Legionellafall i Landskrona stad år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008"

Transkript

1 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen Landskrona

2 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier i små mängder finns naturligt i sötvatten som sjöar och vattendrag där de inte orsakar några problem. I olämpligt utformade tekniska varmvattensystem och/eller vid felaktiga temperaturer kan legionellabakterier föröka sig och bli ett problem för människors hälsa. Legionärssjuka är en typ av akut lunginflammation som man kan få genom att andas in vattendimma från t.ex. duschar från varmvattensystem som innehåller legionellabakterier. Det är mestadels personer med nedsatt immunförsvar på grund av ålder, sjukdom eller vissa medicinska behandlingar som drabbas. I Landskrona har det sedan år 2005 anmälts minst ett sjukdomsfall av legionärssjuka per år för smittspårning. År 2006 hade Landskrona flest sjukdomsfall (3 st.) och även Skåne hade flest diagnostiserade inhemska fall (24 st.) det året. Sedan år 2002 har fler fall av legionärssjuka konstaterats i Skåne jämfört med tidigare år, sannolikt beroende på utökad provtagning och bättre diagnosmetoder. 7 sjukdomsfall av legionärssjuka har anmälts till miljöförvaltningen i Landskrona sedan år I 4 av fallen har smittkällan kunnat kopplas till de insjuknandes bostäder genom att samma art och serogrupp av legionella har konstaterats i patientprov och vattenprov. I 3 av de 4 fallen där smittkällan kunde kopplas till bostäder var halten av legionella mindre än 100 cfu/100 ml d.v.s. under EWGLI:s (European Working Group for Legionella Infections) angivna aktionsnivåer. I de tre övriga sjukdomsfallen av legionärssjuka i Landskrona, som samtliga inträffade hösten 2006, befarades ett utbrott med samma smittkälla. Trots omfattande smittspårning i bostäder, på arbetsplatser och i kyltorn kunde inte smittkällan konstateras. I två bostadsområden upptäcktes legionella, dock av en annan serogrupp, vilket dock ledde till teknisk utredning och sanering. I ett bostadsområde i Landskrona med samma varmvattensystem, har tre personer insjuknat i legionärssjuka vilket per definition räknas som utbrott. Samtliga fall har dock inte med säkerhet kunnat konstateras komma från bostaden. För att komma tillrätta med legionellabakterier i ett varmvattensystem kan det, utöver sanering, krävas tekniska utredningar och åtgärder. Vilken åtgärd som krävs är beroende på orsaken till legionellatillväxten. Miljöförvaltningens erfarenhet är att i större, komplexa varmvattencirkulationssystem (VVC-system) med flera huskroppar kopplade till systemet har det tagit tid och krävts upprepade och omfattande saneringar samt injusteringar och sökande efter blindledningar för att komma till rätta med problemet. Tillväxten av legionellabakterier har bl.a. berott på handdukstorkar kopplade till varmvattencirkulationen som har gått att stänga av i lägenheterna, felaktiga injusteringar och flöden från delar av VVC-systemet och för låga temperaturer hos användarna. Perioder med driftsavbrott som leder till lägre varmvattentemperaturer har också konstaterats ge upphov till tillväxt av legionellabakterier. Miljöförvaltningen kan konstatera att låga halter av legionellabakterier d.v.s. under EWG- LI:s angivna aktionsvärden kan ge upphov till legionärssjuka. Saneringsmålet bör sättas så lågt att inga legionellabakterier påvisas i varmvattensystemet efter spolning för att undvika att flera sjukdomsfall inträffar i samma varmvattensystem. Det kan inte uteslutas att riskgrupper för att bli drabbade av legionärssjuka finns i bostadsområdet. För att förebygga tillväxt av legionellabakterier i varmvattensystem krävs att fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har tillräcklig kunskap om legionellabakterier och legionärssjuka och att det finns en tillräcklig egenkontroll med rutiner för att kontrollera temperaturer och injusteringar m.m.

3 3(5) Årsstatistik för legionärssjuka i Skåne och Landskrona under åren I Landskrona har det sedan år 2005 varit minst ett sjukdomsfall av legionärssjuka per år och som mest 3 st. År 2006 hade Landskrona flest sjukdomsfall (3 st.) och även Skåne hade flest diagnostiserade inhemska fall (24 st.) det året. I statistiken för Landskrona finns endast de fall med som har anmälts till miljöförvaltningen för smittspårning. Fall av legionärssjuka då det är uppenbart att personer är smittade utomlands eller på SPA eller liknande i andra delar av landet rapporteras normalt inte till miljöförvaltningarna i respektive kommun av smittskyddsläkarna. Det har ännu inte anmälts något sjukdomsfall av legionärssjuka till Landskrona under år 2009 (t.o.m. oktober 2009). Antalet insjuknade i Legionärssjuka i Skåne har i medel legat på 13 fall per år under åren Antalet fall av legionärssjuka har ökat betydligt i Skåne från och med år 2002 och har legat på mellan 19 och 33 st. Enligt Smittskydd Skåne Nr 1 Mars 2005 beror detta sannolikt på utökad provtagning och bättre diagnosmetoder. År Sjukdomsfall i Skåne 20 (9) (6) (4) 33 (14) 23 (8) (varav utlandssmittade ( x ) ) Sjukdomsfall i Landskrona* *Sjukdomsfall i Landskrona som är rapporterade av smittskyddsläkare till miljöförvaltningen. Vad är legionärssjuka? Legionärssjuka är en typ av akut lunginflammation som man kan få genom att andas in aerosoler d.v.s. vattendimma med små vattendroppar som innehåller legionellabakterier. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar. Man blir inte smittad genom att dricka vatten som innehåller legionellabakterier och det smittar inte från person till person. Det är mestadels personer med nedsatt immunförsvar på grund av ålder, sjukdom eller vissa medicinska behandlingar som drabbas. Förutom legionärssjuka kan legionellabakterier ge upphov till pontiacfeber (influensaliknande symptom) men legionärssjuka är ca 10 gånger vanligare än pontiacfeber. Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i sjöar och vattendrag (sötvatten). De kan föröka sig i temperaturer främst mellan 20 och 45 grader. Varmvattensystem i t.ex. bostäder som håller felaktiga temperaturer får legionellabakterier att föröka sig, likaså felaktigt konstruerade varmvattensystem som t.ex. gör att varmvatten blir stillastående i perioder eller stillastående i s.k. blindledningar. Det är företrädesvis i varmvatten som håller för låg temperatur som legionellabakterier kan växa till sig men även i kallvatten som håller för hög temperatur kan bakterierna föröka sig. Hur går smittspårningen till? När ett fall av legionärssjuka anmäls till miljönämnden via smittskyddsläkare inleds smittspårning av miljöförvaltningen. Smittspårningen görs i samråd med smittskyddsläkarna för att försöka spåra smittkällan. Miljöförvaltningen ansvarar för vattenprovtagning, ofta efter kontakt med Smittskyddsinstitutet dit proverna skickas för analys. Beroende på var den in-

4 4(5) sjuknande har vistats under inkubationstiden (2-10 dagar) tas prover t.ex. i duschen i bostaden samt andra ställen som personen kan ha duschat på eller vistats i där det kan finnas risk för inandning av aerosoler. Ibland har smittskyddsläkaren intervjuat den insjuknande personen om detta och ibland får miljöförvaltningen göra intervjun efter det att personen kommit hem. När behövs åtgärder? I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får finnas i vattnet. EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angivit aktionsnivåer enligt följande: Legionellahalten i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt och inte över 100 cfu (koloniformande enheter)/100 ml vatten. Vid cfu/100 ml vatten bör ny provtagning utföras och därefter eventuellt en sanering. Vid mer än 1000 cfu/100 ml vatten bör åtgärder vidtas. Vid bedömning av om åtgärder ska vidtas bör man ta hänsyn till vilka som kan vara utsatta för eventuell risk. Till riskgrupper hör t ex. rökare, äldre och människor med nedsatt immunförsvar. Om någon av dessa grupper finns i fastigheten kan det vara viktigt med åtgärder även vid låga halter av legionellabakterier d.v.s. under 100 cfu/100 ml vatten. (Källa: Faktablad från Miljösamverkan Skåne) Anmälda smittfall i Landskrona 7 sjukdomsfall av legionärssjuka har anmälts till miljöförvaltningen i Landskrona sedan år Konstaterad smittkälla I 4 av fallen har smittkällan kunnat kopplas till de insjuknandes bostäder genom att samma art och serogrupp av legionella har konstaterats i patientprov och vattenprov. I 3 av de 4 fallen där smittkällan kunde kopplas till bostäder var halten av legionella mindre än 100 cfu/100 ml d.v.s. under EWGLI:s (European Working Group for Legionella Infections) angivna aktionsnivåer. Upptäckten av legionellabakterier i bostäderna ledde till att bostadsföretagen utförde hetvattensaneringar och klorsaneringar. Ej konstaterad smittkälla De tre övriga sjukdomsfallen av legionärssjuka i Landskrona konstaterades hösten Smittskyddsläkare i Skåne befarade att det kunde röra sig om samma smittkälla. Omfattande smittspårning och provtagning på kall- och varmvattensystem gjordes av miljöförvaltningen. I de drabbades bostäder, på deras arbetsplatser och i samtliga kyltorn i kommunen togs legionellaprover utan att smittkällan kunde konstateras för något av fallen. I två bostadsområden upptäcktes legionella, dock av en annan typ. Upptäckten av legionellabakterier i bostadsområdena ledde till att hetvattensanering respektive klorsanering utfördes. Utbrott Ett utbrott definieras som en händelse där två eller flera personer insjuknar efter att ha utsatts för smittämnen från en och samma källa. I ett bostadsområde i Landskrona med samma varmvattensystem, har tre personer insjuknat. Samtliga fall har dock inte med säkerhet kunnat konstateras komma från bostaden. Låga halter av legionellabakterier har konstaterats i varmvattensystemet (<100 cfu/100 ml). Verksamhetsutövaren har gjort upprepade sane-

5 5(5) ringar, injusteringar och sökt efter blindledningar och har slutligen fått provresultatet att inga legionellabakterier påvisats. Miljöförvaltningens erfarenhet För att komma tillrätta med legionellabakterier i ett varmvattensystem kan det, utöver sanering, krävas tekniska utredningar och åtgärder. Vilken åtgärd som krävs är beroende på orsaken till legionellatillväxten. Miljöförvaltningens erfarenhet är att i större, komplexa varmvattencirkulationssystem (VVC-system) med flera huskroppar kopplade till systemet har det tagit tid och krävts upprepade och omfattande saneringar samt injusteringar och sökande efter blindledningar för att komma till rätta med problemet. Tillväxten av legionellabakterier har bl.a. berott på handdukstorkar kopplade till varmvattencirkulationen som har gått att stänga av i lägenheterna, felaktiga injusteringar och flöden från delar av VVC-systemet och för låga temperaturer hos användarna. Perioder med driftsavbrott som leder till lägre varmvattentemperaturer har också konstaterats ge upphov till tillväxt av legionellabakterier. Legionellabakterier konstaterades i en hyresfastighet efter att klagomål inkommit till miljöförvaltningen och provtagning gjorts. Klagomålet gällde att det vid upprepade tillfällen varit kallt vatten från varmvattenberedaren. Inga sjukdomsfall konstaterades. Miljöförvaltningen kan konstatera att låga halter av legionellabakterier d.v.s. under EWG- LI:s angivna aktionsvärden kan ge upphov till legionärssjuka. Saneringsmålet bör sättas så lågt att inga legionellabakterier påvisas i varmvattensystemet efter spolning för att undvika att flera sjukdomsfall inträffar i samma varmvattensystem. Det kan inte uteslutas att riskgrupper för att bli drabbade av legionärssjuka finns i bostadsområdet. För att förebygga tillväxt av legionellabakterier i varmvattensystem krävs att fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har tillräcklig kunskap om legionellabakterier och legionärssjuka och att det finns en tillräcklig egenkontroll med rutiner för att kontrollera temperaturer och injusteringar m.m. Karläggning av eventuella spridningskällor av legionellabakterier i Landskrona Miljöförvaltningen i Landskrona utförde under år 2005 en kartläggning av de industrier och andra verksamheter som kan vara eventuella spridningskällor av Legionella. 47 företag och industrier kontaktades och ombeddes besvara en enkät varav 45 svar inkom. Enligt kartläggningen finns det sammanlagt 6 industrier med kyltorn i Landskrona. De som har kyltorn fick även besvara frågor om de har något slags kontrollprogram för kyltornen och om de har haft några problem med legionellatillväxt. Även övriga anläggningar som sprider vattendimma kan vara spridningskällor för legionella. Enligt enkäten finns det 6 företag med sådana anläggningar i Landskrona. Resultaten från enkätundersökningen sammanställdes i en rapport.

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Legionella Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Projekt inom Miljösamverkan Skåne Förteckning över framtaget handläggarstöd och informationsmaterial

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se

Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 branschregler : säkervatten.se VATTENSKADOR i byggnader Vattenskador kostar miljarder Vattenskador i byggnader kostar mer än fem miljarder kronor per år.

Läs mer

Riskanalys för legionella

Riskanalys för legionella Riskanalys för legionella Ett kapitel i kunskapssammanställningen Legionella i miljön hantering av smittrisker Juli 2015 Innehåll Riskanalys för legionella... 3 Behov av riskbedömningar för legionella...

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 8W YHULQQHKnOOHWLGHQQDUDSSRUWLQJnUHQVDPOLQJEURVFK\UEODG ²VHVHSDUDWPDSS 7(.1,.833+$1'/,1*99&2&++$1''8.6725.$5

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning?

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? Inledning Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? - Jo, vi vill förmedla vår kunskap kring tappvarmvattenberedning och presentera en funktionslösning för just ditt behov. Målsättningen med den här

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer