14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92"

Transkript

1

2 14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF Svar på motion angående "Vita jobb" Jeanette Hall KF Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. Camilla Nermark KS Begäran om planbesked 17. nriktningsdokument för Båstads utveckling Emma Johansson KS Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 Emma Johansson KF Bostadsförsörjningsprogram Olof Sellcten KF Del 3/31 Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. Henrik Eliasson KF Beslut om antagande 21. Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Magnus Sjeldrup/ KS Sven-Birger Björkman 22. Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsplan Sven-Birger KS för Västerhavets vattendistrikt Björkman 23. Antagande av tillsynsplan enligt Alkohollagen för 2015 Per-Martin Boklund KSau nbjudan till utbildning i Alkohollagen av Länsstyrelsen Per-Martin Boklund KS au Godkännande av uppföljning av alkoholhandläggningen Per-Martin Boklund Ks au inom Båstads kommun Ansökan om serveringstillstånd på Salomon Krog Per-Martin Boklund KS au Resepolicy för Båstads kommun Brita Jervidalo Jensen KS Livsmedelspolitiskt program Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till 238 en modern återvinningscentral i Svenstad Båstad den 25 mars 2015 ~ 4- Bo Wendt Ordförande ~dersson, e.u. Sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KS au Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _)_ "'

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS 304/ Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde Beskrivning av ärendet Beslut Enligt kommunstyrelsens reglemente 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. Arbetsutskottet beslutar: 1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -il-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au KS 305/ (se även dnr. på resp. punkt) lnformationsärenden a) Besök av Båstad Hamn AB (Sven-nge Granlund) b) nfo om försörjningsstöd (Henrik Andersson) c) Finsam-projektet (Henrik Andersson) d) Ny VA-taxa (Fredrik Jönsson) e) Gåvoavtal: Utegym vid Skansen (Jenny Hertsgård) t) Samarbetsavtal gällande kustinventering med Halmstad, Laholm och Höganäs (Jenny Hertsgård) g) Planrutiner för kommunstyrelsen (Lisa Rönnberg) h) Förnyelse av Örebäcksvallen i Båstad Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande c -

6 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (1) Datum: Handläggare: Lisa Rönnberg Dnr: Till: Kommunstyrelsen via Kommunstyrelsens arbetsutskott Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planrutiner Planrutiner Båstads kommun Förändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 som trädde i kraft avseende processen för detaljplaner har medfört ändringar i kommunens schema för planrutiner. Planrutinerna har också anpassats till att vi har ny politisk organisation fr o m nfmmation om förändring och justeringar av plamutinerna har återkopplats till Kommunstyrelsens arbetsutskott vid deras möte i februari Förvaltningen uppmärksammade då de förtroendevalada på att den tidigare noteringen som funnits om att beslut om antagande av en detaljplan, per automatik i alla lägen går upp till Kommunfullmäktige för beslut om inte alla partier är eniga om att planen skall antas, har tagits bort. Anledningen till detta är att de förändringar som skedde i Plan- och bygglagen vid årsskiftet har till uppgift att snabba på planprocesserna för att dessa inte skall förlängas i onödan för våra intressenter. Lagstiftaren har som följd utav detta utvidgat Kommunfullmäktiges möjligheter att delegera till Kommunstyrelsen om antagande av detaljplaner. Av den anledningen har förvaltningen tagit bort den tidigare rutinen, med den form av "vetorätt" som tidigare funnits, vid antagande av detaljplaner som handläggs med enkelt planförfarande och nmmalt planförfarande när detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP, enl tidigare bestämmelser i PBL samt för begränsat förfarande och standardförförfarande i enlighet med de nya bestämmelserna i PBL. Detaljplaner som handläggs med nmmalt planförfarande utan stöd i ÖP och utökat förfarande skall även fortsättningsvis antas av Kommunfullmäktige. Förvaltningen har försök eftersöka information om när och varför rutinen tillkom i tidigare planrutinschema men har inte lyckats hitta förklaringen till det. Rutinen infördes någon gång mellan Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef \fclUw _ 6-

7 ~ BÅSTADS KOMMUN Planrutiner Planprocess för detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits före ' l l l Planprocess för detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits fr.o.m Politiskt beslut Enkelt Normalt Normalt pla][lförfarand.e planförfarande planförfarande (av begränsad ärenden i ärenden J.l!an stöd i betydelse, saknar överensstämmelse ÖPL eller ärenden av intresse för med ÖPL större vikt allmänheten, förenligt med ÖP) JBeslutom (KSAU) KS (KSAU) KS (KSAU) KS planläggning JBeslutom Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut samråd om planläggning om planläggning om planläggning *(KSAU) KS Samråd nformationsärende/ alt yttrande - Myndighets nämnden (fr.o.m sakägare myndigheter m fl partier ej repr i KS KSAU Sam rådstid Beslut om granskning Granskning sakä.e:are myndigheter m fl partier ej repr i KS Utställningstid Beslut om antagande yörklaringar:...j J(KSAU) KS info 4veckor (KSAU) KS info 6 veckor KSAU - 4veckor (KSAU) KS info 6 veckor (KSAU) KS - 4veckor (KSAU, KS) KF Om planprogram upprättas sker samrädsförfarande även för detta enligt denna kolumn Begränsat Standardförfarande - förfarande - Om planen godkänns ärenden i av samrådskretsen överensstämmelse med ÖPL (KSAU) KS (KSAU) KS Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut om planläggning om planläggning Beslut i KS föregås av beredning i KSAU KS beslutar om planläggning (undantaget översiktsplaner och FÖP) KS eller KF beslutar om antagande av planer Separat beslut om samråd krävs för planer omfattande kommunal mark om exp!oateringskalkylen visar att kostnaderna för planens genomförande blir för dyra veckor 3-6 veckor KSAU (KSAU) KS 4veckor (KSAU) KS Utökat förfarande - ärende Jlliln stöd i ÖPL eller ärenden av stort intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse eller antas medföra betydande mil iönåverkan (KSAU) KS Samtidigt som bes! ut om planläggning veckor (KSAU) KS 4veckor (KSAU, KS) KF Om planprogram upprättas sker samrådsförfarande även för detta enligt denna kolumn Översiktsplan (och FÖP) (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF Planprogram, strategiska dokument (Prg. För ÖP, FÖP etc) (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF (alla partier) (alla partier) (KSAU) (KSAU) 10 veckor 10 veckor (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF - beslut om fastställande (alla partier) 10 veckor (KSAU, KS) KF Remisser nkommande remisshandling KS (KSAU) beslut om yttrande)

8 itj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS 306/ (se även dnr. på resp. punkt) Delgivningar 1. Ärendestatistik, OF Vuxna. Dnr: KS 245/ j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _Q_ -

9 [RJ BÅSTADS ~ KOMMUN ndivid & familj, VUNA 2015 Februari (3) K s 2 Lf5/>5-60D Utbetalda belöpp per månad och fördelat på åldersgrupper Antal ärende per åldersgrupp 1s-25 år år år januari februari Summa kronor totalt per månad c:o

10 2 (3) Försörjningsstöd antal ärende per månad Dec 2014 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ansökningar Ansökningar flykting Överklagade ärende Rådgivning! Skuldsanering inväntar beslut från VO mfl ' - Ansökningar Ansökningar flykting Överklagade ärende Rådgivning Skuldsanering so 0 ] L4l rll r!1 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nav Dec... 0

11 utredningar & in;;tser Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pågående utredningar nsatser öppenvård & instititution 9 11 ej social service 3 (3) 35 l..., 30 ~ , ' n Pågående utredningar nsatser öppenvård & instititution r ~ 1'"""1. -.., _..;,, j ",~' ; ' 1- :; _ i'',....,_ J.. -~~. - ' Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec _. _ A.Möller

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 145/ Årsredovisning 2014 Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 1, 7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än budgeterat. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 21 mars Årsredovisning 2014 (Separat bilaga). Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31december2014 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på kr. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1?- -

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunledni ngskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen, Revisionen Bilagor til tjänsteskrivelsen: Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 1,7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än budgeterat. Årets nettoinvesteringar uppgicktill 95 mkr, jämfört med 76 mkr året innan, varav 32 mkr avsåg VA-investeringar. Den ursprungliga investeringsbudgeten 2014 minskades i maj månad, genom beslut i kommunfullmäktige, med ca 23,5 mkr till totalt 120,6 mkr inklusive exploateringsutgifter. Vid årets slut var ca 21 mkr av dessa, främst VA-investeringar, inte utnyttjade. Ovanstående i kombination med att 2013 ars resultat och investeringsutgifter blev bättre respektive lägre än väntat jämfört med vad som prognostiserades när budget 2014 beslutades, gjorde att kommunens egna likviditet räckte till och att inga nya långsiktiga lån därför behövde tas under året. Kommunstyrelsen fattade beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2014 uppgick till ca 0 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 9,5 mkr. -13-

14 2 (2) VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +2,3 mkr under Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 2014 till drygt 0,8 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu uppgår till ca 3,1 mkr. Förslag till beslut 1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31 december 2014 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på kr. Båstad Johan Linden Ekonomichef -14-

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 255/ Miljöanalyser Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den 23 mars Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdaterad anvisning tillämpas för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en utvärdering. Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 i:;:_ -

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Katarina Pelin Dnr: KS 255/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Linda Wahlström för ändring i anvisningar till tjänstskrivelse samt därefter ny mall på intranätet Miljöanalyser Bakgrund Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. Aktuellt Anvisning för tjänsteskrivelser uppdateras med rubrik om miljöanalys. mall till tjänsteskrivelse läggs in en rubrik Miljöanalys samt texten Om miljöanalys ska upprättas, skriv detta här. Om miljöanalys ej behöver upprättas tas hela stycket bort, inklusive rubriken miljöanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Tillämpa uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en utvärdering. Båstad Katarina Pelin Kommunchef \ c:\ users\jin wahl \ docu me n ts\groupwise\ tjskri miljöanalyser.docx\ w

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 70 Miljöanalyser Beskrivning av ärendet Beslut Katarina Toremalm (MP) väcker nytt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser. Katarina önskar att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut ska fattas. Detta ska finnas med i slutet av handlingarna, precis som i de ärenden där det gjorts en barnkonsekvensanalys. Lär av regionen och se hur andra kommuner har gjort. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. Justerandes u signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande '~!4 J j'f ' 1 7-

18 Sida 1 av 1 Linda Wahlström - Sv: Vd: Beslut från KS 70 - Miljöanalyser Från: Till: Datum: Ärende: Sven-Birger Björkman Linda Wahlström; Catharina Elofsson :35 Sv: Vd: Beslut från KS 70 - Miljöanalyser Nu vet jag vilken det är, fick den i januari. Lite reflektioner. Bra förlag! Miijöanalys är en mindre miijökonsekvensbedömning som ska göras där man studerar effekten av åtgärd och dess konsekvenser. Strukturen ska vara enkel, gärna i en tabell, ex. på rubriker: Åtgärd, Förväntade effekter, Förväntade konsekvenser, Summering Det kommer säkert att krävas lite kunskap om miijökonsekvenser och det är inte miljöavdelningens arbete att utföra dessa analyser, det är förvaltningen som ska ta fram dessa. Miljöavdelningen kan ev. ge en utbildning i frågorna, men det är återigen VU/Förvaltningen som ska ta fram en konsekvensanalys. Det finns risk att man använder sig av miljöavdelningen i dessa frågor, det kommer att uppstå en jävssituation om vi gör miijöanalysen och sedan ska vi utöva tillsyn över verksamheten. Testa gärna iden med en tabell. /Sven-Birger /Sven-Birger >>>Linda Wahlström :21 >>> -18-

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 996/ Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 3 december 2014, för att under januari månad bjuda in hamnbolaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera svårigheter med att godkänna redan utförda investeringar i efterhand. Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-nge Granlund, daterad den 3 november 2014, med tillhörande bilagor. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -1Q-

20 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Sven-nge Granlund Dnr: Ks 996/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Båstad Hamn AB, Verksamhetsområde Teknik och service Bilagor till tjänsteskrivelsen: Redovisning av åtgärder relaterade till stormen "Sven", Bilaga 1 Redovisning av godkända investeringar samt plan för kommande investering, Bilaga 2 Beräknat restvärde , Bilaga 3 Bilder, Bilaga 4 och 5 Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn Bakgrund 2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB ( dnr. Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från till och med i detta avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas och avskrivas. 20 står det att läsa: "Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till 50 år för byggnader, pirar och kajer och 10 år för muddring. ]ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under förutsättning att }ordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive investering genomförts." slutet av 2005 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inlämnad investeringsplan om tkr. Till detta har beslutats om investering om tkr för uppförande om ny toalettbyggnad (dnr. 1418/06-412) beslutade kommunfullmäktiga att godkänna ytterligare investeringar om tkr. Hittills uppgår beslutade och ekonomiskt godkända investeringar i Båstad hamn till tkr till ett aktuellt bokfört värde om tkr. Aktuellt Båstad hamnab inkom (reviderad och ) med en ny ansökan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar/åtgärder i hamnen, se bilaga 2. Ansökan om godkännande av investeringsplan fördelar sig på följande. Muddring småbåtshamn 800 tkr, Spontning/förstärkning av ramp tkr, Stormrelaterade investerings- och förbättringsåtgärder 362 tkr samt Nya avloppsledningar och pump brunn 300 tkr. Totalt ansöker Båstads Hamn AB om att få godkänt investeringar om ytterligare tkr \7d0\sg -20-

21 2 (2) Övervägande/framtid Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan godkända investeringar uppgå till tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphörande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om tkr, se bilaga 3. De stormrelaterade skadorna har Båstad hamn åtgärdat med förbättrade och förstärkta åtgärder som har höjt värdet på anläggningen, varför de ska ses som investeringar som Båstads kommun, rimligen ska godkänna. Muddring ska enligt avtal hanteras som investering med 10 års avskrivning. Spontning och förstärkning av ramp görs utifrån att förbättra hamnens kapacitet samt att säkerställa både sjösättning och upptagning av båtar oberoende vattennivå (problem idag vid lågvatten). Förstärkningsåtgärderna medför även att det är möjligt att ha två operativa "kranar" i drift samtidigt, vilket kommer att ha stora fördelar när det skall arrangeras större seglingstävlingar med många sjösättningar. Viktigast torde nog vara att Båstad hamn får en utökad kapacitet att utgöra "nödhamn". Det blir möjligt att kunna ta emot och att lyfta upp större båtar än i dag. Nya avloppsledningar och pump brunn behövs för att tillgodose det ökade behov som följer av att hamnen och verksamheterna däri ökar. Värt att poängtera är att när kommunen godkänner en investering enligt arrendeavtalet 20 så görs det endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ansvaret för att investeringarna uppfyller eventuella säkerhets-, tillgänglighets-, miljö- eller andra myndighetskrav skall åvila Båstad Hamn AB. Då undertecknad anser att de investeringar som Båstad hamn nu vill genomföra (till viss del har genomfört) är fullt acceptabla genom att de höjer funktion, säkerhet och värde i hamnen samt att Båstad hamn fullgjort de krav kommunen tidigare ställt på uppföljning och redovisning (bilaga 2), föreslås Båstads kommun godkänna inlämnad investeringsplan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: Båstad Sven-nge Granlund Mark- och fritidschef 1. Av Båstad hamn AB inlämnad investeringsplan, daterad (Bilaga 2) godkänns. -21-

22 Båstad kommun Sven-nge Granlund BÅSTADS KOMMUN Kommunst\nelsen 2011: ~ G Dnr.t.~.. 9P~~0/i~i :. l:/l.l ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ; roc1 '' 2 ~ a:j 1r1 a ::.::. Båstad 24/6-14 Här kommer de investeringarna som gjordes efter stormen "Sven". Eftersom de reperationema som gjords de sista åren blev återkommande, har vi nu gjort en ny konstruktion. Därför blir det en investering. Offert Förhöjning av bodarna på Ö-piren Ytbehandling till ovan. Nytt balk system vid mastkran. Ny godkänd vattenlucka Badkrukan Offert , , , ,00 Ny brygga med ny bärkonstruktion ,00 Summa ,00 Avskrivningstid loår Båstad 24/ -14 ~-~ ( - 22-

23 BÅSTAD HAMN AB Bil. 1. Till inlämnad investering den Båstad Kommun Sven nge Granlund nvesteringar som är gjorda i samband med stormen "Sven". Då arbetet måst göras omg. pga risk för allmänheten meddelades detta Sven nge Gran lund att denna investering inte kunde inlämnas för godkännande till Båstad Kommun före arbetets start. En förstärkning på det skadade delarna är gjorda för att möta framtida stormar och är därför en investering utöver de underhåll som är gjort. Totalkostnad som investering tkr. Båstad den 5/9-14 Ulf Nilsson Hamnmästare -23-

24 nvestering Båstad Hamn AB Av kommunen godkänd Arbetsledning* investeringskostnad + Div elarbeten tkr bryggor Morgonbrygga/sittplats Brvqqa v piren Försköna mur Skapa hamntorg Hamnkontor inkl biutrymme Försköning miliöstn Gångbrygga i trä (gröningen) Gånqbrygga ö piren Sjöbodar ö piren 5 st Sjöbod hamntorg Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) Enkelt sjömaqasin i trä länqs piren Vatten och avloppsarbete Summa 5260 Arbetsledning kons.arvode mm* 850 Div. elarbeten på bryggor** 400 Summa bryggor 1710 Tot:godkända i.nvest Verkställd J/N AR 81 J J J J J J J J J J J J J 2005 J 2005 J 2005 Existerar Avskrivnings- Accumulerad Rest- investeringen tid (år) lnvesteringskostnad avskrivning värde idag J/N J J J J J J J J J J J J J :, 'O., o e:.~ Toalettbyggnad badkrukan 2600 Tot. Summa Tot.god.ki{nda inv:est J ' Betalstation 300 Nya elstolpar Grill plats 70 Nv stenläqqninq 500 Spolplatta 200 Muddring inseglingsränna, innerhamn 2500 rot.godkända invest J J J J J ,5 66,5 J J J 'ff'r3~ r2s:80 N ~ nlämnad 5/9 komp!. 27/1 O investeringsplan för godkännande Muddring småbåtshamn 800 Spontning förstärkning av ramp 2000 Förhöjning o förstärkning enl.bil E, a-dfä/aa < imr~s ttrifi '. ' aif o J,9~0~ --.!il. lo' "- "'~ L O -' QU, '. ::r:1 :. ; :.:31:62., ! - ),.-.,.... " ',..,. Nya avloppsledningar/ pumpbrunn 300 jif~.':~,.. : ~_...;.. ~ -}~~..-- J ~-- : 3oq i. Totala ln:vesteringar Godkänns '::. _.,... ',\',,".,.;-!:!-': J J.-.". 1 ' '1)m ~ 4! q(!t... :;l -.:,..,::;r - -~:~-:~..,. r. -1 L ' l a1 :62 ~ l i! -~,.~ u (lj 9 ::'.. - : '. ' '1.,.. f.l'.::;\l / 1 ' : lf :i<io ::., :. ~:.,_,.,:;. -1! J.:~ ; ~:,! ", 1 1 ;:1 ~5;1 ~ '\, 1 } ~ f: ' ~ ~ ~ ~ ~ l'>

25 Beräknat restvärde investeringar Av kommunen godkänd nvestering Båstad Hamn AB Morqonbrvqqa/sittplats Brvqqa v piren Försköna mur Skapa hamntora Hamnkontor inkl biutrvmme FörsköninQ mijjöstn Gänabrvaaa i trä laröninaen) Gänabrvqqa ö piren Siöbodar ö piren 5 st Siöbod hamntorq 3 Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) Enkelt siömaqasin i trä länqs piren Vatten och avloppsarbete Summa Arbetsledninq kons.arvode mm* Div. elarbeten på brvqqor** Summa bryggor Tot.godkändainvest. Arbetsledning* investeringskostnad + Div elarbeten tkr bryggor** Verkställd J/N ÅR 81 J J J J J J J J J J J J J 2005 J 2005 J 2005 Avskrivnings- Accumulerad Resttid (är) lnvesteringskostnad avskrivning värde Existerar investeringen idag J/N J J J J J J J J J J J J J?......, 111" Toalettbyqqnad badkrukan Tot. Summa 2006 Tot.godkändainvest J LtJUö Betalstation Nya elstolpar GrillPlats Nv stenläqqninq Spolplatta Muddring inseglingsränna, innerhamn Tot.godkändainvest. Muddrinq smäbätshamn Spontning förstärknina av ramp Förhöjning o förstärkning enl.bil. 1. Ej godkända investeringar J J J J J , , J J J J J LUT3 LU14; N 01 Nya avloppsledningar/ pumpbrunn Totala nvesteringar LU1b v ~ ' ~ ~ ~

26 Nytt balksystem vid mastkran (under bryggan)

27 Ny brygga med ny bärkonstruktion kaj kant. Spontning/förstärkning av ramp och del av -27-

28 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS eu KS Dnr. KS 996/ Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn Beskrivning av ärendet 2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB (dnr. Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från till och med i detta avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas och avskrivas. 20 står det att läsa: "Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till SO år för byggnader, pirar och kajer och 10 år för muddring. J ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under förutsättning att jordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive investering genomförts." Båstad hamn AB inkom (reviderad och ) med en ny ansökan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar /åtgärder i hamnen, se bilaga 2. Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan godkända investeringar uppgå till tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphörande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om tkr, se bilaga 3. Underlag till beslutet Jäv Notering justering Avstår från att delta i beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-nge Granlund med tillhörande bilagor, daterad , bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. James Johnson (BP) går in som ersättare. James Johnson (BP) är justerarersättare under detta ärende. Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Den av Båstad hamn AB inlämnade investeringsplanen, daterad (bilaga 2) godkänns. ~ Forts. på nästa sida Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -?A-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2015-06-16 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Detta

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA

DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA DAGVATTENPOLICY LANDSKRONA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2012-05-21 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Syftet med dagvattenpolicyn är

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Dagvatten och dräneringsvatten Alnarp den 19 20 oktober 2011. Dagvattenhantering en förutsättning för bra stadsutveckling

Dagvatten och dräneringsvatten Alnarp den 19 20 oktober 2011. Dagvattenhantering en förutsättning för bra stadsutveckling Dagvatten och dräneringsvatten Alnarp den 19 20 oktober 2011 Dagvattenhantering en förutsättning för bra stadsutveckling Lars Erik Widarsson, dagvattenspecialist NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ITiJ BÅSTADS ~ 2015-04-29 Sammanträdesdatum 1 (26) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, kl. 10.00-15.10 Bo Wendt (BP), ordförande Uno Johansson (C), tjg. ersättare för Gösta Gebauer (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer