Nätverket Uppdrag Hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket Uppdrag Hälsa"

Transkript

1 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för tjänstemän i landsting och regioner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm Sörmland - Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro - Östergötland 1

2 Ordföranden har ordet Nätverken har under året fått möjligheten att hälsa en ny medlem välkommen, Landstinget Sörmland. Det är uppmuntrande för Nätverken och visar på att våra kärnfrågor kring behovsbaserad styrning är fortsatt angelägna frågeställningar att samlas omkring för att ta del av varandras erfarenheter. Förberedelserna inför nästa års nätverkskonferens har under året intensifierats. Styrgruppen besökte anläggningen Pite Havsbad i april för att på plats få en bild av hur konferensen kommer att genomföras. Norrbottens läns landsting som arrangör satsar helhjärtat för att det ska bli en framgångsrik konferens som vi kommer att minnas för en längre tid framöver. Under året har nätverken samarbetet med ett annat nätverk; Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Vi arrangerade tillsammans ett seminarium för att fokusera på hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste ges en större plats i hälso- och sjukvårdens uppdrag och hur det kan bidra till en effektivare resursanvändning. Ett uppföljande seminarium är planerat till kommande år. Nätverken medverkande vid en workshop och vid utställningen vid den Nationella Prioriteringskonferensen som genomfördes i oktober i Malmö. Många konferensdeltagare visade intresse för vårt nätverk och vi uppmuntrade dem att komma till vår nätverkskonferens för att där få möjlighet att fördjupa reflektionerna angående den behovsbaserade styrningen av framtidens hälso- och sjukvård. Samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, går in i en ny fas. Formerna för deras samverkan med våra nätverk jämställs med hur det förhåller sig gentemot SKL:s övriga samarbetspartners. Nätverket Uppdrag Hälsa ser även fortsättningsvis stora möjligheter till samverkan kring våra kärnfrågor; behov, uppdrag och uppföljning ur befolkningsperspektivet. Jag har som nytillträdd ordförande för Nätverket Uppdrag Hälsa upplevt ett mycket stimulerande år. Det har varit givande att samverka med kollegorna från nätverkets medlemmar och jag känner mig fylld med kunskap och entusiasm när jag vänder tillbaka till Karlstad efter att ha träffat dem. I samarbetet med Anna-Lena Sörenson, ordförande för Nätverket Hälsa och Demokrati, har jag mötts av ett varmt välkomnande och det har varit okomplicerat och lärorikt att jobba ihop. Sist men inte minst har mitt ordförandeår underlättats väsentligt av att jag har haft vår koordinator Anne Bylund, en klippa vad gäller kompetens och kreativitet, att luta mig mot. Stort tack till er alla för ert engagemang och entusiasm! Karlstad den 8 november 2009 Eva Stjernström Ordförande Nätverket Uppdrag Hälsa 2

3 Om Nätverket Nätverket Uppdrag Hälsa är ett nätverk för tjänstemän som arbetar med att utveckla uppdraget och därmed den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja och underlätta medlemmarnas arbete genom att skapa goda kontakter och bra erfarenhetsutbyte. I olika aktiviteter och projekt utvecklar vi kunskap, metoder och verktyg gemensamt. Vi arbetar i nära kontakt med vårt syskonnätverk, Nätverket Hälsa och Demokrati, som är partipolitiskt neutralt och riktar sig till förtroendevalda som arbetar med motsvarande frågor, men då utifrån ett politiskt befolkningsföreträdarperspektiv. De två Nätverken arbetar med sina uppdrag och för de egna medlemmarnas nytta. Det har visat sig fruktbart att vid vissa tillfällen ha gemensamma möten och seminarier, att kunna diskutera de olika rollerna friare (förtroendevald och tjänsteman) utan koppling till organisationen på hemmaplan. Nätverket är öppet för landsting och regioner som vill bidra till en utveckling i enlighet med Nätverkets syfte och mål. Under året har vi haft glädjen att hälsa Landstinget Sörmland välkomna i Nätverket! Det innebär att de tre regionerna och 15 landsting för närvarande är medlemmar. Nätverkens vision och strategiska områden Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Nätverken ska vara ett stöd och en inspirationskälla för förtroendevalda och tjänstemän i landsting och kommuner. Nätverken utgår från tre strategiska områden i sitt arbete för att nå visionen: Behov, Uppdraget samt Uppföljning. En central utgångspunkt i arbetet är att ständigt utgå från de olika rollerna/ansvarsnivåerna som finns och i Nätverkens arbete ska det vara tydligt till vilken målgrupp arbetet riktas så att resultatet kan omsättas i praktiken. Nätverkens arbete fokuserar främst mot nivåerna: fullmäktige, styrelse/nämnd samt tjänstemannaledning och de konkreta aktiviteterna finns samlade i en aktivitetslista. I följande avsnitt har vi sammanfattat Nätverkens aktiviteter under det gångna året kopplat till respektive strategiska område. Nätverkskonferensen Nästa Nätverkskonferens hålls februari 2010 på Pite havsbad med Norrbottens läns landsting som värd och med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som medarrangör. Planeringen har pågått en längre tid och i oktober skickades inbjudan med program ut. 3

4 Behov Ur handlingsprogrammet Nätverket Hälsa och Demokrati De förtroendevaldas legitimitet mäts till stor del i hur verksamheterna uppfyller medborgarnas behov. Det ställer i sin tur stora krav på att tjänstemannaorganisationen är lyhörd för det demokratiska systemet. Nätverket Hälsa och Demokrati har formulerat följande syfte med att fortsätta utveckla medborgardialogen. Vi har medborgardialog i hälso- och sjukvården för att: Vi vill öka tilliten till hälso- och sjukvården och dess demokratiska styrning. Vi vill öka medborgarnas möjligheter till delaktighet. Få kunskap, ge kunskap och säkerställa en behovsstyrd vård. Få återkoppling från medborgarna. Ge återkoppling till medborgarna. Nätverket Hälsa och Demokrati utvecklar och söker former för en systematisk, kontinuerlig och ömsesidig dialog mellan medborgare och förtroendevalda. Ett syfte är att resultatet av dialogerna, tillsammans med fakta om befolkningen, ska leda till ökad förståelse hos medborgarna om den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att konkretisera det politiska uppdraget utifrån kunskap, erfarenhet och värderingar. Nätverket Uppdrag Hälsa Demokratiutvecklingen och medborgardialogen måste utgå från de förtroendevaldas förutsättningar, ambitioner och vilja. Nätverket Uppdrag Hälsa utvecklar och söker former för att stödja de förtroendevalda i utvecklingen av befolkningsföreträdarrollen. Aktiviteter För att stödja inriktningen i handlingsprogrammet kan nämnas några av årets aktiviteter: Nya Perspektiv - Nätverkens stora utvecklingsarbete som genomförts i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avslutades med ett temaseminarium den 1 april. Representanter från Värmland och Falkenberg medverkade för att dela med sig av sina erfarenheter kring den konfliktfria arenan där de lärt sig mer om den gemensamma befolkningen och utmaningar att samverka kring. Slutrapporten som beskriver upplägg, innehåll och framgångsfaktorer finns nu dokumenterade av Nätverken och SKL och finns på Nätverkens hemsida. I november träffade koordinatorn, tillsammans med SKL, bl a länets kommunalråd, landstingsråd och regionråd för att utvärdera arbetet gemensamt. I Värmland har man efter det att utvecklingsarbetet avslutats hunnit genomföra ytterligare ett seminarium (maj 2009) för samma målgrupp, ledande politiker och tjänstemän i länets kommuner, landsting och region Värmland. Nätverkets koordinator fick en förfrågan om att, mot viss ersättning till Nätverken, fortsätta stödja utvecklingsarbetet i Värmland, 4

5 bl a riktat mot verksamhetsutvecklingsgrupperna för de fyra utmaningarna; Den sårbara familjen, Äldres hälsa, Riskbruk och riskbeteende samt Psykisk ohälsa. Koordinatorn har medverkat vid några planeringsträffar under året i Värmland. Socialstyrelsens UPP-centrum har kontaktat Nätverken och föreslagit ett gemensamt utvecklingsarbete kring barn och ungdomars psykiska ohälsa i ett län. Syftet är att länets kommuner och landsting tillsammans lär sig mer om barnen och ungdomarna och kan diskutera målsättningar för hur man vill utveckla hälsan. Kontakt har tagits med ett län för att eventuellt starta ett utvecklingsarbete upp Temaseminariet 5 juni hade titeln Från behov till uppdrag. Behovsbegreppet problematiserades och diskuterades, Socialstyrelsen visade exempel på hur Sverige mår. Vidare så fick vi ta del av lokala exempel om hur kunskap om behov kan påverka uppdraget. Seminariet lockade 40 deltagare. Temaseminariet 9 oktober planerades och genomfördes tillsammans med Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Titeln var: Så mycket hälsa som möjligt för pengarna och fokuserade på roller och ansvar för att få en mer hälsofrämjande sjukvård. 60 personer, fördelat från de tre nätverken, deltog på seminariet. Nätverken har medverkat vid planering och genomförandet av ett antal utbildningsdagar för beställare i Stockholms läns landsting under Då omfattningen blivit något större än beräknat har Stockholm ersatt Nätverken för medverkan i utbildningsdagarna Koordinatorn har, tillsammans med Landstinget i Halland, planerat och genomfört en tvådagars utbildning i augusti för de sex lokala nämnderna. Även en utbildningsdag för Örebro läns landstings Hälso- och sjukvårdsnämnd samt sex beredningar har genomförts i november. Uppdrag Ur handlingsprogrammet Nätverket Hälsa och Demokrati En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, med utgångspunkt från befolkningens behov och synpunkter, ställer stora krav på att de politiska uppdrag/beställningar som ges kopplas till behoven. Behovsbedömningar och medborgardialoger ger därför viktiga ingångsvärden till det politiska arbetet. Därefter sker politiska avvägningar och prioriteringar inför formuleringen av det politiska uppdraget Nätverket Hälsa och Demokrati söker former för att systematiskt hitta kunskap om vad som är möjligt att nå och verktyg som stödjer det politiska uppdragsgivandet. Nätverket Uppdrag Hälsa Tjänstemannaorganisationens arbete med att formulera uppdrag innebär att ställa krav på en väl fungerande helhet för befolkningens/patientens bästa. Behovsbedömningar och resultat från uppföljningar är viktiga underlag för prioriteringar i styrning och ledning. Uppdragsstyrningen/beställningen ska resultera i en effektiv helhet av olika vårdgivares enskilda insatser med utgångspunkt från de förtroendevaldas målsättning Nätverket Uppdrag Hälsa 5

6 söker former och utvecklar metoder för att bygga effektiva och hållbara system för uppdragsstyrningen. Aktiviteter Med utgångspunkt i handlingsprogrammet sammanfattas aktiviteter kopplat till området Uppdraget nedan: Temaseminariet 4 december kommer att fokusera på hur nationella kunskapsunderlag kan bidra till bättre prioriteringar anordnade Nätverken, tillsammans med SKL och Landstingens upphandlingsnätverk (LfU) ett seminarium för att visa på behovet av utvecklade verktyg för beställare och upphandlare. Detta resulterade sedan i ett regeringsuppdrag till Nutek att påbörja arbetet med att ta fram en Vägledning för beställare och upphandlare. Nätverken har medverkat i arbetet som avslutades i våras då uppdraget kring vägledning lämnades över till Kammarkollegiet. Konkurrensverket har bjudit in Nätverken till en referensgrupp kring verkets uppdrag att, ur konkurrenssynpunkt följa och utvärdera landstingens införande av vårdvalssystem i primärvården. Ett möte har hållits i år där koordinatorn deltog. Nätverken har, i samverkan med SKL och Landstingens upphandlingsnätverk (LfU), planerat och genomfört två seminarier riktade mot beställare och upphandlare. Det första i september hade titeln: Hur säkerställer vi att vi följer rätt saker. Det andra i november handlade om viktning/värdering av kvalitetskriterier. Det tredje och sista seminariet i serien genomförs 20 januari och fokuserar på uppföljning. Nationell samverkan kring ersättningssystem. Nätverken har under året deltagit i SKL:s samordningsgrupp kring utveckling av ersättningssystem. I arbetet har Nätverken initierat ett projekt Ersättning för resultat som syftat till att se hur resultat av förebyggande insatser i primärvård kan stimuleras. Koordinatorn har varit projektledare för projektet som finansierats av SKL. Det har omfattat tre delprojekt: Västernorrland, Värmland och Jämtland. Tre workshops i internatform har genomförts i mars, juni och oktober. Projektet har avslutats och slutrapport lämnas i december. Nätverken medverkar i ett nätverk som kallas TOVE som administreras av Swedish medtech. TOVE startades efter en hälsoekonomikonferens i februari Ambitionen är att ha med representanter från vård, myndigheter och industri. Nätverket ska verka för att öka kunskapen kring det samhällsekonomiska perspektivet på medicinteknik och verka för att få beslut och processer inom vården att bygga på överväganden som syftar till att skapa långsiktighet och hållbarhet för vården. Under året har man planerat för en konferens om hälsoekonomi kopplat till medicinsk teknik som ska genomföras mars Koordinatorn representerar Nätverken i TOVE. Nätverken är medarrangör och har deltagit i programkommitténs arbete inför Nationella Prioriteringskonferensen i Skåne oktober

7 Vid konferensen hade Nätverken en monter och ansvarade även för planering och genomförande av en workshop. Uppföljning Ur handlingsprogrammet Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Nätverken deltar aktivt på den nationella nivån i arbetet med uppföljning ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverken utvecklar former/metoder/system för att följa upp och analysera målen/uppdragen utifrån ett befolknings- och behovsperspektiv i syfte att användas för att styra och leda landstingen/regionerna och kommunerna. I arbetet ska särskilt belysas behoven av uppföljning ur de förtroendevaldas perspektiv (fullmäktigenivå och/eller styrelsenivå/nämnd) samt ur tjänstemannaledningens perspektiv. Aktiviteter För att stödja handlingsprogrammets inriktning har följande aktiviteter genomförts: Nätverken har medverkat i SKL:s referensgrupp i arbetet med Öppna jämförelser folkhälsa. Nätverken har medverkat i Socialstyrelsens referensgrupp om terminologin kring levnadsvanor. Övrigt Seminarier Under året har fyra temaseminarier hållits: 1 april: Nya Perspektiv, 5 juni: Från behov till uppdrag, 9 oktober: Så mycket hälsa som möjligt för pengarna samt 4 december, Nationella kunskapsunderlag som stöd för prioriteringar. Presentationsmaterial En enkel folder som beskriver Nätverken med kontaktuppgifter till respektive arbetsutskott har tagits fram. Utöver det finns även OH-bilder och så kallade roll-up som är tillgängliga för medlemmarna. Nätverksfilmen Nätverken har producerat en film för att belysa och stimulera diskussioner kring en behovsbaserad styrning och uppföljning av hälso- och sjukvården. En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgående från medborgarnas behov är ett stort och komplext område att hantera och diskutera. Våra bilder är olika även om vi kanske använder samma uttryck. Filmen vill, på ett lite provokativt sätt, visa hur olika våra bilder kan se ut. Den kan användas i utbildningar och gemensamma utvecklingsarbeten och en enkel handledning har tagits fram för att få ut mesta möjliga vid användningen. Tänkt målgrupp för filmen är förtroendevalda/befolkningsföreträdare och tjänstemän i landsting och regioner. Filmen, som använts vid ett flertal tillfällen runt om i landet, har uppskattats som en bra ingång för diskussioner om en behovsbaserad styrning. Filmen med en kort handledning kan köpas för 500 kronor. 7

8 är en unik samlingsplats för underlag från hela Sverige kopplat till Nätverkens kärnvärden. Driften sköts via avtal med Stockholms läns landsting och Västra Götaland har webbadministratörsansvaret. De landsting som valt att utse webbansvariga har i och med det personer som har till uppgift att stimulera erfarenhetsutbytet via webben genom att lägga ut dokument/rapporter/underlag som är av intresse för Nätverkens medlemmar. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet har drygt 400 prenumeranter och bygger på information från våra medlemmar och samverkanspartners. Reflekterande seminarier Under de senaste åren har Gösta Andersson, tidigare aktiv i Nätverken, lett ett antal reflekterande seminarier om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Seminarierna har varit öppna för alla som under lite friare former utan krav på förberedelser och avrapportering vill möta kollegor för reflektioner över skeenden i hälso- och sjukvårdsutvecklingen. I och med årsskiftet kommer Nätverken att avsluta sitt engagemang kring seminarierna. Tack till våra samarbetspartners Nätverket Uppdrag Hälsa samverkar nära med Nätverket Hälsa och Demokrati samt med flera nationella organisationer till vilka Nätverken vill skicka ett varmt tack för aktiv, engagerad och utvecklande samverkan. Sveriges kommuner och landsting En överenskommelse mellan Nätverken och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har funnits för år Syftet är att inom vissa områden komplettera varandras arbete och samverka för att stödja landsting/regioner och kommuner att utveckla sina kunskaper avseende befolknings- och behovsperspektivet för att kunna omsätta dessa i ledningen och styrningen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg. Samverkan har funnits inom flera av Nätverkens arbetsområden (vilka är redovisade ovan) och skett via löpande kontakter, samråd, gemensamma arrangemang. SKL har under året låtit ett revisionsföretag utvärdera sin samverkan med Nätverken. SKL drog slutsatsen att de ser att Nätverken kompletterar SKL:s verksamhet på ett bra sätt inom olika områden och att stöd till och samverkan med Nätverken är viktigt även i fortsättningen. SKL har dock för avsikt att likrikta sitt stöd mot olika nätverk, att under 2010 minska bidraget till våra två nätverk för att det helt skulle upphöra Nätverkens arbetsutskott har diskuterat frågan och vid ett möte med SKL i augusti kom man överens om att avsluta den formella samverkan redan vid årsskiftet och att samverkan fr o m 2010 sker i form av samverkansprojekt som startas vid behov. SKL och Nätverken är angelägna om att fortsätta samverkan och Nätverken äger rätt att på samma villkor som SKL disponera sammanträdeslokaler på Hornsgatan 20, Stockholm. SKL kommer fortsättningsvis att utse två kontaktpersoner som vid ett par tillfällen per år har avstämningsmöten tillsammans med Nätverket kring möjliga samverkansprojekt. 8

9 Socialstyrelsen Nätverken har bl a samverkat med Socialstyrelsen inom bl a terminologiarbetet för levnadsvanor, ersättningssystem samt med Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP) där grundtanken är att utveckla former för att skapa en gemensam behovsbild i ett län kring barns psykiska hälsa. Övriga samverkanspartners Koordinatorn har representerat Nätverken i Landstingens nyckeltalssamverkans (Nysam) styrgrupp. Samverkan sker även med Landstingens upphandlingsnätverk (LfU), Prioriteringscentrum, Statens beredning för medicinsk utvärdering samt Swedish medtech. Ytterligare en värdefull samverkan har utvecklats under året med Nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Organisation Det informella arbetssättet är grunden för Nätverkens arbete. Verksamheten finansieras av medlemmarna som också styr den formella organisationen, ägarmötet, samordningsgruppen och arbetsutskottet. Ägarmötet Ägarmötet är Nätverkets beslutande organ. Det består av utsedda representanter för ordinarie medlemmar. Varje medlem (landsting/region/kommun) utser en representant ur samordningsgruppen att företräda sig i ägarmötet. Regionbildningar (f n Stockholm, Skåne och Västra Götaland) utser två representanter. Ägarmötet ansvarar för att såväl löpande som strategiska frågor behandlas; t ex: fastställa handlingsplan, regelverk, medlemsavgift, budget. Övriga uppgifter är att ta fram årsredovisning, val av ordförande och medlemmar i arbetsutskottet, val av granskare och valberedning. Landsting/region Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Ägarrepresentanter och i förekommande fall ersättare Anders Hansell, ersättare Annika Hallqvist Gunilla Esbjörn Petter Karlsson Britt-Marie Brinkmo Nina Fållbäck Svensson Katarina Jonasson Åsa Sjöström Ann-Marie Scholander, Birgitta Viklund Kitty Kook Wennberg, Leif Karnström Karin Welin Niklas Rommel, ersättare Pia Milton Eva Stjernström Leif Hognert Bo Enheim, ersättare Lars Bolin Ann-Sophie Hansson Ralph Harlid, Gunbrith O Palo Olle Bingerud, ersättare Örjan Garpenholt Bengt-Göran Emtinger, ersättare Henning Sand 9

10 Samordningsgruppen Samordningsgruppen är Nätverkets arbetsforum. I denna grupp kan fler representanter för medlemmarna än ägarmötets samt representanter för samarbetspartners ingå. Gruppens uppgift är att arbeta praktiskt med Nätverkets frågor och att stödja aktiviteter hemlandstingen. Samordningsgruppen har träffats vid följande tillfällen: 3-4 mars, 12 maj, 7-8 september, 3-4 december (årsmöte). Arbetsutskott Arbetsutskottet är Nätverkets beredande organ och initierar och driver frågor av principiell natur. I arbetsuppgifterna ingår att verkställa ägarmötets beslut, bereda frågor till ägarmötet och samordningsgruppen, löpande följa upp Nätverkets ekonomi och beslutande verksamhet samt att företräda Nätverket i olika sammanhang. Arbetsutskottet har under 2009 utgjorts av: Eva Stjernström, ordförande Landstinget i Värmland Kitty Kook Wennberg Stockholms läns landsting Bengt-Göran Emtinger Östergötlands läns landsting Olle Bingerud Örebro läns landsting Ralph Harlid Västra Götalandsregionen Koordinatorsfunktionen Koordinatorn är underställd Nätverkets ordförande och samordnar det löpande arbetet. Koordinatorn har i uppgift att stödja, utveckla och samordna Nätverkens beslutade aktivitetsområde, sköta Nätverkens löpande ekonomi, vara samordnande mellan Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa och på olika sätt stödja och vara bollplank till medlemmarna. Anne Bylund har varit koordinator på 100 % under året. Patrik Birgersson, landstinget i Halland har ansvarat för ekonomiredovisning och administrativa frågor på 20 %. Sarah Öfwerström, Västra Götaland har svarat för systemadministration av hemsidan på 20 %. 4 december 2009 Eva Stjernström Ordförande Anne Bylund, Koordinator 10

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati 3 DECEMBER 2009 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten -

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2010 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati 7 DECEMBER 2006 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för förtroendevalda i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 7 APRIL 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2005 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Skåne Stockholm Uppsala Värmland

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 4 JUNI 2008 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 3 juni kl 12.00 4 juni kl 13.00, Sigtuna. Namn Gunilla Esbjörn Petter Karlsson Britt-Marie Brinkmo Åsa Sjöström Anders Heldebro Anne-Marie

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 8 DECEMBER 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Hälso- och sjukvårdens utmaning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland (adjungerad) - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg

Läs mer

Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati

Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati 28 OKTOBER 2008 Minnesanteckning från Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati Tid och plats 23-24 oktober lunch lunch, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Birgitta Lundkvist Inger Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälsoh lso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverkets vision En hälsofrämjande

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

Kunskapsunderlag och prioriteringar. Bakgrund och inledning

Kunskapsunderlag och prioriteringar. Bakgrund och inledning 7 DECEMBER 2009 Minnesanteckningar från temaseminarium Kunskapsunderlag och prioriteringar Dag och plats 4 december kl 09.00-15.00, Sveriges Kommuner och Landsting. Bakgrund och inledning Årets sista temaseminarium

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans!

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Karin Tengdelius, Lotta Ricklander, Anna Eklöf Sveriges Kommuner och Landsting Nätverksträff Östrev 8 april 2016 Grundläggande granskning Grundläggande

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Temaseminarium Uppföljning

Temaseminarium Uppföljning 12 OKTOBER 2006 Minnesanteckningar från Temaseminarium Uppföljning Tid och plats 5 oktober kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm Deltagare Namn Organisation Namn Organisation Thomas Ylvén Dalarna Marie

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA

JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA NÄTVERKEN HÄLSA OCH DEMOKRATI OCH UPPDRAG HÄLSA 2014-06-13 ANNA GUNDERSSON OCH INGELA JÖNSSON Förutsättningar 7 små kommuner 1 stor(50%)

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Vet vi det vi skulle behöva veta? Välkomna!

Vet vi det vi skulle behöva veta? Välkomna! 17 DECEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Vet vi det vi skulle behöva veta? - hur får vi användbara data om befolkningen och behovsgrupper Tid och plats 12 december, 11.00 15.00, Sveriges Kommuner

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 11 OKTOBER 2006 Minnesanteckning från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 5 oktober kl 16.15 19.00, samt 6 oktober kl 08.30 14.00, Stockholm Närvarande (hela eller delar av mötet) Namn Organisation Namn

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter? 1. Har ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter? 2. Har påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa

Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa 10 DECEMBER 2007 Minnesanteckning från Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa Tid och plats 6 december 2007 kl 18.00 7 december 2007 kl 13.00, Sveriges

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Möte Processtödjare för förtroendevalda. Inledning

Möte Processtödjare för förtroendevalda. Inledning 30 OKTOBER 2006 Minnesanteckningar från Möte Processtödjare för förtroendevalda Tid och plats 16 oktober kl 10.00 16.00, Förbundets hus, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal: Runda rummet. Gävleborg, Anna Sandström

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningen NCS Läslyftet Gruppdiskussioner 12.00 LUNCH 13.00

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer