dag- och dränvattenhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dag- och dränvattenhantering"

Transkript

1 Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö

2 LOD = En hantering av dagvatten inom det område där det bildats och som därmed onödiggör eller minimerar dess bortledande.

3 Översiktsplaner Viktigt i detta skede: Håll bebyggelsen borta från översvämningsområden Håll bebyggelsen borta från instängda områden där dagvattenhanteringen blir svårhanterlig Markera övergripande grönstråk som krävs för dagvattenhantering Beskriv den generella hanteringen av dagvatten Markera skyddsområden för grundvattentäkter Markera recipienter för dagvatten

4 Fördjupad översiktsplan och planprogram Viktigt i detta skede: Ta fasta i de naturliga förutsättningarna och avrinningsstråken, kompletterat med en principiell höjdsättning av bebyggelsen säkerställer att området kan klara även extrema nederbördssituationer utan att bebyggelsen kommer att översvämmas. Reservera utrymme i planen för avrinningsvägar, grönstråk och fördröjningsmagasin mm som ingår i dagvattenlösningen. Redovisa en bedömning av dagvattenrecipientens status, beskriver viktiga principer för att minimera dagvattens föroreningen från området och med detta som grund bedöma behovet av dagvattenrening Den sammantagna dagvattenlösningen för exploateringsområdet bör höjdsättas övergripande och utformas så att extrema regn skall kunna hanteras inom området utan att bebyggelsen eller andra anläggningar skadas. I den fördjupade översiktsplanen ska detta tydligt redovisas i form av vilka områden som kan bli aktuella för bebyggelse och vilka som vid extrema tillfällen kan bli översvämmade. Visa i den fördjupade översiktplanen vilka recipienter som berörs av de planerade utbyggnadsområdena och tag ställning till vilka krav som ska ställas på rening av dagvatten.

5 Studera avrinningsområden

6 Geoteknik / Geohydrologi / Lågstråk / Håll undan bebyggelse

7 Detaljplaner Viktigt i detta skede: Gör en detaljerad höjdsättning som gör att eventuella översvämningar inte medför några skador på bebyggelse. Ställ krav på fördröjning av dagvatten. Ställ krav på rening av dagvatten. Redovisa och gör plats för läge och utbredning för dagvattenanläggningar som avvattningsstråk och fördröjningsmagasin (illustrationsplan).

8 Marknivåer, utrymmen för avvattningsstråk och magasin Vid höjdsättning av ett område är det viktigt att ett helhetsgrepp tas då fastighetsmark och allmän mark studeras samtidigt. Inga instängda partier. Skapa öppningar i planen för att säkerställa avrinningen.

9 Höjdsättning / Undvik översvämningar och massunderskott - Översvämningar och masshantering

10 Skapa utrymme för tröga stråk Gatorna föreslås utformas med infiltrationsstråk med och utan träd

11 Fördröjnings- och reningssteg Slutligen leds dagvattnet från området till dagvattenmagasin med filtervallar och översilningsytor

12 Säkra upp avvattningsstråken (lågstråken)

13 Förprojektering sker parallellt med planarbetet Med ledning av upprättat planförslag utförs en förprojektering

14 Plankarta med bestämmelser Med ledning av bl a förprojekteringen fastläggs planutformningen med gällande bestämmelser

15 Bygglov/byggsamråd Hantering i bygglov/byggsamråd Viktigt i detta skede: Gör en ordentlig nybyggnadskarta Se till att kraven från detaljplanen följs upp och genomförs Förhandsbesked från byggnadsnämnden om den tilltänkta byggplatsen kan godtas. Tidigt samråd skall hållas med kommunens berörda förvaltningar innan bygglovshandlingarna lämnas in. Syftar till att säkerställa funktionella lösningar för bl a höjdsättning samt hantering av dag- och grundvatten.

16 Vattnet som inte infiltrerar måste alltid kunna avledas via avvattningsstråk eller ledning Skapa möjligheter för LOD genom att låta dagvattnet rinna ut över infiltrationsvänliga ytor

17 Säkerställ dag- och dräneringsvattenavrinningen LOD inom bostadsbebyggelse

18 Övergripande höjdsättning av gatu- och tomtmark Höjdsättning Det är viktigt att marken lutar ordentligt ut från byggnaden. Färdigt golv ligger här ca 0,5 meter över marknivå i tomtgränsen. Angörning till entrén sker via en ramp. Byggnaden ligger ca 3,0 meter från fastighetsgränsen.

19 Undvik en direktavledning av dagvattnet till brunnar och ledningar LOD inom industri och andra verksamheter

20 Dagvattnet ges möjlighet att infiltrerar i infiltrationsytor I första hand avleds dagvattnet ut över mark för infiltration. Det vatten som inte infiltrerar rinner vidare mot uppsamlande infiltrations-/ dräneringsstråk.

21 Öppen dagvattenhantering Öppna avvattningsstråk har stor kapacitet Kräver visst utrymme

22 Åtgärdsmöjligheter i befintliga områden. Viktigt när man arbetar inom befintlig områden: - Utnyttja eller skapa möjligheter för att avleda dagvattnet ut över infiltrationsytor. - Minska omfattningen på hårdgjorda ytor. - Slopa slutna dagvattensystem och tag istället fram dagvattnet i dagen och avled vattnet i öppna dagvattenstråk. - Bestäm om dagvattnet måste genomgå någon form av fördröjning eller rening. - Vid förtätning av bebyggelse anges hur dagvattnet skall hanteras och vilken vattenmängd och kvalité på vattnet som får belasta det befintliga dagvattensystemet. - Begränsa den maximala nivån på grundvattenytan genom anläggande av områdesdräneringar inom gatu- och fastighetsmark. - Bestäm om grundvattnet måste pumpas bort.

23 Synliggör dagvattnet i dagen Här har en befintlig dagvattenledning tagits bort och istället har vattnet synliggjorts i ett öppet avvattningsstråk. Dämmen har utförts i stråket för att trappa och magasinera vattnet.

24 Skapa infiltrationsstråk utmed gatan Gatan har utförts med gräsförsedda infiltrationsstråk detta för att ta hand om dagvattnet samtidigt som bättre livsbetingelser har skapats för träden då skelettjord har utförts vid dessa.

25 Skapa fördröjningsmöjligheter och en trevlig miljö En kanal har skapats mellan de båda körbanorna för att magasinera dagvattnet samtidigt som en trevlig miljö skapas utmed gatan. Vid kraftiga regn ställer sig dagvatten i kanalen.

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Mångfunktionella ytor

Mångfunktionella ytor Boverket Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur Miljömålsprojekt Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer