Nätverket Hälsa och Demokrati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket Hälsa och Demokrati"

Transkript

1 7 DECEMBER 2006 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för förtroendevalda i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 1

2 Ordföranden har ordet Den här mandatperioden har jag haft den stora förmånen att få leda arbetet i Nätverket Hälsa och Demokrati, nätverket för förtroendevalda. Nätverk som arbetsform och mötesplats ger oss förtroendevalda stora möjligheter att ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Nätverket erbjuder oss också platser att få mötas och tillsammans reflektera över våra uppdrag och på så sätt få inspiration och kraft att utveckla formerna för en demokratisk ledning och styrning av vården ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Det nära samarbetet med tjänstemannanätverket Uppdrag Hälsa ger oss ytterligare näring och kunskaper för att utvecklas och vara trygga i våra roller som befolkningens företrädare. Att få delta i nätverksarbete tillsammans med kamrater från olika delar av landet, från skilda politiska partier och med olika kulturer i sina politiska organisationer ger stimulans och energi för att på hemmaplan flytta fokus från resurser och produktion mot behov och resultat, från marginal och ekonomistyrning mot helhet och uppdragsstyrning. Nätverken har arbetat med följande utvecklingsområden: Medborgardialog och behov, Uppdraget samt Uppföljning. Eftersom vi är i ständig utveckling väljer vi att i fortsättningen kalla det första området för Behov för att fokusera på tre strategiska områden i en behovsbaserad styrningsprocess. Vår vision är att göra verklighet av att i vården sätta patienten i centrum och att vårdens skall styras ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Resurserna skall prioriteras och fördelas så att de möter behoven i befolkningen och uppdragen skall ge möjlighet åt en professionell vårdorganisation att bygga en god vård som är tillgänglig, säker, patientfokuserad, evidensbaserad, effektiv och jämlik. Nätverkskonferensen i Linköping var en av årets stora händelser. Vi hade höga förväntningar på ett stort deltagande från politiker och att konferensen skulle ge arbetet mot en behovsstyrd sjukvård en skjuts framåt. Vi blev inte besvikna. Med ett tydligt fokus på medborgarinflytande och befolkningsföreträdarskap den första dagen och en kunskapsbaserad vård utgående från patientens behov den andra, kunde vi skiljas åt stärkta inför vidare uppgifter och med gott om material att jobba vidare med. Valet i september var naturligtvis ytterligare en viktig händelse. Inte minst med tanke på att resultatet innebar majoritetsskiften i många landsting och kommuner. Den välfärdsdebatt som fördes i valrörelsen, tycker jag, påminner oss om att våra nätverk har mycket arbete kvar att göra. Debatten handlade inte så mycket om människors behov och innehållet i välfärden som om ägande, driftsformer, organisationer och huvudmannaskap. Vi har under året också kunna ta del av flera intressanta och givande temaseminarier och möten i samordningsgruppen och jag ser fram mot mer av kunskapsinhämtande, erfarenhetsutbyte och gemensamt reflekterande under kommande år Anna-Lena Sörenson ordförande 2

3 Om Nätverket Nätverket Hälsa och Demokrati är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med styrningen av hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg ur ett befolknings- behovs- och uppdragsgivarperspektiv. Att utveckla uppdraget som befolkningsföreträdare och därmed den demokratiska styrningen av vården är viktigt för oss. Frågor som vi arbetar med handlar om befolkningens hälsa samt deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, prioriteringar, uppdrag/överenskommelser och att utveckla former för dialog med bland annat medborgarna. Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra mötesplatser. I olika aktiviteter och projekt utvecklar vi kunskap, metoder och verktyg gemensamt. Vi arbetar i nära kontakt med vårt syskonnätverk, Nätverket Uppdrag Hälsa som jobbar med motsvarande frågor, men utifrån ett tjänstemannauppdrag. De två Nätverken arbetar med sina uppdrag och för de egna medlemmarnas nytta. Det har visat sig fruktbart att vid vissa tillfällen ha gemensamma möten och seminarier, att kunna diskutera de olika rollerna friare (förtroendevald och tjänsteman) utan koppling till organisationen på hemmaplan. Nätverket är öppet för landsting, regioner och kommuner som vill bidra till en utveckling i enlighet med Nätverkets syfte och mål. De tre regionerna och 13 landsting är för närvarande medlemmar. Nätverkens vision och strategiska områden Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Nätverken ska vara ett stöd och en inspirationskälla för förtroendevalda och tjänstemän i landsting och kommuner. Nätverken utgår från tre strategiska områden i sitt arbete för att nå visionen: Medborgardialog och behov, Uppdraget samt Uppföljning. En central utgångspunkt i arbetet är att ständigt utgå från de olika rollerna/ansvarsnivåerna som finns och i Nätverkens arbete ska det vara tydligt till vilken målgrupp arbetet riktas så att resultatet kan omsättas i praktiken. Nätverkens arbete fokuserar främst mot nivåerna: fullmäktige, styrelsen/nämnd samt tjänstemannaledning och de konkreta aktiviteterna finns samlade i en aktivitetslista. I följande avsnitt har vi sammanfattat Nätverkets aktiviteter under det gångna året kopplat till respektive strategiska område. Nätverkskonferensen Temat för 2006 års konferens var Från folkvilja till praktisk verklighet. Hälso- och sjukvård och omsorg i ett medborgarperspektiv och anordnades i Linköping 8-9 februari. Konferensen arrangerades i samverkan mellan Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting samt Landstinget i Östergötland, som var värd för konferensen. 3

4 Drygt 500 personer från Norrbotten i norr till Skåne i söder deltog och huvuddelen av deltagarna var förtroendevalda och tjänstemän från landstingen. Utöver dessa deltog ett mindre antal förtroendevalda och tjänstemän från kommunerna, representanter för handikapporganisationerna, statliga organisationer och myndigheter, Apoteksbolaget, läkemedelsindustrin etc. Första dagens eftermiddag utgick ifrån rubriken: Varför gör dom inte som vi säger? Om att vårda och skapa legitimitet för de demokratiska processerna genom medborgardialog. Parallella arbetspass genomfördes med stort engagemang under spännande rubriker: Medborgerligt deltagande komplement eller konkurrent? Att arbeta med demokrati eller i en demokrati. Opinionsbildning när vården förändras. Vart tog solidariteten vägen eller hur förhåller vi oss till beslut som inte gynnar oss själva. Konsten att vara tjänsteman. Det interna förtroendet samt Ansvarsprövning. Andra dagens arbetspass hade rubriken: Hur når vi en hållbar och sömlös vård och omsorg? Även här arbetades det i mindre grupper kring följande teman: För vems skull? Ledning och styrning som gulan till vitan. Från evidens till lokal praxis. Våra verktyg oljan i maskineriet? 2015 då är vi här framtidsvision på realistisk grund. Att styra genom uppföljning. Samarbete eller språkförbistring? Projektledningen har sammanställt åsikter från konferensen och den utvärderingen visade att de allra flesta var nöjda (39%), eller mycket nöjda (60%) med konferensen. En annan viktig sammanställning man gjort är lärdomar från Nätverkskonferensen, ett värdefullt dokument för Landstinget i Uppsala, som nu planerar för nästa, 6-7 februari Vid arrangemang av nätverkskonferenser så tar värdlandstinget den ekonomiska risken, efter årets konferens blev det dock ett överskott och Landstinget i Östergötland beslutade att skänka kronor av överskottet till Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Nätverkskonferensen är ett stort arrangemang som kräver lång planering och framförhållning, och inte minst en fungerande logistik. Detta fungerade på ett utmärkt sätt, och projekt- och genomförandeorganisationen med projektledare Gunilla Nyrén i spetsen gjorde ett fantastiskt arbete med att ta fram ett matnyttigt och spännande program och fick arrangemanget att löpa smidigt, trots det stora deltagarantalet. Medborgardialog och behov Ur handlingsprogrammet Nätverket Hälsa och Demokrati De förtroendevaldas legitimitet mäts till stor del i hur verksamheterna uppfyller medborgarnas behov. Det ställer i sin tur stora krav på att tjänstemannaorganisationen är lyhörd för det demokratiska systemet. Nätverket Hälsa och Demokrati har formulerat följande syfte med att fortsätta utveckla medborgardialogen. Vi har medborgardialog i hälso- och sjukvården för att: Vi vill öka tilliten till hälso- och sjukvården och dess demokratiska styrning. Vi vill öka medborgarnas möjligheter till delaktighet. Få kunskap, ge kunskap och säkerställa en behovsstyrd vård. 4

5 Få återkoppling från medborgarna. Ge återkoppling till medborgarna. Nätverket Hälsa och Demokrati utvecklar och söker former för en systematisk, kontinuerlig och ömsesidig dialog mellan medborgare och förtroendevalda. Ett syfte är att resultatet av dialogerna, tillsammans med fakta om befolkningen, ska led till ökad förståelse hos medborgarna om den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att konkretisera det politiska uppdraget utifrån kunskap, erfarenhet och värderingar. Nätverket Uppdrag Hälsa Demokratiutvecklingen och medborgardialogen måste utgå från de förtroendevaldas förutsättningar, ambitioner och vilja Nätverket Uppdrag Hälsa utvecklar och söker former för att stödja de förtroendevalda i utvecklingen av befolkningsföreträdarrollen Aktiviteter För att stödja inriktningen i handlingsprogrammet kan nämnas några av årets aktiviteter: Temaseminarium Medborgardialog och behov 6 april i Stockholm lockade drygt 60 deltagare. Dagen innehöll flera korta exempel från landsting och regioner kring deras arbete med medborgardialoger och förtroendevaldas kunskapsuppbyggnad om medborgarnas behov. Temaseminarium Befolknings- och behovsperspektivet i nuvarande, eller ny, regionindelning 9 november hölls i Stockholm med drygt 30 deltagare. Inspelen var bl a erfarenhet från de regionbildningar som gjorts samt hur kunskapsstyrningen kommer att påverka styrningen av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och SBU gav också sina bilder om den ökade kunskapsstyrningen. Projektet Hälso- och sjukvårdsprogram har dels inventerat arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram/motsvarande i Sverige och dels diskuterat olika processer för att arbeta med dessa. Hälso- och sjukvårdsprogram kan beskrivas som ett kunskapsunderlag och process för förtroendevalda för att föra en dialog med viktiga intressentgrupper; patienter och närstående, intresseorganisationer samt verksamhetsföreträdare. Steget efter programarbetet är att formulera uppdraget till vården. Slutrapport kommer våren Nätverket för erfarenhetsutbyte mellan processtödjare har träffats i oktober med ca 20 deltagare. På mötet diskuterades bl a hur stödet till de förtroendevaldas befolkningsföreträdarroll i styrningen och uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas utan att tjänstemännen tar över ansvar och initiativ. Samverkan och avstämning har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. Nätverket för erfarenhetsutbyte kring lokala förtroendemannautbildningar har träffats i maj och september. Syftet har varit att tillsammans diskutera fram ett bra innehåll som stärker befolknings- och behovsperspektivet i de förtroendemannautbildningar som man arrangerar själv på hemmaplan. Samverkan och avstämning har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. 5

6 Ett samverkansprojekt mellan Nätverken och Sveriges Kommuner och Landsting har planerats. Projektet som fått namnet Nya perspektiv har ett eller flera län som målgrupp (landsting och kommuner). Syftet med utvecklingsprojektet är att främja samverkan, öka kunskapen om varandras förutsättningar och om den gemensamma befolkningens hälsa och behov samt övriga viktiga påverkansfaktorer. Uppdraget Ur handlingsprogrammet Nätverket Hälsa och Demokrati En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, med utgångspunkt från befolkningens behov och synpunkter, ställer stora krav på att de politiska uppdrag/beställningar som ges kopplat till behoven. Behovsbedömningar och medborgardialoger ger därför viktiga ingångsvärden till det politiska arbetet. Därefter sker politiska avvägningar och prioriteringar inför formuleringen av det politiska uppdraget Nätverket Hälsa och Demokrati söker former för att systematiskt hitta kunskap om vad som är möjligt att nå och verktyg som stödjer det politiska uppdragsgivandet. Nätverket Uppdrag Hälsa Tjänstemannaorganisationens arbete med att formulera uppdrag innebär att ställa krav på en väl fungerande helhet för befolkningens/patientens bästa. Behovsbedömningar och resultat från uppföljningar är viktiga underlag för prioriteringar i styrning och ledning. Uppdragsstyrningen/beställningen ska resultera i en effektiv helhet av olika vårdgivares enskilda insatser med utgångspunkt från de förtroendevaldas målsättning Nätverket Uppdrag Hälsa söker former och utvecklar metoder för att bygga effektiva och hållbara system för uppdragsstyrningen. Aktiviteter Med utgångspunkt i handlingsprogrammet sammanfattas aktiviteter kopplat till området Uppdraget nedan: Temaseminariet i juni lockade ca 25 deltagare och handlade om Uppdraget från politiken men vad hände sedan? Vi fick höra olika exempel på hur kunskap om behov kan leda till handling och hur viktigt det är med en bra dialog mellan förtroendevalda, politikernära tjänstemän samt professionen för genomförandet. Projekt Uppdragsbeskrivningar har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen. Utifrån Kraftsamlingsprojektets rapport Det politiska uppdrag et av vården från politisk vilja till verklighet så startades tre delprojekt. Uppsala arbetade med Astma och KOL, Västra Götaland med Stroke och Stockholm med Hjärtsjukdomar. De två första projekten är slutrapporterade och delprojektet Hjärtsjukdomar har gjort ett omtag och nu fortsatt arbetet. Syftet har varit att se hur kunskapsunderlag i form av nationella riktlinjer i en process kan översättas till politiska beslut, s k Uppdragsbeskrivningar. Nätverken och Socialstyrelsen planerar för att genomföra ett temaseminarium våren

7 Projekt Avtal har lämnat sin slutrapport och därmed också förslag på paragraftexter som kan vara gemensamma vid upphandling av vårdtjänster. I arbetet har även avstämning med Landstingens upphandlingsnätverk samt Sveriges Kommuner och Landstings jurister gjorts. Det gemensamma arbetet har upplevts ge stor nytta på hemmaplan, därför kommer ett nätverk för erfarenhetsutbyte att startas. Nätverk för erfarenhetsutbyte kring beskrivnings- och ersättningsmodeller fortsätter att träffas för att byta erfarenheter. Gruppen är ett öppet nätverk av personer som arbetar med, och har intresse av, att utveckla hälsooch sjukvårdens modeller för resursfördelning och ersättningar. Vid sidan av de planerade träffarna sker många kontakter inom närverket i det löpande arbetet där man drar nytta av att lärt känna varandra. Årets träffar har handlat om: Resursfördelning/ ersättningsmodeller i Närvård, Primärvård men också kopplade till vårdkedjor och flöden. Fast och/eller rörlig ersättning? Ersättningar till sjukhus. DRG som ersättningsgrund? Hur ta höjd för och skapa förutsättningar för utveckling? Gruppen hålls ihop av en av en representant för ett medlemslandsting (Gävleborg) och en person från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nätverken har initierat kontakter med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att lyfta upp behovet av informationsstrukturer som stödjer uppföljning av behovs- och sjukdomsgrupper. Nätverken har deltagit i samtal med Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting, Landstingens upphandlingsnätverk för att finna en grund för fortsatta diskussioner kring hälsoekonomi i användning och finansiering av medicinsk teknisk utrustning och där effekterna av ett hälsoekonomiskt angreppssätt blir tydliga. I november träffade deltagare från Stockholm, Västra Götaland och Östergötland deltagare från England i syfte att utbyta erfarenheter kring beställar utförarmodellen. Tanken är att detta första möte ska resultera i nätverksbyggande över landsgränserna. Uppföljning Ur handlingsprogrammet Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Nätverken deltar aktivt på den nationella nivån i arbetet med uppföljning ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverken utvecklar former/metoder/system för att följa upp och analysera målen/uppdragen utifrån ett befolknings- och behovsperspektiv i syfte att användas för att styra och leda landstingen/regionerna och kommunerna. I arbetet ska särskilt belysas behoven av uppföljning ur de förtroendevaldas perspektiv (fullmäktigenivå och/eller styrelsenivå/nämnd) samt ur tjänstemannaledningens perspektiv. Aktiviteter För att stödja handlingsprogrammets inriktning har följande aktiviteter genomförts: 7

8 Vid temaseminariet Uppföljning i oktober deltog ca 40 personer. Förutom projektet Uppföljnings slutrapport (se nedan) så fick vi även veta hur Öppna jämförelser kommer att fortsätta sitt arbete samt en bild över uppföljning, metoder, databaser på nationell nivå. Nätverkets projekt Uppföljning lämnade sin slutrapport i oktober vid det välbesökta seminariet. Eftersom indikatorutveckling sker nationellt, inom ramen för öppna jämförelser, men också i projektet Nationell informationsstruktur, så är det viktigt att resultatet påverkar det arbete som redan bedrivs. Inom området Vårdkonsumtion kommer en dag för erfarenhetsutbyte att planeras in våren I ett försök att tydliggöra uppföljningsarbete som sker på nationell nivå (ur ett befolknings- och behovsperspektiv) så bjöd Nätverken tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting till ett seminarium i mars. Syftet var att under mycket korta presentationer ta del av vad olika projekt och myndigheter hade för uppföljningsaktiviteter. Efter seminariet så har representanter från förbundet, Nätverken, Socialstyrelsen och Nysam träffats ett antal gånger för att sammanställa kända uppföljningsaktiviteter. Uppföljningen redovisades på temaseminariet om Uppföljning. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som genomlyser kommunen utifrån ett ledningsperspektiv. Kriterierna i verktyget har tagits fram utifrån ett internationellt forskningsprojekt och har anpassats efter svenska förhållanden av Sveriges kommuner och Landsting i samarbete med Oslo Universitet. Nätverken och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett projektförslag om att utifrån Kommunkompassen utveckla en Landstingskompass. Övrigt Seminarier och utbildningar Under året har fyra temaseminarier hållits (redovisade ovan). När det gäller utbildningar och kortkurser så har efterfrågan ökat något varför en arbetsgrupp har diskuterat och påbörjat planeringen för endagsseminarier kring befolknings- och behovsperspektivet Under året har lagts över till ny teknik. I samband med detta ändrades också viss funktionalitet för t ex nyhetsbrev och rapporter från landsting/regioner/med flera. Det är glädjande att fler landsting nu har webbansvariga som har i uppgift att stimulera erfarenhetsutbytet via webben. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet har ca 400 prenumeranter just nu och bygger på information från våra medlemmar och samverkanspartners. Reflekterande seminarier Under året har Gösta Andersson lett några reflekterande seminarier om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Seminarierna står öppna för alla som under lite friare former utan krav på förberedelser och avrapportering vill möta kollegor för reflektioner över viktigare skeenden i hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Under året har fyra träffar hållits med bl a följande innehåll: behovet av stöd på ledningsnivå för modern kunskapsstyrning samt behovet av att förnya och förstora hälso- och sjukvårdens planeringsytor (koppling till An- 8

9 svarskommitténs arbete), Erfarenhetsutbyte med engelska kollegor var ytterligare ett tema och det sista seminariet handlar om reflektioner över hälsooch sjukvårdspolitiken samt Vinnvårdprojektet. Samarbetspartners Nätverket Hälsa och Demokrati samverkar nära med Nätverket Uppdrag Hälsa. Sveriges kommuner och landsting En överenskommelse mellan Nätverket och Sveriges Kommuner och Landsting har funnits för år Syftet är att, inom de områden som Nätverken driver, komplettera varandras arbete och samverka i vissa frågor för att stödja landsting/regioner och kommuner att utveckla sina kunskaper avseende befolknings- och behovsperspektivet för att kunna omsätta dessa i ledningen och styrningen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg. Samverkan har funnits inom flera av Nätverkens arbetsområden och skett via löpande kontakter, samråd, gemensamma arrangemang. Socialstyrelsen Hösten 2004 startade ett utvecklingsarbete tillsammans med Socialstyrelsen kring uppdragsbeskrivningar. Delprojekten har nu lämnat sina rapporter och Nätverken planerar, tillsammans med Socialstyrelsen, för ett seminarium kring detta verktyg våren Socialstyrelsen har också medverkat i den inventering av nationell uppföljning som gjorts under året. Övriga samverkanspartners Under hösten har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) tillsammans med Nätverket planerat för regionala demensseminarier under våren Koordinatorn har representerat Nätverket i Nysam:s styrgrupp samt deltagit vid Prioriteringscentrums programkommittés möten inför fjärde nationella prioriteringskonferensen 4-5 oktober Samtal har också förts med Landstingens upphandlingsnätverk (LFU) om samverkan kring vissa frågor. Organisation Det informella arbetssättet är grunden för Nätverkets arbete. Verksamheten finansieras av medlemmarna som också styr den formella organisationen, samordningsgruppen och arbetsutskottet. Under hösten anslöt sig Jämtlands läns landsting till Nätverket med ett medlemskap fr o m år Samordningsgruppen Samordningsgruppen är Nätverkets arbetsforum och träffas minst fyra gånger per år. I denna grupp kan andra representanter för medlemmarna än ägarmötets samt representanter för samarbetspartners ingå. 9

10 Gruppens uppgift är att arbeta praktiskt med Nätverkets frågor och att stödja aktiviteter hemlandstingen. Samordningsgruppen har träffats vid följande tillfällen: 2-3 mars, 5 maj, juni, 9-10 november samt 7 december. Två möten har varit gemensamma med Nätverket Uppdrag Hälsa. Arbetsutskott Arbetsutskottet är Nätverkets beredande organ och initierar och driver frågor av principiell natur. I arbetsuppgifterna ingår att verkställa ägarmötets beslut, bereda frågor till ägarmötet och samordningsgruppen, löpande följa upp Nätverkets ekonomi och beslutande verksamhet samt att företräda Nätverket i olika sammanhang. Arbetsutskottet har under 2006 utgjorts av: Anna-Lena Sörenson Landstinget i Östergötland Harriet Hedlund Västerbottens läns landsting Britt Westerlund Norrbottens läns landsting Lars Joakim Lundquist Stockholms läns landsting Jan-Åke Simonsson Västra Götalandsregionen Kerstin Falkland Landstinget i Västmanland Ulla-Britt Andersson Region Skåne Cecilia Carpelan, adjungerad Stockholms läns landsting Arbetsutskottet har träffats vid 6 tillfällen, 3 av träffarna har varit gemensamma med Nätverket Uppdrag Hälsa. Koordinatorsfunktionen Koordinatorn samordnar det löpande arbetet. Koordinatorn har i uppgift att stödja, utveckla och samordna Nätverkets beslutade aktivitetsområde, sköta Nätverkets löpande ekonomi, vara samordnande mellan Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa och på olika sätt stödja och vara bollplank till medlemmarna. Anne Bylund har varit koordinator på 100% under året. Ewa Printz, Stockholms läns landsting har varit nätverksstödjare med ansvar för hemsidan och nyhetsbrev på 20% mellan januari juni. Kostnaderna har belastat överskottet från nätverkskonferensen i Stockholm Monica Qvarford, Landstinget i Östergötland har ansvarat för ekonomiredovisning och administrativa frågor på 20%. Katrin Trolander, Örebro läns landsting har ansvarat för systemadministration av hemsidan på 20% fr o m augusti och året ut. Lokaler för koordinatorn har hyrts av lanstinget i Blekinge. Linköping 31 december 2006 Nätverket Hälsa och Demokrati Anna-Lena Sörenson Ordförande 10

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för tjänstemän i landsting och regioner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm Sörmland - Uppsala

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 7 APRIL 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2005 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Skåne Stockholm Uppsala Värmland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2010 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 4 JUNI 2008 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 3 juni kl 12.00 4 juni kl 13.00, Sigtuna. Namn Gunilla Esbjörn Petter Karlsson Britt-Marie Brinkmo Åsa Sjöström Anders Heldebro Anne-Marie

Läs mer

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat?

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? 30 MARS 2007 Minnesanteckningar från seminarium om Uppdragsbeskrivningar Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? En kunskapsprocess för befolkningsföreträdare Tid och plats 22 mars 2007, Hornsgatan

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 11 OKTOBER 2006 Minnesanteckning från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 5 oktober kl 16.15 19.00, samt 6 oktober kl 08.30 14.00, Stockholm Närvarande (hela eller delar av mötet) Namn Organisation Namn

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 www.svnuppsalaorebro.se Utkast 2015-11-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa

Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa 11 APRIL 2006 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa Tid och plats 6 april kl 16.00 18.00, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Stockholm. samt 7 april kl 08.30 12.00,

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet VARFÖR? Varför börjar Landstinget i Kronoberg arbeta med prioriteringar nu? Framtiden ser ju ljus

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (5) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Plats Scandic Winn, kl. 09.00 15.00 Närvarande Malin Berglund (M), ordförande

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-09-10 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Så arbetar demokratiutskottet I demokratiutskottet ingår en representant för respektive parti. Ordförande är Britt Westerlund (s). Övriga ledamöter är Ingmari

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (7) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039 Plats Lokal Skogsstjärnan, Centralsjukhuset (Psykiatrihuset), Karlstad,

Läs mer

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 2015-05-14 Verksamhetsplan Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 Fastställd: 2015-05-07 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00

Läs mer

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Västerås 2014 05 22 2014 05-22 Inom vilka områden publiceras Öppna jämförelser? Öppna jämförelser finns idag för: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer,

Läs mer