PROTOKOLL-ÅRSMÖTE. Samordningsgruppens sammanträde Landstingsförbundet, lokal Mallorca 16 december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL-ÅRSMÖTE. Samordningsgruppens sammanträde Landstingsförbundet, lokal Mallorca 16 december 2004"

Transkript

1 PROTOKOLL-ÅRSMÖTE Samordningsgruppens sammanträde Landstingsförbundet, lokal Mallorca 16 december Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat. 2 Val av justerare Kerstin Falkland valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll från den 21 oktober 2004 godkändes. 4 Mötestider 2005 Förslag till samordningsgruppens möten under 2005 gicks igenom. Den gemensamma utvecklingsdagen med tjänstemannanätverket den 25 augusti kolliderar med partiaktiviteter på riksplanet. Dagen ändras till den 2 september. Följande tider för samordningsgruppens möten under 2005 fastställdes: 10 mars 26 maj, gemensam em med tjänstemannanätverket 2 sept, gemensam utvecklingsdag med tjänstemannanätverket 13 okt 15 dec, årsmöte, gemensam em med tjänstemannanätverket Den 10 mars blir det tänkta temat Vad händer på hemmaplan med rapport från medlemslandstingen. Den 26 maj avrapporteras läget i aktivitetsområdena. Den 13 oktober ägnas större delen av dagen åt vad som hänt inom uppföljningsområdet olika delaktivitetsområden, befolkningens hälsa, kvalitet och konsumtion. Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

2 2 Två seminariedagar fastställdes: 27 maj 24 nov Den 27 maj blir en fortsättning på tema inom området Dialog och samverkan, inriktning bestäms senare. Den 24 november ägnas åt hur arbetet med projektet uppdragsbeskrivningar för en sjukdomsgrupp utvecklats och använts. Tider för arbetsutskottets möten 2005 bestämdes till: 24 februari 12 maj, gemensamt med tjänstemannanätverket 29 september, telefonmöte 24 november, gemensamt med tjänstemannanätverket 5 Verksamhetsberättelse 2004 I verksamhetsberättelsen för 2004 sammanfattas aktiviteterna inom nätverkets olika aktivitetsområden, genomförda seminarie- och utbildningar, organisation och övriga aktiviteter. Verksamhetsberättelsen, som hade varit utsänd till dagens möte godkändes. Flera ledamöter betonade betydelsen av att göra verksamhetsberättelsen tillgänglig för flera, inte bara via hemsidan, nyhetsbrev och till direkt berörda medlemmar, utan även andra i medlemslandstingen, som LS-ordf och LD. Koordinatorn fick i uppdrag att trycka upp ett antal exemplar och att distribuera till samordningsgruppens ledamöter och andra intressenter. Anna-Lena och Anders tar ansvar för distributionen till den senare gruppen. 6 Det nya förbundet, lägesrapport Ellen Hyttsten, direktör på nuvarande Lf och sedermera även på det nya förbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, redovisade hur det nya förbundet kommer att vara organiserat och den process som varit under året. Ellen, som är känd för de flesta, gav en kort historik av sin egen bakgrund. Hon hade också en hälsning från nya VD Håkan Sörman, som tyvärr var upptagen, att han gärna kommer till samordningsgruppens möte vid ett senare tillfälle. Ellen kunde konstatera att det varit en mödosam process under året med att skapa det nya förbundet och det mest omfattande verksamhetsplaneringsarbete som hon någonsin deltagit i. Byten på olika befattningar påverkade också processen. Bland prioriterade frågor som diskuterats nämndes bl a hur trygga välfärdens finansiering, effektivitet och kvalitetsfrågor, förstärkt samverkan i vården, ökad tillgänglighet, ökad hälsa minskad sjukfrånvaro och en hållbar tillväxt. Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

3 3 Det nya förbundet kommer att ha en platt och tämligen traditionell linje/stabsorganisation med följande avdelningar: - avdelningen för vård och omsorg avdelningen för lärande och arbetsmarknad avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad avdelningen för ekonomi och styrning avdelningen för arbetsgivarpolitik avdelningen för kommunikation och omvärldsbevakning Dessutom kommer det att finnas stabsfunktioner för personal och ekonomi, juridik, sekretariat och VD-stab samt förbundsövergripande projekt. Med några få undantag är samtliga chefer utsedda och på plats. Ellen OH-bilder finns som bilaga. 7 Val av ledamöter till AU Arbetsutskottet har under 2004 haft följande sammansättning: Anna-Lena Sörensson, Landstinget i Östergötland, Ordförande Harriet Hedlund, Västerbottens läns landsting Kerstin Falkland, Landstinget Västmanland Lars-Joakim Lundquist, Stockholms läns landsting, adjungerad Ann Lidman, Landstinget i Gävleborg Lars Åke Carlsson, Västra Götalandsregionen Inger Gustavsson, Västra Götalandsregionen Ulla-Britt Andersson, Region Skåne Enligt beslut i samordningsgruppen ska vid årsmötet i december väljas nya ledamöter till arbetsutskott för mandatperioden Valberedningens, Ingela Eriksson (s) och Marie Morell (m), förslag presenterades av Marie Morell. Ann Lidman, Lars Åke Carlsson och Inger Gustavsson lämnar arbetsutskottet. Som nya ledamöter föreslogs Jan-Åke Simonsson, VGR och Lars-Joakim Lundquist, Stockholm, tidigare adjungerad ledamot. Ytterligare en ledamot skall utses under hand, dock senast till nästa AU den 24 februari. Övriga medlemmar omvaldes, liksom ordförande. Arbetsutskottets medlemmar för är: Anna-Lena Sörensson, Landstinget i Östergötland, Ordförande Ulla-Britt Andersson, Region Skåne Harriet Hedlund, Västerbottens läns landsting Kerstin Falkland, Landstinget Västmanland Lars-Joakim Lundquist, Stockholms läns landsting, Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen Vakant Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

4 4 Till valberedning för års val utsågs: Marie Morell, Östergötland, sammankallande Ann Lidman, Gävleborg 8 Samarbete med SoS kring nationella riktlinjer och uppdragsbeskrivningar för en sjukdomsgrupp Efter en del inledande och förberedande informella diskussioner hur nationella kunskapsunderlag på ett naturligt sätt kan integreras i landstingens ledning och styrning utvecklades dessa tankar och idéer i en pm Uppdragsbeskrivningar baserade på SoS: s riktlinjer ett samarbete mellan nätverket uppdrag hälsa och SoS ytterligare av koordinatorn och Göran Maathz. PM hade utsänts till dagens möte. Göran Maathz beskrev SoS arbete med nationella riktlinjer och det underlag och de kunskaper som finns i dessa och som är viktiga att beakta och ta med i det lokala arbetet när det politiska uppdraget till vården skall preciseras och följas upp. Göran presenterade även en del konkreta exempel på skillnader som finns i praxis inom och mellan olika sjukhus inom en region. Underlaget hade diskuterats i samband med att SoS arrangerat lokala konferenser kring de nationella riktlinjerna. Parallellt med SoS arbete har det s k Skåneprojekt tagit fram en förslag till vad som bör ingå i det politiska uppdraget till vården, eller en basversion av en uppdragsbeskrivning avseende en sjukdomsgrupp Samarbetsprojektet handlar om att föra ihop dessa två projekt och under en begränsad period ta fram uppdragsbeskrivningar inom de områden som SoS arbetet fram nationella riktlinjer och att dessa om möjligt kan användas i det lokala arbetet ute i landstingen i planeringen redan inför Noterades att frågan också diskuterats i tjänstemannanätverket. Flera hade utryckt intresse att delta i och ta ansvar för det fortsatta utvecklingsarbetet. Den efterföljande diskussionen kom till största delen, av naturliga skäl, att handla om det politiska perspektivet i projektet. Med utgångspunkt från de politiska mål och visioner för en hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov är projektet ett exempel på ett nödvändigt verktyg för att översätta de övergripande politiska prioriteringarna till praktisk verklighet. Rollen och uppdraget som politiker kommer att utvecklas, nya krav kommer att ställas, områden för en utvecklad medborgardialog identifieras och viktig kunskap utvecklas för diskussionen/mötet och överenskommelsen med verksamheternas företrädare. Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

5 5 Projektet kommer att fortlöpande avrapporteras till samordningsgruppen både för att påverka inriktningen och kunna använda den kunskap och erfarenheter som växer fram kontinuerligt. En särskild temadag, den 24 nov., med fokus på uppdragsbeskrivningar bestämdes också, se punkt 4. Ordförande påminde också om den erfarenhetskonferens som anordnas den 17 februari 2005 av Lf och där Skåneprojekt kommer att vara en del av det som presenteras. Programmet har skickats ut via e-post den 10 december. Görans OH-bilder bifogas. 9 Kunskapsgenererande strukturer för ledning och styrning Johan Calltorp informerade om de två projekt som han utsetts att leda fram till årsskiftet 05/06. Det ena projektet handlar om en utvidgning av den nationella vårdgarantin och det andra projektet är ett uppdrag från Lf och Socialdepartementet om att göra en översyn av den kunskapsgenererande strukturen för styrning, ledning och uppföljning. Johan inledde med en återblick på vad som hänt under 90-talet och pekade på flera av de utvecklingsinsatser både i form av ny kunskap och nya verktyg som tagits fram tack vare beställarrörelsen. Det långa kompetensutvecklingsprogrammet, framtagandet av den sk beställarcykeln, varpå följde en utveckling av modeller för behovsanalyser, prioriteringar, utvärderingar och uppföljningar med ett befolknings- och behovsperspektiv i fokus. Johan lyfte också fram den utvärdering av verksamheten vid Prioriteringcentrum som Finn Kamper-Jörgensen gjort under våren 2004 inför ett förnyat ställningstagande/avtal för centrumet. I utvärderingen står bland annat: Utifrån en internationell bedömning är utvecklingen i Sverige unik. Etiska överväganden ingår i flera länders prioriteringsöverväganden, men den distinkta och tydliga genomslagskraften i svensk lagstiftning om H&S och utvecklingen på landstingsnivå måste betraktas som unik Även frågor kring roller och ansvar har blivit tydligare och på frågan var den demokratiska styrning skall ligga betonades vikten av politikernas makt över beställningen i stället för över drifts- och underhållsfrågor. Johan gick därefter in på en redovisning av projektet om en utvidgad vårdgaranti eller det sk indikationsprojektet. Tanken är att utveckla nationella indikationer för vård och behandling inom olika specialiteter och dess företrädare. Projektsamordnare har utsetts i de sex regionerna, en nationell projektgrupp och en styrgrupp likaså. Vidare finns kontaktpersoner i respektive landsting. Projektet är ett led i utvecklingen av vertikala prioriteringar inom en specialitet och kräver en utveckling som inte enbart baseras på köer och tillgänglighet utan också tar hänsyn till hälsoekonomi, kvalitet, epidemiologi och etik. Projektet är ett nödvändigt och viktigt led på vägen mot horisontells politiska prioriteringar mellan olika behovsgrupper. Påpekades betydelsen av att detta perspektiv finns med i projektet redan i detta inledande skede. Projektet skall också utveckla väntetidsmätningarna, bland annat utifrån ett flödesperspektiv, och förbättra, utveckla och rensa i köstatistiken. Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

6 6 En förhoppning om ökad produktivitet och effektivitet inom befintliga ramar blev Johans slutord innan han gick över till det andra projektet. Den snabba förändringen, den kraftfulla utvecklingen och de stora utmaningarna sett både i ett historiskt och i ett framtidsperspektiv i kombination med att dagens samlade kunskap inte används på ett optimalt sätt är en del av bakgrunden till det andra projektet som handlar om den kunskapsgenererande strukturen i svensk hälso- och sjukvård. Till projektet har även knutits Göran Maathz som tillsammans med Johan beskrev tankarna bakom och idéerna kring projektet. I presentationen lyftes fram behovet av ett ökat samspel mellan olika aktörer, akademin, professionen, politiken och administrationen inte minst då det gäller forskning och ledarskap. Bättre underlag och fakta i beslutsfattandet med bibehållet utrymme för värderingar och mindre tyckande från olika håll poängterades också. Projektet kommer att inledas med en inventering av vad som finns gjort/vad som finns idag. En hel del går att hitta i HSU 2000, Ansvarskommitténs arbete, Forskningspolitiska propositionen, Internationella erfarenheter mm. Ett första kartläggning av vad som finns i befintliga sjukvårdsregioner i form av stödjande strukturer på universitet, högskolor, särskilda forskningsenheter och olika centra inom, eller finansierade av, landstingen pågår tillsammans med representanter från tjänstemannanätverket. Enligt projektdirektiven bör föreslås en lämplig nationell samordning och kraftsamling av de landstingsvisa och regionala initiativen. Johans bilder bifogas. 10 Rapporter Informerades från styrgruppen för 2006-års stämma senaste möte. OH-bilder som sammanfattar stämmans fokus, innehåll och målgrupp och minnesanteckningar från styrgruppsmötet kommer successivt att läggas ut på hemsidan och en första inbjudan kommer i början av nästa år. Konferensens huvudfokus föreslås vara Medborgaren och folkstyret. Tre övergripande temaområden har dessutom identifierats hitintills. 1) Demokrati och medborgarinflytande 2) Ledning och styrning utifrån medborgarnas behov av insatser vid ohälsa och sjukdom 3) Folkstyrets relation till den medicinska utvecklingen För kännedom hade inbjudan till en workshop om medborgardialog inom hälsooch sjukvården till ett antal ledande politiker i landet den mars hade skickats ut till dagens möte. Förhoppningen är att ett antal centrala frågeställningar kommer att identifieras i samband med workshopen och därefter bearbetas och presenteras vid stämman 2006 i Linköping. Samtliga LSordföranden har informerats. Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

7 7 Informerades om att överenskommelsen med Lf om samverkan för 2005 är klar och undertecknad. Överenskommelsen läggs ut på hemsidan. 11 Avslutning Ordföranden framförde ett tack till Ann, Inger och Lars Åke, för deras insatser i arbetsutskottet under åren. Avgående ledamöter tackade ordföranden för gott samarbete under åren. Jan-Åke Simonsson, nyvald till arbetsutskottet tackade ordföranden och önskade En God jul och Ett Gott Nytt År. Ordföranden avslutade mötet. Anna-Lena Sörenson Kerstin Falkland Anders Eklund Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

8 8 Närvarande vid samordningsgruppens möte Anna-Lena Sörenson Lars Åke Carlsson Kerstin Falkland Kjell-Åke Nilsson Jan-Åke Simonsson Ann Lidman Lars-Joakim Lundquist Harriet Hedlund Inger Gustavsson Marie Morell Agneta Jansson Ellen Hyttsten, p 6 Johan Calltorp, p 8-9 Göran Maathz,p8-9 Sören Berg,p 1-7 Anders Eklund Postadress Besöksadress Telefon Fax Nätverken Box LINKÖPING S:t Larsgatan 41, 3tr. 013/ / E-post

9 Avd för vård och omsorg Stab Informatik och uppföljn. Vård och socialtjänst Hälsa och jämställdhet Verksamhetsutveckling Avd för lärande och arbetsmarknad (Processindelad) Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Stab Livsmiljö och trygghet Förnyelse och tillväxt Planering och hållbar utveckling IT och kommunikationer Kommunalteknik VD VD-staben Personal- och ekonomienheten Förbundssekretariatet Juridiska enheten Avd för ekonomi och styrning Demokrati och styrning (Ekonomi och statistik: indelning återstår) Avd för arbetsgivarpolitik Stab Arbetsliv Arbetsrätt Förhandling Avd för kommunikation och omvärldsbevakning (Ev. sektionsindelning återstår)

10 Trygga välfärdens finansiering (ES) Effektivitet och kvalitet (DS) Ansvarskommittén och självstyret (DS) Ett lyckat avtal 2005 (AG) Förbättrad personal- och kompetensförsörjning (LA) Förstärkt samverkan i vården (VO) Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (VO) Ett mer flexibelt utbildningssystem (LA) Fler i jobb och ökad integration i arbetslivet (LA) Ökad hälsa minskad sjukfrånvaro (AG) Hållbar tillväxt (SB)

11 Varför finns vi? Var vill vi vara 2011? Hur vill vi uppfattas av medlemmarna och omvärlden? Vad ska vi uppnå på längre sikt mot visionen? Vad ska vi genomföra och uppnå 2005? Hur organiserar vi verksamheten? Hur följer vi upp verksamhetens resultat 2005?

12 Mårten Gerle Ingvar Thell

13 Bakgrund Arbetet ingår i Landstingsförbundets kraftsamlingsområde Ledning Enligt arbetsplanen behövs verktyg som utgör ett underlag, för exempelvis en sjukdomsgrupp, för att de prioriteringar som görs på övergripande nivå skall uppfattas, omformas och bli vägledande för insatser i den dagliga verksamheten

14 Värdlandsting/Gästlandsting Region Skåne är värdlandsting för arbetet med uppdragsbeskrivningar med exemplet psykisk ohälsa Under arbetet besöker projektledningen ett flertal gästlandsting och hämtar in erfarenheter från andra landsting som arbetar med uppdrag kring psykisk ohälsa ställer samman den nationella kunskapen

15 Uppdragsbeskrivning En uppdragsbeskrivning ska: skapa en långsiktig och realistisk målsättning för hälso- och sjukvården inom ramen för tillgängliga resurser på ett öppet sätt redovisa prioriteringar som måste göras för att nå olika hälsoeffektmål, kvalitetsmål och ekonomiska mål vara det politiska beslut som lämnas över till vårdens leverantörer för att omsättas i vårdinsatser

16 Problemområden som behandlas Dubbla roller Behovsanalys Prioriteringar Behovet av tydliga mål Uppföljning Olika arenor i hälso- och sjukvården

17 Den teoretiska och empiriska bakgrunden är entydig. Det behövs ett verktyg som: kan tjäna som en brygga mellan kunskapsunderlag och kontrakt har ett befolkningsperspektiv fokuserar på behov ger underlag för tydliga prioriteringar förstärker de olika aktörernas ansvarsområden inom hälso- och sjukvården

18 Uppdragsbeskrivning: Basmodell 1. Övergripande syfte Formulering av övergripande syfte Tillvägagångssätt Målgrupp Tidsperiod för åtagande 2. Horisontell prioritering

19 Uppdragsbeskrivning: Basmodell 3. Förutsättningar Behovsgrupp Hälsoläge Behovsanalys Vårdutbud Förväntad utveckling Ekonomiska aspekter/ Ersättningssystem

20 Uppdragsbeskrivning: Basmodell 4. Mål Hälsoeffektmål Kvalitetsmål Medicinsk kvalitet och omvårdnadskvalitet Systemkvalitet (processkvalitet och strukturkvalitet, inkluderar t.ex. mål för tillgänglighet) Patientupplevd kvalitet

21 Uppdragsbeskrivning: Basmodell 5. Prioriterade insatser Specifika, prioriterade insatser riktade mot en särskild grupp eller ett särskilt problemområde inom sjukdomsgruppen 6. Systematisk uppföljning/resultat av insatser Flerdimensionell uppföljning är ett måste. Resultatet av uppföljningen skall direkt kopplas till dels den ekonomiska ersättningen och dels utformningen av följande avtal

22 Det fortsatta arbetet De problemområden som vi vill fokusera på är : Målformuleringsprocessen, hur har den sett ut och vem har haft ansvar De olika rollernas betydelse i uppdragsbeskrivningen, d.v.s. vem gör vad och när Uppföljningen av mål Kan landstingen använda sig av den föreslagna basmodellen?

23 Utarbeta riktlinjer för vård och behandling av patienter med svåra kroniska sjukdomar som kostar mycket (Dagmar) Beslutsstöd för prioriteringar (Dagmar) Nationellt kunskapsstöd för sjukvårdshuvudmännens arbete med hälso- och sjukvårdsprogram och prioriteringar Bidra till att resurserna används effektivt, fördelas efter behov och styrs av öppna och tydliga prioriteringsbeslut

24 Verka för att riktlinjerna i ökad utsträckning ligger till grund för sjukvårdshuvudmännens planering och lokala vårdprogram (Regleringsbrevet för 2004) Redovisa till regeringen hur riktlinjerna används och påverkar medicinsk praxis (Regleringsbrevet för 2004)

25 Prop. 1999/00 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Regeringen om Socialstyrelsens arbete med prioriteringar i hälso- och sjukvården: skall bidra till att frågan om prioriteringar integreras i sjukvårdshuvudmännens planeringsarbete på alla nivåer med medvetna och öppna prioriteringar som följd.

26 Publicerade: Hjärtsjukdomar (2004) Venös tromboembolism/blodproppssjukdom (2004) Astma och KOL (2004) Pågående: Stroke (2005) Cancer (prostata-, kolorektal-, och bröstcancer) (2006) Depressionssjukdomar och ångesttillstånd Planerade: Demens Uppdateras: Hjärtsjukdomar (ny version december 2006)

27 Rangordningslista (prio 1 10 samt ingen prioritet ) Lista på åtgärder som inte bör utföras Kvalitetsindikatorer

28 Åtgärder som visats vara inneffektiva baserat på god vetenskaplig dokumentation (evidensgrad 1-2, alternativt gott eller mycket gott vetenskapligt underlag) Diagnostiska åtgärder som saknar rutinmässig klinisk indikation Åtgärder för vilka det vetenskapliga stödet är ofullständigt eller saknas (evidensgrad 3-4, alternativt vissteller lägre vetenskapligt underlag Områden där forskning och utveckling pågår

29 Lärande Kvalitetsförbättring Verksamhetsutveckling Uppföljning Styrning Underlag för avtal och ersättning Informerade val av vård och vårdgivare

30 Väl underbyggda rekommendationer Tas fram i en multidisciplinär process med medverkan från ett stort antal experter Patienter/närstående medverkar Beslutsfattare involveras tidigare i processen Rekommendationer ingen ribba Öppen redovisning av påverkan på medicinsk praxis Underlag för tillsyn

31 Vertikala prioriteringar Prevention Diagnostik Behandling Rehabilitering Verksamhetsansvar ndningsorganenssjukdomar Horisontella prioriteringar Psykisk ohälsa Hjärtsjukdomar Politiskt ansvar

32 en. PATIENTER (%) VÅRDADE PÅ STROKE-ENHET 100% 80% Andel på annan vårdavdelning 60% 40% Andel på strokeenhet 20% 0%

33 en. PATIENTER VÅRDADE PÅ STROKE-ENHET PÅ LANDSTINGSNIVÅ Kronoberg Västerbotten Gotland Halland Gävleborg Blekinge Östergötland Västernorrland Jönköping V. Götaland Västmanland Skåne Södermanland Örebro Stockholm Uppsala Värmland Kalmar Dalarna Jämtland Norrbotten procent

34 ANDEL PATIENTER VÅRDADE PÅ STROKE-ENHET en. Uppgift saknas Andel på stroke-enhet Medelvärde för alla sjukh 76%

35 Prioriteringscentrums utvärdering av implementeringen av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård Implementeringen förutsätter ett samarbete mellan politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården Begränsade erfarenheter av att arbeta med systematiska prioriteringar den regionala dialogen mellan olika aktörer uppstår inte per automatik på grund av NR. En mycket större beredskap hos vårdprofessionerna att handla med stöd av NR jämfört med politiker och administratörer. Vårdprofessioner och politik-administration befinner sig inte i fas.

36 Öppna prioriteringar syftar till att säkra angelägen vård och sätta gränser för den offentliga vården på ett rättvist sätt Gap mellan högt prioriterade insatser och den kliniska verkligheten Hur säkra att resurserna fördelas till de högst prioriterade insatserna? Hur säkra att beslut om avgränsningar av det offentliga åtagandet kan fattas på ett sätt som kan uppfattas som rättvist och legitimt? Vilken typ av beslutsunderlag krävs? Vem ska fatta besluten? Hur detaljerade ska de politiska besluten vara?

37 Utvidgad vårdgaranti - inklusive behandlingsgaranti 3 mån - föreslagen från 1 november 2005 Resurser för förberedelsearbete avsatt i Dagmar Politisk signal - tillgängligheten till elektiv vård måste öka, liksom till första linjens sjukvård. Kötraditionen underminerar hälso- och sjukvårdssystemets trovärdighet. Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

38 Erfarenheter kring köfenomenets mångdimensionella orsaker finns samlade i Sverige från 1992 och framåt. Internationell utveckling av metoder att förändra och förbättra situationen. Väntetider i Vården (ViV), process- och genombrottstekniker, Socialstyrelsens riktlinjearbete, Svenska Läkaresällskapets prioriteringsarbete, enskilda landsting som Östergötland och Västra Götaland kring vårdprogram och prioriteringar. Landstingen ekonomiskt pressade, men resurstillskott sker de kommande åren. Särskilda resurssatsningar på tillgängligheten. Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

39 Samlat och pedagogiskt visa de insatser som sammantaget gör att garantitiderna till besök och behandling kan bli verklighet ( skruva ihop verktygslådan ) Nationellt arbete kring tydliga medicinska indikationer för behandling inom de viktigaste områdena för planerad vård Initiera, stimulera och koordinera arbete i alla landsting så att de olika verktygen används optimalt En tonvikt ligger på konkret handling och genomförande, ej utredning. Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

40 Indikationer för remiss och behandling diagnosområden med långa köer och patientrörlighet Uppdrag till utvecklingscentra för kvalitetsregister och specialitetsföreningar (prel ortopedi, ögon, kírurgi, gynekologi, hjärtsjukdomar, urologi, reumatologi, hörselvård) Konsekvensbeskrivningar och volymer, mått för uppföljning Ortopedi och ögon klara innevarande år, successivt resultat från övriga under våren 2005 Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

41 ViV:s metodik kring sanering av väntelistor intensifieras i alla landsting Väntetider över 1 år avvecklas under första halvåret 2005? Elektroniska remissmallar utvecklas och sprids stegvis som ett strategiskt hjälpmedel Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

42 Strategiskt hjälpmedel att förstå, analysera och styra vårdprocessen Tolv lokala utvecklingsprojekt kring detta Koordinering med processaktiviteter och genombrott? Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

43 Väsentliga tekniker att åstadkomma förändrat arbetssätt Det finns ett antal öar och utvecklingscentra etablerade i enskilda landsting Koordinering med aktiviteter kring flödesmodellen? Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

44 Behovet av en ny databas för information som stöd för patienternas val av vårdgivare Uppgifter för jämförelser och uppföljning av planerad vård? Kopplingar till andra nationella initiativ inom området Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

45 Koordinering, samordning, kraftsamling och genomförande är nyckelorden Projektsamordnare i de sex regionerna Nationell projektgrupp Kontaktpersoner i varje landsting Styrgrupp Utvidgad och reell vårdgaranti/jc

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland (adjungerad) - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Samordningsgruppsmöte

Samordningsgruppsmöte 4 JUNI 2008 Minnesanteckningar från Samordningsgruppsmöte Tid och plats 3 juni kl 12.00 4 juni kl 13.00, Sigtuna. Namn Gunilla Esbjörn Petter Karlsson Britt-Marie Brinkmo Åsa Sjöström Anders Heldebro Anne-Marie

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet VARFÖR? Varför börjar Landstinget i Kronoberg arbeta med prioriteringar nu? Framtiden ser ju ljus

Läs mer

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005

Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005 Protokoll Samordningsgruppens sammanträde Lokal Mallorca, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 13 oktober 2005 1 Mötets öppnande Anna-Lena Sörenson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Implementering. - Nationella riktlinjer måste implementeras för att göra någon skillnad! Tony Holm

Implementering. - Nationella riktlinjer måste implementeras för att göra någon skillnad! Tony Holm Implementering - Nationella riktlinjer måste implementeras för att göra någon skillnad! Tony Holm Nationell strategi för god vård Systematiska kunskapsöversikter Nationell uppföljning Nationella riktlinjer

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat?

Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? 30 MARS 2007 Minnesanteckningar från seminarium om Uppdragsbeskrivningar Kan förtroendevalda påverka vårdens resultat? En kunskapsprocess för befolkningsföreträdare Tid och plats 22 mars 2007, Hornsgatan

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverket Uppdrag Hälsa 7 APRIL 2006 Nätverket Uppdrag Hälsa Verksamhetsberättelse år 2005 Nätverket för tjänstemän i landsting, regioner och kommuner Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Skåne Stockholm Uppsala Värmland

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Förbättringar i hälso- och sjukvården

Förbättringar i hälso- och sjukvården Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) Förbättringar i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Kartläggnings- och uppföljningsarbete

Kartläggnings- och uppföljningsarbete Kartläggnings- och uppföljningsarbete Arbetssätt och metoder Nätverk uppdrag hälsa, utbildning, 2016-11-24, Anna Bengtsson Upplägg 1. Kartläggning vilka behovsgrupper behöver analyseras djupare? 2. Behovskartläggning

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer