Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018"

Transkript

1 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Generalläkaren

2 Innehåll Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan Hur ska planen användas?... 4 Underlag till EU revision och rapportering... 4 Delat ansvar - gemensamma mål... 5 Ansvar på tre nivåer... 5 Varför är kontrollen viktig?... 7 Gemensamma mål för kontrollen... 7 Vem kontrollerar vad?... 8 Vad kännetecknar den offentliga kontrollen? Samarbete och utveckling för bättre kontroll och krisberedskap Samarbete med konsument- och branschorganisationer Nordiskt och internationellt samarbete för erfarenhetsutbyte och regelutveckling Beredskapsplaner och offentlig kontroll vid kris Revision och ständiga förbättringar Revision av kontrollmyndigheterna Ständiga förbättringar Arbete med regelförenkling Omvärldsbevakning och aktuella händelser Utredningar och större förändringar i lagstiftningen Foto: Ann-Christine Larsson Ekström Bo Nyberg Gunnar Lundqvist Ida Olofsson Susanne Sylvén Svensk mjölk Wikipedia NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 2

3 Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan Målet för livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan anger strategisk inriktning för den offentliga kontrollen, nationella mål och prioriteringar beskriver hur den offentliga kontrollen är organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas beskriver organisation och operativ funktion av beredskapsplaner och hantering vid kris är ett gemensamt vägledande dokument för myndigheterna i livsmedelskedjan ger information till företag och konsumenter om kontroll och beredskap. Den nationella kontrollplanen har tagits fram gemensamt av myndigheterna i livsmedelskedjan, det vill säga av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, kommunerna (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och Generalläkaren. Genom gemensamma mål och prioriteringar, uppföljning och utvärdering av kontrollsystemet och samarbete mellan myndigheterna säkerställs kvalitet och utveckling av den offentliga kontrollen och hanteringen av kriser i livsmedelskedjan. Kontrollplanen följer EU-reglerna för kontroll i hela livsmedelskedjan från jord till bord det vill säga kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd samt kontroll av växtskadegörare på växter och växtprodukter som kan skada odlingen 1. Planen gäller i fyra år och uppdateras minst en gång om året. Större förändringar genomförs vid behov. 1 Kontrollen omfattar alla slags växter och växtprodukter som kan sprida sjukdomar och skadedjur till odlingen.kontrollen styrs till största delen av annan lagstiftning. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 3

4 Hur ska planen användas? Planen är ett gemensamt vägledande dokument som kompletterar lagstiftningen, instruktioner till myndigheterna och övriga vägledande dokument. Planen innehåller inga detaljer om antal kontroller eller specifika regionala eller lokala mål. Den planeringen görs hos respektive kontrollmyndighet. Lagstiftning Föreskrifter etc. Direktiv eller uppdrag från lagstiftningen Nationella kontrollplanen: - mål och prioriteringar - beskrivning av kontrollsystemet Vägledande dokument Myndighetsinterna styrande dokument Kontrollplaner Kontrollmyndigheternas egna kontrollsystem Beredskapsplaner Mål och prioriteringar Den nationella kontrollplanen består av fyra delar Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Introduktion till den nationella kontrollplanen Genomförande, mål och prioriteringar Samarbete och ständiga förbättringar Organisation, revision och fördjupning av planens olika områden Underlag till EU revision och rapportering Informationen i kontrollplanen är ett underlag för den kontroll som EU:s revisorer regelbundet gör, för att kontrollera om Sveriges offentliga kontroll följer EU-reglerna. Sverige och alla andra EU-länder lämnar årliga rapporter till EU-kommissionen med uppgifter om hur kontrollen har genomförts samt analyser av resultaten. Sveriges samlade rapport om kontrollen i livsmedelskedjan finns på Livsmedelsverkets, Jordbruksverkets, Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA), Nationellt centrums för djurvälfärd och Generalläkarens webbplatser. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 4

5 Delat ansvar - gemensamma mål Ansvar på tre nivåer Ansvaret för den offentliga kontrollen är uppdelat på olika myndigheter och departement. På central nivå har Livsmedelsverket ansvar för livsmedelskontrollen och Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för kontrollen av foder och animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd samt kontrollen av växtskadegörare. Kontrollmyndigheter på regional nivå är de 21 länsstyrelserna och på lokal nivå i de 290 kommunerna, den eller de nämnder som ansvarar för den offentliga kontrollen. Beroende på vilket kontrollområde det handlar om är länsstyrelserna och kommunerna berörda i olika grad. Inom livsmedelsområdet utför kommunerna huvuddelen av kontrollen, medan länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av djurskydd och djurhälsa, liksom av foder och livsmedel hos lantbrukarna och övriga primärproducenter. Generalläkaren ansvarar för kontrollen av livsmedel, djurhälsa och djurskydd inom Försvarsmakten. Hur kontrollen ska genomföras regleras av EU-förordningar och kompletteras av svenska regler. Myndigheterna utför kontroll i alla led i kedjan från fodertillverkning till primärproduktion och vidareförädling av livsmedel, transport, försäljning och konsumtion av maten från jord till bord. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 5

6 Kontroll av växtskadegörare som kan skada odlingen: Jordbruksverket Foderkontroll: Jordbruksverket Länsstyrelserna Statens veterinärmedicinska anstalt Djurhälsokontroll: Jordbruksverket Livsmedelsverket Länsstyrelserna Statens veterinärmedicinska anstalt Generalläkaren Djurskyddskontroll: Jordbruksverket Livsmedelsverket Länsstyrelserna Generalläkaren Livsmedelskontroll: Livsmedelsverket Länsstyrelserna Kommunerna Generalläkaren NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 6

7 Varför är kontrollen viktig? Som konsumenter ska vi kunna lita på våra livsmedel både att de är säkra och att vi får rätt information. Kontroll i olika stadier i kedjan från jord till bord är viktig. Bra foder och god djurhälsa är viktiga förutsättningar för säker mat. När man köper animaliska livsmedel ska man kunna lita på att uppfödarna har följt djurskyddsbestämmelserna. Ett gott djurskydd säkrar att djuren behandlats väl och ökar förutsättningarna för en god djurhälsa, vilket i förlängningen ger djur som är friska och inte behöver behandlas mot sjukdomar. Att övervaka och förhindra spridning av allvarliga växtskadegörare bidrar till att trygga resursen växter och till att ge goda skördar. Det bidrar också till att minska behovet av växtskyddsmedel. Producenterna ansvarar för att följa reglerna i lagstiftningen så att målen i lagstiftningen uppnås säkra livsmedel, säkert foder till djuren, god djurhälsa, gott djurskydd etc. Myndigheterna ansvarar för att kontrollera och verifiera att reglerna följs samt att målen i lagstiftningen nås. Gemensamma mål för kontrollen Målet för den offentliga kontrollen är att skydda människors och djurs hälsa samt att värna om konsumenternas intressen, inbegripet märkning av livsmedel och foder samt konsumentinformation. För att kontrollen i sig ska vara ändamålsenlig och likvärdig är det viktigt att myndigheterna samverkar. Utvecklad samverkan kan också bidra till bättre måluppfyllelse. Kontrollplanen innehåller tre gemensamma övergipande mål för kontrollen i hela livsmedelskedjan. Utöver dessa finns specifika mål och prioriteringar för de olika kontrollområdena i kedjan från jord till bord. Den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd ska ge konsumenterna säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumenterna ska kunna känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå. Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta stärker förtroendet för företagens produkter. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 7

8 Optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Kontrollplanen säkerställer att hela produktionskedjan kontrolleras genom att samarbetet mellan de myndigheter och kontrollområden som ingår i kontrollkedjan utvecklas, att man lär av varandra och utnyttjar gemensamma erfarenheter. Samarbetet möjliggör effektivare kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras. Målen beskrivs närmare i del 2 av den nationella kontrollplanen. Vem kontrollerar vad? Kontrollen i livsmedelskedjan har delats in i olika kontrollområden. Växtskadegörare kontrolleras framför allt av Jordbruksverket, bland annat genom kontroll av importerade växter och växtprodukter och av företag som odlar eller handlar med växter och växtprodukter. Vid import av varor och levande djur kontrolleras att dessa lever upp till kraven i lagstiftningen. Det gäller både livsmedels- och foderlagstiftningen, animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd. Ansvaret för importkontrollen delas av Livsmedelsverket och Jordbruksverket och kontrollen sker i samarbete med Tullverket. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 8

9 Livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Livsmedelsverket kontrollerar framför allt större livsmedelsföretag, till exempel mejerier, och merparten av alla företag som producerar animaliska livsmedel. Verkets veterinärer ansvarar för kontrollen av slakterier och import av animaliska livsmedel. Kommunerna kontrollerar främst butiker, restauranger och mindre livsmedelsföretag. Länsstyrelserna kontrollerar primärproduktionen, dvs råvaruproduktionen, av livsmedel, inklusive uppfödning av djur. Jordbruksverket och länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av foder. Primärproduktion av foder, det vill säga odling av foderråvaror och foder som ges till djuren, kontrolleras av länsstyrelserna. Jordbruksverket ansvarar för kontrollen av övriga foderföretagare, till exempel foderfabriker, transport av foder och foderbutiker. Ansvaret för kontrollen av djurhälsa ligger framför allt på Jordbruksverket och länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen på gårdsnivå, kontroll av djurhälsopersonal och av läkemedel som ges till djuren. Livsmedelsverket ansvarar för kontroll på slakterierna. Branschorganisationer utför viss djurhälso- och smittskyddskontroll åt Jordbruksverket. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utför övervakning av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket har huvudansvaret för vissa kontrollområden. Länsstyrelserna kontrollerar djurskydd, djurhälsopersonal samt läkemedel som ges till djuren. Livsmedelsverket kontrollerar djurskydd vid slakterier. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 9

10 Ansvaret för kontrollen av animaliska biprodukter, det vill säga animaliskt material som inte är livsmedel, delas mellan Livsmedelsverket, kommunerna, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Generalläkaren ansvarar för kontrollen av livsmedel, djurhälsa, djursjukvård och djurskydd i verksamheter inom Försvarsmakten. Kontrollen av ekologiska produkter utförs av privata kontrollorgan. För att en produkt ska få kallas ekologisk måste den vara producerad enligt särskilda krav i EU-lagstiftningen. Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har nationella referenslaboratorier för vissa smittämnen och substanser. Sådana laboratorier ska ha särskild analyskompetens och samordna övriga laboratorier inom landet. Stöd och samordning mellan myndigheterna Stöd, samordning och samverkan mellan myndigheterna är viktiga komponenter för en likvärdig kontroll som är såväl ändamålsenlig som effektiv. Det kan bidra till hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen. Livsmedelsverket ger stöd till kommunerna och länsstyrelserna i deras livsmedelskontroll. Länsstyrelserna samordnar livsmedelskontrollen på regional nivå och hos läns styrelsen kan kommunerna också få stöd och råd i sin kontroll. Statens veterinärmedicinska anstalt stöder Jordbruksverket gällande riskvärdering av foder och djurhälsa. Jordbruksverket i sin tur stöder länsstyrelserna i deras arbete. Nationellt centrum för djurvälfärd stöder Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i frågor om djurskydd vid slakt och annan avlivning. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 10

11 Vad kännetecknar den offentliga kontrollen? Oberoende och riskbaserad kontroll Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan ska genomföras regelbundet och vara riskbaserad, rättssäker, ändamålsenlig och effektiv. Resurserna ska användas där de behövs och riktas dit de ger bäst effekt, så att målen i lagstiftningen uppnås. Att kontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv verifieras genom uppföljning. Kontrollen ska vara oberoende från ekonomiska eller andra intressen. Det ska finnas tillräckligt med kompetent personal som har tillgång till bra hjälpmedel och laboratorieresurser. Flexibla regler Företagen kan många gånger välja olika vägar för att nå målet säker produktion. Reglerna är flexibla och kan anpassas efter verksamhetens art, storlek eller lokala förutsättningar. Det är företaget som har ansvaret för att produktionen leder till säkert foder, god djurhälsa, gott djurskydd och säkra livsmedel. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta. Företagen får betala en avgift för kontrollen, dock inte högre än de verkliga kostnaderna. Avgiften anpassas till kontrollbehovet företag med god kontroll av den egna verksamheten kan minska behovet av offentlig kontroll och samtidigt sänka sina kostnader. Kontrollen av djurskydd, livsmedel och foder i primärproduktionen, är avgiftsfri. Om brister upptäcks och extra offentlig kontroll behövs tas alltid en avgift ut för sådan kontroll. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 11

12 Samarbete och utveckling för bättre kontroll och krisberedskap För att säkerställa att kontrollen fungerar i hela livsmedelskedjan och för att ha beredskap i händelse av kris pågår mycket samarbete mellan kontrollmyndigheter, branscher och organisationer. Exempel på samarbetsområden är gränskontroll djursjukdomar och livsmedelsburna sjukdomar rapportering av matförgiftningar ömsesidigt stöd vid hantering av kriser i livsmedelskedjan nationell dricksvattensamordning kontrollprojekt beredskapsprojekt och övningar utbildningar. Gemensamma aktiviteter Aktiviteter för att gemensamt utveckla kontrollen i livsmedelskedjan är centrala i kontrollplanen. Övergipande gemensamma aktiviteter är att samordna myndigheternas syn på lagstiftningen och hur den tillämpas utveckla den offentliga kontrollen av företag och övriga intressenter (kontrollobjekt). Samarbete med konsument- och branschorganisationer Flera branschorganisationer har utarbetat nationella branschriktlinjer eller kontrollprogram för att stödja producenterna. Livsmedelsverket och Jordbruksverket deltar i utvecklingen genom samråd med branscherna. Utbyte av erfarenheter, råd och information om lagstiftningen både på central nivå och med det lokala och regionala näringslivet bidrar till att underlätta för företagen att ta sitt ansvar. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 12

13 Nordiskt och internationellt samarbete för erfarenhetsutbyte och regelutveckling Samarbete finns på flera nivåer. De nordiska länderna samarbetar och har gemensamma projekt för erfarenhetsutbyte och utveckling av kontroll och krisberedskap. De svenska myndigheterna stödjer regeringen i arbetet med att utveckla EU:s livsmedelslagstiftning och utarbetar förslag till svenska ståndpunkter. En viktig del i EU-arbetet är att verka för enklare regler för företag och myndigheter. På internationell nivå finns tre standardiseringsorgan som utarbetar gemensamma standarder och rekommendationer. Codex Alimentarius för livsmedel OIE (World Organisation for Animal Health) för djurhälsa och djurskydd IPPC (International plant protection convention) för växthälsa Myndigheterna deltar aktivt i olika kommittéer och bidrar på så sätt till vidareutveckling av standarderna, vilket även underlättar internationell handel. Beredskapsplaner och offentlig kontroll vid kris Vid en kris kan det snabbt krävas utredningar och extra kontroller i olika delar av livsmedelskedjan. Samtliga myndigheter har beredskapsplaner för eventuella kriser och har jourberedskap för att kunna agera snabbt om något inträffar. Smitta, extrema natur- och väderhändelser och störningar i dricksvattenförsörjningen är några exempel på vad som kan utvecklas till kriser. Myndigheterna genomför regelbundet gemensamma övningar och samarbetar i kris. Myndigheternas samarbete, särskilda satsningar och gemensamma projekt beskrivs närmare i del 3 av den nationella kontrollplanen. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 13

14 Revision och ständiga förbättringar Revision av kontrollmyndigheterna För att säkerställa att kontrollen når upp till målen i EU-lagstiftningen ska varje land ha ett revisionssystem, som ska omfatta alla kontrollmyndigheter. Det svenska revisionssystemet koordineras av en samrådsgrupp med företrädare från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppen ska ge råd och stöd i revisionsarbetet, vara en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodutveckling. Livsmedelsverket leder samråds-gruppen. Sverige ingår även i ett EU-nätverk för revision av kontrollmyndigheter. Resultaten från revisionerna används bland annat för att utveckla och förbättra den offentliga kontrollen. Revisionssystemet beskrivs närmare i del 4 av den nationella kontrollplanen. Ständiga förbättringar Att ständigt förbättra kontrollen i livsmedelskedjan bidrar till att öka livsmedelssäkerheten. Att förbättra rådgivning och stöd till företag och konsumenter och arbeta med regelutvecklingen bidrar också till detta. Arbetet rymmer flera olika aspekter: utvärdering och analys av genomförda kontroller och revisioner, för att sätta nya mål och prioriteringar utvecklingsarbete för kontrollen genom projekt, utbildning, vägledningar med meram.m rådgivning och stöd till företag, för att underlätta säker produktion rådgivning och stöd till konsumenter, för att hjälpa dem i valet av livsmedel regelutveckling. Samverkan mellan kontrollmyndigheter och omvärldsbevakning är också viktiga verktyg för utveckling. Kvalitetssäkrad kontroll i hela kedjan förutsätter effektivt kvalitetsarbete inom varje enskild kontrollmyndighet och samordning mellan myndigheter. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 14

15 Arbete med regelförenkling Myndigheternas arbete med att förenkla reglerna är viktigt för att underlätta för företagen. Det handlar om att förbättra de regler som finns och tillämpningen av dem, utveckla myndigheternas service till företagen och öka samarbetet mellan olika myndigheter. Arbetet med att förenkla för företagen fortsätter. Omvärldsbevakning och aktuella händelser För att hålla sig uppdaterade och snabbt kunna agera vid en kris bedriver myndigheterna kontinuerligt omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen är ett viktigt redskap för att tidigt fånga upp större händelser och trender. Den bidrar till att utveckla kontrollen och beredskapsarbetet och att formulera nya mål och prioriteringar. Exempel på större händelser under 2014 är: Ny visselblåsarfunktion mot livsmedelsbrott, Livsmedelsombudsmannen. Gemensamma strategier för att minska risken för parasitsmitta i dricksvatten. Höga halter av perfluorerade ämnen i dricksvattnet har uppmätts i flera kommuner. Ämnena kommer bl.a. från brandsläckare. Ett nationellt nätverk har bildats för att hitta lösningar på problemet. Utbrott av Listeria monocytogenes med flera sjuka i framför allt södra Sverige. Utbrott av Newcastlesjuka hos värphöns i Östergötland ledde till att ett antal gårdar spärrades av och restriktionszoner utfärdades. Afrikansk svinpest har spridit sig i östra Europa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket har gjort upprepade riskvärderingar för Sverige med anledning av detta. Gemensam strategi för att miska risken för att människor drabbas av ehec-infektion. Hur dessa händelser påverkar myndigheternas och företagens kontroll och beredskap de närmaste åren beskrivs i del 3 av den nationella kontrollplanen. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 15

16 Utredningar och större förändringar i lagstiftningen I Sverige och inom EU genomförs regelbundet utredningar och översyn av lagstiftning som har betydelse för kontrollen i livsmedelskedjan. Några av dessa är: En större översyn av kontrollförordningen, förordning (EG) nr 882/2004, inleddes Översynen omfattar även kontroll av djurhälsa, utsäde och växtskadegörare. Riksrevisionens granskning Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? (RiR 2014:12), som riktar kritik mot samtliga myndigheter på alla nivåer i kontrollen. Översyn av Generalläkarfunktionen (Dir 2014:129). Utredningen ska lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område. Dricksvattenutredningen, som ska identifiera nuvarande och potetiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning. Utredningen ska slutredovisas den 29 april Ändring av förordning (EG) nr 2075/2005 som innebär att trikinprovtagningen på slakterierna kan minskas när grisarna kommer från kontrollerade uppfödningsförhållanden, t.ex från producenter certifierade enligt IP Gris och IP Sigill Gris. Mer information Samtliga delar av den nationella kontrollplanen hittar du på de centrala myndigheternas webbplatser. Livsmedelsverket frågor om livsmedel, tel Jordbruksverket frågor om foder, animaliska biprodukter, djurhälsa, djurskydd och växtskydd, tel Statens veterinärmedicinska anstalt frågor om djurhälsa och foder, tel Nationellt centrum för djurvälfärd frågor och vetenskapligt stöd till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen, tel Generalläkaren frågor inom Försvarsmakten som rör områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, djurskydd, hälso- och sjukvård för människor och djur samt smittskydd, tel Länsstyrelserna frågor om livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd på regional nivå Kommunen frågor om livsmedel på lokal nivå NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 16

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll

Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll General audit (GA), en omfattande revisionsinsats i Sverige under 2010 EU:s revisionsorgan Omfattning och syfte med GA Erfarenheter från

Läs mer

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder 1 Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder Revisioner 2011 Områden för revision Öppningsmöte 14 januari

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Länsveterinärenheten Kontrollen i livsmedelskedjan Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar Kontroll av växtskadegörare

Läs mer

Gemensamma mål för livsmedelskedjan. Katarina Bäcklund Stålenheim, Livsmedelsverket David Ekbäck, Jordbruksverket

Gemensamma mål för livsmedelskedjan. Katarina Bäcklund Stålenheim, Livsmedelsverket David Ekbäck, Jordbruksverket Gemensamma mål för livsmedelskedjan Katarina Bäcklund Stålenheim, Livsmedelsverket David Ekbäck, Jordbruksverket Målen ska gälla hela livsmedelskedjan Myndigheternas roller: Råd, stöd, vägledning Leda

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 Innehållsförteckning 1 Förord... 9 2 Sammanfattning... 10 2.1 Generell bedömning av kontrollen... 10 2.2 Trender i kontrollen... 12 2.3 Trendanalyser

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Guide till målen för livsmedelskontrollen

Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Vad innebär målen, vad förväntas din myndighet göra och hur följs målen upp? Inledning I Sveriges fleråriga kontrollplan

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Cirkulärnr: 2006:3 Diarienr: 2006/0016 Nyckelord: Livsmedelslagstiftning Handläggare: Linda Fidjeland Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Sektionen för planering och hållbar

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Det är en spännande tid att arbeta med livsmedelskontroll

Det är en spännande tid att arbeta med livsmedelskontroll 1 (7) Nyhetsbrev för kontrollmyndigheterna Det är en spännande tid att arbeta med livsmedelskontroll Intresset för det vi gör är jättestort, vi märker det i våra kontakter med konsumenterna, livsmedelsbranschen

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2015

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2015 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2015 Innehållsförteckning 1 Förord... 9 2 Sammanfattning... 10 3 Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan... 22 3.1 Förändringar av den nationella

Läs mer

granskas av EU Inger Andersson 20 april 2010

granskas av EU Inger Andersson 20 april 2010 Sveriges livsmedelkontroll granskas av EU Inger Andersson 20 april 2010 Innehåll Innehåll Verksamheten 2009- inri iktningsmålen Allmänna översynen- General Audit 2010 Dricksvattensamordning Framtida livsmedelskontr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 2013-12-19 Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 Välkommen! Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2013-2016 Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) Informationsförordningen

Läs mer

Samverkan. Olika men ändå lika

Samverkan. Olika men ändå lika Samverkan Olika men ändå lika 2016-10-06 Sveriges kontrollorganisation 1. Livsmedelsverket 2. 21 länsstyrelser 3. Ca 250 kommunala myndigheter 4. Generalläkaren 5. Kontrollorgan 90 000 anläggningar! Ta

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2013

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2013 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2013 Innehållsförteckning 1 Förord... 9 2 Sammanfattning... 10 2.1 Hela livsmedelskedjan... 10 2.2 Kontroll av livsmedel... 16 2.2.1 Generell bedömning

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2007-2009 Information från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Djurskyddsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen samt Sveriges

Läs mer

Utveckling, brister och åtgärdsförslag

Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 1 (10) Dnr 2015/08036 en Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 2 (10) Sammanfattning Livsmedelsverket har i uppdrag att årligen lämna en redovisning till

Läs mer

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Varför livsmedelslagstiftning Hur är lagstiftningen uppbyggd? Vem har ansvar för att reglerna följs? Vad händer om de inte följs? Ändrade konsumtionsvanor

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Antibiotika till djur

Antibiotika till djur Antibiotika till djur Foto: Björn Nylander Lagstöd och antibiotikapolicys Jenny Bransell, Länsstyrelsen Gävleborg Lagstiftning Riktlinjer och policys (SVF och SVS) Länsstyrelsens kontrollområden Kontroll

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2010

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2010 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2010 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp... 9 Definitioner... 9 Begrepp... 13 1. Inledning... 14 1.1 Bakgrund... 14 1.2 Medverkande i att utforma

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m. fl. Livsmedelsverket. Animaliska biprodukter. Fastställd den 30 januari Dnr /

Vägledning för kontrollmyndigheter m. fl. Livsmedelsverket. Animaliska biprodukter. Fastställd den 30 januari Dnr / Dnr 6.7.17-4468/14 1(11) 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m. fl. Livsmedelsverket Animaliska biprodukter Fastställd den 30 januari 2015. Jordbruksverket

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov 2015-2018 Kontrollmyndigheter: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna Fastställd:

Läs mer

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2010-2013 Information från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektrapport: Kontroll av animaliska biprodukter i butiker

Projektrapport: Kontroll av animaliska biprodukter i butiker Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-25 Handläggare Helena Storbjörk Windahl Telefon: 08-508 28 908 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-03-18 p 17 Projektrapport:

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

FAH På gång inom livsmedelstillsynen

FAH På gång inom livsmedelstillsynen FAH 2009-04-29 På gång inom livsmedelstillsynen Nils Alesund Sveriges Kommuner och Landsting Kritik som riktats mot kommunernas kontroll EU-kommissionen genom FVO Stora variationer mellan kommunerna Kritik

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet Typisk sommarbild Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Gröda Vattenkälla Bakteriesjukdomar som sprids med vatten Älv, sjö, bäck, å Damm

Läs mer

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651]

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651] Livsmedelslag [8651] 3 Livsmedelskontroll Livsmedelslag (2006:804) Lagens syfte och tillämpningsområde 1 [8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2016

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2016 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2016 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2012

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2012 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2012 Innehållsförteckning 1 Förord... 9 2 Sammanfattning... 10 2.1 Hela livsmedelskedjan... 10 2.2 Kontroll av livsmedel... 13 2.2.1 Generell bedömning

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

K112 Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt åtgärder vid MRSA och MRSP

K112 Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt åtgärder vid MRSA och MRSP Jordbruksverkets vägledning K112 Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt åtgärder vid MRSA och MRSP Avdelningen för djurskydd och hälsa Fastställd 2015-01-15 Jordbruksverkets

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 4 Organisation, revision och fördjupning inom planens olika områden Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Christina Thörn, veterinär på Jordbruksverket, Avdelningen för djurskydd och hälsa christina.thorn@jordbruksverket.se Innehåll Lite kort om Jordbruksverkets

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2017 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö-

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR KONTROLLMYNDIGHETER 2 Inledning I våra möten med livsmedelsföretagare ser vi att det finns en efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna.

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta LIVSMEDELSVERKET 1 (5) Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta Innehåll och utformning Citat från lagstiftningen omges av citattecken Om citat innehåller innebär det att delar av en mening som

Läs mer

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-05 Diarienummer: 2017-04433 Livsmedelsavdelningen Pia Gustafsson Telefon 031-368 37 97 E-post: pia.gustafsson@miljo.goteborg.se Yttrande till Näringsdepartementet över

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN Arvika kommun 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 vx E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr:

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Livsmedelsverket

Tillsammans gör vi skillnad. Livsmedelsverket Tillsammans gör vi skillnad Livsmedelsverket 2017 2021 Med hälsa och ett hållbart samhälle i fokus Mat och vatten. Vår hälsa och hållbar utveckling. Viktiga områden som Livsmedelsverket verkar inom. Med

Läs mer

Remiss förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel

Remiss förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Anna Brådenmark 2016-04-20 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 april 2016 Remiss förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21)

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20)

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) PM 1 (5) Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) Bakgrund I Sverige bekämpas salmonella i hela livsmedelskedjan, och lagstiftningens främsta syfte är

Läs mer

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner 2017-2019 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Samordning Befogenheter och resurser

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 4 Organisation, revision och fördjupning inom planens olika områden Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Livsmedelskontroll i primärproduktionen

Livsmedelskontroll i primärproduktionen Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Livsmedelskontroll i primärproduktionen Fastställd: 2010-05-17 av P. Brådenmark, avdelningschef Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Syftet med vägledningen... 5 1.2

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

SVERIGES KONTROLL I LIVSMEDELSKEDJAN, 2016

SVERIGES KONTROLL I LIVSMEDELSKEDJAN, 2016 SVERIGES KONTROLL I LIVSMEDELSKEDJAN, 2016 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2016 2 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2016 3 Innehållsförteckning Tabell och diagramförteckning...

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen Vägledning Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen Fastställd: 2010-12-21 Ersätter: 2009-01-12 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 5 2.1 Syfte...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer