Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun"

Transkript

1 , stadsdelen Skärsätra Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, STOCKHOLM, Org nr: Tel: , Fax: M:\2986 Ny spårvagnsdepå vid AGA, Lidingö\P - datadas\dokument\pm\2846_pm Dagvatten.doc

2 sid. 2(5) Innehållsförteckning 1 INLEDNING DAGVATTENLEDNINGAR DAGVATTENLEDNING MELLAN SÖDRA KUNGSVÄGEN OCH SÄNKE TILL DAGVATTENTUNNEL MOT VÄRTAN DAGVATTENLEDNING FRÅN VÄSTER LÄNGS GC-VÄG FÖRSLAG TILL OMLÄGGNINGAR OCH/ELLER SKYDDSÅTGÄRDER DAGVATTENLEDNING MELLAN SÖDRA KUNGSVÄGEN OCH SÄNKE TILL DAGVATTENTUNNEL MOT VÄRTAN DAGVATTENLEDNING FRÅN NORR LÄNGS GC-VÄG BILAGA Bilaga 1: Ledningsplan, PM dagvatten M:\2986 Ny spårvagnsdepå vid AGA, Lidingö\P - datadas\dokument\pm\2846_.doc

3 sid. 3(5) 1 INLEDNING SL planerar att inom ramen för ny detaljplan uppföra en ny spårvagnsdepå för Spårväg City vid AGA. Planområdet ligger mellan Södra kungsvägen och Agavägen och ansluter till detaljplan för Dalénumområdet. Nuvarande depåområde omfattar bl.a. en upställningshall för Lidingöbanan, samt uppställning av biogasbussar med tillhörande anläggning för tankning av dessa. I samband med Spårväg Citys utbyggnad och integration med Lidingöbanan planeras en ny spårdepå som ska inrymma vagnar för både Spårväg City och Lidingöbanan. SL planerar för en ny spårdepå på samma plats som den nuvarande AGA-depån är placerad. Den befintliga spårdepån vid AGA kommer att rivas och en ny spårdepå ska byggas. Den nya spårvagnsdepån kommer att innehålla en städ- och uppställningshall för ca 30 tåg (i jämförelse med dagens 6 tåg). Inom depåområdet kommer även personalutrymmen, lager, verkstad, tvätthall och klottersanering att anordnas. Det befintliga depåområdet kommer att utökas och flera gällande detaljplaner kommer att integreras i den nya detaljplanen för spårdepån. Agavägen planeras med en ny stäckning söder om vägens nuvarande planläge på en sträcka av ca 350 m och ingår med ca 150 m i detaljplan för Dalénum och resterande sträcka i ny detaljplan. Den nya depåns spårområde planeras att till största delen ligga på nivån +9,5 för att stiga mot Larsberg och ansluta till nuvarande marknivå. Detta PM beskriver nödvändiga omläggningar och/eller skyddsåtgärder för dagvattenledningar med en diameter större än 800 mm. Ledningarna som beskrivs i detta PM redovisas i bilaga 1. I detta PM har inte någon kostnadsjämförelse gjorts mellan olika föreslagna tekniska lösningar. 2 DAGVATTENLEDNINGAR Avrinningsområdet som avbördas via dagvattenledningar beskrivna i detta PM är ca. 290 ha stort och omfattar delar av områdena Baggeby, Herserud, Måsstorp, Gångsätra och Skärsätra. Dagvattennätet som avvattnar detta avrinningsområde ansluter till kommunens dagvattentunnel som mynnar i Värtan. 2.1 Dagvattenledning mellan Södra kungsvägen och sänke till dagvattentunnel mot Värtan. Dimension på ledningen under Södra kungsvägen är 1800 mm. Ledningen är utförd i betong år (Sträcka 1) Dimension på ledningen under nuvarande depåområde fram till Agavägen är 1200 mm. Ledningen är utförd i betong år (Sträcka 2) Dimension på ledningen från nuvarande Agavägen till dagvattentunnel är 1800 mm. Ledningen är utförd i betong år (Sträcka 3) Inga kända skador har rapporterats på ledningen. Ledningen bör i systemhandlingsskede inventeras och filmas. 2.2 Dagvattenledning från väster längs gc-väg. Dimension på ledningen är 1200 mm. Ledningen är utförd i betong år (Sträcka 4) och ansluter till ansluter till D1800 på sträcka 3. M:\2986 Ny spårvagnsdepå vid AGA, Lidingö\P - datadas\dokument\pm\2846_.doc

4 sid. 4(5) Till ledningen ansluter dagvattenledningar i Agavägen. 3 FÖRSLAG TILL OMLÄGGNINGAR OCH/ELLER SKYDDSÅTGÄRDER 3.1 Dagvattenledning mellan Södra kungsvägen och sänke till dagvattentunnel mot Värtan. Sträcka 1: Ingen åtgärd. Max kapacitet för icke dämd ledning är ca 5000 l/s. Sträcka 2 och 3: Dagvattenledningen kommer på denna sträcka utan vidtagna omläggningar eller skyddsåtgärder inte att kunna ligga kvar i nuvarande plan- och profilläge då ledningen skulle hamna med för liten täckning mot planerade spår. Max kapacitet för icke dämd ledning är ca 5000 l/s. Tre olika åtgärdsförslag har diskuterats med Tekniska förvaltningen VA-enheten Lidingö kommun. Alternativ 1, djup ledning med pumpstation Att bredvid befintlig ledning förlägga en ny ledning i samma dimension men på ett större djup. Efter utförd ombyggnad rivs den gamla ledningen. Befintlig ledning ligger med litet fall mot anslutningsbrunn till dagvattentunneln vilket medför att dagvatten måste pumpas och lyftas från den nya lägre nivån upp till nuvarande nivå. Nya brunnar måste byggas vid Södra kungsvägen och Agavägen. En ny pumpstation byggs vid Agavägen. Pumpstationen dimensioneras och anpassas för att pumpa ett flöde motsvarande max kapacitet för icke dämd ledning. Tillgängligt utrymme för pumpstationen är begränsat med nuvarande föreslagen utbredning och omfattning av depån och spårharpor. I samband med anslutnings- och omkopplingsarbeten för ny dagvattenledning kommer nuvarande dagvattenflöde sannolikt att behöva pumpas. Utöver stora anläggningskostnader medför föreslagen lösning även ökade drifts- och underhållskostnader. Alternativ 2, dykarledning Att förlägga en ny ledning på ett större djup bredvid befintlig ledning. Att ersätta befintlig ledning med en ny ledning i mindre dimension men med samma vattengång som befintlig ledning. Nya dagvattenkammare byggs vid Södra kungsvägen och Agavägen. Kammaren vid Södra kungsvägen förses med bräddavlopp och sandfång. Ledningarna dimensioneras så att cirka % av det bedömda maxflödet avbördas i den övre klenare ledningen. Vid dagvattenflöden överstigande % av det bedömda maxflödet bräddar dagvatten till den lägre liggande ledningen. I samband med anslutnings- och omkopplingsarbeten för ny dagvattenledning kommer nuvarande dagvattenflöde sannolikt att behöva pumpas. M:\2986 Ny spårvagnsdepå vid AGA, Lidingö\P - datadas\dokument\pm\2846_.doc

5 sid. 5(5) Utöver stora anläggningskostnader medför föreslagen lösning även driftskostnader för underhåll och rensning av sandfång i kammaren vid Södra kungsvägen. Alternativ 3, skyddande betongkonstruktion runt befintlig ledning Befintlig ledning framschaktas och statusbedöms. Ledningen infodras. Ett fribärande betongvalv gjuts över och runt ledningen. Ledningsfunktionen kan upprätthållas under hela byggtiden för betongkonstruktionen med ett avbrott för arbete med infodring av ledningen under cirka en vecka. Integrerat i detta alternativ planeras även vattenledning, spillvattenledning och biogasledning att förläggas. Ledningarna kommer att ligga inom u-område. Val av alternativ Tekniska förvaltningen VA-enheten Lidingö kommun förordar alternativ 3, då detta alternativ innebär en lägre driftskostnad och mindriftsövervakning samt att nuvarande dagvattenflöde kan upprätthållas under en längre tid under ombyggnad än alternativ 1 och Dagvattenledning från norr längs gc-väg. Sträcka 4: Ledningen föreslås läggas om och förläggas mot ny stödmur i depågräns mellan Agavägen och nytt depåområde på en sträcka av 140 m. Ledningen kommer på denna sträcka i ny detaljplan att ligga inom u-område. Omläggningen inkluderar även en sträcka av 70 m i den nya Agavägen. Ledningen ansluter med ny brunn till D1800 på sträcka 3. Parallellt med dagvattenledningen läggs även en ny spillvattenledning. Structor Mark Stockholm AB Tomas Holmqvist Uppdragsansvarig M:\2986 Ny spårvagnsdepå vid AGA, Lidingö\P - datadas\dokument\pm\2846_.doc

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan för kv. Posten (P98/0826),

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer