BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad"

Transkript

1 BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla Sidan 1 av 23

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 6 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 22 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 25 Sidan 2 av 23

3 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar som framgår av denna handling AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare: Brf. Bolinderbyn Nr. 1 Box Järfälla AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till: Brf. Bolinderbyn Nr. 1 Per Lindestam Box Järfälla AFA.122 AFA.2 AFA.21 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Visning av arbetsområdet kan ske efter överenskommelse med Per Lindestam. Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet utgörs av fastigheterna, KALLHÄLL 6:49, KALLHÄLL 6:50, KALLHÄLL 6:51, KALLHÄLL 6:52, KALLHÄLL 6:53, KALLHÄLL 6:54, KALLHÄLL 6:55, KALLHÄLL 6:56, KALLHÄLL 6:57 AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Järfälla kommun med adressen: Bolindervägen 3-145, Relävägen 2-14, Skogstorpsvägen 2-18 och Trimvägen 1, 2-16 Sidan 3 av 23

4 AFA.3 Förkortningar Nedan anges exempel på vedertagna förkortningar som kan förekomma. ABT 06 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader av år 2006 från Byggandets kontraktskommité ( BKK ) AMA 07 Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar inklusive Råd och Anvisningar där AF AMA 07 är gemensamma föreskrifter till de olika tekniska AMA - publikationerna. Handlingar AF RB Ritningar Entreprenörer E TE TO UE Beställarrepresentanter B BO KA Byggledare BPL Administrativa föreskrifter Rambeskrivning Ritningar på längor som skall dräneras Entreprenör i allmänhet Totalentreprenör Totalentreprenörens ombud Underentreprenör Beställare Beställarens ombud Kvalitetsansvarig enligt PBL BL Beställarens projektledare Sidan 4 av 23

5 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 Former mm för upphandling AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 AFB.22 AFB.23 AFB.24 AFB.3 AFB.31 Upphandlingsförfarande Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag En omgång handlingar bifogas anbudsinfordran. Ytterligare omgångar kan mot självkostnad erhållas genom BPL under anbudstiden. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar, rangordnade enligt ABT 06, kapitel 1 3: 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna under AFD ABT 06 (bifogas ej) 6 Förfrågningsunderlaget bestående av följande handlingar 6.1 Denna AF, daterad Rambeskrivning - bygg, daterad 7 Övriga handlingar 7.1 Översiktsplan 7.2 Plan 1-6 över arbeten 7.3 Fotografier över objekt 7.4 Skisser över inkommande ledningar och rör Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas till BPL under anbudstiden. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av BPL under anbudstiden är bindande för både B och anbudsgivaren. Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall inte sändas åter. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas i överensstämmelse med det av B tillhandahållna förfrågningsunderlaget och vara skriftligt. Avvikelser från förfrågningsunderlaget skall uttryckligen anges i anbudet. Sidan 5 av 23

6 Anbud skall lämnas som totalpris. À-priser redovisas enligt separat à- prislista. Anbud skall dessutom innehålla: Uppgift om TE:s arbetsplatsorganisation med samordningsansvarig respektive entreprenörens kvalitetsansvariga person och övriga ansvariga personer. Beskrivning av TE:s övergripande kvalitetssystem och hur egenkontrollen för projektet är utformat. Redovisning av företagets miljöpolicy samt kortfattad beskrivning av hur det praktiska arbetet vid en entreprenad genomförs för att uppnå miljömålen enligt policyn. Förslag till tidplan. Anbudet skall redovisa på vilket sätt den boende berörs under arbetet. I samband med upphandling skall detaljlösningar kunna redovisas. Arbetskraftsreservationer eller reservationer för mellanliggande beställningar godtas ej. Organisationsnummer och F-skattebevis. Teknisk data, beskrivningar och fabrikat för offererade material i den utsträckning som erfordras för en allsidig bedömning av anbudet. Reservationer som strider mot ABT 06 eller detta förfrågningsunderlag skall vara specificerade och prissatta. AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Huvudanbud Huvudanbud skall gälla utförande helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Avvikelse från i förfrågan givna förutsättningar skall anges särskilt i anbudet och vara prissatta. Vill anbudsgivaren byta föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdigt alternativ, skall anbudsgivaren ange detta i anbudet. Vill anbudsgivaren ersätta föreskriven teknisk lösning med annan teknisk lösning, ansvarar anbudsgivaren för samtliga kostnader, även indirekta sådana, som kan uppstå med anledning här av. Kompletteringar till anbud Kompletterande uppgifter skall vara beställaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter förfrågan. Anbudstidens utgång Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering: Anbudet skall märkas: ANBUD Dränering Bolinderbyn Sänds till: Sidan 6 av 23

7 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare B förbehåller sig rätt till fri prövning av inkomna anbud, samt rätt att förkasta samtliga anbud utan skyldighet att ersätta anbudsgivarens kostnader. AFB.511 AFB.53 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare, vars anbud ej antagits, erhåller skriftligt meddelande därom. Sidan 7 av 23

8 AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Dräneringsarbeten enligt rambeskrivning. Entreprenadens omfattning framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Entreprenaden omfattar alla tjänster (projektering och produktion) i den mån inte annat framgår av förfrågningsunderlaget enligt AFB.22 och AFB.23, till fullt färdigt projekt för driftsättning och ibruktagande i omfattning enligt förfrågningsunderlaget. I det fall det i förfrågningsunderlaget saknas specificerad uppgift eller anvisning för utförande som uppenbarligen erfordras för anläggningens ibruktagande, ingår detta i TE:s åtaganden och anbudskostnad. Kontraktshandlingar Särskilt kontrakt anpassat till ABT 06 kommer att tecknas. Nedan gäller endast om upphandlingsprotokoll ska gälla som kontrakt. Med ändring av ABT 06 kapitel 1 3, vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning: 01 Kontrakt 02 Upphandlingsprotokoll 03 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter. 04 ABT Dessa Administrativa föreskrifter dat 06 Rambeskrivning, dat AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Föreskrifterna under följande koder, med tillhörande rubriker, innehåller ändringar av eller tillägg till ABT 06: AFD.11 Kontraktshandlingar/Upphandlingsprotokoll AFD.343 Anställda AFD.461 Garantitid för entreprenaden AFD.57 Avhjälpande AFD.61 Ersättning AFD.713 Slutbesiktning AFD.714 Tvåårsbesiktning AFD.715 Garantibesiktning AFD.9 Tvistelösning AFD.12 AFD.121 AFD.122 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Innan entreprenaden påbörjas skall TE och B tillsammans fastställa eventuella begränsningar av arbetsområdet, till exempel vad gäller tillgång till tomtmark, tillfarter till respektive fastighet, utrymme på gata samt utrymme i källare och dylikt. Syn före påbörjande av arbete TE ombesörjer, dokumenterar och bekostar erforderlig syn inom arbetsområdet före påbörjande av arbete. Sidan 8 av 23

9 Beträffande syn inom närliggande område se AFD.531. Brf Bolinderbyn Nr 1 Där syn uteblir, betraktas närliggande ytor som felfria och utan skador vid entreprenadens början. AFD.13 AFD.131 AFD.132 AFD.133 Förutsättningar Anbudsgivare skall före anbuds avgivande genom besök på platsen samt genom egen besiktning skaffa sig noggrann kännedom om befintliga förhållanden. Uppgifter om sidoentreprenader TE skall klara att B och dennes nyttjare i samråd med TE, under entreprenadtiden, låter utföra sidoentreprenader. Arbetstider Arbeten får endast utföras på vardagar mellan kl om inget annat överenskommits. Störande arbeten får dock inte påbörjas förrän kl Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenaden skall bedrivas med kvarboende i samtliga lägenheter. Under hela entreprenadtiden skall verksamheter och aktiviteter i befintlig byggnad och omgivande fastigheter kunna fortgå obehindrat och vara i bruk på sedvanligt och normenligt sätt. Erforderliga skyddsanordningar skall vidtagas för undvikande av skada på person och egendom. TE skall till fullo överta B:s ansvar i detta hänseende. Särskilt störande arbetsmoment skall aviseras i god tid och om så visar sig nödvändigt utföras vid tidpunkt som medför minsta störning för den boende och kringboende. Se även AFD.153. AFD.14 AFD.15 AFD.153 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm TE skall fullt ut överta B:s ansvar mot tredje man och erforderliga skyddsåtgärder i anledning av samtliga åtaganden enligt detta avtal. TE skall fullt ut överta B:s ansvar för samordning av arbetarskyddet inom arbetsområdet samt erforderliga skyddsåtgärder i anledning av samtliga åtaganden enligt detta avtal. Information Information till fastighetsägare, boende m fl. TE skall medverka vid informationsmöte i föreningen när sådant påkallas av B. TE skall i god tid skriftligen avisera de boende då särskilt störande arbeten skall utföras samt då sådana arbeten skall utföras som kräver särskilda förberedelser av de boende för undvikande av skada. Varje lägenhetsinnehavare skall i god tid informeras om ev. ändringar av överenskomna tider mm. TE skall lämna erforderlig information till berörda i grannfastigheter som berörs av entreprenadarbetena. Denna information skall vara skriftlig. TE:s skriftliga information innebär att skriftliga textmeddelanden skall anslås i entréer till berörda i grannfastigheterna med detaljerad information om när, var och hur dessa blir berörda och vilka förhållanden och förutsättningar som då Sidan 9 av 23

10 särskilt måste iakttas. Sådan information skall lämnas ut i god tid och senast en vecka innan arbeten som berör grannfastighet påbörjas. AFD.161 Tillstånd från myndigheter Bygglovsansökan är ej aktuellt. Bygganmälan är ej aktuellt. Övriga tillstånd som erfordras ombesörjs och bekostas av TE. AFD.163 AFD.17 AFD.171 Överenskommelser Anmälningar Anmälningar till myndigheter Se även AFD.161. TE skall vid behov redovisa av TE upprättad arbetsmiljöplan för Arbetsmiljöverket. TE skall vid behov upprätta förhandsanmälan att inlämnas till Arbetsmiljöverket. TE svarar för alla, för entreprenadens fullgörande, erforderliga anmälningar. AFD.172 AFD.185 AFD.2 AFD.21 Anmälningar till beställaren Innan byggnadsdel, installationsdel eller dyl görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll, t.ex. påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllnad eller dyl., skall B:s byggledare underrättas så att besiktning eller kontroll kan ske CE-märkning av maskinanläggning TE svarar för att de produkter, varor, maskiner o dyl. som ingår i entreprenaden och som enligt gällande lagar och myndighetskrav skall vara CE-märkta är försedda med denna märkning vid slutbesiktning. Utförande Kvalitetsangivelser Med ändring av AF AMA 07 gäller följande: Där det i handlingarna anges namngiven vara och/eller fabrikat med tillägget eller likvärdig skall B ensam ha rätten att bedöma likvärdigheten. Likvärdighetsbegreppet skall även inkludera utseende, miljöegenskaper, livslängd, tekniska och funktionella egenskaper, samt faktorer såsom drift och underhåll samt härtill hörande kostnader. B:s skriftliga godkännande erfordras innan utbyte får ske AFD.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige Skall anges i anbudet. Sidan 10 av 23

11 AFD.222 Miljöledning TE skall i sitt anbud redovisa företagets miljöpolicy samt kortfattad beskrivning av hur det praktiska arbetet vid en entreprenad genomförs för att uppnå miljömålen enligt policyn. AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige Skall anges i anbudet. AFD.223 Kvalitets- och miljöplan AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan TE skall till BPL överlämna kvalitetsplan för entreprenaden. AFD.2233 Entreprenörens miljöplan AFD.23 Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) Ändrings- eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligen. Har detta ej skett skall TE i god tid före arbetets utförande göra skriftlig anmälan till BPL om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har TE inte gjort sådan anmälan innan arbetet påbörjats skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. TE skall vid varje byggmöte till BPL överlämna rapport om dels tillkommande och avgående arbeten och ekonomiska konsekvenser på grund härav, dels övriga omständigheter som påverkar totalentreprenadens genomförande och kostnaderna härför. AFD.241 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller B efter anfordran två omgångar av under AFD.11 angivna handlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Handlingar, som erfordras utöver de i punkt AFD.11 angivna för entreprenadens utförande och/eller krävs enligt gällande författningar, tillhandahålls av TE i två omgångar. Broschyrer och typblad (produktpärm) visande i entreprenaden ingående material tillhandahålls av TE i två omgångar. Om farligt ämne enligt AFS 2000:4 införs på arbetsplatsen skall TE lämna varuinformationsblad till den som är kontrollansvarig hos B i god tid före påbörjandet av arbetena samt också tillse att anmälan därom inlämnas till gällande myndighet. TE skall upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 med ändringar enl. AFS 2008:16 innan arbetsplatsen etableras. Den färdiga arbetsmiljöplanen skall anslås på byggarbetsplatsen, redovisas för BPL samt hållas tillgänglig på arbetsstället. Planen skall hållas uppdaterad löpande under hela entreprenadtiden. TE skall vid behov upprätta förhandsanmälan att inlämnas till Sidan 11 av 23

12 Arbetsmiljöverket. Brf Bolinderbyn Nr 1 Underlag för relationshandlingar skall överlämnas senast i samband med slutbesiktning. AFD.26 AFD.261 AFD.268 Varor m.m. Tillvarataget material och överblivna massor är TEs egendom och bortforslas till av denne anskaffad och bekostad tipp, där ej annat särskilt överenskommits. Varor från entreprenören Utveckling av varor och metoder AFD.2623 Tillval Eventuellt tillval enl. särskild tillvalslista skall kunna göras av lägenhetsinnehavaren. Denna ändring administreras av TE och skall regleras direkt med lägenhetsinnehavaren. Fakturering av tillval skall ske direkt till bostadsrättsinnehavaren. Rimlig tid för tillval mm, minimum två (2) veckor, skall ges till lägenhetsinnehavaren och skall bekräftas skriftligen innan arbetet utförs. Separatpriser på tillvalslista skall redovisas i anbudet, priserna skall vara inklusive frakt, montage och moms. Platsutrustning skall visas i utställning. AFD.28 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.312 AFD.313 Underentreprenörer Underentreprenör skall godkännas av beställaren. Organisation TE skall före beställning till BPL överlämna sin organisationsplan för totalentreprenaden med uppgifter om namn på personer som kommer att verka i entreprenaden, deras funktion, behörighet och erfarenhet. Vid ändring av TE:s organisation, ägarförhållanden m.m. under entreprenadtiden skall detta meddelas BPL utan dröjsmål. Ombud m.fl. under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens ombud och projektledare under entreprenadtiden är: Per Lindestam Brf Bolinderbyn 1 Tel: Beställarens kontrollant Bygg: TBD Entreprenörens ombud TE:s ombud skall anges i anbudet. Sidan 12 av 23

13 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.33 AFD.331 AFD.34 AFD.342 AFD.343 AFD.344 AFD.351 Möten TE och UE skall delta i de möten till vilka han kallas och vid dessa representeras av person med ombuds behörighet. TE och UE skall i samband med möten svara för de egna kostnaderna. Varje part svarar för sina kostnader. Startmöte BPL kallar till startmöte. Byggmöte Byggmöten hålls och protokollförs av BPL en gång varannan vecka. TE:s ombud skall närvara utan tidsbegränsning. På särskild kallelse från BPL eller TE kan byggmöten hållas med tätare intervall. B tillhandahåller och bekostar lokal för byggmöten. Varje part svarar för sina kostnader. Tillsyn och kontroll enligt PBL Inte aktuellt. Entreprenören skall svara för egenkontroll. Ifyllda egenkontrollplaner skall redovisas för beställarens kvalitetsansvarige. Kvalitetsansvarig enligt PBL Inte aktuellt. Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Föreskrifter och krav från Länsarbetsnämnden och andra myndigheter skall följas. Arbetsledning Arbetsplatsens arbetsledning skall ha dokumenterad utbildning för de aktuella arbetena av typen ansvarig byggare eller därmed likvärdig utbildning. Anställda Med tillägg till ABT 06, kap 3 8, föreskrivs följande: TE skall vidta och beakta de åtgärder som krävs enligt MBL samt vara bunden av kollektivavtal för arbetet. Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll TE:s egenkontroll skall framgå av kontrollplanen. Egenkontroller skall löpande redovisas för BPL. Det åligger TE att underrätta BPL om när arbeten, material och varor är tillgängliga för kontroll. Sådan underrättelse skall ske i god tid så att åtgärder som kan föranledas av kontrollen kan utföras utan att tidplanen rubbas. Sidan 13 av 23

14 AFD.352 AFD.36 AFD.361 Provning Provning skall ske efter av entreprenören upprättad checklista. Egenprovning skall genomföras av respektive entreprenör i takt med montaget. Intyg och protokoll över eventuellt föreskriven provning eller mätning skall lämnas till B snarast. TE skall medverka samt delta aktivt vid ev. samordnande funktionsprovningar. Utöver vad som anges i övriga kontraktshandlingar skall erforderliga myndighetsprovningar utföras och bekostas av TE. Samordning Samordning av arbeten TE svarar för samordning av egna entreprenadarbeten på arbetsplatsen. AFD.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö TE skall överta byggherrens arbetsmiljöansvar som regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten. AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) TE skall utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. TE skall visa att den person som skall användas i samordningsarbetet har erforderliga kvalifikationer.(certifiering krävs efter ) AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) TE skall utse byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. TE skall visa att den person som skall användas i samordningsarbetet har erforderliga kvalifikationer.(certifiering krävs efter ) AFD.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare TE skall i anbudet ange namnen på de som avses inneha rollerna som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering respektive som byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden AFD.37 AFD.4 AFD.41 Dagbok TE skall föra en för hela entreprenaden gemensam dagbok. Tider Tidplan Översiktlig tidplan som utvisar entreprenadstart (projektering, planering), byggstart (start byggnadsarbeten) och slutbesiktning skall bifogas anbudet. Sidan 14 av 23

15 Detaljerad produktionstidplan överlämnas till BPL senast 3 veckor före entreprenadstart. TE à jourhåller tidplanen och skall omedelbart anmäla eventuella avvikelser till B. AFD.42 AFD.44 Igångsättningstid Totalentreprenaden skall påbörjas enl. överenskommelse sedan entreprenadupphandling undertecknats och blivit giltig samt berörda myndigheter lämnat erforderliga tillstånd och lov. Totalentreprenaden får påbörjas fr.o.m En samlad, intensiv entreprenad är att föredra före tidig igångsättning. Ordinarie BPL är utomlands tom varför entreprenaden påbörjas med etablering v21 och huvudarbeten v22. Vid tidigare igångsättning utses en ställföreträdande BPL. Färdigställandetider Arbetet skall vara färdigt i god tid innan vinterväghållning inom området påbörjas 2014, dvs lämpligen till Arbetet kan komma att delas upp på 2 etapper med hälften av arbetet under 2014 och andra hälften 2015 AFD.45 AFD.46 AFD.461 AFD.462 AFD.5 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enl. ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Tillägg och ändringsarbeten normalt fördelade under kontraktstiden intill 10 % av kontraktssumman skall inte medföra jämkning av färdigställandetider. Garantitid Garantitid för entreprenaden Med avsteg från ABT 06 kap 4 7 skall garantitiden vara fem år för entreprenaden, även för material, även om speciellt material eller vara är angivet i handlingarna. Gäller ej då B själv tillhandahåller vara. Om TE erhåller en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan TE och B. Garantitiden skall räknas från den dagen då samtliga arbeten till alla delar slutbesiktigats och godkänts. Särskild varugaranti TE svarar under garantitiden för eventuella självrisker som B kan göras ansvarig för på grund av entreprenadarbetena. Garantitiden skall räknas från entreprenadens godkännande. Om i entreprenaden ingående material och varor har särskild utfärdad varugaranti skall denna garanti transporteras på B. Ansvar och avhjälpande Sidan 15 av 23

16 AFD.51 AFD.511 AFD.53 AFD.531 AFD.532 AFD.54 Vite Vite vid försening Vid försening enligt AFD. 44 är B berättigad att av TE erhålla vite motsvarande 0,5 % av kontraktssumman, dock minst kr, för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjda. Ansvar mot tredje man TE övertar byggherrens strikta ansvar enligt lag (byggherreansvar) och ABT 06, kap 5 13 och skall teckna försäkring härför samt svara för samtliga kostnader i samband med försäkringen. TE skall senast 3 veckor innan entreprenadstart överlämna bevis om tecknad försäkring till BPL. Syn inom närliggande område TE själv avgör inom vilket område syn erfordras, samt ombesörjer och bekostar syn före igångsättning och efter färdigställande. Se även AFD.122 Där syn uteblir, betraktas närliggande områden som felfria och skadefria vid entreprenadens början. Syn i lägenheter, lokaler mm Vid arbete i lägenheter Särskild syn i lägenheter utförs gemensamt mellan TE och bostadsrättsinnehavare/boende. TE kallar till syn och dokumenterar. Synprotokoll signeras av TE och bostadsrättsinnehavare och kopia lämnas till B. Försäkring Av försäkringsbevis skall framgå att TE:s försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AMA AF 07: Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, enligt ABT 06 kap 5 23 Kopia på försäkringsbevis för samtliga försäkringar skall vara B tillhanda innan kontraktsarbetena påbörjas. I annat fall äger B rätt att teckna försäkringarna på TE:s bekostnad. För det fall TE:s försäkringsersättning enligt ansvarsförsäkring nedsättes på grund av att de föreskrifter som gäller för "heta arbeten" har åsidosatts av TE, svarar TE gentemot B för skada intill det försäkringsbelopp som skulle utgått från försäkringen om föreskrifterna inte åsidosatts. AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom TE skall teckna en allriskförsäkring med B och bostadsrätts/lägenhetsinnehavare som medförsäkrade för skador på deras fasta och lösa egendom. Försäkringen skall gälla under entreprenad-, garantitiden och ansvarstiden. Sidan 16 av 23

17 Självrisk skall vara högst ett basbelopp och försäkringsbeloppet skall vara minst 2 miljoner kronor. AFD.55 AFD.551 Ansvar för brandskyddet B överlåter brandskyddsansvaret till TE som skall tillse att alla säkerhetsåtgärder och kontroller vidtages enligt gällande normer. TE svarar för samordning av brandskydd Ansvar för heta arbeten Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) utbildningskommitté för heta arbeten. TE skall efter anfordran uppvisa intyg över berörd personals genomgångna utbildning. TE skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. Till brandskyddsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten. AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga AFD.57 AFD.6 AFD.61 AFD.611 Avhjälpande Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 gäller att fel och brister, som framträder under garantitiden och som medför olägenheter för B (eller lägenhetsinnehavaren), hindrar bostädernas brukande eller medför risker för brukarna, avhjälps utan onödigt dröjsmål efter det de blivit påtalade. I annat fall utförs arbetet av B på totalentreprenörens bekostnad. Ekonomi Ersättning Med ändring av ABT 06, kapitel 6 4, föreskrivs att: Alla kostnadsändringar skall vara slutreglerade senast tre månader efter slutbesiktning. Om ej annat avtalats skall ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten vara fasta priser utan indexreglering. Ersättning för Ändringar - tilläggsarbeten (ÄTA) I första hand skall anbud lämnas på ändrings- och tilläggsarbeten. I andra hand på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. För tillkommande och avgående arbeten gäller här att uppgift om arbetstider, maskinuthyrning och materialåtgång skall föreläggas B. B äger även rätt att förkasta anbud och då tillämpa annan ersättningsform. ÄTA-arbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Sidan 17 av 23

18 Har detta ej skett skall TE i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till BPL om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har TE ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. AFD.612 AFD.613 AFD.614 AFD.615 AFD.62 AFD.622 AFD.623 AFD.624 Ersättning för reglerbara mängder Någon mängdreglering vid genomförande av totalentreprenaden skall ej ske. Reglering av rese och traktamentskostnader Rese- och traktamentskostnader skall ingå i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall vara fast utan indexreglering. Slutavräkning Faktura som upptar samtliga återstående fordringar avseende entreprenaden, skall lämnas inom tre (3) månader efter entreprenadtidens utgång. Senare framställt krav är preskriberat. Betalning Betalning sker endast mot faktura. Betalningsplan TE skall upprätta prestationsbunden betalningsplan. Denna skall vara baserad på gällande produktionstidplan och godkännas av BPL före första fakturering. Varje lyft skall godkännas av BPL före fakturering genom värdering av utfört arbete. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturering får ske först sedan begärd säkerhet, kopia av försäkringsbevis, betalnings- och tidsplan överlämnats till BPL och entreprenadkontraktet undertecknats av parterna. Fakturering sker enligt godkänd prestationsbunden betalningsplan. Faktura får uppta endast arbete som utförts då fakturan utställs. Lagstadgad mervärdeskatt skall faktureras på respektive faktura. Gäller även mervärdeskatt för alla extra arbeten. Faktura skall innehålla uppgift om: Kontraktssummans storlek Uttagna lyftningsbelopp. Varje lyft skall numreras. Aktuellt lyftningsbelopp Resterande belopp av kontraktssumman att fakturera Entreprenörens organisationsnummer Eventuella ändringar och tilläggsarbeten skall faktureras separat och tilldelas särskilda nummer för identifiering. Sidan 18 av 23

19 Fakturaadress: Brf Bolinderbyn Nr 1 Fack R Stockholm Betalningsvillkor Faktura skickad under sommarmånaderna juni och juli skall ha en betalningstid på totalt 45 dagar. Övriga månader erläggs betalning inom 30 dagar. Betalningstiden räknas från den dag B mottar fakturan. Faktureringsavgift eller liknande accepteras ej. AFD.631 AFD.7 AFD.713 AFD.714 AFD.715 AFD.72 Säkerhet till beställaren Som säkerhet enligt ABT 06 kapitel 6 21 skall TE till B överlämna bankgaranti eller försäkringsgaranti utformad såsom solidarisk borgen och utan annan tidsbegränsning än vad som framgår av ABT 06. Besiktning TE kallar till besiktning samt aviserar boende i god tid. Avisering utförs via brevinkast för respektive lägenhet. Slutbesiktning TE skall skriftligen senast tre veckor i förväg underrätta B, när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning. Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 skall anmärkningar i slutbesiktningsprotokoll, om ingen annan överenskommelse träffats, vara åtgärdade av TE senast det datum som angivits i besiktningsutlåtandet. Tvåårsbesiktning Garantibesiktning skall förutom före garantitidens slut även genomföras två år efter entreprenadtidens godkännande för att konstatera och åtgärda eventuella fel som framträtt under garantitiden, s.k. tvåårsbesiktning. B skall kalla till garantibesiktning tidigast 2 månader innan respektive garantitids utgång. Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 skall anmärkningar i garantibesiktningsprotokoll om ingen annan överenskommelse träffats, vara åtgärdade av entreprenören senast 3 arbetsveckor från mottagandet av protokollet om inget annat angivits. Garantibesiktning B skall kalla till garantibesiktning. Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 skall anmärkningar i garantibesiktningsprotokoll om ingen annan överenskommelse träffats, vara åtgärdade av entreprenören senast 3 arbetsveckor från mottagandet av protokollet om inget annat angivits. Besiktningsman Besiktningsman utses av B enligt ABT 06, kap 7 7. Sidan 19 av 23

20 AFD.9 AFH AFH.1 AFH.2 AFH.27 AFH.4 AFH.41 AFH.412 AFH.42 AFH.422 AFH.43 Tvistelösning Med ändring av ABT 06, kap 9 1 föreskrivs: B äger rätten att bestämma om tvist skall avgöras av Svensk domstol eller genom skiljedom enligt svensk lag om skiljeförfarande. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL TE skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, upplagsplatser o d utförs i samråd med B. Beträffande placering av bodar, får detta ske först efter särskild skriftlig överrenskommelse med berörd markägare. Bodar TE håller bodar för egna arbeten om denne finner så lämpligt. Eventuell markhyra betalas av entreprenören. Utrymme Tillfällig el och VA-försörjning mm TE skall själv hos respektive leverantör tillse att erforderliga effekter mm erhålls, och på egen bekostnad ombesörja och installera tillfällig el- och VAförsörjning. Ingrepp i mediaförsörjningssystemet och befintliga anläggningar som kräver temporära avstängningar får utföras vid annan tidpunkt om så krävs. Alla ingrepp samt val av tidpunkt skall dock godkännas av B. Utnyttjandet av vatten och elkraft sker på TE:s egen risk. Leveransavbrott, förorsakat av omständigheter som B icke kan råda över, berättigar sålunda icke TE till ersättning för därigenom förorsakade kostnader eller till förlängning av entreprenadtiden/leveranstiden. Tillfällig elförsörjning TE svarar för provisoriska installationer av el, telefon, data, mm. Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls Lägenheternas eluttag får ej nyttjas. Tillfällig VA-försörjning TE svarar för provisoriska installationer av VA mm. Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls TE tillhandahålls vatten från befintliga av B tillhöriga utkast. Utrustning för tele- och datakommunikation TE svarar för provisoriska installationer av el, telefon, data, mm. Sidan 20 av 23

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer