Start-PM. Ärendet Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att anlägga en ny infart för tunga transporter och persontrafik. Bakgrunden till detta är bland annat önskemål om att separera industri- och kontorsverksamhet inom Käppalaverket samt behovet av att säkra en infart under kommande utbyggnad av området (bland annat i form av nya rötkammare). Dagens östra infart kommer inte att kunna användas för trafik under byggtiden. En ny infart medför avlastning av Värdshusvägen, där det bland annat ligger en skola, från tunga transporter och personaltrafik. En ny infart till Käppalaverket innebär att en plankorsning tillskapas med bomfällning vid tågpassager. Infarten är möjlig att bygga parallellt med kommande upprustning av Lidingöbanan. Planering för gällande upprustning av Lidingöbanan pågår. I förstudien föreslås Gåshaga station tas bort för att uppnå SL s tillgänglighetskrav och öka kapaciteten på banan. Talluddens stationen föreslås flyttas till Värdshusvägen (utanför Futuraskolan). I och med arbetet med upprustning av Lidingöbanan har en antikvarisk byggnadsinventering tagits fram. I inventeringen klassas Talluddens hållplats inklusive stationshus inneha högt kulturhistoriskt värde. Det är därför av stor vikt att stationshuset flyttas till den nya Talluddens station för att kunna behålla sin funktion vid en station och därmed sitt höga kulturhistoriska värde. Nytt läge för Talluddens stationshus ska studeras under detaljplanearbetet om det visar sig att Talluddens stationshus inte ryms inom järnvägområde i befintlig detaljplan för nya Talluddens station.

2 Förutsättningar och förändringar Syfte Planens syfte är att möjliggöra en ny infart för tunga transporter och persontrafik till Käppalaverket via Gåshagaleden innan rondell Gåshagaleden/Värdshusvägen. Detta medför ändring från parkmark till gatumark. Nytt läge för Talluddens stationshus, som har högt kulturhistoriskt värde, ska studeras under detaljplanearbetet, om det visar sig att Talluddens stationshus inte ryms inom järnvägområde för nya Talluddens station. Värdshusvägen Planområde Gåshagaleden Käppalaverket Planområdets exakta gräns kommer att fastställas under detaljplaneprocessen. Ansökan Ansökan avser en ny infart för leveranser (tung trafik) och persontrafik till Käppalaverket. Bakgrunden till detta är bland annat önskemål om att separera industrioch kontorsverksamhet i området samt behovet av att säkra en infart under kommande utbyggnad av området (bland annat i form av nya rötkammare). Dagens östra infart kommer inte att kunna användas för trafik under byggtiden. Den nya infarten är placerad söder om rondell vid Gåshagaleden/Värdshusvägen. En ny infart i detta läge medför en ändring från parkmark till gatumark. Den nya infarten innebär en korsning över spår och är möjlig att bygga parallellt med upprustning av Lidingöbanan. 2

3 Marken runt nya infarten föreslås fyllas upp för att skapa en mjukare övergång till den befintliga marken och bidra till upplevelsen av ett naturligt böljande landskap som sedan förses med gräs och nya träd. Gång- och cykelväg dras om. Ny dragning av gc-väg Befintlig infart personal och besökande Käppalaverket Ny infart Tung trafik personal Marken runt omkring den nya infarten utformas som ett naturligt böljande landskap och planteras med gräs..och träd Skiss på ny infart till Käppalaverket. Befintlig infart tung trafik och personal Geografisk avgränsning och markägoförhållande Området är beläget i stadsdelarna Käppala, Gåshaga och Killinge (gränsar till varandra precis här) och utgörs av Lidingö 12:238, 12:240, 8:1, 12:175 och Käppalaverket 2. Planområdet består av flera fastigheter. Flera av fastigheterna är i privat ägo och en fastighet ägs av staden. Lidingö 12:238 ägs av staden. Lidingö 12:240 ägs av Svenska shell AB. Lidingö 8:1 ägs av Storstocholm Lokaltrafik. Lidingö 12:175 ägs av Storstocholm Lokaltrafik. Käppalaverket 2 ägs av Käppalaförbundet. Arealen på planområdena fastställs först efter att vissa frågor har utretts, se under Frågor att utreda. Planförhållanden och riktlinjer I översiktsplan 2002 redovisas största delen av aktuellt område som arbetsplats, kursgård och en mindre del som grönområde/park. Gällande detaljplan för området vann laga kraft (0186-P99/1225). Genomförandetiden är till och med Planen anger gatumark, parkmark och järnvägsändamål för aktuellt område. 3

4 En liten del av detaljplan som vann laga kraft (0186-P84/0220-1) kan behöva ändras om det visar sig att stationshuset inte ryms inom befintlig detaljplan. Planen anger industriändamål för aktuellt område (Käppalaplanen). Futuraskolan Befintligt Stationshus Käppalaverket Tidig skiss på förslag till placering av nya Talluddens station Tidigare ställningstagande och beslut Avtalet Lidingöbanan Staden gjorde i oktober 2009 en överenskommelse med SL om att rusta upp Lidingöbanan med nya vagnar, nya signalsystem, fler dubbelspår för ökad robusthet samt en hopkoppling i Ropsten mellan Lidingöbanan och Spårväg City. I överenkommelsen ingick även en utökad depå för samtliga spårvagnar för Lidingöbanan och Spårväg City, ca 36 vagnar, intill Dalénum. Arbetet med Lidingöbanans upprustning drivs av SL. En förstudie har varit utställd och staden har yttrat sig över denna. Tidsplanen för upprustningen innebär att en järnvägsplan ska samrådas vintern Målet enligt avtalet är att nya vagnar ska kunna tas i trafik (2014) på en upprustad och uppgraderad Lidingöbana. 4

5 Stads- och landskapsbild Fotografi från Gåshagaleden innan rondell (riktning mot Gåshaga) Planområdet består mestadels av slyig grässlänt med några lövträd intill skogsklätt berg. Gräsytorna ligger något lägre än vägen (Gåshagaleden) och den gräsbetäckta banvallen. Precis utanför planområdet, mittemot Talluddens stationshus, finns en karaktäristisk bergknalle. Fotografi från Gåshagaleden: Talluddens stationshus (riktning mot Gåshaga) Inom planområdet finns ingen bebyggelse och bebyggelsen runt planområdet är sparsam. Ett fåtal villor ligger väster om planområdet. Kvarteret Vaktmästaren (vid Holavedsvägen), med sin storskaliga bebyggelse ligger på en höjd sydväst om planområdet. Talluddens lilla stationshus (söder om planområdet) syns tydligt från Gåshagaleden. Ett karaktäristiskt riktmärke i området är Käppalaverkets skorstenar. Fotografi från rondell Gåshagaleden/Värdshusvägen (riktning från Gåshaga) 5

6 Kulturmiljö Planområdet innehåller inga kulturmiljöer. Däremot ligger Talluddens station invid planområdet. I och med arbetet med upprustning av Lidingöbanan har en antikvarisk byggnadsinventering tagits fram. I inventeringen klassas Talluddens hållplats inklusive stationshus inneha högt kulturhistoriskt värde. Det är därför av stor vikt att stationshuset flyttas till den nya Talluddens station för att kunna behålla sin funktion vid en station och därmed sitt höga kulturhistoriska värde. Nytt läge för Talluddens stationshus ska studeras under detaljplanearbetet, om det visar sig att Talluddens stationshus inte ryms inom järnvägområde i befintlig detaljplan för nya Talluddens station. Skydds- eller varsamhetsbestämmelse för Talluddens stationshus ska studeras under planprocessen. Markförhållanden Enligt byggnadsgeologisk karta för Lidingö (år 1977) består undergrunden i planområdet av lera och en större sprickzon, och avses markstabiliseras innan genomförande. Gator och trafik Planområdet ligger norr om Lidingöbanans station Talludden. Gåshagaleden ligger direkt väster om planområdet. Norr om den nya infarten ligger en rondell och Gåshagaleden övergår där till Värdshusvägen. Gåshagaleden och Värdshusvägen är sekundära transportleder för farligt gods. Öster om Käppalaverket ligger Södra Kungsvägen. Idag angör trafiken Käppalaverket via Värdshusvägen via Södra Kungsvägen. Det finns två infarter till Käppalaverket från Södra Kungsvägen. Infarterna är otydliga och det kan vara svårt att hitta rätt entré. 6

7 Värdshusvägen Gåshagaleden Ny infart Käppalaverket Befintliga infarter Södra Kungsvägen Ortofoto: Käppalaverket med omgivande gator och bebyggelse Genom att flytta infarten för tung trafik och personal enligt förslaget minskar trafiken längs Värdhusvägen (per dag) med 5-6 tunga lastbilar med släp, 5-6 lätta lastbilar, 3-4 skåpbilar samt 20 personbilar (anställda). Den ena infarten vid Södra Kungsvägen skulle kunna användas för besökande (8-10 personbilar/dag samt 1-2 bussar/vecka) och den andra infarten vid Södrakungsvägen kan användas för utryckningsfordon. Den nya infartsvägen kommer att korsa Lidingöbanan i plan. Bommar är ett krav för att uppfylla säkerheten. Spåret är beläget på en högre plushöjd än omgivande mark. Infartsvägens lutning är högst 2% vilket är trafiksäkert. En lastbil kan stå uppställd framför bommarna utan att störa trafiken på Gåshagaleden. Avståndet mellan grind till Käppalaverket och bommar är kortare än 24 meter på andra sidan spåret sett från Gåshagaleden. Frågan om hur styrning av bommar och grind ska utformas, för att någon risk att en lastbil blir stående över spåret undviks, är inte klarlagd. Detta kommer att utredas under planprocessen innan slutgiltig utformning av järnvägsövergången och placering av eventuella väntzoner fastställs. Gång- och cykelvägar Den befintliga gång-och cykelvägen inom planområdet har Talluddens station som målpunkt. Gång och cykelvägen flyttas närmare Gåshagaleden för att cyklister och gående ska kunna ta sig över nya infarten även när en lastbil är uppställd. Gång- och cykelvägens nya sträckning är ungefärlig och måste utredas vidare med avseende på höjdförhållanden, befintliga träd etc. Sannolikt kommer det nuvarande stationsläget (Talluddens station) att flyttas vilket förändrar förutsättningarna för gång-och cykelvägens dragning. 7

8 Teknisk försörjning Ledningar finns i planområdet. En planändring bedöms inte innebära att teknisk försörjning försvåras. Störningar En ny infart till Käppalaverket förändrar bullersituationen och innebär en viss ökning av buller vid nya infarten som eventuellt kan påverka villorna i närområdet, samtidigt som buller på Värdshusvägen minskar. Detta studeras vidare i planprocessen. Tillgänglighet Gång- och cykelvägar ska vara tillgänglighetsanpassade och ska studeras vidare i planarbetet. Miljökonsekvenser Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljökonsekvenser. Miljökonsekvenser för upprustningen av Lidingöbanan redovisas i järnvägsplaneprocessen. Frågor att utreda Under programarbetet/planarbetet återstår en rad frågor och alternativa lösningar att bearbeta och utreda vidare. Frågan om hur styrning av bommar och grind ska utformas, för att undvika risk att ett fordon blir stående över spåret. Infartsvägens anpassning till landskap och omgivning. Gång och cykelvägens nya sträckning måste utredas vidare avseende på höjdförhållanden, befintliga träd etc. Nytt läge för Talluddens stationshus ska studeras under detaljplanearbetet om det visar sig att Talluddens stationshus inte ryms inom järnvägområde i befintlig detaljplan för nya Talluddens station. Eventuell påverkan på utpekad farligt godsväg. Genomförande och ekonomi Plankostnadsavtal ska upprättas med Käppalaverket. Exploateringsavtal ska upprättas med Käppalaverket och SL under planarbetet för antagande innan detaljplan kan antas. Planprocess och tidplan Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande utan program och kan under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om föreliggande start-pm handläggas enligt följande tidsplan: Samråd 2:a kvartalet 2012 Granskning 4:e kvartalet

9 Antagande 1: a kvartalet 2013 Medverkande Vid framtagandet av detta start-pm har Niklas Andersson, exploateringsingenjör, Mirsad Bektesevic, gata och trafik, medverkat. Miljö- och stadsbyggnadskontorets sammanfattande bedömning Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att en ny infart till Käppalaverket är positivt då det innebär minskad trafik på Värdshusvägen och kringliggande vägnät. Med tanke på Futuraskolans placering och näraliggande bostäder finns stora vinster framför allt vad gäller säkerheten längs Värdshusvägen i och med denna nya infart. Det är dock av stor vikt att den nya infarten blir trafiksäker och anpassas till landskap och omgivning. Miljö- och stadsbyggnadskontoret Charlotta Holm Hildebrand Planchef Sofia Landberg Planarkitekt 9

Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra

Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Start-PM 2013-10-03 Dnr MSN/2013:1107 Kommunstyrelsen Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Sammanfattning Västra Bergsätra ligger tillsammans med Högsätra inom det

Läs mer

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT den 2012-04-12 Botkyrka kommun Referens Anna Ahlstrand SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN 2 [16] Information

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN 2013-01-14 LAGA KRAFT 2013-02-07 2012-11-26 Dnr KS 07/953-214 Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län Detaljplan för del av Skolgatan

Läs mer

Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling

Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222 Samrådshandling Detaljplan (normalt planförfarande) Lantarbetarbostaden Del av Lidingö 6:105, stadsdelen Elfvik Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna

Läs mer

KYRKVÄGEN och KAPLANVÄGEN

KYRKVÄGEN och KAPLANVÄGEN 2009-08-27 1 (15) Dnr Kst 2008/176 Detaljplan för KYRKVÄGEN och KAPLANVÄGEN Del av fastigheterna Kyrkbyn 1:168 och Barkarby 2:2 m.fl., Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Kommunledningskontoret Besöksadress:

Läs mer

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1 Detaljplan för NORRA INDUSTRIOMRÅDET, fastigheterna STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1:7, 1:73 m fl fastigheter inom nordöstra delen av Storumans samhälle i Västerbottens län. PLANBESKRIVNING 1 2 HANDLINGAR:

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15) SAMRÅDSHANDLING 2011-05-10 Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta

Läs mer