Verksamhetsberättelse 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2005"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge Nätverken. 013/

2 2 Reflektioner från ordföranden Under drygt tre år har jag haft förmånen att som ordförande leda arbetet i Nätverket Hälsa och Demokrati, tidigare Beställarnätverket för politiker. Att jobba med, och i, ett nätverk är något jag önskar att flera av mina politiska kollegor, oavsett politisk färg skulle få möjlighet att göra. Att dessutom jobba nära det nätverk för tjänstemän som har samma utgångspunkt för sitt arbete, nämligen befolknings- och behovsperspektivet, gör det inte mindre intressant. Genom våra olika namn Nätverket Hälsa och Demokrati respektive Nätverket Uppdrag Hälsa försöker vi förmedla våra olika roller och ansvarsområden. Nätverket ger deltagarna utomordentligt bra möjligheter till att utbyta erfarenheter med kollegor, att skilt ifrån våra traditionella roller och invanda kulturer utan låsningar till den egna organisationens förutsättningar fritt kunna diskutera viktiga utvecklingsfrågor ger på ett påtagligt sätt både stimulans och energi. Att samtidigt vidareutveckla dessa tankar/idéer i olika projekt inom strategiskt viktiga utvecklingsområden tillsammans med Nätverket Uppdrag Hälsa gör bara deltagandet i nätverket ännu mer spännande. Nätverket har under innevarande mandatperiod beslutat att koncentrera utvecklingsarbetet till följande sex områden: Roller och ansvar Dialog och samverkan Hälso- och sjukvårdsprogram Prioritering Ersättningssystem Uppföljning Varje område rymmer som var och en säkert inser många olika och ofta svåra frågeställningar som inte kan hanteras i det korta perspektivet. Det är till och med så att en del inte ens kan förväntas få något bra svar under en mandatperiod utan kräver ännu större långsiktighet, uthållighet och även ett visst mod för att förverkligas. Utvecklingsområdena är dessutom ganska nya inom området ledning och styrning av hälso- och sjukvård och skall implementeras i strukturer och miljöer där dagordningen sedan lång tid tillbaka är satt. Vi vet alla att det är lätt att uttala att vi ska sätta patienten i centrum men det är svårt att göra det i praktiken. Det är lätt att säga att man har ett befolknings- och behovsperspektiv men det är inte lika lätt att förstå vad detta innebär. Det är inte heller lätt att genomföra de förändringar som krävs i ledning och styrning när man väl förstått.

3 3 I praktiken har vi fortfarande ett alltför stort fokus på: Resurser i stället för Behov Produktion i stället för Resultat Marginal i stället för Helhet Ekonomistyrning i stället för Uppdragsstyrning I verksamhetsberättelsen för 2005 har vi sammanfattat nätverkets aktiviteter under det gånga året och även försökt att ge en bild av vad vi kommer att lägga kraften på de närmaste åren. Även om vi ägnat mycket tid åt våra utvecklingsområden kan vi trots det slå fast att de fortfarande bara befinner sig i sin linda och mycket återstår att göra. Även om vi byggt mycket ny kunskap och fått mycket nya erfarenheter återstår det att omsätta detta i praktiken. Att nå ut och diskutera frågorna med de verkställande ledningarna, politiker och tjänstemän, är en avgörande framgångsfaktor för nätverket. Medborgardialog, uppdragsbeskrivningar, prioriteringar och uppföljningar där medborgarnas och patienternas synpunkter blir verklighet i ledning och styrning, där ersättningssystem utvecklas som står i samklang med de politiska prioriteringarna, där dessa kommit fram i en dialog präglad av respekt och förståelse för olika aktörers roller med fokus på hälsa och hälsoeffekter är en del av vårt framtidsscenario. Kan inte låta bli att lyfta en idé som plötsligt föll över mig. Som både politiker och tjänstemän tycker vi att det är mycket viktigt att kvalitetsfrågorna i vården uppmärksammas och att kvaliteten hela tiden förbättras. Vad skulle hända om vi kritiskt granskade kvaliteten i ledning och styrning utifrån en bedömning av vilka frågor som är viktigast ur det perspektivet och hur mycket tid vi i praktiken ägnar åt dessa. Själv tycker jag det är svårt att bedöma, tycker naturligtvis att jag själv ägnar mig åt rätt saker, men jag vet inte. Låt oss fortsätta diskussionen. Med hopp om ett fortsatt stimulerade nätverkande Anna-Lena Sörenson Ordförande

4 4 Inledning Nätverket Hälsa och Demokrati är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med hälso- och sjukvård i ett befolknings-, behovs- och uppdragsgivarperspektiv. Att utveckla uppdraget som befolkningsföreträdare och därmed den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården är viktigt för oss. Frågor som vi arbetar med handlar om befolkningens hälsa, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, prioriteringar, uppdrag/överenskommelser och att utveckla former för dialog med bland annat medborgarna. Löpande arbetar vi med olika utvecklingsprojekt, seminarier, kurser och en gång vart annat år arrangeras en nationell konferens för personer, politiker och tjänstemän, i ledande ställning inom hälso- och sjukvård Vi samarbetar med Nätverket Uppdrag Hälsa som jobbar med motsvarande frågor men då utifrån ett tjänstemannauppdrag. Vi har funnits sedan 1998 och hette tidigare Beställarnätverket för politiker. Nuvarande handlingsprogram I vårt handlingsprogram för perioden har vi beslutat att koncentrera våra insatser till sex olika utvecklingsområden under innevarande mandatperiod. Områdena är: Roller och ansvar Dialog och samverkan Hälso- och sjukvårdsprogram Prioritering Ersättningssystem Uppföljning Dessa drivs tillsammans med tjänstemannanätverket och har också utgjort basen i den samarbetsöverenskommelse som årligen träffas med Sveriges Kommuner och Landsting. Två viktiga temaseminarier I början av 2005 genomfördes två seminarier som kom att ha stor betydelse för nätverkets aktiviteter och diskussioner under året. Det första seminariet var en erfarenhetskonferens kring ledning och styrning som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting den 17 februari Erfarenhetskonferensen baserades på projekt från kraftsamlingsområdet ledning och styrning som initierades av landstingsförbundets ledning Flera av dessa projekt kommer ursprungligen från projekt (-idéer) som tidigare drivits av nätverket. Projekten genomfördes i samverkan mellan förbundet och nätverken. Utvecklingsarbetet bedrevs lokalt i samverkan med flera olika landsting men där ett av landstingen var s k värdlandsting.

5 5 Vid konferensen avrapporterades fyra av dessa projekt: - Landstingens roller och ansvar samt dialogerna dem emellan, som Västmanland ansvarat för. Utvecklingsområde Roller och ansvar - Rollen som medborgarföreträdare utifrån ett behovs- och patientperspektiv som Örebro ansvarat för. Utvecklingsområde Roller och ansvar - Det politiska uppdraget till vården exemplet psykisk ohälsa, som Region Skåne ansvarat för. Utvecklingsområde Hälso- och sjukvårdprogram - Resursfördelning och ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. Utvecklingsområde Ersättningssystem Under konferensen lyftes fram nätverkets betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvårdens ledning och styrning utifrån ett kunskapsperspektiv. Ledande politiker betonades också vikten av att nätverkets arbete samordnas med arbetet inom Sveriges kommuner och landsting. I konferensen deltog drygt 60 personer, förutom föreläsare, från i stort sett samtliga landsting. Efter konferensen konstaterade nätverket bland annat följande: - Aldrig tidigare har de frågor som nätverket drivit varit så tydligt på agendan som just nu. Flera av de nationella aktörerna, SoS, SKL, SBU, LFN och LV driver eller planerar aktiviteter och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga för nätverkets fortsatta utveckling. Bland frågor som väcktes var: - Hur skall nätverket samverka, samspela och samarbeta med de nationella aktörerna? - Vad händer nu då? - Hur tar vi hand om resultatet av de olika projekten? Det andra seminariet, som genomfördes i Sigtuna den mars, var en workshop om medborgardialog med huvudsyftet att diskutera medborgardialogens roll i ett politiskt lednings- och styrningsperspektiv. Workshopens genomfördes av nätverket tillsammans med hälso- och sjukvårdsberedningen och demokratiberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting och riktades särskilt till ledande politiker i hela landet. Några av samordningsgruppens medlemmar deltog i seminariet. Seminariet finns dokumenterat i en minnesanteckning som finns på nätverkets hemsida. Dokumentationen har använts och spridits till flera andra intressenter. Exempel på frågor som diskuterades var begreppet dialog, varför har vi dialog och hur skall den kunskap som dialogen ger kunna bli en del av beslutsunderlaget i lednings- och styrningsprocessen. Ett annat syfte med workshopen var att identifiera viktiga frågeställningar som skulle ligga till grund för och bearbetas på 2006-års nätverkskonferens. Detta har resulterat i att i stort sett samtliga frågeställningar i arbetspassen på nätverkskonferensens första dag kan kopplas till Sigtuna-dagarna. Utvecklingsområde Roller och ansvar samt dialog och samverkan.

6 6 Dessa båda seminarier blev startskottet till en diskussion om ett nytt handlingsprogram som förts under i stort sett hela andra halvåret Andra seminarier av stor betydelse Under våren genomfördes även en gemensam utvecklingsdag med tjänstemannanätverket då läget i handlingsprogrammets olika utvecklingsområden avrapporterades samt ett seminarium på temat samverkan. Den gemensamma utvecklingsdagen hade mycket gemensamt med erfarenhetskonferensen den 17 februari men tog också upp Sveriges Kommuner och Landstings projekt Hälsa i bokslut indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvård och nätverkets samarbete med Socialstyrelsen att utveckla uppdragsbeskrivningar och avtal för en sjukdomsgrupp samt uppföljningsområdet. Seminariet med tema samverkan redovisade vilka olika former som samverkan kan ske på och vilka samverkansaktiviteter som finns idag. Exempel på samverkan mellan landsting och kommun i Robertsfors Hälsoförbund och mellan Försäkringskassan och presenterades och diskuterades. Dokumentation från seminariet som ägde rum den 27 maj finns på hemsidan. Under hösten fördjupas arbetet med såväl uppdragsbeskrivningar som uppföljning vid två seminarier i september och oktober. Arbetet med uppdragsbeskrivningar för en sjukdomsgrupp har sin grund i arbetet med hälso- och sjukvårdprogram, nätverkets tidiga arbete med uppdragsbeskrivningar och den vidareutveckling av uppdragsbeskrivningen som skett inom kraftsamlingsområdet med Region Skåne som värdlandsting Syftet med en uppdragsbeskrivning är att skapa ett politiskt styrinstrument som kan vara en brygga mellan hälso- och sjukvårdsprogram och avtal. Målsättningen är att de prioriteringar som görs på övergripande nivå ska uppfattas, omformas och bli vägledande för insatser i den dagliga verksamheten. Under hösten 2004 initierades ett utvecklingsarbete mellan nätverket och Socialstyrelsen som syftar till att integrera de nationella riktlinjer som tas fram inom olika sjukdomsgrupper i arbetet med att utveckla uppdragsbeskrivningarna som ett led i en mera kunskapsbaserad vård. Under året har tre projektgrupper under ledning av en projektledare arbetat med detta. Uppsala har ansvarat för astma/kol -, Stockholm för hjärtsjukvård och VGR för strokevård. Arbete har även pågått inom området cancersjukdomar även om det f n inte finns några riktlinjer klara inom det området. Projektet redovisades i början av september vid en gemensam utvecklingsdag tillsammans med tjänstemannanätverket. Nätverkets ordförande lyfte inledningsvis in de politiska förväntningarna på uppdragsbeskrivningarna som politiskt styrinstrument. Därefter presenterades och diskuterades arbetet från de olika grupperna.

7 7 Sammanfattningsvis konstaterades att tre bra uppdragsbeskrivningar tagits fram på mycket kort tid. Ett ambitiöst arbete med engagerade deltagare men med ganska olika resultat som på ett naturligt sätt kan förklaras av framförallt olika sätt att arbeta med styr- och ledningsfrågor i de olika landstingen. Arbetet med att jämka ihop de tre förslagen för att skapa ett generellt instrument som därefter kan anpassas efter lokala förhållanden pågår och beräknas vara klart under första delen av I projekt uppdragsbeskrivningar finns även en del som handlar om att utveckla själva avtalet och skapa en del gemensamma standards och strukturer. I de inventeringar som gjorts har konstaterats att det finns mycket generell information, strukturen är otydlig, kopplingen till uppdragen och prioriteringar är svag och därmed finns en stor förbättringspotential. Arbetet fortsätter med ambitionen att ta fram en generell struktur som kan användas av många och också med att ta fram texter som kan vara gemensamma. Uppföljningsområdet fördjupades även det under hösten. För närvarande jobbar tre olika grupper. Utgångspunkt för arbetet är den inventering av vilken uppföljning som görs i landstingen inom sex olika områden ur ett befolknings- och behovsperspektiv som genomfördes under Under 2005 har tyngdpunkten lagts på: befolkningens hälsoläge kvalitet konsumtion I ett första steg kommer förslag på indikatorer att tas fram inom vart och ett av dessa områden och i steg två kopplas detta ihop med befolknings-/behovs- och sjukdomsgrupper. Flertalet av medlemmarna är engagerade i alla tre grupperna. Region Skåne ansvarar för området befolkningens hälsoläge, Stockholm för kvalitetsområdet och Östergötland för konsumtion. Västra Götaland, som håller ihop helheten, har under hösten börjat bearbeta de uppgifter som efterfrågades i enkäten avseende befolkningens syn på hälso- och sjukvård och patienters och anhörigas synpunkter på hälso- och sjukvård. I samband med årsmötet i december genomfördes ett temaseminarium på temat Patientsäkerhet ur ett lednings- och styrningsperspektiv. Inbjuden föreläsare var Kaj Essinger. LÖF. Kaj Essinger jämförde sjukvårdens säkerhetsarbete med hur vägverket arbetar med trafiksäkerhet bland annat för att genom jämförelser med andra förbättra sig själv. Att minska antalet dödsfall i sjukvården och minska skador som är möjliga att undvika skulle spara många miljoner åt sjukvårdshuvudmannen. Kaj ifrågasatte de höga kostnaderna för sjukhusinfektioner. Seminariet dokumenteras i särskild ordning, som läggs ut på hemsidan Området prioritering togs upp på samordningsgruppens marsmöte. Särskild inbjuden var Per Carlsson från Prioriteringscentrum som inledde med att lyfta frågorna om politiska prioriteringar och legitimitet. Prioriteringscentrum har sedan diskussionerna kring prioriteringar var som hetast hösten 2003 genomfört ett antal projekt som kommer att förbättra kunskapen kring och förutsättningarna att hantera denna svåra fråga. Prioriteringar har alltid gjorts, kommer att behöva göras även i framtiden, den

8 8 stora frågan är vilket ansvar har politikerna och vilket ansvar har professionen. Svaret är inte givet, däremot står det klart att intressenterna är flera och förutom verktygen i form av rangordningslistor krävs nya former för dialog, inte minst med medborgarna, för ett framgångsrikt arbete. Prioriteringscentrum genomförde i september i samarbete med nätverket den tredje nationella prioriteringskonferensen i Göteborg. Nätverken fanns representerade i såväl seminarier, posters som bland de många deltagarna. Ett nytt handlingsprogram växer fram Efter de två seminarierna i början av 2005 påbörjades diskussionen om ett nytt handlingsprogram. Som tidigare framgått har de frågor som nätverket tidigare fokuserat på börjat bli en del av dagordning hos de etablerade nationella aktörerna inom sektorn. Medborgardialogen, företrädar- behovs-, uppdragsgivar- och uppföljningsfrågorna diskuteras på olika sätt även om kopplingen till befolkningsperspektivet och hur helheten kan beskrivas varierar mycket beroende på erfarenhetsmässiga, organisatoriska och kulturella skillnader. - Vilka utmaningar står hälso- och sjukvården inför, vad kan nätverket göra för att möta dessa och inom vilka områden bör i så fall nätverket koncentrera sina utvecklingsinsatser, vilken roll har nätverket och vilka är de andra aktörerna som nätverket i första hand bör utveckla samverkan/samarbetet med, vilka arbetsformer är mest effektiva, var några av de frågor som väcktes och diskuterades vid ett antal seminarier under hösten Ett förslag till nytt handlingsprogram innehållande de olika strategiska utvecklingsområdena börjar bli klart. De områden som utkristalliserats är: Medborgardialog och behov Uppdraget Uppföljning Ambitionen är att förstärka och tydliggöra nätverkets vision och uppdrag. Att antalet aktivitetsområden minskats från sex till tre innebär inte att vissa områden utgått utan dessa återfinns under någon av de tre huvudrubrikerna. Inriktningen i handlingsprogrammet är en fortsättning och ambition att vidareutveckla och implementera den kunskap som tidigare byggts upp. Även en separat aktivitetslista som fortlöpande kommer att dateras upp och revideras finns framtagen. Flertalet av nuvarande aktiviteter finns av naturliga skäl förtecknade i listan som innehåller uppgifter om syfte, målgrupp, aktivitetsansvariga och tidplan. Samverkanspartners är identifierade men hur samverkan ska ske och under vilka former är av avgörande betydelse för att omsätta den kunskap som skapas i praktisk handling. Det senare har tyvärr som så många gånger förr visat sig vara något av det svåraste som finns. En erfarenhet som delas med många andra. Även nätverkets arbetsformer återstår att diskutera.

9 9 Nätverkskonferensen 2006 Planeringen inför nätverkskonferensen 2006, tidigare beställarstämman, påbörjades under förra året och har pågått under hela Arrangemanget har under 2000-talet vuxit kraftigt och lockar numera ledande politiker och tjänstemän från organisationer och företag inom hälso-, sjukvård- och omsorgssektorn i hela landet. Konferenserna äger numera rum vartannat år och 2006 är det Östergötlands tur att ansvara för värdskapet. Konferensen i Linköping blir den 7:e i ordningen och huvudtemat blir Från folkvilja till praktisk verklighet. Programmet första dagen handlar om demokrati, den politiska rollen och medborgardialog/inflytande. Dag två har fokus på hur ledning och styrning kan utvecklas och vilka verktyg och instrument som behöver utvecklas. Mycket av underlaget till dag ett kommer från nätverkets arbete med utvecklingsområdena roller och ansvar och dialog och samverkan. Underlaget till dag två hämtas från nätverkets övriga utvecklingsområden (verktygslådan) Organisation Det informella arbetssättet är grunden för nätverkets arbete. Nätverket är öppet för de landsting/regioner som vill utveckla behovs- och uppdragsgivarperspektivet och det demokratiska arbetet. Verksamheten finansieras av medlemmarna som också styr den formella organisationen, samordningsgruppen och arbetsutskottet Under året har nätverket haft 15 medlemmar, landsting, och ytterligare ett landsting, Norrbottens läns landsting, har ansökt och beviljats medlemskap fr o m 2006 Samordningsgruppen I samordningsgruppen ingår en eller flera valda representanter från deltagande landsting/regioner. Ordförande i samordningsgrupp/arbetsutskott och ledamöter i nätverkets arbetsutskott utses av medlemmarna i samordningsgruppen. Samordningsgruppen har under 2005 träffats sex gånger 10 mars 26 maj 2 september 13 oktober 24 november 15 december Samtliga möten har ägt rum i Stockholm med undantag av maj mötet som var på Ulvhälls Herrgård i Strängnäs och som var ett tvådagars möte med temaseminarium om samverkan den 27 maj

10 10 Samordningsgruppens uppgift är att hålla samman aktiviteterna i nätverket. Exempel på frågor som behandlas är inriktning och uppdraget för de olika aktivitetsområdena, utbildningar, kurser och seminarier, nätverkets ekonomi, samverkan med andra aktörer mm. Ordföranden och koordinatorn fick i maj uppdrag att diskutera det fortsatta samarbetet mellan nätverket och i första hand Hälso- och sjukvårdsberedningen på Sveriges kommuner och landsting. Den 21 juni diskuterades detta med Paul Håkansson, bland annat diskuterades vikten av fortsatt erfarenhetsutbyte och utbildningar/kurser. Nätverket bör se till att det finns en beredskap att fr o m 2007 erbjuda kurser med "utvecklade" program på bredden, med spridning och genomförande lokalt eller nationellt. Ordföranden och koordinatorn deltog i/var inbjudna till Demokratinätverkets nationella konferens i Luleå den 22/23 augusti. Syftet var bland annat att diskutera samverkan mellan de bägge nätverken och vilken nytta vi kan ha av varandra. Vi kom överens om att som första åtgärd bjuda in varandra till lämpliga aktiviteter som respektive nätverk arrangerar. Anne Bylund har dessutom bjudit in personer på tjänstemannasidan som jobbar med dessa frågor i landstingen till en gemensam träff i början av december. Nyttan av att delta i nätverket och dess olika aktiviteter har diskuterats i samband med diskussionerna kring det nya handlingsprogrammet. En minienkät lyfte fram omvärldsfrågor och utbildningar. Behovsanalys, medborgardialog och uppföljning värderades också högt liksom erfarenhetsutbytet och det stöd som detta ger i arbetet på hemmaplan. Fortsatt uppmärksamhet behöver ägnas åt vilka insatser som behövs för att få medlemmarna mer aktiva och delta i nätverkets aktiviteter. En särskild handlingsplan bör övervägas. Arbetsutskottet Arbetsutskottets uppgift är att förbereda samordningsgruppens möten och att vara aktiva i genomförandet av nätverkets aktiviteter och intentioner enligt handlingsprogrammet. I arbetsutskottet har under året ingått: Anna-Lena Sörenson, ordförande Ulla-Britt Andersson, Kerstin Falkland, Harriet Hedlund, Lars-Joakim Lundquist, Jan-Åke Simonsson Östergötland Region Skåne Västmanland Västerbotten Stockholm Västra Götaland Anna-Lena Sörenson är även ordförande i samordningsgruppen. En plats i AU har varit vakant under året. Arbetsutskottet har under 2005 haft fyra möten. 24 februari 10 maj telefonmöte 29 september telefonmöte 24 november gemensamt med Nätverket Uppdrag Hälsas AU

11 11 Tillsammans med Nätverket Uppdrag Hälsa finns en koordinatorsfunktion för den löpande hanteringen, samordningen, planeringen inkl. ekonomifrågorna. Linköping Nätverket Hälsa och Demokrati Anna-Lena Sörenson Ordförande

12 12 Ledamöter i samordningsgruppen Anna-Lena Sörenson,, Ordförande Marie Morell, Harriet Hedlund, Västerbottens läns landsting Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors Hälsoförbund Ann Lidman, Landstinget i Gävleborg Kerstin Falkland, Landstinget i Västmanland Håkan Collin, Landstinget i Västmanland Håkan Bergman, Örebro läns landsting Jan-Åke Simonsson, Västra götalandsregionen Lars-Åke Karlsson, Västra götalandsregionen Ulrik Hammar, Västra götalandsregionen Egon Frid, Västra götalandsregionen Ingela Eriksson (ers), Västra götalandsregionen Alva Hjärth (ers), Västra götalandsregionen Agneta Jansson (ers), Västra götalandsregionen Birgit Karlsson (ers), Västra götalandsregionen Lars-Joakim Lundquist, Stockholms läns landsting Cecilia Carpelan, Stockholms läns landsting Marie-Louise Sellin, Stockholms läns landsting Saime Bilici, Stockholms läns landsting Johan Edstav, Landstinget i Uppsala Raija Hynninen, Landstinget i Uppsala Ulla-Britt Andersson, Region Skåne Gertrud Ekman, Region Skåne Eva Söderberg, Landstinget i Västernorrland Lennart Johansson, (ers) Landstinget i Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland (adjungerad) - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 7 APRIL 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2005 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Skåne Stockholm Uppsala Värmland

Läs mer

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005 Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005 1 Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati 7 DECEMBER 2006 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för förtroendevalda i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för tjänstemän i landsting och regioner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm Sörmland - Uppsala

Läs mer

Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati

Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati 28 OKTOBER 2008 Minnesanteckning från Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati Tid och plats 23-24 oktober lunch lunch, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Birgitta Lundkvist Inger Johansson

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat?

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? 30 MARS 2007 Minnesanteckningar från seminarium om Uppdragsbeskrivningar Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? En kunskapsprocess för befolkningsföreträdare Tid och plats 22 mars 2007, Hornsgatan

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 4 JUNI 2008 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 3 juni kl 12.00 4 juni kl 13.00, Sigtuna. Namn Gunilla Esbjörn Petter Karlsson Britt-Marie Brinkmo Åsa Sjöström Anders Heldebro Anne-Marie

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati 3 DECEMBER 2009 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten -

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL-ÅRSMÖTE. Samordningsgruppens sammanträde Landstingsförbundet, lokal Mallorca 16 december 2004

PROTOKOLL-ÅRSMÖTE. Samordningsgruppens sammanträde Landstingsförbundet, lokal Mallorca 16 december 2004 PROTOKOLL-ÅRSMÖTE Samordningsgruppens sammanträde Landstingsförbundet, lokal Mallorca 16 december 2004 1 Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade

Läs mer

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Hälso- och sjukvårdens utmaning

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälsoh lso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverkets vision En hälsofrämjande

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans!

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Karin Tengdelius, Lotta Ricklander, Anna Eklöf Sveriges Kommuner och Landsting Nätverksträff Östrev 8 april 2016 Grundläggande granskning Grundläggande

Läs mer

Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa

Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa 10 DECEMBER 2007 Minnesanteckning från Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa Tid och plats 6 december 2007 kl 18.00 7 december 2007 kl 13.00, Sveriges

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2010 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (5) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Plats Scandic Winn, kl. 09.00 15.00 Närvarande Malin Berglund (M), ordförande

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA

JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA NÄTVERKEN HÄLSA OCH DEMOKRATI OCH UPPDRAG HÄLSA 2014-06-13 ANNA GUNDERSSON OCH INGELA JÖNSSON Förutsättningar 7 små kommuner 1 stor(50%)

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA!

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Program för dagen 09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete 10.15 Stöd till riktade insatser

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm 10 mars 2005

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm 10 mars 2005 Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm 10 mars 2005 1 Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Stöd för analys och handlingsplan

Stöd för analys och handlingsplan Stöd för analys och handlingsplan En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa

Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa 11 APRIL 2006 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa Tid och plats 6 april kl 16.00 18.00, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Stockholm. samt 7 april kl 08.30 12.00,

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 8 DECEMBER 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer