Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet Förslag till beslut 1. Nämnden har tagit del av och godkänner rapporten Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet. 2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om förändring av Huddinge tal- och språkförskola som istället delas upp i två inkluderande tal- och språkavdelningar från och med den 1 september Nämnden godkänner förvaltningens förslag att fördela stödteamets specialpedagogiska resurser till de kommunala förskolorna och de fristående förskolorna från och med den 1 september Nämnden godkänner förvaltningens förslag att specialförskolan Spiran avvecklas och finansieringen för förskolan förs över som sökbart tilläggsbelopp och specialpedagogiska resurser till de kommunala förskolorna och de fristående förskolor från och med den 1 september Nämnden godkänner förvaltningens förslag att den kommunala och fristående pedagogiska omsorgen får stöd genom enhetschefen för förskolans stödverksamhet och tillgång till talpedagogerna. Sammanfattning Förvaltningen har under de senaste åren uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat i jämförelse med tidigare år. För att kunna erbjuda förskoleplatser till det ökade antalet barn med tal- och språksvårigheter och samtidigt möta efterfrågan på förskoleplatser i närområdet föreslår förvaltningen en förändring av Huddinge tal- och språkförskola. Enligt förvaltningens förslag skulle den delas upp i två inkluderande tal- och språkavdelningar i de geografiska områdena centrala Huddinge och Flemingsberg. Den nuvarande tal- och språkavdelningen i Skogås kvarstår. Detta skulle innebära ett något ökat antal av platser för barn med tal- och språksvårigheter samt en möjlighet att tillgodose vårdnadshavares önskan om en plats i närområdet. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) Förvaltningen föreslår att specialförskolan Spiran avvecklas till hösten Utifrån genomförd kartläggning föreslår förvaltningen att stödteamet, i dess nuvarande form, upphör och specialpedagogiska resurserna fördelas i förskoleområdena. Under förutsättningar att beslut fattas kommer stödteamet och Spiran att avvecklas och de kommunala förskoleverksamheterna får ut en öronmärkt ersättning som ska användas till specialpedagogtjänster inom förskoleområdena. För att uppnå lika villkor i resursfördelningen mellan kommunala och fristående enheter utgår 83 kr per barn och månad från och med 1 september 2014 till de fristående förskolorna. I Verksamhetsplan för 2015 tas nytt beslut om belopp. De fristående verksamheterna får även fortsättningsvis tillgång till handledning av stödorganisationens två talpedagoger. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har under de senaste åren uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat i jämförelse med tidigare år. En stor del av de konsultationsuppdrag från förskolecheferna som inkommit till stödteamet har berört stöd och handledning i arbetet kring barn med tal- och språksvårigheter. Likaså har flera av ansökningarna om tilläggsbelopp avsett stödinsatser för barn med tal- och språksvårigheter. Skollagen och läroplanen för förskolan föreskriver att barn som är i behov särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Det är förskolechefen som är ansvarig för att tillgodose detta stöd under barnets vistelse i verksamheten. Utöver förskolechefens ansvar för barn i behov av särskilt stöd erbjuder kommunen möjlighet till placering vid någon av kommunens tre specialförskolor eller den inkluderade tal- och språkavdelningen i Skogås samt handledning och konsultation från förskolans stödteam. Förvaltningen har kartlagt vilket stöd och vilken kompetens förskolecheferna behöver i verksamheten avseende arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna har även fått möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av det stöd som stödteamet erbjudit. Förvaltningen har tagit del av ny forskning inom språkområdet, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landstings översyn av logopedinsatser till förskolor och andra kommuners organisering av tal- och språkverksamheter. Förvaltningen har även varit i kontakt med

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolporten och Skolverket kring rekommendationer och forskning. Förvaltningen har ställt samman en rapport som finns med som bilaga till ärendet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har kommit fram till att det finns ett behov av att utöka antalet förskoleplatser för barn med tal- och språkstörning. Då allt fler vårdnadshavare efterfrågar platser i sitt närområde anser förvaltningen att det även föreligger ett behov av att sprida tal- och språkplatserna till olika geografiska områden. Både förskolepersonal och vårdnadshavare betonar vikten av en regelbunden kontakt mellan förskola och hem, vilket möjliggörs av förskoleplatser i närområdet. Kartläggningen visar att förskolecheferna efterfrågar ett närmare samarbete med specialpedagog för att kunna erbjuda ett mer direkt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Bland annat efterfrågas stöd av specialpedagogen med modellhandledning, konsultation, utformandet av handlingsplaner, observation och kompetensutveckling. Erfarenheter visar att förskolechefer som har specialpedagoger anställda i sin verksamhet uppnår en hög kvalitet på verksamheten och efterfrågar inte stödteamets specialpedagoger. Utifrån genomförd kartläggning föreslår förvaltningen att stödteamet, i dess nuvarande form, upphör. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas överförs specialpedagogerna successivt till förskoleområdena som inte har specialpedagoger anställda med start 1 mars Målsättning är att alla specialpedagoger är organiserade i förskoleområden den 1 september Därmed övergår chefsansvaret för specialpedagogerna till berörda förskolechefer. Enligt förvaltningens bedömning behövs enhetschef för förskolans stödverksamhet för bedömning, beslut på delegation från förskolenämnden om tilläggsbelopp, placering i specialförskola, skolskjuts, handledning och administration kring barn i behov av särskilt stöd. En utredningssekreterare/administratör ska ingå i organisationen och arbeta mot fristående och kommunal verksamhet samt förskoleavdelningen. Talpedagoger och Logoped ingår i organisationen. Stödteamet har två talpedagogstjänster som föreslås även fortsättningsvis vara centralt organiserade underställda enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Förvaltningen föreslår att ytterligare 1,5 procent tjänst som talpedagog tillförs stödteamet. En logopedtjänst på 20 procent ska tillföras

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) verksamheten för att handleda talpedagogerna kring modeller och arbetssätt för språkstörda barn utifrån forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Enligt förvaltningens förslag skulle det finnas tre inkluderande tal- och språkavdelningar i de geografiska områdena Skogås, Flemingsberg och centrala Huddinge. Detta skulle innebära ett något ökat antal av platser för barn med tal- och språksvårigheter samt en möjlighet att tillgodose vårdnadshavares önskan om en plats i närområdet. Finns behov av fler platser för barn med tal och språksvårigheter föreslår förvaltningen ytterligare inkluderade avdelningar i andra områden. Genom erfarenheter, förändrat förhållningssätt och utbildningsinsatser har kompetensen ökat i verksamheterna vad gäller att erbjuda adekvat stöd till barn med socioemotionella och/eller neuropsykiatriska problem. Det inkommer färre ansökningar till förvaltningen om placering vid specialförskolan Spiran. Till hösten 2014 finns för närvarande endast två barn inskrivna på Spiran. Förvaltningen föreslår att specialförskolan Spiran avvecklas till hösten De två barn har behov av fortsatt förskoleplacering kommer att återföras till tidigare placering tillsammans med medföljande resurspedagog från specialförskolan Spiran. Övriga specialpedagoger kommer att erbjudas tjänst som specialpedagog i något av förskoleområdena. Under förutsättningar att beslut fattas kommer stödteamet och Spiran att avvecklas och de kommunala förskoleverksamheterna får ut en öronmärkt ersättning som ska användas till specialpedagogtjänster inom förskoleområdena. För att uppnå lika villkor i resursfördelningen mellan kommunala och fristående enheter utgår 83 kr per barn och månad från och med 1 september 2014 till de fristående förskolorna. I Verksamhetsplan för 2015 tas nytt beslut om belopp. Den kommunala och fristående pedagogiska omsorgen får stöd genom enhetschefen för förskolans stödverksamhet och tillgång till talpedagogerna. Förvaltningens förslag innebär även att samtliga fristående förskolor från och med den 1 september 2014 själva behöver organisera specialpedagogiskt stöd och får ut en månatlig ersättning för detta.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (5) De fristående verksamheterna får även fortsättningsvis tillgång till handledning av stödorganisationens två talpedagoger. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Rapport: Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet Beslutet delges Inga-Lill Lundqvist, förskolechef vid Spiran, Sländan och Huddinge tal- och språkförskola Akten

6 FSN-2013/FSN-2013/415 Diarienummer: FSN-2013/ Rapport: Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet Januari 2014

7 Innehåll Inledning och bakgrund 3 Forskningsöversikt kring tal- och språk 3 Erfarenheter från andra kommuner 4 Beskrivning av nuläge 6 Förskolans stödteam 6 Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning 6 Huddinge tal- och språkförskola, Flemingsberg 7 Inkluderad tal- och språkavdelning vid förskolan Fugan, Skogås 7 Ansökningsprocess vid placering i Huddinge tal- och språkförskola samt inkluderad tal- och språkavdelningen vid förskolan Fugan, Skogås 8 Specialförskolan Spiran, Flemingsberg 8 Specialförskolan Sländan, Segeltorp 8 Ansökningsprocess vid placering till Spiran och Sländans specialförskolor 9 Fristående specialförskola i Huddinge kommun 9 Skolskjuts 10 Analys, slutsatser och förvaltningens förslag 10 Förskolans stödteam 10 Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning 12 Huddinge tal- och språkförskola 12 Fugans tal- och språkavdelning 14 Specialförskolan Spiran 14 Specialförskolan Sländan 14 Skolskjuts 14 Vårängens språkförskola 14 Samlad ekonomisk analys av förvaltningens förslag 14 Konsekvensanalys 15 Uppföljning av organisationsförändringen 16 Referenser 17 HANDLÄGGARE Sandra Berwing Utredningssekreterare Förskoleavdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2

8 Inledning och bakgrund Förvaltningen har under de senaste åren uppmärksammat att antalet barn med taloch språksvårigheter ökat i jämförelse med tidigare år. En stor del av de konsultationsuppdrag från förskolecheferna som inkommit till stödteamet har berört stöd och handledning i arbetet kring barn med tal- och språksvårigheter. Likaså har flera av ansökningarna om tilläggsbelopp avsett stödinsatser för barn med tal- och språksvårigheter. Språk och kommunikation är viktiga identitetsskapande faktorer och verktyg för att förstå och hantera tillvaron och för att kunna samspela med andra människor. Under förskoletiden grundläggs barnets språkutveckling och det är därför av stor vikt att barn med språkstörning får tillgång till adekvata insatser under den här perioden (Nettelbladt och Salameh 2007). Förvaltningens kompetensutvecklingsinsatser genom Bada i språk, inrättandet av språkpiloter samt arbetet med IKT, informations- och kommunikationsteknologi har bidragit till en högre medvetenhet och kunskap hos förskolechefer och medarbetare om barns språkutveckling. Fler utvecklingsinsatser inom språkområdet behövs i såväl förskolan som i de övriga skolformerna och detta kommer fortsättningsvis att vara ett prioriterat område under 2014 och tre år framåt. Parallellt med att behoven av stödinsatser ökat, har barns rätt till stöd och ansvaret för det särskilda stödet förtydligats i den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan. Bland annat betonas förskolechefens ansvar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver. Detta innebär ett förändrat arbetssätt för förskolechefer, förskollärare och arbetslag. Mot ovanstående bakgrund har förvaltningen under 2013 genomfört en kartläggning av den specialpedagogiska kompetensen inom förskoleverksamheten samt undersökt vilka utvecklingsbehov som föreligger i verksamheten. Kartläggningen har bland annat skett genom samtal med förskolechefer och enhetschefen för förskolans stödverksamhet om upplevelser och bedömning kring antalet barn med tal- och språksvårigheter samt den kompetens som behövs för att stödja verksamheten. Förvaltningen har tagit del av ny forskning inom språkområdet, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landstings översyn av logopedinsatser till förskolor och andra kommuners organisering av tal- och språkverksamheter. Förvaltningen har även varit i kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolporten och Skolverket kring rekommendationer och forskning. Forskningsöversikt kring tal- och språk Tal- och språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och/eller förstå språk. Den som har en språkstörning kan ha ett avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse. En tal- och språkstörning omfattar något eller flera av de språkliga områdena; fonologi (språkljud), grammatik (ordböjning, satsbyggnad), semantik(ordets betydelse), pragmatik (situationsanpassad språkanvändning) (Hjärnfonden, Nettelbladt och Salameh 2007). Enligt rapporter och forskning inom språkområdet har cirka 5 8 procent av barn i förskoleåldern någon form av språkstörning av varierande grad (Nettelbladt och 3

9 Salameh 2007). Cirka 1 procent av barn i förskoleåldern har grav språkstörning, vilket innebär att språksvårigheten finns kvar i vuxen ålder (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DBH). Forskning har visat att språkstörning inte är ett statiskt tillstånd utan kan variera över tid och i olika situationer (Nettelbladt och Salameh 2007). Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) sker barnets språkutveckling i ett ständigt samspel mellan barnet och dess närmaste omgivning, i olika situationer och med olika samtalspartners. Barnets språkutveckling är beroende av biologiska och kognitiva förutsättningar, men författarna menar att det krävs en språklig stimulerande omgivning för att barnet verkligen ska utveckla sitt språk. Barbro Bruce har i sin doktorsavhandling från Lunds universitet bland annat undersökt hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för naturliga och professionella samtalskontexter. Avhandlingen berör språk- och kommunikationsproblem hos barn och är uppbyggd i fyra studier varav syftet i studie tre var att undersöka hur barn med språkstörning verbalt interagerar med barn med typisk språkutveckling utifrån ålder och språkutvecklingsnivå. I studie tre jämfördes dialoger mellan barn med språkstörning och åldersmatchade barn med typisk språkutveckling samt barn som var på samma språkutvecklingsnivå. Resultaten från studien visade att barn med språkstörning stimuleras av lek med jämnåriga barn med typisk språkutveckling både vad gäller språklig uttrycksförmåga och förmågan att lyssna och knyta an till vad lekkompisen säger. Barnet med språkstörningen tenderade dock att bli mer dominerat i samtalet av sin samtalspartner. Dialogerna mellan barn på samma språkutvecklingsnivå präglades av att de var korta, dåligt sammanhållna och innehöll flera samtalsämnesbyten. I dialogerna mellan barn på samma språkutvecklingsnivå tog barnet med språkstörning fler initiativ. Slutsatsen av delstudien var att barn med språkstörning drar nytta av att ha tillgång till båda samtalskontexterna, alltså både åldersmatchade barn med typisk språkutveckling och barn på samma språkutvecklingsnivå (Bruce 2007). Erfarenheter från andra kommuner Malmö Förvaltningen har tagit del av en uppföljningsrapport genomförd av Malmö stadsförvaltning om vårdnadshavares upplevelser av den inkluderade språkavdelningen Humlan på Brodda förskola. Förskola har fem avdelningar varav en avdelning är en integrerad språkavdelning. Språkavdelningen som inrättades 1997 har plats för 16 barn varav sex platser är reserverade för barn med språkstörning. Avdelningen har en logopedkontakt som arbetar med barnen en dag i veckan. Logopeden har individuell träning med de berörda barnen och träning i smågrupper där även barn med typisk språkutveckling kan ingå. Personalen är delaktig i träningspassen och handleds av logopeden. Personalen på avdelningen har successivt kompetensutvecklats inom språkområdet. Under 2008 genomförde Malmö stadsförvaltning en uppföljning av vårdnadshavarnas upplevelse av språkavdelningen samt hur de upplevde barnets fortsatta språkutveckling efter att de avslutat sin placering på språkavdelningen. 4

10 Resultatet som bygger på intervjuer med vårdnadshavare till 26 barn visar att en tydlig majoritet, 25 av 26 vårdnadshavare, var positiva till verksamheten och särskilt stödet från logopeden. Flera vårdnadshavare uppgav att det stöd barnen fått på språkavdelningen utgjort en bra grund inför barnets fortsatta skolgång. Några vårdnadshavare uppgav däremot svårigheter vid övergången till förskoleklass. Uppsala Botulvs förskola har fem avdelningar med två avdelningar där tal- och språkförsenade barn inkluderas i barngruppen. Tal- och språkavdelningarna har plats för 15 barn varav fyra barn har språkstörningar. Avdelningarna bemannas av förskollärare, barnskötare och en logopedkontakt är knuten till verksamheten. Logopeden arbetar enskilt med barnen samt i mindre grupper där både barn med språkstörningar och barn med typisk språkutveckling ingår. Logopeden informerar även personalen på avdelningarna kring olika träningsmodeller. Stockholm stads utredning Språkförskola i västra Stockholm Utbildningsförvaltningen i Stockholm har liksom barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat. I Stockholm finns sedan tidigare språkförskolan Bamse med plats för 24 med språkstörning. Språkförskolan Bamse har tre avdelningar med åtta förskoleplatser för språkstörda barn. Bamse har ingen inkluderande verksamhet utan är en specialförskola. Respektive avdelning bemannas av tre förskollärare och en logoped. Landstinget lämnar bidrag till logopedinsatserna. Med anledning av det ökade antalet barn med tal- och språkstörning har utbildningsförvaltningen i Stockholm planerat att utöka antalet språkplatser och föreslår en integrerad språkavdelning i en annan stadsdel. Den föreslagna språkavdelningen utformas som en specialavdelning på en vanlig förskola och samarbete med övriga avdelningar förordas. Gruppstorleken förslås vara åtta barn med språkstörning och bemannas av tre förskollärare och en logoped. Slutsatser från Hälso- och sjukvårdsnämndens, Stockholms läns landsting, skrivelse Översyn av logopedinsatser i språkförskola Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har under 2008 genomfört en översyn av logopedinsatser i språkförskolor inom Stockholms län. Syftet med översynen var att klargöra landstingets roll gällande logopedinsatser samt förslag till framtida ställningstagande. Slutsatserna från översynen var bland annat att integrerad språkförskoleverksamhet förordas, antingen som en språkenhet på en vanlig förskola eller en blandad avdelning med språkstörda barn och barn med typisk språkutveckling på samma avdelning. Genom en inkluderad barngrupp får de språkstörda barnen draghjälp i sin språkliga utveckling av de barn som har en typisk språkutveckling. Kontakt med myndigheter Enligt kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten är det viktigt att barn med språkstörningar tidigt får insatser för att stärka den språkliga förmågan. Det är gynnsamt för dessa barn att vistas i en miljö med tydlig struktur, små grupper samt personal med kunskap i ämnet. 5

11 Beskrivning av nuläge Skollagen och läroplanen för förskolan föreskriver att barn som är i behov särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Det är förskolechefen som är ansvarig för att tillgodose detta stöd under barnets vistelse i verksamheten. Utöver förskolechefens ansvar för barn i behov av särskilt stöd erbjuder kommunen möjlighet till placering vid någon av kommunens tre specialförskolor eller den inkluderade tal- och språkavdelningen i Skogås samt handledning och konsultation från förskolans stödteam. Förskolans stödteam Förskolans stödteam består av en chef och sex medarbetare enligt tabellen nedan. Personalfördelning stödteamet Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Enhetschef Specialpedagog Specialpedagog 100 procent 80 procent Specialpedagog 100 procent 25 procent Resurspedagog Talpedagog Talpedagog 100 procent 80 procent Enhetschefen beslutar på delegation från förskolenämnden om tilläggsbelopp, placering i specialförskola, skolskjuts samt leder och fördelar arbetet inom stödteamet. Specialpedagogerna arbetar med handledning och konsultation kring barn i behov av särskilt stöd till förskolans medarbetare på uppdrag av respektive förskolechef. Talpedagogen arbetar med barnet och handleder förskolans medarbetare i ett individuellt språkutvecklande arbetssätt. De kommunala verksamheterna har tillgång till handledning och konsultation från stödteamet. Fristående verksamheter har haft möjlighet att välja om de vill ingå i förskolans stödorganisation och därmed ta del av stödteamets erbjudande av handledning eller om de vill organisera eget stöd. De som valt att ingå i förskolans organisation har tecknat ett avtal med förvaltningen på tre år. Avtalet löper ut den 31 mars Fristående verksamheter som istället valt att organisera eget stöd för barn i behov av särskilt stöd har fått ut en ersättning motsvarande 500 kr per barn och år. En majoritet av de fristående verksamheterna har valt att ingå i förvaltningens stödorganisation. Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning I Huddinge kommun finns för närvarande tre kommunala specialförskolor som är inriktade på olika funktionsnedsättningar. Förskolan Sländan är inriktat på barn med flerfunktionsnedsättningar, förskolan Spiran inriktar sig på barn med problem relaterade till socioemotionella och/eller neuropsykiatriska orsaker och Huddinge tal- och språkförskola samt tal- och språkavdelningen på förskolan Fugan inriktar sig på barn med en avvikande tal- och språkutveckling. I kommunen finns även 6

12 Vårängens språkförskola som drivs i fristående regi. För att gå på en specialförskola krävs att barnet har stora behov av särskilt stöd. Huddinge tal- och språkförskola, Flemingsberg I det geografiska området Flemingsberg finns den kommunala specialförskolan Huddinge tal- och språk. För närvarande är tolv barn inskrivna i verksamheten. Sex av dessa barn kommer att börja förskoleklass till hösten Personalfördelning vid Huddinge tal- och språkförskola Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad 50 procent 50 procent 1 Talpedagog/Specialpedagog 50procent 50 procent /talpedagog Personalen arbetar med barnen både enskilt och i grupp. Barnens logoped från landstinget arbetar med barnen en dag i veckan samt handleder personalen. Inkluderad tal- och språkavdelning vid förskolan Fugan, Skogås Under hösten 2013 öppnade en inkluderad tal- och språkavdelning vid förskolan Fugan i Skogås. På avdelningen finns plats för fem barn med tal- och språksvårigheter och tio barn med typisk språkutveckling. Personalfördelning vid tal- och språkavdelningen Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Barnskötare Talpedagog 2 50 procent 50 procent Samtlig personal på tal- och språkavdelningen har fortbildning inom teckenkommunikation samt kunskaper inom tal- och språkutveckling. På avdelningen finns tre personal; förskollärare och barnskötare samt stödteamets talpedagog. Talpedagogen tjänstgör 50 procent på tal- och språkavdelningen samt 50 procent som stöd till övriga förskolor och pedagogisk omsorg. 1 Talpedagogen är anställd av förskolechefen 2 Talpedagogen arbetar på tal- och språkavdelningen men är anställd av enhetschefen för stödverksamhet och ingår för närvarande i stödteamet. 7

13 Ansökningsprocess vid placering i Huddinge tal- och språkförskola samt inkluderad tal- och språkavdelningen vid förskolan Fugan, Skogås För att ett barn ska kunna erbjudas plats på tal- och språkförskola eller den inkluderade tal- och språkavdelningen måste ett logopedutlåtande finnas som styrker att barnet har omfattande tal- och språksvårigheter. Barnet ska även ha en pågående logopedkontakt genom landstingets försorg. En bedömning av vilken förskoleplats barnet ska erbjudas görs av enhetschefen för förskolans stödverksamhet tillsammans med berörd förskolechef och talpedagog utifrån inkommen ansökan och intyg. Specialförskolan Spiran, Flemingsberg Spiran är en specialförskola för barn med problem relaterade till socioemotionella och/eller neuropsykiatriska orsaker. Dessa kan uttryckas som svårigheter i kommunikation och samspel som primärt inte beror på tal- och språkstörning. Förskolan Spiran har plats för tolv barn men har åtta barn inskrivna. Till hösten 2014 kommer sex barn att börja i grundskolan. För närvarande har inga nya ansökningar inkommit om placering vid specialförskolan Spiran. Personalfördelning vid specialförskolan Spiran Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Specialpedagog Specialpedagog Specialpedagog Socionom Socialpedagog 100 procent 87,5 procent Beteendevetare Specialförskolan Sländan, Segeltorp Sländan är en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättningar, det vill säga en kombination av funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel-/synnedsättning. Specialförskolan, som ligger i Segeltorp, har plats för sex barn. Förskolan tar emot barn från hela kommunen och i mån av plats kan även barn från andra kommuner erbjudas plats. På förskolan arbetar sex personal, både förskollärare och barnskötare med stor kunskap om och lång erfarenhet av barn med funktionsnedsättningar. Förskolan har ett nära samarbete med barnens habiliteringscenter och till Sländan kommer regelbundet sjukgymnaster, logopeder och arbetsterapeuter för att möta barnen och personalen. Vid dessa tillfällen utformas de träningsprogram som barnen behöver för sin hälsa och utveckling. 8

14 Personalfördelning vid specialförskolan Sländan Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad 100 procent 90 procent 100 procent 60 procent 100 procent 75 procent 100 procent 82 procent Barnskötare 100 procent 75 procent Barnskötare Ansökningsprocess vid placering till Spiran och Sländans specialförskolor Ansökan ställs till enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Till ansökan ska relevanta intyg bifogas exempelvis läkarutlåtande, psykologutredning, utlåtande från habiliteringen och intyg från sjukgymnast. Enhetschefens beslut om placering vid förskola sker utifrån samråd med berörd förskolechef. Fristående specialförskola i Huddinge kommun Vårängen, Flemingsberg I området Flemingsberg finns den fristående förskolan, Vårängen som är en förskola med traditionella och integrerade barngrupper. Två avdelningar är vanlig förskola med en avdelning för yngre barn och en avdelning för äldre barn. En avdelning är en integrerad hörselförskola och två avdelningar är språkavdelningar för barn med grav språkstörning och barn med språkstörning i kombination av hörselnedsättning. På språkavdelningarna går det åtta barn per grupp och i varje grupp arbetar tre pedagoger och en logoped. För att ansöka om plats på språkavdelningarna krävs remiss från logoped. Det är hemkommunen som beviljar och finansierar platsen. Personalfördelning vid Vårängens förskola, alla fem avdelningarna Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Funktion samt specialpedagogisk kompetens Barnskötare med specialpedagogisk kompetens Barnskötare Logoped med specialpedagogisk kompetens 700% 700% 300% 280% 700% 700% 800% 800% 200% 200% 9

15 Skolskjuts Skollagen reglerar rättigheten till skolskjuts först från det att eleven börjar grundskolan (10 kap 32 skollagen). Trots att det inte existerar någon lagstadgad rätt till skolskjuts för förskolebarn har Huddinge kommun beviljat skolskjuts till barn i förskola. Kommunen har tecknat avtal med Samtrans om hand-ihandprincipen som innebär att vårdnadshavare överlämnar barnet till taxichauffören som i sin tur överlämnar barnet till förskolans personal och vice versa. Trots avtalet har incidenter inträffat där barn lämnats ensamma på vägen, inte hämtats på avtalade tider eller blivit bortglömda i bokningssystemet. Samtliga händelser har incidentrapporterats till Samtrans. Analys, slutsatser och förvaltningens förslag Förvaltningen har kommit fram till att det finns ett behov av att utöka antalet förskoleplatser för barn med tal- och språkstörning. Då allt fler vårdnadshavare efterfrågar platser i sitt närområde anser förvaltningen att det även föreligger ett behov av att sprida tal- och språkplatserna till olika geografiska områden. Både förskolepersonal och vårdnadshavare betonar vikten av en regelbunden kontakt mellan förskola och hem, vilket möjliggörs av förskoleplatser i närområdet. Utifrån den genomförda kartläggningen av förskolans nuvarande stödverksamhet och erfarenheter från andra kommuner samt med stöd i ny forskning föreslår förvaltningen förändringar av förskolans stödteam, Huddinge tal- och språkförskola samt specialförskolan Spiran. Under nedanstående rubriker presenteras förvaltningens förslag. Förskolans stödteam Förvaltningen har kartlagt vilket stöd och vilken kompetens förskolecheferna behöver i verksamheten avseende arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna har även fått möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av det stöd som stödteamet erbjudit. Kartläggningen visar att förskolecheferna efterfrågar ett närmare samarbete med specialpedagog för att kunna erbjuda ett mer direkt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Bland annat efterfrågas stöd av specialpedagogen med modellhandledning, konsultation, utformandet av handlingsplaner, observation och kompetensutveckling. Erfarenheter visar att förskolechefer som har specialpedagoger anställda i sin verksamhet uppnår en hög kvalitet på verksamheten och efterfrågar inte stödteamets specialpedagoger. Även Skolinspektionen konstaterar utifrån en granskning av rektorers pedagogiska ledarskap att specialpedagogiskt utbildad personal kan bidra med relevanta pedagogiska kunskaper och är viktiga aktörer i organisatoriska förändringar för att ge ett pedagogiskt stöd (Skolverket 2013). Utifrån genomförd kartläggning föreslår förvaltningen att stödteamet, i dess nuvarande form, upphör. Specialpedagogerna De specialpedagogiska resurserna fördelas ut till de kommunala förskoleområden som inte har specialpedagoger anställda. Därmed övergår chefsansvaret för specialpedagogerna till berörda förskolechefer. 10

16 Enligt förvaltningens förslag är det sju förskoleområden av totalt 17 3 förskoleområden som behöver förstärkas med specialpedagoger. Några förskoleområden har sedan tidigare specialpedagoger/resurspedagoger anställda i verksamheten och några förskoleområden föreslås få dela på en specialpedagogstjänst. Såväl stödteamets som specialförskolan Spirans specialpedagoger berörs av organisationsförändringen. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas överförs specialpedagogerna successivt till förskoleområdena med start 1 mars 2014, med målsättning att alla specialpedagoger är organiserade i förskoleområden den 1 september Om organisationsförslaget fastställs ska samtliga förskoleområden ha tillgång till en specialpedagogtjänst. Talpedagogerna Stödteamets två talpedagoger föreslås även fortsättningsvis vara centralt organiserade underställda enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Förvaltningen föreslår att ytterligare en talpedagog tillförs verksamheten. Huddinge tal- och språkförskola har idag en talpedagog anställd. Denne föreslås fortsättningsvis vara anställd av förskolechefen men under 50 procent av sin tjänst arbeta på uppdrag av enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Förslaget innebär att 1,5 procent tjänst arbetar som talpedagoger med 50 procent på vardera tal- och språkavdelning. De två övriga talpedagoger kommer arbeta kommunövergripande med att handleda medarbetare i kommunala och fristående verksamheter. Talpedagogerna ska ingå i ett nätverk samt kontinuerligt kompetensutvecklas inom området språk- och kommunikation bland annat inom teckenkommunikation. En logopedtjänst på 20 procent ska tillföras verksamheten och ingå i nätverket. Genom nätverket får logopeden möjlighet att överföra forskning till praktisk verksamhet via talpedagogerna. Enhetschefen för förskolans stödverksamhet föreslås ansvara för kompetensutvecklingen av talpedagogerna. Logoped Förvaltningen föreslår att en logopedtjänst tillförs verksamheten på 20 procent för att handleda talpedagogerna kring modeller och arbetssätt för språkstörda barn utifrån forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Logopeden föreslås leda nätverket med talpedagogerna. Personalfördelning stödteamet enligt förvaltningens förslag Funktion Grundtjänstgöringsgrad Faktisk tjänstgöringsgrad Enhetschef Talpedagog fördelat på tal- och språkavdelningar i Skogås och Flemingsberg med 50 procent på vardera 3 Undantaget förskoleområdet pedagogisk omsorg, öppna förskolorna och specialförskolan Sländan. 11

17 avdelningen Talpedagog 50 procent 50 procent på uppdrag av enhetschefen för arbete på tal- och språkavdelning i centrala Huddinge Talpedagog för handledning av kommunala och fristående verksamheter i hela kommunen Talpedagog 100 procent 80 procent för handledning av kommunala och fristående verksamheter i hela kommunen Logoped 20 procent 20 procent Utredningssekreterare/ administratör 100 procent Fördelat med 25 procent på stödteamet och 75 procent förskoleavdelningen Enhetschef för förskolans stödverksamhet behövs för bedömning, handledning och administration kring barn i behov av särskilt stöd. Utredningssekreterare/ administratör som arbetar mot fristående och kommunal verksamhet samt förskoleavdelningen. Talpedagoger och Logoped ingår i organisationen. Avtal om stödteamets handledning för fristående verksamheter Den 31 mars 2014 upphör avtalen om stödteamets handledning för fristående verksamheter. Detta innebär att de som ingått i avtalet från och med den 1 april 2014 får möjlighet att välja om de vill använda specialpedagogen i stödteamet fram till och med den 31 augusti eller om de vill få ut cirka 41 kr per barn och månad. Förvaltningens förslag innebär att samtliga fristående förskolor från och med den 1 september 2014 själva behöver organisera specialpedagogiskt stöd och får ut en månatlig ersättning för detta. Ersättningen beräknas vara cirka 83 kr per barn och månad och som betalas ut månadsvis under I Verksamhetsplan för 2015 tas nytt beslut om belopp. Pedagogisk omsorg kan få specialpedagogiskt stöd av enhetschefen vid behov samt tillgång till talpedagogerna. De fristående verksamheterna får även fortsättningsvis tillgång till handledning av stödorganisationens två talpedagoger. Kommunala specialförskolor och inkluderad tal- och språkavdelning Huddinge tal- och språkförskola Enligt förvaltningens förslag delas tal- och språkförskolan upp i två inkluderade tal- och språkavdelningar. Den ena avdelningen placeras i centrala Huddinge och den andra avdelningen behålls i nuvarande lokaler i Rosenhill i Flemingsberg. Under 2015 öppnas en ny förskola, Bergsnäs 26, i området Vistaberg. I samband med detta föreslås att den inkluderade tal- och språkavdelningen i Rosenhill flyttas till en annan förskola i ett annat geografiskt område. 12

18 Förvaltningen föreslår att tal- och språkavdelningarna blir en inkluderande verksamhet med plats för maximalt 15 barn varav 5 barn med tal- och språksvårigheter samt 10 barn med typisk språkutveckling. Förvaltningen föreslår att fler inkluderande tal- och språkavdelningar öppnas i andra delar av kommunen om behov av utökning av platser uppstår. Förslaget att arbeta inkluderande grundar sig på ny forskning i ämnet samt erfarenheter från andra kommuner och Stockholms Läns Landstings översyn av logopedinsatser till förskolor. Enligt förvaltningens förslag föreslås tal- och språkavdelningarna bemannas på samma sätt som den befintliga inkluderade tal- och språkavdelningen på Fugan med tre personal; förskollärare och barnskötare samt stödteamets talpedagog. Talpedagogen tjänstgör 50 procent på tal- och språkavdelningen. Personalfördelning vid de inkluderade tal- och språkavdelningarna enligt förvaltningens förslag Funktion Barnskötare Talpedagog4 Logoped Grundtjänstgöringsgr Faktisk tjänstgöringsgrad ad 50 procent 50 procent 20 procent 20 procent för handledning av personalen på tal- och språkavdelningarna Tal- och språkavdelningen bemannas av två förskollärare och en barnskötare som samt en talpedagog på som tjänstgör 50 procent. Förskollärarna och barnskötaren är anställda av berörd förskolechef och talpedagogen är anställd av eller arbetar på uppdrag av enhetschefen för förskolans stödverksamhet. Talpedagogen kommer att ha kontakt med en logoped och kontinuerligt handledas av logopeden. Samtlig personal på de inkluderande tal- och språkavdelningarna ska ha fortbildning inom teckenkommunikation samt kunskaper inom tal- och språkutveckling. Förvaltningen föreslår vidare att kompetensutveckling för personalen på dessa avdelningar sker genom medverkan i nätverk, handledning av logoped samt extern fortbildning. Enhetschefen för förskolans stödverksamhet ansvarar för kompetensutvecklingen av personalen vid de inkluderande tal- och språkavdelningarna. Enligt förvaltningens förslag skulle det finnas tre inkluderande tal- och språkavdelningar i de geografiska områdena Skogås, Flemingsberg och centrala Huddinge. Detta skulle innebära ett något ökat antal av platser för barn med taloch språksvårigheter samt en möjlighet att tillgodose vårdnadshavares önskan om en plats i närområdet. 4 Talpedagogen arbetar på tal- och språkavdelningen men är anställd av enhetschefen för förskolans stödverksamhet eller arbetar på uppdrag av enhetschefen. 13

19 Ansökningsprocessen föreslås vara densamma som tidigare. Ansökan om plats ställs till enhetschefen och med ansökan bifogas logopedutlåtande samt andra intyg som styrker barnets behov av särskilt stöd. Fugans tal- och språkavdelning Den inkluderande tal- och språkavdelning på förskolan Fugan föreslås kvarstå enligt nuvarande form. Specialförskolan Spiran Genom erfarenheter, förändrat förhållningssätt och utbildningsinsatser har kompetensen ökat i verksamheterna vad gäller att erbjuda adekvat stöd till barn med socioemotionella och/eller neuropsykiatriska problem. Det inkommer färre ansökningar till förvaltningen om placering vid specialförskolan Spiran. Till hösten 2014 finns för närvarande endast två barn inskrivna på Spiran. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att specialförskolan Spiran avvecklas till hösten De två barn har behov av fortsatt förskoleplacering kommer att återföras till tidigare placering tillsammans med medföljande resurspedagog från specialförskolan Spiran. Övriga specialpedagoger kommer att erbjudas tjänst som specialpedagog i något av förskoleområdena. Förvaltningen kommer att bevaka om behovet av stödet förändras för dessa barn. Specialförskolan Sländan Behovet av att kunna erbjuda barn med flerfunktionsnedsättningar placering på specialförskolan Sländan kvarstår. Det finns små möjligheter att erbjuda dessa barn adekvat stöd inom den ordinarie verksamheten då barnen bland annat kräver anpassning av lokaler och individuella hjälpmedel såsom ståskal och permobiler. Skolskjuts Kommunens specialförskolor är geografiskt placerade inom ett snävt område och erbjuder plats till barn som bor i hela kommunen. Detta kan innebära lång resväg för många föräldrar och svårigheter att hämta och lämna barnen på förskolan. Vårdnadshavare har haft möjlighet att ansöka om skolskjuts till och från specialförskolorna. Mot bakgrund av bestämmelserna i skollagen, vikten av kontinuerlig föräldrakontakt med förskolan och de incidenter som inträffat, har förvaltningen intagit en mer restriktiv hållning vid beslut om skolskjuts för förskolebarn. Med förvaltningens förslag att istället erbjuda inkluderade tal- och språkavdelningar i fler områden förväntas behovet av skolskjuts att minska. Vårängens språkförskola Förvaltningen kommer fortsättningsvis att köpa platser på den fristående språkförskolan Vårängen om det finns önskemål och behov från vårdnadshavare. Samlad ekonomisk analys av förvaltningens förslag Stödverksamhetens totala budget under 2014 är 38 mnkr. Ekonomin för stödverksamheten innefattar bemanning av stödteamet, lokalkostnader, skolskjutsar och stöd till de kommunala specialförskolorna utöver grundbeloppet samt köp av verksamhet från framförallt Vårängens förskola för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Ekonomin innefattar också det belopp som utgår till fristående enheter. 14

20 Ekonomi stödteamet De fristående verksamheterna får tillgång till administration och stöd kring placeringar och tilläggsbelopp från enhetschefen för förskolans stödverksamhet. De får även tillgång till handledning av talpedagogerna samt en del av utredningssekreteraren i samband med tilläggsbelopp och placering. Logopedtjänst på 20 procent ingår som stöd till talpedagogerna. Då stödteamet och Spiran planeras avvecklas kommer de kommunala förskoleverksamheterna få ut en öronmärkt ersättning som ska användas till specialpedagogtjänster inom förskoleområdena. För att uppnå lika villkor i resursfördelningen mellan kommunala och fristående enheter utgår 83 kr per barn och månad från och med 1 september 2014 till de fristående förskolorna. Den kommunala och fristående pedagogiska omsorgen får stöd genom enhetschefen för förskolans stödverksamhet och tillgång till talpedagogerna. Tal- och språkavdelningar Kostnaden för Huddinge tal- och språkförskola uppgick till 2,8 mnkr 2013 utöver grundbeloppet för 12 barn. Den nya organisationen med tre inkluderade tal- och språkavdelningar beräknas uppgå till cirka 3,3 mnkr utöver grundbeloppet. Beräkningen grundar sig på att tal- och språkförskolan anslagsfinansieras med 1,9 mnkr fram till 31 augusti Det kommer att utgå ett placeringsbelopp på tkr per barn och månad för barn med språkstörning som är placerat på den inkluderade tal-och språkavdelningen. Placeringsbeloppet ska gå till kostnader för färre barn i barngruppen, högre personaltäthet, två förskollärare och en barnskötare samt kompetensutvecklingsinsatser för personalen på avdelningen. Dessutom finns 50 procent talpedagog per tal- och språkavdelning samt tillgång till 20 procent logopedtjänst. Dessa tjänster ingår i stödverksamheten och motsvarar cirka 0,3 mnkr. Spiran Kostnaden för Spiran uppgick till 3,8 mnkr utöver grundbeloppet. I budget för 2014 kvarstår anslagsfinansieringen fram till 31 augusti Därefter avvecklas verksamheten och anslagsfinansieringen övergår dels till tilläggsbelopp, dels till specialpedagogiska resurser. Konsekvensanalys Förvaltningen har genomfört en konsekvensanalys av förslaget till organisationsförändring av förskolans stödverksamhet. Förvaltningen bedömer att förslaget om att ha tre inkluderade tal- och språkavdelningar i olika geografiska områden får stöd i såväl ny forskning som erfarenheter från andra kommuner. En inkluderad tal- och språkavdelning, med tillgång till både barn på samma språkutvecklingsnivå och barn med typisk språkutveckling kan gynna barn med tal- och språkstörning. De beskrivna kommunernas språkavdelningar bemannas av logoped, barnskötare och förskollärare. Enligt förvaltningens förslag kommer kommunens tal- och språkavdelningar att bemannas av talpedagoger, förskollärare och barnskötare i verksamheten samt ha en logopedkontakt knuten till talpedagogerna. 15

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola För att söka till språkförskolan krävs logopedremiss. Bedömningen från dig är det viktigaste underlaget för att kunna ta beslut om vilka barn som

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Förskolans konsultoch stödgrupp

Förskolans konsultoch stödgrupp Förskolans konsultoch stödgrupp ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH FRITID RESURSENHETEN Förskolans konsultoch stödgrupp Inom Förskolans Konsult- och stödgrupp finns olika

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 FSN-2014/29.642 1 (5) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden Beslut gällande fristående

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 FSN-2014/196.642 1 (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Cilla.Fernum@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Till dig som vill remittera till språkförskoleavdelningen Blixten

Till dig som vill remittera till språkförskoleavdelningen Blixten Till dig som vill remittera till språkförskoleavdelningen Blixten För att söka till språkförskola krävs logopedremiss. Bedömningen från dig är det viktigaste underlaget för att kunna ta beslut om vilka

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Föräldraföreningen Talknutens yttrande till betänkandet Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning,

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Ansökan utvidgat tillstånd Förskoleteamet Helianthus AB

Ansökan utvidgat tillstånd Förskoleteamet Helianthus AB BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-21 FSN-2014/307.642 1 (3) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Kallelse till Förskolenämnden

Kallelse till Förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Förskolenämnden Tid Tisdag den 23 april 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop och

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan 2015 2016 för förskolenämnden

Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan 2015 2016 för förskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-21 FSN-2013/49.182 1 (15) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 för förskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 för förskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-12 FSN-2015/31.182 1 (5) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny Jenny.Schonning@huddinge.se Förskolenämnden Bokslut och verksamhetsberättelse

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 19 februari 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer