Nätverket Hälsa och Demokrati

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket Hälsa och Demokrati"

Transkript

1 7 DECEMBER 2006 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för förtroendevalda i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 1

2 Ordföranden har ordet Den här mandatperioden har jag haft den stora förmånen att få leda arbetet i Nätverket Hälsa och Demokrati, nätverket för förtroendevalda. Nätverk som arbetsform och mötesplats ger oss förtroendevalda stora möjligheter att ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Nätverket erbjuder oss också platser att få mötas och tillsammans reflektera över våra uppdrag och på så sätt få inspiration och kraft att utveckla formerna för en demokratisk ledning och styrning av vården ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Det nära samarbetet med tjänstemannanätverket Uppdrag Hälsa ger oss ytterligare näring och kunskaper för att utvecklas och vara trygga i våra roller som befolkningens företrädare. Att få delta i nätverksarbete tillsammans med kamrater från olika delar av landet, från skilda politiska partier och med olika kulturer i sina politiska organisationer ger stimulans och energi för att på hemmaplan flytta fokus från resurser och produktion mot behov och resultat, från marginal och ekonomistyrning mot helhet och uppdragsstyrning. Nätverken har arbetat med följande utvecklingsområden: Medborgardialog och behov, Uppdraget samt Uppföljning. Eftersom vi är i ständig utveckling väljer vi att i fortsättningen kalla det första området för Behov för att fokusera på tre strategiska områden i en behovsbaserad styrningsprocess. Vår vision är att göra verklighet av att i vården sätta patienten i centrum och att vårdens skall styras ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Resurserna skall prioriteras och fördelas så att de möter behoven i befolkningen och uppdragen skall ge möjlighet åt en professionell vårdorganisation att bygga en god vård som är tillgänglig, säker, patientfokuserad, evidensbaserad, effektiv och jämlik. Nätverkskonferensen i Linköping var en av årets stora händelser. Vi hade höga förväntningar på ett stort deltagande från politiker och att konferensen skulle ge arbetet mot en behovsstyrd sjukvård en skjuts framåt. Vi blev inte besvikna. Med ett tydligt fokus på medborgarinflytande och befolkningsföreträdarskap den första dagen och en kunskapsbaserad vård utgående från patientens behov den andra, kunde vi skiljas åt stärkta inför vidare uppgifter och med gott om material att jobba vidare med. Valet i september var naturligtvis ytterligare en viktig händelse. Inte minst med tanke på att resultatet innebar majoritetsskiften i många landsting och kommuner. Den välfärdsdebatt som fördes i valrörelsen, tycker jag, påminner oss om att våra nätverk har mycket arbete kvar att göra. Debatten handlade inte så mycket om människors behov och innehållet i välfärden som om ägande, driftsformer, organisationer och huvudmannaskap. Vi har under året också kunna ta del av flera intressanta och givande temaseminarier och möten i samordningsgruppen och jag ser fram mot mer av kunskapsinhämtande, erfarenhetsutbyte och gemensamt reflekterande under kommande år Anna-Lena Sörenson ordförande 2

3 Om Nätverket Nätverket Hälsa och Demokrati är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med styrningen av hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg ur ett befolknings- behovs- och uppdragsgivarperspektiv. Att utveckla uppdraget som befolkningsföreträdare och därmed den demokratiska styrningen av vården är viktigt för oss. Frågor som vi arbetar med handlar om befolkningens hälsa samt deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, prioriteringar, uppdrag/överenskommelser och att utveckla former för dialog med bland annat medborgarna. Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra mötesplatser. I olika aktiviteter och projekt utvecklar vi kunskap, metoder och verktyg gemensamt. Vi arbetar i nära kontakt med vårt syskonnätverk, Nätverket Uppdrag Hälsa som jobbar med motsvarande frågor, men utifrån ett tjänstemannauppdrag. De två Nätverken arbetar med sina uppdrag och för de egna medlemmarnas nytta. Det har visat sig fruktbart att vid vissa tillfällen ha gemensamma möten och seminarier, att kunna diskutera de olika rollerna friare (förtroendevald och tjänsteman) utan koppling till organisationen på hemmaplan. Nätverket är öppet för landsting, regioner och kommuner som vill bidra till en utveckling i enlighet med Nätverkets syfte och mål. De tre regionerna och 13 landsting är för närvarande medlemmar. Nätverkens vision och strategiska områden Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Nätverken ska vara ett stöd och en inspirationskälla för förtroendevalda och tjänstemän i landsting och kommuner. Nätverken utgår från tre strategiska områden i sitt arbete för att nå visionen: Medborgardialog och behov, Uppdraget samt Uppföljning. En central utgångspunkt i arbetet är att ständigt utgå från de olika rollerna/ansvarsnivåerna som finns och i Nätverkens arbete ska det vara tydligt till vilken målgrupp arbetet riktas så att resultatet kan omsättas i praktiken. Nätverkens arbete fokuserar främst mot nivåerna: fullmäktige, styrelsen/nämnd samt tjänstemannaledning och de konkreta aktiviteterna finns samlade i en aktivitetslista. I följande avsnitt har vi sammanfattat Nätverkets aktiviteter under det gångna året kopplat till respektive strategiska område. Nätverkskonferensen Temat för 2006 års konferens var Från folkvilja till praktisk verklighet. Hälso- och sjukvård och omsorg i ett medborgarperspektiv och anordnades i Linköping 8-9 februari. Konferensen arrangerades i samverkan mellan Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting samt Landstinget i Östergötland, som var värd för konferensen. 3

4 Drygt 500 personer från Norrbotten i norr till Skåne i söder deltog och huvuddelen av deltagarna var förtroendevalda och tjänstemän från landstingen. Utöver dessa deltog ett mindre antal förtroendevalda och tjänstemän från kommunerna, representanter för handikapporganisationerna, statliga organisationer och myndigheter, Apoteksbolaget, läkemedelsindustrin etc. Första dagens eftermiddag utgick ifrån rubriken: Varför gör dom inte som vi säger? Om att vårda och skapa legitimitet för de demokratiska processerna genom medborgardialog. Parallella arbetspass genomfördes med stort engagemang under spännande rubriker: Medborgerligt deltagande komplement eller konkurrent? Att arbeta med demokrati eller i en demokrati. Opinionsbildning när vården förändras. Vart tog solidariteten vägen eller hur förhåller vi oss till beslut som inte gynnar oss själva. Konsten att vara tjänsteman. Det interna förtroendet samt Ansvarsprövning. Andra dagens arbetspass hade rubriken: Hur når vi en hållbar och sömlös vård och omsorg? Även här arbetades det i mindre grupper kring följande teman: För vems skull? Ledning och styrning som gulan till vitan. Från evidens till lokal praxis. Våra verktyg oljan i maskineriet? 2015 då är vi här framtidsvision på realistisk grund. Att styra genom uppföljning. Samarbete eller språkförbistring? Projektledningen har sammanställt åsikter från konferensen och den utvärderingen visade att de allra flesta var nöjda (39%), eller mycket nöjda (60%) med konferensen. En annan viktig sammanställning man gjort är lärdomar från Nätverkskonferensen, ett värdefullt dokument för Landstinget i Uppsala, som nu planerar för nästa, 6-7 februari Vid arrangemang av nätverkskonferenser så tar värdlandstinget den ekonomiska risken, efter årets konferens blev det dock ett överskott och Landstinget i Östergötland beslutade att skänka kronor av överskottet till Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Nätverkskonferensen är ett stort arrangemang som kräver lång planering och framförhållning, och inte minst en fungerande logistik. Detta fungerade på ett utmärkt sätt, och projekt- och genomförandeorganisationen med projektledare Gunilla Nyrén i spetsen gjorde ett fantastiskt arbete med att ta fram ett matnyttigt och spännande program och fick arrangemanget att löpa smidigt, trots det stora deltagarantalet. Medborgardialog och behov Ur handlingsprogrammet Nätverket Hälsa och Demokrati De förtroendevaldas legitimitet mäts till stor del i hur verksamheterna uppfyller medborgarnas behov. Det ställer i sin tur stora krav på att tjänstemannaorganisationen är lyhörd för det demokratiska systemet. Nätverket Hälsa och Demokrati har formulerat följande syfte med att fortsätta utveckla medborgardialogen. Vi har medborgardialog i hälso- och sjukvården för att: Vi vill öka tilliten till hälso- och sjukvården och dess demokratiska styrning. Vi vill öka medborgarnas möjligheter till delaktighet. Få kunskap, ge kunskap och säkerställa en behovsstyrd vård. 4

5 Få återkoppling från medborgarna. Ge återkoppling till medborgarna. Nätverket Hälsa och Demokrati utvecklar och söker former för en systematisk, kontinuerlig och ömsesidig dialog mellan medborgare och förtroendevalda. Ett syfte är att resultatet av dialogerna, tillsammans med fakta om befolkningen, ska led till ökad förståelse hos medborgarna om den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att konkretisera det politiska uppdraget utifrån kunskap, erfarenhet och värderingar. Nätverket Uppdrag Hälsa Demokratiutvecklingen och medborgardialogen måste utgå från de förtroendevaldas förutsättningar, ambitioner och vilja Nätverket Uppdrag Hälsa utvecklar och söker former för att stödja de förtroendevalda i utvecklingen av befolkningsföreträdarrollen Aktiviteter För att stödja inriktningen i handlingsprogrammet kan nämnas några av årets aktiviteter: Temaseminarium Medborgardialog och behov 6 april i Stockholm lockade drygt 60 deltagare. Dagen innehöll flera korta exempel från landsting och regioner kring deras arbete med medborgardialoger och förtroendevaldas kunskapsuppbyggnad om medborgarnas behov. Temaseminarium Befolknings- och behovsperspektivet i nuvarande, eller ny, regionindelning 9 november hölls i Stockholm med drygt 30 deltagare. Inspelen var bl a erfarenhet från de regionbildningar som gjorts samt hur kunskapsstyrningen kommer att påverka styrningen av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och SBU gav också sina bilder om den ökade kunskapsstyrningen. Projektet Hälso- och sjukvårdsprogram har dels inventerat arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram/motsvarande i Sverige och dels diskuterat olika processer för att arbeta med dessa. Hälso- och sjukvårdsprogram kan beskrivas som ett kunskapsunderlag och process för förtroendevalda för att föra en dialog med viktiga intressentgrupper; patienter och närstående, intresseorganisationer samt verksamhetsföreträdare. Steget efter programarbetet är att formulera uppdraget till vården. Slutrapport kommer våren Nätverket för erfarenhetsutbyte mellan processtödjare har träffats i oktober med ca 20 deltagare. På mötet diskuterades bl a hur stödet till de förtroendevaldas befolkningsföreträdarroll i styrningen och uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas utan att tjänstemännen tar över ansvar och initiativ. Samverkan och avstämning har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. Nätverket för erfarenhetsutbyte kring lokala förtroendemannautbildningar har träffats i maj och september. Syftet har varit att tillsammans diskutera fram ett bra innehåll som stärker befolknings- och behovsperspektivet i de förtroendemannautbildningar som man arrangerar själv på hemmaplan. Samverkan och avstämning har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. 5

6 Ett samverkansprojekt mellan Nätverken och Sveriges Kommuner och Landsting har planerats. Projektet som fått namnet Nya perspektiv har ett eller flera län som målgrupp (landsting och kommuner). Syftet med utvecklingsprojektet är att främja samverkan, öka kunskapen om varandras förutsättningar och om den gemensamma befolkningens hälsa och behov samt övriga viktiga påverkansfaktorer. Uppdraget Ur handlingsprogrammet Nätverket Hälsa och Demokrati En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, med utgångspunkt från befolkningens behov och synpunkter, ställer stora krav på att de politiska uppdrag/beställningar som ges kopplat till behoven. Behovsbedömningar och medborgardialoger ger därför viktiga ingångsvärden till det politiska arbetet. Därefter sker politiska avvägningar och prioriteringar inför formuleringen av det politiska uppdraget Nätverket Hälsa och Demokrati söker former för att systematiskt hitta kunskap om vad som är möjligt att nå och verktyg som stödjer det politiska uppdragsgivandet. Nätverket Uppdrag Hälsa Tjänstemannaorganisationens arbete med att formulera uppdrag innebär att ställa krav på en väl fungerande helhet för befolkningens/patientens bästa. Behovsbedömningar och resultat från uppföljningar är viktiga underlag för prioriteringar i styrning och ledning. Uppdragsstyrningen/beställningen ska resultera i en effektiv helhet av olika vårdgivares enskilda insatser med utgångspunkt från de förtroendevaldas målsättning Nätverket Uppdrag Hälsa söker former och utvecklar metoder för att bygga effektiva och hållbara system för uppdragsstyrningen. Aktiviteter Med utgångspunkt i handlingsprogrammet sammanfattas aktiviteter kopplat till området Uppdraget nedan: Temaseminariet i juni lockade ca 25 deltagare och handlade om Uppdraget från politiken men vad hände sedan? Vi fick höra olika exempel på hur kunskap om behov kan leda till handling och hur viktigt det är med en bra dialog mellan förtroendevalda, politikernära tjänstemän samt professionen för genomförandet. Projekt Uppdragsbeskrivningar har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen. Utifrån Kraftsamlingsprojektets rapport Det politiska uppdrag et av vården från politisk vilja till verklighet så startades tre delprojekt. Uppsala arbetade med Astma och KOL, Västra Götaland med Stroke och Stockholm med Hjärtsjukdomar. De två första projekten är slutrapporterade och delprojektet Hjärtsjukdomar har gjort ett omtag och nu fortsatt arbetet. Syftet har varit att se hur kunskapsunderlag i form av nationella riktlinjer i en process kan översättas till politiska beslut, s k Uppdragsbeskrivningar. Nätverken och Socialstyrelsen planerar för att genomföra ett temaseminarium våren

7 Projekt Avtal har lämnat sin slutrapport och därmed också förslag på paragraftexter som kan vara gemensamma vid upphandling av vårdtjänster. I arbetet har även avstämning med Landstingens upphandlingsnätverk samt Sveriges Kommuner och Landstings jurister gjorts. Det gemensamma arbetet har upplevts ge stor nytta på hemmaplan, därför kommer ett nätverk för erfarenhetsutbyte att startas. Nätverk för erfarenhetsutbyte kring beskrivnings- och ersättningsmodeller fortsätter att träffas för att byta erfarenheter. Gruppen är ett öppet nätverk av personer som arbetar med, och har intresse av, att utveckla hälsooch sjukvårdens modeller för resursfördelning och ersättningar. Vid sidan av de planerade träffarna sker många kontakter inom närverket i det löpande arbetet där man drar nytta av att lärt känna varandra. Årets träffar har handlat om: Resursfördelning/ ersättningsmodeller i Närvård, Primärvård men också kopplade till vårdkedjor och flöden. Fast och/eller rörlig ersättning? Ersättningar till sjukhus. DRG som ersättningsgrund? Hur ta höjd för och skapa förutsättningar för utveckling? Gruppen hålls ihop av en av en representant för ett medlemslandsting (Gävleborg) och en person från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nätverken har initierat kontakter med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att lyfta upp behovet av informationsstrukturer som stödjer uppföljning av behovs- och sjukdomsgrupper. Nätverken har deltagit i samtal med Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting, Landstingens upphandlingsnätverk för att finna en grund för fortsatta diskussioner kring hälsoekonomi i användning och finansiering av medicinsk teknisk utrustning och där effekterna av ett hälsoekonomiskt angreppssätt blir tydliga. I november träffade deltagare från Stockholm, Västra Götaland och Östergötland deltagare från England i syfte att utbyta erfarenheter kring beställar utförarmodellen. Tanken är att detta första möte ska resultera i nätverksbyggande över landsgränserna. Uppföljning Ur handlingsprogrammet Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Nätverken deltar aktivt på den nationella nivån i arbetet med uppföljning ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverken utvecklar former/metoder/system för att följa upp och analysera målen/uppdragen utifrån ett befolknings- och behovsperspektiv i syfte att användas för att styra och leda landstingen/regionerna och kommunerna. I arbetet ska särskilt belysas behoven av uppföljning ur de förtroendevaldas perspektiv (fullmäktigenivå och/eller styrelsenivå/nämnd) samt ur tjänstemannaledningens perspektiv. Aktiviteter För att stödja handlingsprogrammets inriktning har följande aktiviteter genomförts: 7

8 Vid temaseminariet Uppföljning i oktober deltog ca 40 personer. Förutom projektet Uppföljnings slutrapport (se nedan) så fick vi även veta hur Öppna jämförelser kommer att fortsätta sitt arbete samt en bild över uppföljning, metoder, databaser på nationell nivå. Nätverkets projekt Uppföljning lämnade sin slutrapport i oktober vid det välbesökta seminariet. Eftersom indikatorutveckling sker nationellt, inom ramen för öppna jämförelser, men också i projektet Nationell informationsstruktur, så är det viktigt att resultatet påverkar det arbete som redan bedrivs. Inom området Vårdkonsumtion kommer en dag för erfarenhetsutbyte att planeras in våren I ett försök att tydliggöra uppföljningsarbete som sker på nationell nivå (ur ett befolknings- och behovsperspektiv) så bjöd Nätverken tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting till ett seminarium i mars. Syftet var att under mycket korta presentationer ta del av vad olika projekt och myndigheter hade för uppföljningsaktiviteter. Efter seminariet så har representanter från förbundet, Nätverken, Socialstyrelsen och Nysam träffats ett antal gånger för att sammanställa kända uppföljningsaktiviteter. Uppföljningen redovisades på temaseminariet om Uppföljning. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som genomlyser kommunen utifrån ett ledningsperspektiv. Kriterierna i verktyget har tagits fram utifrån ett internationellt forskningsprojekt och har anpassats efter svenska förhållanden av Sveriges kommuner och Landsting i samarbete med Oslo Universitet. Nätverken och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett projektförslag om att utifrån Kommunkompassen utveckla en Landstingskompass. Övrigt Seminarier och utbildningar Under året har fyra temaseminarier hållits (redovisade ovan). När det gäller utbildningar och kortkurser så har efterfrågan ökat något varför en arbetsgrupp har diskuterat och påbörjat planeringen för endagsseminarier kring befolknings- och behovsperspektivet Under året har lagts över till ny teknik. I samband med detta ändrades också viss funktionalitet för t ex nyhetsbrev och rapporter från landsting/regioner/med flera. Det är glädjande att fler landsting nu har webbansvariga som har i uppgift att stimulera erfarenhetsutbytet via webben. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet har ca 400 prenumeranter just nu och bygger på information från våra medlemmar och samverkanspartners. Reflekterande seminarier Under året har Gösta Andersson lett några reflekterande seminarier om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Seminarierna står öppna för alla som under lite friare former utan krav på förberedelser och avrapportering vill möta kollegor för reflektioner över viktigare skeenden i hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Under året har fyra träffar hållits med bl a följande innehåll: behovet av stöd på ledningsnivå för modern kunskapsstyrning samt behovet av att förnya och förstora hälso- och sjukvårdens planeringsytor (koppling till An- 8

9 svarskommitténs arbete), Erfarenhetsutbyte med engelska kollegor var ytterligare ett tema och det sista seminariet handlar om reflektioner över hälsooch sjukvårdspolitiken samt Vinnvårdprojektet. Samarbetspartners Nätverket Hälsa och Demokrati samverkar nära med Nätverket Uppdrag Hälsa. Sveriges kommuner och landsting En överenskommelse mellan Nätverket och Sveriges Kommuner och Landsting har funnits för år Syftet är att, inom de områden som Nätverken driver, komplettera varandras arbete och samverka i vissa frågor för att stödja landsting/regioner och kommuner att utveckla sina kunskaper avseende befolknings- och behovsperspektivet för att kunna omsätta dessa i ledningen och styrningen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg. Samverkan har funnits inom flera av Nätverkens arbetsområden och skett via löpande kontakter, samråd, gemensamma arrangemang. Socialstyrelsen Hösten 2004 startade ett utvecklingsarbete tillsammans med Socialstyrelsen kring uppdragsbeskrivningar. Delprojekten har nu lämnat sina rapporter och Nätverken planerar, tillsammans med Socialstyrelsen, för ett seminarium kring detta verktyg våren Socialstyrelsen har också medverkat i den inventering av nationell uppföljning som gjorts under året. Övriga samverkanspartners Under hösten har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) tillsammans med Nätverket planerat för regionala demensseminarier under våren Koordinatorn har representerat Nätverket i Nysam:s styrgrupp samt deltagit vid Prioriteringscentrums programkommittés möten inför fjärde nationella prioriteringskonferensen 4-5 oktober Samtal har också förts med Landstingens upphandlingsnätverk (LFU) om samverkan kring vissa frågor. Organisation Det informella arbetssättet är grunden för Nätverkets arbete. Verksamheten finansieras av medlemmarna som också styr den formella organisationen, samordningsgruppen och arbetsutskottet. Under hösten anslöt sig Jämtlands läns landsting till Nätverket med ett medlemskap fr o m år Samordningsgruppen Samordningsgruppen är Nätverkets arbetsforum och träffas minst fyra gånger per år. I denna grupp kan andra representanter för medlemmarna än ägarmötets samt representanter för samarbetspartners ingå. 9

10 Gruppens uppgift är att arbeta praktiskt med Nätverkets frågor och att stödja aktiviteter hemlandstingen. Samordningsgruppen har träffats vid följande tillfällen: 2-3 mars, 5 maj, juni, 9-10 november samt 7 december. Två möten har varit gemensamma med Nätverket Uppdrag Hälsa. Arbetsutskott Arbetsutskottet är Nätverkets beredande organ och initierar och driver frågor av principiell natur. I arbetsuppgifterna ingår att verkställa ägarmötets beslut, bereda frågor till ägarmötet och samordningsgruppen, löpande följa upp Nätverkets ekonomi och beslutande verksamhet samt att företräda Nätverket i olika sammanhang. Arbetsutskottet har under 2006 utgjorts av: Anna-Lena Sörenson Landstinget i Östergötland Harriet Hedlund Västerbottens läns landsting Britt Westerlund Norrbottens läns landsting Lars Joakim Lundquist Stockholms läns landsting Jan-Åke Simonsson Västra Götalandsregionen Kerstin Falkland Landstinget i Västmanland Ulla-Britt Andersson Region Skåne Cecilia Carpelan, adjungerad Stockholms läns landsting Arbetsutskottet har träffats vid 6 tillfällen, 3 av träffarna har varit gemensamma med Nätverket Uppdrag Hälsa. Koordinatorsfunktionen Koordinatorn samordnar det löpande arbetet. Koordinatorn har i uppgift att stödja, utveckla och samordna Nätverkets beslutade aktivitetsområde, sköta Nätverkets löpande ekonomi, vara samordnande mellan Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa och på olika sätt stödja och vara bollplank till medlemmarna. Anne Bylund har varit koordinator på 100% under året. Ewa Printz, Stockholms läns landsting har varit nätverksstödjare med ansvar för hemsidan och nyhetsbrev på 20% mellan januari juni. Kostnaderna har belastat överskottet från nätverkskonferensen i Stockholm Monica Qvarford, Landstinget i Östergötland har ansvarat för ekonomiredovisning och administrativa frågor på 20%. Katrin Trolander, Örebro läns landsting har ansvarat för systemadministration av hemsidan på 20% fr o m augusti och året ut. Lokaler för koordinatorn har hyrts av lanstinget i Blekinge. Linköping 31 december 2006 Nätverket Hälsa och Demokrati Anna-Lena Sörenson Ordförande 10

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 8 DECEMBER 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2006 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för tjänstemän i landsting och regioner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm Sörmland - Uppsala

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati 3 DECEMBER 2009 Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2009 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten -

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 7 APRIL 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2005 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Skåne Stockholm Uppsala Värmland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland (adjungerad) - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati Nätverket Hälsa och Demokrati Verksamhetsberättelse år 2010 Nätverket för förtroendevalda i landsting och regioner Blekinge - Dalarna Gävleborg Halland Jämtland - Kronoberg Norrbotten - Skåne Stockholm

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

Temaseminarium Uppföljning

Temaseminarium Uppföljning 12 OKTOBER 2006 Minnesanteckningar från Temaseminarium Uppföljning Tid och plats 5 oktober kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm Deltagare Namn Organisation Namn Organisation Thomas Ylvén Dalarna Marie

Läs mer

Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati

Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati 28 OKTOBER 2008 Minnesanteckning från Samordningsgrupp Nätverket Hälsa och Demokrati Tid och plats 23-24 oktober lunch lunch, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Birgitta Lundkvist Inger Johansson

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Möte Processtödjare för förtroendevalda. Inledning

Möte Processtödjare för förtroendevalda. Inledning 30 OKTOBER 2006 Minnesanteckningar från Möte Processtödjare för förtroendevalda Tid och plats 16 oktober kl 10.00 16.00, Förbundets hus, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal: Runda rummet. Gävleborg, Anna Sandström

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 4 JUNI 2008 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 3 juni kl 12.00 4 juni kl 13.00, Sigtuna. Namn Gunilla Esbjörn Petter Karlsson Britt-Marie Brinkmo Åsa Sjöström Anders Heldebro Anne-Marie

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat?

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? 30 MARS 2007 Minnesanteckningar från seminarium om Uppdragsbeskrivningar Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? En kunskapsprocess för befolkningsföreträdare Tid och plats 22 mars 2007, Hornsgatan

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005 Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005 1 Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 11 OKTOBER 2006 Minnesanteckning från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 5 oktober kl 16.15 19.00, samt 6 oktober kl 08.30 14.00, Stockholm Närvarande (hela eller delar av mötet) Namn Organisation Namn

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa

Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa 10 DECEMBER 2007 Minnesanteckning från Gemensamt möte med samordningsgrupperna Nätverket Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa Tid och plats 6 december 2007 kl 18.00 7 december 2007 kl 13.00, Sveriges

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 www.svnuppsalaorebro.se Utkast 2015-11-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

Läs mer

Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa

Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa 11 APRIL 2006 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Nätverket Uppdrag Hälsa Tid och plats 6 april kl 16.00 18.00, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Stockholm. samt 7 april kl 08.30 12.00,

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Hälso- och sjukvårdens utmaning

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Kartläggnings- och uppföljningsarbete

Kartläggnings- och uppföljningsarbete Kartläggnings- och uppföljningsarbete Arbetssätt och metoder Nätverk uppdrag hälsa, utbildning, 2016-11-24, Anna Bengtsson Upplägg 1. Kartläggning vilka behovsgrupper behöver analyseras djupare? 2. Behovskartläggning

Läs mer

JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA

JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA JÄMTLANDS NYA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK UTGÅR FRÅN BEFOLKNINGENS HÄLSA NÄTVERKEN HÄLSA OCH DEMOKRATI OCH UPPDRAG HÄLSA 2014-06-13 ANNA GUNDERSSON OCH INGELA JÖNSSON Förutsättningar 7 små kommuner 1 stor(50%)

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälsoh lso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverkets vision En hälsofrämjande

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kunskapsunderlag och prioriteringar. Bakgrund och inledning

Kunskapsunderlag och prioriteringar. Bakgrund och inledning 7 DECEMBER 2009 Minnesanteckningar från temaseminarium Kunskapsunderlag och prioriteringar Dag och plats 4 december kl 09.00-15.00, Sveriges Kommuner och Landsting. Bakgrund och inledning Årets sista temaseminarium

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter? 1. Har ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter? 2. Har påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm svnuppsalaorebro.se Hur lyckas vi maxa resultaten av våra resurser och se till att befolkningen får vård efter behov? Målet.. Bästa aktuella kunskap

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Karin Junehag Källman, Folkhälsomyndigheten Ingrid Ström, Socialstyrelsen Innehåll i vår föredragning Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet VARFÖR? Varför börjar Landstinget i Kronoberg arbeta med prioriteringar nu? Framtiden ser ju ljus

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015

Verksamhetsrapport 2015 1 (5) Datum Dnr 2016-01-25 Version 1 Verksamhetsrapport 2015 HTA-rådet Ylva Nilsagård, Enhetschef HTA-enheten CAMTÖ, 2 (5) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Övergripande mål... 3 1.1.1 Delmål...

Läs mer