14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92"

Transkript

1

2 14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF Svar på motion angående "Vita jobb" Jeanette Hall KF Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. Camilla Nermark KS Begäran om planbesked 17. nriktningsdokument för Båstads utveckling Emma Johansson KS Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 Emma Johansson KF Bostadsförsörjningsprogram Olof Sellcten KF Del 3/31 Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. Henrik Eliasson KF Beslut om antagande 21. Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Magnus Sjeldrup/ KS Sven-Birger Björkman 22. Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsplan Sven-Birger KS för Västerhavets vattendistrikt Björkman 23. Antagande av tillsynsplan enligt Alkohollagen för 2015 Per-Martin Boklund KSau nbjudan till utbildning i Alkohollagen av Länsstyrelsen Per-Martin Boklund KS au Godkännande av uppföljning av alkoholhandläggningen Per-Martin Boklund Ks au inom Båstads kommun Ansökan om serveringstillstånd på Salomon Krog Per-Martin Boklund KS au Resepolicy för Båstads kommun Brita Jervidalo Jensen KS Livsmedelspolitiskt program Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till 238 en modern återvinningscentral i Svenstad Båstad den 25 mars 2015 ~ 4- Bo Wendt Ordförande ~dersson, e.u. Sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KS au Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _)_ "'

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS 304/ Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde Beskrivning av ärendet Beslut Enligt kommunstyrelsens reglemente 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. Arbetsutskottet beslutar: 1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -il-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au KS 305/ (se även dnr. på resp. punkt) lnformationsärenden a) Besök av Båstad Hamn AB (Sven-nge Granlund) b) nfo om försörjningsstöd (Henrik Andersson) c) Finsam-projektet (Henrik Andersson) d) Ny VA-taxa (Fredrik Jönsson) e) Gåvoavtal: Utegym vid Skansen (Jenny Hertsgård) t) Samarbetsavtal gällande kustinventering med Halmstad, Laholm och Höganäs (Jenny Hertsgård) g) Planrutiner för kommunstyrelsen (Lisa Rönnberg) h) Förnyelse av Örebäcksvallen i Båstad Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande c -

6 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (1) Datum: Handläggare: Lisa Rönnberg Dnr: Till: Kommunstyrelsen via Kommunstyrelsens arbetsutskott Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planrutiner Planrutiner Båstads kommun Förändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 som trädde i kraft avseende processen för detaljplaner har medfört ändringar i kommunens schema för planrutiner. Planrutinerna har också anpassats till att vi har ny politisk organisation fr o m nfmmation om förändring och justeringar av plamutinerna har återkopplats till Kommunstyrelsens arbetsutskott vid deras möte i februari Förvaltningen uppmärksammade då de förtroendevalada på att den tidigare noteringen som funnits om att beslut om antagande av en detaljplan, per automatik i alla lägen går upp till Kommunfullmäktige för beslut om inte alla partier är eniga om att planen skall antas, har tagits bort. Anledningen till detta är att de förändringar som skedde i Plan- och bygglagen vid årsskiftet har till uppgift att snabba på planprocesserna för att dessa inte skall förlängas i onödan för våra intressenter. Lagstiftaren har som följd utav detta utvidgat Kommunfullmäktiges möjligheter att delegera till Kommunstyrelsen om antagande av detaljplaner. Av den anledningen har förvaltningen tagit bort den tidigare rutinen, med den form av "vetorätt" som tidigare funnits, vid antagande av detaljplaner som handläggs med enkelt planförfarande och nmmalt planförfarande när detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP, enl tidigare bestämmelser i PBL samt för begränsat förfarande och standardförförfarande i enlighet med de nya bestämmelserna i PBL. Detaljplaner som handläggs med nmmalt planförfarande utan stöd i ÖP och utökat förfarande skall även fortsättningsvis antas av Kommunfullmäktige. Förvaltningen har försök eftersöka information om när och varför rutinen tillkom i tidigare planrutinschema men har inte lyckats hitta förklaringen till det. Rutinen infördes någon gång mellan Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef \fclUw _ 6-

7 ~ BÅSTADS KOMMUN Planrutiner Planprocess för detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits före ' l l l Planprocess för detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits fr.o.m Politiskt beslut Enkelt Normalt Normalt pla][lförfarand.e planförfarande planförfarande (av begränsad ärenden i ärenden J.l!an stöd i betydelse, saknar överensstämmelse ÖPL eller ärenden av intresse för med ÖPL större vikt allmänheten, förenligt med ÖP) JBeslutom (KSAU) KS (KSAU) KS (KSAU) KS planläggning JBeslutom Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut samråd om planläggning om planläggning om planläggning *(KSAU) KS Samråd nformationsärende/ alt yttrande - Myndighets nämnden (fr.o.m sakägare myndigheter m fl partier ej repr i KS KSAU Sam rådstid Beslut om granskning Granskning sakä.e:are myndigheter m fl partier ej repr i KS Utställningstid Beslut om antagande yörklaringar:...j J(KSAU) KS info 4veckor (KSAU) KS info 6 veckor KSAU - 4veckor (KSAU) KS info 6 veckor (KSAU) KS - 4veckor (KSAU, KS) KF Om planprogram upprättas sker samrädsförfarande även för detta enligt denna kolumn Begränsat Standardförfarande - förfarande - Om planen godkänns ärenden i av samrådskretsen överensstämmelse med ÖPL (KSAU) KS (KSAU) KS Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut om planläggning om planläggning Beslut i KS föregås av beredning i KSAU KS beslutar om planläggning (undantaget översiktsplaner och FÖP) KS eller KF beslutar om antagande av planer Separat beslut om samråd krävs för planer omfattande kommunal mark om exp!oateringskalkylen visar att kostnaderna för planens genomförande blir för dyra veckor 3-6 veckor KSAU (KSAU) KS 4veckor (KSAU) KS Utökat förfarande - ärende Jlliln stöd i ÖPL eller ärenden av stort intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse eller antas medföra betydande mil iönåverkan (KSAU) KS Samtidigt som bes! ut om planläggning veckor (KSAU) KS 4veckor (KSAU, KS) KF Om planprogram upprättas sker samrådsförfarande även för detta enligt denna kolumn Översiktsplan (och FÖP) (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF Planprogram, strategiska dokument (Prg. För ÖP, FÖP etc) (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF (alla partier) (alla partier) (KSAU) (KSAU) 10 veckor 10 veckor (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF - beslut om fastställande (alla partier) 10 veckor (KSAU, KS) KF Remisser nkommande remisshandling KS (KSAU) beslut om yttrande)

8 itj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS 306/ (se även dnr. på resp. punkt) Delgivningar 1. Ärendestatistik, OF Vuxna. Dnr: KS 245/ j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _Q_ -

9 [RJ BÅSTADS ~ KOMMUN ndivid & familj, VUNA 2015 Februari (3) K s 2 Lf5/>5-60D Utbetalda belöpp per månad och fördelat på åldersgrupper Antal ärende per åldersgrupp 1s-25 år år år januari februari Summa kronor totalt per månad c:o

10 2 (3) Försörjningsstöd antal ärende per månad Dec 2014 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ansökningar Ansökningar flykting Överklagade ärende Rådgivning! Skuldsanering inväntar beslut från VO mfl ' - Ansökningar Ansökningar flykting Överklagade ärende Rådgivning Skuldsanering so 0 ] L4l rll r!1 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nav Dec... 0

11 utredningar & in;;tser Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pågående utredningar nsatser öppenvård & instititution 9 11 ej social service 3 (3) 35 l..., 30 ~ , ' n Pågående utredningar nsatser öppenvård & instititution r ~ 1'"""1. -.., _..;,, j ",~' ; ' 1- :; _ i'',....,_ J.. -~~. - ' Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec _. _ A.Möller

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 145/ Årsredovisning 2014 Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 1, 7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än budgeterat. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 21 mars Årsredovisning 2014 (Separat bilaga). Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31december2014 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på kr. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1?- -

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunledni ngskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen, Revisionen Bilagor til tjänsteskrivelsen: Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 1,7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än budgeterat. Årets nettoinvesteringar uppgicktill 95 mkr, jämfört med 76 mkr året innan, varav 32 mkr avsåg VA-investeringar. Den ursprungliga investeringsbudgeten 2014 minskades i maj månad, genom beslut i kommunfullmäktige, med ca 23,5 mkr till totalt 120,6 mkr inklusive exploateringsutgifter. Vid årets slut var ca 21 mkr av dessa, främst VA-investeringar, inte utnyttjade. Ovanstående i kombination med att 2013 ars resultat och investeringsutgifter blev bättre respektive lägre än väntat jämfört med vad som prognostiserades när budget 2014 beslutades, gjorde att kommunens egna likviditet räckte till och att inga nya långsiktiga lån därför behövde tas under året. Kommunstyrelsen fattade beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2014 uppgick till ca 0 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 9,5 mkr. -13-

14 2 (2) VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +2,3 mkr under Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 2014 till drygt 0,8 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu uppgår till ca 3,1 mkr. Förslag till beslut 1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31 december 2014 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på kr. Båstad Johan Linden Ekonomichef -14-

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 255/ Miljöanalyser Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den 23 mars Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdaterad anvisning tillämpas för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en utvärdering. Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 i:;:_ -

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Katarina Pelin Dnr: KS 255/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Linda Wahlström för ändring i anvisningar till tjänstskrivelse samt därefter ny mall på intranätet Miljöanalyser Bakgrund Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. Aktuellt Anvisning för tjänsteskrivelser uppdateras med rubrik om miljöanalys. mall till tjänsteskrivelse läggs in en rubrik Miljöanalys samt texten Om miljöanalys ska upprättas, skriv detta här. Om miljöanalys ej behöver upprättas tas hela stycket bort, inklusive rubriken miljöanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Tillämpa uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en utvärdering. Båstad Katarina Pelin Kommunchef \ c:\ users\jin wahl \ docu me n ts\groupwise\ tjskri miljöanalyser.docx\ w

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 70 Miljöanalyser Beskrivning av ärendet Beslut Katarina Toremalm (MP) väcker nytt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser. Katarina önskar att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut ska fattas. Detta ska finnas med i slutet av handlingarna, precis som i de ärenden där det gjorts en barnkonsekvensanalys. Lär av regionen och se hur andra kommuner har gjort. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. Justerandes u signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande '~!4 J j'f ' 1 7-

18 Sida 1 av 1 Linda Wahlström - Sv: Vd: Beslut från KS 70 - Miljöanalyser Från: Till: Datum: Ärende: Sven-Birger Björkman Linda Wahlström; Catharina Elofsson :35 Sv: Vd: Beslut från KS 70 - Miljöanalyser Nu vet jag vilken det är, fick den i januari. Lite reflektioner. Bra förlag! Miijöanalys är en mindre miijökonsekvensbedömning som ska göras där man studerar effekten av åtgärd och dess konsekvenser. Strukturen ska vara enkel, gärna i en tabell, ex. på rubriker: Åtgärd, Förväntade effekter, Förväntade konsekvenser, Summering Det kommer säkert att krävas lite kunskap om miijökonsekvenser och det är inte miljöavdelningens arbete att utföra dessa analyser, det är förvaltningen som ska ta fram dessa. Miljöavdelningen kan ev. ge en utbildning i frågorna, men det är återigen VU/Förvaltningen som ska ta fram en konsekvensanalys. Det finns risk att man använder sig av miljöavdelningen i dessa frågor, det kommer att uppstå en jävssituation om vi gör miijöanalysen och sedan ska vi utöva tillsyn över verksamheten. Testa gärna iden med en tabell. /Sven-Birger /Sven-Birger >>>Linda Wahlström :21 >>> -18-

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 996/ Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 3 december 2014, för att under januari månad bjuda in hamnbolaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera svårigheter med att godkänna redan utförda investeringar i efterhand. Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-nge Granlund, daterad den 3 november 2014, med tillhörande bilagor. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -1Q-

20 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Sven-nge Granlund Dnr: Ks 996/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Båstad Hamn AB, Verksamhetsområde Teknik och service Bilagor till tjänsteskrivelsen: Redovisning av åtgärder relaterade till stormen "Sven", Bilaga 1 Redovisning av godkända investeringar samt plan för kommande investering, Bilaga 2 Beräknat restvärde , Bilaga 3 Bilder, Bilaga 4 och 5 Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn Bakgrund 2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB ( dnr. Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från till och med i detta avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas och avskrivas. 20 står det att läsa: "Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till 50 år för byggnader, pirar och kajer och 10 år för muddring. ]ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under förutsättning att }ordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive investering genomförts." slutet av 2005 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inlämnad investeringsplan om tkr. Till detta har beslutats om investering om tkr för uppförande om ny toalettbyggnad (dnr. 1418/06-412) beslutade kommunfullmäktiga att godkänna ytterligare investeringar om tkr. Hittills uppgår beslutade och ekonomiskt godkända investeringar i Båstad hamn till tkr till ett aktuellt bokfört värde om tkr. Aktuellt Båstad hamnab inkom (reviderad och ) med en ny ansökan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar/åtgärder i hamnen, se bilaga 2. Ansökan om godkännande av investeringsplan fördelar sig på följande. Muddring småbåtshamn 800 tkr, Spontning/förstärkning av ramp tkr, Stormrelaterade investerings- och förbättringsåtgärder 362 tkr samt Nya avloppsledningar och pump brunn 300 tkr. Totalt ansöker Båstads Hamn AB om att få godkänt investeringar om ytterligare tkr \7d0\sg -20-

21 2 (2) Övervägande/framtid Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan godkända investeringar uppgå till tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphörande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om tkr, se bilaga 3. De stormrelaterade skadorna har Båstad hamn åtgärdat med förbättrade och förstärkta åtgärder som har höjt värdet på anläggningen, varför de ska ses som investeringar som Båstads kommun, rimligen ska godkänna. Muddring ska enligt avtal hanteras som investering med 10 års avskrivning. Spontning och förstärkning av ramp görs utifrån att förbättra hamnens kapacitet samt att säkerställa både sjösättning och upptagning av båtar oberoende vattennivå (problem idag vid lågvatten). Förstärkningsåtgärderna medför även att det är möjligt att ha två operativa "kranar" i drift samtidigt, vilket kommer att ha stora fördelar när det skall arrangeras större seglingstävlingar med många sjösättningar. Viktigast torde nog vara att Båstad hamn får en utökad kapacitet att utgöra "nödhamn". Det blir möjligt att kunna ta emot och att lyfta upp större båtar än i dag. Nya avloppsledningar och pump brunn behövs för att tillgodose det ökade behov som följer av att hamnen och verksamheterna däri ökar. Värt att poängtera är att när kommunen godkänner en investering enligt arrendeavtalet 20 så görs det endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ansvaret för att investeringarna uppfyller eventuella säkerhets-, tillgänglighets-, miljö- eller andra myndighetskrav skall åvila Båstad Hamn AB. Då undertecknad anser att de investeringar som Båstad hamn nu vill genomföra (till viss del har genomfört) är fullt acceptabla genom att de höjer funktion, säkerhet och värde i hamnen samt att Båstad hamn fullgjort de krav kommunen tidigare ställt på uppföljning och redovisning (bilaga 2), föreslås Båstads kommun godkänna inlämnad investeringsplan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: Båstad Sven-nge Granlund Mark- och fritidschef 1. Av Båstad hamn AB inlämnad investeringsplan, daterad (Bilaga 2) godkänns. -21-

22 Båstad kommun Sven-nge Granlund BÅSTADS KOMMUN Kommunst\nelsen 2011: ~ G Dnr.t.~.. 9P~~0/i~i :. l:/l.l ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ; roc1 '' 2 ~ a:j 1r1 a ::.::. Båstad 24/6-14 Här kommer de investeringarna som gjordes efter stormen "Sven". Eftersom de reperationema som gjords de sista åren blev återkommande, har vi nu gjort en ny konstruktion. Därför blir det en investering. Offert Förhöjning av bodarna på Ö-piren Ytbehandling till ovan. Nytt balk system vid mastkran. Ny godkänd vattenlucka Badkrukan Offert , , , ,00 Ny brygga med ny bärkonstruktion ,00 Summa ,00 Avskrivningstid loår Båstad 24/ -14 ~-~ ( - 22-

23 BÅSTAD HAMN AB Bil. 1. Till inlämnad investering den Båstad Kommun Sven nge Granlund nvesteringar som är gjorda i samband med stormen "Sven". Då arbetet måst göras omg. pga risk för allmänheten meddelades detta Sven nge Gran lund att denna investering inte kunde inlämnas för godkännande till Båstad Kommun före arbetets start. En förstärkning på det skadade delarna är gjorda för att möta framtida stormar och är därför en investering utöver de underhåll som är gjort. Totalkostnad som investering tkr. Båstad den 5/9-14 Ulf Nilsson Hamnmästare -23-

24 nvestering Båstad Hamn AB Av kommunen godkänd Arbetsledning* investeringskostnad + Div elarbeten tkr bryggor Morgonbrygga/sittplats Brvqqa v piren Försköna mur Skapa hamntorg Hamnkontor inkl biutrymme Försköning miliöstn Gångbrygga i trä (gröningen) Gånqbrygga ö piren Sjöbodar ö piren 5 st Sjöbod hamntorg Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) Enkelt sjömaqasin i trä länqs piren Vatten och avloppsarbete Summa 5260 Arbetsledning kons.arvode mm* 850 Div. elarbeten på bryggor** 400 Summa bryggor 1710 Tot:godkända i.nvest Verkställd J/N AR 81 J J J J J J J J J J J J J 2005 J 2005 J 2005 Existerar Avskrivnings- Accumulerad Rest- investeringen tid (år) lnvesteringskostnad avskrivning värde idag J/N J J J J J J J J J J J J J :, 'O., o e:.~ Toalettbyggnad badkrukan 2600 Tot. Summa Tot.god.ki{nda inv:est J ' Betalstation 300 Nya elstolpar Grill plats 70 Nv stenläqqninq 500 Spolplatta 200 Muddring inseglingsränna, innerhamn 2500 rot.godkända invest J J J J J ,5 66,5 J J J 'ff'r3~ r2s:80 N ~ nlämnad 5/9 komp!. 27/1 O investeringsplan för godkännande Muddring småbåtshamn 800 Spontning förstärkning av ramp 2000 Förhöjning o förstärkning enl.bil E, a-dfä/aa < imr~s ttrifi '. ' aif o J,9~0~ --.!il. lo' "- "'~ L O -' QU, '. ::r:1 :. ; :.:31:62., ! - ),.-.,.... " ',..,. Nya avloppsledningar/ pumpbrunn 300 jif~.':~,.. : ~_...;.. ~ -}~~..-- J ~-- : 3oq i. Totala ln:vesteringar Godkänns '::. _.,... ',\',,".,.;-!:!-': J J.-.". 1 ' '1)m ~ 4! q(!t... :;l -.:,..,::;r - -~:~-:~..,. r. -1 L ' l a1 :62 ~ l i! -~,.~ u (lj 9 ::'.. - : '. ' '1.,.. f.l'.::;\l / 1 ' : lf :i<io ::., :. ~:.,_,.,:;. -1! J.:~ ; ~:,! ", 1 1 ;:1 ~5;1 ~ '\, 1 } ~ f: ' ~ ~ ~ ~ ~ l'>

25 Beräknat restvärde investeringar Av kommunen godkänd nvestering Båstad Hamn AB Morqonbrvqqa/sittplats Brvqqa v piren Försköna mur Skapa hamntora Hamnkontor inkl biutrvmme FörsköninQ mijjöstn Gänabrvaaa i trä laröninaen) Gänabrvqqa ö piren Siöbodar ö piren 5 st Siöbod hamntorq 3 Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) Enkelt siömaqasin i trä länqs piren Vatten och avloppsarbete Summa Arbetsledninq kons.arvode mm* Div. elarbeten på brvqqor** Summa bryggor Tot.godkändainvest. Arbetsledning* investeringskostnad + Div elarbeten tkr bryggor** Verkställd J/N ÅR 81 J J J J J J J J J J J J J 2005 J 2005 J 2005 Avskrivnings- Accumulerad Resttid (är) lnvesteringskostnad avskrivning värde Existerar investeringen idag J/N J J J J J J J J J J J J J?......, 111" Toalettbyqqnad badkrukan Tot. Summa 2006 Tot.godkändainvest J LtJUö Betalstation Nya elstolpar GrillPlats Nv stenläqqninq Spolplatta Muddring inseglingsränna, innerhamn Tot.godkändainvest. Muddrinq smäbätshamn Spontning förstärknina av ramp Förhöjning o förstärkning enl.bil. 1. Ej godkända investeringar J J J J J , , J J J J J LUT3 LU14; N 01 Nya avloppsledningar/ pumpbrunn Totala nvesteringar LU1b v ~ ' ~ ~ ~

26 Nytt balksystem vid mastkran (under bryggan)

27 Ny brygga med ny bärkonstruktion kaj kant. Spontning/förstärkning av ramp och del av -27-

28 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS eu KS Dnr. KS 996/ Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn Beskrivning av ärendet 2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB (dnr. Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från till och med i detta avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas och avskrivas. 20 står det att läsa: "Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till SO år för byggnader, pirar och kajer och 10 år för muddring. J ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under förutsättning att jordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive investering genomförts." Båstad hamn AB inkom (reviderad och ) med en ny ansökan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar /åtgärder i hamnen, se bilaga 2. Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan godkända investeringar uppgå till tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphörande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om tkr, se bilaga 3. Underlag till beslutet Jäv Notering justering Avstår från att delta i beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-nge Granlund med tillhörande bilagor, daterad , bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. James Johnson (BP) går in som ersättare. James Johnson (BP) är justerarersättare under detta ärende. Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Den av Båstad hamn AB inlämnade investeringsplanen, daterad (bilaga 2) godkänns. ~ Forts. på nästa sida Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -?A-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+

Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+ Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+ Foto: Siv Degerman Kontaktperson dagvattenfrågor inom EVAA-projektet: Sofia Dahl Samordnare för EVAA-projektet inom NSVA: Marinette Hagman Datum: Inledning Per

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L5-t2-t5 19 (22) 5 10e Antagande av uppdaterad gemensam dagvattenpolicy mellan kommunerna i Oxunda vattensamverkan

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2015-06-16 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Detta

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2012-05-21 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Syftet med dagvattenpolicyn är

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenpolicy. Rent vatten. Ett jobb för livet.

Dagvattenpolicy. Rent vatten. Ett jobb för livet. Dagvattenpolicy ÅSTORP N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

1TIJ BÅSTADS ~ KOMMUN

1TIJ BÅSTADS ~ KOMMUN 1TIJ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-04 Blad 1 20) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.30-21.50. Fortsättning från det ajournerade

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 Den 15 juni föll ett 66-årsregn över Bjuv och Hyllinge 66-årsregn innebär: Regnets omfång är för stort för ledningarnas kapacitet. Regnvattnet som inte får

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

VA-organisationerna och Vattenråden

VA-organisationerna och Vattenråden HUT Skåne Eslövs kommun - Länsstyrelsen i Skåne Framgångsfaktorer för Vattenråden Eslöv den 3 maj 2011 VA-organisationerna och Vattenråden Lars-Erik Widarsson, dagvattenspecialist NSVA (Nordvästra Skånes

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Dagvattenprogram, -Vad innebär det?

Dagvattenprogram, -Vad innebär det? Dagvattenprgram, -Vad innebär det? Åtgärd Ansvar Tid (klart) Beslutsinstans 11. Ta fram dagvattenprgram Kmmunstyrelsen 2016 Kmmunfullmäktige Med dagvatten avses (SNFS 1994:7) nederbördsvatten, dvs. regneller

Läs mer

SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS!

SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS! SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS! Susanna Hansen Vattensamordnare, Tekniska kontoret, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Tema Organisation kring skötsel- ansvarsfördelning och samverkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer