Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet Förslag till beslut 1. Nämnden har tagit del av och godkänner rapporten Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet. 2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om förändring av Huddinge tal- och språkförskola som istället delas upp i två inkluderande tal- och språkavdelningar från och med den 1 september Nämnden godkänner förvaltningens förslag att fördela stödteamets specialpedagogiska resurser till de kommunala förskolorna och de fristående förskolorna från och med den 1 september Nämnden godkänner förvaltningens förslag att specialförskolan Spiran avvecklas och finansieringen för förskolan förs över som sökbart tilläggsbelopp och specialpedagogiska resurser till de kommunala förskolorna och de fristående förskolor från och med den 1 september Nämnden godkänner förvaltningens förslag att den kommunala och fristående pedagogiska omsorgen får stöd genom enhetschefen för förskolans stödverksamhet och tillgång till talpedagogerna. Sammanfattning Förvaltningen har under de senaste åren uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat i jämförelse med tidigare år. För att kunna erbjuda förskoleplatser till det ökade antalet barn med tal- och språksvårigheter och samtidigt möta efterfrågan på förskoleplatser i närområdet föreslår förvaltningen en förändring av Huddinge tal- och språkförskola. Enligt förvaltningens förslag skulle den delas upp i två inkluderande tal- och språkavdelningar i de geografiska områdena centrala Huddinge och Flemingsberg. Den nuvarande tal- och språkavdelningen i Skogås kvarstår. Detta skulle innebära ett något ökat antal av platser för barn med tal- och språksvårigheter samt en möjlighet att tillgodose vårdnadshavares önskan om en plats i närområdet. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) Förvaltningen föreslår att specialförskolan Spiran avvecklas till hösten Utifrån genomförd kartläggning föreslår förvaltningen att stödteamet, i dess nuvarande form, upphör och specialpedagogiska resurserna fördelas i förskoleområdena. Under förutsättningar att beslut fattas kommer stödteamet och Spiran att avvecklas och de kommunala förskoleverksamheterna får ut en öronmärkt ersättning som ska användas till specialpedagogtjänster inom förskoleområdena. För att uppnå lika villkor i resursfördelningen mellan kommunala och fristående enheter utgår 83 kr per barn och månad från och med 1 september 2014 till de fristående förskolorna. I Verksamhetsplan för 2015 tas nytt beslut om belopp. De fristående verksamheterna får även fortsättningsvis tillgång till handledning av stödorganisationens två talpedagoger. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har under de senaste åren uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat i jämförelse med tidigare år. En stor del av de konsultationsuppdrag från förskolecheferna som inkommit till stödteamet har berört stöd och handledning i arbetet kring barn med tal- och språksvårigheter. Likaså har flera av ansökningarna om tilläggsbelopp avsett stödinsatser för barn med tal- och språksvårigheter. Skollagen och läroplanen för förskolan föreskriver att barn som är i behov särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Det är förskolechefen som är ansvarig för att tillgodose detta stöd under barnets vistelse i verksamheten. Utöver förskolechefens ansvar för barn i behov av särskilt stöd erbjuder kommunen möjlighet till placering vid någon av kommunens tre specialförskolor eller den inkluderade tal- och språkavdelningen i Skogås samt handledning och konsultation från förskolans stödteam. Förvaltningen har kartlagt vilket stöd och vilken kompetens förskolecheferna behöver i verksamheten avseende arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna har även fått möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av det stöd som stödteamet erbjudit. Förvaltningen har tagit del av ny forskning inom språkområdet, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landstings översyn av logopedinsatser till förskolor och andra kommuners organisering av tal- och språkverksamheter. Förvaltningen har även varit i kontakt med

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolporten och Skolverket kring rekommendationer och forskning. Förvaltningen har ställt samman en rapport som finns med som bilaga till ärendet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har kommit fram till att det finns ett behov av att utöka antalet förskoleplatser för barn med tal- och språkstörning. Då allt fler vårdnadshavare efterfrågar platser i sitt närområde anser förvaltningen att det även föreligger ett behov av att sprida tal- och språkplatserna till olika geografiska områden. Både förskolepersonal och vårdnadshavare betonar vikten av en regelbunden kontakt mellan förskola och hem, vilket möjliggörs av förskoleplatser i närområdet. Kartläggningen visar att förskolecheferna efterfrågar ett närmare samarbete med specialpedagog för att kunna erbjuda ett mer direkt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Bland annat efterfrågas stöd av specialpedagogen med modellhandledning, konsultation, utformandet av handlingsplaner, observation och kompetensutveckling. Erfarenheter visar att förskolechefer som har specialpedagoger anställda i sin verksamhet uppnår en hög kvalitet på verksamheten och efterfrågar inte stödteamets specialpedagoger. Utifrån genomförd kartläggning föreslår förvaltningen att stödteamet, i dess nuvarande form, upphör. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas överförs specialpedagogerna successivt till förskoleområdena som inte har specialpedagoger anställda med start 1 mars Målsättning är att alla specialpedagoger är organiserade i förskoleområden den 1 september Därmed övergår chefsansvaret för specialpedagogerna till berörda förskolechefer. Enligt förvaltningens bedömning behövs enhetschef för förskolans stödverksamhet för bedömning, beslut på delegation från förskolenämnden om tilläggsbelopp, placering i specialförskola, skolskjuts, handledning och administration kring barn i behov av särskilt stöd. En utredningssekreterare/administratör ska ingå i organisationen och arbeta mot fristående och kommunal verksamhet samt förskoleavdelningen. Talpedagoger och Logoped ingår i organisationen. Stödteamet har två talpedagogstjänster som föreslås även fortsättningsvis vara centralt organiserade underställda enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Förvaltningen föreslår att ytterligare 1,5 procent tjänst som talpedagog tillförs stödteamet. En logopedtjänst på 20 procent ska tillföras

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) verksamheten för att handleda talpedagogerna kring modeller och arbetssätt för språkstörda barn utifrån forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Enligt förvaltningens förslag skulle det finnas tre inkluderande tal- och språkavdelningar i de geografiska områdena Skogås, Flemingsberg och centrala Huddinge. Detta skulle innebära ett något ökat antal av platser för barn med tal- och språksvårigheter samt en möjlighet att tillgodose vårdnadshavares önskan om en plats i närområdet. Finns behov av fler platser för barn med tal och språksvårigheter föreslår förvaltningen ytterligare inkluderade avdelningar i andra områden. Genom erfarenheter, förändrat förhållningssätt och utbildningsinsatser har kompetensen ökat i verksamheterna vad gäller att erbjuda adekvat stöd till barn med socioemotionella och/eller neuropsykiatriska problem. Det inkommer färre ansökningar till förvaltningen om placering vid specialförskolan Spiran. Till hösten 2014 finns för närvarande endast två barn inskrivna på Spiran. Förvaltningen föreslår att specialförskolan Spiran avvecklas till hösten De två barn har behov av fortsatt förskoleplacering kommer att återföras till tidigare placering tillsammans med medföljande resurspedagog från specialförskolan Spiran. Övriga specialpedagoger kommer att erbjudas tjänst som specialpedagog i något av förskoleområdena. Under förutsättningar att beslut fattas kommer stödteamet och Spiran att avvecklas och de kommunala förskoleverksamheterna får ut en öronmärkt ersättning som ska användas till specialpedagogtjänster inom förskoleområdena. För att uppnå lika villkor i resursfördelningen mellan kommunala och fristående enheter utgår 83 kr per barn och månad från och med 1 september 2014 till de fristående förskolorna. I Verksamhetsplan för 2015 tas nytt beslut om belopp. Den kommunala och fristående pedagogiska omsorgen får stöd genom enhetschefen för förskolans stödverksamhet och tillgång till talpedagogerna. Förvaltningens förslag innebär även att samtliga fristående förskolor från och med den 1 september 2014 själva behöver organisera specialpedagogiskt stöd och får ut en månatlig ersättning för detta.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) De fristående verksamheterna får även fortsättningsvis tillgång till handledning av stödorganisationens två talpedagoger. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Rapport: Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet Beslutet delges Inga-Lill Lundqvist, förskolechef vid Spiran, Sländan och Huddinge tal- och språkförskola Akten

6 FSN-2013/FSN-2013/415 Diarienummer: FSN-2013/ Rapport: Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet Januari 2014

7 Innehåll Inledning och bakgrund 3 Forskningsöversikt kring tal- och språk 3 Erfarenheter från andra kommuner 4 Beskrivning av nuläge 6 Förskolans stödteam 6 Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning 6 Huddinge tal- och språkförskola, Flemingsberg 7 Inkluderad tal- och språkavdelning vid förskolan Fugan, Skogås 7 Ansökningsprocess vid placering i Huddinge tal- och språkförskola samt inkluderad tal- och språkavdelningen vid förskolan Fugan, Skogås 8 Specialförskolan Spiran, Flemingsberg 8 Specialförskolan Sländan, Segeltorp 8 Ansökningsprocess vid placering till Spiran och Sländans specialförskolor 9 Fristående specialförskola i Huddinge kommun 9 Skolskjuts 10 Analys, slutsatser och förvaltningens förslag 10 Förskolans stödteam 10 Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning 12 Huddinge tal- och språkförskola 12 Fugans tal- och språkavdelning 14 Specialförskolan Spiran 14 Specialförskolan Sländan 14 Skolskjuts 14 Vårängens språkförskola 14 Samlad ekonomisk analys av förvaltningens förslag 14 Konsekvensanalys 15 Uppföljning av organisationsförändringen 16 Referenser 17 HANDLÄGGARE Sandra Berwing Utredningssekreterare Förskoleavdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2

8 Inledning och bakgrund Förvaltningen har under de senaste åren uppmärksammat att antalet barn med taloch språksvårigheter ökat i jämförelse med tidigare år. En stor del av de konsultationsuppdrag från förskolecheferna som inkommit till stödteamet har berört stöd och handledning i arbetet kring barn med tal- och språksvårigheter. Likaså har flera av ansökningarna om tilläggsbelopp avsett stödinsatser för barn med tal- och språksvårigheter. Språk och kommunikation är viktiga identitetsskapande faktorer och verktyg för att förstå och hantera tillvaron och för att kunna samspela med andra människor. Under förskoletiden grundläggs barnets språkutveckling och det är därför av stor vikt att barn med språkstörning får tillgång till adekvata insatser under den här perioden (Nettelbladt och Salameh 2007). Förvaltningens kompetensutvecklingsinsatser genom Bada i språk, inrättandet av språkpiloter samt arbetet med IKT, informations- och kommunikationsteknologi har bidragit till en högre medvetenhet och kunskap hos förskolechefer och medarbetare om barns språkutveckling. Fler utvecklingsinsatser inom språkområdet behövs i såväl förskolan som i de övriga skolformerna och detta kommer fortsättningsvis att vara ett prioriterat område under 2014 och tre år framåt. Parallellt med att behoven av stödinsatser ökat, har barns rätt till stöd och ansvaret för det särskilda stödet förtydligats i den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan. Bland annat betonas förskolechefens ansvar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver. Detta innebär ett förändrat arbetssätt för förskolechefer, förskollärare och arbetslag. Mot ovanstående bakgrund har förvaltningen under 2013 genomfört en kartläggning av den specialpedagogiska kompetensen inom förskoleverksamheten samt undersökt vilka utvecklingsbehov som föreligger i verksamheten. Kartläggningen har bland annat skett genom samtal med förskolechefer och enhetschefen för förskolans stödverksamhet om upplevelser och bedömning kring antalet barn med tal- och språksvårigheter samt den kompetens som behövs för att stödja verksamheten. Förvaltningen har tagit del av ny forskning inom språkområdet, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landstings översyn av logopedinsatser till förskolor och andra kommuners organisering av tal- och språkverksamheter. Förvaltningen har även varit i kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolporten och Skolverket kring rekommendationer och forskning. Forskningsöversikt kring tal- och språk Tal- och språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och/eller förstå språk. Den som har en språkstörning kan ha ett avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse. En tal- och språkstörning omfattar något eller flera av de språkliga områdena; fonologi (språkljud), grammatik (ordböjning, satsbyggnad), semantik(ordets betydelse), pragmatik (situationsanpassad språkanvändning) (Hjärnfonden, Nettelbladt och Salameh 2007). Enligt rapporter och forskning inom språkområdet har cirka 5 8 procent av barn i förskoleåldern någon form av språkstörning av varierande grad (Nettelbladt och 3

9 Salameh 2007). Cirka 1 procent av barn i förskoleåldern har grav språkstörning, vilket innebär att språksvårigheten finns kvar i vuxen ålder (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DBH). Forskning har visat att språkstörning inte är ett statiskt tillstånd utan kan variera över tid och i olika situationer (Nettelbladt och Salameh 2007). Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) sker barnets språkutveckling i ett ständigt samspel mellan barnet och dess närmaste omgivning, i olika situationer och med olika samtalspartners. Barnets språkutveckling är beroende av biologiska och kognitiva förutsättningar, men författarna menar att det krävs en språklig stimulerande omgivning för att barnet verkligen ska utveckla sitt språk. Barbro Bruce har i sin doktorsavhandling från Lunds universitet bland annat undersökt hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för naturliga och professionella samtalskontexter. Avhandlingen berör språk- och kommunikationsproblem hos barn och är uppbyggd i fyra studier varav syftet i studie tre var att undersöka hur barn med språkstörning verbalt interagerar med barn med typisk språkutveckling utifrån ålder och språkutvecklingsnivå. I studie tre jämfördes dialoger mellan barn med språkstörning och åldersmatchade barn med typisk språkutveckling samt barn som var på samma språkutvecklingsnivå. Resultaten från studien visade att barn med språkstörning stimuleras av lek med jämnåriga barn med typisk språkutveckling både vad gäller språklig uttrycksförmåga och förmågan att lyssna och knyta an till vad lekkompisen säger. Barnet med språkstörningen tenderade dock att bli mer dominerat i samtalet av sin samtalspartner. Dialogerna mellan barn på samma språkutvecklingsnivå präglades av att de var korta, dåligt sammanhållna och innehöll flera samtalsämnesbyten. I dialogerna mellan barn på samma språkutvecklingsnivå tog barnet med språkstörning fler initiativ. Slutsatsen av delstudien var att barn med språkstörning drar nytta av att ha tillgång till båda samtalskontexterna, alltså både åldersmatchade barn med typisk språkutveckling och barn på samma språkutvecklingsnivå (Bruce 2007). Erfarenheter från andra kommuner Malmö Förvaltningen har tagit del av en uppföljningsrapport genomförd av Malmö stadsförvaltning om vårdnadshavares upplevelser av den inkluderade språkavdelningen Humlan på Brodda förskola. Förskola har fem avdelningar varav en avdelning är en integrerad språkavdelning. Språkavdelningen som inrättades 1997 har plats för 16 barn varav sex platser är reserverade för barn med språkstörning. Avdelningen har en logopedkontakt som arbetar med barnen en dag i veckan. Logopeden har individuell träning med de berörda barnen och träning i smågrupper där även barn med typisk språkutveckling kan ingå. Personalen är delaktig i träningspassen och handleds av logopeden. Personalen på avdelningen har successivt kompetensutvecklats inom språkområdet. Under 2008 genomförde Malmö stadsförvaltning en uppföljning av vårdnadshavarnas upplevelse av språkavdelningen samt hur de upplevde barnets fortsatta språkutveckling efter att de avslutat sin placering på språkavdelningen. 4

10 Resultatet som bygger på intervjuer med vårdnadshavare till 26 barn visar att en tydlig majoritet, 25 av 26 vårdnadshavare, var positiva till verksamheten och särskilt stödet från logopeden. Flera vårdnadshavare uppgav att det stöd barnen fått på språkavdelningen utgjort en bra grund inför barnets fortsatta skolgång. Några vårdnadshavare uppgav däremot svårigheter vid övergången till förskoleklass. Uppsala Botulvs förskola har fem avdelningar med två avdelningar där tal- och språkförsenade barn inkluderas i barngruppen. Tal- och språkavdelningarna har plats för 15 barn varav fyra barn har språkstörningar. Avdelningarna bemannas av förskollärare, barnskötare och en logopedkontakt är knuten till verksamheten. Logopeden arbetar enskilt med barnen samt i mindre grupper där både barn med språkstörningar och barn med typisk språkutveckling ingår. Logopeden informerar även personalen på avdelningarna kring olika träningsmodeller. Stockholm stads utredning Språkförskola i västra Stockholm Utbildningsförvaltningen i Stockholm har liksom barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat. I Stockholm finns sedan tidigare språkförskolan Bamse med plats för 24 med språkstörning. Språkförskolan Bamse har tre avdelningar med åtta förskoleplatser för språkstörda barn. Bamse har ingen inkluderande verksamhet utan är en specialförskola. Respektive avdelning bemannas av tre förskollärare och en logoped. Landstinget lämnar bidrag till logopedinsatserna. Med anledning av det ökade antalet barn med tal- och språkstörning har utbildningsförvaltningen i Stockholm planerat att utöka antalet språkplatser och föreslår en integrerad språkavdelning i en annan stadsdel. Den föreslagna språkavdelningen utformas som en specialavdelning på en vanlig förskola och samarbete med övriga avdelningar förordas. Gruppstorleken förslås vara åtta barn med språkstörning och bemannas av tre förskollärare och en logoped. Slutsatser från Hälso- och sjukvårdsnämndens, Stockholms läns landsting, skrivelse Översyn av logopedinsatser i språkförskola Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har under 2008 genomfört en översyn av logopedinsatser i språkförskolor inom Stockholms län. Syftet med översynen var att klargöra landstingets roll gällande logopedinsatser samt förslag till framtida ställningstagande. Slutsatserna från översynen var bland annat att integrerad språkförskoleverksamhet förordas, antingen som en språkenhet på en vanlig förskola eller en blandad avdelning med språkstörda barn och barn med typisk språkutveckling på samma avdelning. Genom en inkluderad barngrupp får de språkstörda barnen draghjälp i sin språkliga utveckling av de barn som har en typisk språkutveckling. Kontakt med myndigheter Enligt kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten är det viktigt att barn med språkstörningar tidigt får insatser för att stärka den språkliga förmågan. Det är gynnsamt för dessa barn att vistas i en miljö med tydlig struktur, små grupper samt personal med kunskap i ämnet. 5

11 Beskrivning av nuläge Skollagen och läroplanen för förskolan föreskriver att barn som är i behov särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Det är förskolechefen som är ansvarig för att tillgodose detta stöd under barnets vistelse i verksamheten. Utöver förskolechefens ansvar för barn i behov av särskilt stöd erbjuder kommunen möjlighet till placering vid någon av kommunens tre specialförskolor eller den inkluderade tal- och språkavdelningen i Skogås samt handledning och konsultation från förskolans stödteam. Förskolans stödteam Förskolans stödteam består av en chef och sex medarbetare enligt tabellen nedan. Personalfördelning stödteamet Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Enhetschef Specialpedagog Specialpedagog 100 procent 80 procent Specialpedagog 100 procent 25 procent Resurspedagog Talpedagog Talpedagog 100 procent 80 procent Enhetschefen beslutar på delegation från förskolenämnden om tilläggsbelopp, placering i specialförskola, skolskjuts samt leder och fördelar arbetet inom stödteamet. Specialpedagogerna arbetar med handledning och konsultation kring barn i behov av särskilt stöd till förskolans medarbetare på uppdrag av respektive förskolechef. Talpedagogen arbetar med barnet och handleder förskolans medarbetare i ett individuellt språkutvecklande arbetssätt. De kommunala verksamheterna har tillgång till handledning och konsultation från stödteamet. Fristående verksamheter har haft möjlighet att välja om de vill ingå i förskolans stödorganisation och därmed ta del av stödteamets erbjudande av handledning eller om de vill organisera eget stöd. De som valt att ingå i förskolans organisation har tecknat ett avtal med förvaltningen på tre år. Avtalet löper ut den 31 mars Fristående verksamheter som istället valt att organisera eget stöd för barn i behov av särskilt stöd har fått ut en ersättning motsvarande 500 kr per barn och år. En majoritet av de fristående verksamheterna har valt att ingå i förvaltningens stödorganisation. Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning I Huddinge kommun finns för närvarande tre kommunala specialförskolor som är inriktade på olika funktionsnedsättningar. Förskolan Sländan är inriktat på barn med flerfunktionsnedsättningar, förskolan Spiran inriktar sig på barn med problem relaterade till socioemotionella och/eller neuropsykiatriska orsaker och Huddinge tal- och språkförskola samt tal- och språkavdelningen på förskolan Fugan inriktar sig på barn med en avvikande tal- och språkutveckling. I kommunen finns även 6

12 Vårängens språkförskola som drivs i fristående regi. För att gå på en specialförskola krävs att barnet har stora behov av särskilt stöd. Huddinge tal- och språkförskola, Flemingsberg I det geografiska området Flemingsberg finns den kommunala specialförskolan Huddinge tal- och språk. För närvarande är tolv barn inskrivna i verksamheten. Sex av dessa barn kommer att börja förskoleklass till hösten Personalfördelning vid Huddinge tal- och språkförskola Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad 50 procent 50 procent 1 Talpedagog/Specialpedagog 50procent 50 procent /talpedagog Personalen arbetar med barnen både enskilt och i grupp. Barnens logoped från landstinget arbetar med barnen en dag i veckan samt handleder personalen. Inkluderad tal- och språkavdelning vid förskolan Fugan, Skogås Under hösten 2013 öppnade en inkluderad tal- och språkavdelning vid förskolan Fugan i Skogås. På avdelningen finns plats för fem barn med tal- och språksvårigheter och tio barn med typisk språkutveckling. Personalfördelning vid tal- och språkavdelningen Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Barnskötare Talpedagog 2 50 procent 50 procent Samtlig personal på tal- och språkavdelningen har fortbildning inom teckenkommunikation samt kunskaper inom tal- och språkutveckling. På avdelningen finns tre personal; förskollärare och barnskötare samt stödteamets talpedagog. Talpedagogen tjänstgör 50 procent på tal- och språkavdelningen samt 50 procent som stöd till övriga förskolor och pedagogisk omsorg. 1 Talpedagogen är anställd av förskolechefen 2 Talpedagogen arbetar på tal- och språkavdelningen men är anställd av enhetschefen för stödverksamhet och ingår för närvarande i stödteamet. 7

13 Ansökningsprocess vid placering i Huddinge tal- och språkförskola samt inkluderad tal- och språkavdelningen vid förskolan Fugan, Skogås För att ett barn ska kunna erbjudas plats på tal- och språkförskola eller den inkluderade tal- och språkavdelningen måste ett logopedutlåtande finnas som styrker att barnet har omfattande tal- och språksvårigheter. Barnet ska även ha en pågående logopedkontakt genom landstingets försorg. En bedömning av vilken förskoleplats barnet ska erbjudas görs av enhetschefen för förskolans stödverksamhet tillsammans med berörd förskolechef och talpedagog utifrån inkommen ansökan och intyg. Specialförskolan Spiran, Flemingsberg Spiran är en specialförskola för barn med problem relaterade till socioemotionella och/eller neuropsykiatriska orsaker. Dessa kan uttryckas som svårigheter i kommunikation och samspel som primärt inte beror på tal- och språkstörning. Förskolan Spiran har plats för tolv barn men har åtta barn inskrivna. Till hösten 2014 kommer sex barn att börja i grundskolan. För närvarande har inga nya ansökningar inkommit om placering vid specialförskolan Spiran. Personalfördelning vid specialförskolan Spiran Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Specialpedagog Specialpedagog Specialpedagog Socionom Socialpedagog 100 procent 87,5 procent Beteendevetare Specialförskolan Sländan, Segeltorp Sländan är en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättningar, det vill säga en kombination av funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel-/synnedsättning. Specialförskolan, som ligger i Segeltorp, har plats för sex barn. Förskolan tar emot barn från hela kommunen och i mån av plats kan även barn från andra kommuner erbjudas plats. På förskolan arbetar sex personal, både förskollärare och barnskötare med stor kunskap om och lång erfarenhet av barn med funktionsnedsättningar. Förskolan har ett nära samarbete med barnens habiliteringscenter och till Sländan kommer regelbundet sjukgymnaster, logopeder och arbetsterapeuter för att möta barnen och personalen. Vid dessa tillfällen utformas de träningsprogram som barnen behöver för sin hälsa och utveckling. 8

14 Personalfördelning vid specialförskolan Sländan Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad 100 procent 90 procent 100 procent 60 procent 100 procent 75 procent 100 procent 82 procent Barnskötare 100 procent 75 procent Barnskötare Ansökningsprocess vid placering till Spiran och Sländans specialförskolor Ansökan ställs till enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Till ansökan ska relevanta intyg bifogas exempelvis läkarutlåtande, psykologutredning, utlåtande från habiliteringen och intyg från sjukgymnast. Enhetschefens beslut om placering vid förskola sker utifrån samråd med berörd förskolechef. Fristående specialförskola i Huddinge kommun Vårängen, Flemingsberg I området Flemingsberg finns den fristående förskolan, Vårängen som är en förskola med traditionella och integrerade barngrupper. Två avdelningar är vanlig förskola med en avdelning för yngre barn och en avdelning för äldre barn. En avdelning är en integrerad hörselförskola och två avdelningar är språkavdelningar för barn med grav språkstörning och barn med språkstörning i kombination av hörselnedsättning. På språkavdelningarna går det åtta barn per grupp och i varje grupp arbetar tre pedagoger och en logoped. För att ansöka om plats på språkavdelningarna krävs remiss från logoped. Det är hemkommunen som beviljar och finansierar platsen. Personalfördelning vid Vårängens förskola, alla fem avdelningarna Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Funktion samt specialpedagogisk kompetens Barnskötare med specialpedagogisk kompetens Barnskötare Logoped med specialpedagogisk kompetens 700% 700% 300% 280% 700% 700% 800% 800% 200% 200% 9

15 Skolskjuts Skollagen reglerar rättigheten till skolskjuts först från det att eleven börjar grundskolan (10 kap 32 skollagen). Trots att det inte existerar någon lagstadgad rätt till skolskjuts för förskolebarn har Huddinge kommun beviljat skolskjuts till barn i förskola. Kommunen har tecknat avtal med Samtrans om hand-ihandprincipen som innebär att vårdnadshavare överlämnar barnet till taxichauffören som i sin tur överlämnar barnet till förskolans personal och vice versa. Trots avtalet har incidenter inträffat där barn lämnats ensamma på vägen, inte hämtats på avtalade tider eller blivit bortglömda i bokningssystemet. Samtliga händelser har incidentrapporterats till Samtrans. Analys, slutsatser och förvaltningens förslag Förvaltningen har kommit fram till att det finns ett behov av att utöka antalet förskoleplatser för barn med tal- och språkstörning. Då allt fler vårdnadshavare efterfrågar platser i sitt närområde anser förvaltningen att det även föreligger ett behov av att sprida tal- och språkplatserna till olika geografiska områden. Både förskolepersonal och vårdnadshavare betonar vikten av en regelbunden kontakt mellan förskola och hem, vilket möjliggörs av förskoleplatser i närområdet. Utifrån den genomförda kartläggningen av förskolans nuvarande stödverksamhet och erfarenheter från andra kommuner samt med stöd i ny forskning föreslår förvaltningen förändringar av förskolans stödteam, Huddinge tal- och språkförskola samt specialförskolan Spiran. Under nedanstående rubriker presenteras förvaltningens förslag. Förskolans stödteam Förvaltningen har kartlagt vilket stöd och vilken kompetens förskolecheferna behöver i verksamheten avseende arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna har även fått möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av det stöd som stödteamet erbjudit. Kartläggningen visar att förskolecheferna efterfrågar ett närmare samarbete med specialpedagog för att kunna erbjuda ett mer direkt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Bland annat efterfrågas stöd av specialpedagogen med modellhandledning, konsultation, utformandet av handlingsplaner, observation och kompetensutveckling. Erfarenheter visar att förskolechefer som har specialpedagoger anställda i sin verksamhet uppnår en hög kvalitet på verksamheten och efterfrågar inte stödteamets specialpedagoger. Även Skolinspektionen konstaterar utifrån en granskning av rektorers pedagogiska ledarskap att specialpedagogiskt utbildad personal kan bidra med relevanta pedagogiska kunskaper och är viktiga aktörer i organisatoriska förändringar för att ge ett pedagogiskt stöd (Skolverket 2013). Utifrån genomförd kartläggning föreslår förvaltningen att stödteamet, i dess nuvarande form, upphör. Specialpedagogerna De specialpedagogiska resurserna fördelas ut till de kommunala förskoleområden som inte har specialpedagoger anställda. Därmed övergår chefsansvaret för specialpedagogerna till berörda förskolechefer. 10

16 Enligt förvaltningens förslag är det sju förskoleområden av totalt 17 3 förskoleområden som behöver förstärkas med specialpedagoger. Några förskoleområden har sedan tidigare specialpedagoger/resurspedagoger anställda i verksamheten och några förskoleområden föreslås få dela på en specialpedagogstjänst. Såväl stödteamets som specialförskolan Spirans specialpedagoger berörs av organisationsförändringen. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas överförs specialpedagogerna successivt till förskoleområdena med start 1 mars 2014, med målsättning att alla specialpedagoger är organiserade i förskoleområden den 1 september Om organisationsförslaget fastställs ska samtliga förskoleområden ha tillgång till en specialpedagogtjänst. Talpedagogerna Stödteamets två talpedagoger föreslås även fortsättningsvis vara centralt organiserade underställda enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Förvaltningen föreslår att ytterligare en talpedagog tillförs verksamheten. Huddinge tal- och språkförskola har idag en talpedagog anställd. Denne föreslås fortsättningsvis vara anställd av förskolechefen men under 50 procent av sin tjänst arbeta på uppdrag av enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Förslaget innebär att 1,5 procent tjänst arbetar som talpedagoger med 50 procent på vardera tal- och språkavdelning. De två övriga talpedagoger kommer arbeta kommunövergripande med att handleda medarbetare i kommunala och fristående verksamheter. Talpedagogerna ska ingå i ett nätverk samt kontinuerligt kompetensutvecklas inom området språk- och kommunikation bland annat inom teckenkommunikation. En logopedtjänst på 20 procent ska tillföras verksamheten och ingå i nätverket. Genom nätverket får logopeden möjlighet att överföra forskning till praktisk verksamhet via talpedagogerna. Enhetschefen för förskolans stödverksamhet föreslås ansvara för kompetensutvecklingen av talpedagogerna. Logoped Förvaltningen föreslår att en logopedtjänst tillförs verksamheten på 20 procent för att handleda talpedagogerna kring modeller och arbetssätt för språkstörda barn utifrån forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Logopeden föreslås leda nätverket med talpedagogerna. Personalfördelning stödteamet enligt förvaltningens förslag Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Enhetschef Talpedagog fördelat på tal- och språkavdelningar i Skogås och Flemingsberg med 50 procent på vardera 3 Undantaget förskoleområdet pedagogisk omsorg, öppna förskolorna och specialförskolan Sländan. 11

17 avdelningen Talpedagog 50 procent 50 procent på uppdrag av enhetschefen för arbete på tal- och språkavdelning i centrala Huddinge Talpedagog för handledning av kommunala och fristående verksamheter i hela kommunen Talpedagog 100 procent 80 procent för handledning av kommunala och fristående verksamheter i hela kommunen Logoped 20 procent 20 procent Utredningssekreterare/ administratör 100 procent Fördelat med 25 procent på stödteamet och 75 procent förskoleavdelningen Enhetschef för förskolans stödverksamhet behövs för bedömning, handledning och administration kring barn i behov av särskilt stöd. Utredningssekreterare/ administratör som arbetar mot fristående och kommunal verksamhet samt förskoleavdelningen. Talpedagoger och Logoped ingår i organisationen. Avtal om stödteamets handledning för fristående verksamheter Den 31 mars 2014 upphör avtalen om stödteamets handledning för fristående verksamheter. Detta innebär att de som ingått i avtalet från och med den 1 april 2014 får möjlighet att välja om de vill använda specialpedagogen i stödteamet fram till och med den 31 augusti eller om de vill få ut cirka 41 kr per barn och månad. Förvaltningens förslag innebär att samtliga fristående förskolor från och med den 1 september 2014 själva behöver organisera specialpedagogiskt stöd och får ut en månatlig ersättning för detta. Ersättningen beräknas vara cirka 83 kr per barn och månad och som betalas ut månadsvis under I Verksamhetsplan för 2015 tas nytt beslut om belopp. Pedagogisk omsorg kan få specialpedagogiskt stöd av enhetschefen vid behov samt tillgång till talpedagogerna. De fristående verksamheterna får även fortsättningsvis tillgång till handledning av stödorganisationens två talpedagoger. Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning Huddinge tal- och språkförskola Enligt förvaltningens förslag delas tal- och språkförskolan upp i två inkluderade tal- och språkavdelningar. Den ena avdelningen placeras i centrala Huddinge och den andra avdelningen behålls i nuvarande lokaler i Rosenhill i Flemingsberg. Under 2015 öppnas en ny förskola, Bergsnäs 26, i området Vistaberg. I samband med detta föreslås att den inkluderade tal- och språkavdelningen i Rosenhill flyttas till en annan förskola i ett annat geografiskt område. 12

18 Förvaltningen föreslår att tal- och språkavdelningarna blir en inkluderande verksamhet med plats för maximalt 15 barn varav 5 barn med tal- och språksvårigheter samt 10 barn med typisk språkutveckling. Förvaltningen föreslår att fler inkluderande tal- och språkavdelningar öppnas i andra delar av kommunen om behov av utökning av platser uppstår. Förslaget att arbeta inkluderande grundar sig på ny forskning i ämnet samt erfarenheter från andra kommuner och Stockholms Läns Landstings översyn av logopedinsatser till förskolor. Enligt förvaltningens förslag föreslås tal- och språkavdelningarna bemannas på samma sätt som den befintliga inkluderade tal- och språkavdelningen på Fugan med tre personal; förskollärare och barnskötare samt stödteamets talpedagog. Talpedagogen tjänstgör 50 procent på tal- och språkavdelningen. Personalfördelning vid de inkluderade tal- och språkavdelningarna enligt förvaltningens förslag Funktion Barnskötare Talpedagog4 Logoped Grundtjänstgöringsgr Faktisk tjänstgöringsgrad ad 50 procent 50 procent 20 procent 20 procent för handledning av personalen på tal- och språkavdelningarna Tal- och språkavdelningen bemannas av två förskollärare och en barnskötare som samt en talpedagog på som tjänstgör 50 procent. Förskollärarna och barnskötaren är anställda av berörd förskolechef och talpedagogen är anställd av eller arbetar på uppdrag av enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Talpedagogen kommer att ha kontakt med en logoped och kontinuerligt handledas av logopeden. Samtlig personal på de inkluderande tal- och språkavdelningarna ska ha fortbildning inom teckenkommunikation samt kunskaper inom tal- och språkutveckling. Förvaltningen föreslår vidare att kompetensutveckling för personalen på dessa avdelningar sker genom medverkan i nätverk, handledning av logoped samt extern fortbildning. Enhetschefen för förskolans stödverksamhet ansvarar för kompetensutvecklingen av personalen vid de inkluderande tal- och språkavdelningarna. Enligt förvaltningens förslag skulle det finnas tre inkluderande tal- och språkavdelningar i de geografiska områdena Skogås, Flemingsberg och centrala Huddinge. Detta skulle innebära ett något ökat antal av platser för barn med taloch språksvårigheter samt en möjlighet att tillgodose vårdnadshavares önskan om en plats i närområdet. 4 Talpedagogen arbetar på tal- och språkavdelningen men är anställd av enhetschefen för förskolans stödverksamhet eller arbetar på uppdrag av enhetschefen. 13

19 Ansökningsprocessen föreslås vara densamma som tidigare. Ansökan om plats ställs till enhetschefen och med ansökan bifogas logopedutlåtande samt andra intyg som styrker barnets behov av särskilt stöd. Fugans tal- och språkavdelning Den inkluderande tal- och språkavdelning på förskolan Fugan föreslås kvarstå enligt nuvarande form. Specialförskolan Spiran Genom erfarenheter, förändrat förhållningssätt och utbildningsinsatser har kompetensen ökat i verksamheterna vad gäller att erbjuda adekvat stöd till barn med socioemotionella och/eller neuropsykiatriska problem. Det inkommer färre ansökningar till förvaltningen om placering vid specialförskolan Spiran. Till hösten 2014 finns för närvarande endast två barn inskrivna på Spiran. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att specialförskolan Spiran avvecklas till hösten De två barn har behov av fortsatt förskoleplacering kommer att återföras till tidigare placering tillsammans med medföljande resurspedagog från specialförskolan Spiran. Övriga specialpedagoger kommer att erbjudas tjänst som specialpedagog i något av förskoleområdena. Förvaltningen kommer att bevaka om behovet av stödet förändras för dessa barn. Specialförskolan Sländan Behovet av att kunna erbjuda barn med flerfunktionsnedsättningar placering på specialförskolan Sländan kvarstår. Det finns små möjligheter att erbjuda dessa barn adekvat stöd inom den ordinarie verksamheten då barnen bland annat kräver anpassning av lokaler och individuella hjälpmedel såsom ståskal och permobiler. Skolskjuts Kommunens specialförskolor är geografiskt placerade inom ett snävt område och erbjuder plats till barn som bor i hela kommunen. Detta kan innebära lång resväg för många föräldrar och svårigheter att hämta och lämna barnen på förskolan. Vårdnadshavare har haft möjlighet att ansöka om skolskjuts till och från specialförskolorna. Mot bakgrund av bestämmelserna i skollagen, vikten av kontinuerlig föräldrakontakt med förskolan och de incidenter som inträffat, har förvaltningen intagit en mer restriktiv hållning vid beslut om skolskjuts för förskolebarn. Med förvaltningens förslag att istället erbjuda inkluderade tal- och språkavdelningar i fler områden förväntas behovet av skolskjuts att minska. Vårängens språkförskola Förvaltningen kommer fortsättningsvis att köpa platser på den fristående språkförskolan Vårängen om det finns önskemål och behov från vårdnadshavare. Samlad ekonomisk analys av förvaltningens förslag Stödverksamhetens totala budget under 2014 är 38 mnkr. Ekonomin för stödverksamheten innefattar bemanning av stödteamet, lokalkostnader, skolskjutsar och stöd till de kommunala specialförskolorna utöver grundbeloppet samt köp av verksamhet från framförallt Vårängens förskola för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Ekonomin innefattar också det belopp som utgår till fristående enheter. 14

20 Ekonomi stödteamet De fristående verksamheterna får tillgång till administration och stöd kring placeringar och tilläggsbelopp från enhetschefen för förskolans stödverksamhet. De får även tillgång till handledning av talpedagogerna samt en del av utredningssekreteraren i samband med tilläggsbelopp och placering. Logopedtjänst på 20 procent ingår som stöd till talpedagogerna. Då stödteamet och Spiran planeras avvecklas kommer de kommunala förskoleverksamheterna få ut en öronmärkt ersättning som ska användas till specialpedagogtjänster inom förskoleområdena. För att uppnå lika villkor i resursfördelningen mellan kommunala och fristående enheter utgår 83 kr per barn och månad från och med 1 september 2014 till de fristående förskolorna. Den kommunala och fristående pedagogiska omsorgen får stöd genom enhetschefen för förskolans stödverksamhet och tillgång till talpedagogerna. Tal- och språkavdelningar Kostnaden för Huddinge tal- och språkförskola uppgick till 2,8 mnkr 2013 utöver grundbeloppet för 12 barn. Den nya organisationen med tre inkluderade tal- och språkavdelningar beräknas uppgå till cirka 3,3 mnkr utöver grundbeloppet. Beräkningen grundar sig på att tal- och språkförskolan anslagsfinansieras med 1,9 mnkr fram till 31 augusti Det kommer att utgå ett placeringsbelopp på tkr per barn och månad för barn med språkstörning som är placerat på den inkluderade tal-och språkavdelningen. Placeringsbeloppet ska gå till kostnader för färre barn i barngruppen, högre personaltäthet, två förskollärare och en barnskötare samt kompetensutvecklingsinsatser för personalen på avdelningen. Dessutom finns 50 procent talpedagog per tal- och språkavdelning samt tillgång till 20 procent logopedtjänst. Dessa tjänster ingår i stödverksamheten och motsvarar cirka 0,3 mnkr. Spiran Kostnaden för Spiran uppgick till 3,8 mnkr utöver grundbeloppet. I budget för 2014 kvarstår anslagsfinansieringen fram till 31 augusti Därefter avvecklas verksamheten och anslagsfinansieringen övergår dels till tilläggsbelopp, dels till specialpedagogiska resurser. Konsekvensanalys Förvaltningen har genomfört en konsekvensanalys av förslaget till organisationsförändring av förskolans stödverksamhet. Förvaltningen bedömer att förslaget om att ha tre inkluderade tal- och språkavdelningar i olika geografiska områden får stöd i såväl ny forskning som erfarenheter från andra kommuner. En inkluderad tal- och språkavdelning, med tillgång till både barn på samma språkutvecklingsnivå och barn med typisk språkutveckling kan gynna barn med tal- och språkstörning. De beskrivna kommunernas språkavdelningar bemannas av logoped, barnskötare och förskollärare. Enligt förvaltningens förslag kommer kommunens tal- och språkavdelningar att bemannas av talpedagoger, förskollärare och barnskötare i verksamheten samt ha en logopedkontakt knuten till talpedagogerna. 15

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp för 2015

Beslut om bidragsbelopp för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-09 FSN-2014/431.601 1 (7) Beslut om bidragsbelopp för 2015 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete.

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete. Uppsala KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomson Giggi 2016-03-21 UBN-2016-0860 Utbildningsnämnden Genomlysning av modersmål i förskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola För att söka till språkförskolan krävs logopedremiss. Bedömningen från dig är det viktigaste underlaget för att kunna ta beslut om vilka barn som

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning grin Skolinspektionen Bes Huvudman info.forskolansputnik@gmail.com Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskolans konsultoch stödgrupp

Förskolans konsultoch stödgrupp Förskolans konsultoch stödgrupp ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH FRITID RESURSENHETEN Förskolans konsultoch stödgrupp Inom Förskolans Konsult- och stödgrupp finns olika

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-15 FSN-2014/439.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge -

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Regeringsbeslut I:6 2008-09-25 U2008/6144/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (1 bilaga)

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Tilläggsbelopp. information och handledning

Tilläggsbelopp. information och handledning 2015-06-17 Tilläggsbelopp information och handledning 1 2015-06-17 Innehåll 1. Bakgrund tilläggsbelopp... 3 2. Tilläggsbelopp avser... 3 3. Tilläggsbelopp avser inte... 3 4. Kriterier för att söka tilläggsbelopp...

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-20 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Riktlinjer för övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Riktlinjer för övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-06-27 Handläggare Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till Till Södermalms stadsdelsnämnd 22 augusti 2013 förskola

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

SPRÅKFÖRSKOLA I VÄSTRA STOCKHOLM

SPRÅKFÖRSKOLA I VÄSTRA STOCKHOLM Bilaga 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (12) 2012-03-19 SPRÅKFÖRSKOLA I VÄSTRA STOCKHOLM Bakgrund I stadens budget för 2012 ges utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Hjälpredan. Utvecklingsstörning

Hjälpredan. Utvecklingsstörning Hjälpredan 2015 Utvecklingsstörning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhetsrappol Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Ulvarna belägen i Karlstad kommun 1 (9) Beslut I detta

Läs mer

Barngruppers storlek och sammansättning

Barngruppers storlek och sammansättning Malmö stad Förskoleförvaltningen Barngruppers storlek och sammansättning En reviderad och utökad kartläggning BESKRIVNING AV KARTLÄGGNINGEN 1 Förskolor från f.d. stadsdel Limhamn-Bunkeflo har inte lämnat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0 Hjälpredan 2015 Autism Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Barnhälsoplan Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum

27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-01 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Dnr BUN 2016/93 27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan

Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-03-25 Handläggare: Johan Alm Tel. 08-508 33 736 Till Utbildningsnämnden 2013-04-18 Förslag till nytt system för tilläggsbelopp

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-01 Utdrag ur läroplanerna Lpfö-98, reviderad 2010* 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Förskolan ska samverka

Läs mer

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Ingela Mellbin Förskolechef Amiralens förskoleområde Innehållsförteckning 1. Organisationsöversikt 2. Lagar och förordningar 3. Förskolechefens

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Bilagor Utredning om resursavdelningar i förskoleverksamheten

Bilagor Utredning om resursavdelningar i förskoleverksamheten Yvonne Carehag Gustafsson - at314 E-post: yvonne.carehag.gustafsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-10-25 Dnr: 2011/428-BaUN-625 Barn- och ungdomsnämnden Införande av resursförskolor

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Besiuti; Huvudman bildningsforvaltningenaoskarshamn.se Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Påskallaviks förskola i Oskarshamns kommun Skolinspektionen Box 156, 221

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola Skolstöd INFORMATION 2017-11-21 Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och sjukvårdspolitik Datum: 2001-07-17 Mottagare: Skolstyrelser/

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Andel förskollärare, %

Andel förskollärare, % Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 214-4-27 Ärende/nr: 214/4 Kultur- och utbildningsnämnden Rapport- Uppföljning personal, barn statistik SCB 213 Per den 1 oktober varje år samlar

Läs mer

Kompetensutveckling om språkstörning för förskolans personal

Kompetensutveckling om språkstörning för förskolans personal Kompetensutveckling om språkstörning för förskolans personal 2015-04-22 Kompetenscentrum Tal och språk Umeå kommun Christina Nordlund, logoped Anna Nordström, förskollärare Meta Engström, förskollärare

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-30 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg? Vad är pedagogisk omsorg? Annan pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg? Samlingsbegrepp Föräldrar väljer Ska stimulera barns utveckling och lärande Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läs mer