Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26"

Transkript

1 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2. Inledningsvis gav koordinatorn en kort historisk återkoppling till arbetet med att ta fram nuvarande handlingsprogram och det samarbete som sedan utvecklats tillsammans med Lf inom ramen för kraftsamlingsområdet Ledning och styrning under perioden Avrapportering skedde i samband med en erfarenhetskonferens på Arlanda den 17 februari 2005 och dagens program har många likheter och kopplingar till denna. Dagens avrapportering utgör också en viktig utgångspunkt för arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för perioden efter 2006 som är slutår i nuvarande handlingsprogram. Peter Molin, landstinget Västmanland, är ansvarig för aktivitetsområdet Roller och ansvar i nätverket och har även ansvarat för projektet inom kraftsamlingsområdet på Lf, där Västmanland varit värdlandsting. Peter gjorde en kort sammanfattning av projektet, vad som hänt och var man står idag. Särskilt noterades den förändring som skett från att i början identifierat tre roller till att idag prata om fyra roller och en övergripande systemägarroll. Förändringen från tre till fyra roller beror på att rollen som finansiär och ägare delats i två och därigenom kom också behovet av den övergripande rollen som systemägare att framstå tydligare. Viktiga frågor och dialogen mellan de olika rollerna har definierats och för systemägaren blir politiken och medborgardialogen central. Formerna för medborgardialogen har diskuterats inom projektet och i samverkan med andra projekt med koppling till aktivitetsområdet. Peter nämnde det projekt som haft i uppdrag att följa utvecklingen av rollen som medborgarföreträdare utifrån ett behovs- och patientperspektiv i landstinget i Örebro och även projektet Så styrs landstingen regionerna bägge delar av Lf:s kraftsamling samt ett projekt i Västmanland Medborgarviljan i Västmanland I den efterföljande diskussionen konstaterades att frågor rörande roller och ansvar hela tiden måste synliggöras och hållas levande. Inte minst gäller detta när gränserna mellan olika aktörer, ex vis landsting och kommun, förändras. 013/

2 Ingvor Bjugård, SKL, presenterade rapporten Hälsa i bokslut - Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården. Ingvor gav en kort beskrivning av bakgrunden till rapporten, bland annat finns en koppling till ett projekt i nätverkets förra handlingsprogram, syfte, mål, arbetsmetod och vad som kännetecknar ett hälsoorienterat synsätt. Ingvor tog även upp perspektiv på hälsoorientering, definitioner av prevention och hälsa, avgränsningar och exempel på indikatorer. Rapporten Hälsa i bokslut kommer att finnas tillgänglig på SKL:s hemsida inom kort och ett särskilt seminarium kommer att genomföras den 31 augusti. Ingvors bilder bifogas protokollet. Mårten Gerle, för dagen representant för Socialstyrelsen, presenterade arbetet med nationella riktlinjer för olika sjukdomsgrupper. Mårten är projektledare för riktlinjer för depression och ångestsjukdomar. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och en rangordning görs i en 10-gardig skala som bland annat innehåller sjukdomstillståndet och åtgärd och där hänsyn tas till svårighetsgrad, effekt av åtgärd, evidens och kostnadseffektivitet. Basversioner av nationella program finns för tre områden och ytterligare ett antal områden, bland annat cancer, är under utarbetande. Susanna Lagersten och Anders Olsson, projektledare, för nätverkets arbete med att vidareutveckla uppdragsbeskrivningar och avtal, gick igenom läget inom de två delprojekten inom området: -Projekt 1 handlar om att utveckla/testa hur uppdragsbeskrivningar kan formuleras för att fungera som ett effektivt styrdokument baserat på socialstyrelsens riktlinjer och regionala vårdprogram och i -Projekt 2 görs en genomgång av befintliga avtal inom fyra verksamhetsområden i syfte att utveckla och förbättra avtalen, dvs. ta vara på det bästa inom respektive område och skapa enhetlighet och standards. Inom projekt 1 pågår arbete inom de tre områden som Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer inom, hjärt/kärl, astma/kol och stroke, och en fördjupning och granskning av förslagen till uppdragsbeskrivningar kommer att göras den 2 september då nätverkens träffas på nytt för en gemensam diskussion. Susannas och Anders OH-bilder bifogas. Anders Eklund gjorde en kort sammanfattning av vad som hänt inom området resursfördelning och ersättningsmodeller eftersom Staffan Lindvall tyvärr fått förhinder. I projektet har inventerats former för och ersättningsmodeller inom olika verksamhetsområden, resursfördelningsmodeller och utvecklingsprojekt. Kontakter har etablerats med akademin. En viktig slutsats från projekt är att nästan alla olika typer av ersättningssystem har prövats och det finns inte ett system för ersättning, utan flera olika beroende på vad man vill uppnå..

3 Ersättningsmodeller löser inte landstingens problem med ledning och styrning av verksamheten men kan vara en del som bidrar till att utvecklingen går i önskvärd riktning. Rapporten från projekt kraftsamling: Resursfördelning och ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården delades ut. Vad händer på SKL efter kraftsamling var rubriken för Sven-inge Carlsons inlägg. Sven-inge informerade om att nytryck av rapporterna från kraftsamlingsområdets olika projekt efter vissa smärre ändringar var på gång. Rapporterna kommer att tryckas i ett begränsat antal men kommer att vara tillgängliga på nätet. För nätverkens del finns mycket att vinna på samverkan med framförallt enheten för demokrati och styrning. Frågor kopplade till resursfördelning, ersättningsmodeller och medborgardialog bedömde Sven-inge som parkerade på SKL medan frågor rörande behovs- och uppdragsperspektivet ännu inte funnit någon naturlig koppling. Anders E gav en sammanfattande lägesbeskrivning inom övriga aktivitetsområden, dialog och samverkan, uppföljning och prioritering. Inom området dialog och samverkan genomfördes två seminarier under 2004, dels ett kring närsjukvård och dels ett om medborgardialog. Under året har Sigtunadagarna mars genomförts med frågeställningen. Hur ska medborgardialogen utvecklas så att vi får in medborgarnas kunskaper och synpunkter i styrprocessen? och imorgon kommer ett seminarium om samverkan att genomföras. Aktiviteterna fortsätter med framförallt sikte på nästa års nätverkskonferens som innehållsmässigt kommer att ha demokrati och samverkansfrågorna tydligt i fokus. Uppföljningsprojekt går vidare under året. Efter förra årets stora inventering av vad som pågår har tre grupper etablerats under året. De tre grupperna jobbar med uppföljning avseende befolkningens hälsa, vårdkonsumtion och kvalitet och intresset att delta har varit stort. Uppgiften för varje grupp är att definiera ett antal indikatorer som bör definieras och följas upp inom samtliga landsting. En koppling till uppföljning utifrån behovs- och sjukdomsgrupper inom de olika områdena planeras ske senare under året. Aktivitetsområdet prioritering har av olika skäl ännu inte funnit sina former i nätverken. Politikernätverkets samordningsgrupp fick en lägesbeskrivning från Per Carlsson, föreståndare för Prioc, vid förra mötet. Många landsting följer frågorna via aktiviteter och rapporter från Prioc. Och många ingår även i deras nätverk Prionet. Inom ramen för arbetet med att utveckla uppdragsbeskrivningar för olika sjukdomsgrupper kommer prioriteringsfrågorna att bli en naturlig del av arbetet och integreras i lednings- och styrprocessen och liknande krav kommer att ställas när den nya vårdgarantin börjar gälla. Vid anteckningarna Anders Eklund Koordinator

4 Bilaga 1 Närvarande samordningsgruppernas utvecklingsdag Ulla-Britt Andersson Håkan Bergman Lars-Åke Carlsson Cecilia Carpelan Håkan Collin Alva Hjärth Kerstin Falkland Ann Lidman Lars Joakim Lundquist Kjell-Åke Nilsson Jan-Åke Simonsson Anna-Lena Sörenson Lars-Göran Thulin Anders Almberg Gösta Andersson Sören Berg Olle Bingerud Ingvor Bjugård Anders Eklund Peder Eskesen Sven-inge Carlson Mårten Gerle Jeanette Hällström Susanna Lagesten Åke Lundqvist Märit Melbi Peter Molin Anders Olsson Kerstin Petrén Ewa Printz Henning Sand

5 Bilaga 2 Program Strängnäs Avrapportering av nätverkets aktivitetsområden inklusive diskussion om centrala frågeställningar att gå vidare med Inledning Anders Eklund Roller och ansvar Peter Molin Hälsa i bokslut Ingvor Bjugård indikatorer för en hälsorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvård Kaffe Nationella riktlinjer och deras koppling till uppdragsbeskrivningar för en sjukdomsgrupp Mårten Gerle Hälso- och sjukvårdsprogram samt uppdragsbeskrivningar för en sjukdomsgrupp, delprojekt 1 och delprojekt 2 om inventering av avtal och framtagande av standards ( golden standard ) för avtalstexter/motsv Susanna Lagersten Anders Olsson Resursfördelning och ersättningsmodeller Staffan Lindvall Vad händer på SKL efter kraftsamling Sven-inge Carlson Dialog och samverkan Uppföljning Prioritering Axel Berg/Anders E

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer