Verksamhetsberättelse 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2005"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge Nätverken. 013/

2 2 Reflektioner från ordföranden Under drygt tre år har jag haft förmånen att som ordförande leda arbetet i Nätverket Hälsa och Demokrati, tidigare Beställarnätverket för politiker. Att jobba med, och i, ett nätverk är något jag önskar att flera av mina politiska kollegor, oavsett politisk färg skulle få möjlighet att göra. Att dessutom jobba nära det nätverk för tjänstemän som har samma utgångspunkt för sitt arbete, nämligen befolknings- och behovsperspektivet, gör det inte mindre intressant. Genom våra olika namn Nätverket Hälsa och Demokrati respektive Nätverket Uppdrag Hälsa försöker vi förmedla våra olika roller och ansvarsområden. Nätverket ger deltagarna utomordentligt bra möjligheter till att utbyta erfarenheter med kollegor, att skilt ifrån våra traditionella roller och invanda kulturer utan låsningar till den egna organisationens förutsättningar fritt kunna diskutera viktiga utvecklingsfrågor ger på ett påtagligt sätt både stimulans och energi. Att samtidigt vidareutveckla dessa tankar/idéer i olika projekt inom strategiskt viktiga utvecklingsområden tillsammans med Nätverket Uppdrag Hälsa gör bara deltagandet i nätverket ännu mer spännande. Nätverket har under innevarande mandatperiod beslutat att koncentrera utvecklingsarbetet till följande sex områden: Roller och ansvar Dialog och samverkan Hälso- och sjukvårdsprogram Prioritering Ersättningssystem Uppföljning Varje område rymmer som var och en säkert inser många olika och ofta svåra frågeställningar som inte kan hanteras i det korta perspektivet. Det är till och med så att en del inte ens kan förväntas få något bra svar under en mandatperiod utan kräver ännu större långsiktighet, uthållighet och även ett visst mod för att förverkligas. Utvecklingsområdena är dessutom ganska nya inom området ledning och styrning av hälso- och sjukvård och skall implementeras i strukturer och miljöer där dagordningen sedan lång tid tillbaka är satt. Vi vet alla att det är lätt att uttala att vi ska sätta patienten i centrum men det är svårt att göra det i praktiken. Det är lätt att säga att man har ett befolknings- och behovsperspektiv men det är inte lika lätt att förstå vad detta innebär. Det är inte heller lätt att genomföra de förändringar som krävs i ledning och styrning när man väl förstått.

3 3 I praktiken har vi fortfarande ett alltför stort fokus på: Resurser i stället för Behov Produktion i stället för Resultat Marginal i stället för Helhet Ekonomistyrning i stället för Uppdragsstyrning I verksamhetsberättelsen för 2005 har vi sammanfattat nätverkets aktiviteter under det gånga året och även försökt att ge en bild av vad vi kommer att lägga kraften på de närmaste åren. Även om vi ägnat mycket tid åt våra utvecklingsområden kan vi trots det slå fast att de fortfarande bara befinner sig i sin linda och mycket återstår att göra. Även om vi byggt mycket ny kunskap och fått mycket nya erfarenheter återstår det att omsätta detta i praktiken. Att nå ut och diskutera frågorna med de verkställande ledningarna, politiker och tjänstemän, är en avgörande framgångsfaktor för nätverket. Medborgardialog, uppdragsbeskrivningar, prioriteringar och uppföljningar där medborgarnas och patienternas synpunkter blir verklighet i ledning och styrning, där ersättningssystem utvecklas som står i samklang med de politiska prioriteringarna, där dessa kommit fram i en dialog präglad av respekt och förståelse för olika aktörers roller med fokus på hälsa och hälsoeffekter är en del av vårt framtidsscenario. Kan inte låta bli att lyfta en idé som plötsligt föll över mig. Som både politiker och tjänstemän tycker vi att det är mycket viktigt att kvalitetsfrågorna i vården uppmärksammas och att kvaliteten hela tiden förbättras. Vad skulle hända om vi kritiskt granskade kvaliteten i ledning och styrning utifrån en bedömning av vilka frågor som är viktigast ur det perspektivet och hur mycket tid vi i praktiken ägnar åt dessa. Själv tycker jag det är svårt att bedöma, tycker naturligtvis att jag själv ägnar mig åt rätt saker, men jag vet inte. Låt oss fortsätta diskussionen. Med hopp om ett fortsatt stimulerade nätverkande Anna-Lena Sörenson Ordförande

4 4 Inledning Nätverket Hälsa och Demokrati är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med hälso- och sjukvård i ett befolknings-, behovs- och uppdragsgivarperspektiv. Att utveckla uppdraget som befolkningsföreträdare och därmed den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården är viktigt för oss. Frågor som vi arbetar med handlar om befolkningens hälsa, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, prioriteringar, uppdrag/överenskommelser och att utveckla former för dialog med bland annat medborgarna. Löpande arbetar vi med olika utvecklingsprojekt, seminarier, kurser och en gång vart annat år arrangeras en nationell konferens för personer, politiker och tjänstemän, i ledande ställning inom hälso- och sjukvård Vi samarbetar med Nätverket Uppdrag Hälsa som jobbar med motsvarande frågor men då utifrån ett tjänstemannauppdrag. Vi har funnits sedan 1998 och hette tidigare Beställarnätverket för politiker. Nuvarande handlingsprogram I vårt handlingsprogram för perioden har vi beslutat att koncentrera våra insatser till sex olika utvecklingsområden under innevarande mandatperiod. Områdena är: Roller och ansvar Dialog och samverkan Hälso- och sjukvårdsprogram Prioritering Ersättningssystem Uppföljning Dessa drivs tillsammans med tjänstemannanätverket och har också utgjort basen i den samarbetsöverenskommelse som årligen träffas med Sveriges Kommuner och Landsting. Två viktiga temaseminarier I början av 2005 genomfördes två seminarier som kom att ha stor betydelse för nätverkets aktiviteter och diskussioner under året. Det första seminariet var en erfarenhetskonferens kring ledning och styrning som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting den 17 februari Erfarenhetskonferensen baserades på projekt från kraftsamlingsområdet ledning och styrning som initierades av landstingsförbundets ledning Flera av dessa projekt kommer ursprungligen från projekt (-idéer) som tidigare drivits av nätverket. Projekten genomfördes i samverkan mellan förbundet och nätverken. Utvecklingsarbetet bedrevs lokalt i samverkan med flera olika landsting men där ett av landstingen var s k värdlandsting.

5 5 Vid konferensen avrapporterades fyra av dessa projekt: - Landstingens roller och ansvar samt dialogerna dem emellan, som Västmanland ansvarat för. Utvecklingsområde Roller och ansvar - Rollen som medborgarföreträdare utifrån ett behovs- och patientperspektiv som Örebro ansvarat för. Utvecklingsområde Roller och ansvar - Det politiska uppdraget till vården exemplet psykisk ohälsa, som Region Skåne ansvarat för. Utvecklingsområde Hälso- och sjukvårdprogram - Resursfördelning och ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. Utvecklingsområde Ersättningssystem Under konferensen lyftes fram nätverkets betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvårdens ledning och styrning utifrån ett kunskapsperspektiv. Ledande politiker betonades också vikten av att nätverkets arbete samordnas med arbetet inom Sveriges kommuner och landsting. I konferensen deltog drygt 60 personer, förutom föreläsare, från i stort sett samtliga landsting. Efter konferensen konstaterade nätverket bland annat följande: - Aldrig tidigare har de frågor som nätverket drivit varit så tydligt på agendan som just nu. Flera av de nationella aktörerna, SoS, SKL, SBU, LFN och LV driver eller planerar aktiviteter och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga för nätverkets fortsatta utveckling. Bland frågor som väcktes var: - Hur skall nätverket samverka, samspela och samarbeta med de nationella aktörerna? - Vad händer nu då? - Hur tar vi hand om resultatet av de olika projekten? Det andra seminariet, som genomfördes i Sigtuna den mars, var en workshop om medborgardialog med huvudsyftet att diskutera medborgardialogens roll i ett politiskt lednings- och styrningsperspektiv. Workshopens genomfördes av nätverket tillsammans med hälso- och sjukvårdsberedningen och demokratiberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting och riktades särskilt till ledande politiker i hela landet. Några av samordningsgruppens medlemmar deltog i seminariet. Seminariet finns dokumenterat i en minnesanteckning som finns på nätverkets hemsida. Dokumentationen har använts och spridits till flera andra intressenter. Exempel på frågor som diskuterades var begreppet dialog, varför har vi dialog och hur skall den kunskap som dialogen ger kunna bli en del av beslutsunderlaget i lednings- och styrningsprocessen. Ett annat syfte med workshopen var att identifiera viktiga frågeställningar som skulle ligga till grund för och bearbetas på 2006-års nätverkskonferens. Detta har resulterat i att i stort sett samtliga frågeställningar i arbetspassen på nätverkskonferensens första dag kan kopplas till Sigtuna-dagarna. Utvecklingsområde Roller och ansvar samt dialog och samverkan.

6 6 Dessa båda seminarier blev startskottet till en diskussion om ett nytt handlingsprogram som förts under i stort sett hela andra halvåret Andra seminarier av stor betydelse Under våren genomfördes även en gemensam utvecklingsdag med tjänstemannanätverket då läget i handlingsprogrammets olika utvecklingsområden avrapporterades samt ett seminarium på temat samverkan. Den gemensamma utvecklingsdagen hade mycket gemensamt med erfarenhetskonferensen den 17 februari men tog också upp Sveriges Kommuner och Landstings projekt Hälsa i bokslut indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvård och nätverkets samarbete med Socialstyrelsen att utveckla uppdragsbeskrivningar och avtal för en sjukdomsgrupp samt uppföljningsområdet. Seminariet med tema samverkan redovisade vilka olika former som samverkan kan ske på och vilka samverkansaktiviteter som finns idag. Exempel på samverkan mellan landsting och kommun i Robertsfors Hälsoförbund och mellan Försäkringskassan och presenterades och diskuterades. Dokumentation från seminariet som ägde rum den 27 maj finns på hemsidan. Under hösten fördjupas arbetet med såväl uppdragsbeskrivningar som uppföljning vid två seminarier i september och oktober. Arbetet med uppdragsbeskrivningar för en sjukdomsgrupp har sin grund i arbetet med hälso- och sjukvårdprogram, nätverkets tidiga arbete med uppdragsbeskrivningar och den vidareutveckling av uppdragsbeskrivningen som skett inom kraftsamlingsområdet med Region Skåne som värdlandsting Syftet med en uppdragsbeskrivning är att skapa ett politiskt styrinstrument som kan vara en brygga mellan hälso- och sjukvårdsprogram och avtal. Målsättningen är att de prioriteringar som görs på övergripande nivå ska uppfattas, omformas och bli vägledande för insatser i den dagliga verksamheten. Under hösten 2004 initierades ett utvecklingsarbete mellan nätverket och Socialstyrelsen som syftar till att integrera de nationella riktlinjer som tas fram inom olika sjukdomsgrupper i arbetet med att utveckla uppdragsbeskrivningarna som ett led i en mera kunskapsbaserad vård. Under året har tre projektgrupper under ledning av en projektledare arbetat med detta. Uppsala har ansvarat för astma/kol -, Stockholm för hjärtsjukvård och VGR för strokevård. Arbete har även pågått inom området cancersjukdomar även om det f n inte finns några riktlinjer klara inom det området. Projektet redovisades i början av september vid en gemensam utvecklingsdag tillsammans med tjänstemannanätverket. Nätverkets ordförande lyfte inledningsvis in de politiska förväntningarna på uppdragsbeskrivningarna som politiskt styrinstrument. Därefter presenterades och diskuterades arbetet från de olika grupperna.

7 7 Sammanfattningsvis konstaterades att tre bra uppdragsbeskrivningar tagits fram på mycket kort tid. Ett ambitiöst arbete med engagerade deltagare men med ganska olika resultat som på ett naturligt sätt kan förklaras av framförallt olika sätt att arbeta med styr- och ledningsfrågor i de olika landstingen. Arbetet med att jämka ihop de tre förslagen för att skapa ett generellt instrument som därefter kan anpassas efter lokala förhållanden pågår och beräknas vara klart under första delen av I projekt uppdragsbeskrivningar finns även en del som handlar om att utveckla själva avtalet och skapa en del gemensamma standards och strukturer. I de inventeringar som gjorts har konstaterats att det finns mycket generell information, strukturen är otydlig, kopplingen till uppdragen och prioriteringar är svag och därmed finns en stor förbättringspotential. Arbetet fortsätter med ambitionen att ta fram en generell struktur som kan användas av många och också med att ta fram texter som kan vara gemensamma. Uppföljningsområdet fördjupades även det under hösten. För närvarande jobbar tre olika grupper. Utgångspunkt för arbetet är den inventering av vilken uppföljning som görs i landstingen inom sex olika områden ur ett befolknings- och behovsperspektiv som genomfördes under Under 2005 har tyngdpunkten lagts på: befolkningens hälsoläge kvalitet konsumtion I ett första steg kommer förslag på indikatorer att tas fram inom vart och ett av dessa områden och i steg två kopplas detta ihop med befolknings-/behovs- och sjukdomsgrupper. Flertalet av medlemmarna är engagerade i alla tre grupperna. Region Skåne ansvarar för området befolkningens hälsoläge, Stockholm för kvalitetsområdet och Östergötland för konsumtion. Västra Götaland, som håller ihop helheten, har under hösten börjat bearbeta de uppgifter som efterfrågades i enkäten avseende befolkningens syn på hälso- och sjukvård och patienters och anhörigas synpunkter på hälso- och sjukvård. I samband med årsmötet i december genomfördes ett temaseminarium på temat Patientsäkerhet ur ett lednings- och styrningsperspektiv. Inbjuden föreläsare var Kaj Essinger. LÖF. Kaj Essinger jämförde sjukvårdens säkerhetsarbete med hur vägverket arbetar med trafiksäkerhet bland annat för att genom jämförelser med andra förbättra sig själv. Att minska antalet dödsfall i sjukvården och minska skador som är möjliga att undvika skulle spara många miljoner åt sjukvårdshuvudmannen. Kaj ifrågasatte de höga kostnaderna för sjukhusinfektioner. Seminariet dokumenteras i särskild ordning, som läggs ut på hemsidan Området prioritering togs upp på samordningsgruppens marsmöte. Särskild inbjuden var Per Carlsson från Prioriteringscentrum som inledde med att lyfta frågorna om politiska prioriteringar och legitimitet. Prioriteringscentrum har sedan diskussionerna kring prioriteringar var som hetast hösten 2003 genomfört ett antal projekt som kommer att förbättra kunskapen kring och förutsättningarna att hantera denna svåra fråga. Prioriteringar har alltid gjorts, kommer att behöva göras även i framtiden, den

8 8 stora frågan är vilket ansvar har politikerna och vilket ansvar har professionen. Svaret är inte givet, däremot står det klart att intressenterna är flera och förutom verktygen i form av rangordningslistor krävs nya former för dialog, inte minst med medborgarna, för ett framgångsrikt arbete. Prioriteringscentrum genomförde i september i samarbete med nätverket den tredje nationella prioriteringskonferensen i Göteborg. Nätverken fanns representerade i såväl seminarier, posters som bland de många deltagarna. Ett nytt handlingsprogram växer fram Efter de två seminarierna i början av 2005 påbörjades diskussionen om ett nytt handlingsprogram. Som tidigare framgått har de frågor som nätverket tidigare fokuserat på börjat bli en del av dagordning hos de etablerade nationella aktörerna inom sektorn. Medborgardialogen, företrädar- behovs-, uppdragsgivar- och uppföljningsfrågorna diskuteras på olika sätt även om kopplingen till befolkningsperspektivet och hur helheten kan beskrivas varierar mycket beroende på erfarenhetsmässiga, organisatoriska och kulturella skillnader. - Vilka utmaningar står hälso- och sjukvården inför, vad kan nätverket göra för att möta dessa och inom vilka områden bör i så fall nätverket koncentrera sina utvecklingsinsatser, vilken roll har nätverket och vilka är de andra aktörerna som nätverket i första hand bör utveckla samverkan/samarbetet med, vilka arbetsformer är mest effektiva, var några av de frågor som väcktes och diskuterades vid ett antal seminarier under hösten Ett förslag till nytt handlingsprogram innehållande de olika strategiska utvecklingsområdena börjar bli klart. De områden som utkristalliserats är: Medborgardialog och behov Uppdraget Uppföljning Ambitionen är att förstärka och tydliggöra nätverkets vision och uppdrag. Att antalet aktivitetsområden minskats från sex till tre innebär inte att vissa områden utgått utan dessa återfinns under någon av de tre huvudrubrikerna. Inriktningen i handlingsprogrammet är en fortsättning och ambition att vidareutveckla och implementera den kunskap som tidigare byggts upp. Även en separat aktivitetslista som fortlöpande kommer att dateras upp och revideras finns framtagen. Flertalet av nuvarande aktiviteter finns av naturliga skäl förtecknade i listan som innehåller uppgifter om syfte, målgrupp, aktivitetsansvariga och tidplan. Samverkanspartners är identifierade men hur samverkan ska ske och under vilka former är av avgörande betydelse för att omsätta den kunskap som skapas i praktisk handling. Det senare har tyvärr som så många gånger förr visat sig vara något av det svåraste som finns. En erfarenhet som delas med många andra. Även nätverkets arbetsformer återstår att diskutera.

9 9 Nätverkskonferensen 2006 Planeringen inför nätverkskonferensen 2006, tidigare beställarstämman, påbörjades under förra året och har pågått under hela Arrangemanget har under 2000-talet vuxit kraftigt och lockar numera ledande politiker och tjänstemän från organisationer och företag inom hälso-, sjukvård- och omsorgssektorn i hela landet. Konferenserna äger numera rum vartannat år och 2006 är det Östergötlands tur att ansvara för värdskapet. Konferensen i Linköping blir den 7:e i ordningen och huvudtemat blir Från folkvilja till praktisk verklighet. Programmet första dagen handlar om demokrati, den politiska rollen och medborgardialog/inflytande. Dag två har fokus på hur ledning och styrning kan utvecklas och vilka verktyg och instrument som behöver utvecklas. Mycket av underlaget till dag ett kommer från nätverkets arbete med utvecklingsområdena roller och ansvar och dialog och samverkan. Underlaget till dag två hämtas från nätverkets övriga utvecklingsområden (verktygslådan) Organisation Det informella arbetssättet är grunden för nätverkets arbete. Nätverket är öppet för de landsting/regioner som vill utveckla behovs- och uppdragsgivarperspektivet och det demokratiska arbetet. Verksamheten finansieras av medlemmarna som också styr den formella organisationen, samordningsgruppen och arbetsutskottet Under året har nätverket haft 15 medlemmar, landsting, och ytterligare ett landsting, Norrbottens läns landsting, har ansökt och beviljats medlemskap fr o m 2006 Samordningsgruppen I samordningsgruppen ingår en eller flera valda representanter från deltagande landsting/regioner. Ordförande i samordningsgrupp/arbetsutskott och ledamöter i nätverkets arbetsutskott utses av medlemmarna i samordningsgruppen. Samordningsgruppen har under 2005 träffats sex gånger 10 mars 26 maj 2 september 13 oktober 24 november 15 december Samtliga möten har ägt rum i Stockholm med undantag av maj mötet som var på Ulvhälls Herrgård i Strängnäs och som var ett tvådagars möte med temaseminarium om samverkan den 27 maj

10 10 Samordningsgruppens uppgift är att hålla samman aktiviteterna i nätverket. Exempel på frågor som behandlas är inriktning och uppdraget för de olika aktivitetsområdena, utbildningar, kurser och seminarier, nätverkets ekonomi, samverkan med andra aktörer mm. Ordföranden och koordinatorn fick i maj uppdrag att diskutera det fortsatta samarbetet mellan nätverket och i första hand Hälso- och sjukvårdsberedningen på Sveriges kommuner och landsting. Den 21 juni diskuterades detta med Paul Håkansson, bland annat diskuterades vikten av fortsatt erfarenhetsutbyte och utbildningar/kurser. Nätverket bör se till att det finns en beredskap att fr o m 2007 erbjuda kurser med "utvecklade" program på bredden, med spridning och genomförande lokalt eller nationellt. Ordföranden och koordinatorn deltog i/var inbjudna till Demokratinätverkets nationella konferens i Luleå den 22/23 augusti. Syftet var bland annat att diskutera samverkan mellan de bägge nätverken och vilken nytta vi kan ha av varandra. Vi kom överens om att som första åtgärd bjuda in varandra till lämpliga aktiviteter som respektive nätverk arrangerar. Anne Bylund har dessutom bjudit in personer på tjänstemannasidan som jobbar med dessa frågor i landstingen till en gemensam träff i början av december. Nyttan av att delta i nätverket och dess olika aktiviteter har diskuterats i samband med diskussionerna kring det nya handlingsprogrammet. En minienkät lyfte fram omvärldsfrågor och utbildningar. Behovsanalys, medborgardialog och uppföljning värderades också högt liksom erfarenhetsutbytet och det stöd som detta ger i arbetet på hemmaplan. Fortsatt uppmärksamhet behöver ägnas åt vilka insatser som behövs för att få medlemmarna mer aktiva och delta i nätverkets aktiviteter. En särskild handlingsplan bör övervägas. Arbetsutskottet Arbetsutskottets uppgift är att förbereda samordningsgruppens möten och att vara aktiva i genomförandet av nätverkets aktiviteter och intentioner enligt handlingsprogrammet. I arbetsutskottet har under året ingått: Anna-Lena Sörenson, ordförande Ulla-Britt Andersson, Kerstin Falkland, Harriet Hedlund, Lars-Joakim Lundquist, Jan-Åke Simonsson Östergötland Region Skåne Västmanland Västerbotten Stockholm Västra Götaland Anna-Lena Sörenson är även ordförande i samordningsgruppen. En plats i AU har varit vakant under året. Arbetsutskottet har under 2005 haft fyra möten. 24 februari 10 maj telefonmöte 29 september telefonmöte 24 november gemensamt med Nätverket Uppdrag Hälsas AU

11 11 Tillsammans med Nätverket Uppdrag Hälsa finns en koordinatorsfunktion för den löpande hanteringen, samordningen, planeringen inkl. ekonomifrågorna. Linköping Nätverket Hälsa och Demokrati Anna-Lena Sörenson Ordförande

12 12 Ledamöter i samordningsgruppen Anna-Lena Sörenson,, Ordförande Marie Morell, Harriet Hedlund, Västerbottens läns landsting Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors Hälsoförbund Ann Lidman, Landstinget i Gävleborg Kerstin Falkland, Landstinget i Västmanland Håkan Collin, Landstinget i Västmanland Håkan Bergman, Örebro läns landsting Jan-Åke Simonsson, Västra götalandsregionen Lars-Åke Karlsson, Västra götalandsregionen Ulrik Hammar, Västra götalandsregionen Egon Frid, Västra götalandsregionen Ingela Eriksson (ers), Västra götalandsregionen Alva Hjärth (ers), Västra götalandsregionen Agneta Jansson (ers), Västra götalandsregionen Birgit Karlsson (ers), Västra götalandsregionen Lars-Joakim Lundquist, Stockholms läns landsting Cecilia Carpelan, Stockholms läns landsting Marie-Louise Sellin, Stockholms läns landsting Saime Bilici, Stockholms läns landsting Johan Edstav, Landstinget i Uppsala Raija Hynninen, Landstinget i Uppsala Ulla-Britt Andersson, Region Skåne Gertrud Ekman, Region Skåne Eva Söderberg, Landstinget i Västernorrland Lennart Johansson, (ers) Landstinget i Västernorrland

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för tjänstemän i landsting och regioner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm Sörmland - Uppsala

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm 10 mars 2005

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm 10 mars 2005 Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm 10 mars 2005 1 Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kunskap om och från invånarna i Halland

Kunskap om och från invånarna i Halland Kunskap om och från invånarna i Halland Mats Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Staffan Carlsson, tjänsteman för Falkenbergsnämnden och Varbergsnämnden 9 december 2011 Kunskap om och från

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010 Kommundirektörsföreningens vårkonferens 2010 Aktuellt från SKL Regionfrågan Uppdrag från SKL:s arbetsutskott - Utse en grupp bestående av Roland Andersson, Jerker Swanstein och Kent Johansson. - Uppdrag

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2009-09-21--22 Plats: Närvarande: Stockholm

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer