Innehåll. Viktiga händelser under året. GD har ordet 1. Resultatredovisning 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Viktiga händelser under året. GD har ordet 1. Resultatredovisning 3"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll GD har ordet 1 3 Verksamhetsområde Säker och bra mat Säkra livsmedel 4 Matvanorna i Sverige 6 Redlighet i livsmedelshanteringen 8 Verksamhetsgrenar Säkra livsmedel 9 Bra matvanor 21 Redlig hantering 25 Övrig verksamhet 29 Noter till resultatredovisning 42 Finansiell redovisning Ekonomisk analys 44 Tilläggsupplysningar 45 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Anslagsredovisning 48 Noter 49 Sammanställning över väsentliga uppgifter 51 Viktiga händelser under året o De nya råden om bra mat i skolan, förskolan och på jobbet publiceras. o En ny förordning om närings- och hälsopåståenden om livsmedel träder i kraft den 1 juli o Livsmedelsverkets styrelse fattar beslut om att påbörja planering av informationsinsatser och fri utdelning av folsyra till kvinnor i barnafödande ålder. o Redligheten är i fokus, bland annat åtalsanmäler Livsmedelsverket Ica-butiker för olaglig ompaketering och ommärkning. o Livsmedelsverket påbörjar en miljöanpassning av kostråden. o EU-kommissionens kontor för livsmedelsoch veterinära frågor (FVO) riktar kritik mot livsmedelskontrollen i Sverige på främst kommunal nivå. o Riskerna inom olika grenar av primärproduktion klassificeras i ett samarbete mellan myndigheterna i livsmedelskedjan.

3 GD har ordet 2007 var ett innehållsrikt år då en hel del frågor inom Livsmedelsverkets tre verksamhetsområden bra matvanor, redlig livsmedelshantering och säker mat stod i centrum. Många viktiga insatser för konsumenternas bästa har genomförts under året och jag vill gärna nämna några. Nya råd i arbetet för bra matvanor En av Livsmedelsverkets huvuduppgifter är att verka för bra matvanor och att fungera som kunskapsnav i kostfrågor. Livsmedelsverket ägnar mycket tid åt att stödja dem som arbetar för bra matvanor. Under året har vi tagit fram och presenterat råd om bra mat i förskolan och skolan, liksom råd om bra mat på jobbet. Miljö- och klimatfrågan har varit central i samhällsdebatten, även ur ett livsmedelsperspektiv. I samarbete med Naturvårdsverket har Livsmedelsverket inlett arbetet med att miljöanpassa verkets kostråd. De färdiga miljöanpassade kostråden ska presenteras under Ett omfattande vetenskapligt underlag har dessutom tagits fram inför den pågående revideringen av kostråden till gravida och ammande. Även om mycket har uträttats inom området kost och hälsa återstår en hel del att göra. Vi bedömer att matvanorna i Sverige är en påtaglig riskfaktor för övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsoproblem förknippade med livsmedel beror sammanfattningsvis i högre grad på dåliga matvanor än på förekomst av gifter i maten. En annan fråga som behandlades under året var folsyra till kvinnor i barnafödande ålder, i syfte att minska antalet barn som föds med eller foster som aborteras på grund av ryggmärgsbråck. Frågan har diskuterats under många år och det var mycket positivt och uppskattat att Livsmedelsverkets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om informationsinsatser och fri utdelning av folsyra. Målsättningen är att utdelningen och informationsinsatserna sätter igång vid årsskiftet 2008/2009 om finansiering av projektet ges. Fokus på redlighet När det gäller redlighet i livsmedelshanteringen, som i stor utsträckning handlar om märkningsfrågor och att livsmedlen verkligen är vad de utges att vara, så har flera brister uppmärksammats. SVTs granskning av köttfärshantering har fått stor uppmärksamhet och ledde till att Livsmedelsverket åtalsanmälde flera butiker för olaglig ommärkning av köttfärs och brott mot livsmedelslagen. Under året har även andra märkningsfrågor väckt stort intresse, till exempel märkning av fisk. Flera anmälningar som rör större importörer av fisk har kommit in till verket. Den 1 juli 2007 trädde en ny förordning om närings- och hälsopåståenden i kraft. Förordningen ställer nya krav på såväl företagens märkning och marknadsföring som kontrollmyndigheternas tillsynsarbete. Livsmedelsverket har lagt ned stor möda på att ta fram underlag för de EU-gemensamma listorna över vilka påståenden som ska vara tillåtna. 1

4 Ändrad finansiering av kontrollen Livsmedelsverket arbetar, tillsammans med de kommunala kontrollmyndigheterna, kontinuerligt med att förbättra livsmedelssäkerheten. Under 2007 tog länsstyrelserna över ansvaret för att revidera och följa upp kommunernas kontrollverksamhet. En annan förändring är att kontrollen från 2007 är fullt ut avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel skjuts till. Det innebär en avgiftshöjning för de flesta. Livsmedelsverket har tagit fram en riskklassificeringsmodell, där verksamheterna placeras i olika riskklasser, vilket avgör avgiftens storlek. Systemet bygger på att de företag som sköter sig bra kan sänka sina årliga kontrollkostnader. En viktig fråga är arbetet med att förenkla företagandet, både i regelverket och i tillämpningen av det. Inom Livsmedelsverket sker intensivt arbete för att bidra till regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till Samarbete i livsmedelskedjan Arbetet med den s k nationella kontrollplanen har fortsatt under året. I arbetet, som koordineras av Livsmedelsverket, deltar såväl Jordbruksverket som Statens veterinärmedicinska anstalt. Ett annat samarbetsprojekt under året är den riskklassificering som gjorts av olika verksamheter i primärproduktionen. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten fyller fem år Det europeiska samarbetet när det gäller riskvärdering är av stort värde för Livsmedelsverket. Många av de mer omfattande riskvärderingarna utförs av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens, Efsas, expertpaneler. Dessa instanser har ledamöter som består av medlemsstaternas främsta experter inom respektive område. I november 2007 firade Efsa femårsjubileum. Sänkt sjukfrånvaro Under flera år har Livsmedelsverket målmedvetet arbetat för att sänka sjukfrånvarotalen. I år kan vi se ett tydligt resultat av detta genom att vi har gått från 5,5 till 4,9 procent. Den största sänkningen har ägt rum bland gruppen besiktningsveterinärer och besiktningsassistenter, vilka utöver allmänt hög arbetsbelastning också har en krävande fysisk arbetsmiljö. Livsmedelsverket en myndighet med hög trovärdighet Att allmänheten uppfattar Livsmedelsverket som en trovärdig och kompetent myndighet är ett övergripande mål för oss. I 2007 års mätning ansåg hela 80 procent att verkets råd och rekommendationer är mycket eller ganska trovärdiga. Det är en hög siffra jämfört med andra myndigheter. Det är också en ökning med en procentenhet jämfört med året innan, vilket jag naturligtvis är både glad och stolt över. Under året beslutade regeringen att göra en översyn av myndigheterna inom livsmedelskedjan Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Fiskeriverket. Utredarens uppgift är att bland annat förtydliga ansvarsfördelningen och se över möjliga effektiviseringar av verksamheten. Den nya livsmedelslagstiftningen omfattar nu hela livsmedelskedjan och det är därför naturligt med en översyn. Vi välkomnar utredningen och det är med tillförsikt som jag ser fram emot kommande år ett år då vi med konsumenten i fokus fortsätter arbetet för bra matvanor, redlig livsmedelshantering och säker mat. Inger Andersson Generaldirektör 2

5 Livsmedelsverkets kostnader; fördelning per verksamhetsgren % 6 % 87 % % 6 % 87 % 2007 Redlig Bra hantering matvanor 8 % 5 % Säkra livsmedel 87 % Livsmedelsverkets kostnader och intäkter (tkr) Kostnader Intäkter Intäkter av anslag Verksamhetsgrenar Kostnader Intäkter utöver anslag 1 Säkra livsmedel Bra matvanor Redlig hantering Summa Transfereringar Årets kapitalförändring Från och med 2007 uppskattas att 15 % av den löpande livsmedelskontrollen, som till stor del är avgiftsfinansierad, avser kontroll av redlighet. Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar: Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Livsmedelspolitik Säker och bra mat Säkra livsmedel Bra matvanor Redlig hantering I resultatredovisningen presenteras Livsmedelsverkets verksamhetsmässiga resultat för Mål, uppdrag och återrapporteringskrav är i enlighet med vad statsmakterna har fastställt för myndigheten (Jo 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 2006/07:67). 3

6 Verksamhetsområde Säker och bra mat Säkra livsmedel Mål: Målet är att alla livsmedel ska vara säkra och att konsumenterna ska ha tillräcklig kunskap om mat och matvanornas betydelse för att kunna göra medvetna val. Återrapportering: En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är Bedömning av måluppfyllelse: Livsmedelsverket bedömer att livsmedlen i Sverige är säkra. Den snabba utvecklingen av nya livsmedel, produktionssätt, förpackningar, global handel och nya forskningsrön genererar dock insikt om att livsmedelssäkerhetsmyndigheternas ansvarsområden ständigt blir bredare och mer komplexa. Regelverket inom livsmedelsområdet och tilllämpningen fungerar i stort sett bra och ger konsumenten gott skydd. I vissa fall kompletteras regelverket med kostråd till olika grupper i befolkningen. Under 2007 färdigställdes ett omfattande vetenskapligt underlag inför revideringen av kostråden till gravida och ammande. Med den globala handeln och det snabbt växande utbudet av livsmedel och nya förpackningsmaterial kan nya risker uppstå. Det är därför viktigt att följa utvecklingen för att kontinuerligt förbättra regelverket, så att konsumentskyddet även fortsättningsvis är bra. Vtec är en samling E. coli-bakterier som bildar giftet verotoxin och som kallas Ehec när smittan finns hos människor. Antalet rapporterade fall av Ehec-infektion har ökat de senaste åren. Smittan har bl a överförts via kött och köttprodukter, opastöriserade mjölkprodukter, grönsaker och frukt. Den vanligaste smittkällan är idisslare, framför allt nötkreatur. En kartläggning av förekomsten av verotoxinbildande E.coli (Vtec) på slaktkroppar av nötkreatur har därför gjorts. Både sjukdomsframkallande bakterier och sådana bakterier som är indikatorer på bristande hygien eller fekal förorening analyserades. Inför kartläggningen utvecklades en analysmetod som säkerställer att alla typer av Vtec upptäcks. Några av slutsatserna är att Vtec utgör ett hälsoproblem och hot för människor. God hygien vid slakt är central för att förebygga förekomst av bakterien i animaliska produkter. Livsmedelsverket har under året fattat beslut om föreläggande mot sju slakterier där slakthygienen behöver förbättras. I Riksprojekt 2005 Centralt producerad mat till enskilt och särskilt boende samarbetade Livsmedelsverket med 73 kommuner, som mätte temperaturen i 700 prov av varmhållen och kall mat. I proven av kall mat analyserades också halter av bakterier. Undersökningen visade att det finns uppenbara brister i egenkontrollen hos livsmedelsföretagarna. Rutiner för temperaturmätning av maten vid avhämtning, servering och avlämnande saknades ofta. Eftersom äldre personer är en speciellt känslig konsumentgrupp kan det få allvarliga konsekvenser. I Riksprojekt 2006 om mögel och mykotoxiner (mögelgifter) undersöktes innehållet av mögelsvamp och mögelgifter i bl a vissa baljväxter, mandlar, nötter och bovete. Med hjälp av inspektörer från 56 kommuner samlades 224 prover in för analys. Generellt sett var de prover som inkom till projektet av god kvalitet med avseende på mögel och mykotoxiner. Det internationella forskningsprojektet Heatox inom EUs 6e ramprogram slutfördes under Upptäckten av att höga halter akrylamid förekommer i vissa livsmedel, som bröd, kex, flingor och friterade potatisprodukter, har initierat sökandet efter andra ämnen som bildas vid upphettning av mat. Heatoxprojektets slutresultat kan sammanfattas i följande punkter: Ett växande toxikologiskt underlag stöder misstanken om att akrylamid i livsmedel är en riskfaktor för cancer hos människa. Det finns metoder för att minska exponeringen, men inte för att helt eliminera den. Det finns lämpliga analysmetoder för att mäta akrylamidhalter i alla relevanta livsmedel. Akrylamid är inte den enda kemiska riskfak- 4 Verksamhetsområde Säker och bra mat

7 torn i värmebehandlade livsmedel, utan är en indikator på flera liknande riskfaktorer. Kunskapen om hur flera olika kemiska ämnen i maten tillsammans påverkar människans hälsa har ökat under de senaste åren, men är fortfarande otillräcklig för att kunna användas för riskvärderingar, tillståndsprövningar och förbättringar av lagstiftningen. Försäljningen av kosttillskott via bl a internet ökar och det finns anledning att undersöka produkternas kvalitet och säkerhet. Av denna anledning kommer kosttillskott och närbesläktade produkter att kartläggas. Under våren 2006 upptäcktes förhöjda halter av mögelgift i branschens egenkontroll av mjölk från Skåne. Livsmedelsverket kontaktades och ett intensivt arbete startades för att spåra källan och stoppa leveransen av mjölk med förhöjda halter. Ganska snart konstaterades att källan till problemet var att mjölkkor hade utfodrats med kraftfoder som innehöll risskal med mögelgift. Under året kartlade Livsmedelsverket till följd av denna händelse ris med avseende på mögelgift. Resultatet visade att basmatiris från Indien och Pakistan oftare än annat ris hade förhöjd halt av mögelgift. EU-kommissionen överväger att, med Sveriges underlag som grund, införa krav på offentlig kontroll i gränskontrollen för basmatiris från Pakistan och Indien. Detta är ett tydligt exempel på hur kontrollen kan bidra till förbättrad EU-lagstiftning för att konsumenten ska erbjudas säkra livsmedel. Nanoteknologin har nu börjat användas vid tillverkning av förpackningsmaterial och i livsmedel. Konsumenter kommer således att exponeras för nanopartiklar via maten. I dag är kunskapen om eventuella risker i stort sett obefintlig, varför ny kunskap behöver tas fram inom detta område. Verksamhetsområde Säker och bra mat 5

8 Verksamhetsområde Säker och bra mat Matvanorna i Sverige Mål: Målet är att alla livsmedel ska vara säkra och att konsumenterna ska ha tillräcklig kunskap om mat och matvanornas betydelse för att kunna göra medvetna val. Återrapportering: En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige Bedömning av måluppfyllelse: Livsmedelsverket bedömer att matvanorna i Sverige behöver förbättras. Hälsoproblem förknippade med livsmedel är i mycket högre grad kopplade till dåliga matvanor än till förekomst av gifter i maten. Även om vissa förbättringar har skett under de senaste åren behöver kosten förbättras i flera avseenden. För befolkningen som helhet gäller fortfarande att intaget av mättat fett, transfett, salt och tillsatt socker bör minska, medan intaget av kostfiber bör öka. Det innebär bl a ökad konsumtion av frukt, bär, grönsaker, fullkornsprodukter, att fetare kött- och mejeriprodukter ersätts av magrare varianter och att konsumtionen av godis, söta drycker, snacks, glass och bakverk begränsas. Valet av matfett bör inriktas på mjuka och flytande sorter. Samtidigt är det önskvärt att öka den fysiska aktivitetsnivån i befolkningen. Skillnaderna i matvanor mellan olika åldersgrupper är i vissa fall betydande. Även om konsumtionen av grönsaker, rotfrukter, juice, ris, pasta och viss mån frukt ökat något bland vuxna under 1990-talet, når endast en av tio rekommendationen om frukt och grönsaker. Även konsumtionen av godis, snacks, läsk, saft och alkoholdrycker ökade under 1990-talet. Speciellt markant är den låga konsumtionen av frukt och grönsaker hos unga män, liksom den förhållandevis höga och ökande konsumtionen av sockerrika livsmedel, t ex läsk och godis. Resultaten från intervjuundersökningar på vuxna under 2005 och 2006 bekräftar i huvudsak fynden från Låg utbildningsnivå är fortfarande förknippad med sämre matvanor, främst hos män, medan skillnaderna förefaller ha minskat något bland kvinnorna. Intaget av vitaminer och mineralämnen är i allmänhet tillfredsställande. Intaget av järn och folat är för lågt hos kvinnor i barnafödande ålder. Undersökningar visar att barn äter alldeles för mycket godis, läsk, glass, snacks och bakverk. Nästan en fjärdedel av kalorierna kommer från dessa livsmedel. Samma livsmedel bidrar med en stor del mättat fett och socker. Intaget av mättat fett, socker och salt är generellt för stort, medan intaget av kostfiber är för litet. Barn äter i genomsnitt hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas. Endast tio procent når upp till rekommendationen på 400 gram per dag. Barn skulle alltså behöva äta dubbelt så mycket frukt och grönsaker, framför allt för att få i sig mer fibrer och äta mer välbalanserat. Barn dricker i genomsnitt cirka två deciliter saft och läsk per dag och äter 1,5 hekto godis i veckan. Vart tionde barn dricker mer än fyra deciliter saft och läsk per dag och äter mer än tre hekto godis i veckan. Huvudkällor för tillsatt socker är godis, läsk, glass och bakverk. En halvering av konsumtionen skulle förbättra barnens kost avsevärt. Resultat från enkätundersökningar av skolbarn i åldrarna år som genomfördes visar att fler äter frukt och grönsaker varje dag jämfört med Samtidigt är det färre som dagligen äter godis och dricker läsk. I jämförelse med den senaste kostundersökningen på vuxna, , äter barn mer socker, men mindre fett och fibrer. Däremot är intaget av mättat fett på samma nivå. Ett par studier har gjorts i Sverige under senare år, som visar ett trendbrott vad gäller ökningen av övervikt och fetma hos barn. De utvecklingstrender i livsmedelskonsumtionen som ses i de nationella kostundersökningarna ses i huvudsak även i Jordbruksverkets konsumtionsstatistik. Under 2000-talet har konsumtionen av grönsaker och frukt fortsatt att öka, liksom konsumtionen av pasta och ris. Konsumtionen av färsk, fryst och beredd fisk 6 Verksamhetsområde Säker och bra mat

9 har också ökat. Konsumtionen av grädde och matfett har totalt sett minskat, medan en trend mot ökad konsumtion av matolja ses. Ökningen av konsumtionen av både läsk, choklad och annat godis förefaller ha avstannat. Under året har en debatt förekommit i media om huruvida de näringsrekommendationer och kostråd som publiceras av Livsmedelsverket är baserade på vetenskaplig grund. Flera alternativa kostråd och dieter har presenterats i både vetenskaplig och populär press. Mycket av det som presenterats stämmer emellertid väl överens med Livsmedelsverkets kostråd. Det handlar om att välja rätt sorts kolhydrater och fett snarare än om att ändra den totala mängden. När det gäller så kallade lågkolhydratkoster, så handlar dessa om att minska i vikt. Flera studier har kommit som visar att viktminskningen på kort sikt är något större med sådan diet än med den som traditionellt har rekommenderats. Efter ett år är det emellertid ingen skillnad i viktnedgång mellan olika typer av koster. Livsmedelsverkets näringsrekommendationer och kostråd är framför allt utformade för att etablera livslånga matvanor som säkerställer bra balans mellan protein, rätt sorts fett, kolhydrater liksom tillräckligt intag av fibrer, vitaminer och mineraler. Livsmedelsverket följer noga utvecklingen av den vetenskapliga litteraturen och de nya studierna kommer att ingå i den planerade revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna från Vid en sådan revidering bedöms all vetenskaplig litteratur med avseende på relevans och kvalitet av forskare i Norden. Ett omfattande remissförfarande sker också innan rekommendationerna antas av Nordiska ministerrådet. Verksamhetsområde Säker och bra mat 7

10 Verksamhetsområde Säker och bra mat Redlighet i livsmedelshanteringen Mål: Målet är att alla livsmedel ska vara säkra och att konsumenterna ska ha tillräcklig kunskap om mat och matvanornas betydelse för att kunna göra medvetna val. Återrapportering: En översiktlig bedömning av redligheten i livsmedelshanteringen Bedömning av måluppfyllelse: Livsmedelsverket bedömer att redligheten i livsmedelshanteringen kan bli bättre och att arbetet med märknings- och redlighetsfrågorna behöver få mer plats i den offentliga kontrollen. Under året har mycket arbete ägnats åt uppenbart fusk med märkning, men även åt hur livsmedel presenteras för konsumenterna. Sverige har deltagit i ett nordiskt samarbete och under våren 2007 färdigställdes en rapport angående en kvantitativ studie om nordiska konsumenters inställning till märkning av livsmedel. Undersökningen används av EU-kommissionen i arbetet med översynen av de generella märkningsreglerna. Den visar att en mycket stor majoritet av konsumenterna i Norden anser att följande information är viktig på en livsmedelsförpackning: ingredienser, näringsinnehåll (socker, fett, salt, energi etc), hållbarhet (bäst före-datum), allergiframkallande ämnen och ursprung. TV-programmet Uppdrag granskning i Sveriges television beskrev i december att det i fyra angivna Icabutiker förekommit att ommärkning av köttfärs skett med senareläggning av sista förbrukningsdag och att köttfärsen därvid förpackades om. Sådant är olagligt, varför Livsmedelsverket, och även de berörda kommunerna, har åtalsanmält Ica-butikerna. Livsmedelsverket har tagit fram en indikator för att bättre kunna bedöma redligheten i livsmedelshanteringen. Underlaget är relativt litet, men förväntas öka. Resultatet pekar ändå på att redlighetsaspekten tas upp i liten utsträckning i kontrollen, ca tio procent av kontrollerna. Se även sidan 28. Detta bekräftas ytterligare av att inga rapporter eller sammanställningar av projekt inom redlighetsområdet under 2007 från lokala kontrollmyndigheter har kommit in till Livsmedelsverket. De senaste fyra åren har 39 projekt rapporterats till Livsmedelsverket, men ingen har handlat om redlighet eller märkning. I den kontrollverksamhet som verket har bedrivit under året har bl a ett kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning genomförts. Syftet med projektet var att få kunskap om hur reglerna för märkning av färdigförpackade livsmedel med nyckelhålet efterlevs, öka kunskapen om den hos inspektörerna och få till stånd ökad kontroll. Överlag har smärre brister noterats. Ett sjuttiotal produkter har kontrollerats, bl a olika typer av färdigmat, bröd och flytande livsmedel. Företagen kunde i ett par fall inte uppvisa dokumentation som styrkte märkningen. I ett fall av färdigmat var produkten felaktigt märkt med nyckelhålet och i något fall i varje livsmedelsgrupp hade man inte angivit korrekt näringsvärdesdeklaration. Uppföljning av felaktigheter görs inom ramen för respektive kontrollmyndighets kontrollansvar. En studie av rester av bekämpningsmedel i ekologiskt producerade färska frukter och grönsaker har slutförts. Av 148 prover hade två rester av bekämpningsmedel. Åtgärder har vidtagits. Det har visat sig att revision av detaljhandelns huvudkontor är ett effektivt sätt att kontrollera märkning. Under året har Livsmedelsverket tillsammans med Solna kommun gjort en revision av en detaljhandelskedjas huvudkontor. Genom att inhandla ett antal produkter och diskutera märkningen av dessa direkt med ansvariga personer på huvudkontoret kan kontrollmyndigheten snabbt få rättelse till stånd. Några exempel på felaktig märkning som har uppmärksammats är avsaknad av hanteringsanvisning, felaktig nyckelhålssymbol, dålig läsbarhet, felaktigt hälsopåstående och felaktig spår av -märkning, som inte bara är en redlighetsfråga, utan i högsta grad från allergisynpunkt en fråga om säker mat. Under året har märkning av fisk rönt stort intresse. Anmälningar som berör tre större importföretag som använt felaktig handelsbeteckning har kommit in till Livsmedelsverket. Kommuner och Livsmedelsverket har agerat mot ett halvdussin större företag angående ett tiotal fall av annan felaktig märkning av fisk. Rättelse har skett i samtliga fall. I gränskontrollen görs dokument- och identitetskontroll av livsmedel. Av totalt 25 avvisade sändningar under året berodde fyra på bristande identitetsmärkning av förpackningar i sändningar. Samtliga avvisade sändningar var fisk från Kina. 8 Verksamhetsområde Säker och bra mat

11 Verksamhetsgren Säkra livsmedel 9

12 Säkra livsmedel Arbetet för säkra livsmedel kan inledas med att ett nytt livsmedelsrelaterat hälsoproblem upptäcks. Det kan exempelvis ske genom nya forskningsrön eller upptäckas inom kontrollen, nationellt eller internationellt. Beroende på hur allvarligt och akut problemet bedöms vara vidtas olika åtgärder. Är det ett allvarligt och akut hälsoproblem vidtas åtgärder direkt. Försiktighetsprincipen råder och åtgärderna utvärderas noga i efterhand. Bedöms problemet inte vara akut görs en riskvärdering på vetenskaplig grund. Därefter bedömer verket hur problemet ska hanteras. Det kan bl a röra sig om nya regler, kontroll, råd eller information. Ofta samordnas arbetet inom EU, särskilt när det gäller riskvärdering. I dag är livsmedelslagstiftningen i stort sett gemensam inom hela EU. Lagstiftningen för att uppnå säkra livsmedel täcker hela livsmedelskedjan, från jord till bord, och omfattar såväl regler för hygien och kontroll som gränsvärden för högsta tillåtna halter av vissa ämnen i livsmedel, t ex bekämpningsmedel, veterinärmedicinska läkemedel och tillsatser. I EU-arbetet deltar Livsmedelsverket i rådets arbetsgrupper, kommissionens arbetsgrupper och kommittéer och Efsa. Livsmedelsverket har experter i olika paneler och flera arbetsgrupper inom Efsa. I Codexarbetet deltar verket i möten med Codexkommissionen och i de flesta av dess underkommittéer och är också svenskt kontaktorgan för Codex Alimentarius. Verket deltar vidare i det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet på livsmedelsområdet. Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan omfattar livsmedelskontrollen i hela landet. Införandet av riskbaserad kontroll hos flertalet kontrollmyndigheter förutsätts bidra till riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell kontroll. Inom ramen för kontrollplanen pågår aktiviteter med övriga kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan för att förbättra kontrollen. Med informationen i kontrollplanen som grund har FVO (kommissionens kontor för livsmedels- och veterinära frågor) låtit upprätta en Efsa The European Food Safety Authority Efsa är Europas myndighet för livsmedelssäkerhet och arbetar med riskvärderingar på uppdrag av EU-kommissionen. Efsas vetenskapliga arbete utförs av experter från medlemsländerna. Codex Alimentarius Codex Alimentarius är ett regelverk för livsmedel med syfte att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i internationell handel. Arbetet sker inom Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Codexkommissionen är det högsta beslutande organet och är sammansatt av representanter för medlemsländerna. landsprofil för Sverige. Landsprofilen utgör grund för FVOs bedömning av hur livsmedelskontrollen i landet uppfyller lagstiftningens krav. Merparten av Livsmedelsverkets arbete syftar till att livsmedlen ska vara säkra. Detta sker genom den löpande livsmedelskontroll som verket, länsstyrelserna och kommunerna medverkar i. I Sverige finns livsmedelsanläggningar och uppskattningsvis primärproducenter. Livsmedelsverket ansvarar för kontrollen av 555 större anläggningar. För kontrollen av alla övriga anläggningar ansvarar kommunerna. Länsstyrelserna har från och med 2007 övertagit ansvaret för att revidera och följa upp kommunernas livsmedelskontroll inom länet, medan Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för hela landet. Inom köttkontrollen svarar Livsmedelsverket för daglig kontroll vid landets slakterier och besiktning av samtliga slaktkroppar. Vid verkets gränskontrollstationer sker kontroll av främst 10 Säkra livsmedel

13 Säkra livsmedel; kostnader (tkr) Säkra livsmedel, kostnader och intäkter (tkr) Intäkter utöver anslag Kostnader Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 87,3 87,6 86,7 Antal årsarbetskrafter Från och med 2007 uppskattas att 15 % av den löpande livsmedelskontrollen, som till stor del är avgiftsfinansierad, avser kontroll av redlighet animaliska livsmedel som förs in till Sverige från länder utanför EU. Genom stickprov av animaliska livsmedel kontrollerar Livsmedelsverket att förekomsten av veterinärmedicinska läkemedelsrester och andra främmande ämnen inte överskrider gällande gränsvärden. På samma sätt kontrollerar verket att bekämpningsmedel i vegetabiliska livsmedel inte överskrider gällande gränsvärden. Stickprovskontrollen kräver ständigt nya analysmetoder för att vara effektiv. En viktig uppgift är därför att ta fram nya metoder som både är billigare och omfattar fler substanser. Livsmedelsverket är s k nationellt referenslaboratorium inom 24 områden. Uppgiften innebär att ge stöd till övriga livsmedelslaboratorier i landet. Att informera och kommunicera är viktigt för att nå målet säkra livsmedel. Verket arbetar med ett brett spektrum av kanaler för att nå konsumenter, lokala och regionala kontrollmyndigheter och livsmedelsbranschen. Viktiga källor till information är verkets webbplatser och Livsmedelsverkets föreskrifter, vägledningar och riktlinjer, trycksaker, tidskriften Vår föda, kurser och konferenser, presstjänst och upplysningstjänst. Krisberedskapen syftar till att minska konsekvenserna av kriser och hot, så att konsumenten så långt möjligt har tillgång till säker mat och säkert vatten även i dessa situationer. Livsmedelsverket har en nationellt samordnande och pådrivande roll i detta arbete. Mål: Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet som är anpassat till små och stora företags olika förutsättningar Bedömning av måluppfyllelse: Livsmedelsverket bedömer att målet delvis är uppfyllt. Resultaten av förhandlingarna om tillämpningsregler för EUs hygienförordningar har uppfyllt vårt krav att skapa enklare och framför allt tydligare regler som är lättare att tillämpa i små företag. Även de nya tillsatsbestämmelserna innebär att verket har nått målet. Återrapportering: En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket Livsmedelsverket startade 2007 ett regelförenklingsprojekt för att bistå regeringen i arbetet med att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till För att fånga upp idéer och synpunkter hade projektet fyra möten med branschorganisationer och andra intressenter under Projektet har inriktats på kraven på spårbarhet, tillämpning av reglerna om faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP), märkning, ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning samt kostnader för att bistå myndigheten vid offentlig kontroll. Dessa regler står för en stor del av företagens administrativa kostnader. Säkra livsmedel 11

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3 Årsredovisning 2013 ä L ä L ä L ä L N Innehåll C N C N C N GD har ordet 1 3 b 3 b 3 b 3 b Viktiga händelser 2013 2 Resultatredovisning 3 Ekonomisk översikt 3 L ä L ä L ä L Nationellt tillstånd 4 Övergripande

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan Förord n Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Kontroll av internethandel med livsmedel

Kontroll av internethandel med livsmedel Kontroll av internethandel med livsmedel stockholm.se 2014 Dnr:2015-3675 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktpersoner: Robert Rönngren Imran Salifu Helena Storbjörk Windahl 3 (34) Sammanfattning Handel

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer

Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7

Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7 Årsredovisning 2014 Landshövdingen har ordet 1 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 14 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning

Läs mer

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen Ett arbete inom ramen för regeringssatsningen med syfte att stärka den svenska livsmedelsindustrins

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar LIVSMEDELS VERKET Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar Förord n Maten på jobbet är en fråga som berör säkerhet, trivsel, samarbete, kreativitet, välbefinnande, arbetsförmåga, sjukfrånvaro eller

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer