Försäljningsprospekt. avseende Färjestads herrgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsprospekt. avseende Färjestads herrgård"

Transkript

1 Försäljningsprospekt avseende Färjestads herrgård

2 Innehåll FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Uppdrag 3 Försäljningsprospekt 3 Kontaktuppgifter 3 SAMMANFATTNING Färjestads Herrgård 4 Pris 4 Försäljningsprocess 4 ORTSBESKRIVNING Karlstad 5 FASTIGHETSBESKRIVNING Läge 6 Byggnadsbeskrivning 7 Historik 7 Kulturhistoriskt värde 7 EKONOMISK INFORMATION Hyresintäkter 8 Boendekostnad 8 FÖRSÄLJNINGSPROCESS Transaktionsstruktur 9 Visningar 9 Indikativa bud 9 Fri prövningsrätt 9 Kostnader 9 BILAGOR (A) FOTO 11 (B) FASTIGHETSKARTA 21 (C) PLANRITNING 23 (D) FASTIGHETSREGISTER UTDRAG 27 (E) GEMENSAMHETSANLÄGGNING 31 (F) RÄTTIGHETER LAST 39 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTAD HERRGÅRD REAL ADVICE 2

3 Försäljningsprospekt UPPDRAG Fastigheten Karlstad Färjestads Gård 2 ( Fastigheten ) ägs av familjen Grinups ( Säljaren ). Säljaren överväger att avyttra Fastigheten. Real Advice Sweden AB ( Real Advice ) har av Säljaren anlitats som exklusiv rådgivare i försäljningsprocessen. FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Detta prospekt har upprättats av Real Advice på uppdrag av Säljaren. Prospektet syftar till att utgöra underlag för en vidare diskussion avseende ett förvärv av Fastigheten. Uppgifterna i prospektet kommer från källor som Säljaren och Real Advice bedömer vara tillförlitliga. Avvikelser eller ofullständig information kan inte ligga till grund för någon typ av ersättning, skadestånd eller liknande riktat mot Säljaren eller Real Advice. Säljaren ansvarar endast för sådana utfästelser och garantier som lämnas i de köpehandlingar som tecknas med slutgiltig köpare av Fastigheten Real Advice. Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Mångfaldigande av hela eller delar av innehållet i detta prospekt är förbjuden utan skriftligt medgivande från Real Advice. KONTAKTUPPGIFTER Frågor om Fastigheten eller försäljningsprocessen skall ställas till nedanstående person. Under inga omständligheter får personal anställd hos Säljaren eller hyresgäster i Fastigheten kontaktas utan medgivande från Real Advice. John Kärrberg Telefon Mobil: Fax: E-post: FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 3

4 Sammanfattning FÄRJESTADS HERRGÅRD Färjestads herrgård är en välbevarad herrgårdsbyggnad med anor från slutet av 1600-talet. Fasaden är slätputsad i gul avfärgning. Åt söder är ett entréparti med stentrappa och en balkong som bärs upp av kolonner. Det valmade sadeltaket är täckt med skiffer. Färjestads herrgård är upptagen som en särskilt värdefull byggnad i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram. Övervåningen rymmer en exklusiv representationsvåning om cirka 265 kvadratmeter tydlig herrgårdskaraktär och generösa utrymmen i vacker miljö med närhet till Klarälven och utsikt över lummiga grönområden. Övervåningen nyttjas av Säljaren som privatbostad. Undervåningen om cirka 200 kvadratmeter nyttjas av Karlstads Kirurgiska Laserklinik som utför olika typer av laserbe handlingar samt en rad andra medicinska och kosmetiska behandlingar. Därutöver finns en hel vindsvåning som nyttjas av Säljaren som förråd. PRIS kronor eller högstbjudande. FÖRSÄLJNINGSPROCESS Intressenter inbjuds att inkomma med indikativa bud på Fastigheten i enlighet med instruktioner på sid 9 i prospektet. 4 REAL ADVICE FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD

5 Ortsbeskrivning KARLSTAD Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand mitt emellan Stockholm och Oslo. Karlstads kommun har cirka invånare och är Sveriges 21:a största kommun. Karlstad är residensstad i Värmlands län och bildar tillsammans med Forshaga, Grums, Hammarö och Kil den så kallade Karlstadsregionen som omfattar sammanlagt invånare. Karlstad är en stark besöks- och handelsstad som erbjuder stora arrangemang och ett brett shoppingutbud. Karlstad har även ett högt handelsindex och mycket kompetens inom till exempel massa, papper och förpackningar. Karlstad har ett av Sveriges yngsta universitet med cirka studenter som studerar till bland annat lärare, civilingenjör, civilekonom och sjuksköterska. Här finns också ett stort centralsjukhus och många viktiga myndigheter, som till exempel Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunikationerna till och från Karlstad är goda med närhet både till Stockholm, Göteborg och Oslo. Med egen flygplats, Karlstad Airport, går det snabbt att ta sig både till Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Flygplatsen erbjuder även avgångar till Las Palmas och Barcelona samt charter till ett flertal platser, till exempel Cypern, Mallorca och Turkiet. KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 5

6 Fastighetsbeskrivning LÄGE Fastigheten är belägen i stadsdelen Färjestad som ligger i norra delen av centrala Karlstad. Färjestad har en blandad karaktär som består av bostadsområden, naturmiljö och bebyggelse som är kopplad till sport och evenemang, till exempel Löfbergs arena och Färjestadtravet. I området finns en variation av villor, radhus och flerfamiljshus från olika epoker under 1900-talet. Olika arkitekturstilar finns representerade i området, till exempel nationalromantik, 1920-talsklassicism, funktionalism och modernism. Området har vuxit fram genom att stora fastigheter har delats. Färjestad är ett område med anor långt tillbaka i tiden. Redan år 1584 när Karlstad fick sitt stadsprivilegium finns ortsnamnet Färgiestadh omnämnt. Färjestads herrgård är den äldsta byggnaden i området och enligt köpehandlingar så ska första våningen på Färjestads herrgård byggts redan i mitten av 1600-talet. Den ska därefter ha byggts till 1765 och fått det utseende den har i dag. 6 REAL ADVICE FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD

7 BYGGNADSBESKRIVNING Färjestads herrgård är en välbevarad herrgårdsbyggnad från slutet av 1600-talet. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende omkring Fasaden är slätputsad i gul avfärgning. Åt söder är ett entréparti med stentrappa och en balkong som bärs upp av kolonner. Det valmade sadeltaket är täckt med skiffer. Herrgården har ett samhällshistoriskt värde. Det samhällshistoriska värdet syftar till att byggnaden troligen är Färjestads äldsta byggnad och att den visar den tidigare gränsen mellan land och stad i Karlstad. Herrgården har ett arkitekturhistoriskt värde och är uppförd i sengustaviansk stil som kännetecknas av strama former och inspiration från antiken. Karaktäriserande uttryck för herrgården är det valmade taket med skiffertäckning, skiffertaket är ett regionalt särdrag för Värmland. Ytterligare detaljer är de symmetriskt placerade fönstren och balkongen som bärs upp av doriska kolonner. han brännvinstillverkning i källaren. Brännvinstillverkningen övergick senare till öltillverkning och därmed var grunden för bryggeriet lagt. Bryggeriet låg placerat längs Klarälvens strand strax norr om bäckravinen och revs runt KULTURHISTORISKT VÄRDE Färjestads Herrgård är upptagen i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet är en pågående inventering av särskilt värdefulla byggnader och miljöer i Karlstads kommun. Kulturhistoriska byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Ändringar av en byggnad ska dessutom göras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Källa: Karlstads kommun. HISTORIK Färjestads herrgård är den äldsta byggnaden i området. Enligt uppgifter i äldre köpehandlingar ska herrgårdens första våning ha uppförts i sten redan under senare delen av 1600-talet. Den ska därefter ha byggts till år Den har även genomgått en restaurering år 1932 i samband med att Karlstad stad blev ägare. Herrgården har haft olika funktioner genom historien, den har bland annat används som konferenscenter och barn- och ålderdomshem. Det finns en viss koppling mellan herrgården och Färjestads travbana då Brukspatron Johan Henrik Huss på Färjestads herrgård hade ett stort intresse för hästar och hade såväl ridhästar som vagnsekipage i sitt stall. Detta intresse ärvde sedermera Huss son Alexander som ägnade hela sitt liv åt lantbruk och hästar. År 1932 arrenderades herrgårdens jordbruk ut till Wilhelm Olsson. När Färjestads travbana invigdes år 1936 så startade två av Olssons hästar. Enligt historien ska Johan Henrik Huss också lagt grunden för Färjestads bryggeri. När Huss flyttade in på herrgården i mitten av 1800-talet inredde FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 7

8 Ekonomisk information HYRESINTÄKTER Hyresgäst på bottenvåningen är Karlstads Kirurgiska Laserklinik. Verksamheten som startades redan år 1987 av Dr. Egils Grinups är en av de äldsta klinikerna i Skandinavien. Hyresavtalet löper till och med med en uppsägningstid om 9 månader och förlängning om 12 månader åt gången. Hyra för Karlstads Kirurgiska Laserklinik uppgår till kr per år. Moms utgår ej på hyresbeloppet. Kostnad för värme och varmvatten ingår i hyran. Detsamma gäller kostnader för sophämtning, snöröjning, sandning och gräsklippning. Den uthyrbara arean för lokalen uppgår till cirka 200 kvadratmeter. Vid uthyrning av privatbostad får man göra ett skattemässigt schablonavdrag på kronor per år. Därutöver får man göra ett skattemässigt avdrag på ytterligare 20 procent av hyresintäkten från privatbostaden. På överskottet betalar man sedan en statlig inkomstskatt om 30 procent. En hyresintäkt om kr per år brutto motsvarar på så vis en hyresintäkt om kr per år netto. BOENDEKOSTNAD Fastighetens driftskostnader uppskattas till cirka kr per år, motsvarande cirka 346 kr per kvadratmeter. Vid fortsatt användning av övervåningen som privatbostad och uthyrning av undervåningen till Karlstads Kirurgiska Laserklinik blir boendekostnaden cirka kr per år, motsvarande cirka kr per månad. Kalkylen är baserad på en antagen kapitalskuld om kr, en räntesats om 3,00 % och gällande skatteregler avseende skattereduktion för räntekostnader. BOENDEKOSTNADSKALKYL Budget 2015 Area Tkr/år kr/kvm Hyra vårdlokal Schablonavdrag 1-40 Schablonavdrag 2-56 Skattemässigt överskott 183 Skatt på överskott (30 %) -55 Summa hyresintäkter netto 224 Försäkring Värmeförbrukning Elförbrukning Vattenförbrukning Sophämtning Fastighetsskatt Summa driftskostnader Räntekostnad Skattereduktion räntekostnad, del 1 30 Skattereduktion räntekostnad, del 2 23 Summa kapitalkostnader -157 Boendekostnad -94 Antaganden: Kapitalskuld (tkr): Räntesats: 3,00% Amortering (amorteringsfritt): - På underskott av kapital upp till kr utgår skattereduktion med 30 %. På underskott av kapital överstigande kr utgår skattereduktion med 21 %, enligt gällande skatteregler. 8 REAL ADVICE FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD

9 Försäljningsprocess TRANSAKTIONSSTRUKTUR Säljaren planerar att avyttra fastigheten genom sedvanlig överlåtelse av fast egendom. VISNINGAR Intressenter erbjuds visning av Fastigheten inför lämnande av det indikativa budet. Vänligen kontakta John Kärrberg för att boka tid för visning. INDIKATIVA BUD Intressenter inbjuds härmed att lämna indikativa bud på Fastigheten. Budgivare skall i det indikativa budet redovisa samtliga villkor för budet. Budgivare skall utgå från: FRI PRÖVNINGSRÄTT Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt avseende de indikativa buden. Säljaren och Real Advice förbehåller sig rätten att när som helst avbryta alla diskussioner avseende en avyttring av Fastigheten eller ändra i ovan redovisade riktlinjer. KOSTNADER Intressenter svarar själv för samtliga egna kostnader, inklusive kostnader för externa rådgivare, som uppkommer i samband med utvärderingen av Fastigheten, vid förhandlingar och slutförande av transaktionen. Detta gäller även om försäljningsprocessen avbryts eller ändras, oavsett skälet till detta. att köpeskillingen skall erläggas kontant på tillträdesdagen att inga lån övertas att inga anställda övertas att driftsavtal och liknande avtal är tecknade med sedvanliga och marknadsmässiga villkor. att möjlighet ges att genomföra sedvanlig due dilligence innan undertecknande av slutgiltig köpehandling. att den slutgiltiga köpehandlingen innehåller en friskrivningsklausul som innebär att Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten, inklusive dolda fel. Skriftliga indikativa bud skall skickas till Real Advice per post eller e-post till följande adress: John Kärrberg Real Advice Trangärdstorpsvägen Karlstad E-post: JOHN KÄRRBERG Projektledare Civilekonom, reg. fastighetsmäklare FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 9

10 10 REAL ADVICE FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTADS HERRGÅRD

11 Bilaga A FOTO FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTAD HERRGÅRD REAL ADVICE 11

12 Foto 12 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

13 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 13

14 14 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

15 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 15

16 16 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

17 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 17

18 18 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

19 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 19

20 20 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

21 Bilaga B FASTIGHETSKARTA

22 Fastighetskarta 22 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

23 Bilaga C PLANRITNING

24 Planritning vindsvåning 24 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

25 Planritning övervåning BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 25

26 Planritning undervåning 26 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

27 Bilaga D FASTIGHETSREGISTER UTDRAG FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTAD HERRGÅRD REAL ADVICE 27

28 Real Advice Sweden AB Fastighetsutdrag Utdragsdatum Fastighet Karlstad Färjestads gård *:2 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Församling Norrstrand Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning S-Karlstad * Sångtrasten: /1 Ursprung Karlstad Färjestad 2:1 Adress Färjestadsvägen Karlstad Kommundel: Karlstad Areal Land: kvm Vatten: 0.0 kvm Totalt: kvm Koordinat N = , E = Andel i Gemensamhetsanläggning Karlstad Färjestads Gård Ga:2 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta karlstad Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Avstyckning k-87/1976 Fastighetsreglering k-97/46 Fastighetsreglering k-2006/49 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Ledningsrätt Vatten-,dagvattenspillvatten 1780k-2006/49.1 Underjordiska vatten-, dagvatten-och spillvattenledningar inom område litt a,b,c och d Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Detaljplan k-53- p2004/12 Färjestads Herrgård msf Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 1 av 3 28 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

29 Fastighetsutdrag Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Grinups, Egils Färjestadsvägen Karlstad Andel 1/2 Köpeskilling Avser hela fastigheten /15569 Köp , Andel 1/ Grinups, Berit Sylvia Färjestadsvägen Karlstad Andel 1/2 Köpeskilling Avser hela fastigheten /15570 Köp , Andel 1/2 Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare KARLSTADS KOMMUN Karlstad 31/135 Köp, Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Lagfartsanm: Anmärkning, Akt: 87/489 Lagfaren ägare FÄRJESTADS BOLLKLUBB Box Karlstad Köpeskilling Avser hela fastigheten /5226 Köp , Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Lagfaren ägare FÄRJESTADS BOLLKLUBB FASTIGHETS AB Box Karlstad Köpeskilling 1 Avser hela fastigheten /12708 Köp , Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 msf Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 2 av 3 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 29

30 Fastighetsutdrag Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK / SEK / SEK /15489 Antal sökta inteckningar: 3 Summa: SEK Taxering Värderingsenheter Taxeringsenhet: Småhusenhet med lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: 702 tkr Taxering genomförd: 2012 Byggnadsvärde: tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Småhusmark Tax.värde: 702 tkr Areal: kvm Riktvärdeområde: Antal lika: 1 Id nr: Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum Typ av bebyggelse: Friliggande Vatten: Kommunalt vatten året om Avlopp: Kommunalt WC-avlopp Strand: Ej strand- eller strandnära tomt Småhusbyggnad Tax.värde: tkr Boarea: 265 kvm Biarea: 50 kvm Total värdegr. yta: 275 kvm Summa standardpoäng: 39 Tillbyggnadsyta: - kvm Om/tillbyggnadsår: - Nybyggnadsår: Under byggnad: Nej Värderingsår: Placerad på: Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/Brukningscentrum msf Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 3 av 3 30 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

31 Bilaga E GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTAD HERRGÅRD REAL ADVICE 31

32 32 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

33 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 33

34 34 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

35 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 35

36 36 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

37 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 37

38 38 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

39 Bilaga F RÄTTIGHETER LAST FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTAD HERRGÅRD REAL ADVICE 39

40 40 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

41 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 41

42 42 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

43 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 43

44 44 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

45 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 45

46 46 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

47 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 47

48 48 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

49 BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD REAL ADVICE 49

50 50 REAL ADVICE BILAGOR FÄRJESTADS HERRGÅRD

51 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FÄRJESTAD HERRGÅRD REAL ADVICE 51

52 realadvice.se

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria Del av Sjukhuset 3 Mörbylund Danderyd Försäljningspromemoria Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund och försäljningsprocess 6 Kontaktpersoner 7 Fastigheten Läge och kommunikationer 10 Uthyrbar area 11 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström 2012-08-22 Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Nyrenoverad 2:a nära skidbacke Nyrenoverad skidåkarlägenhet med toppläge, utan insyn och nära backen. Sovrum med 4 bäddar, allrum med ny köksavdelning

Läs mer