14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92"

Transkript

1

2 14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF Svar på motion angående "Vita jobb" Jeanette Hall KF Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. Camilla Nermark KS Begäran om planbesked 17. nriktningsdokument för Båstads utveckling Emma Johansson KS Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 Emma Johansson KF Bostadsförsörjningsprogram Olof Sellcten KF Del 3/31 Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. Henrik Eliasson KF Beslut om antagande 21. Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Magnus Sjeldrup/ KS Sven-Birger Björkman 22. Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsplan Sven-Birger KS för Västerhavets vattendistrikt Björkman 23. Antagande av tillsynsplan enligt Alkohollagen för 2015 Per-Martin Boklund KSau nbjudan till utbildning i Alkohollagen av Länsstyrelsen Per-Martin Boklund KS au Godkännande av uppföljning av alkoholhandläggningen Per-Martin Boklund Ks au inom Båstads kommun Ansökan om serveringstillstånd på Salomon Krog Per-Martin Boklund KS au Resepolicy för Båstads kommun Brita Jervidalo Jensen KS Livsmedelspolitiskt program Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till 238 en modern återvinningscentral i Svenstad Båstad den 25 mars 2015 ~ 4- Bo Wendt Ordförande ~dersson, e.u. Sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KS au Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _)_ "'

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS 304/ Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde Beskrivning av ärendet Beslut Enligt kommunstyrelsens reglemente 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. Arbetsutskottet beslutar: 1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -il-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au KS 305/ (se även dnr. på resp. punkt) lnformationsärenden a) Besök av Båstad Hamn AB (Sven-nge Granlund) b) nfo om försörjningsstöd (Henrik Andersson) c) Finsam-projektet (Henrik Andersson) d) Ny VA-taxa (Fredrik Jönsson) e) Gåvoavtal: Utegym vid Skansen (Jenny Hertsgård) t) Samarbetsavtal gällande kustinventering med Halmstad, Laholm och Höganäs (Jenny Hertsgård) g) Planrutiner för kommunstyrelsen (Lisa Rönnberg) h) Förnyelse av Örebäcksvallen i Båstad Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande c -

6 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (1) Datum: Handläggare: Lisa Rönnberg Dnr: Till: Kommunstyrelsen via Kommunstyrelsens arbetsutskott Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planrutiner Planrutiner Båstads kommun Förändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 som trädde i kraft avseende processen för detaljplaner har medfört ändringar i kommunens schema för planrutiner. Planrutinerna har också anpassats till att vi har ny politisk organisation fr o m nfmmation om förändring och justeringar av plamutinerna har återkopplats till Kommunstyrelsens arbetsutskott vid deras möte i februari Förvaltningen uppmärksammade då de förtroendevalada på att den tidigare noteringen som funnits om att beslut om antagande av en detaljplan, per automatik i alla lägen går upp till Kommunfullmäktige för beslut om inte alla partier är eniga om att planen skall antas, har tagits bort. Anledningen till detta är att de förändringar som skedde i Plan- och bygglagen vid årsskiftet har till uppgift att snabba på planprocesserna för att dessa inte skall förlängas i onödan för våra intressenter. Lagstiftaren har som följd utav detta utvidgat Kommunfullmäktiges möjligheter att delegera till Kommunstyrelsen om antagande av detaljplaner. Av den anledningen har förvaltningen tagit bort den tidigare rutinen, med den form av "vetorätt" som tidigare funnits, vid antagande av detaljplaner som handläggs med enkelt planförfarande och nmmalt planförfarande när detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP, enl tidigare bestämmelser i PBL samt för begränsat förfarande och standardförförfarande i enlighet med de nya bestämmelserna i PBL. Detaljplaner som handläggs med nmmalt planförfarande utan stöd i ÖP och utökat förfarande skall även fortsättningsvis antas av Kommunfullmäktige. Förvaltningen har försök eftersöka information om när och varför rutinen tillkom i tidigare planrutinschema men har inte lyckats hitta förklaringen till det. Rutinen infördes någon gång mellan Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef \fclUw _ 6-

7 ~ BÅSTADS KOMMUN Planrutiner Planprocess för detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits före ' l l l Planprocess för detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits fr.o.m Politiskt beslut Enkelt Normalt Normalt pla][lförfarand.e planförfarande planförfarande (av begränsad ärenden i ärenden J.l!an stöd i betydelse, saknar överensstämmelse ÖPL eller ärenden av intresse för med ÖPL större vikt allmänheten, förenligt med ÖP) JBeslutom (KSAU) KS (KSAU) KS (KSAU) KS planläggning JBeslutom Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut samråd om planläggning om planläggning om planläggning *(KSAU) KS Samråd nformationsärende/ alt yttrande - Myndighets nämnden (fr.o.m sakägare myndigheter m fl partier ej repr i KS KSAU Sam rådstid Beslut om granskning Granskning sakä.e:are myndigheter m fl partier ej repr i KS Utställningstid Beslut om antagande yörklaringar:...j J(KSAU) KS info 4veckor (KSAU) KS info 6 veckor KSAU - 4veckor (KSAU) KS info 6 veckor (KSAU) KS - 4veckor (KSAU, KS) KF Om planprogram upprättas sker samrädsförfarande även för detta enligt denna kolumn Begränsat Standardförfarande - förfarande - Om planen godkänns ärenden i av samrådskretsen överensstämmelse med ÖPL (KSAU) KS (KSAU) KS Samtidigt som beslut Samtidigt som beslut om planläggning om planläggning Beslut i KS föregås av beredning i KSAU KS beslutar om planläggning (undantaget översiktsplaner och FÖP) KS eller KF beslutar om antagande av planer Separat beslut om samråd krävs för planer omfattande kommunal mark om exp!oateringskalkylen visar att kostnaderna för planens genomförande blir för dyra veckor 3-6 veckor KSAU (KSAU) KS 4veckor (KSAU) KS Utökat förfarande - ärende Jlliln stöd i ÖPL eller ärenden av stort intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse eller antas medföra betydande mil iönåverkan (KSAU) KS Samtidigt som bes! ut om planläggning veckor (KSAU) KS 4veckor (KSAU, KS) KF Om planprogram upprättas sker samrådsförfarande även för detta enligt denna kolumn Översiktsplan (och FÖP) (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF Planprogram, strategiska dokument (Prg. För ÖP, FÖP etc) (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF (alla partier) (alla partier) (KSAU) (KSAU) 10 veckor 10 veckor (KSAU, KS) KF (KSAU, KS) KF - beslut om fastställande (alla partier) 10 veckor (KSAU, KS) KF Remisser nkommande remisshandling KS (KSAU) beslut om yttrande)

8 itj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS 306/ (se även dnr. på resp. punkt) Delgivningar 1. Ärendestatistik, OF Vuxna. Dnr: KS 245/ j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _Q_ -

9 [RJ BÅSTADS ~ KOMMUN ndivid & familj, VUNA 2015 Februari (3) K s 2 Lf5/>5-60D Utbetalda belöpp per månad och fördelat på åldersgrupper Antal ärende per åldersgrupp 1s-25 år år år januari februari Summa kronor totalt per månad c:o

10 2 (3) Försörjningsstöd antal ärende per månad Dec 2014 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ansökningar Ansökningar flykting Överklagade ärende Rådgivning! Skuldsanering inväntar beslut från VO mfl ' - Ansökningar Ansökningar flykting Överklagade ärende Rådgivning Skuldsanering so 0 ] L4l rll r!1 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nav Dec... 0

11 utredningar & in;;tser Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pågående utredningar nsatser öppenvård & instititution 9 11 ej social service 3 (3) 35 l..., 30 ~ , ' n Pågående utredningar nsatser öppenvård & instititution r ~ 1'"""1. -.., _..;,, j ",~' ; ' 1- :; _ i'',....,_ J.. -~~. - ' Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec _. _ A.Möller

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 145/ Årsredovisning 2014 Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 1, 7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än budgeterat. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 21 mars Årsredovisning 2014 (Separat bilaga). Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31december2014 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på kr. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1?- -

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunledni ngskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen, Revisionen Bilagor til tjänsteskrivelsen: Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 1,7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som medfört lägre räntekostnader än budgeterat. Årets nettoinvesteringar uppgicktill 95 mkr, jämfört med 76 mkr året innan, varav 32 mkr avsåg VA-investeringar. Den ursprungliga investeringsbudgeten 2014 minskades i maj månad, genom beslut i kommunfullmäktige, med ca 23,5 mkr till totalt 120,6 mkr inklusive exploateringsutgifter. Vid årets slut var ca 21 mkr av dessa, främst VA-investeringar, inte utnyttjade. Ovanstående i kombination med att 2013 ars resultat och investeringsutgifter blev bättre respektive lägre än väntat jämfört med vad som prognostiserades när budget 2014 beslutades, gjorde att kommunens egna likviditet räckte till och att inga nya långsiktiga lån därför behövde tas under året. Kommunstyrelsen fattade beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2014 uppgick till ca 0 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 9,5 mkr. -13-

14 2 (2) VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +2,3 mkr under Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 2014 till drygt 0,8 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu uppgår till ca 3,1 mkr. Förslag till beslut 1. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31 december 2014 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på kr. Båstad Johan Linden Ekonomichef -14-

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 255/ Miljöanalyser Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den 23 mars Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdaterad anvisning tillämpas för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en utvärdering. Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 i:;:_ -

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Katarina Pelin Dnr: KS 255/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Linda Wahlström för ändring i anvisningar till tjänstskrivelse samt därefter ny mall på intranätet Miljöanalyser Bakgrund Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. Aktuellt Anvisning för tjänsteskrivelser uppdateras med rubrik om miljöanalys. mall till tjänsteskrivelse läggs in en rubrik Miljöanalys samt texten Om miljöanalys ska upprättas, skriv detta här. Om miljöanalys ej behöver upprättas tas hela stycket bort, inklusive rubriken miljöanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Tillämpa uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en utvärdering. Båstad Katarina Pelin Kommunchef \ c:\ users\jin wahl \ docu me n ts\groupwise\ tjskri miljöanalyser.docx\ w

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 70 Miljöanalyser Beskrivning av ärendet Beslut Katarina Toremalm (MP) väcker nytt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser. Katarina önskar att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut ska fattas. Detta ska finnas med i slutet av handlingarna, precis som i de ärenden där det gjorts en barnkonsekvensanalys. Lär av regionen och se hur andra kommuner har gjort. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. Justerandes u signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande '~!4 J j'f ' 1 7-

18 Sida 1 av 1 Linda Wahlström - Sv: Vd: Beslut från KS 70 - Miljöanalyser Från: Till: Datum: Ärende: Sven-Birger Björkman Linda Wahlström; Catharina Elofsson :35 Sv: Vd: Beslut från KS 70 - Miljöanalyser Nu vet jag vilken det är, fick den i januari. Lite reflektioner. Bra förlag! Miijöanalys är en mindre miijökonsekvensbedömning som ska göras där man studerar effekten av åtgärd och dess konsekvenser. Strukturen ska vara enkel, gärna i en tabell, ex. på rubriker: Åtgärd, Förväntade effekter, Förväntade konsekvenser, Summering Det kommer säkert att krävas lite kunskap om miijökonsekvenser och det är inte miljöavdelningens arbete att utföra dessa analyser, det är förvaltningen som ska ta fram dessa. Miljöavdelningen kan ev. ge en utbildning i frågorna, men det är återigen VU/Förvaltningen som ska ta fram en konsekvensanalys. Det finns risk att man använder sig av miljöavdelningen i dessa frågor, det kommer att uppstå en jävssituation om vi gör miijöanalysen och sedan ska vi utöva tillsyn över verksamheten. Testa gärna iden med en tabell. /Sven-Birger /Sven-Birger >>>Linda Wahlström :21 >>> -18-

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 996/ Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 3 december 2014, för att under januari månad bjuda in hamnbolaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera svårigheter med att godkänna redan utförda investeringar i efterhand. Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-nge Granlund, daterad den 3 november 2014, med tillhörande bilagor. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -1Q-

20 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Sven-nge Granlund Dnr: Ks 996/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Båstad Hamn AB, Verksamhetsområde Teknik och service Bilagor till tjänsteskrivelsen: Redovisning av åtgärder relaterade till stormen "Sven", Bilaga 1 Redovisning av godkända investeringar samt plan för kommande investering, Bilaga 2 Beräknat restvärde , Bilaga 3 Bilder, Bilaga 4 och 5 Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn Bakgrund 2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB ( dnr. Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från till och med i detta avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas och avskrivas. 20 står det att läsa: "Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till 50 år för byggnader, pirar och kajer och 10 år för muddring. ]ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under förutsättning att }ordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive investering genomförts." slutet av 2005 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inlämnad investeringsplan om tkr. Till detta har beslutats om investering om tkr för uppförande om ny toalettbyggnad (dnr. 1418/06-412) beslutade kommunfullmäktiga att godkänna ytterligare investeringar om tkr. Hittills uppgår beslutade och ekonomiskt godkända investeringar i Båstad hamn till tkr till ett aktuellt bokfört värde om tkr. Aktuellt Båstad hamnab inkom (reviderad och ) med en ny ansökan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar/åtgärder i hamnen, se bilaga 2. Ansökan om godkännande av investeringsplan fördelar sig på följande. Muddring småbåtshamn 800 tkr, Spontning/förstärkning av ramp tkr, Stormrelaterade investerings- och förbättringsåtgärder 362 tkr samt Nya avloppsledningar och pump brunn 300 tkr. Totalt ansöker Båstads Hamn AB om att få godkänt investeringar om ytterligare tkr \7d0\sg -20-

21 2 (2) Övervägande/framtid Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan godkända investeringar uppgå till tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphörande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om tkr, se bilaga 3. De stormrelaterade skadorna har Båstad hamn åtgärdat med förbättrade och förstärkta åtgärder som har höjt värdet på anläggningen, varför de ska ses som investeringar som Båstads kommun, rimligen ska godkänna. Muddring ska enligt avtal hanteras som investering med 10 års avskrivning. Spontning och förstärkning av ramp görs utifrån att förbättra hamnens kapacitet samt att säkerställa både sjösättning och upptagning av båtar oberoende vattennivå (problem idag vid lågvatten). Förstärkningsåtgärderna medför även att det är möjligt att ha två operativa "kranar" i drift samtidigt, vilket kommer att ha stora fördelar när det skall arrangeras större seglingstävlingar med många sjösättningar. Viktigast torde nog vara att Båstad hamn får en utökad kapacitet att utgöra "nödhamn". Det blir möjligt att kunna ta emot och att lyfta upp större båtar än i dag. Nya avloppsledningar och pump brunn behövs för att tillgodose det ökade behov som följer av att hamnen och verksamheterna däri ökar. Värt att poängtera är att när kommunen godkänner en investering enligt arrendeavtalet 20 så görs det endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ansvaret för att investeringarna uppfyller eventuella säkerhets-, tillgänglighets-, miljö- eller andra myndighetskrav skall åvila Båstad Hamn AB. Då undertecknad anser att de investeringar som Båstad hamn nu vill genomföra (till viss del har genomfört) är fullt acceptabla genom att de höjer funktion, säkerhet och värde i hamnen samt att Båstad hamn fullgjort de krav kommunen tidigare ställt på uppföljning och redovisning (bilaga 2), föreslås Båstads kommun godkänna inlämnad investeringsplan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: Båstad Sven-nge Granlund Mark- och fritidschef 1. Av Båstad hamn AB inlämnad investeringsplan, daterad (Bilaga 2) godkänns. -21-

22 Båstad kommun Sven-nge Granlund BÅSTADS KOMMUN Kommunst\nelsen 2011: ~ G Dnr.t.~.. 9P~~0/i~i :. l:/l.l ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ; roc1 '' 2 ~ a:j 1r1 a ::.::. Båstad 24/6-14 Här kommer de investeringarna som gjordes efter stormen "Sven". Eftersom de reperationema som gjords de sista åren blev återkommande, har vi nu gjort en ny konstruktion. Därför blir det en investering. Offert Förhöjning av bodarna på Ö-piren Ytbehandling till ovan. Nytt balk system vid mastkran. Ny godkänd vattenlucka Badkrukan Offert , , , ,00 Ny brygga med ny bärkonstruktion ,00 Summa ,00 Avskrivningstid loår Båstad 24/ -14 ~-~ ( - 22-

23 BÅSTAD HAMN AB Bil. 1. Till inlämnad investering den Båstad Kommun Sven nge Granlund nvesteringar som är gjorda i samband med stormen "Sven". Då arbetet måst göras omg. pga risk för allmänheten meddelades detta Sven nge Gran lund att denna investering inte kunde inlämnas för godkännande till Båstad Kommun före arbetets start. En förstärkning på det skadade delarna är gjorda för att möta framtida stormar och är därför en investering utöver de underhåll som är gjort. Totalkostnad som investering tkr. Båstad den 5/9-14 Ulf Nilsson Hamnmästare -23-

24 nvestering Båstad Hamn AB Av kommunen godkänd Arbetsledning* investeringskostnad + Div elarbeten tkr bryggor Morgonbrygga/sittplats Brvqqa v piren Försköna mur Skapa hamntorg Hamnkontor inkl biutrymme Försköning miliöstn Gångbrygga i trä (gröningen) Gånqbrygga ö piren Sjöbodar ö piren 5 st Sjöbod hamntorg Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) Enkelt sjömaqasin i trä länqs piren Vatten och avloppsarbete Summa 5260 Arbetsledning kons.arvode mm* 850 Div. elarbeten på bryggor** 400 Summa bryggor 1710 Tot:godkända i.nvest Verkställd J/N AR 81 J J J J J J J J J J J J J 2005 J 2005 J 2005 Existerar Avskrivnings- Accumulerad Rest- investeringen tid (år) lnvesteringskostnad avskrivning värde idag J/N J J J J J J J J J J J J J :, 'O., o e:.~ Toalettbyggnad badkrukan 2600 Tot. Summa Tot.god.ki{nda inv:est J ' Betalstation 300 Nya elstolpar Grill plats 70 Nv stenläqqninq 500 Spolplatta 200 Muddring inseglingsränna, innerhamn 2500 rot.godkända invest J J J J J ,5 66,5 J J J 'ff'r3~ r2s:80 N ~ nlämnad 5/9 komp!. 27/1 O investeringsplan för godkännande Muddring småbåtshamn 800 Spontning förstärkning av ramp 2000 Förhöjning o förstärkning enl.bil E, a-dfä/aa < imr~s ttrifi '. ' aif o J,9~0~ --.!il. lo' "- "'~ L O -' QU, '. ::r:1 :. ; :.:31:62., ! - ),.-.,.... " ',..,. Nya avloppsledningar/ pumpbrunn 300 jif~.':~,.. : ~_...;.. ~ -}~~..-- J ~-- : 3oq i. Totala ln:vesteringar Godkänns '::. _.,... ',\',,".,.;-!:!-': J J.-.". 1 ' '1)m ~ 4! q(!t... :;l -.:,..,::;r - -~:~-:~..,. r. -1 L ' l a1 :62 ~ l i! -~,.~ u (lj 9 ::'.. - : '. ' '1.,.. f.l'.::;\l / 1 ' : lf :i<io ::., :. ~:.,_,.,:;. -1! J.:~ ; ~:,! ", 1 1 ;:1 ~5;1 ~ '\, 1 } ~ f: ' ~ ~ ~ ~ ~ l'>

25 Beräknat restvärde investeringar Av kommunen godkänd nvestering Båstad Hamn AB Morqonbrvqqa/sittplats Brvqqa v piren Försköna mur Skapa hamntora Hamnkontor inkl biutrvmme FörsköninQ mijjöstn Gänabrvaaa i trä laröninaen) Gänabrvqqa ö piren Siöbodar ö piren 5 st Siöbod hamntorq 3 Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) Enkelt siömaqasin i trä länqs piren Vatten och avloppsarbete Summa Arbetsledninq kons.arvode mm* Div. elarbeten på brvqqor** Summa bryggor Tot.godkändainvest. Arbetsledning* investeringskostnad + Div elarbeten tkr bryggor** Verkställd J/N ÅR 81 J J J J J J J J J J J J J 2005 J 2005 J 2005 Avskrivnings- Accumulerad Resttid (är) lnvesteringskostnad avskrivning värde Existerar investeringen idag J/N J J J J J J J J J J J J J?......, 111" Toalettbyqqnad badkrukan Tot. Summa 2006 Tot.godkändainvest J LtJUö Betalstation Nya elstolpar GrillPlats Nv stenläqqninq Spolplatta Muddring inseglingsränna, innerhamn Tot.godkändainvest. Muddrinq smäbätshamn Spontning förstärknina av ramp Förhöjning o förstärkning enl.bil. 1. Ej godkända investeringar J J J J J , , J J J J J LUT3 LU14; N 01 Nya avloppsledningar/ pumpbrunn Totala nvesteringar LU1b v ~ ' ~ ~ ~

26 Nytt balksystem vid mastkran (under bryggan)

27 Ny brygga med ny bärkonstruktion kaj kant. Spontning/förstärkning av ramp och del av -27-

28 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS eu KS Dnr. KS 996/ Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn Beskrivning av ärendet 2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB (dnr. Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från till och med i detta avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas och avskrivas. 20 står det att läsa: "Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till SO år för byggnader, pirar och kajer och 10 år för muddring. J ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under förutsättning att jordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive investering genomförts." Båstad hamn AB inkom (reviderad och ) med en ny ansökan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar /åtgärder i hamnen, se bilaga 2. Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan godkända investeringar uppgå till tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphörande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om tkr, se bilaga 3. Underlag till beslutet Jäv Notering justering Avstår från att delta i beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-nge Granlund med tillhörande bilagor, daterad , bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. James Johnson (BP) går in som ersättare. James Johnson (BP) är justerarersättare under detta ärende. Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Den av Båstad hamn AB inlämnade investeringsplanen, daterad (bilaga 2) godkänns. ~ Forts. på nästa sida Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -?A-

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26 Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l9.00-22.30. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 Allmän bakgrund...3 Syfte...3 Arbetssätt...4 2. Dagvattenpolicyns mål...5 3. Metoder till att nå mål...6 4. Principer för dagvattenhantering...7

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer