AFD.2221 Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige för projektet är projektledaren. AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige TE ska utse en miljöansvarig för entreprenaden. AFD.2231 Beställarens kvalitets- och miljöplan I projektet gäller följande: - Dieselbränsle skall vara av miljöklass 1 - Bensin till fordon skall vara av miljöklass 2 eller bättre - Bensin till arbetsredskap får ej innehålla bly eller bensen - Material exklusive föreskrifter i förfrågan, får ej innehålla PVC om alternativa likvärdiga material finns AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall upprätta objektsanpassad projektplan innehållande kvalitets och miljökritiska moment och hantering av dessa. Kvalitetsplan för projektet skall i tillämpliga delar omfatta alla element enligt SS-EN ISO 9001:2000, vara anpassad till den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer för projektet samt till entreprenörens förutsättningar och bör innehålla: - projektorganisation med ansvarsområdet - projektgenomgång(ar) - hantering av handlingar - rutiner för inköp - rutiner för produktionsstyrning - rutiner för egenkontroll och provning - rutiner för uppföljning av underentreprenörernas kvalitetsplaner - rutiner för slutkontroll - förslag till besiktningsplan - förslag till rutiner för uppföljning/revision av kvalitetsplan - service efter entreprenadtiden. Entreprenören ska dokumentera sin egenkontroll, inklusive sin slutkontroll, enligt kvalitetsplanen. TE ska sammanställa dokumentationen och lämna den till beställaren senast vid slutbesiktningen. Underlåter TE att lämna den sammanställda dokumentationen senast vid slutbesiktningen, ska entreprenaden inte godkännas. Beställaren har då rätt att innehålla betalning med belopp som motsvarar värdet av de arbeten som dokumentationen skulle avsett. Sida 13 av 34

16 AFD.2233 Entreprenörens miljöplan Miljöplan TE ska ha en miljöplan anpassad till entreprenaden. Miljöplanen ska minst omfatta följande: identifiering och dokumentation av miljöpåverkande aktiviteter i entreprenörens verksamhet val av arbetsmetoder samt utrustning och andra hjälpmedel för entreprenörens verksamhet val av material och varor samt förbrukningsmaterial för entreprenörens verksamhet Kemiska ämnen upptagna i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO), med bedömning utfasningsämne eller prioriterad riskminskningsämne, skall ej användas om alternativ finns. Miljöplanen ska vara samordnad med beställarens miljöplan. Plan för hantering av avfall TE skall upprätta plan för hantering av avfall, inklusive farligt avfall. Planen skall beskriva hur avfall från verksamheten sorteras, transporteras och omhändertas. Entreprenören skall källsortera avfall i de fraktioner som tas emot på kommunala mottagningsstationer i området enligt kommunens avfallsplan. Planen skall vara upprättad när arbetena påbörjas. Vid entreprenadslut skall avfallsmängd och dokumentation redovisas. AFD.224 Kvalitets- och miljörevision AFD.2241 Kvalitetsrevision Kvalitetsrevisioner av entreprenaden kan komma att utföras under genomförandet. Ingen ersättning utgår för handräckning åt Beställarens kontrollant i samband med kvalitetsrevision. AFD.2242 Miljörevision TE skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. Sida 14 av 34

17 AFD.23 ÄTA-arbeten TE är skyldig att i samband med att kostnad för ändringar och tilläggsarbeten avges även meddela om arbetet medför jämkning av kontraktstiden. I de fall beställaren eller entreprenören önskar ändra i kontraktshandlingarna angivet utförande, skall varje särskilt fall överenskommelse träffas med beställaren angående: - Hur ökade eller minskade kostnader skall fördelas mellan parterna - Eventuell påverkan av kontraktstiden - Hur ritningsändringar skall bekostas - Ansvarsfördelning enligt ABT 06 kap 1 6 Senast tio (10) dagar efter mottagande av sådan handling som innefattar ändrings- och/eller tilläggsarbete, skall entreprenören, utan anmaning från beställaren, meddela denne om handlingen innebär ett ändringseller tilläggsarbete vid påföljd att arbetet annorledes ej medför rätt till ersättning såsom för ändrings- eller tilläggsarbete. AFD.24 AFD.241 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Beställare tillhandahåller endast handlingar enligt AFB.22. Sida 15 av 34

18 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE tillhandahåller alla erforderliga handlingar (exempel på sådana handlingar, eller likvärdiga, är förtecknade nedan) för entreprenadens genomförande. Beträffande antal omgångar ritningar och texthandlingar, anges detta under kod AFD.244, AFD.245 och AFD.246. TE tillhandahåller erforderliga undersökningar och prover beträffande material, vara eller arbete därest inte på annat sätt kan styrkas i förfrågningsunderlaget avsedd kvalitet uppfylls. Den som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för att arbetsmiljöplan upprättas och den som är byggarbetsmiljösamordnare för utförande svarar för att planen anpassar med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Planen skall anslås på arbetsplatsen och ingå med rubrik i entreprenörens egenkontrollplan. Entreprenören skall inom ramen för entreprenaden utföra OVK-besiktning av ventilationsanläggningen. Dokumentation från genomförd och godkänd besiktning, skall i original tillställas beställaren för hans vidarebefordran till Byggnadsnämnden enligt kontrollplan PBL. TE ska upprätta arbetsmiljöplan enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS, 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete. Arbetsmiljöplanen ska vara upprättad när etablering av arbetsområdet påbörjas. Se även ansvar för byggarbetsmiljö enligt AFD Av B godkända relationshandlingar samt driftinstruktioner och underhållsinstruktioner, ska överlämnas av TE till B senast vid slutbesiktning. Detta är en förutsättning för entreprenadens godkännande. Se AFD.713. TE ska upprätta plan för hantering av avfall, inklusive farligt avfall, som beskriver hur avfall från verksamheten sorteras, transporteras och omhändertas. Planen ska vara upprättad när arbetena påbörjas. Tidplan enligt AFD.41 Sida 16 av 34

19 AFD.2422 Arkivering av handlingar mm Entreprenören skall arkivera originalhandlingarna hos sina konsulter under minst tio (10) år från det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Entreprenörens konsulter är skyldiga att på beställarens begäran, mot skälig ersättning, lämna beställaren kopior på arkiverade handlingar och datafiler. AFD.244 AFD.245 Relationshandlingar till beställaren Relationshandlingar enligt de tekniska ramprogrammen skall överlämnas till beställaren vid slutbesiktning och entreprenören svarar för samordning av samtliga underlag för relationshandlingar från dennes underentreprenörer. Relationshandlingar skall vara signerade av resp ansvarig arbetsledare. Relationshandlingar överlämnas på CD-skiva samt originalhandling. Ritningar som DWG-filer i Auto-CAD, lägst version 2004, beskrivningar som PDF-filer. Entreprenören skall överlämna ritningar för byggnadsnämndens arkivering enligt nämndens föreskrifter och krav. Instruktioner för skötsel, drift och underhåll Entreprenören skall upprätta samordnade underhålls-, drifts- och skötselinstruktioner. Instruktionerna skall överlämnas till beställaren i två (2) exemplar i omfattning enligt de tekniska ramprogrammen i samband med slutbesiktning. Instruktionerna skall vara på svenska och insatta i A4-pärmar. Entreprenören skall utbilda beställarens personal ansvarig för fastighetens skötsel och förvaltning vad gäller olika anläggningars funktion samt i deras skötsel, drift och underhåll. Utbildningen utföres med för anläggningen upprättad driftsinstruktion och utbildningen genomföres på arbetsplatsen före slutbesiktning. Tid för när sådan utbildning skall genomföras skall gemensamt överenskommas mellan parterna. Sida 17 av 34

20 AFD.246 Bygghandlingar All projektering skall utföras efter och följa Bygghandling 90 - TE s ritningar och handlingar i ett (1) exemplar tillställes beställaren för granskning. Finner beställaren därvid anledning till erinran mot entreprenörens förslag skall beställaren underrätta entreprenören därom och entreprenören skall vida erforderliga ändringar eller kompletteringar. Om ekonomisk verkan därav föreskrivs i ABT 06, kap 6 1. Granskningshandling skall vara signerad av ansvarig handläggande konsult och av entreprenören innan den tillställes beställaren för granskning. TE är skyldig att fortlöpande på ritningar och i övriga handlingar redovisa entreprenaden och de förändringar som vidtas så att utförandet alltid sker i enlighet med gällande avtal. Arbeten får endast utföras efter handling märkt BYGGHANDLING, märkning får icke ske förrän sådan handling är slutligt kontrollerad och samordnad med mått, antal, läge etc. TE skall tillhandahålla en (1) omgång handlingar till respektive besiktningsman för deras genomförande av entreprenadens slutbesiktning. AFD.26 AFD.261 Varor mm I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballage vara anpassad till arbetsplatsens källsorteringssystem. Varor från entreprenören Restriktioner för användning av kemiska ämnen, ingående i material och produkter för entreprenaden och upptagna på Kemikalisinspektionens Begränsningsdatabas, skall följas. Byggvarudeklaration, som entreprenören utan anfordran ska tillhandahålla, framgår av respektive teknisk beskrivning. AFD.27 Underrättelser om avvikelser od Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 9 skall lämnas skriftligen. Sida 18 av 34

21 AFD.28 Underentreprenörer TE ska i avtal med underentreprenör inskriva UE Underentreprenörer som entreprenören behöver anlita för utförande av entreprenaden skall godkännas av beställaren. Detta gäller även för ytterligare underentreprenadled, dvs underentreprenörer som i sin tur behöver anlita underentreprenörer. Anlitade underentreprenörer skall av entreprenören vara kontrollerade avseende fullgörande av sina skyldigheter enligt lag och avtal, tex avseende momsregistrering, inbetalning av sociala försäkringsavgifter och skatter samt inneha F-skattsedel. Entreprenören skall vid anlitande eller byte av underentreprenör skriftlig informera beställaren. Beställaren skall vidare skriftligen godkänna ev underentreprenör. AFD.3 AFD.31 AFD.311 Organisation För TE gäller legitimationsplikt och närvaroredovisning enligt UE Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Jan Kroppegård Hudiksvalls Kommun Tekniska Förvaltningen Hudiksvall Tel: AFD.3111 Beställarens projektledare Roger Andersson Reffelmansverket Hudiksvalls Kommun Tel: och Anders Löfstrand FE Arkitekter AB AFD.312 AFD.313 Beställarens kontrollant Entreprenörens ombud. Entreprenörens ombud skall anges i anbudet Sida 19 av 34

22 AFD.32 Möten För att informera om projektet och beställarens krav på konstruktioner od, kommer projektgenomgång att hållas i samband med första byggmötet inför produktionsstart, i vilket entreprenörerna skall delta. TE skall vid detta möte redovisa de vid produktionsplaneringen eventuellt upptäckta oklarheter samt förslag till förändring. TE, med berörd del av sin personal, skall delta i projektgenomgången. Beställaren kallar till genomgång. Beställaren för protokoll. Om oklarheter eller tvist uppkommer i samband med utförandet skall båda parter träffas och diskutera det uppkomna. Vid sådana möten skall alltid protokoll föras. Parterna svarar var och en för sina kostnader i samband med mötet. AFD.321 Startmöte Följande ärenden kommer bland annat att tas upp vid startmöte: - Genomgång av kontraktshandlingar - Organisation - Tidplan - Arbetstider - Behörighet för andra än ombud - Former för informationsutbyte - Gränsbelopp för ÄTA-arbeten - Former för underrättelse - Former för besiktning AFD.322 AFD.323 Projekteringsmöten TE skall hålla erforderliga projekteringsmöten. Beställarens projektledare skall kallas till dessa möten. TE för protokoll och distribuerar till beställaren. Byggmöten Byggmöten ska hållas var 3:vecka.TE ska närvara vid byggmöte genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda honom. Därutöver kallar TE de UE som berörs av ärenden på föredragningslistan. Respektive part bekostar sina representanters närvaro. TE ska hålla dokumenterade samordningsmöten minst varannan vecka med deltagande av representanter för berörda UE. På samordningsmöten ska behandlas aktuella samordningsfrågor beträffande organisation, arbetsmiljö, handlingar, tider, kvalitet, utförande och funktioner. Projektledaren har rätt att deltaga vid samordningsmöte. TE ska sända kopia av protokoll från samordningsmöte till beställaren. Sida 20 av 34

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV 2012-09-15 Handläggare: Roland Wallström Målsättning

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer