Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande av dagordningen KS 3 3. Delgivningar kommunstyrelsen 2015 KS Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 KS Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden KS Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden Förordnande för annan ledamot att fatta beslut när omedelbart beslut krävs (avser tiden ) 9. Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal kommunens yttrande Kompletteras senare eller utgår. Inget underlag inkommet när kallelsen görs. KS 38 KS 39 KS 40 KS Sidnr 10. Förslag till ändringar i kommunstyrelsen delegationsordning Henke Andersson KS Båstad den 6 juli 2015 Bo Wendt ordförande Linda Wahlström Sekreterare 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 Kommunstyrelsen KS Val av justeringsperson samt plats och tid för justeringen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Till att justera dagens protokoll utses Christer de la Motte (M). 2. Till ersättare för justeringspersonen utses Kerstin Gustafsson (M). 3. Justeringen äger rum omedelbart i anslutning till sammanträdet. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 Kommunstyrelsen KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 Kommunstyrelsen KS Delgivningar 1. Inkommen skrivelse ang. kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Dnr. KS / Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 4

5 5 5

6 6 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 Kommunstyrelsen KS Informationspunkter A) Öllövchips. Samhällsskyddschef Anders Nilsson. B) Jämställdhetskartan. Kommunchef Katarina Pelin C) Verksamhetsplan Skåne Nordväst. Kommunchef Katarina Pelin. D) Avstämning, läget inom vård och omsorg. Kommunchef Katarina Pelin. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 33 33

34 34 34

35 35 35

36 36 36

37 Tjänsteskrivelse 37 1 (1) Datum: Handläggare: Linda Wahlström Dnr: KS / Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Valda ledamöter och ersättare HR-servicecenter Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: -- Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har att förrätta val av arbetsutskott. Enligt kommunstyrelens reglemente ska arbetsutskottet bestå av 5 ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet blir tillika kommunens förhandlingsdelegation. Förslag till beslut 1. Följande personer väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden : 2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Båstad den 30 juni 2015 Linda Wahlström Nämndsekreterare \e8d5\s 37

38 Tjänsteskrivelse 38 1 (1) Datum: Handläggare: Linda Wahlström Dnr: KS / Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Valda ledamöter HR servicecenter Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: -- Samråd har skett med: -- Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har att förrätta val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Följande person väljs till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden : 2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Ort och datum Linda Wahlström Nämndsekr/Handläggare \e8e1\s 38

39 Tjänsteskrivelse 39 1 (1) Datum: Handläggare: Linda Wahlström Dnr: KS / Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: De valda enligt protokollet HR servicecenter Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: -- Samråd har skett med: -- Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har att förrätta val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. XXX väljs till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden : 2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Båstad den 2 juli 2015 Linda Wahlström Nämndsekreterare/Handläggare \e8e5\s 39

40 Tjänsteskrivelse 40 1 (1) Datum: Handläggare: Linda Wahlström Dnr: KS / Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Indvid och familj Bilagor till tjänsteskrivelsen: -- Samråd har skett med: -- Förordnande för annan ledamot att fatta beslut när omedelbart beslut krävs (avser tiden ) Sammanfattning av ärendet Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare fattas av kommunstyrelsen. Kan kommunstyrelsens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. (Lagen om vård av missbrukare 13 2 st, 18b ) Aktuellt Kommunstyrelsen har rätt att förordna annan ledamot i styrelsen att fatta ovanstående beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ledamoten xxx förodnas för tiden fatta beslut enligt lagen om vård av missbrukare 13 2 st och 18b 2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.. Båstad den 30 juni 2015 Linda Wahlström Nämndsekr/Handläggare \e8d6\s 40

41 Tjänsteskrivelse 41 1 (1) Datum: Handläggare: Linda Wahlström Dnr: KS / Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kommunledningskontoret, Kansli och HR Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning Samråd har skett med: Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen Förslag till ändringar i kommunstyrelsen delegationsordning Sammanfattning av ärendet Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning, gällande personalärenden. KS/P008 - Ny anmärkning: Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet före beslut. KS/P011 - Ny anmärkning: Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet före beslut. KS/P013 - Ny anmärkning: HR-chefen ska samråda med kommunchefen och förhandlingsutskottet före beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Bilagda ändringar och tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning godkänns. Båstad enligt ovan Henrik Andersson Nämndsekreterare \e604\lw 41

42 42 Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning KS/ Beslut om betalningsuppskov under 3 mån. Ekonomichef E005 KS/ Beslut om att ansöka om lagsökning eller Ekonomichef E006 betalningsföreläggande hos domstol. KS/ Beslut om att begära utmätning i fast KS au E007 egendom. KS/ Beslut om uppgörelse om kvittning. KS au E008 KS/ E009 Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal över KS au KS/ E010 KS/ E011 KS/ E012 KS/ E kr/ärende. Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal under kr. Beslut om att vid behov ta upp lån eller omsätta befintliga lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. Beslut om tekniska justeringar av pengen för barnomsorg, grundskola och gymnasium. Beslut om tekniska justeringar i hemtjänstpeng och boendepeng. Ekonomichef Ekonomichef Ekonomichef Ekonomichef Samråd sker med KS ordförande. Underrätta berörd nämnd, förskolechefer, rektorer och fristående huvudmän. Underrätta berörd nämnd. Personal Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning KS/ P001 KS/ P002 KS/ P003 KS/ P004 KS/ P005 KS/ P006 KS/ P007 KS/ P008 KS/ P009 KS/ P010 KS/ P011 KS/ P012 KS/ P013 KS/ P014 KS/ P015 Beslut om tillsvidareanställning av verksamhetsområdeschef Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av övriga chefer Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av övrig personal Beslut om omplacering av verksamhetsområdeschef Omplacering mellan verksamhetsområdena när överenskommelse ej nåtts Ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande SkolL 2 kap 19 Kommunchef Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet före beslut. Verksamhetsområdeschef Chef Beslut om tillsvidareanställning av övriga chefer Beslut om tillsvidareanställning av övrig personal Beslut om visstidsanställning av kommunchef Beslut att utse ställföreträdare för förskolechef/rektor Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fler än fem (5) anställda Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist färre än fem (5) anställda Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av verksamhetsområdeschef Förhandlingsutskott Verksamhetsområdeschef Kommunchef HR chef Kommunchef Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet före beslut. HR chef Biträdande HRchef HR chef Biträdande HRchef Kommunchef Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet före beslut. HR chef Biträdande HR HR chef chef Biträdande HRchef Kollektivavtalsförhandlingar HR chef Biträdande HRchef Lönesättning vid rekrytering / nya arbetsuppgifter Förhandlingsutskott / återköp av kommunchef HR chefen ska samråda med kommunchefen och förhandlingsutskottet före beslut. 42 6

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer