BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad"

Transkript

1 BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla Sidan 1 av 23

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 6 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 22 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 25 Sidan 2 av 23

3 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar som framgår av denna handling AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare: Brf. Bolinderbyn Nr. 1 Box Järfälla AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till: Brf. Bolinderbyn Nr. 1 Per Lindestam Box Järfälla AFA.122 AFA.2 AFA.21 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Visning av arbetsområdet kan ske efter överenskommelse med Per Lindestam. Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet utgörs av fastigheterna, KALLHÄLL 6:49, KALLHÄLL 6:50, KALLHÄLL 6:51, KALLHÄLL 6:52, KALLHÄLL 6:53, KALLHÄLL 6:54, KALLHÄLL 6:55, KALLHÄLL 6:56, KALLHÄLL 6:57 AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i Järfälla kommun med adressen: Bolindervägen 3-145, Relävägen 2-14, Skogstorpsvägen 2-18 och Trimvägen 1, 2-16 Sidan 3 av 23

4 AFA.3 Förkortningar Nedan anges exempel på vedertagna förkortningar som kan förekomma. ABT 06 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader av år 2006 från Byggandets kontraktskommité ( BKK ) AMA 07 Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar inklusive Råd och Anvisningar där AF AMA 07 är gemensamma föreskrifter till de olika tekniska AMA - publikationerna. Handlingar AF RB Ritningar Entreprenörer E TE TO UE Beställarrepresentanter B BO KA Byggledare BPL Administrativa föreskrifter Rambeskrivning Ritningar på längor som skall dräneras Entreprenör i allmänhet Totalentreprenör Totalentreprenörens ombud Underentreprenör Beställare Beställarens ombud Kvalitetsansvarig enligt PBL BL Beställarens projektledare Sidan 4 av 23

5 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 Former mm för upphandling AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 AFB.22 AFB.23 AFB.24 AFB.3 AFB.31 Upphandlingsförfarande Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag En omgång handlingar bifogas anbudsinfordran. Ytterligare omgångar kan mot självkostnad erhållas genom BPL under anbudstiden. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar, rangordnade enligt ABT 06, kapitel 1 3: 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna under AFD ABT 06 (bifogas ej) 6 Förfrågningsunderlaget bestående av följande handlingar 6.1 Denna AF, daterad Rambeskrivning - bygg, daterad 7 Övriga handlingar 7.1 Översiktsplan 7.2 Plan 1-6 över arbeten 7.3 Fotografier över objekt 7.4 Skisser över inkommande ledningar och rör Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas till BPL under anbudstiden. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av BPL under anbudstiden är bindande för både B och anbudsgivaren. Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall inte sändas åter. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas i överensstämmelse med det av B tillhandahållna förfrågningsunderlaget och vara skriftligt. Avvikelser från förfrågningsunderlaget skall uttryckligen anges i anbudet. Sidan 5 av 23

6 Anbud skall lämnas som totalpris. À-priser redovisas enligt separat à- prislista. Anbud skall dessutom innehålla: Uppgift om TE:s arbetsplatsorganisation med samordningsansvarig respektive entreprenörens kvalitetsansvariga person och övriga ansvariga personer. Beskrivning av TE:s övergripande kvalitetssystem och hur egenkontrollen för projektet är utformat. Redovisning av företagets miljöpolicy samt kortfattad beskrivning av hur det praktiska arbetet vid en entreprenad genomförs för att uppnå miljömålen enligt policyn. Förslag till tidplan. Anbudet skall redovisa på vilket sätt den boende berörs under arbetet. I samband med upphandling skall detaljlösningar kunna redovisas. Arbetskraftsreservationer eller reservationer för mellanliggande beställningar godtas ej. Organisationsnummer och F-skattebevis. Teknisk data, beskrivningar och fabrikat för offererade material i den utsträckning som erfordras för en allsidig bedömning av anbudet. Reservationer som strider mot ABT 06 eller detta förfrågningsunderlag skall vara specificerade och prissatta. AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Huvudanbud Huvudanbud skall gälla utförande helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Avvikelse från i förfrågan givna förutsättningar skall anges särskilt i anbudet och vara prissatta. Vill anbudsgivaren byta föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdigt alternativ, skall anbudsgivaren ange detta i anbudet. Vill anbudsgivaren ersätta föreskriven teknisk lösning med annan teknisk lösning, ansvarar anbudsgivaren för samtliga kostnader, även indirekta sådana, som kan uppstå med anledning här av. Kompletteringar till anbud Kompletterande uppgifter skall vara beställaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter förfrågan. Anbudstidens utgång Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering: Anbudet skall märkas: ANBUD Dränering Bolinderbyn Sänds till: Sidan 6 av 23

7 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare B förbehåller sig rätt till fri prövning av inkomna anbud, samt rätt att förkasta samtliga anbud utan skyldighet att ersätta anbudsgivarens kostnader. AFB.511 AFB.53 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare, vars anbud ej antagits, erhåller skriftligt meddelande därom. Sidan 7 av 23

8 AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Dräneringsarbeten enligt rambeskrivning. Entreprenadens omfattning framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Entreprenaden omfattar alla tjänster (projektering och produktion) i den mån inte annat framgår av förfrågningsunderlaget enligt AFB.22 och AFB.23, till fullt färdigt projekt för driftsättning och ibruktagande i omfattning enligt förfrågningsunderlaget. I det fall det i förfrågningsunderlaget saknas specificerad uppgift eller anvisning för utförande som uppenbarligen erfordras för anläggningens ibruktagande, ingår detta i TE:s åtaganden och anbudskostnad. Kontraktshandlingar Särskilt kontrakt anpassat till ABT 06 kommer att tecknas. Nedan gäller endast om upphandlingsprotokoll ska gälla som kontrakt. Med ändring av ABT 06 kapitel 1 3, vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning: 01 Kontrakt 02 Upphandlingsprotokoll 03 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter. 04 ABT Dessa Administrativa föreskrifter dat 06 Rambeskrivning, dat AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Föreskrifterna under följande koder, med tillhörande rubriker, innehåller ändringar av eller tillägg till ABT 06: AFD.11 Kontraktshandlingar/Upphandlingsprotokoll AFD.343 Anställda AFD.461 Garantitid för entreprenaden AFD.57 Avhjälpande AFD.61 Ersättning AFD.713 Slutbesiktning AFD.714 Tvåårsbesiktning AFD.715 Garantibesiktning AFD.9 Tvistelösning AFD.12 AFD.121 AFD.122 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Innan entreprenaden påbörjas skall TE och B tillsammans fastställa eventuella begränsningar av arbetsområdet, till exempel vad gäller tillgång till tomtmark, tillfarter till respektive fastighet, utrymme på gata samt utrymme i källare och dylikt. Syn före påbörjande av arbete TE ombesörjer, dokumenterar och bekostar erforderlig syn inom arbetsområdet före påbörjande av arbete. Sidan 8 av 23

9 Beträffande syn inom närliggande område se AFD.531. Brf Bolinderbyn Nr 1 Där syn uteblir, betraktas närliggande ytor som felfria och utan skador vid entreprenadens början. AFD.13 AFD.131 AFD.132 AFD.133 Förutsättningar Anbudsgivare skall före anbuds avgivande genom besök på platsen samt genom egen besiktning skaffa sig noggrann kännedom om befintliga förhållanden. Uppgifter om sidoentreprenader TE skall klara att B och dennes nyttjare i samråd med TE, under entreprenadtiden, låter utföra sidoentreprenader. Arbetstider Arbeten får endast utföras på vardagar mellan kl om inget annat överenskommits. Störande arbeten får dock inte påbörjas förrän kl Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenaden skall bedrivas med kvarboende i samtliga lägenheter. Under hela entreprenadtiden skall verksamheter och aktiviteter i befintlig byggnad och omgivande fastigheter kunna fortgå obehindrat och vara i bruk på sedvanligt och normenligt sätt. Erforderliga skyddsanordningar skall vidtagas för undvikande av skada på person och egendom. TE skall till fullo överta B:s ansvar i detta hänseende. Särskilt störande arbetsmoment skall aviseras i god tid och om så visar sig nödvändigt utföras vid tidpunkt som medför minsta störning för den boende och kringboende. Se även AFD.153. AFD.14 AFD.15 AFD.153 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm TE skall fullt ut överta B:s ansvar mot tredje man och erforderliga skyddsåtgärder i anledning av samtliga åtaganden enligt detta avtal. TE skall fullt ut överta B:s ansvar för samordning av arbetarskyddet inom arbetsområdet samt erforderliga skyddsåtgärder i anledning av samtliga åtaganden enligt detta avtal. Information Information till fastighetsägare, boende m fl. TE skall medverka vid informationsmöte i föreningen när sådant påkallas av B. TE skall i god tid skriftligen avisera de boende då särskilt störande arbeten skall utföras samt då sådana arbeten skall utföras som kräver särskilda förberedelser av de boende för undvikande av skada. Varje lägenhetsinnehavare skall i god tid informeras om ev. ändringar av överenskomna tider mm. TE skall lämna erforderlig information till berörda i grannfastigheter som berörs av entreprenadarbetena. Denna information skall vara skriftlig. TE:s skriftliga information innebär att skriftliga textmeddelanden skall anslås i entréer till berörda i grannfastigheterna med detaljerad information om när, var och hur dessa blir berörda och vilka förhållanden och förutsättningar som då Sidan 9 av 23

10 särskilt måste iakttas. Sådan information skall lämnas ut i god tid och senast en vecka innan arbeten som berör grannfastighet påbörjas. AFD.161 Tillstånd från myndigheter Bygglovsansökan är ej aktuellt. Bygganmälan är ej aktuellt. Övriga tillstånd som erfordras ombesörjs och bekostas av TE. AFD.163 AFD.17 AFD.171 Överenskommelser Anmälningar Anmälningar till myndigheter Se även AFD.161. TE skall vid behov redovisa av TE upprättad arbetsmiljöplan för Arbetsmiljöverket. TE skall vid behov upprätta förhandsanmälan att inlämnas till Arbetsmiljöverket. TE svarar för alla, för entreprenadens fullgörande, erforderliga anmälningar. AFD.172 AFD.185 AFD.2 AFD.21 Anmälningar till beställaren Innan byggnadsdel, installationsdel eller dyl görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll, t.ex. påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllnad eller dyl., skall B:s byggledare underrättas så att besiktning eller kontroll kan ske CE-märkning av maskinanläggning TE svarar för att de produkter, varor, maskiner o dyl. som ingår i entreprenaden och som enligt gällande lagar och myndighetskrav skall vara CE-märkta är försedda med denna märkning vid slutbesiktning. Utförande Kvalitetsangivelser Med ändring av AF AMA 07 gäller följande: Där det i handlingarna anges namngiven vara och/eller fabrikat med tillägget eller likvärdig skall B ensam ha rätten att bedöma likvärdigheten. Likvärdighetsbegreppet skall även inkludera utseende, miljöegenskaper, livslängd, tekniska och funktionella egenskaper, samt faktorer såsom drift och underhåll samt härtill hörande kostnader. B:s skriftliga godkännande erfordras innan utbyte får ske AFD.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige Skall anges i anbudet. Sidan 10 av 23

11 AFD.222 Miljöledning TE skall i sitt anbud redovisa företagets miljöpolicy samt kortfattad beskrivning av hur det praktiska arbetet vid en entreprenad genomförs för att uppnå miljömålen enligt policyn. AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige Skall anges i anbudet. AFD.223 Kvalitets- och miljöplan AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan TE skall till BPL överlämna kvalitetsplan för entreprenaden. AFD.2233 Entreprenörens miljöplan AFD.23 Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) Ändrings- eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligen. Har detta ej skett skall TE i god tid före arbetets utförande göra skriftlig anmälan till BPL om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har TE inte gjort sådan anmälan innan arbetet påbörjats skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. TE skall vid varje byggmöte till BPL överlämna rapport om dels tillkommande och avgående arbeten och ekonomiska konsekvenser på grund härav, dels övriga omständigheter som påverkar totalentreprenadens genomförande och kostnaderna härför. AFD.241 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller B efter anfordran två omgångar av under AFD.11 angivna handlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Handlingar, som erfordras utöver de i punkt AFD.11 angivna för entreprenadens utförande och/eller krävs enligt gällande författningar, tillhandahålls av TE i två omgångar. Broschyrer och typblad (produktpärm) visande i entreprenaden ingående material tillhandahålls av TE i två omgångar. Om farligt ämne enligt AFS 2000:4 införs på arbetsplatsen skall TE lämna varuinformationsblad till den som är kontrollansvarig hos B i god tid före påbörjandet av arbetena samt också tillse att anmälan därom inlämnas till gällande myndighet. TE skall upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 med ändringar enl. AFS 2008:16 innan arbetsplatsen etableras. Den färdiga arbetsmiljöplanen skall anslås på byggarbetsplatsen, redovisas för BPL samt hållas tillgänglig på arbetsstället. Planen skall hållas uppdaterad löpande under hela entreprenadtiden. TE skall vid behov upprätta förhandsanmälan att inlämnas till Sidan 11 av 23

12 Arbetsmiljöverket. Brf Bolinderbyn Nr 1 Underlag för relationshandlingar skall överlämnas senast i samband med slutbesiktning. AFD.26 AFD.261 AFD.268 Varor m.m. Tillvarataget material och överblivna massor är TEs egendom och bortforslas till av denne anskaffad och bekostad tipp, där ej annat särskilt överenskommits. Varor från entreprenören Utveckling av varor och metoder AFD.2623 Tillval Eventuellt tillval enl. särskild tillvalslista skall kunna göras av lägenhetsinnehavaren. Denna ändring administreras av TE och skall regleras direkt med lägenhetsinnehavaren. Fakturering av tillval skall ske direkt till bostadsrättsinnehavaren. Rimlig tid för tillval mm, minimum två (2) veckor, skall ges till lägenhetsinnehavaren och skall bekräftas skriftligen innan arbetet utförs. Separatpriser på tillvalslista skall redovisas i anbudet, priserna skall vara inklusive frakt, montage och moms. Platsutrustning skall visas i utställning. AFD.28 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.312 AFD.313 Underentreprenörer Underentreprenör skall godkännas av beställaren. Organisation TE skall före beställning till BPL överlämna sin organisationsplan för totalentreprenaden med uppgifter om namn på personer som kommer att verka i entreprenaden, deras funktion, behörighet och erfarenhet. Vid ändring av TE:s organisation, ägarförhållanden m.m. under entreprenadtiden skall detta meddelas BPL utan dröjsmål. Ombud m.fl. under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens ombud och projektledare under entreprenadtiden är: Per Lindestam Brf Bolinderbyn 1 Tel: Beställarens kontrollant Bygg: TBD Entreprenörens ombud TE:s ombud skall anges i anbudet. Sidan 12 av 23

13 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.33 AFD.331 AFD.34 AFD.342 AFD.343 AFD.344 AFD.351 Möten TE och UE skall delta i de möten till vilka han kallas och vid dessa representeras av person med ombuds behörighet. TE och UE skall i samband med möten svara för de egna kostnaderna. Varje part svarar för sina kostnader. Startmöte BPL kallar till startmöte. Byggmöte Byggmöten hålls och protokollförs av BPL en gång varannan vecka. TE:s ombud skall närvara utan tidsbegränsning. På särskild kallelse från BPL eller TE kan byggmöten hållas med tätare intervall. B tillhandahåller och bekostar lokal för byggmöten. Varje part svarar för sina kostnader. Tillsyn och kontroll enligt PBL Inte aktuellt. Entreprenören skall svara för egenkontroll. Ifyllda egenkontrollplaner skall redovisas för beställarens kvalitetsansvarige. Kvalitetsansvarig enligt PBL Inte aktuellt. Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Föreskrifter och krav från Länsarbetsnämnden och andra myndigheter skall följas. Arbetsledning Arbetsplatsens arbetsledning skall ha dokumenterad utbildning för de aktuella arbetena av typen ansvarig byggare eller därmed likvärdig utbildning. Anställda Med tillägg till ABT 06, kap 3 8, föreskrivs följande: TE skall vidta och beakta de åtgärder som krävs enligt MBL samt vara bunden av kollektivavtal för arbetet. Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll TE:s egenkontroll skall framgå av kontrollplanen. Egenkontroller skall löpande redovisas för BPL. Det åligger TE att underrätta BPL om när arbeten, material och varor är tillgängliga för kontroll. Sådan underrättelse skall ske i god tid så att åtgärder som kan föranledas av kontrollen kan utföras utan att tidplanen rubbas. Sidan 13 av 23

14 AFD.352 AFD.36 AFD.361 Provning Provning skall ske efter av entreprenören upprättad checklista. Egenprovning skall genomföras av respektive entreprenör i takt med montaget. Intyg och protokoll över eventuellt föreskriven provning eller mätning skall lämnas till B snarast. TE skall medverka samt delta aktivt vid ev. samordnande funktionsprovningar. Utöver vad som anges i övriga kontraktshandlingar skall erforderliga myndighetsprovningar utföras och bekostas av TE. Samordning Samordning av arbeten TE svarar för samordning av egna entreprenadarbeten på arbetsplatsen. AFD.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö TE skall överta byggherrens arbetsmiljöansvar som regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten. AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) TE skall utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. TE skall visa att den person som skall användas i samordningsarbetet har erforderliga kvalifikationer.(certifiering krävs efter ) AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) TE skall utse byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. TE skall visa att den person som skall användas i samordningsarbetet har erforderliga kvalifikationer.(certifiering krävs efter ) AFD.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare TE skall i anbudet ange namnen på de som avses inneha rollerna som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering respektive som byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden AFD.37 AFD.4 AFD.41 Dagbok TE skall föra en för hela entreprenaden gemensam dagbok. Tider Tidplan Översiktlig tidplan som utvisar entreprenadstart (projektering, planering), byggstart (start byggnadsarbeten) och slutbesiktning skall bifogas anbudet. Sidan 14 av 23

15 Detaljerad produktionstidplan överlämnas till BPL senast 3 veckor före entreprenadstart. TE à jourhåller tidplanen och skall omedelbart anmäla eventuella avvikelser till B. AFD.42 AFD.44 Igångsättningstid Totalentreprenaden skall påbörjas enl. överenskommelse sedan entreprenadupphandling undertecknats och blivit giltig samt berörda myndigheter lämnat erforderliga tillstånd och lov. Totalentreprenaden får påbörjas fr.o.m En samlad, intensiv entreprenad är att föredra före tidig igångsättning. Ordinarie BPL är utomlands tom varför entreprenaden påbörjas med etablering v21 och huvudarbeten v22. Vid tidigare igångsättning utses en ställföreträdande BPL. Färdigställandetider Arbetet skall vara färdigt i god tid innan vinterväghållning inom området påbörjas 2014, dvs lämpligen till Arbetet kan komma att delas upp på 2 etapper med hälften av arbetet under 2014 och andra hälften 2015 AFD.45 AFD.46 AFD.461 AFD.462 AFD.5 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enl. ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Tillägg och ändringsarbeten normalt fördelade under kontraktstiden intill 10 % av kontraktssumman skall inte medföra jämkning av färdigställandetider. Garantitid Garantitid för entreprenaden Med avsteg från ABT 06 kap 4 7 skall garantitiden vara fem år för entreprenaden, även för material, även om speciellt material eller vara är angivet i handlingarna. Gäller ej då B själv tillhandahåller vara. Om TE erhåller en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan TE och B. Garantitiden skall räknas från den dagen då samtliga arbeten till alla delar slutbesiktigats och godkänts. Särskild varugaranti TE svarar under garantitiden för eventuella självrisker som B kan göras ansvarig för på grund av entreprenadarbetena. Garantitiden skall räknas från entreprenadens godkännande. Om i entreprenaden ingående material och varor har särskild utfärdad varugaranti skall denna garanti transporteras på B. Ansvar och avhjälpande Sidan 15 av 23

16 AFD.51 AFD.511 AFD.53 AFD.531 AFD.532 AFD.54 Vite Vite vid försening Vid försening enligt AFD. 44 är B berättigad att av TE erhålla vite motsvarande 0,5 % av kontraktssumman, dock minst kr, för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjda. Ansvar mot tredje man TE övertar byggherrens strikta ansvar enligt lag (byggherreansvar) och ABT 06, kap 5 13 och skall teckna försäkring härför samt svara för samtliga kostnader i samband med försäkringen. TE skall senast 3 veckor innan entreprenadstart överlämna bevis om tecknad försäkring till BPL. Syn inom närliggande område TE själv avgör inom vilket område syn erfordras, samt ombesörjer och bekostar syn före igångsättning och efter färdigställande. Se även AFD.122 Där syn uteblir, betraktas närliggande områden som felfria och skadefria vid entreprenadens början. Syn i lägenheter, lokaler mm Vid arbete i lägenheter Särskild syn i lägenheter utförs gemensamt mellan TE och bostadsrättsinnehavare/boende. TE kallar till syn och dokumenterar. Synprotokoll signeras av TE och bostadsrättsinnehavare och kopia lämnas till B. Försäkring Av försäkringsbevis skall framgå att TE:s försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AMA AF 07: Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, enligt ABT 06 kap 5 23 Kopia på försäkringsbevis för samtliga försäkringar skall vara B tillhanda innan kontraktsarbetena påbörjas. I annat fall äger B rätt att teckna försäkringarna på TE:s bekostnad. För det fall TE:s försäkringsersättning enligt ansvarsförsäkring nedsättes på grund av att de föreskrifter som gäller för "heta arbeten" har åsidosatts av TE, svarar TE gentemot B för skada intill det försäkringsbelopp som skulle utgått från försäkringen om föreskrifterna inte åsidosatts. AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom TE skall teckna en allriskförsäkring med B och bostadsrätts/lägenhetsinnehavare som medförsäkrade för skador på deras fasta och lösa egendom. Försäkringen skall gälla under entreprenad-, garantitiden och ansvarstiden. Sidan 16 av 23

17 Självrisk skall vara högst ett basbelopp och försäkringsbeloppet skall vara minst 2 miljoner kronor. AFD.55 AFD.551 Ansvar för brandskyddet B överlåter brandskyddsansvaret till TE som skall tillse att alla säkerhetsåtgärder och kontroller vidtages enligt gällande normer. TE svarar för samordning av brandskydd Ansvar för heta arbeten Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) utbildningskommitté för heta arbeten. TE skall efter anfordran uppvisa intyg över berörd personals genomgångna utbildning. TE skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. Till brandskyddsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten. AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga AFD.57 AFD.6 AFD.61 AFD.611 Avhjälpande Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 gäller att fel och brister, som framträder under garantitiden och som medför olägenheter för B (eller lägenhetsinnehavaren), hindrar bostädernas brukande eller medför risker för brukarna, avhjälps utan onödigt dröjsmål efter det de blivit påtalade. I annat fall utförs arbetet av B på totalentreprenörens bekostnad. Ekonomi Ersättning Med ändring av ABT 06, kapitel 6 4, föreskrivs att: Alla kostnadsändringar skall vara slutreglerade senast tre månader efter slutbesiktning. Om ej annat avtalats skall ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten vara fasta priser utan indexreglering. Ersättning för Ändringar - tilläggsarbeten (ÄTA) I första hand skall anbud lämnas på ändrings- och tilläggsarbeten. I andra hand på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. För tillkommande och avgående arbeten gäller här att uppgift om arbetstider, maskinuthyrning och materialåtgång skall föreläggas B. B äger även rätt att förkasta anbud och då tillämpa annan ersättningsform. ÄTA-arbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Sidan 17 av 23

18 Har detta ej skett skall TE i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till BPL om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har TE ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. AFD.612 AFD.613 AFD.614 AFD.615 AFD.62 AFD.622 AFD.623 AFD.624 Ersättning för reglerbara mängder Någon mängdreglering vid genomförande av totalentreprenaden skall ej ske. Reglering av rese och traktamentskostnader Rese- och traktamentskostnader skall ingå i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall vara fast utan indexreglering. Slutavräkning Faktura som upptar samtliga återstående fordringar avseende entreprenaden, skall lämnas inom tre (3) månader efter entreprenadtidens utgång. Senare framställt krav är preskriberat. Betalning Betalning sker endast mot faktura. Betalningsplan TE skall upprätta prestationsbunden betalningsplan. Denna skall vara baserad på gällande produktionstidplan och godkännas av BPL före första fakturering. Varje lyft skall godkännas av BPL före fakturering genom värdering av utfört arbete. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Fakturering får ske först sedan begärd säkerhet, kopia av försäkringsbevis, betalnings- och tidsplan överlämnats till BPL och entreprenadkontraktet undertecknats av parterna. Fakturering sker enligt godkänd prestationsbunden betalningsplan. Faktura får uppta endast arbete som utförts då fakturan utställs. Lagstadgad mervärdeskatt skall faktureras på respektive faktura. Gäller även mervärdeskatt för alla extra arbeten. Faktura skall innehålla uppgift om: Kontraktssummans storlek Uttagna lyftningsbelopp. Varje lyft skall numreras. Aktuellt lyftningsbelopp Resterande belopp av kontraktssumman att fakturera Entreprenörens organisationsnummer Eventuella ändringar och tilläggsarbeten skall faktureras separat och tilldelas särskilda nummer för identifiering. Sidan 18 av 23

19 Fakturaadress: Brf Bolinderbyn Nr 1 Fack R Stockholm Betalningsvillkor Faktura skickad under sommarmånaderna juni och juli skall ha en betalningstid på totalt 45 dagar. Övriga månader erläggs betalning inom 30 dagar. Betalningstiden räknas från den dag B mottar fakturan. Faktureringsavgift eller liknande accepteras ej. AFD.631 AFD.7 AFD.713 AFD.714 AFD.715 AFD.72 Säkerhet till beställaren Som säkerhet enligt ABT 06 kapitel 6 21 skall TE till B överlämna bankgaranti eller försäkringsgaranti utformad såsom solidarisk borgen och utan annan tidsbegränsning än vad som framgår av ABT 06. Besiktning TE kallar till besiktning samt aviserar boende i god tid. Avisering utförs via brevinkast för respektive lägenhet. Slutbesiktning TE skall skriftligen senast tre veckor i förväg underrätta B, när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning. Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 skall anmärkningar i slutbesiktningsprotokoll, om ingen annan överenskommelse träffats, vara åtgärdade av TE senast det datum som angivits i besiktningsutlåtandet. Tvåårsbesiktning Garantibesiktning skall förutom före garantitidens slut även genomföras två år efter entreprenadtidens godkännande för att konstatera och åtgärda eventuella fel som framträtt under garantitiden, s.k. tvåårsbesiktning. B skall kalla till garantibesiktning tidigast 2 månader innan respektive garantitids utgång. Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 skall anmärkningar i garantibesiktningsprotokoll om ingen annan överenskommelse träffats, vara åtgärdade av entreprenören senast 3 arbetsveckor från mottagandet av protokollet om inget annat angivits. Garantibesiktning B skall kalla till garantibesiktning. Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 skall anmärkningar i garantibesiktningsprotokoll om ingen annan överenskommelse träffats, vara åtgärdade av entreprenören senast 3 arbetsveckor från mottagandet av protokollet om inget annat angivits. Besiktningsman Besiktningsman utses av B enligt ABT 06, kap 7 7. Sidan 19 av 23

20 AFD.9 AFH AFH.1 AFH.2 AFH.27 AFH.4 AFH.41 AFH.412 AFH.42 AFH.422 AFH.43 Tvistelösning Med ändring av ABT 06, kap 9 1 föreskrivs: B äger rätten att bestämma om tvist skall avgöras av Svensk domstol eller genom skiljedom enligt svensk lag om skiljeförfarande. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL TE skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar, upplagsplatser o d utförs i samråd med B. Beträffande placering av bodar, får detta ske först efter särskild skriftlig överrenskommelse med berörd markägare. Bodar TE håller bodar för egna arbeten om denne finner så lämpligt. Eventuell markhyra betalas av entreprenören. Utrymme Tillfällig el och VA-försörjning mm TE skall själv hos respektive leverantör tillse att erforderliga effekter mm erhålls, och på egen bekostnad ombesörja och installera tillfällig el- och VAförsörjning. Ingrepp i mediaförsörjningssystemet och befintliga anläggningar som kräver temporära avstängningar får utföras vid annan tidpunkt om så krävs. Alla ingrepp samt val av tidpunkt skall dock godkännas av B. Utnyttjandet av vatten och elkraft sker på TE:s egen risk. Leveransavbrott, förorsakat av omständigheter som B icke kan råda över, berättigar sålunda icke TE till ersättning för därigenom förorsakade kostnader eller till förlängning av entreprenadtiden/leveranstiden. Tillfällig elförsörjning TE svarar för provisoriska installationer av el, telefon, data, mm. Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls Lägenheternas eluttag får ej nyttjas. Tillfällig VA-försörjning TE svarar för provisoriska installationer av VA mm. Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls TE tillhandahålls vatten från befintliga av B tillhöriga utkast. Utrustning för tele- och datakommunikation TE svarar för provisoriska installationer av el, telefon, data, mm. Sidan 20 av 23

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Handling 5.1 Sidantal 26 Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Upprättad 2012-02-14 av Reviderad av

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(32) Projekt: Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Pnr: 3222001 Objekt: N Glumslöv 2:43, Landskrona Upprättad: LL Granskad: OR Beställare: Fastighetsavdelningen, Landskrona stad Datum: 2011-12-12 Rev:

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING. Hitta hem hos BOSTÄDER boendet AB HULTSFREDS Det bästa Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UTFÖRANDEENTREPRENAD Upphöjd korsning Lundavägen-Alnarpsvägen Dnr: 2010:14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad efter AF AMA 07 Handling 10 Malmö 2010-09-15 Administrativa Föreskrifter,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 Administrativa Föreskrifter 2013-02-15

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer